PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dr. van Royen is tevreden over zijn bezoek aan Djocja De BILT BERECHTING VAN JOHN HAIGH BEGONNEN DE „K0TA INTEN" WEER IN HET VADERLAND TERUG VLISSINGSE VISSERSHAVEN MOET VERBETERD WORDEN Souvereiniteitsoverdracht nog vóór het einde van het jaar? Vandaag 192e Jaargang-No. 166 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwre Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagtcr. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: \V. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 19 Juli 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londcnse Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 1 - Terneuzen: BrouwerUstr. 2 - Zicrikzee': N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Dr. van Royen, die Maandagmiddag is teruggekeerd van zijn ééndaags bezoek aan Djocja, heeft verklaard, dat dit bezoek „zeer bevredigend" was. Op een desbetreffende vraag antwoordde' hij, dat er besprekingen z"yn ge. voerd, die tot vooruitgang zullen bijdragen,. Dr van Royen heeft o m. ge. sproken met Soekarno, Hatfca, Hadji Agoes Salim, kolonel Soema Toe. pang en de Sultan van Djocja. Op een persconferentie te Djocja heeft dr. van Royen verklaard dat het absoluut vaststaat, dat de souvereiniteits-overdracht zaï plaats hebben. De vraag is wanneer dit zal gebeuren De beide delegaties doen hun best de Ronde Tafel.conferentie zo spoedig mogelyk te doen aanvangen. Tot dusverre is alles vlot verlopen. Het 's jammer, dat er enige verklaringen zyn geweest, die er niet bepaald toe hebben bijgedragen om de publieke opinie gunstig te stemmen. De richtlijn voor de Ronde Tafel, conferentie is, dat zy 1 Augustus zal beginnen en ongeveer twee maanden zal duren. Het is de bedoeling vóór het einde van het jaar de overdracht te doen plaats hebben, waarbij het nodig is, dat er geen Vacuum ont staat. Dr. van Royen zei, dat hy ver. nomen had, dat Hatta de Republi. keinse delegatie zal leiden. In dat ge. val zal de Nederlandse delegatie door een minister geleid worden. Dr. van Royen zeide tenslotte, dat hij hoopte, dat ook „zyn collega mr. Roem" in de Republikeinse Delegatie zal wor den opgenomen. DE POLITIEKE TOESTAND De secretaris-generaal van Siahrirs Partai Socialls Indonesia heeft ver klaard, dat zijn partij de weg, die de Republikeinse regering in de vrij heidsstrijd heeft gekozen, niet kan volgen. Intussen heeft de fractielei der van de P.S.I. in het Republikeinse parlement, de heer Tedjakoeserna, die als vice-voorz. van 't werkcomi té van het K.N.I.P, bij de terugkeer van president Soekarno de bekende opvallende rede heeft gehouden, zich teruggetrokken uit de P.S.I. Verschillende partijen en organisa ties waaronder de Parkindo (Christe lijke Partij), de Partai Boeroeh Indo nesia (Arbeiderspartij), de Pemoeaa Poeteri Indonesia (vrouwenpartij), de Barisan Tani Indonesia (boeren partij) en de Partai Katholik hebben hun goedkeuring met 't accoord van Royen-Roem te kennen gegeven. Le den van het werkcomité uit het K.N. I.P.. die het Front Demokrasi Rakjat (Volksfront) vertegenwoordigen, zijn nog niet te Djocja aangekomen. De correspondent van Aneta vernam, dat in de vergadering van het werkcomi té van het K.N.I.P. waarin een rege ringsverklaring zal worden afgelegd, een motie van vertrouwen zal worden ingediend. PERSSTEMMEN De Republikeinse pers schenki rui me aandacht aan het inter-Indoncsi- sche gesprek, waarbij het Republi- Communistische opmars in China. In nationalistische militaire kringen in China gelooft men, dat de comniu. nisten zyn begonnen met de voorbe. reiding van hun opmars naar Zuid- China. Dit vermoeden vindt steun in de berichten, dat de communisten van 3 zijden aantrekken op de spoor, wegsteden Tsjangsja, Tsjoetsjou en Hengjang. Huip voor Engeland Uitgezonderd Canada hebben alle landen van het Gemenebest liet Brit- se voorstel tot beperking van de