PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Inter-Indonesische conferentie in Djocja en Batavia BILT Ra 30 Juli komen de delegaties naar de Ronde Tafel-conferentie J CONFLICT TUSSEN COMMUNISME EN KERKEN Liberalen verwerpen Van Cauwelaert's voorstellen „Lof aan Stalin" in de lucht KOOS V0RR1NK WEER THUIS DE LANDBOUW IS DE VOETBAL IN HET ECONOMISCH LEVEN DE VOORSPELT: 192e Jaargang-No. 165 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BalUntljn, Pl.verv.s W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.;- fr. p. p. 1 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 18 Juli 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 250. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr. 58-60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerfjstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 „Federale Idee moet hoog gehouden worden". De B.F.O. heeft een compromis-voorstei van Soekarno aanvaard om de inter.Indonesïsche conferentie deels te Djocja en deels te Batavia te voeren. Blijkens een uiteenzetting van de voorzitter van de B.F.O. Sultan Hamid II, heeft mr. Kosasili, die Vrijdag naar Djocja was ver. trokken, het volgende compromis.voorstel van Soekarno ontvangen: aanvang van de inter-Indonesische conferentie op 20 Juli; na enige da. gen onderbreking om gelegenheid te hebben de Lebaranleesten (einde van de Mohammedaanse vasten) thuis te vieren, waarna de conferentie te Batavia zal worden voortgezet. Na debat in besloten vergadering heeft de B.F.O. de uitnodiging aan vaard en heeft het volgende pro gram opgesteld: 19 Juli vertrek naar Djocja, 23 Juli terugkeer naar Batavia van waar de deelnemers voor enlcele dagen naar huis zullen faan, 30 Juli eind-besprekingen te afavia, na afloop waarvan men on middellijk naar Den Haag kan gaan voor de Ronde Tafel-conferentie, waarvoor de aanvangsdatum dus zal dienen te worden uitgesteld. Nog heden zal Soekarno per brief en per telegram op de hoogte worden ge steld, terwijl de B.F.O. nog heden contact op zal nemen met de te Batavia vertoevende voorzitter van het te Djocia gevormde ontvangst comité, mr. Tadjoeddin Noor. REDE VAN DE H. V. K. TE MAKASSAR De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, de heer Lovink, die Oost- Indonesië bezocht, heeft als eerste in dc reeks voorgenomen bezoeken aan de deelstaten, Vrijdag bij een officiële lunch ten paleize van pre sident Soekawati o.m. gewezen op het grote belang, dat op dc inter- Indonesische conferentie de federale idee hoog zal worden gehouden, het geen ertoe zal bijdragen, dat een staatsvorm zal worden gekozen, welke de Ver. Staten van Indonesië zal maken tot een waarlijk demo cratische rechtstaat op federale grondslag, waarin Nederlandse bij stand, welke gaarne zal worden aangeboden en, naar spr. vertrouw de, gaarne zal worden aanvaard, kan medehelpen om dit land te maken tot een krachtige natie, waarin de democratische wereld van het Westen, zowel als die van Azië met vreugde een bondgenoot kan begroeten, KABINET VAN PASOEN. DAN TREEDT AF. Verschillende fracties hebben on langs in het parlement van de Pa soen dan een zg. Nationaal Front ge vormd. In de parlementszitting van Vrijdag is een brief van dit Natio nale Front voorgelezen, waarin wordt gezegd, dat het de bedoeling is, dat het geheel kabinet zal af treden en dat de huidige premier, mr. Djoemhana, zal worden belast met het vormen van een nieuw ka binet op bredere basis. Mr. Djoem hana heeft verklaard gevolg te heb- SPUITBAL Als de hitte te groot wordt, ge beuren er zonderlinge dingen, dat