N NIEUWS UIT ZEELAND TWEEDE. KAMER GAAT MET RAAD VAN EUROPA IN ZEE MIDDELBURGSE RECHERCHE DEED GOEDE VANGST WALCHEREN Dimitrof's lijk naar Sofia VEEHANDELAREN BIJEEN IN GOES SOUBURG'S KLEUTERSCHOOL WORDT EEN UMCUM BRITSE CADETTEN KOMEN NAAR WALCHERSE BOMEN KIJKEN 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 JULI 1949 f Alleen C.P.N, en S.G. blijven aan wal. "Woensdag heeft de Tweede Kamer de beraadslagingen over het wetsont werp tot goedkeuring van het sta tuut van de Raad van Europa voort gezet. .Minister Stikker deelde mee. dat de regering een Nederlander met in ternationale ervaring bereid heeft ge vonden een belangrijke functie in het secretariaat van de Raad te vervul len. Op dit ogenblik is z.i. niet meer te bereiken. De agenda is nog in be handeling bij de commissie van voor bereiding. Naar de minister verwacht zal zij punten bevatten van huishou delijke aard en kwesties op econo misch. sociaal en cultureel terrein. Van waarde zou het zijn. als in de raadgevende vergadering het doel te streven naar meer Europese eenheid, (Ingezonden mededeling) Een half millioen mensen waren Wm-nsdagavond aanwezig voor het station van Sofia, waar net lijk van de te Moskou overleden Bulgaarse minister-president, (ioorgl Dimitrof, aankwam. De kist met het stoffelijk over schot." die in zwart en rood gehuld was. werd door leden van het Bul gaarse politbureau uit de trein ge dragen en op de affuit geplaatst van een door zes paarden getrokken kanon Mevr Dimitrof was met de sowjet- Russlsche maarschalk Worosjilof en dé Roemeense minister van buiten landse zaken. Anna Pauken aanwe zig op het station. De stoet werd voorafgedragen door Dimitrof's Lenin-orde en andere on derscheidingen en door een krans van Stalln persoonlijk. Worosjilof en de leden van het po litbureau droegen de kist van de af fuit en sfetten haar in een zaal van het parlementsgebouw. Het stoffelijk overschot zal daar tot Zondag wor den opgebaard en vervolgens in een speciaal mausoleum worden ge plaatst. (Ingezonden mededeling) IEUWS in een O T E D O P Bij K. B Is benoemd tot oflicler In do Orde van Oranie-Nauau de heer C. H. Vellengn te Hock van Holland, gezag voerder van het M. S. „Willem Ruys". Dc heer J. Cocnen te Venlo. die vo rig Jaar opzien biarde met de vangst van een kaper van bijna 40 pond. sleepte thans een brasem van 10 pond en 3.50 gram uit de Maas. Zondag ls een trein tussen Ngawen en Blora iJgva) op twee trekbommen gelopen. Vijf personen werden gedood cn verscheidene gewond. Marktberichten VISMIJN TE VLISSINGEN. Veiling op Woensdag 6 Juli. Schar 729 kg.. 19—40; Bot 859 kg.; 30— 58; Kleine Bot 97 kg.: 9—19; Grote tong 43 kg.: 1.80—2.30: Middel tong 16 kg.; 140: Kleine tong 460 kR.: 35—49: grote hol 468 kg.: 48—50: Middel schol 781 kg.; 43: Kleine schol 371 kg.: 18—29. ook op economisch gebied, naar vo ren werd gebracht. Het ontwerp werd z.h.s. aangeno men met de aantekening, dat de C. P.N. cn dc S.G. geacht willen worden te hebben tegengestemd. Uitvoerig werd nog van gedachten gewissgld over naturalisatiekwesties, dit in verband met een tiental natu ralisatie-ontwerpen. waardoor 169 personen de Nederlandse nationali teit zullen verwerven. Naar aanleiding hiervan bestreed minister Wyers een opvatting, dat nog een groot aantal illegale strij ders op naturalisatie wacht. Als hij er opgave van krijgt, zal hij voor rang verlenen. Als bij aanvragen van oud-Spanjestrijders blijkt, dat zij lid van de C.P.N willen blijven, dan is er wel enige voorzichtigheid nodig. Tenslotte werd de voorzitter ge machtigd H.M. de Koningin en Z.K. H. Prins Bernhard heden ter gele genheid van hun 12Vfe-jarig huwelijks