CALVE DAjCO film *en irtMtat/g irWl DEUTSCHE, FRISSE ■*1 WAT EEN GEMAK, ZO'N PASSEND PAK Wuft) Openstelling weg naar Zee Oranjezon CALQUEUSE DANSEN -MOÖÖjlQQOQjIOQOQ- De rode schoentjes GOEDKOPE DAGTOCHTEN f. 2.- SALONBOTEN TE HUUR 050-1200 pars.) 3-S AN AT0RIA-COLLECTE een flink kantoorbediende De Zeeuwse Reisgids kost f 0.30 FILMPROGRAMMA'S Vrouwen in de nacht GOLDWYN FOLLIES Schouwburg De zwarte pijl 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 JULI 1949 Met blydschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje CORN"EUS HENDRIK. J SCHROEVERS. J SCHROEVERS— LAGENDIJK. ANSJE. Vlissingen. 6 Juli 1949. Scheldestraat 37. Ondertrouwd JAN TIMMER en RIE CASTEL. Huwelijksvoltrekking te Vlissingen op 21 Juli a.s.. des namiddags om 2.30 uur. Kerkelijke inzegening door de WelEerw. Heer Ds. H. AALBERS in de St. Jacobs- kerk te Vlissingen om 3 uur. Maarssen, Emmaweg 26. Vlissingen, Glacisstraat 142. Juli 1949. Gelegenheid tot felicite- ren in gebouw „Concordia", Palingstraat, van 56 uur PIETERNELLA VERHAGK en LEONARDUS ABRAHAM BOLCHERIE hebben de eer, mede na- mens wederzijdse Ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking za! plaats hebben 17 Aug. a.s te Terneuzen. Terneuzen, Axelsestraat 66 Vlissingen, Rembrandtlaan 48 Toek. adres: Verk. Quakke laarstraat 207, Vlissingen. Vlissingen, 7 Juli 1949. ■*****************-: hun 25-jarige Echtver. eniging te herdenken. Op Zaterdag 9 Juli a.s hopen onze geliefde 5j. Ouders A. WESTVEER en M. WESTVEER— KNÜYT, Hun dankbare Kin- deren, J. WESTVEER en Verloofde. D. CRUCQJ WESTVEER. P CRUCQ Middelburg, Zaagmolendyk 2. 9 Juli a.s. hopen on-* ze geliefde Ouders, Be-* j huwd- en Grootouders,* G. ZUIDEMA en M. II ZUIDEMA— KIMMEL, sic hun 40-jarig huwelijks-* feest te herdenken. Dat zy nog lang ge-* spaard mogen blyven, is de wens van hun^ sjc dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkin. deren. jjj C. BOSSELAAR— ZUIDEMA A. I BOSSELAAR. ELLA WA. GERRIE. sjc Souburg, 5 Juli 1949. Van Tumhoutstraat 29. Receptie 9 Juli van 3— 5 uur. Voor de vele blijken van belangstelling bij ons 45-ja rig huwelijksfeest, betuigen wy onze hartelijke dank. JAKS MINDERHOUD Kz J. W.MINDERHOUD— HUIBREGTSE. Westkapelle, 5 Juli 1949. Ondergetekenden zeggen hartelijk dank voor de vele blyken van belangstelling bij hun 25-jarig huwelijks feest ontvangen, inzonder- heid de muziekvereniging ..Excelsior" voor de betoon de attentie. J. B. GEERS. P C. GEERS—EIFF. Middelburg, Rozenstraat 60 Voor de zeer vele blyken van belangstelling bij de herdenking op 29 Juni j.l. van onze 45-jarige Echtver eniging ontvangen, zeggen wij allen hartelijk dank, het bijzonder aan de kap persorganisatie. H. J BRINKHAUS. L. W. BRINKHAUS— v. d STAR. Vlissingen, 6 Juli 1949. De P.Z.C. heeft de grootste publiciteltswaarde. De aangewezen film voor uw vacantiefoto's en allerlei andere opnamen. Nederlandsche Fotografische Industrie N.V., Soest J, x 6.5 J 1.10 6x9 f 1.S0 6.5 x 11 f J.l H iermede brengen tr^ ter algemene kennis, dat onse verkoop-overeenkomst met de Fa. J. C. Huisman-ff'age, !STieuwstraat 42 te Oost burg is beëindigd. Met ingang van 30 Juni 1949 