PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Van Cauwelaert's voorstellen door Socialisten afgewezen EEN VIERDE DEEL VAN KOBLENZ DOOR ONTPLOFFING VERNIELD PRAAG KONDIGT CONTROLE OP DE KERKEN AAN DE ZEEUWEN WORDEN OUDER Veelzeggende sterftecijfers BILT Deze week Kirsten Flagstad ma? niet in San Francisco zingen Nederland kan weer met Duitsland samenwerken DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No.164 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BaJlintijn, Pl.verv.s W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 Ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 16 Juli 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarieL Kleine advertenties (max. 8 regelsi van 1—5 regels f 1—, iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen VValstr. 58-60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M*burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzec: N. Bogardstr. C 160._tel._2 DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. Een katholiek-liberale regering de enige oplossing? De Belgische kabinetscrisis duurt nog steeds voort en het ziet er niet naar uit, dat de pogingen van informateur van Cauwelaert deze week nog zullen slagen. Het bestuur van de Belgische Socialistische partij heeft na melijk de voorstellen, die van Cauwelaert aan de vertegenwoordigers dei- partij heeft gedaan, niet aanvaard. De enige oplossing zal thans wel een katholieke-liberale regering zijn. Bij de socialisten waren twee stro mingen: Een, die in het geheel van geen volksraadpleging wilde weten en een andere, die zou willen trachten op dat punt tot een compromis met de CVP. te komen. Men zegt, dat Spaak 'de laatste gedragslijn verde digde en omdat het niet deelnemen aan de regering voor de partij ernsti ge gevolgen zou kunnen hebben. Zijn standpunt heeft echter niet de over hand kunnen krijgen. Tot de mening, dat een katholiek- liberale regering de meest waar schijnlijke oplossing zou zijn, hebben Typiste verduisterde 34.000. De officier van justitie bij de recht bank te Amsterdam, eiste Vrijdag le gen de 35-jarige mevrouw E. v. V.- v d E uit Amsterdam 2 jaar gevan genisstraf met aftrek van voorarrest. De verdachte was ten laste gelegd, dat zij van November 1946 af tot het najaar van 1948 ten nadele van een groot advocatenkantoor te Amster dam, waar zij als typiste werkzaam was, sommen geld neeft gestolen en verduisterd tot een bedrag van onge veer 34.000. Een nieuwe vliegramp heeft nieuwe rouw gebracht over Nederland. De „Franeker" stortte neer, onder merk waardige omstandigheden, die met bliksemsnelheid de gedachte aan sa botage deden rijzen.... Dertien Ame rikaanse journalisten behoorden on der de slachtoffers. Zij hebben met eigen ogen Indonesië aanschouwd en uit hun eerste publicaties bleek reeds, dat hun in het Verre Oosten de schellen van de ogen waren gevallen. Zij onthulden, dat de rapporten der militaire waarnemers de Verenigde Naties slechts vervalst bereikten, zij erkenden, eindelijk, dat de republiek een fagade is, dat er onder republi keins bewind van een doelmatig, sta biel bestuur voorlopig geen -prake zal kunnen zijn, dat Moskou juichen kan, waar het Nederlands gezag getorpe deerd wordtDeze stemmen, die voor Nederland nog een late omme keer hadden kunnen betekenen, zwij gen voortaan. Dat is een politiek ver lies van ernstige betekenis. Wil de re gering consequent blijven, dan zou zij nieuwe Amerikanen moeten uitnodi gen en hen eveneens moeten overtui gen. Of de mogelijkheid daartoe be staat, moet worden afgewacht. Intussen heeft de regering met ge sloten deuren met de Kamers beraad slaagd over de situatie in