feest namens de Kamer geluk te wen sen. Gratis limonade enkuikentjes AMERIKAANSE HITTE De Kamer van Koophandel te Bluefield in de Amerikaanse staat West-Virginia heeft tie bewoners van ae stad een van de hoogstgelegene in de staat, gratis limonade beloofd wanneer de temperatuur boven 33 gra den stijgt. Dit was Dinsdag 't geval en Woensdag werd gratis limonade uitgereikt. In de stad Newark in Ohio heeft de hitte ook een ex traatje opgeleverd. Uit een aantal kratten eieren, op de mesthoop geworpen omdat de eieren met Voor gebruik ge schikt werden geacht, begon nen kuikens te kruipen. De temperatuur was dan ook 31 graden Celcius Volgens een Columbiaans blad is in Columbia een vijfling ter wereld geko men. De babies maken het wel. doch men is bezorgd om de moeder. De publiekrechtelijke organisatie en de veehandel. Men klaagt wel eens. dat Zeeland geïsoleerd ligt en dat de rest van Nederland zich weinig van onze provincie aantrekt. De afgelopen weken leek het echter, als of het isolement begon te verdwijnen. Uit alle gewesten stroomden mensen naar de eilandengroep rond de Schelde om daar deel tc nemen aan landelijke vergade ringen en congressen. Zo waren Woensdag te Goes de Nederlandse veehandela ren bijeen. Vorig jaar waren zij voor hun Algemene ledenvergadering naar Leeuwarden getrokken, doch ditmaal hadden ze de koers wat Zuidelijker ge legd. Veehandelaren bleken practische mensen: terwijl zij de zakelijke kanten van hun beroep en hun organisatie bespraken, hadden zij voor hun dames een rijtoer over Walcheren in elkaar gezet, waarna man en vrouw zich weer ver enigden aan een gemeenschappelijk diner. Beide partijen waren over deze gang van zaken uiterst tevreden. Nadat 's middags de voorzitter van de afdeling Zeeland, de heer C. Noorthoek Gzn. een kort begroetingswoord had gesproken, sprak de landelijk voorzitter, de heer J. P. van der Stoel uit Leiden de openingsrede uit. HU dankte de afde ling Zeeland voor de prettige ontvangst cn sprak een woord van welkom tot de genodigden, o.a. de heer A. Buijs. wet houder van Goes en Dr. H. Venema. ad junct-directeur van de veeartsenUkundi- ge dienst uit Den Haag. Dc heer v. d Stoel gaf hierna een overzicht over de toestand, die na de oorlog in de veehan del is ontstaan. Er zijn voor de veehan delaars niet zo heel veel oorlogsmaatre gelen overgebleven, zo meende spreker. De vleesdlstributic ls nog wel niet ver dwenen. maar er bestaat gegronde hoop. dat zij in de loop van 1949 zal worden opgeheven. Over de juiste datum zijn de verantwoordelijke instanties het nog niet eens. Zal de wet van vraag en aan bod voor de veehandel weer in volle omgang gaan gelden, zo vroeg de heer v. d. Sloel. Voor gebrutksvec zal het antwoord bevestigend moeten luiden, al dus spreker, maar de prijs zal beheerst worden door de export, waarvoor de vooruitrichten goed zijn. Ten opzichte van het prijspeil zcide de heer v. d. Stoel, dat de overheid naar een bepaalde stabiliteit in de prijzen zal dienen te streven. Dit is verantwoord en kan een voudig geschieden zonder instandhouding van een Duur administratief apparaat. Spreker gaf de verzekering dat de Ne derlandse Bond van Veehandelaren zal streven naar de grootst mogelijke vrij heid voor de handel en vroeg de me dewerking ten aanzien van maatregelen, die door de overheid worden genomen om de gezondheid van het vee te bevor deren. JAARVERSLAG. De secretaris, de heer A. C. Wester- vcld. bracht hierna zijn Jaarverslag uit. Hieruit bleek, dat de Bond thans 5887 leden tel*, d.w.z. dat 86 pet. van dc Ne derlandse Veehandelaren bij de Bond Is aangesloten. De collectieve transportver zekering was in het afgelopen jaar voor dc leden van groot belang. In totaal werd voor schade by transport van vee f 13.421.71 uithctaald. In het verslag werd gewezen op het grote nut van de t.b.c.