in. voer uit de dollarzöne om het af. vloeien van de goud. en dollarreser. ves van het Gemenebest tot staan te brengen goedgekeurd. Dit wordt gezegd in het officiële com. muniqué, dat tevens het einde van de conferentie der ministers van fi. nanciën van het Gemenebest bekend maakt. De ministers zijn overeen geko men, dat de beperkingn van de met dollars te betalen invoer zullen ge schieden op basis van „gelijkheid van opoffering". Dit zou betekenen, dat de minder ontwikkelde leden van het Gemenebest minder bespa ringen behoeven toe te passen bij deze invoer, dan de sterker geïndu strialiseerde landen van de dollar- pool van het sterlinggebied. De ver minderingen zouden mogelijk op deze basis, over het gehele sterlingge bied verspreid, een totale bsparing van 25 procent op de met dollars te betalen invoer Kunnen opleveren. Functionarissen in de Sowjetzöne gearres'-^erd? De onder Amerikaanse controle staande „Der Abend" meldt, dat ver scheidene hooggeplaatste functionaris sen in de Sowjetrussische zone zijn gearresteerd en dat één zelfmoord heeft gepleegd. Volgens het blad is professor Henselman. directeur van de Kunstacademie te Weimar. te Berlijn gearresteerd tijdens besprekingen met onderwijs-autoriteiten van de Sowjet- zone en naar Erfurt gebracht voor be rechting op beschuldiging van corrup tie.* 7 -nf3"1 .M"ller, burgemeester van Zeickay in Saksen, zou gearresteerd zijn wegens „bourgeois-tendenties", evenals Fritz Weber, het hoofd van fI"anciën van genoemde stad, die echter tijdens de ondervraging uit een raam sprong en de dood vond. keinse blad „Pedoman" betoogt, dat het „staakt het vuren" feitelijk daar aan vooraf zou moeten gaan. Het blad „Siasat"-schrijft, dat met de terugkeer van de Republikeinse regering de Nederlandse regering aan haar verplichtingen heeft voldaan, zodat het nu de beurt is aan Soekarno en Hatta. Evenals de „Pedoman" oor deelde de „Siasat" het noodzakelijk dat er een cease fire-overeenkomst wordt gesloten voor het inter-Indo- nesisehe gesprek „omdat het logisch is, dat dit gesprek als een voorbe spreking van de Ronde Tafel-confe rentie moet worden beschouwd en dus niet kan daats hebben zolang de cease fire kwestie niet is opgelost". Vijf Tsjechen te Praag terechtgesteld Schuldig bevonden aan spionnage en sabotage Op last van de Tsjechoslowaakse autoriteiten zijn Maandag vijf mannen terechtgesteld, die in Juni jl. door 't Staaatsgerechtshof schuldig zijn be vonden aan hoogverraad en het be drijven van spionnage en sabotage. De vei-oordeelden waren tegen hun veroordelingen in beroep gegaan, doch de beroepen werden afgewezen. Acht andere beklaagden werden tot levenslange gevangenisstraf en nog twee anderen tot 25 jaar opsluiting veroordeeld. Stalin ontving Brits ambassadeur De Britse ambassadeur in Moskou is, naar radio Moskou meldt. Maan. dagavond door generalissimus Sta- lin ontvangen. De Sovjet.Russische minister van buitenlandse zaken. YVysjinsky, was by het onderhoud van Stalin met de ambassadeur, sir David Kelly, aanwezig. SENSATIEPROCES IN ENGELAND. Is hij de dader van de „zuurmoorden Te Lewes in hot Engelse graaf- schap Sussex is Maandag de berech ting begonnen van de 39-jarige John George Haigh. dii-ecteur van een maatschappij, die beschuldigd is van moord op een 69-jarige weduwe, Olu va Durand Deacon. Het bekend wor den van deze moord, die reeds' m verband gebracht is met een aantal andere moorden bekend gewoiden als de zuur-moorden heeft reeds eer der veel stof doen opwaaien in de Engelse pers. De 82-jarige rechter Humphrey, die in dezé zaak moet rechtspreken, is o.m. bekend uit de zaken Oscar Wilde en Roger Casement, die tijdens de eerste wereldoorlog wegens verraad wex-den opgehangen. Hij berechtte ook leden van het Ierse Republikeinse le- ger. Sis Hartley Shawcross, de Britse procureur-generaal, die in deze kwes tie als openbare aanklager optreedt, zeide. dat de beschuldigde