Indonesië. Veel wijzer is de openbare mening er niet door geworden en een openbare gedachtenwisseling zal nog wel even op zich laten wachten. Maar de heer Gerbrandy heeft vragen gesteld, die menige Nederlander naar zijn haren deden grijpen. Niet alleen hebben wij de republikeinen naar Djocja moeten laten terugkeren, maar wij schijnen haar herstel ook te moeten financie ren. ten koste van millioenen aan be lastinggeld. Trieste geschiedenis! Overigens schijnen er nieuwe conces sies aan de republiek te zijn gedaan. Ten dele is dat natuurlijk de schuld van het buitenland. Dat ons deze weg, waarop geen halt meer is, heeft opgedrongen. Maar ten dele is het eigen schuld. De opeenvolgende leiders van de Indonesische politiek hebben geen vaste koers gevolgd, zij wisten zelf niet wat zij wilden, en zij hebben verzuimd het buitenland voor te lichten. Het bezoek der Ame rikanen kwam anderhalf jaar te laat cn het enige resultaat, dat het nog ai had kunnen werpen, gaat verloren door de „Franeker"-ramp Intussen zijn in Nederland de vak bonden het weer met elkaar eens ge worden. Het Vermeulen-incident is Lot normale proporties terug gebracht en de vrede is getekend. In de Amsterdamse raad is het bar baars toegegaan. Een filmvertoning leidde tot 'n hoogst onverkwikkelijke vechtpartij in de raadszaal, waarbij zelfs de dames zich niet onbetuigd heten. Had dat nu niet voorkomen kunnen worden? Meer nog dan van eeaandere gemeenteraad mag van de raad van de hoofdstad verwacht wor den en geëist, dat het decorum be waard wordt. En ten slotte dient mel ding te worden gemaakt van de prijs, die Charles Eyck heeft uitgeloofd voor degene, die een mooier kroningsschil derij kan maken, dan hij in opdracht der regering vervaardigde. Zijn schil- Senj scherpe critiek ondervon- /»«n' u ^oet het beter? Schilderen cn schrijven in opdracht is onaange- am werk. Het blijkt hier eens te Uit1"" Maar als verschijnsel is het en merkwaardig genoeg om het aan ^vergetelheid te ontrukken, m België duurt de crisis voort. Arme Leopold. i_i. Duitsland hebben de Russen een blokkade ingesteld en geluk te mtussen weer opgeheven. Als er de. overige spaarzame, uitlatingen der liberale gedelegeerden, aan wie van Cauwelaert zijn programma heeft uiteengezet, veel bijgedragen. De liberale gedelegeerden maakten na hun onderhoud met de informa teur een optimistische indruk. In liberale kringen bestaat echter geen eensgezindheid over de volks raadpleging. Er is ook een zeker wantrouwen ten aanzien van de C.V. P., nl. een vermoeden, dat de katho lieken met de liberalen zouden sa menwerken tot de koningskwestie geregeld is en dat daarna in de C. V.P. de stroming de overhand zou krggen, die aan samenwerking met de socialisten de voorkeur geeft. Al deze factoren hebben tot gevolg dat het land voorlopig nog in onze. kerheid blijft verkeren omtrent de structuur van zijn komende regering. Op grond van haar houding tijdens de oorlog. De raad van beheer van de „War Memorial Opera" te San Francisco heeft 'n voorgesteld engagement voor de aanstaande herfst van Kirsten Flagstad. de bekende Noorse Wagner- sopraanzangeres, afgewezen „vanwege het tegenstrijdige karakter van haar optreden in de Verenigde Staten". Rechter Milton de Sapiro, die bij een openbaar onderzoek het Ameri kaanse legioen vertegenwoordigde, heeft zich tegen het optreden van Kirsten Flagstad verzet od grond van haar houding tijdens de oorlog. Kirsten Flagstad is sedert 1946 niet meer in haar geboorteland, Noorwe gen, geweest. Tijdens sommige van haar concerten in Amerika werd door oudstrijders gepost omdat zij in 1940 naar het toen door de Duitsers bc. zette Noorwegen is