VAN HOUTEN Sport en wedstrijden RUSTDAG OM NA TE DENKEN MAIDSTONE" WERD EEN PROOI VOOR DE FRANSEN DOKTERS-ASSISTENTE Dr. van Royen naar Soekarno? DONDERDAG 7 JULI 1949 PKOv.NClALE ZEEUWSE COURANT (Ingezonden mededeling) Het Nederlandse merk met Wereldreputatie TOUR DE FRANCE Nederlandse ploeg was te zwak. De A.N.P-verslaggever bij de Tour de France had tijdens de rustdag een onderhoud niet de Nederlandse ploegleider Ru de Grood. Drie van de zes Nederlandse ren- ners zijn naar Nederland terugge keerd. En als wij de Grood goed De- grijpen is hij er niet zo heel rouwig om, want zij bezaten niet de goede moraal voor dit zware étappewerk. Lambrichs was naar Parijs gekomen zonder dat hij de laatste vier we ken op de fiets had gezeten. De Korver had hier en daar verteld, dat hn misschien Brussel zou halen, maar Dij die twee étappes zou het dan ook wel blijven. Sijen was m de zesde étappe blij, dat hij door verkeerd eten en drinken onwel was geworden en dus een reden had om op te geven. Lambrichs was er uit, de Korver dito. Van de andere drie hebben de Hoog en Pauwels met ontzettend veel pech te kampen ge had. Vooral met de bandies was 't troosteloos gesteld. Tour de France banden, inderdaad, maar er bestaan nu eenmaal betere banden en de Ne derlandse vertegenwoordigers be schikken niet over de nodige gel den, zoals de Italianen, om een be tere soort te kopen. Een nieuw be wijs, dat de Nederlandse vertegen- woordigers in dat opzicht al bij voor baat gehandicapt zijn. Want krijgt men een lek bandje en Is de strijd aan de kop iuist ontbrand, vooral tegen het einde van een étappe, dan is het onmogelijk om de achterstand met twee. drie man of in zyn eentje weer in te halen. De stemming on der het resterende drietal is goed. Misschien een étappe winnen cl' n goede plaats, denken zij heimelijk, maar wij zullen ons uiterste best doen de bergen over te komen en Parijs te halen. En dat kan, als de pech ons een beetje in de steek laat. Op de étappe tegen het uurwerk heeft het drietal goede hoop. De Hoog start het eerst, hij is immers numero laatst in de algemene rang schikking. Hij zal dus achter zich weten 87 man, die op hem jacht maken. Om de drie minuten wordt er gestart, Pauwels een kleine drie kwartier na de Hoog en de Ruiter vangt zijn rit tegen het horloge pas omstreeks 12 uur aan. Ondanks de teleurstellingen blyft men in het Nederlandse kamp dus optimistisch, er zyn slagen gevallen, harde zelfs, maar verslagen is men nog niet. Dienstweigering op grond van overmacht? STRIJD TUSSEN ADMINISTRATIE EN RECHTSPRAAK. Bij sententie van het Hoog Militair Ge rechtshof werd het vonnis van de Krijgs raad te Velde Zuid te Vught van 17 Au gustus 1948 vernietigd. De Krijgsraad had de dpi. soldaat P. van L. uit Haarlem, wiens principiële be zwaren niet waren erkend door de minis ter van oorlog, vrijgesproken van gepleeg de dienstweigering op grond van over macht. Deze overmacht zou hierin hebben bestaan, dat beklaagde L., indien hij on danks zijn gewetensbezwaren niettemin militaire dienst zou verrichten, in ernstige tegenspraak zou handelen met hem, door zijn geweten gestelde, dwingende normen. Een dergelijke gedragslijn kan en mag in redelijkheid niet worden geëist. Het H.M.G. overwoog, dat de rechter weliswaar in elke zaak zelfstandig heeft te beslissen, doch dat zulks niet weg neemt. dat het rapport van de commissie van advies voor de dienstweigeringswet welke commissie op grond van haar sa menstelling en ervaring bij uitstek be voegd moet worden geacht om in een zaak als de onderhavige een deskundig oordeel uit te spreken waardevolle ge gevens kan inhouden voor een rechter, die de vraag moet beantwoorden of hij, die een daad van dienstweigering heeft begaan, daartoe door overmacht werd ge drongen. Het H.M.G. nam