bleek in Venlo, waar in het hartje van de stad een uitslaande brand uitbrak. Al was het slechts in de harten van de Venlose en Blerick- se brandweermannen, die elkaar met verwoede ijver bestreden. Hier werd een partij ..waterbal" gespeeld, dat aan voetbal deed herinneren, zij het. dat de bal al leen met behulp van waterstralen door de brandweer voortgespoten mocht worden. De spuitgasten spaden meer op de man dan op de bal, maar de scheidsrechter had zvfaa1 Cen f°rS Seen be- ..P® toeschouwers, die het dichtst bij de lijn stonden, dropen weldra van nel water, maar ondanks de inspanning was bij de rust de ?apdnog even blank als het plein. Het Venlose doel doorstond na de hervatting ej benauwde situatie toen de spuit van de keeper geen water meer gaf. maar de toestand werd gered en iedereen verzoende ach reeds met een gelijk spel, toen kort voor het einde een fraai voorgespoten bal langs dc verbluft spuitende keeper van Blerick. die over zijn eigen slang struikelde, in denkbeeldige net gespoten werd. De wedstrijd had een in slaand succes, zodat „Thuisfront" waarvoor gecollecteerd werd. met volle bussen af kon druipen. Ontploffing bij Cobienz eiste vele slachtoffers. Meer dan 30 personen zijn om het leven gekomen bij een dubbele explo sie in een munitieopslagplaats, die de halve stad Prüm, in de Franse zóne van Duitsland, met de grond gelijk maakte. De opslagplaats smeulde vanochtend nog en men verwacht nog meer ont ploffingen. De oorzaak van de explosie is een brand in een aantal kisten, die waren opgeslagen in de nabijheid van 500 ton munitie, die zich op 20 meter diepte in een heuvel bevond, Siegfried Unie exit. De laatste bunkers van de „West- wall" (Siegfriedlinie) zijn opgebla zen. Het slopen van de versterkingen, waaraan van 1936 tot 1939 door twee millioen arbeiders is gewerkt, heeft 40 millioen mark gekost, terwijl 36 mensenlevens verloren gingen. ben gegeven aam het verzoek van het Nationaal Front en het man daat fer beschikking van de wali- negara te hebben gesteld. SOEDIRMAN STELT COM- MISSIE VOOR ONDER. ZOEK IN De commandant van de T. N I generaal Soedirman, heeft besloten alle Republikeinse militairen, die zich tijdens de Nederlandse bezet ting bij Nederlandse instanties heb ben gemeld, te schorsen, aldus meldt de correspondent van Aneta uit Djoc ja. De schorsing betekent geen ont slag, daar er een commissie is be noemd, welke zal nagaan of de be trokken militairen een fout hebben begaan. Indien dit uit het onder zoek blijkt, volgt ontslag. Knickerbocker's stem in de aether. „HET COMMUNISME IN AZIE". De radioluisteraars in de Verenig de Staten hebben Zaterdagavond de stem van Knickerbocker horen waar schuwen, dat „een derde wereldoor log onvermijdelijk schjjnt, zo de Ver. enigde Staten niet hun volle gewicht inzetten tegen het opdringen van het communisme in Azië". De waarschuwing was vervat in de vierde en laatste van een serie uit zendingen onder de titel; „Kan het communisme Azië veroveren?" „Het communisme gaat zo snel voorwaarts", aldus Knickerbocker, „dat Moskou zich binnen enkele ja ren sterk genoeg zou kunnen voelen om de macht van de Verenigde Sta ten uit te dagen". Tsjechische tennisspelers beschuldigd van „misdaad". „BURGERLIJKE BELANG- STELLING" VOOR DOLLARS. J&roslav Drobny, de Tsjechische tennisspeler die geweigerd heeft aan het bevel van zjjn regering om naar huis terug te keren te voldoen, wordt in het communistische blad „Rude Pravo" beschuldigd van de misdaad „cosmopoiitisme Hij en zijn lotgenoot,' Vladimir Cernik, die ook heeft geweigerd te rug te