HERKEURING VAN AFGEKEURDEN. STEMMEN UIT DE PERS .SNIPPERS 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 JULI 1949 Er kunnen zich onbillijkheden voordoen. Blijkens het voorlopige verslag va de commissie van rapporteurs uit d- Twcedc Kamer over het wetsontwerp tot herkeuring van afgekeurden vond dit ontwerp over het algemeen in de afde lingen een gunstig onthaal, vooral in zo verre het voorstel beoogt de lasten, die op het ogenblik op een zeer kleine groep gemobiliseerden. nl. de artsen en de tandartsen, drukken, over meer hoofden te verdelen. Tegenover de op zich zelf billijke ontlasting van de onder de wa penen zijnde medici en tandartsen staat evenwel, aldus vele leden, dat dit voor stel de mogelijkheid insluit de belangen van enkele groepen en talrijke personen te schaden. Het feit immers van de afkeuring heeft op de gedragslijn van de betrokkenen zonder twijfel invloed uitgeoefend. Mis schien zou men zelfs kunnen zeggen, dat zij aan het feit der afkeuring rechten kunnen ontlenen. Met het oog daarop achtten deze leden grove onbillijkheden ten gevolge van de werking dezer wet niet uitgesloten. Vroeger afgekeurden kunnen thans geheel onverwacht gesteld worden voor de consequenties, welke de inlijving mt zich medebrengt, ten ge volge van een regeling die zij niet had den kunnen voorzien en waarmede zij derhalve bij het aangaan van contracten, bij vestiging of bij het op zich nemen van financiële verplichtingen. nimmer rekening hebben kunne houden. Vele andere leden, die aanvankelijk de zelfde bedenkingen hadden tegen het onderhavige voorstel, achtten de gelden de regelingen voldoende om de bezwaren te ondervangen. In de bestaande practijk wordt in voldoende mate rekening gehou den met de individuele omstandigheden van betrokkenen. Kees Huybregls in de T.T. Kees Huybregts zal Zaterdag in de As- ser-TT starten op zijn 125 cc Eysink. Hoewel zijn machine in snelheid niet kan wedijveren met die van de Italianen of met de snelle fabrieksmachines van Dick Renooy en Toni Heyneman. zijn wij er toch van overtuigd, dat hij in dit wel bijzonder zwaar bezette internationale veld een goed figuur zal slaan. Gelukkig is hij weer helemaal hersteld van zijn val te Etten. zodat wij er van verzekerd kunnen zijn, dat Kees de Zeeuwse kleu ren naar beste kunnen zal verdedign. Het vierde Prinsenkind. In haar jaarverslag over 1948 maakt de leiding van de Stichting „Het vier- vierde Prinsenkind", dat zich ten doel stelt aan kinderen, wier vader in de oorlog is omgekomen, een vacantie te verschaffen, met dankbaarheid gewag van de hulp der vereniging „Zeeuw se hulp", die het vervoer bekostigde van alle kinderen uit Zeeland. Naar de algemene kampen werden in 1948 3684 kinderen met 744 leiders uitge zonden, naar „Kareool" te Aerden- hout 120 oorlogsinvalide kinderen met 58 leiders. hier tijdens de bezetting lieten bouwen. Volgens net weekblad „Schuttevaer" wei gert Duitland aan teruggave mede te werken, zeggende dat dit getal 60 proc. uitmaakt van de Duitse tankvloot: „We geloven, dat de Duitsers daarme de niet eens overdrijven. Maar dan moet daar toch iets anders tegenover worden gesteld. Men zou n.l. eens de moeite moeten nemen om na te gaan, hoeveel deze 60 schepen uitmaken van de vóór oorlogse Duitse tankvloot. Dan zijn de cijfers nog veel ontstellender, want er was voor de oorlog geen Duitse tankvloot, althans