de overmacht niet aan en veroordeelde beklaagde tot 2 jaar gevangenisstraf, met aftrek van voor arrest, met ontslag uit de militaire dienst, zonder ontzetting van de bevoegdheid om bU de gewapende macht te dienen. Bevestiging overlijden communistische leiders. Er kon bevestiging worden verkregen van het overlijden van de volgende com munistische leiders: Alimin. mr. Amir Sjarifoeddin, DjoFosoe- jono, de militaire commandant van de communistische regering te Madloen. Seo- ripno, de voormalige gezant van' "de Re publiek te Praag en Daroesman. de vroe gere vice-minister van buitenlandse za ken. (Ingezonden mededelingen). NATUURLIJK NAAR DE T.T. IN ASSEN Maar dan eerst om een prima lederen jas naar Lange heren Rossjas in zwart en bruin f 145.- Prima heren Rossjekkers in zwart en bruin f 116.50 Grote keuze Renvesten, Windjacks, Sportjasjes, etc. Goes, Lange Kerkstraat 35 Telefoon K 1100/2538 Polen zet de uitvoer naar Joego-Slavië stop. Radio Warschau meldde Woensdag dat de Poolse regering de gehele uitvoer naar Joego-Slavië heeft stopgezet. Ter verklaring hiervan deelt de radio mede, dat in de laatste maanden is ge bleken. dat Joego-Slavië niet wil vol doen aan zijn verplichtingen tot het zen den van goederen, die het beloofde en die Polen nodig heeft. In plaats hiervan heeft Joego-Slavië zich geconcentreerd op het zenden van niet essentiële goederen, zoals wijn, ro zijnen en andere luxe-artikelen, aldus radio Warschau. Plannen van Ford-Nederland. Dit jaar zal een begin worden gemaakt met dc bouw van Engelse en Franse Fordauto mobielen in de fabrieken van de N.V. Nederlandse Ford aan de Hcmbrug te Amsler- dam. De maatschappij blijft er ech ter naar streven dollartoewijzingen te verkrijgen, teneinde auto's uit Amerikaanse onderdelen te kunnen opbouwen. In het afgelopen jaar kon de vennootschap belangrijk bijdra gen tot de mechanisatie van de landbouw. Keeper mei ware doodsverachting. Het Franse voetbalelftal heeft In zijn vijf interlandwed strijden van dit seizoen maar liefst 23 verschillende spelers gebruikt en het spelpeil bij de wedstrijd FrankrijkZwitser land was niet van dien aard, dat men nu eindelijk kan zeg gen een vaste ploeg gevonden te hebben, aldus de Sportkro niek. Half Augustus begint in Frankrijk reeds de voetbal competitie en men heeft dan nog anderhalve maand tijd om spelers uit te zoeken voor Belgrado, waar dan weer een interlandwedstrijd gespeeld zal worden Wie er in het elftal opgesteld zullen worden, weet nog niemand. Alleen de nationale keeper Vign'al, met zijn levensgevaar lijke stijl, die steeds met al lerlei fantasiedulken en pu- bliekspel meer risico neemt dan nodig is. maakt een ge gronde kans om weer herko zen te worden. Dat deze keeper een levens gevaarlijk partijtje keept, blrikt wel uit het volgende: Vtgnal, die pas 23 jaar oud ts, heeft achtereenvolgens drie tanden verloren in Béziers. 'n knieblessure opgelopen in Tou lon, een scheenbeen gebroken in Parijs, een arm gebroken tegen Malmoy, een schouder ontwricht in Colombes, een schedelwond gekresen tegen Arsenal en een miadenhands- beentje gebroken in Colmar, terwijl het ernstigste ongeluk hem overkwam in Bordeaux, waar hij zich voor de voeten van een tegenstander wer pend, een trap in dc nek op liep en gedurende acht dagen volslagen blind was. Op de negende dag aanschouwde hy vaagjes wat licht in het zie kenhuis, waar hU verpleegd werd; zijn gezichtsvermogen keerde langzaam terug en na anderhalve maand zijn ogen beschermd te hebben met een zwarte bril, kon hij weer in traning gaan. Volgens Ass. Press is de voorzitter van de Nederlandse delegatie te Ba. tavia, mr. J H. van Royen, van plan een bezoek te gaan brengen aan ir. Soekarno, de president van de Repu bliek Mr. Van Royen zou n» de Neder landsRepublikeinse