teruggekeerd. Tij. dens haar optreden in de muziek, academie te Philadelphia in 1947 wcr. den stinkbommen geworpen. Kirsten Flagstad is in het bezit van een door de Noorse gerechtelijke au toriteit ondertekende verklaring, dat zij tijdens de oorlog een „standvastige vaderlandslievende houding" heeft aangenomen. Op de centrale begraafplaats der oorlogsgravenstichting te Loenen (Velu- we) werd Donderdag een urn bijgezet, bevattende een gedeelte van de as van in Buchenwald veraste Nederlanders. Hier bij werd o.m. het woord gevoerd door minister Joekcs. SPAAK minister af? Geheime bespreking van Truman. WAAROVER WERD GECON FEREERD President Truman heeft met hoge regeringsleiders en functionarissen op het gebied van de atooipenergie alsmede militaire autoriteiten en leiders van het Congres een geheime bespreking gehouden, welke twee en een half uur duurde en waarover niemand enige mededeling wilde doen. Zelfs de fotografen kregen niet de gelegenheid opnamen te maken van degenen, die de bespreking bijwoon den De journalisten, die drie uur lang in hevige regen buiten hadden staan wachten, kregen van de deel. nemers aan de bespreking bij hun vertrek geen woord los. De New York Times meldt uit Washington, dat de kwestie is bespro ken. of aan Engeland technische in lichtingen over de productie van de atoombom zouden worden verschaft, Atlantisch Pact Donderdag Jn stemming. De Amerikaanse Senaat heeft be. sloten de ratificatie van het Noord, atlantisclie pact Donderdag a.s. in stemming te brengen. Bommenwerper van R.A.F. neergestort. Een Lincoln bommenwerper van de R.A.F. is 400 meter van een bomdepot te Skclingthorpc, een dorp in de buurt van Lincoln, brandend neerge stort. De gehele bemanning kwam om het leven. KORTE PRED1CATIE ETEN EN DRINKEN Het gaat, zo wordt in onze tijd door velen gezegd en gedacht, het gaat in dit leven en in deze wereld om de zichtbare dingen; om datgene wat je beet kunt pakken, om datgene wat gegeten of gedronken kan worden: dat zijn de zaken waar de mensen be hoefte aan hebben, waar zij voor ar beiden en zwoegen, ja, ivaar ze des noods oorlogen om voeren. Alles wat vroeger in de geschiede, nis gebeurd is wordt bepaald door, en is te verklaren uit die heel simpele, lichamelijke .gevoelens als honger en dorst en koude, en wanneer het men sen stoffelijk maar goed gaat, dan is alles in orde! Zo redeneert onze tijd en zo is er altijd door allerlei mensen gerede neerd. Het is 'n foutief, een verkeerd begrijpen van de menselijke natuur. Men heeft een samenleving willen op bouwen alsof alleen de uiterlijke diti- gen belangrijk zouden zijn. Het is gebleken, dat het zo niet gaat, dat er andere, niet te grijpen, niet te wegen of te meten dingen zijn, die alle belang van eten en drinken te boven gaan, dat liefde en haal, vrees en vertrouwen, vrijheid en slavernij, mede liet leven om de mens en de gang om de wereld bepalen, en als 't er op aan komt een grotere rol spe len, dan door velen mogelijk wordt geacht of wenselijk ivordt gevonden ja, het zijn juist deze onzichtbare, onstoffelijke gevoelens, die ons leven maken tot wat het is: het zijn de haat en de vrees voor elkaar en de slaver nij die de mensen en de groepen en de staten aan elkaar op willen leggen, die de wereld gemaakt hebben tot wal ze nu is. Het zijn aan de andere kant de liefde, de goddelijke liefde ook voor deze wereld en deze mensen, die ons éénmaal getoond is in Jezus Christus, die ons ondanks alles toch doel ver trouwen, dat wij en de wereld niet reddeloos verloren gaan. Het is Gods liefde, die ons de vrijheid geeft boven alle gebondenheid aan spijs en drank, om te leven als mensen die uit Zijn