- bestrijdine onder het rundvee. Er mogen uitsluitend dieren worden geëxporteerd, welke niet op de t.b.c.-proef reageren. In Een gunstige factor voor de ontwikke ling van de export noemde de heer Wes- terveld het feit, dat thans beschikt wordt over een serum dat practise!» volledi?* onvatbaarheid tegen mond- en klauw zeer geeft. Nadat de penningmeester, de heer C. Alkmaar uit Rotterdam verslag had uitgebracht, waarbij hij mededeelde dat het winstsaldo van de Bond f 6308 be droeg, werd besloten de volgende verga dering in OvcrUsel te houden, waar schijnlijk in Almelo. iIngezonden mededeling). Als U drinkwater vermorst met schrobben en schuren I Geschiedt dat met water bestemd voor Uw buren! N.V. Waterleiding-Maatschappij Zeeuwsch Vlaanderen. Inwoner uit Hansweert lichtte Zeeuwen voor ƒ25.000 op. Twee verduisterde fietsen werden Hem noodlottig. In (le loop van do vorige maand werd door de .Middelburgse recherche een zekere »I. de R., scheepsmodclmn. ke-r te Hansweert aangehouden, die verdacht werd van verduistering van twee rijwielen. HU huurde deze karre- tjes. maar bracht ze niet naar de rechtmatige eigenaar terug. By nader onderzoek bleek, dat de recherche met deze zwijntjesjager tevens een geraffineerde oplichter had gepakt, die op allerlei manieren verscheidene Zeeuwen geld heft afgetroggeld. In totaal een bedrag van 254100. De R.'s operatieterrein besloeg Walcheren. Zuid-Bevel and en Zeeuwsch Vlaanderen. Hy beschikte over veel „flux de bouche" en mede dank zy deze welsprekendheid wist hij z\jn slachtoffers geld afhandig te mdken, daarbjj voorspiegelend, dat hy contanten nodig had voor het doen van zaken. Vaak hanteerde hij bij de ze oplichterij een document dat door hemzelf ondertekend was en waaruit moest blijken, dat hy een belangrijke som geld van db illegaliteit te vorde ren had. Dit paperas maakte natuur lijk indruk: de slachtoffers van dc R.'s opllchterspractykcn konden niet vermoeden, dat deze het document zelf had vervaardigd en doodgemoe dereerd van een valse handtekening had voorzien. SLACHTOFFERS VAN ALLE STANDEN De scheepsmodelmaker zocht zijn slachtoffers in alle standen. Zo wist hij o.m. een kassier van een Boerenleenbank op Zuid-Beve land en een bankier te Goes op te lichten. Zeer afkeurenswaardig' was ook zyn optreden ten nadele van een Zeeuwsch Vlaamse kennis. Deze man een arbeider, wist hy te bewegen op zyn door naarstig sparen verkregen huis een hypotheek to nemen en het ..Groothandel voedselvoorziening" dr. J. Buter. sprak hierna over ..De nieuwe be drijfsorganisatie en de veehandel". Dr. Buter gaf een summier overzicht van de nieuwe bedrijfsorganisatie, waarbij hij speciaal de aandacht vestigde op de so ciaal-economische raad. het hoogste ad viescollege in de nieuwe organisatie, en noemde het noodzakelijk dat de ar-ari- sche handel een deskundige vertegen woordiger in deze raad krijgt D.-. Buter zette voorts het verschil uiteen tussen de vakgroep en de toekomstige bedrijfs- schappen. De besturen van deze bedrijfs- schappen zullen gekozen worden door de vrije organisaties. Volgens de staats secretaris van economische zaken, mr, v d. Grlnte. zal de nadruk vallen op de bedryfsschap. dit dus ten koste van de organisaties. Dr. Buter meende, dat men deze richting niet op mag gaan. want dan zouden de vrye organisaties worden ge degradeerd tot kiescolleges. Spreker waarschuwde voorts voor een te grote in vloed van de Stichting voor de Land bouw, die in de toekomst als