PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In Engeland gaat de suiker weer op de bon BILT Sir Stafford Cripps kondigt nieuwe versoberingen aan Echtpaar verdronken toen auto te water geraakte Omgekomen journalist signaleert blunder tw^"ttcha" Kleine blokkade opgeheven Vandaag v. J INDONESISCHE CONFERENTIE TE DJOCJA OF TE BATAVIA? ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT DOOR Z.K.H. PRINS BERNHARD IN ZEELAND ZIJN NOG STEEDS TE WEINIG VERPLEEGSTERS Toch openbare discussie over Indonesië. Djocja aanvaardt het Van Royen-Roem accoord. DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 163 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Baliintljn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bossnardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per weck; f 3.90 p. kW.: £r. p. p. t 4.15 Der kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 15 Juli 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1'.iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr 53-60, teL 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55, tel. 2475 (b. g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Ook tabaksimpo rt wordt beperkt. Wanneer Sir Stafford Cripps het woord voert in het Lagerhuis, dan doet hü niet altijd even prettige mededelingen. Steeds weer houdt hij de Lagerhuisleden en daardoor dus het Engelse volk voor. dat men zeer sober zal moeten leven, wil Groot Brittannië er in economisch op. zicht weer bovenop komen. Donderdag heeft Cripps het tweedaagse debat in het Lagerhuis over de economische toestand van het land geopend en daarbij heeft hij weer een aantal minder vrolijke dingen gezegd. In 1949/'50 zal Engeland in verband met het dollartekort zijn invoer, die met dollars betaald moet worden, met 100 millioen ponden moeten ver minderen. Dit zal met zich brengen, dat het suikerrantsocn tot 8 ounces wordt verlaagd en dat suikerwerken weer gerantsoeneerd zullen worden. De minister voor de voedselvoorziening zal voor andere rantsoenen bo. ter, vlees en bacon op welke de aanvoer uit niet.dollargebieden van invloed is, bepaalde verhogingen bekend maken. Minister Cripps deelde nog mede, dat het bedrag van 110 millioen dollar, dat oorspronkelijk voor tabak beschikbaar was gesteld, met 20 millioen dollar verminderd zou worden. Oook zal het niet mogelijk zijn zo veel katoen uit het dollargebied in te voeren als de Britse regering had ge hoopt, doch er zal in ieder geval niet minder worden ingevoerd dan het vo rige jaar. Van de overige grondstoffen waarvan de invoer zal moeten worden beperkt, zijn non-ferrometalen, hout, papier en pulp de voornaamste. Ten aanzien van eventuele verdere be perkingen van het benzinegebruik zijn nog geen beslissingen genomen. Ondanks de nieuwe beperkingen van de invoer uit het dollargebied, die in 1949/50 niet meer zal mogen be dragen dan 75 pet. van de invoer in Elfjarig dochtertje gered. Bij sluis O in Den Bosch is Donder dagmorgen om acht uur een bestuur der van een personenauto door de af sluiting gereden bij de brug aan de Zuid-Willemsvaart, terwijl deze brug omhoog stond. De gevolgen waren verschrikkelijk. Op zijn kop stortte de wagen in het water. Men slaagde er in een elfjarig meisje te redden. De - andere inzittenden, de ouders van het kind, nL het echtpaar Vrij uit Waal wijk, bleken helaas verdronken, nadat men de wagen na veel moeite naar boven had gehaald. De oorzaak moet vermoedelijk hierin gezocht worden, dat de bestuurder met de verkeerssi tuatie ter plaatse onbekend was. Een officieel woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, verklaarde dat vermoedelijk vóór het einde van deze maand een Amerikaans witboek over China het licht zal zien, waarin een overzicht zal worden gegeven van de gebeurtenissen in China. Ver. Staten hebben een goede kans laten voorbijgaan- Het Amerikaanse blad „Washington Daily News' (een van de Scripps Ho ward bladen) publiceerde Woensdag het eerste van een reeks van vijf ar tikelen van de met de „Franeker" omgekomen correspondent Burton Heath. De artikelen zullen alle