hebben tcij als Offieial Ford Dealer voor ffest Zeeuws- Vlaanderen aangesteld de Fa. VAN PUTTEN VROON Markt 6 a BR ESKENS TelefSS N. V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening. Hcrverkaveiingscommissic Walcheren. Aanbesteding bestelf P 23. Op Donderdag 21 Juli 1949 te 14 uur, zal in het Bureau Ruilverkaveling Walcheren, Loskade 29, Middelburg, openbaar worden aanbe steed het maken van een dui. kcr in gewapend beton met bijkomende werken in de Oost watering van de Polder Walcheren. Het bestek met één teke ning is tegen betaling van 5.verkrijgbaar aan het bureau van dc Technische Dienst van de Polder Wal cheren, Abdijplein 4, Mid- delburg. e Ministerie van Landb°uvv, Visserij en Voedsel voorziening. lerverlcavelingscommissie Walcheren. Aanbesteding bestek P 27. )n Donderdag 21 Juli 1949 9 14 uur, zal in het bureau Ruilverkaveling Walcheren, -.oskade 29, Middelburg, in iet openbaar worden aanbe- teed het herstellen van de trekdyk en het daarop aanleggen van nieuwe wegen met bijkomende werken in dc Zuidwate ring van de Polder Wal cheren. Iet bestek met 3 tekenin- ,en is tegen betaling van 5,verkrijgbaar aan het ureau van dc Technische Menst van de Polder Wal. heren, Abdijplein 4, Mid- Jelburg. CA 6-024 NET CHAUFFEUR biedt zich aan voor bus, luxe- of vrachtwagen, liefst in centrum of Oost-Zuid. Beveland Brieven onder No. A 226, Bureau P.Z.C., Goes. ,«r* 0Vi*iT0 O"»"""'1""'' 0. SV9'«"'SC D<>ekleor' °""U< t P-«« ie»'»0' V..W9b»»" Cl. 33 47 tAEEV-FR' 0OUC.tEH Ondergetekende vindt het prettig te kunnen mede delen, dat met ingang van 9 dezer de weg van Oranjezon naar zee wederom voor het publiek zal worden open gesteld (Uitsluitend voor voetgangers). In verband met de droogte en het daaraan verbonden brandgevaar wordt vriendelijk verzocht, het roken op genoemde weg na te laten. Middelburg. 5 Juli 1949, De Directeur der Gemeente Bedrijven van Middelburg, Ir. B. C. ROETERS VAN LENNEP. Met Rederij ZWAAG te Amsterdam Tel. 42294 en 26544 Afvaart, inlichtingen en plaatskaarten (ook voorverkoop) DE RUYTERKADE STEIGER 2 met moderne salonboten dagelijks (ook op Zondag) van Amsterdam naar: VOLENDAM en MARKEN, afv.wen 13.30u. HARDERWIJK (de Veluwe) af". 9 uur met de grote 3-deks salonboot „VELUWE" Touringcar Rondrit over de Veluwe. LOOSDRECHT via de VECHT, afvaart 10 uur VIER-MEREN-TOCHT, afvaart 10 uur, met onderbreking der tocht aan het Brasemermeer. Deze boot vertrekt Sloterkade by de Zeilstraat. Let op de naam: REDERIJ ZWAAG Kinderen half geld - Vraagt gratis dienstregeling Op de tekenkamer van de N.V. De Vitrite Fabriek, Maisbaai 6, te Middelburg, kan geplaatst worden een tevens belast met eenvoudige archief werkzaamheden en bediening van de lichtdrukmachine. Opleiding: Mulo of daarmede overeenkomend onder richt Ervaring in of aanleg voor lijntekenen strekt tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken onder letter C. Nylonkousen met ladders worden door ons opgehaald binnen 3 da gen. Spoedgevallen terwijl U wacht. C. J. TILROE, Goes, Ganzepoortstraat 23. fsH. IANGE >O0»jraU7 5h5S - TEUT 24Ö6 Breiwol in marine, jaeger, grijs, terra en wijnrood. Aan