keren, zouden een „burger lijke belangstelling voor dollars" hebben. Voorts wordt hij een hui chelaar genoemd, omdat hij voor zijn buitenlandse reis nog had ver zekerd loyaal te zijn en zelfs de mi nister van voorlichting om boekjes en brochures had gevraagd om in andere landen voorlichting te kun nen geven. REACTIES OP HET DECREET VAN DE PAUS. Het was te verwachten, dat het Pauselijk decreet, waarby alle katho. Heken, die vrijwillig het communisme steunen, in de ban worden ge. daan, niet zonder reacties zou blijven. Over de gehele wereld is er com. mentaar op het Pauselijk besluit geleverd, zowel van links a's van rechts. In Rome verwacht men, dat dui zenden katholieke meelopers zich uit de communistische gelederen zullen terugtrekken, zonder dat echter de hoofdmacht van de communistische partij wordt aangetast. De Tsjecho-Slowaakse regering heeft het decreet opgenomen als een rechtstreekse oorlogsverkla ring en poogt thans elk spoor van Roomse invloed in het land uit te wissen. Men verwacht, in materieel opzicht, het einde van de R K. kerk in Tsjecho-SIowa. kiie. De Parijse journalist Chauffier schrijft, dat een hevige golf van anti-clericalisme het gevolg van het decreet zal zijn, doen de algemene secretaris van de Franse „Unie van vooruitstrevende Christenen", heeft Koningskwestie thans niet in sfeer van „nationale eendracht". Het permanente comité der libe rale partij, de instantie, die in deze kwestie over het liberale standpunt moest beslissen, heeft evenals de so. cialisten Van Cauwelaerts voorstel, len verworpen. Met bijna algemene stemmen heeft het comité een motie aangeno men, waarin gezegd wordt, dat het geen steun en goedkeuring kan ge ven aan het programma van van Cauwelaert. Het comité is voorts van mening, dat ook de Koningskwestie zo spoe dig mogelijk moet worden opgelost, maar dat zulk een oplossing een sfeer van nationale eendracht ver eist en dus niet kan worden bereikt „tijdens een politieke crisis, die niet vrij van hartstocht en onbuigzaam heid kan zijn." Overeenstemming over wapenproductie der Westelijke Unie. Dc vyf ministers van defensie van de landen der Westelyke Unie hebben de hun voorgelegde program, ma's voor wapenproductie goedge keurd, aldus een communiqué, dat door de Secretaris-Generaal van dc fiermauente commissie der Wcste. ijke Unie is bekend gemaakt. De ministers beschouwden deze programma's als de beste combina tie van de productiemogelijkheden der vijf landen en zij hebben maat regelen vastgesteld om de doeltref fendheid van de thans beschikbare strijdkrachten te vergroten. Weer moeilijkheden met Berlijnse spoorwegarbeiders. De „U.G.O.", het niet-communisti- sche vakverbond der Berlijnse spoor wegarbeiders, heeft de commandanten der westelijke sectoren van Berlijn schriftelijk medegedeeld, dat de on der Sowjetrussische contröle staande directie der spoorwegen zich niet heeft gehouden aan haar toezegging dat 60% der lonen van de in West- Berlijn wonende spoorwegarbeiders in Westmarken zal worden uitbetaald. medegedeeld, dat de Unie zich aan het decreet zal onderwerpen. Louis Sallant, algemeen secretaris van de wereld-federatie van vakver enigingen, verklaarde te Marseille: „Onze organisatie is gegrond vest op het beginsel, dat er jegens de leden geen politiek van achter uitstelling wordt gevoerd, gebaseerd op politieke, godsdienstige of radi cale gronden. Dit betekent, dat wij 't op discriminatie berustende Pau selijke decreet niet kunnen aanvaar den." PROTESTANTEN Het is niet alleen de strijd tussen het Communisme en de R.K. kerk, die zich