liefde de kracht weten te putten die wij behoeven. Retranchement P. J. Barnouw. Gehele huizenblokken met de grond gelijk gemaakt. Vele slachtoffers. Naar het Duitse nieuwsagent schap D.P.D. meldt, zUn 60 perso. nen om het leven gekomen en 300 anderen gewond geraakt toen een Duits munitiedepot te Prüm, in de buurt van Coblenz (Franse zóne), Vrijdagavond in de lucht vloog. Gehele huizenblokken zijn door het geweld van de ontploffing met de grond gelijk gemaakt; onder de inge storte gebouwen bevinden zich het ziekenhuis en het postkantoor. Volgens sommige berichten ont stond er brand in een oude opslag plaats voor ammunitie van het Duitse leger, op een hoger dan de stad gele gen heuvel. Vervolgens sloeg het vuur over naar een andere opslag plaats. waarin zich nog 500 ton am munitie bevond. De inwoners van Coblenz waren door de gloed van het vuur van de eerste brand gewaarschuwd. Sommi gen verlieten de stad. doch velen on derschatten het gevaar en bleven. Een 72-jarige redde jongetje uit de IJssel. Het 5-jarig zoontje van de postbo de van Dijk te Kampen geraakte bij het spelen in de IJssel. De 72-jarige oud-wagenmaker Selles zag het kind in de rivier liggen. Zonder zich ver der te bedenken begaf hij zich te wa ter. hoewel hij niet zwemmen kon. Hij wist de kabel van een gemeerde boot te grijpen cn zich aan de kabel vasthoudend wist hij met de andere hand het zinkende kind naar zich toe te halen. Daarna riep hij om hulp. Zowel de oude man als het kind werden door toegeschoten hulp vei lig op de wal gebracht. Strenge bepalingen moeten de kerk aan de Staat ondergeschikt maken. Geestelijken moeten „nationaal betrouwbaar" zijn. Te Praag is mededeling gedaan van een voor de Tsjecho-Slowaakse nationale vergadering voorbereide wet, waarbij aan de staat de con. tróle wordt gegeven over alle ker. ken, de benoeming van haar diena- ren en haar financiën en beheer. Volgens een wetsontwerp moeten alle kerkelijke benoemingen, ook die van bisschoppen en aartsbisschoppen worden goedgekeurd De Staat kan goedkeuring weigeren wanneer zij bezwaar heeft tegen de persoon van de benoemde. Aan verschijnsel van vroegsterfte dient veel aandacht te worden besteed. Cijfermateriaal kan eindeloos ver. velend zijn, doch de cijferlawinë, die het Centraal Bureau voor de Statis. tiek regelmatig over ons heen stort, is dat allerminst, omdat men er een buitengewoon duidelijk inzicht in 't wel en wee van de Nederlandse be. volking en dat op uiteenlopende gebieden door verkrijgt. Zo blijk/ uit nieuwe gegevens, dat het sterfte cijfer in ons land de eerste maanden van dit jaar niet onaanzienlijk naar boven is gelopen en dat de sterfge vallen vooral voorkomen bij mensen boven de 60 jaar. in Duitschland wrijving is, betekent dat gevaar. En gevaren moeten ver meden worden. Engeland beleeft plezier van de heer Cripps. Hij heeft een nieuwe reeks versoberingen afgekondigd, en Enge land was al de mogenheid onder de zegevierende geallieerden, die het so berst leefde. De achtergrond van deze soberheid? De Engelsen voelen er als grote na tie bitter weinig voor om geheel en al onder de financiële en economische duim van Amerika te komen. Zij ma ken zich dienaangaande meer zorgen, dan de andere „Marshallanden". Zij hebben de Amerikanen zo lang op al lerlei t<- rein naast zich gezien, dat zij hen door en door kennen. De vrees, dat vandaag of morgen, en dan waar schijnlijk op een ongelegen ogenblik, de rekening gepresenteerd zal worden voor de Amerikaanse weldaden ook al is die hulpvaardigheid een wel begrepen Amerikaans eigenbelang is zo groot, dat Engeland liever een sigaretje minder rookt, en de snoepe rijtjes tot een