overeenkomst .an 21 Juni officieus de wens te ken nen hebben gegeven om Soekarno te ontmoeten. Soekarno liet uit Banka weten, dat hij een dergelijk bezoek zou waarderen, doch hy moest eerst in üjocja terug zyn. Volgens de zegslieden van Ass. Press zou mr. Van Royen waarschijnlijk de volgen de week na-ar de Republikeinse hoofd, stad vertrekken. Een woordvoerder van de Neder landse delegatie zei. dat wanneer Soekarno mr. Van Royen uitnodigt, de laatste inderdaad de uitnodiging in welwillende overweging zou ne men. Hoewel de woordvoerder het waarschijnlijk achtte, dat de beide heren elkaar in de nabijgelegen toe komst zouden ontmoeten, was hij niet van oordeel, dat deze ontmoeting al de volgende week zou plaats vinden. Waterpolitie spoorde twee vermiste schepen op. In de nacht van Dinsdag op Woens dag werd te Enkhuizen bericht ont vangen, dat een sleepboot, daartoe genoodzaakt door de storm, haar sleep van twee vaartuigen had losge gooid. Eert waren de vrouwen en kinderen aan boord genomen. De sleepboot bracht deze eerst aan wal en kon later de beide vaartuigen niet meer vinden. De Enkhuizer politie te water voer daarop eveneens uit. De politie te water, die met motor boten vanuit Enkhuizen en Harder wijk was uitgetrokken om de beide vermiste scnepen op te sporen, slaagde er later in deze te vinden. Het kleinste, een tjalk, de „Spera" had een defect aan het roer en maak te reeds water toen er redding kwam. Het tweede schip, de ..Hardie", een Kempenaar, was er 'iets ernstiger aan toe en maakte vrij veel water. Na herstel van de averij zullen de schepen hun tocht voortzette. Belde vaartuigen waren geladen met grint. (Ingezonden mededeling) 77 Het valt niet mee gewoon dienst te doen na de feesten (Van onze speciale verslaggever bij de vloot) Het eerste deel van de oefeningen der Westeuropese vloten is uitstekend geslaagd. Het convooi ploegt nu ver der door de blauwe zee onder een heldere hemel. De snelheid bedraagt twaalf mijl. iDe vulkaan is het lang zaamste schip van het convooi. maar het schip doet zyn best. Onophoude lijk razen Seahornets over de schepen op zoek naar duikboten. Toch merkt men, dat dit geen oor- KERKNIEUWS Internationale jeugdconferentie te Baarn. In het Zendingscentrum te Baarn zal van 1 tot 8 Augustus een internationale jeugdconferentie worden gehouden. Op deze conferentie zal o.m. een drietal re-, feraten worden uitgesproken. Een Duitser spreekt over „Is oorlogvoeren geoor loofd?", P. Poulain uit Frankrijk over: „Wat kan ik voor de vrede doen" en F. P. Fuykschot. secretaris van het C.N.V. spreekt over: „Wat doe ik voor sociale gerechtigheid". CLASSICALE VERGADERING. In ons verslag van de classicalc verga dering der Ned. Herv. kerk te IJzendijke is een misstelling geslopen. De aangeno men motie betreffende de dienstplicht van predikanten sprak zich uit tot „op heffing van de mogelijkheid tot onthef fing van do dienstplicht", dus tegen de vrijstelling. NED. HERV. KERK. Beroepen te Bemschop N.-B., N. Bout hoorn te Bennekom; te Nijverdal (toez.), (vac. W. Glashouwer). J. v. Kuiken te Baarn; te St. Pancras J. Haitsma. laat stelijk Geref. pred. te Noord-Scharwou- de; te Blokzijl (toez.) J. J. Stoutjesdijk te Zevenhuizen (Z.-H.); te Heerlen-Wau- bach (toez.) M. Janzen te Tubbergen; te Ouderkerk a. d. Yssel J. J. Poot te Bar- neveld. Bedankt voor Wijk bij Duurstede A. Barendrecht te Klundert; voor Oostwold- Midwold A. C. v. d. Kreeke te Tiel. OUD GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Grafhorst W. v. Dijk te Capelle aan de Yssel. GEREF KERKEN ART. 31 K.O. Tweetal te Zoutespui Th. Hoff te GEREF. KERKEN. Beroepen te ïdskenhuizen C. v. d. Boom te Gerkum. te Wanswerd F. H. Vonk te Veenwoudsterwal. BAPT. GEMEENTEN. Aangenomen naar Noordbergen H. D. Hooghwinkel te Arnhem. Beroepen