verklaard had de weduwe te hebben vermoord. Ook I dia heft landings verbod voor K.L.M. op. Weer driemaal per week langs de oude route. Na Pakistan heeft thans ook de re gering van India aan de K.L.M. we derom de nodig faciliteiten verleend om de luchtverbinding Nederland— Indonesië via de oude route te her stellen. De K.L.M. zal daax-om van 20 Juli a.s. at om te beginnen naar driemaal wekelijkse dienst via Mauritius ver leggen over Cairo. Basrah. Karachi, Calcutta. Bangkok. Singapore (twee maal per week naar Batavia. De Constellations zullen dus tot nader datum op Maandag. Woensdag en Vrijdag van Schiphol vertrekken en resp. Donderdag, Zaterdag en Maan dag te Batavia aankomen. Vertrek dagen uit Batavia blijven vooi'lopig Maandag. Woensdag en Zatex-dag. Aankomstdagen Schiphol Woensdag, Vx-ijdag en Maandag. Door het herstel van de oude be proefde route is het weer mogelijk om uitbreiding te geven aan het ver voer van passagiei-s, post en vracht, niet alleen uit Nederland, maar ook uit alle delen van Europa en vooral Noord-Amerika. Het ligt in de bedoe ling van de K.L.M. om zo spoedig mogelijk de frequentie op te voeren tot een vier- en daarna tot een vijf maal wekelijkse dienst. Zodra de vijfmaal wekelijkse dienst zal zijn ingevoerd, zal eenmaal per week ook de Libanon (Damascus) in het sche ma worden opgenomen. Door de opnieuw gegeven toestem mingen komt de K.L.M. na zeven maanden dus weer op haar reeds ruim twintig jaar bekende route te rug. Bankierskantoor in moeilijkheden. Het bankierskantoor van Andree Wiltens en Co aan de Heerestraat te Voorburg verkeert in moeilijkhedon. De procuratiehouder, v. E.. is Vrijdag avond in arrest gesteld en bevindt zich nog in het politiebureau te Voorburg. De firma zal surséance van betaling aanvragen. Er moet 'n dificit zijn van een ton. Tot de frauduleuze handelin gen zouden manipulaties met aandelen Koninklijke behoren. Haigh zelf, die er keurig verzorgd uitzag, verklaarde zich thans on schuldig aan de moord op de rijke weduwe. Shawci'oss zette uiteen, hoe de moord zou zijn gebeurd. „Op 18 Fe bruari lokte oxn de wooi'öen van beschuldigde zelf te gebruiken. al(jus zeide Shawcross Haigh mevrouw Durand uit het hotel naar Crawiey, waar zij de dood vond en waar haar lijk gedeeltelijk werd opgelost in zwa velzuur. De dag daarna poogde beschuldigde onder gebruikmaking van een valse naam, net geld dat hij nodig had te verkrijgen uit verkoop van de per soonlijke bezittingen van de vermoor de. Op 16 Februari bestelde Haigh te lefonisch zwavelzuur bij een Londense firma en de dag daarop kocht hij een vat met een inhoud van 45 gallon, dat speciaal vervaardigd was voor het be waren van bijtende chemicaliën. De politie vond later te Crawwy mandflessen met zuur. rubberhand schoenen, een revolver, kogels en een x-egu van een reinigings firma betref fende een bontmantel van mevrouw Durand. De openbare aanklager liep in het begin van het proces vooruit op het pleidooi van de verdediging door te zeggen, dat Haigh bekend had het bloed van mrs. Deacon gedronken te hebben, hetgeen „waar of niet waar zou kunnen zijn". Haigh had een in specteur van politie gevi-aagd, welke kansen er waren om uit het asyl voor krankzinnige misdadigers te Broad moor vrijgelaten te worden, zo merk te sir Hartley op. „Er was toen zeker geen teken van krankzinnigheid te bespeuren, wanneer aan iemand, blijkbaar ontoerekenbaar, een moord ten laste wordt gelegd, waarop gezien de feiten geen antwoord gegeven kan worden, moet hij, voox-dat hij kan zien hoe uit Broadmoor kan komen, eerst overwegen, of en hoe hij daar tex-echt kan komen". ..is te Dordrecht de jaarlijkse herdenking van de eerste vrije Statenvergadering (1572); ..is het 7 jaar geleden, dat Amerika de oorlog verklaarde aan Bulgarije, Roemenië en Hongarije. Nieuwe gezant van Zuid Afrika in Den Haag. PROF. Dr. D. G. BOSMAN BENOEMD. Naar van officiële zijde wordt