minimum beperkt, dan zijn dollarschulden laat stijgen. Verstandige Britten! Een verklaring voor dit verschijn sel te vinden is zeker niet moeilijk. De Nederlandse bevolking ondergaat langzamerhand een verouderingspro ces, dat tot gevolg heeft, dat het aantal inwoners boven 50 jaar per centsgewijs toeneemt. Door intenvisering van de prae- natale zorg, de zorg voor de zwan- geren in het belang van moeder en kind, zal men kunnen bijdragen tot besparing van mensenlevens (dood- geborenen!) De zuigelingensterfte blijft dalen (in 1946 3,9 maar bij de vroeg-sterfte in de eerste le vensmaand blijkt deze daling veel geringer te zijn: deze gevallen be treffen volgens dr. A. Polman, ge neeskundig inspecteur van de volks gezondheid in Groningen, ongeveer de helft van de totale zuigelingen sterfte. Het is dus nodig dat hieraan veel aandacht wordt besteed. HET STERFTECIJFER. Per duizend inwoners bedroeg 't aantal sterfgevallen over de twaalf maanden van 1948: 8.1, 8. 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6. 6%, 8 en 10. Daarna liep het in Januari 1949 op tot 10.6. In 1947 bedroeg de sterfte in Nederland 8 Echter: hel percentage oude ren nam toe en het is vrij logisch, dat, wanneer deze „veroudering" niet was opgetreden, de sterfte nog meer zou zijn toegenomen. Men zou dus behalve een „bruto" sterftecijfer oolc een „gecorrigeerd" cijfer kun nen vaststellen, waarbij het laalste uiteraard niet reëel is, doch in ver band met de leeftijdsopbouw toch niet oninteressant. Met het sterfte cijfer wordt het aantal overledenen in een bepaald jaar per 1000 van de gemiddelde bevolking uitgedrukt, n ruwe maatstaf dus. In 1931 (om nu eens een voor beeld te geven) waren de sterftecij fers voor Zeeland aldus: „Bruto" 10.18 (na Friesland en N.-Brabant het hoogst), „gecorrigeerd" 8,94, 'n verschil dus van 1.24, Als de leef tijdsopbouw dezelfde was in het ge- hel land, zou Zeeland van de derde plaats van onderen naar de tweede van boven zijn gestegen! Men ziet: zelfs op het terrein van de statis tiek is alles betrekkelijk! WIJ WORDEN OUDER. Steeds meer mensen worden dus oud en verwonderlijk is dat aller minst. want door de geringere zui gelingen- en kindersterfte en de steeds gunstiger hygiënischer om standigheden, waarin wij verkeren, is de gemiddelde levensduur aan zienlijk verlengd. Deze was in Ne derland van 1840 tot 1850 voor man nen 36,2 en vrouwen 38,5. van 1931 tot 1940 resp. 65,9 en 67,2! Het is wel opmerkelijk, dat de vrouwen gemiddeld ouder worden dan de re presentanten van het sterke ge slachtProf. Methorst, die op dit gebied belangrijke onderzoekingen heeft verricht, heeft voorspeld, dat in 1955 8,3 van onze bevolking ouder dan 65 jaar zal zijn en in 1975 zelfs 11,5 Het is dus te begrij pen, dat het sterftecijfer stijgt, Om een beeld te geven van de sterfte in Zeeland laten wij hier de cijfers volgen van Januari 1949, vergeleken met die van Juli 1948. In de Julimaand van vorig jaar over leden in onze provincie 171 perso nen. in Januari jl. 258. Naar de leef tijden gerekend zijn de cijfers als volgt: minder dan een jaar in Janu ari 1949: 17 (in Juli '48: 12), min der dan één dag: 1 (1), minder dan één week: 3 (2), van 1 tot 4 jaar: 3 (4), 5 tot 14 jaar: 2 (2), 15 tot 24 jaar: 5 (2), 25 tot 39 jaar: 3 (8), 4049 jaar: 9 (12). 50 tot 59 jaar: 17 (18), 60 tot 69 jaar: 39 (39). 