toespitst. Ook het Protes tantisme komt in botsing met Mos kou. Het centrale comité van de We reldraad van Kerken, heeft alle Christenen opgeroepen standvastig te zijn tegenover totalitaire doctri nes. Het Duitse blad „Der Tag" schrijft, dat op last van de overheid de Evangelische kerken in de Sov jet-zóne „systematisch worden afge broken." In dorpen in Brandenburg zijn vier kerken op last van de bur gemeesters gesloopt en er zijn plan nen om het vernielingswerk voort te zetten, aldus het blad. De kloof tussen kerk en communisme wordt steeds groter. Een tienduizend mensen zijn Zondag op Trafalgarsquare te Londen bijeenge komen om te luisteren naar protestrede voeringen op een massa-bijeenkomst van havenarbeiders, die betrokken zijn bij de kwestie, welke tot afkondiging van de noodtoestand in Engeland heeft geleid. Van de Noord-Oostpolder af wordt een moderne verkeersweg van trilbelon. met een breedte van 6'/e meter, aangelegd, die langs Blokzijl naar Steenwijk zal lopen. Luchtvaartdag te Moskou. Te Moskou is de jaarlykse Iuclit. vaartdag gehouden. Ter opening van de festiviteiten op het vüegveld Toe. sjino bij Moskou ging een vliegtuig de lucht in, waaraan een groot por. tret v.an Stalin was gehangen. In formatie vliegende machines vorm. den de woorden „Lof aan Stalin". Duizenden mensen woonden de de. by. Ook Stalin was aanwezig. Onder de piloten van zweefvlieg tuigen. die boven het vliegveld wer den losgelaten, bevonden zich twee zestienjarige meisjes. Vliegtuigen van het nieuwste type van de Sov jet-Russische luchtmacht voerden 'n spiegelgevecht uit. Het slotnummer van de demon straties bestond uit het neerlaten van een vierhonderdtal parachutis ten met parachutes in verscheidene kleuren. Voorlopige regeling voor Benelux-handelsvenkeer. In afwachting van de resultaten der lo pende onderhandelingen over de voorunie is een tijdelijke regeling getroffen voor het handelsverkeer tussen de Belgisch Luxemburgse economische unie en Ne derland, geldende voor de maanden Juli, Augustus en September. Krachtens deze regeling zullen in- en uitvoervergunningen op verzoek worden afgegeven tot een totaal van een kwart van de jaardcontingenten. die golden voor de op 30 Juni afgelopen overeen komst. Deze regeling is Zaterdag te Brussel getekend door de voorzitters der beide delegaties. Een speciale bepaling stelt 50 millioen frank beschikbaar voor Nederlandse tou- i-isten. die in het tweede halfjaar van 1949, België of Luxemburg willen bezoe ken. Landelijke wedstrijden van de brandweer. Van heinde en ver waren Zaterdag de vrijwillige brandweren van ge meenten en grote bedrijven (klasse C) naar Ede gekomen om deel te nemen aan de jaarlijkse landelijke brand weerwedstrijden. De ploegen waren eerst geselecteerd op provinciale wed strijden. Niet minder dan 31 waren aanwezig. De vrijwillige brandweer uit Baar- le Nassau eindigde op de eerste plaats in de tijd van .13 min. 14.5 sec. De tweede prijs ging naar de vrijwillige brandweer van Uden in de tijd van 14 min. 19.2 sec. De derde prijs werd gewonnen door de tweede ploeg van de Ned. Seintoestellenfabriek te Hil versum in de tijd van 14 min. 57.3 sec. Twee Zeeuwse ploegen kwamen in Ede uit, namelijk uit Koudekerke en Zuiddorpe. Zij behaalden geen prij zen, maar sloegen niettemin een goed figuur. Zaterdagmiddag is „Carolien" (mej. C. Voortman), die Zondag 75 jaar werd en daarvan 60 jaar het Utrechts Studen ten Toneel diende als kleedster bij de tra ditionele travestie-opvoeringen, hartelijk gehuldigd. Utrechts burgemeester bracht haar de medaille van