medege deeld is prof. dr. D. G. Bosman benoemd tot. buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Unie van Zuid-Afrika bij Hr. Ms. Hof. Het is nog niet bekend, wanneer de heer Bosman in Nederland zal arriveren. De heer Daniël Brink Bosman is gebo ren op 30 Januari 1888 in Boshof. Oranje Vrijstaat, als boerenzoon. Hij behaald) aan het Grey University-college te Bloem, fontein de graad van master of arts en promoveerde in 1916 te Groningen tot doctor in de letteren op een proefschrift betreffende Afrikaans en Maleis-Portu gees. Dit proefschrift werd in 1923 omge werkt tot een standaardwerk, getiteld „Over het ontstaan van het Afrikaans". Thans bekleedt hij meer dan twintig jaar het professoraat in de Nederlandse en Afrikaanse taal aan de universiteit te Kaapstad. Patiënt met blindedarm-ontsteking moest met spoed aan de wal gebracht worden. Ontsmetting in Amersfoort en dan naar huis. Het veelbesproken schip met 1600 man repatriërende troepen aan boord de „Kota Inten" is in het vaderland terug. Eigenlijk was in verband niet de incnhatietUd de aankomst op Maan. clagoehtend vastgesteld, maar Zatcr. dagavond om 11 uur kreeg de kapi. Hb°behaa"de tein opdracht het „spelevaren" no- dig om die incubatietijd ten volle uit te dienen er aan te geven en full speed naar Rotterdam op te stomen. Te ell'der ure had zich nl. een geval van appendicitis aan boord voorge. daan en de topstand van de patiënt maakte spoedig operatief ingrijpen noodzakelijk. Een ontploffing in een opslagplaats van springstoffen in een buitenwijk van het plaatsje Prüm in de I* ranse zóne van Duitsland heeft aan een groot aantal personen het leven gekost. Velen werden zwaar en tal lozen licht gewond door de explosie, welke gehele straten wegvaagde. By het. zoeken naar overlevenden worden de puinhopen met behulp van 'n ma chine verwijderd. Felle brand te Rotterdam. Grote partij kostbaar hout verloren gegaan. Een felle bi'and. die omstreeks kwart over elf uitbrak, heeft te Rot terdam een gx-ote opslagplaats boor devol met hout, behorende tot het fabriekscomplex van Allan en Co's Kon. Ned. Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmateriaal N.V. geheel in de as gelegd. Omstreeks één uur was de geweldige vuurzee, die tot ver buiten de stad te zien was. genoeg zaam bedwongen. Gevaar voor uit breiding was er toen niet meer. De schade is enorm. De loods, die 60 x 15 m. groot was, bevatte voor onge veer vijf jaar zeer kostbaar hout, o.m. oud. uitgewerkt mahoniehout, dat practisch niet te vervangen is Verzekering dekt echter de schade. De treinen over de Daan Rotter damVoorburg, die vlak langs de op slagplaats loopt, moesten met omzich tigheid. passeren. Dr. P. R. Botha, tot dusver gezant van de Uiiie van Zuid-Afrika te Lissa bon. is benoemd tot buitengewoon gezant gevolmachtigd minister te Brussel, zo Van Cauwelaert behoudt contact met liberalen De Belgische kabinetsformateur Van Cauwelaert, heeft Maandagavond me degedeeld, dat de onderhandelingen met de Liberalen voortduren. Zij heb ben verklaax-d de besprekingen niet te willen afbreken en het contact te handhaven. Van Cauwelaert zag ech ter momenteel geen practische moge lijkheid tot voortzetting van het over leg met de socialisten. Voor de forma teur blijft het overigens vaststaan, dat het Koningsvraagstuk geen uitstel ge doogt en dat des Konings onmogelijk heid tot regeren een einde heeft ge nomen. Acrobaten te pletter gevallen. De kleermaker en amateur-acrobaai Eiseman is Zondag te Wenen voor 5000 toeschouwers van een hoogte van 40 me ter op de oever van het Donaukanaal te pletter gevallen. Zoals iedere avond poog de hij per fiets het kanaal over te steken over een tussen twee huizen gespannen draad, terwijl zijn dochter schrijlings op zijn rug zat. Beiden zijn kort na hun overbrenging naar het ziekenhuis over leden. De menigte verkeerde in paniekstem- is officieel te Pretoria meegedeeld. ming. talrijke