70 tot 79 jaar: 86 (38), 80 jaar en ouder: 77 (36). Vooral de laatste vier vergelijkende cijfers zjjn spre kend! Onderzoekt men de doodsoorza ken in Januari j.l., dan ontdekt men, dat hartziekten de meeste slacht offers eisten (52), waarna kanker en daarmede in verband staande ziekten (46). Hersenletsel door bloedvatenaandoening betekenden 't einde voor 30 inwoners der provin cie, griep of influenza voor 12 per sonen, terwijl 14 grijsaards niet door ziekte, doch zuiver en alleen door hun hoge ouderdom de dood vonden. De Spaanse autoriteiten hebben een organisatie ontdekt, die Engelse cn Ame rikaanse sigaretten in Spanje binnen smokkelde onder dekking van de Britse vlag. Verdere bepalingen van het wets ontwerp zijn: De Staat betaalt de toelagen aan de geestelijken en de onkosten van de kerk, doch alleen de geestelijken, die niet door het burgerlijk gerecht veroordeeld zijn en die „nationaal betrouwbaar" zijn gebleken zullen voor het ontvangen van een toelage in aanmerking komen. Aan geesteljjken met extra-ver- antwoordelnkheid kunnen extra toe lagen worden verstrekt. Geestelijken, die zijn aangewezen voor godsdienstonderwijs in de scho len, moeten wekelijks voor dit doel tien uur gratis beschikbaar stellen doch zullen aanspraak kunnen ma ken op betaling voor overwerk en voor reis- en verblijfkosten. Alle kerken moeten een inventa ris opmaken van haar bezit en mo gen dit niet verzegelen of overbren gen zonder toestemming. Cepicka, de Tsjechoslowaakse mi nister van buitenlandse zaken, heeft als voorzitter van het machtige cen trale actie-comité voor het comité- bestuur de rooms-katholieke bisschop pen van Tsjecho-Slowakije beschul digd van „vijandigheid tegen de staat en het volk". Hij verklaarde tevens, dat de bisschoppen in contact stonden „met buitenlandse vijanden". In antwoord op het Pauselijke de creet zeide minister Cepicka. dat „iedereen, die tracht het bevel van het Vaticaan uit te voeren, verraad pleegt". WAARSCHUWING VAN ZAPOTOCKY. Antonin Zapotocky, de premier van Tsjecho.Slowakije heeft Vrijdagavond een waarschuwing uitgegeven aan het adres van de aartsbisschop van Praag, dr. Josef Beran, dat hü „zich er van bewust moest zijn uit het land gezet te kunnen worden als een verrader". Een en twintig slachtoffers van de „Franeker" ter aarde besteld- De stoffelijke resten van 21 der slachtoffers van de ramp met de „Franeker" zijn op de begraafplaats van de Engelse kerk in Bombay ter aarde besteld. Tevoren werd in de rouwkamer van het ziekenhuis een algemene lijkdienst gehouden. Onder de begraven resten zijn die van de Amerikaanse journalist H. R. Knic kerbocker. Er zijn speciale journaalfilms over de ramp gemaakt door de filmdienst van de regering van India, die dit weekeinde in India in roulette wor den gebracht en later nar het bui tenland gezonden zullen worden. Een groep Nederlandse luchtvaart deskundigen en K.L.M.-vertegenwoor- digers is te Bombay aangekomen om deel te nemen aan het door de rege ring van India ingestelde onderzoek naar de ramp. De politie heeft op de heuvel van Ghatkopar opnieuw twee lichamen van de inzittenden der Franeker ge vonden. Men heeft thans 44 der slachtoffers kunnen bergen, doch van het stoffe lijk overschot van de 45ste inzitten de ontbreekt ieder spoor. Het juiste aantal slachtoffers is echter nog niet bekend. Nader wordt nog gemeld dat alle huizen van Coblenz. die binnen een straal van een kilometer van de in de lucht gevlogen ammunitie-opslag. plaats waren gelegen, met de grond ge lijk zjjn gemaakt Gemeld wordt voorts, dat ongeveer een vierde ge. deelte van de stad is vernield. Dr. Drees geïnterviewd door Duits journalist. De Christen-Democratische „Kölnische Rundschau" publiceert een interview, dat dr. Wohldram Arokay de vorige week in Den Haag heeft gehad met minister-pre sident dr. W. Drees. Tijdens dit inter view heeft de minister-president zich uit gesproken voor een volledig herstel van de handelsbetrekkingen tussen