bedrijfs- schap voor de landbouw zeggenschap 'zou kunnen verkrijgen over afzet enz. Ook hier blijkt de opvatting van de staats secretaris tot grote waakzaamheid te dwingen, want er staan grote belangen op het spel. In de zaal Krijger was er 's avonds een gemeenschappelijke maaltijd. Hier werd het woord gevoerd door de secretaris der Zeeuwse afdeling, de heer Zuidweg, dooi de wethouder van Goes, de heer A. Buis en dr. H. Venema. Tenslotte was er een gezellig samenzijn In de Prins van Oranje Gasvoorziening van Zeeuwse Middengroep. Belangrijke bespreking le Middelburg. Woensdag is op de Prov. Griffie te Middelburg een bespreking gevoerd tussen de Commissie van Bijstand voor de Gasvoorziening en vertegen woordigers van de gemeentebesturen van Middelburg en Goes over de toe komstige gasvoorziening van de z.g. Middengroep van Zeeland. Enige tijd geleden heeft ir. C. J. Oosterholt uit Eindhoven, adviseur voor de gasvoorziening van Noord- Brabant. opdracht gekregen een rap port over de voorziening van deze Middengroep uit te brengen. Dit rap port is inmiddels verschenen en het meester van Wissekerke, welke func tie hij tot 30 Juni 1932 heeft vervuld. Tijdens zijn burgemeesterschap werd in de gemeente Wissekerke de we genverbetering met kracht ter hand genomen. Een noodelectrificatie zorgde voor de eerste electrische stroom in de gemeente en het brandweerwezen werd verbeterd. Bn zijn aftreden als burgemeester wera hy hartelijk ge huldigd. De heer Verhorst was lange tijd een vooraanstaande figuur in het Ned. Herv. kerkelijk leven te Vlis singen en zijn belangstelling ging ook uit naar de liefdadigheidsinstel lingen. Mulo-examens te Goes. Voor het examen Mulo-diploma A slaagden: J. J. du Bois; T. C. M. Janssen; P. Schuyt; J. M. Cappon; K. Cysouw; M. L. Francke; M. J. '«2SJ2Ü ipon0!6!' ling: C. H. Zwynenberg: C. W. v. d. Wekken; H. M. de Vlieger; W. Verhoek; D. Antheunisse; J. G. Bel- froid; A. Bosschaart; P. Schroe- vers; J. A. Schippers; J. J. van Koe- veringe; E. Molhoek; J. C. S. Sinke; A. Kole; C. Vingerling; J. J. C. Hoogstrate; J. M. Bazen; C. P. v. d. Vliet; J. J. Westdorp; E. P Bruynzeel; A. de Koeyer. A'fgewezen werden vijf Candida- ten. Geslaagd voor het diploma B: P. A. v. d. Broeke. W. v. cl. Heyden; J. Kaashoek; L. de Bakker; M. Ber- revoets; C. van Waver en. Afgewezen één candidaat. eenkomst was om de conclusies, waar toe ir. Oosterholt in dit rapport komt, onder het oog te zien en aan een be spreking te onderwerpen. Het gemeentebestuur van Middel burg was vertegenwoordigd door de heren L J. van 't Westende, wethouder van de bedrijven en A. J. Berenpas, wethouder van Sociale Zaken, ter wijl ook de directeur van Gemeente bedrijven, ir. B. C. Roeters van Len- nep, aanwezig was. Goes werd verte genwoordigd door de heren J. J. van Melle, wethouder van de bedrijven, A. de Roo, wethouder van financiën, J. I. van Ballegoijen de Jong, ge meente secretaris en K. K. Brink, di recteur van het Gasbedrijf. Vanzelf sprekend woonde voorts ir Oosterholt de conferentie bij. Op grond van de in het genoemde rapport vervatte conclusies, die mo menteel nog niet voor publicatie vat baar zijn, zal men zich in verbinding stellen met de directie van de Gas voorziening, die kantoor houdt in Den Haag en die in overleg met de Commissie van Bijstand nader zal be zien welke plannen voor uitvoering in aanmerking komen. Men hoopt hier door binnen niet te lange tijd een de finitieve regeling van de gasvoorzie ning van de Middengroep tot stand Le kunnen brengen. Of dit zal geschie den door levering van een bepaalde kwantiteit door het centraal bedrijf ie Sluiskil is nog niet zeker. Men meent te mogen