personen vielen flauw. Reeds vóór 1940 werden plannen ontworpen Mac., nimmer zijn ze uitgevoerd Kort geleden heeft minister Mansholt op de jaarlijkse visserij dag in Den Haag gesproken over de vissersvloot. Hij meende, dat die vloot modern zal moeten zijn en aan de hoogste eisen zal moe. ten voldoen. Anderen dan de mi. nister spraken eveneens over ver. betering van de vloot, over stimu lering van de visuitvoer enz. Dat geluid is niet nieuw en men houdt zich met al die problemen reeds enige jaren lang bezig in visse rijkringen. Wanneer men echter be tere en meestal ook grotere schepen wil, dan zal men toch ook betere havens moeten maken. Vooral met dat laatste probleem zit Vlissin gen. Deze stad heeft een vissershaven, die reeds vóór 1940 ontoereikend was. Oudtijds toen men met kleine sche pen uit deze haven ter visserij ging en hoofdzakelijk op het getij viste, was het niet zo n bezwaar, dat de ha ven een getijhaven was, die bij eb welhaast droogviel. Maar toen de motor zijn intrede in de visserswereld deed en men van het getij minder afhankelijk werd, ontstond het verlangen naar een be tere haven. Dat verlangen werd nog gestimuleerd, doordat ook de schepen geleidelijk groter werden. Wanneer men thans bij laag water de Vissers haven ziet dan liggen laar verschei dene flinke schepen akelig scheef in de modder en dan is het voor ieder duidelijk, dat deze haven niet meer deugt. Nu zijn reeds vóór 1940 plannen ontworpen tot verbetering van de Vlissingse vissershaven. Die plannen zouden toen een bedrag van circa 150.000.geëist hebben en xnen vond dat veel geld! Zou men thans die oude plannen uitvoeren, dan kan men rustig aannemen, dat ze drie maal dat bedrag zouden eisen. Maar men zal niet met het opdie pen van die oude plannen kunnen volstaan, want in de achter'iggende tien jaien is veel veranderd en r.ls men de haven verbeterd dan zal xnen dat moeten doen met een vooruitzien de blik. Er zullen nieuwe plannen gemaakt moeten worden met een verdere strekking dan de oude plan nen. De kademuren zullen afdoende ver nieuwd moeten worden op een zoda nige wijze, dat bij eb iets meer dan twee meter water in de haven blijft staan en de vissers- en andere sche pen bij eb geen hinder ondervinden. Er wordt wel eens aandrang uitge oefend om nu reeds de haven flink uit te baggeren. Op het ogenblik is echter de toe stand van de kademuren zó, dat men bij baggerwerk angstig in het midden van de haven moet blijven, omdat men bang is voor verzakking wan neer men te dicht langs de kademu ren zou baggei'cn. Zoals men weet is kort geleden de voorhaven verbeterd en op diepte ge bracht. Daar kunnen nu reeds flinke schepen aanleggen. De sluis naar de Vissershaven heeft een drempel, die twee meter beneden de laagwater-Irjn ligt. Er is dus geen enkel bezwaar om de Vissershaven in de toekoinst op een diepte van iets meer dan twee meter te brengen als er nieuwe ka demuren zijn. Voor de gemeente Vlissingen zal de verbetering van de ze haven een zware financiële last betekenen. Het gaat hier niet om oorlogsschade, waarin het rjjk bij draagt. Het gaat hier om het aan brengen van een verbetering, die al 20 jaar geleden uitgevoerd had moe ten zijn, maar waarvoor men toen de gelden niet beschikbaar wilde stel len. Thans znl men noodgedwongen tot (he vet ):■•;- -nar moeten besluiten wit V o al hans zijn visserij i behouden. Zo arriveerde de „Kota Inten" dan Zondagmorgen vroeg reeds aan de Lloydkade. Nadat de patiënt van boord was gehaald en ook nog een tweede, een licht pokkengeval - bei den zijn naar de quarantaine-inrich ting aan de beneden Heyplaat ver voerd, waar de operatie van de eer ste patiënt Inmiddels reeds is ge schied ging het schip weer los van de kant. nog steeds met de quaran- tainevlag in top. Maandagochtend, voor dag en dauw, had de ontscheping van passagiers en bemanning plaats. VAN BOORD Zonder dat er douaneformaliteiten