practisch niet. Van de bezettingsomstandigheden heb ben de Duitsers gebruik gemaakt om in Nederland tankschepen te laten bouwen. Ook al zijn die schepen betaald, dan nog kan men hierbij zeker niet van een normale transactie spreken en de niet normale transacties vallen onder de re gelen voor de restitutie. Een ontleding van de in Hamburg geuite bezwaren brengt naar onze mening dan ook de con- cluisie. dat de Nederlandse aanspraken gerechtvaardigd zyn. We zijn volkomen van mening, dat er met Duitsland moet worden samenge werkt en dat Duitsland armslag moet hebben om zich economisch te ontwikke len. Maar men zal er scherp op moeten toezien, dat dit niet ten koste van an deren en van het rcch gaat. Daarom ge loven we eigenlijk, dat het feit, dat nog steeds zoveel Nederlandse schepen niet zijn teruggegeven, voor hot gehele vraag stuk van de Duits-Nederlandse verhou dingen een ernstige hinderpaal is". ZUID-AFRIKA'S PARIA'S. In het Zwitserse weekblad ..Die Welt- woche" werd onlangs een boekje open gedaan .over de positie der Indiërs in Z. Afrika, die het blad de paria's der Zuid- Afrikaanse Unie noemt: ..Als men een Zuidafrikaan vraagt hoe veel inwoners de Unie van Zuid-Afrika telt. dan krijgt men steeds weer het ant woord: „Twee en een kwart millioen". Deze verdringing of symbolische liqui datie van de negen müllocn inlanders is psychologisch zeer belangrijk: zij toont aan hoe zeer b(j het Zuidafrikaanse ras senvraagstuk het gevoel boven het ver stand staat en hoe zeer op de achter grond van de apartheidspolitiek de naakte angst domineert. Het gehele tragische rassenvraagstuk van de Unie wordt duidelijk weerkaatst in de lachspiegel, die de Indische kwes tie vormt. Want de eigenlijke pariakasle van de Zuid-Afrikaanse kastenstaat is de uit 280.000 mensen bestaande Indi sche minderheid. Deze Indiërs bezitten alle kentekenen, die hen voor de fatale rol van zondebok voorbestemmen. Zij zijn van een vreemd ras en makkelijk te her kennen: zij vormen voorts de (economi sche) middenstand, zij bezitten eigen, bij zondere zeden en gewoonten én ze zijn in aantal de zwaksten in de Unie! Deze Indiërs zijn oorspronkelijk als koelies voor de suikerplantages der Na- tal- en Transvaalboeren geïmporteerd. Ze waren goedkope arbeidskrachten, zonder grote behoeften en ijverig. Ze hebben het echter zo ver gebracht dat zij van een rechteloze helotenklasse lang zamerhand tot een kaste van handenar beiders en kleine zakenlieden zijn ge worden en tenslotte talrijke economische sleutelposities en aanzienlijke landgoede ren verworven hebben. Vroeger stond men hun die handelsactiviteit toe, welke dc zwarte en blanke bevolking ver smaadde: tegenwoordig verwijt men hun, dat zij als parasieten op de landelijke economie teren. Maar wee de Indiër, die morgen een grote lederfabrick in Johan nesburg zou willen openen I Men heeft hen met alle middelen van het sociale leven van het land uitgesloten en men beschuldigt hen toch dat zij zich niet willen assimileren. Men heeft hun ver boden de provincies, waarin zij hoofdza kelijk wonen, te verlaten, men heeft hen In Ghetto's samengeperst en men verwijt hun dat zij zich niet met de overige bevolking vermengen. (Maar wee hen als zij zich ln het voor Europeanen gereserveerde deel van een trein zouden begeven!». Kortom, men gebruikt alles als ..argumenten" tegen hen. waarvan Hit- Ier