te Utrecht G. Brongers te Ej^fchede. BRIDGE NEDERLAND WON VAN ITALIË. In de derde ronde van de Europees brid- gekampioenschappen te Parijs won Neder land met 6 matchpunten van Italië. De tweede dag had Nederland een rust- WIELRENNEN De Ronde van Oud-Vossemeer. Zaterdag 16 Juli wordt, zoals wij reeds meldden, de tweede ronde van Oud-Vossemeer voor amateurs ver reden. Vele prominente renners schreven reeds in. onder wie de Ne derlandse kampioen Woutje Wagt- mans, die voor de aanvang van de wedstrijd gehuldigd zal worden. Van de andere deelnemers noemen we o.m. C. Rocks. R. v. d. Veeken, A. Geluk. J. v. Nijnatten, L. Mittentrei- ner. C. A. Valentein, B. Ouwehand. v. Elshout, A. Verstrate e.a. In totaal zullen ongeveer 70 renners aan de start verschijnen. Er moeten 38 ron den verreden worden over een totaal afstand van 102 km. De wedstrijd zal door een geluidsinstallatie geheel te volge.n zijn. De leiding berust bij de heer Heuekelom, die op 16 Juli 25 jaar consul der N.W.U. voor Zeeland is. In verband met dit feit zal de heer Heuckelora gehuldigd worden. GYMNASTIEK Adspirantenwedstrijden te Wolfaartsdijk. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de gymnastiekvereni ging U.D.I. te Wolphaarsdijk worden er Zaterdag op het sportveld adspi- rantenwedstrijoen gehouden georga niseerd door de jubilerende vereni ging. Hier wordt door dc volgende verenigingen aan deelgenomen: Trainingsgroep D -f H Zebra; As, trow; Achilles; Dreischor; Domburg; MedioburgumOlympia Kapelle, UDI Wolphaarsdijk; Olympia Tholen (met tamboers); Sparta Krabbendijke; T. H.O.R.; U.D.I. Bergen op Zoom; Vol harding Goes; V.T.V.; V.Z.O.S.; W. I.K.; Wilhelmlna. De hoofdleiding is in handen van de technische Kringbestuurder, de heer S. J. Klompc. De muziekvereni ging „Advendo" en de signaalafdeling zullen medewerking verlenen. log is. Alle kanonnen zijn afgedekt en onbemand. Er klinken geen scho ten, er worden geen dieptebommen uitgeworpen, alleen do radarantenues draaien onophoudelijk en de seiners op het vlaggedek hebben de handen, vol met. het hijsen en strijken van kleurige vlaggen. De Demannlng is nog onder de In druk van het overweldigende verbluf in Penzance, waar het ene feest na het andere gegeven werd. Toen de avond voor net vertrek der vloten 'n groots vuurwerk werd gegeven ten afscheid kwamen er veertig man tu laat aan boord. Voor straf werd de volgende dag een parade gehouden. Iedereeen schijnt zich moeilijk te kunnen aanpassen aan de gewone dienst. Piepers jassen en soppen valt ook niet mee na zoveel fuiven. De internationale pers, die overal zijn neus in en op heeft, ondervindt veel hulp van de officieren, wie niets teveel is. De Engelsen verdienen hiervoor alle hulde. Dinsdagmiddag hebben Nederland se onderzeeboten een aanval gedaan met Britse schepen tot doel. De on derzeeboten Tijgerhaai en Zeehond boekten daarbij het grootste succes. Beide vuurden torpedo's, waarvan er een onontdekt opdook voor het vlaa geschip Implacable, dat volle kracht achteruit moest slaan. Dc Britse of ficieren waren vol lof over de Neder landse prestaties. De reputatie van dc Nederlanders bij de Engelsen is trou wens zeer goed. Veel Deter dan die der Fransen, die bij hen in een slechte reuk staan. Of daar inderdaad aanleiding toe is kan ik moeiiyk beoordelen. Mo gelijk ls het hier een kwestie van oude rivaliteit. Een feit ia, dat een Franse duikboot, dienend als vijand erin geslaagd is tussen een escorte door te dringen en de Maidstone als een gemakkelijke prooi tot zinken te brengen. Natuurlijk niet echt. Maar men gaat er by de oefening van uit, dat een aanval geslaagd is indien de aan valler een positie kan bereiken van waaruit hij met zeker schijnend re sultaat kan afvuren. Amsterdamse Beurs Nederland 1948 (3%) 991'* 99Ti dito 1947 (37-b 3 97% 97% dito 1937 3 97% 97% Dollar-lening 1947 3% 107% 110 Investoringscert. 