pos- thuum verschijnen. De titel van het eerste artikel, opgemaakt over de ge hele frontpagina, luidt: „Onze Blun der in Indonesië". De schrijver constateert: „De diplomatie van de Ver. Staten heeft een andere zeer grote blunder in het Verre Oosten begaan. Nadat wij China verloren hebben, gaven wij nu opnieuw aan Moskou de gelegenheid, waarop het zat te wachten, om in In donesië een gebied dat zal blijken de sleutel te zijn in een Pacific-oorlog door te dringen. Onlangs hebben wij door middel der V.N. de Neder landers gedwongen Indonesië vrijheid te geven op een zo snelle en plotselin ge wijze, dat in de komende vijf ja ren, waarin beslist zal worden over 't a.1 of niet uitbreken van een derde wereldoorlog, er in Indonesië geen stabiele regering zal zijn. Wij hfbben onze steun verleend aan de minst democratische en minst Westers ge zinde groep in de archipel door hen een overheersende positie te geven m cte komende nieuwe regering". Na een uiteenzetting van de strate gische positie van Indonesië bij een eventuele oorlog tussen Rusland en de Westerse democratieën vervolgt de schrijver: „Vele niet-N ederlandse waarnemers hier zijn van mening dat ,i,r' Staten, Engeland en de overi ge Westerse democratieën groot be. lang hebben bij een stabiele regering mer. Een dergelijke regering zou be reid en in slaat moeten zijn een Sov jet-agressie te iveerstaan en bij een werkelijke aanval een beroep moeten Kunnen doen op de militaire kracht van het Westen. Er was een kans om nier een dergelijke regering te krij gen. Maar de Ver. Staten hebben deze gelegenheid welbewust laten voorbij gaan en hun gehele steun gegeven aan °u0eR' die twijfelachtige bedoelin- SIR STAFFORD CRIPPS het vorige jaar. zullen er echter vol doende grondstoffen beschikbaar zijn om het huidige productie-niveau van Groot Brittannië te handhaven. HEILZAME SCHOK De aangekondigde verlaging van de Britse invoer uit het dollargebied zal ongetwijfeld een schok betekenen, in het bijzonder voor de industrie. Het kan een heilzame schok blijken te zijn. doch de gevolgen moeten niet worden onderschat. De minister noemde de voorgenomen invoerbeperkingen een ernstig doch noodzakelijk kwaad. De gevolgen van deze beperkingen zullen wellicht nog worden verergerd door het terloops door Sir Stafford Cripps medegedeelde plan om de goederen- uitvoer van Engeland en andere de len van het sterlinggebied naar de dollarmarkten op te voeren ten koste van de goederenvoorziening der ster- linglanden, met inbegrip van Enge land zelf. Op deze wijze zal dus de goederenvoorzicning van de Britse markt in dubbele mate worden ver minderd. In zijn overzicht omtrent de Britse positie aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar. deelde sir Stafford mede. dat het Britse nadeli. ge saldo met het dollargebied volgens de huidige berekeningen 160 millioen ponden bedroeg, d.i. 30 millioen pon. den meer, dan de regering had voor. speld. Zonder nadere uitleg. De Russen hebben de beperkingen „plotseling /.onder nadere uitleg" op geheven. Donderdagmorgen kwamen ongeveer 40 vrachtauto's per uur door de Sovjet-Russische controle, post. De Russen voeren de controle zo snel mogelijk uit. Moordaanslag op Tsjoekof? Volgens „Stars and Stripes", het blad van het Amerikaanse leger, en enkele Duitse bladen zijn vijf studenten uil Leipzig door de Russen ter dood ge bracht wegens een moordaanslag op generaal Tsjoeikof, de Sowjet-Russi- sche militaire gouverneur. Aanslag op Pandit Nehroe. Tijdens een rede van Nehroe, mi. nister-president van India, te Calcut. ta is een bom geworpen naar een po. lilicpost op het terrein van de bijeen- komst. Twee politieagenten werden gewond. De bom weid geworpen, kort na dat Nehroe zijn rede begonnen was. De toehoorders leverden een man aan de politie uit. die de aanslag zou hebben gepleegd. Na dit incident zet te Nehroe zijn rede voort. Enkele uren tevoren ontploften in Calcutta drie andere bommen. Een politieman is later aan de ver wondingen, welke hij bij het ontplof fen van de bom in de buurt van Nehroe had opgelopen, overleden. Toen Pandit Nehroe naar het Gou vernement House terugkeerde, werd langs de route een jonge man met een geladen revolver aangetroffen. Deze vuurde drie maal op een poli tieagent. V.S. helpen W.