zich in zijn strijd tegen de Joden be diende". BERNHARD VIII af. en Edele Heer v. Lippe 1527—1563 geh. 1550 CATHARINA Gvn. v. Waldeck—Eisenberg Ga. 1524—1583 MAGDALENA Gvn. v. Lippe 1552—1587 Geh. 1572 GEORG I Lndgf. v. Hessen—Darmstadt 1547—1596 LUDWIG V Lndgf. v. Hessen—Darmstadt 1577—1626 Geh. 1598 MAGDALENA Mkgvn. v. Brandenburg 1582—1616 ANNA ELEONORE Lndgvn. v. HessenDarmstadt 1601—1659 Geh. 1617 GEORG Hg. v. Brunswijk—Lüneburg 1582—1641 ERNST AUGUST Hg. v. Brunswijk—Lüneburg Keurvorst v. Hannover 1629—1698 1658 SOPHIE DOROTHEE Pfalzgvn. v. Simmern 1630—1714 I GEORGE I Keurvorst v. Hannover Kg. v. Grt. Brittannië en Ierland 1660—1727 Geh. 1682 SOPHIE DOROTHEE Hgn. v. BrunswijkLüneburg 1666—1726 I GEORGE II Kg. v. Grt. Brittannië en Ierland Lndgf. Keurvorst v. Hannover 1683—1760 1705 CAROLINE Mkgvn. v. Brandenburg Ansbach 1683—1737 I ANNA Prinses v. Grt. Brittannië, Ierland en Hannover 1709—1759 Geh. 1734 WILLEM IV Prins v. Oranje—Nassau Stadhouder der Ver. Provinciën 1711—1751 I GEORG n Lndgf. v. HessenDarmstadt 1605—1661 Geh. 1627 SOPHIE ELEONORE Prinses v. Saksen 1609—1671 I LUDWIG VI Lndgf. v. HessenDarmstadt 1630—1678 Geh. 1666 SIMON VI Gf. en Edele Heer v. Lippe 1554—1613 Geh. H. 1585 ELISABETH Gvn. v. HolsteinSchaumburg Pinneberg 1566—1638 I SIMON VII Gf. en Edele Heer v. Lippe Detmold 1587—1627 Geh. II. 1623 MARIA MAGDALENA Gvn. v. WaldeckWildungen 1606—1671 SOPHIE ELISABETH Gvn. v. Lippe 1624—1688 Geh. 1644 GEORG WILHELM Gf. v. LeinigenWesterburg 1619—1695 SOPHIA MAGDALENA JOHANNA ELISABETH Gvn. v. Leiningen—Westerburg Gvn. v. LeiningenWester burg ELISABETH Hgn. v. SaksenGotha 1640—1709 ERNST LUDWIG Lndgf. v. HessenDarmstadt 1667—1739 Geh. 1687 DOROTHEE Mkgvn. v. Brandenburg Ansbach 1661—1705 I LUDWIG VIII v. HessenDarmstadt 1691—1768 Geh. 1717 CHARLOTTE Gvn. v. Hanau—Lichtenberg 1700—1726 LUDWIG IX Lndgf. v. HessenDarmstadt 1719—1790 Geh. 1741 CAROLINE Pfalzgvn. v. Zweibrücken 1721—1774 1651—1726 Geh. 1668 OTTO LUDWIG Gf. v. SchönburgWaldenburg 1643—1701 I LOUISE ALBERTINE Gvn. v. Schönburg Waldenburg 1686—17.. Geh. 1703 KARL OTTO Gf. v. SolmsLaubach 1673—17.. I BENIGNA Gvn. v. SolmsWildenfels 1707—1744 Geh. III. 1726 FRIEDRICH WILHELM Vst. v. SolmsBraunfels 1696—1761 I AMALIE ELEONORE Prs. v. SolmsBraunfels 1734—1817 Geh. 1765 KARL LUDWIG Vst. v. AnhaltBern burg— Schaumburg 1723—1806 1659—1708 Geh. 1676 GEORG HERMANN Gf. v. WiedRunckel 1640—1690 SOPHIA SABINA Gvn. v. Wied—Runckel 1677—1710 Geh. I. 1698 GEORG ALBRECHT Gf. v. SchönburgHartenstein 1673—1716 I SOPHIE ELISABETH Gvn. v. SchönburgHartenstein 1699—1739 Geh. 1723 FRANZ HEINRICH Gf. v. SchönburgWechselburg 1682—1746 I ERNESTINE Gvn. v. Schönburg-Wechselburg 1736—1768 Geh. 1754 HEINRICH XXIII Gf. v. ReussKöstritz 1722—1787 WILLEM V Prins v. OranjeNassau Stadhouder der Ver. Provinciën 1748—1806 Geh. 1767 WILHELMINE Prinses v. Pruisen 1751—1820 I WILLEM I Souv. Vorst en Koning der Grt. Hg. v. Luxemburg Verenigde Nederlanden 1772—1843 FRIEDERIKE Prs. v. Hessen—Darmstadt 1751—1805 Geh. 1769 FRIEDRICH WILHELM II Koning v. Pruisen 1744—1797 WILHELMINA Prinses v. Pruisen 1774—1837 VIKTOR II Vst. v. AnhaltBernburg- Schaumburg 1767—1812 Geh. I 1793 AMALIE CHARLOTTE Prs. v. Nassau- -Weilburg 1776—1841 EMMA AnhaltBernburg Schaumburg 1802—1858 Geh. 1823 HEINRICH Geh. 1791 HENRIETTE ELEONORE Gvn, v. ReussKöstritz 1755—1829 Geh. 