zeer billijke prijzen. Breit in de zomer voor de winter. Ook babywol voor radig. Tegen lucht-, zee- en wagenziekte kunnen wij U leveren goed. werkende middelen. Drogisterij Schulte Thieme In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. SCHUTTERSHOF Middelburg. Zaterdagavond van 812 uur. Na afloop extra bus Vlissin gen. DE DIRECTIE. Hotel „Goes" te Vlissin gen, vraagt huis-keukenknecht, intern. Nog even zij in herinnering gebracht, dat Zaterdag a.s. alhier de gecombineerde col lecte wordt gehouden voor de drie sanatoria Sonnevanck, Zonnegloren en Zonnestraal. GEEFT MET MILDE HAND, NU DRIE IN ÉÉN VERBAND. Het plaatselijk comité houdt Zaterdag 9 Juli zitting in het lokaal van de heer Mon- taan, Lange Giststraat, van 's morgens 9 tot des avonds 18 uur. Collcctrices kunnen aldaar op Vrijdag 8 Juli ook haar bus afha len te 20 uur 's avonds. HET COMITÉ). Trekt 29 Jali 60 cent Zorgt tijdig voor Uw LU VA LOT ran 60 cent De trein kunt ge missen. Neem de volgende. Maar als ge de Luva-trekking mist. mist U mogelijk de geluksdag van Uw leven. Luva loten ABC hoofdprijs ieder t.w.v. IO.OOO- Ziet de prachtprijzen b/d KLM, Kiosken, Lissone. Giro 241.000 Die op tijd wil zjjn. SpoedM.v.J. 26-10-49. 2e 1506. 1707.1607 Grote Handelsonderneming vraagt voor haar kantoor te Middelburg voor spoedige indiensttreding met enige jaren kantoorervaring, leeftijd boven 20 jaar. Diploma boekhouden strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven brieven met opgave van refe renties, schoolopleiding en verlangd salaris te richten aan het bureau P.Z.C., Middelburg, onder no, 550. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Wanneer U één keer een aansluiting mist, kost U dat veel meer. Loop dat risico niet, doch voorziet U tijdig van een exemplaar. De boekhandels, informatiebu- reaux der V.V.V. en onze agenten zullen U er gaarne aan helpen. VAN VRIJDAG A.S. AF Vrouwenmishandeling door As mogendheden. Heeft een moeder het recht, haar dochter te doden Aanvang iedere avond 7 en 9 uur. Zondagmiddag 3 uur. Toegang 18 jaar. •met Adolphe Mcnjou en The Ritz Brothers. Zang, dans, vloeiende melodieën van George Gershwin. Adembenemende shows, kleurrijke balletten en geestige intermezzo's in „Goldwyn Follies". Aanvang Vrijdag en Maandag 8 uur. Zaterdag 7 en 9 uur Zondag 3, 7 en 9 uur. Toegang 14 jaar. Middelburg Telefoon 2110 FIFPTRtl Anton Walbrook, Marïus LLlUlnU Goring, M°ira Shearer in: (The Red Shoes), In Technicolor Deze film voert ons naar de lokkende majesteit van de Cöte d'Azur, waar een tedere liefde bloeit en ook weer ondergaat en waar de dans het sym bool is van het leven. Toegang alle leeftijden. Aanvang avondvoorstellingen 7 uur en 9.15 uur. Aanvang Zondagvoorstellingen 3.30, 7 en 9.15 u. Middelburg Teief- 2181 Presenteert Robert Louis Stevenson's heldendicht met Louis Hayward, Janet Blair, George Mac. Ready. De pracht en praal van een romantisch tijdperk, gekoppeld aan middeleeuwse lijfstraffen en vergèldingsmethodes! Toegang boven 14 jaar. Aanvang avondvoorstelling 8 uur. Aanvang Zondagvoorstellingen 2.30 en 8 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 8