-Europa tegen communisten. REDE VAN TRUMAN Truman heeft in een radiorede ver klaard, dat West Europa dank zij het Amerikaanse hulpprogramma uit de handen van de communisten is ge bleven. De internationale hulp-pro gramma's zullen dit jaar ongeveer 7 milliard dollar kosten en „zij zijn het tot de laatste cent toe waard". Wan neer op deze programma's bezuinigd zou worden zou dit de poginsen om de vrede te vestigen verzwakken. Ten aanzien van de werkloosheid verklaarde Truman, dat de V.S. zich niet in een depressie bevinden. Wan neer we de juiste koers volgen, aldus Truman, zal hef geen depressie wor den ook. TEGEN LENING AAN SPANJE President Truman heeft voorts zijn afkeuring uitgesproken over het voorstel uit het Congres om Spanje 50.000.000 dollar van de Marshall- gelden te lenen. Het voorstel was van de toewijzingscommissie van de Se naat. President Truman verklaarde met de meeste nadruk, dat hij hierin niet zou toestemmen. Volksstemming in België De volksraadpleging als middel tot oplossing van de koningskwestie, die, naar men thans wel met zekerheid mag aannemen, deel uitmaakt van het programma, dat van Cauwelaert aan socialisten en liberalen heeft voorge legd, is volgens welingelichte kringen het programmapunt dat voor de so cialistische partij het moeilijkst te verteren is. De socialistische instanties die van Cauwelaert's voorstellen be studeren. maken een gereserveerde indruk. Men verwacht, dat de socia listen, indien zij zich bij een beroep op de kiezers zouden neerleggen, in elk geval zullen verlangen, dat een bepaald percentage zou worden vast gesteld. is het 850 jaar geleden, dat Jeruzalem door de kruisvaar ders, onder leiding van God fried van Bouillon, op de Tur ken werd heroverd. Amerika voor de Amerikanen. EN EUROPA VOOR DE EUROPEANEN. Tijdens het in de Amerikaanse Se naat gehouden debat over de voorge stelde bekrachtiging van het Atlan tisch verdrag heeft de republikeinse senator Flanders een door senator Taft gesteunde resolutie bij de Senaat ingediend, waarin een beroep op Truman wordt gedaan de Monroe- leer op West-Europa van toepassing te verklaren (de Monroe-leer, zo ge noemd naar president Monroe, die haar in 1823 afkondigde, houdt in dat de Verenigde Staten zich niet met Europese aangelegenheden zul len inlaten, terwijl zij aan de andere kant elke poging van Europese mo gendheden om volken van de nieuwe wereld aan hun politieke stelsels te onderwerpen, als een onvriendschap pelijke daad zullen beschouwen). De hoop. dat het Atlantisch Pact nog deze week in de Amerikaanse Senaat in stemming zou worden ge. bracht is practisch de bodem ingesla. gen, omdat twee republikeinse senato. ren geweigerd hebben gevolg te ge. ven aan het door de democratische fractie ingediende verzoek om aan het einde van een speciale Zaterdag, zitting over het nact te steramen. Eén senator kan het de Senaat onmo. gelijk maken tot een stemming te be- slissen. Brieven van B.F.O. bleven lang onderweg. Van de zijde van de Republikeinse regering is officieel bekeml ge. maakt, dat de intcr-Indonesische conferentie tussen 20 en 25 Juli te Djocja ml worden gehouden. De Republikeinse regering heeft een comi té van ontvangst gevormd met als voorzitter mr. Tadjoeddln Noor en als vice.voorzitter Ki Had jar Dewantoro, terwijl op 19 Juli Soekarno in z\jn paleis recipleert ter begroeting van de genodigden. De voorzitter van de B.F.O., Sidtan Hamid, heeft te Batavia aan Ane- ta verklaard, dat Vrijdag namens hem het lid der B.F.O., mr. Kosasih naar Djocja reist voor het bespreken van de moeilijkheden, die ont staan zijn doordat de uitnodigingsbrieven van Soekarno en Hamid elk. aar gekruist hebben. Kabinetszitting in Djocja. Hij voegde er aan toe, dat de brief met de uitnodiging van de B.F.O. op 6 Juli was afgezonden, doch ge bleken is. dat deze eerst 12 Juli met het vliegtuig van de Unci naar Djoc ja was verzonden. Een copic hiervan was 6 