2 97% 97% Nederland 1962—64 98% 98% Nederland 1962—64 98% 98% Nederland N.W S. 2% 80' 80% Spaarc. f 100 2%f0 101 100% Indië 1937 A 3 95% 95% Grootboek 1946 3 97% 97% Ned. Ind. Hand. B 112 111% Ned. Handelmij. 155 155% AKU 168% 170% Bergh's Jurgens 309 311'. Calvé-Delft 760% 164% Centrale Suiker 170% Kon. Ned. Hoogovens 184 184% Unilever 273 373','. Ned. Kabelfabriek 275 277 Philips 236% Wilton Fcyenoord 153 162% Biliton Kon. Petrol. Mij. 310% 318% Amsterdam Rubber 135% 134% H.A. Lijn 147 155 Kon. Paketvaart 149 153 Ned. Seheepv. Unie 164167% Rotterdamse Lloyd 149 152% Stv. Mij. Nederland 161 ir>4% Handelsver. A'dam 155% 156!» Deli Batavia Mij. 133 Dèli Mij. 152% 147% Anaconda 26% Bethlehem Steel - 57% 58% General Motor Kcnnecot 45% 46% Shell Union 33% 33% Wederom wns de Amsterdamse effec tenbeurs in 'n devaluatiestemming, waar bij de koersfluctuaties, die Dinsdag al aanzienlijk waren. Woensdag nog grotere proporties aannamen. Vooral bij opening werden grote winsten gemaakt door de internationale fondsen, waarbij Konink lijke Olies met tien punten verschil aan dc kop gingen. In het verdere verloop bleek de belangstelling wat af tc zakken en traden kleine reacties op. doch tegen slot kwamen er weer aankooporders los. zodat voor de meeste soorten op het hoog ste punt van de dag gesloten werd. Olies bereikten een hoogste koers van 321. het geen ruim 11 punten hoger is dan Dins dag. Bij de industriëlen boekten Philips en Unilever 4 tot 5 punten voordelig ver schil en de overige courante en minder courante soorten een winst van I tot 2 punten. FEUILLETON 44 „Natuurlijk ben ik daar zeker van, lieveling!" had hij uitgeroepen. „Nog nooit van mijn leven ben ik ergens zo zeker van geweest. Ik ben een ander mens sinds ik van jou houd. Je bent mijn zonnetje, mijn alles, ik zou niet meer zonder je kunnen leven!" Dat gesprek met Janice had hem niet helemaal bevredigd; hij vond nog steeds, dat ze wel eens wat meer vreugde had kunnen tonen. Tenslotte bracht hij toch een groot offer terwil- le van haar. Niet, dat een dergelijk of fer ooit te groot kon zijn voor een man. Hij was gaarne bereid om alles op te geven zijn vrouw, zijn buis, zijn invloedrijke vrienden, zelfs zijn grote lucratieve praktijk, als dat nodig zou zijn. Janice had misschien het gewicht van dit alles niet begrepen, maar Elis- sa wel. Weliswaar was ze lang niet zo verbaasd geweest als Eric had ver wacht, toen hij haar die eerste avond onder het eten meedeelde, dat hij wenste te scheiden. Maar Elissa was er ook de vrouw niet naar om verba zing te tonen. Ze zou eerder een tikje geamuseerd doen. „Lievo hemel!" mompelde ze, ter wij] haar violette ogen Eric over de rand van haar koffiekopje aanzagen, „het is maar goed, dat ik ben thuisge- men. Ik wist niet, dat het zo ver was gegaan. Eric. Een scheiding is een vrij drastische maatregel lieverd. Het zou je dokters-reputatie kunnen vernieti gen de mannen hebben zich altijd door ADELAIDE HUMPHRIES zo volkomen veilig gevoeld, wanneer ze hun vrouwen naar je spreekuur zonden. Het lijkt zo jammer om al datgene op te geven wat jij en ik in deze jaren somen hebben opgebouwd. „Dat weet ik", zei Eric. Hij was blij, dat Elissa zijn offer op de juiste waarde wist te schatten en hij was opgelucht, dat ze het zo rustig scheen op te nemen. Maar hij was nooit helemaal zeker van Elissa. De ondervinding had hem geleerd, die opluchting nog maar een beetje te bedwingen. „Het spijt me lieverd, maar ik wil niet scheiden". Elissa zette haar kof fiekopje neer en stond van tafel op als om te tonen, dat zc dc discussie als geëindigd beschouwde. Eric stond ook op. Hij volgde zyn vrouw, naar de zitkamer. Hij was boos. JSlissa