de Orde van Oran je Nassau in zilver. Duif bracht geen vrede. ROTTERDAMMER STAK ZIJN STIEFZOON NEER Zondagmiddag is in een woning aan de Zegwaardstraat te Rotterdam een familietwist ontstaan, die zo hoog liep dat de 68-jarige A.C.K. een mes greep en er zijn stiefzoon, de 28-jarige stu- cadoor P. van S., die bij hem inwoon de. mee in de buik stak. In zeer ern- stige toestand is van S. naar het St. monstraties, die 94 minuten duurden, Franciscus-gasthuis vervoerd, waar ksï o^.s_ djrect operatief ingrijpen noodzakelijk bleek. Men hoopt hem in het leven te kunnen behouden. Over de oorzaak van de twist zijn verschillende lezingen. De dader be weert. dat zijn stiefzoon te laat voor het eten thuis kwam, maar huisgeno ten zeggen dat van S.. die aan duiven sport doet. een duif meebracht, ter wijl hij zijn goede jas aan had, die nu bemorst was. De stiefvader is later door de poli tie in een café gearresteerd. Baby gestikt. Zondagavond is in de Kempenaer- straat te Amsterdam een baby van 7 maanden in een kinderwagen in het kussentje gestikt. De ouders van het jongetje waren gaan wandelen en hadden het kindje in de wagen thuis achtergelaten. Toen zij thuis kwamen vonden zij de baby met het gezichtje in het kussen gedrukt. Sjanghai is doeltreffend afgesloten van de buitenwereld door de nationalis tische blokkade van de Chinese havens, die zich in handen der communisten be vinden. ofschoon er nog steeds enkele schepen in- en uitvaren van en naar Tientsin eb andere Noordchinese havens. Onweer eiste twee slachtoffers. TREINVERKEER BELEMMERT). Het onweer dat dit weekeinde bo. ven ops land woedde, heeft vrü veel schade veroorzaakt en twee slacht offers geëist. In Deurningen (gem. Weerselo, Ov.) gingen Zaterdag de boerderijen van de landbouwers Oldekalter en Ten Thije in vlammen op. Bij de in slag in de boerderij van O. werd de 23-jarige dochter des huizes door de bliksem getroffen en op slag gedood, i Ook in Hellendoorn werd een boer derij getroffen en brandde af. Hierbij gingen de inboedels van de landbou wer en een inwonende weduwe, als mede landbouwmachines en voorra den hooi en graan verloren. Zaterdagmiddag werd de 48-jarige fabrieksarbeider A. D. Haarman by Neede door de bliksem getroffen. Hij overleed na korte tijd. Zondagmiddag passeerde opnieuw onweer Neede De bliksem sloeg toen in een groentehal midden in het dorp. De winkel brandde geheel uit. Te Teuge bij Apeldoorn deed het he melvuur eveneens een boerderij in vlammen opgaan. DE SPOORWEGEN. Om 12 uur sloeg Zaterdag de blik sem tussen Voorhout en Leiden in de electrische bovenleiding van de Ned. Spoorwegen, waardoor oen der spo ren stroomloos werd. Het treinver keer werd tijdelijk over enkel spoor geleid en togen half 4 was do schade weer hersteld. De bliksem heeft de spoorwegen echter nog meer parten gespeeld. Zo raakten, omstreeks 4 uur tussen Culemborg en Schalkwijk beide sporen versperd. Om half 6 was een spoor weer berijdbaar. Te gen 6 uur viel een spoor tussen Woerden en Utrecht uit. Pas om kwart voor elf was het treinverkeer daar weer normaal. Drie vliegrampen tijdens weekend Tijdens het algelopen weekend hebben zich weer een drietal vlieg rampen afgespeeld Een Brit3 Has- tingstoestel van de luchtbrug is na de start van het Berlijnse vliegveld Tegel neergestort. De gehele beman ning van vijf koppen is om het leven gekomen. Sinds de luchtbrug begon zijn 66 personen om het leven geko men. Zaterdag is een Franse militaire Dakota bij Mersa Matroeh in brand geraakt en neergestort. De negen in zittenden kwamen allen om het leven. Twee