Juli bezorgd aan het kantoor van de Republikeinse delegatie te Batavia. Zoals bekend, verzocht de B.F.O. de conferentie te Batavia te doen houden, terwijl de Republi keinse invitatie sprak van Djocja als plaats van samenkomst. ZITTING VAN HET REPU BLIKEINS KABINET. De correspondent van Aneta te Djocja meldt, dat in de eerste ka binetszitting sinds de terugkeer van de Republikeinse regering te Djoc ja de leider van de noodregermg, Sjafrocddin zgn mandaat heeft te- 1ggegeven. In de zitting, die Woensdagavond werd gehouden, werd verder besloten de Sulfan van Djocja te benoemen tot minister van defensie en coördi- Voor hen, die hielpen bij de crossings van Noord na ar Zuid. Ook twee Vlissingse verzets strijders gehuldigd. Donderdag kwam Prins Bernhard naar Sliedrecht, dat in de bezettings jaren 19441945 het centrum van de .crossliners" van bezet naar bevrijd Nederlands gebied vormde, om aan 57 ondergrondse strijders medailles, verbonden aan de hen reeds eerder verleende koninklijke onderscheidin gen. uit te reiken. De Prins maakte met zijn gevolg eerst een rijtoer door enige stralen der uitbreiding, langs welke weg hon derden stonden opgesteld, die de Prins enthousiast toejuichten. Op het ter rein aan de Merwesingel aangekomen, speelde de Koninklijke militaire ka pel onder leiding van Rocus van Ype- ren het Wilhelmus, waarna de Prins de daar opgesteld staande troepen in specteerde. Hij richtte zich vervolgens tot de verzetsstrijders. Het was voor hem een bijzondere grote vreugde door II. M. de Koningin in de gelegenheid te worden gesteld deze onderscheidin gen uit te reiken. Deze plaats is bij zonder betekenisvol, omdat van hier uit het contact werd onderhouden tus sen bezet en bevrijd gebied door mid del van crossings. De Prins beschouwde het als een voorecht deze onderscheidingen te mo gen uitreiken. Hij zeide te moeten er kennen, dat velen niet die waardering ontvangen hebben, die hij hun per soonlijk zou willen toekennen. Nadat de Prins het Koninklijk be sluit tot toekenning der onderschei dingen had voorgelezen, ving hij met de uitreiking aan. De onderscheidin gen bestonden uit: het kruis van ver- Het is onbegrijpelijk, dat niet meer meisjes zich tot dit mooie vak voelen aangetrokken. Geen sprake van een hondenbaan Het ziekenhuis Bethesda te Vlis- singen bezit een nieuwe barak voor T.B.C.-patiënten. Tot nog toe kon de ze echter niet ingebruik worden ge nomen, hoe wenselijk dit ook zou zijn. In datzelfde ziekenhuis, dat toch waarlijk niet over gebrek aan pa tiënten heeft te klagen, staat boven dien een zaal leeg. De oorzaak hier. van is het verpleegsterstekort, dat zich niet alleen hier, maar evenzeer in andere Zeuwse ziekenhuizen doet gevoelen. „Dit gebrek aan animo voor zo'n prachtig vak als verpleegster is niet alleen zeer teleurstellend, maar ook enigszins onbegrijpelijk" aldus de Ge neeskundig Inspecteur van Volksge zondheid in Zeeland, de arts J. R. van der Borgh te Middelburg, met wie wij een onderhoud hadden over het verpleegstersprobleem. En inder daad: het is niet gemakkelijk een dui delijke verklaring hiervoor te geven. Wellicht beschouwen vele meisjes de verpleging als een hondenbaan. maar dan vergeten zij. dat de dagen van Florence Nightingale ver achter ons liggen. Natuurlijk is het nog altijd hard werken, doch iedere behoorlij ke betrekking eist dat, natuurlyk wordt nog altijd van een verpleeg- ter verwacht, dat zij bereid is de zie ke op liefdevolle wijze bij te staan, maar.aan de achturige werkdag wordt streng de hand gehouden en zij kan aanspraak maken op een nor male vacantie. Een van de bezwaren tegen het ver pleegsterschap in ziekenhuizenn was vroeger de inderdaad té lage salarië-' ring. Aan deze misstand is echter een einde gemaakt: de salarissen zijn aan merkelijk verbeterd en bedragen thans voor een leerlingverpleegster eerste jaars 380480, tweedejaars 440—540 en derdejaars 620 720. Bij de beschouwing van deze bedragen mag niet worden vergeten, dat men kost en inwoning, bewassing en geneeskundige behandeling vrij heeft! Voor gediplomeerden liggen dè salarissen