1779 OTTO KARL Vst. v. SchönburgWaldenburg 1758—1800 OTTO VIKTOR SchönburgWaldenburg 1785—1859 Geh. 1817 THEKLA WILLEM II Koning der Nederlanden Grt. Hg. v. Luxemburg 1792—1849 Geh. 1816 ANNA PAULOWNA Grt Vtn. v. Rusland 1795—1865 WILLEM III Koning der Nederlanden Grt. Hg. v. Luxemburg 1817—1890 Vst. v. Waldeck en Pyrmont Prs. v. Schwarzbure-Rudolsladt 1789—1-845 1795—1861 I -. G£ORG VIKTOR MATHILDE Vst. v. Waldeck en Pyrmont Prs. v. Schönburg—Waldenburg 1826—1914 Geh. 1847 ADOLF Pr. v. SchwarzburgRudolstadt 1801—1875 1831—lf Geh. 1853 HELENE Prinses v. Nassau 1831—1888 EMMA Prs. v. WaldeckPyrmont 1858—1934 Koningin Regentes der Nederlanden. WILHELMINA Koningin der Nederlanden Prinses der Nederlanden Geh. 1880 MARIE Prs. v. Schwarzburg-Rudolstadt 1850—1922 Geh. 1868 FRIEDRICH FRANZ H Grt. Hg. v. Mecklenburg Sehwerin 1823—1883 HENDRIK Prins der Nederlanden Hertog v. Mecklenburg 1876—1934 Van Dr. A. R. Kleyn uit Zeist ontvngen irij 'n opgestelde af- stammingslijst van H.M. Ko ningin Julimia, icaariiil haar af komst blijkt langs niet min der dan vier lijnen uit het geslacht Lippe, waartoe ook Z.K.H. Prins Bernhard behoort. JULIANA Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje—Nassau Hertogin van Mecklenburg Prinses van LippeBiesterfeld 30 April 1909 imiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LEZERS SCHRIJVEN... HET KERKHOF. Enige tijd geleden werd in de gemeente raadzitting te Middelburg ter sprake ge bracht de uitbreiding van het kerkhof aan de Nieuwlandseweg. Er werd toen gesproken over vergroting door demping van de watergang -langs de dijk of ver groting door er aan de achterzijde een stuk bij te trekken. Daar de berekening der kosten van deze twee plannen nog moet afkomen, is er definitief nog niets besloten. j Enkele dagen geleden woonde ik een begrafenis bij op het z.g.n. eerste klasse vak aan de straatzijde met zijn druk autoverkeer. Er werd aan het graf door een paar personen gesproken, die soms moeilijk te verstaan waren door het ver keer. Voorheen was ik bij een begrafenis verder op. waar eveneens gesproken werd. Toen was er geen hinder door het verkeer. Bovendien maakt die sloot met zijn beplanting geen ongunstige indruk wat schoonheid betreft. Ik hoop dat bo vengenoemd bezwaar overwogen zal worden door hen die een beslissing moe ten nemen. EEN OUDE MIDDELBURGER. DANKBARE OUDEN VAN DAGEN. Als voorzitter van de Bond van Ouden van Dagen. afd. Middelburg, dank ik het damescomité „Ontspanning voor ouden van dagen" namens allen, die hebben deelgenomen aan de kersentocht naar Zuid-Beveland, voor deze prettige mid dag Ik hoop. dat onder de ouden van dagen veel begrip en waardering zal blij ven bestaan voor het werk van dit comité en dat zij zich zullen realiseren wat voor verschil er bestaat tussen de positie van de oude stadsbewoners een halve eeuw geleden en thans. Middelburg. J. L. WIGARD. Van 18 tot 24 Juli wordt in Amster dam het 15de congres gehouden van de ..International Alliance of Women". Tweehonderd gedelegeerden uit 26 lan den zullen hieraan deelnemen. Dinsdag is de tweede Alphense wie- lervierdaagse. de Laurasterriet, begon nen. Alle 440 deelnemers legden het tra ject van 116 km binnen de gestelde tijd De heer A. D. Leenhouts te Zaam- slag is geslaagd voor het examen werk meester metaalindustrie. De opbrengst van de in Schoondijke gehouden collecte