Britse jachtvliegtuigen van het type „Seafire" zijn, tijdens mist en regen, boven heuvelachtig terrein in Cheshire, in botsing gekomen. De beide bestuurders zijn gedood. BEZORGD OVER INDON ESIË EN DE BENELUX. Hartelijke begroeting door oude vrienden op Schiphol. „Leve de wederopbouw". Zo be groette Koos Vorrink bij zijn eerste stap op Nederlandse bodem sinds een half jaar. minister In 't Veld op Schiphol. De minister van Wederopbouw bleek ditmaal meer geïnteresseerd in de construc tieve opbouw van Vorrinks ge zondheid dan in de vordering van zijn woningbouw, waarover Vor rink zeide. alles te hebben gele zen. En met de opbouw van die gezondheid is het niet slecht ge steld. Tientallen vrienden stonden om het platform, honderden daarbuiten. Daar waren behalve minister In 't Veld. prof. mr. dr. R. Kranenburg, voorzit ter van de Eerste Kamer, oud-minister J. Vos. de heer J. van de Kieft, frac tievoorzitter van de P.v.d.A. en talrij ke anderen. Zichtbaar ontroerd om- Agrarisch inkomen ligt ver beneden het industrieel. Dr. ir. A. L. S. Bar sprak te Middelburg. In een belangwekkende rede heeft dr. ir. A. L. S. Bar, hoofd Alg. Zaktn van het regcringscommissariaat voor de buitenlandse agrarische aangele genheden in Den Haag, Zaterdagmor gen in de zomervergadering van dc Bond van Gediplomeerden te Middel, burg gesproken over de vergelyking van het inkomen in de landbouw en in andere bedrijfstakken. Dr. Bar wees er op, dat het agra risch inkomen in de meeste landen steeds ver ten achter neeft gestaan bij het industrieel inkomen. In Ne derland is dat in mindere mate het geval dan elders, maar ook hier haalt de boer slechts ongeveer de helft van het industrieel inkomen. Sociaal ge zien is deze toestand niet te verant woorden. maar het is allerminst een voudig hierin verandering te bren gen. Immers, de agrarische productie is 4 a 5 maal groter geworden, terwijl de bevolking verdubbeld is en dit heeft een ruïneuze invloed op de prij zen. De industrie daarentegen heeft zeer nadrukkelijk een productiebeper king ingevoerd, o.m. door kartelvor ming. Het is niet gemakkelijk de wereld voedselproductie tot de helft in te krimpen. Direct na de bevrijding is op de boeren van de gehele wereld een dringend beroep gedaan die pro ductie op te voeren in verband met de voedselschaarste en zij hebben daar spontaan gevolg aan gegeven. Nu is het tekort omgezet in een te veel en niemand weet een middel aan te geven om de daardoor ontsta ne problemen op te lossen. En de boeren zitten met de „gebakken pe ren". MEN MAG EISEN STELLEN. Spreker meende, dat een behoor lijk inkomen kan worden gegaran deerd, wanneer er een grote agrari sche export bestaat. De minister kan moeilijk een verhoging van de land bouwprijzen bepleiten, want dat zou moeten leiden tot invoering van de derde loonronde en dan kan men wel tegelijkertijd de doodsklok gaan lui den. De enige mogelijkheid voor de land bouw om redelijk aan te tonen dat de huidige situatie onjuist en onmo gelijk is, is een bestudering van de inkomenskwestie op internationale basis. Hiervoor bezit men een mach tig lichaam in de Int. Federatie van Agrarische Producenten. De Neder landse boeren zijn gerechtigd bepaal de aanspraken te maken, omdat zij met slechts 17 van de Nederland se werkers 50 van de export ver zorgen. Door met de vuist op tafel te slaan bereikt men echter niets, om dat men daarvoor een te kleine groep vormt. Dr. Bar vroeg tenslotte zijn hoorders om de Stichting voor de Landbouw en de landbouwpolitiek van de regering te steunen, want daardoor creëert men het recht om eisen te stellen. EXCURSIE. Diverse aanwezigen stelden naar aanleiding van deze rede vragen. 