belangrijk hoger. In ver band met de doorvoering van de be- drijfsschappen zal binnenkort ook een landelijke pensioenregeling van kracht worden. HOGERE EISEN. Dokter van der Borgh vertelde ons. dat een zeer behoorlijk contingent verpleegsters in de Zeeuwse zieken huizen van buiten de provincie komt. Dit is een vrij zonderlinge situatie, want Zeeland kan zéér zeker zelf voldoende krachten leveren voor de elf ziekenhuizen en het Rode Kruis- schip in Temeuzen. Momenteel wordt aangenomen, wie door de directies van de ziekenhui zen geschikt geacht worden, zonder dat op een hogere schoolopleiding wordt gelet. Hierin zal echter in de naaste toekomst verandering komen. Wanneer het huidige verpleegsterste kort weggewerkt is zal gepoogd wor den het niveku omhoog te halen. Men hoopt dit te bereiken door ten minste het ULO-einddiploma te eisen van sollicitanten. De toekomstige verpleegster geniet na haar komst in het ziekenhuis een korte vooropleiding, die een paar mnd. in beslag neemt. Hierna is zij 3 j. leerlinge. Wanneer 't meisje het diploma voor ziekenverpleging heeft veroverd, kan zij achtereenvolgens proberen de diploma's kraamverpleeg ster (het ooievaartje) en wijkver pleegster te halen. Bij de studie voor de wijkverpleging komt vooral de so ciale kant van het werk naar voren. Het is buitengewoon wenselijk, dat vooral voor de wijkverpleging meer belangstelling dan voorheen groeit, omdat er een duidelijke tendenz tot uitbouw van dit voor de volksgezond heid zo belangrijke werk valt te be speuren. Men ziel: voor een meisje met lust en liefde voor dit „vak" zijn er vele mogelijkheden! Het is thans weer examentijd in Zeeland en vele meisjes verlaten voor goed de schoolbanken om zich een plaats in de maatschappij te verove ren. ZD zullen er wijs aan doen hun gedachten eens te laten gaan over de mogelijkheden, die er voor haar liggen in de verpleging: een baan met goede perspectieven, die en dat is evenzeer belangrijk! zeer veel bevrediging zal schenken. dienste, de bronzen leeuw en het bron zen kruis. Onder de 57 gedecoreerden bevond zich mejuffrouw M. C. van Grunsven uit Geffen (N. Br.) Deze had 16 cros sings met goed gevolg achter de rug. doch de 17e crossing werd haar nood lottig. Bij kwakkelweer in de winter 19441945 gleed zij op het ijs uit en kwam zo ongelukkig terecht, dat zij een der nekwervels beschadigde. Door deze val werd zij gedeeltelijk ver lamd. De Prins reikte aan haar de on derscheiding uit. terwijl zij op een brancard lag. en onderhield zich eni ge ogenblikken met haar. Tot de ge decoreerden behoorden de heren J. Knol en M. Kooger uit Vlissingen. Dr. van Royen gaat met Soekarno praten. De Nederlandse delegatie heeft thans bekendgemaakt', dat dr. van Royen een uitnodiging ontving voor een bezoek aan Djocja op Zondag a.s. Dr. van Royen heeft de uitnodiging, die hem gelegenheid zal bieden ken. nis te maken met. Soekarno en de an. derc republikeinse leiders, waarmede lijj tot dusver nog niet in contact kwam, aanvaard. Het is de bedoeling, dat enkele lc. den van de Nederlandse delegatie dr, van Royen op zijn reis naar Djocja vergezellen, zodat van de aanwezig, heid van dr. van Royen te Djocja ge bruik kan worden gemaakt voor een gedachtenwisseling inzake enkele hangende vraagstukken. Aneta ver. neemt, dat o.m. dr. Koets en mr. Blom hem zullen vergezellen. Dit is het eerste bezoek van een hoge Nederlandse autoriteit aan de Republikeinse regering te Djocja se dert de bezoeken van minister Stik ker vorig jaar. Kippen zonder vleugels. Dinsdag is een tiental eieren van „kippen zonder vleugels" per vliegtuig naar Londen gebracht oin uitgebroed te worden in het „Hamper Adams Agricultural-col lege" van Newport. De „kippen zonder vleugels" zijn de vrucht van twaalf jaar experimenteren van een landbouwer in Iowa, die er vijftienduizend dollar aan be steedde. Aan deze kippen is meer vlees, daar de beenderconstructie van de vleugels is weggevallen. De tien naar Engeland gebrach te eieren zijn gekocht door het Londense blad „Daily Express", dat. aldus heeft het verklaard „het zijne wenst bij te dragen aan de opheffing van de vleesschaarste in Groot-Brittannië". Benzine wordt Vi cent per liter goedkoper. Naar het A.N.P. verneemt, hebben de Oliemaatschappijen, in Nederland besloten met ingang van 15 Juli a.s. de prijs van de benzine „aan de pomp" te verlagen van 26 op 25Vt ct. per liter. Duikers le Bari hebben succes. Duikers hebben heden het lichaam van de 14-jarige Willem van Dort uit het wrak van de K.L.M.