moest niet denken, dat ze dit maar zo luchtigjes kon oplossen, door hun gesprek te beëindigen, terwijl het nog nauwelijks was begonnen. Ze zonk in een diepe stoel neer en nam een boek van een laag tafeltje. Eric wist, dat hem strijd stond te wachten. Misschien voelde hij zowel vrees als woede. Hij wist ook, dat in iedere vroegere strijd Elissa steeds had gewonnen. „Mag ik weten waarom je niet wilt scheiden?" Hij ging niet zitten. Het gaf een zeker voordeel om te blijven staan. Het was belachelijk dat een vrouw een man zo'n gevoel van min derwaardigheid kon geven, alleen door hem niet ernstig te nemen. „Zeker lieverd". Elissa liet het boek in haar schoot glijden en gaf hem haar beleefde, geamuseerde attentie. „Ik wil eenvoudig niet scheiden, Is dat geen steekhoudende reden?" Ze wist van niet. Maar ze wist ook hoe gemakkelijk ze hem boos kon maken. „Nauwelijks". Zijn lach was bitter. „Er zit meer achter dan dat. En ik wil wel scheiden. Ik ben daar vast toe besloten. Ik probeer open kaart met je te spelen, Elissa". Elissa glimlachte. „Ik ook, lieve schat. Ik maak toch geen scène, wel. Ik ben zelfs bereid de schuld gedeel telijk op me te nemen wanneer ons huwelijk niet „Je weet ook wel dat het al sinds lang geen huwelijk meer is", onder brak Eric. „We houden niet meer van elkaar. We hebben elkaar niet meer nodig". „Aha, daar leg je de vinger precies op de wonde plek". Elissa's mooie vio lette ogen werden groter. „Daar ligt mijn aandeel in de schuld ik dacht dat ik alles voor je had gedaan wat je nodig had. Maar ik zie nu in, dat dat niet het geval was. Ik had niet zo dik wijls op reis moeten gaan. Laten we opnieuw beginnen, lieveling, laten we samen ergens heengaan, naar Mexico of „Ik wil helemaal niet naar Mexico". Hij trachtte zijn kalmte te bewa ren. „Je schijnt het niet te begrijpen, Elissa. Ik houd van iemand anders en ik heb haar beloofd met haar te zul len trouwen. Ze betekent alles voor me. Zoveel zelfs dat ik niet zonder haar kan en wil leven". „Lieve hemel!" Elissa glimlachte nog maals geamuseerd. „Was dat nu wel nodig, lieveling? Om haar te beloven met haar te trouwen voordat jc vrij was om dat te doenZ" ..Dat was het inderdaad" Hy hoopte dat zijn toon koel-overtuigend klonk. Hij wist dat het Elissa bekend was met wie hij wilde trouwen. Ze had iets gezegd van net bijtijds te zijn terug gekeerd. Zonder twijfel had ze iets gehoord. Geruchten dwarrelden als afgevallen bladeren in een stormwind in haar uitgaand kringetje. En som migen waren zelfs do Atlantische Oce aan overgedwarreld. Hy wist ook, dat Elissa evenals de rest van haar kennissenkring, zijn ge voelens voor Janice niet ernstig nam. Elissa vond het belachelijk om een meisje, dat bij hem in dionst was, de trouwbelofte te geven. Haar manier van doen bewees dat. Net als hun an dere vrienden beschouwde zc deze liefde voor „een ander" als iets dat mannen van een zekere leeftijd kan overkomen. Ze was verstandig ge noeg om de schuld gedeeltelijk op zich te nemen, zoals ze had gezegd. Ze zou hem ook weer tegemoet komen, om hun verhouding weer goed te maken. „Ik weet precies wat je denkt", ver telde Eric haar. „En niets daarvan is waar. Dit is geen zicktetje van een man van middelbare leeftijd, waarvan ik zal genezen. Janice Hilary is niet zomaar een assistente die bij me werkt." Daar hij volkomen oprecht en een fatsoenlijk man was, was er geen re den om de identiteit van de vrouw, die hij liefhad, tc verbergen. „Ze is 'n aardig meisje, een bizonder aardig meisje". Philip's experimentele televisie heeft vorige week het seizoen met een laatste uitzending afgesloten. De zender gaat nu haar zomerslaap houden. ZON EN MAAN. 8 Juli 1949. Zon: op 4.29 onder 21.00 Maan: op 20.16 onder 1.56

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 7