'Jij het begin van de vergadering deelde de voorzitter, de heer W. de Buck, iets mede over de agrarische opbouw op Walcheren en de stand van de ge wassen. De secretaris, ir. D L. Stolp, vroeg de interesse van de vergade ring voor de discussie-groepen ter be studering van de landbouweconomie en de leer der coöperatie. Iedere club zal 10 a 15 leden tellen, die thuis de lessen van de Stichting voor de Coö peratie zullen bestuderen. Na een gezamenlijke koffietafel werd een rijtoer over Walcheren ge maakt Men bezichtigde o.m. de ge bouwen van de Coöp. Landbouwver- eniging en de Coöp. Melkinrichting, dc inpoldering van het Zuid-Sloe, een nieuw gebouwde boerderij te Nw.- en St. Joosland, de herverkavelings werkzaamheden en de nieuwe dijk te Westkapelle. Alle slachtoffers van de „Franeker" geborgen. OOK HET LOGBOEK GEVONDEN. De stoffelijke resten van alle 45 slachtoffers van de ramp met de Franeker" zijn thans geborgen Luchtvaart deskundigen van Indië hebben met Nederlandse expert een bezoek gebracht aan de plaats van de ramp. Een officiële woordvoerder heeft medegedeeld, dat het radio-logboek, de hoogtemeter en de snelheidsmeter gevonden zijn. Het logboek, wel ge havend door regen en modder, was nog leesbaar. helsde Vorrink al zijn oude vrienden en daarna begaf hij zich naar de ere haag van A.J.C.-ertjes, die zich voor de ontvangsthal hadden opgesteld. Tezamen met hen zong hij optimis tisch: „Makkers, laat het hoofd niet hangen, kijk maar in de zonneschijn", terwijl uit dc asgrauwe lucht het hemelwater neerstroomde. In het receptiekamertje op Schiphol heeft de heer Vorrink daarna nog in kleine kring zijn hart gelucht óver alles wat hem bezig houdt en hem zorgen baart. „Twee en een halve maand volg ik nu al de kranten weer. Wanneer men over Indonesië zegt, dat er veel veranderingen zijn geweest, dan zeg ik liever: er zijn ontwikke lingen geweest. Door de Van Royen Roem-overeenkomst „zijn we weer ergens Nadat er een hele tijd ge weest is. dat we internationaal gezien ..nergens" waren. Als een verschrik kelijke ramp. die grote indruk op mij heeft gemaakt, zie ik het verongeluk ken der Amerikaanse journalisten, die zover ik heb kunnen nagaan hun ogen voortreffelijk de kost hebben ge geven. Zij hebben gezien, dat wij daar geen koloniale politiek voeren". „Er is echter één ding, dat me be angstigd heeft en dat zijn de redevoe ringen der republikeinse leiders in Djocja. Die klonken niet erg hoopvol." Ook over de Benelux heeft Vorrink zich zorgen gemaakt. Men moet dit, z.i., in Nederland èn in België in gro te stijl aanpakken. Er wordt te veel gedacht aan perfectionisme, maar dat kan niet. Ook hield de heer Vorrink een warm pleidooi voor een con- structieve samenwerking van katho lieken en socialisten. Koolzaadprijs voor 1950 vastgesteld. De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft de prijs voor koolzaad van de oogst 1950 be paald op 55 per 100 kilo. Deze prijs ligt 5 lager dan die voor de oogst 1949. doch met de Stichting vopr de Landbouw, acht de minister 55 bij het huidige loon- en kostenpeil een redelijke vergoeding voor de aan de teelt van koolzaad verbonden kos ten en risico's. NOG ENKELE BUIEN (Geldig tot Maandagavond) In de vroege ochtend hier en daar mistig. Overigens wisselende bewol king met enkele verspreid optreden de regen- of onweersbuien. Over het algemeen zwakke wind. Ongeveer de zelfde of iet3 lagere temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1