werden vervuld, gingen de repatrië rende militairen van boord, zelf voor deze speciale gelegenheid hun bagage dragend, omdat er nu eenmaal ook geen kruiers aan boord mochten ko men. Met Rode Kruis-auto's werden spoedig de eerste naar Amersfoort gereden, om daar ontsmet te worden. Per dag zullen er 400 man behandeld kunnen worden en dan onmiddellijk naar huis kunnen terugkeren. Het strijdkrachtenprogram zal telkens de namen noemen van hen, die naar huis komen. De bemanning van het schip zal in de quarantaine-inricchting aan de beneden-Heijplaat ontsmet worden. „Bijenkorf" krijgt een lichtere straf De Economische Politierechter te Amsterdam heeft Maandag uitspraak gedaan in de zaak legen de N.V, Bijenkorf. De Bijenkorf was in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de tuchtrechter, die de N.V. wegens overtreding der prijsvoorschriften boeten oplegde tot 'n totaal van ruim zes ton. waarin begrepen de in beslag genomen goederen. Thans is de N.V. veroordeeld tot 'n geldboete van drie ion plus verbeurdverklaring van een deel der in beslag genomen goederen, dat op ongeveer 100.000.(waarde 1946) geschal kan worden.. Hoe wij meer Amerikaanse toeristen kunnen trekken Colonel J. Pozzy. hoofd van de te Parijs gevestigde afdeling „ontwikke ling van het toeristenverkeex" van de E C.A.. heeft in een in Den Haag ge houden pei-sconferentie zijn mening gezegd over hetgeen Nederland zou kunnen doen om de komst van toe risten uit Amerika te stimuleren. Daartoe achtte hij drie dingen vooral nodig: verdere uitbreiding van de grensfaciliteiten in Europa, snel her stel van de door de oorlog verwoeste hotels en de bouw van nieuwe ho telruimte. Hij merkte op, dat de drie landen, die het meeste ontvangen van de Marshall-hulp. Engeland. Frankrijk en Italië, speciale programma's hebben opgesteld ter bevordering van het toerisme uit Amerika, Almelo's burgemeester gouverneur van Suriname? (Van onze Haagse redacteur). Naar we vernemen, komt mr. J. M. Ravesloot, burgemeester van Almelo, in aanmex-king voor de benoeming tot gouverneur van Suriname, als opvol ger van dr. Huender, die om gezond heidsredenen is afgetreden. Mr. Ravesloot heeft nog geen beslis sing genomen, met het gevolg, dat het K.B.. zijn benoeming inhoudend, nog op zich laat wachten. Twee kinderen door arsenicum vergiftigd. In Rotterdam-Zuid hebben zich twee gevallen voorgedaan van vergiftiging door arsenicum, aldus meldt het Alg. Dagblad, Johannes Weiss uit de Corn. Trompstraat en Johannes Marchal uit de Cameliastraat. beiden vier jaar oud. waren de slacht offers. De kinderen hadden Donderdag middag in het plantsoen van het Burg. Hoffmanplcin een paar stukken brood ge vonden. die ze opgepeuzeld hadden. De volgende dag deden zich bij beide kin deren vergiftigingsverschijnselen voor, die bij Johannes Marchal zo ernstig wa ren, dat hij naar Sophiakinderziekcnhuis moest worden vervoerd. De politie tracht te er achter te komen, wie dit vergiftigde brood in het plantsoen had neergelegd, maar niemand van de bewoners van het plein bleek er iets van te weten. Paul Robeson noemt zich communist. Do Amerikaanse negerzanger Paxil Robeson heeft zich in een toespraak op een conferentie „voor de burger, rechten" openlijk een communist "ge noemd. Hij zei dat „\vy communisten" en de negers vooraan zonden staan in de stryd tot herwinning van de rerh- ten, die het Amerikaanse volk berig was te verliezen. De rantsoenering in de Sowjet-zóne van Duitsland zal worden afgeschaft als het tweejarcnplan met succes is uitge voerd aan het eind van 1950, zo heeft Wilhelm Pieck,- voorzitter van de een heidspartij op een massavergadering in de Russische zóne verklaard. VOORSPELT: AFNEMEND BUIIG Geldig tot Dinsdagavond. Over het algemeen veel bewolking, maar afnemend buiïg. Meest matige wind tussen West en Noordwest. Nog enige verdere daling van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1