voor het koperen hu welijksfeest van het Koninklijk Echtpaar was f 31.92. Tot tijdelijk ambtenaar ter secreta rie te Vogelwaarde werd benoemd de heer B. de Schepper van Boschkapelle. Tot leraar aan het Janseniuslyceum te Hulst in de oude talen werd benoemd drs A. Schellekens uit Boxtel. Voor bakker slaagden de heren P. Verwer. Hulst. Jos en Joh. Boussen en L. de Smit te Steen. De heer R. Waelput, ambtenaar ter secretarie te Schagen, vroeger te Steen, behaalde het diploma gemeente-admini- tratie. Dinsdag vierde het echtpaar C. de ZeeuwH. de Zeeuw-De- te Terneuzen. onder grote belangstelling, zijn 55-jarig huwelijksfeest. Bij te Arnhem gehouden P.B.N.A.- examens slaagde voor adspirant-electro- technisch opzichter, de heer D. J. Her- mendach, werkzaam op de Compagnie Neerlandaise de l'Azote te Sluiskil. De inzameling voor het koperen hu welijksfeest van de Koninklijke familie hacft in de gemeente Noordgouwe f 31.67 opgebracht. Te Breda slaagden voor het gezellen- diploma. afgenomen door de Vakraad Kappersbedrijf, de Middelburgse dames A Remijn en J. Wichert en de heren P. B. Biesen. A. Goormachtig, J. H. Kuper. P. L. A. Brasser en mej. J. Admiraal, al len te Vlissingen. De geslaagden waren leerlingen van de Ned. Vakschool voor Kappers te Middelburg. Het Wereldgebeuren. Cloy en Clay De nieuwe Amerikaanse Hoge Com missaris voor Duitsland is een dank baar onderwerp voor caricaturen in communistische bladen. John McCloy immers is het standaard-type van een bankier, die de beste jaren van zijn leven in Wall-Street heeft doorge bracht, een weldoorvoede kaalhoofdi ge vijftiger met brede manieren. Als juridisch adviseur van een aantal grote firma's verdiende hij voor de oorlog jaarlijks een vermogen tot hij in 1940 zijn practijk er aan gaf en in staatsdienst trad. Eerst als ondermi nister bij het ministerie van oorlog en later in andere functies. In 1943 reisde hij in opdracht van Roosevelt naar Noord-Afrika om daar de elkaar bestrijdende Franse groepen van Gi- raud en de Gaulle tot samenwerking te brengen. Tijdens de voorbereiding van de in vasie werkte Cloy plannen uit voor het burgerlijk bestuur in de bezette gebieden. In 1947 werd hij benoemd tot president van de wereldbank, een instelling, die er toen financieel niet zo best voor stond. Het gelukte Cloy het prestige van de wereldbank in Wall-Street te herstellen en in enkele weken een obligatie-lening van 7 mil liard dollar te plaatsen. Deze financiële reus is thans de hoogste autoriteit in Westduitsland en naar het zich laat aanzien heeft hij van zijn taak een andere opvatting dan zijn voorganger generaal Clay. Clay was op en top militair, Cloy is een nuchtere New-Yorkse zakenman. Onder Clay werden de Amerikaanse officieren belast met opdrachten, waarvoor ze nooit enige opleiding hadden gehad. Men verwachtte van hen, dat ze te gelijker tijd kooplieden, industriëlen, exporteurs, verkeersdeskundigen, cen soren, architecten en jeugdopvoeders zouden zijn. Voor Cloy is het zaak aan het militaire bestuur een einde te maken en de officieren te vervan gen door een klein aantal specialis ten. Zijn taak is het Duitsland econo misch op te bouwen met als motto zijn eigen uitspraak: de wereld kan op de duur niet voor de ene helft uit wolkenkrabbers en voor de andere helft uit ruïnes bestaan. De Amerika nen zijn er immers van overtuigd, dat Europa tegen 1952 