Neder land en Duitsland. Op de vraag, of het niet beter was geweest, dat de Benelux- landen aan de conferentie van vier te Pa rijs hadden deelgenomen, antwoordde de heer Drees. dat de zienswijze van de Benelux-landen het best verdedigd kon worden door bemiddeling van de Weste lijke bezettingsmogendheden. Ten aanzien van het transito-verkeer uit het Oosten naar West-Europa via Duitsland en Nederland, stelde de mi nister voor, om gemeenschappelijke be sprekingen te houden van België. Neder land en Duitsland. De premier merkte tijdens het onder houd nog op, dat de herinneringen aan de oorlog in Nederland thans voldoende op de achtergrond waren geraakt om te kunnen trachten opnieuw met Duitsland samen te werken. Naar hij zelde, dient deze poging te worden ondernomen in het belang van Europa, voordat Duitsland in West-Europa wordt ingeschakeld. Engeland koopt 75 pet van de Deense boter. (Van onze correspondent te Kopenhagen) Tussen Engeland en Denemarken werd een overeenkomst aangegaan, die voorziet in de levenrantle van 75 procent van de Deense boterproduc- tie gedurende 5 jaar naar 't eiland, maar de 116.840 ton per jaar niet te boven zal gaan. De prijs werd vast gesteld op 517 DKR per 100 kg. Van 1 October 1950 af kan deze prijs wor den gewijzigd met ten hoogste 7I/£ procent. Alexander naar Luxemburg- De Britse minister van defensie. Al- bert Alexander, is met een vliegtuig van de R.A.F. naar Luxemburg ver trokken. Alexander zal in Luxemburg de kwartaaibijeenkomst van de ministers van defensie der vijf bij het pact van Brussel aangesloten landen bijwonen. Hoofdpunt van bespreking op de bijeenkomst zal. naar men verwacht, zijn het resultaat van de in het Ka naal en de Golf van Biscaye gehou den gecombineerde vlootmanoeuvres. De ministers van defensie der Wes telijke Unie-landen hebben in begin sel overeenstemming bereikt over de verdeling der kosten, welke de ge meenschappelijke verdedigingsmaat regelen huner landen met zich zullen brengen. De verlieslijst. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Korp. J. Bolt, afkomstig uit 't Zandt (Gr); soldaat le kl. J. F. H. van Es, afkomstig uit Elsloo; soldaat le kl. F. Boeren, afkomstig uit Oosterhout. (N. Br.); soldaat le kl. H. P. Swinkels, af komstig uit Someren; le It. P. A. Ha vik. afkomstig uit Haren (Gr.); sol daat W. J. Maas. afkomstig uit So meren; sergeant A. J. M. Nijland. af komstig uit Amsterdam <0'; korpo raal C. B. Wilderbeek. afkomstig uit Venlo; sergeant M. W. van de Nieu- wenhof. afkomstig uit St. Gilles Waes (België); soldaat J. A. de Bruijn, af komstig uit Apeldoorn: soldaat K. Nieuwenhuis, afkomstig uit Wijm- britseradeel; soldaat J. Wienen. af komstig uit Heino; soldaat le kl. A. Bouwens, afkomstig uit Nieuw Ginne- ken; soldaat J. van Dingenen. afkom stig uit Hoogeloon; korporaal D. Uit- tenbogaard. afkomstig uit Driebergen- Rijsenburg; soldaat A. Huijgen. af komstig uit Bunschoten; vaandrig M. van Eek. afkomstig uit Arnhem; sol daat le kl. P. H. J. van Enckevoort, afkomstig uit Sevenum (L); soldaat H. H, Hermans, afkomstig uit Seve num (L); soldaat le kl. P. H. Schol ten, afkomstig uit Budel; soldaat H. J. Boerboom, afkomstig uit Wester voort; soldaat le kl. J. de Boer, af komstig uit Geleen; sergeant A. L. Teuns. afkomstig uit Geleen; soldaat Eibrink, afkomstig uit Oldebroek. Bo vendien nog 15 Indonesische leden van het K.N.I.L. ENKELE BUIEN. Geldig tot Zaterdagavond. In de ochtend hier cn daar mist, later wisselende bewolking. Enige re genbuien, plaatselijk vergezeld van onweer. Meest zwakke wind. Onge veer dezelfde temperatuur als giste ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1