-Constellation ..Roermond" uit de zee bij Bari opge haald. De K.L.M. deelt mee, dat dit het 25ste stoffelijk overschot is, dat sinds het ongeluk nu drie weken gele den naar boven is gebracht. nator van de openbare veiligheid. De eerste functie werd vóór 19 Decem ber bekleed door Moh. Hatta. De zitting zou Donderdagavond worden voortgezet, teneinde te be-" slissen over het Republikeinse stand punt t.a.v. het aceoord van dr. Roy en en Moh. Roem, waarna de rege ring een verklaring zal afleggen in de plenaire zitting: van het werk comité van het K.N.I.P. Het officieel weekoverzicht meldt weinig verandering in het algemeen aspect met achteruitgaande veilig heid in enkele gebieden op Suma tra. TWEEDE KAMER. Zodra de Republiek het accoord heeft bekrachtigd. Alvorens weer in comité-generaal te gaan. heeft de Tweede Kamer Don derdagmiddag 'n korte openbare ver gadering gehouden ter regeling der werkzaamheden. Daarna zijn de deuren gesloten voor de voortzetting in comité-generaal van de beraadslaging over de rege ringsverklaring inzake Indonesië. De Kamer is tot 's avonds bijna half acht in comité-generaal bijeen ge weest. Toen werd de openbare verga dering geopend. De voorzitter, de heer Kortenhorst, deelde mede, dat de geheimhouding was opgehev en voor de volgende me dedeling. De Kamer heeft met instemming kennis genomen van de mededeling van de regering: 1 e I>at over de overeenkomsten van 22 Juni 1949, wanneer deze ook door de Republikeinse regering bekrach. tigd zijn, en voor de RoiuIe.Tafel.con- ferentle, een openbare godaohtemvis. seling tussen regering en Kamer zal kunnen plaatsvinden; 2e dat verdere punten van belang eerst op de Ronde_Tafe!.conferentie zelf aan de orde. /uilen komen; Se Dat bij de vorenbedoelde openba- re gedachtenwisseling de regering de Kamer zal inlichten over de uitvoe ring van de „ceasefire" overeenkomst in Indonesië. De Kamer verklaart zich bij her- baling voor de snelle totstandkoming van vrye en souverelne Ver. Staten van Indonesië, gevormd door gelijk waardige deelstaten op de grondslag van een onbelemmerd /.eïfbeschik. kingsreebt der Indonesische volken. Hierna werd de vergadering geslo ten; zij .komt vandaag om eén uur wederom bijeen. GEEN ONOVERKOMELIJKE MOEILIJKHEDEN. Onze parlementaire redacteur meld de ons. dat Donderdagmiddag de re gering in de besloten zitting aan het woord is geweest. Na half vier was het weer de beurt aan de Kamerle den voor hun replieken. In de kringen van de parlementai- pers. die gedurende de debatten in comité-generaal zich in de wacht kamers van het gebouw ophiela, had men Donderdagavond niet de in druk. dat er voor de regering onover komelijke moeilijkheden zouden zijn gerezen, ook al wijst de lange duur der debatten wel op het optreden van spanningen. Nog geen beslissing over het bevel „Staakt het vuren". Het republikeinse kabinet heeft Donderdagavond te Djocja het van Royen-Roem-accoord aanvaard. Het heeft nog geen beslissing genomen over de uitvaardiging van het bevel staakt het vuren. Manning Johnson, een neger en voor- ialig lid van de communistische partij in de Verenigde Staten, hecfl heden voor de commissie van on-Amerikaanse han delwijzen. verklaard dat Paul Robeson lid is van de communistische partij en dat hij een „zwarte Stalin" onder de negers wil worden. De Deense gezant te 's-Gravenhage, de heer Mathias Wassard, ls met ingang van 1 September a.s. benoemd tot am bassadeur te Noorwegen. Zijn standplaats zal Oslo zijn. WEINIG WEND Geldig tot Vrijdagavond Wisselende bewolking met op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke wind. In het binnenland iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1