niet op eigen bénen kan staan, indien niet tegen die tijd Duitsland economisch volko men herleefd is. Het merkwaardige feit doet zich thans voor, dat de bankier Cloy be ter met de Russen overweg blijkt te kunnen dan de militair Clay. Be Ju deze week heeft hij de eerste bespre kingen gevoerd met zijn Sowjet-col- lega Tsjoeipov. Deze zou later aan zijn medewerkers hebben verklaard, dat met de meer plooibare Cloy veel vlotter te onderhandelen viel dan met zijn starre en wantrouwende voorganger. MacCloy van zijn kant verklaarde Dinsdag op een perscon ferentie te geloven dat de Russen op recht samenwerking wensen tussen de bezettende mogendheden. Dat was een geheel ander geluid dan Clay ge woonlijk op persconferenties liet ho ren. De caricaturen op de rode spot pagina's waren toch ietwat voorbarig. Ook onder de Duitsers zelf geniet Cloy een zekere populariteit, temeer daar de Hoge Commissaris nota bene ereburger is van een Duitse stad, de Beierse stad Rothenburg. Aan zijn ingrijpen op het laatste ogenblik heb ben de burgers van Rothenburg het in 1945 namelijk te danken gehad, dat een voorgenomen luchtaanval op hun stad voorkomen werd en uit dankbaarheid hiervoor boden zij hem het ereburgerschap aan. In de omgang is volgens de journa listen, die hem kennen, McCloy trou wens een joviale man, toegankelijk voor argumenten en met een gezond gevoel voor humor. Generaal Clay heeft goed werk verricht met de luchtbrug ais zijn topprestatie. Het valt echter toe te juichen, dat zijn militaire inzichten niet meer de alleen zaligmakende zijn. Een bekwaam burger heeft zijn plaats ingenomen en dat is te beoor delen naar de eerste tekenen, mede ter wille van een betere verstandhou ding met de Sowjets, een wezenlijke vooruitgang. Jnleriumwet yoor Suriname. De te Paramaribo teruggekeerde Surinaamse delegatie heeft meege deeld met minister vn Schaik drie hoofdpunten te hebben besproken: a. of men bereid is voor Suriname een interim regeling te treffen zon der op het advies van de Antillen te wachten, b. of men bereid is het ont werp te bespoedigen, zodat voor het zomerreces der Statcn-Generaal de interimwet tot stand kan komen; c. verschillende inzichten omtrent de inhoud van het ontwerp. Op alle punten werd overeenstem ming bereikt. De interimwet regelt de volledige verantwoordelijk van het Surinaams bestuur aan de volks vertegenwoordiging en samenwerking tussen Nederland en Suriname. Sprinkhanenplaag in Californië. Een wolk van sprinkhanen is op Oregon en Californië neergestreken. De dichte insectenmassa is verspreid over een front van 65 km. en over 'n lengte van 120 km. Deze geweldige wolk verplaatst zich met een donde rend lawaai, te vergelijken met dat van een goederentrein, die over een metalen brug rijdt. De boeren, die op hun akkers door deze zwerm verrast worden, zijn verplicht de vlucht te nemen en moeten hun gezicht bedek ken om zich te beschutten tegen de steken van duizenden scherpe kaken. NIEUWE BOEKEN „ONS DAGELIJKS BROOD" DOOR ILYA EHRENBURG. Het is verheugend, dat thans reeds een vierde druk kon verschijnen (Wereldbibliotheek, Amsterdam) van deze vlijmscherpe crisis-reportage van de beroemde Russische auteur. Ehren- burg schiep met werken als ..Ons da gelijks brood" een nieuwe stijl en het verdient aanbeveling daarmede eens kennis te maken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 4