aannemen, dat een genoeg zame voorziening van de Middengroep mogelijk is. Oud'burgemeesler M. J. Verhorsl van Wissekerke overleden. Op 89-jarige leeftijd is te Vlissin- gen in het ziekenhuis „Bethesda" overleden de heer M. J. Verhorst, oud-burgemeester van Wissekerke. De teraardebestelling zal op Vrij dag 8 Juli te Bergen op Zoom ge schieden op de Prot. Begraafplaats, nadat te 12 uur een rouwdienst is ge houden in het Evangelisatiegebouw. De heer Verhorst, die aanvankelijk bankier Firma d<- Koster Co.) was te Vlissingen, werd op 58-jarige leef tijd in 1917 benoemd tot burge- BEREND STEMERDING LEGDE DE EERSTE STEEN. De leerlingen waren present. In een poortje aan het Oranjeplein te Oost-Souburg stonden Dinsdagmor gen zes kleurige autopeds geparkeerd en achter het poortje dromden twee honderd kleuters bijeen in stille be wondering voor het prachtige ge bouw, dat na voltooid te zijn hun school zal worden. Berend Sterner- ding. de zoon van de burgemeester, plaatste hiervoor Dinsdag de ..eerste steen" (in waarheid was het de vijf envijftigduizend en eerste steen) en zijn vader zei met gerechtvaardig de trots bij deze gelegenheid: „Ik kan me niet herinneren, dat er ergens anders na de bevrijding in Zeeland een geheel nieuwe kleuterschool is gebouwd. Ik hoop, dat men in andere gemeenten het voorbeeld van Souburg zal volgen, want het is hard nodig ge tuige de enquête van de Stichting Zeeland voor maatschappelijk en cul tureel werk over het kleuteronder wijs". Deze nieuwe kleuterschool wordt een unicum voor de provincie: zij heeft bijna de grootte van een nor male school en omvat vijf ruime en zonnige lokalen. De ramen hierin blij ken bij nadere inspectie deuren te zijn, die bij mooi weer de school het Groot smokkel-complot in Oostenrijk ontdekt. SCHROOT VERDWEEN NAAR OOST.EUROPA. De leider van de Oostenrijkse eco. nomlsehe politie Wallchsofer heeft bekend gemaakt dat zeven leden van zün staf zyn gearresteerd in verband met het smokkelen van schroot naar Oost-Europa. Zn worden er van beschuldigd smoKkelary in de hand te hebben gewerfct cn Steekpenningen te heb ben aangenomen. In de bekendma king wordt nog gezegd dat dc be drijvigheid der smokkelbende ..mee dogenloos aan de kaak zal worden gesteld, ook indien het zou binken, dat autoriteiten erin zijn betrok ken." geld hiervan een som van 1500. aan hem af te dragen. De R. kwam ook in contact met 'n gewezen notarisklerk, thans admini stratief ambtenaar te Koudekcrke, een zekere H. die in bezettingstijd als klerk tydens de gedwongen afwe zigheid van de notaris zelf, een som van 4000 van Iemand in bewaring kreeg, 2600.stak hy in eigen zak en 1400.gaf hy aan de R. die voor een belangrijker hoger bedrag schuldbekentenissen liet tekenen. Ook deze H. werd in arrest gesteld. karakter van een semi openluchtin richting kunnen geven. Voorts komen er een spreekkamertje voor de leid ster. mej. P. Wisse, een keukentje en dergelijke vertrekken. In alle lokalen worden lage aanrechtjes gemaakt, waar de kleine meisjes de poppen- was kunnen doen. De nieuwbouw sluit aan bij het bestaande pand aan het Oranjeplein, waarin thans reeds kleuteronderwijs wordt gegeven (evenals in een oud huis aan de Vlis- singse straat), maar dat eind Septem ber. wanneer de school in gebruik zal worden genomen, speelzaal wordt. STEUN GEMEENTEBESTUUR. Vroeger bestond in Sou'tirg een gemeentelijke kleuterschool, maar bij de grote bezuinigingswoede voor de oorlog ging deze ter ziele. In 1938 werd evenwel een stichting gevormd, die zich met het geven van kleuter onderwijs belastte en deze stichting heeft ook de stoot gegeven tot de bouw van de nieuwe school. Het ge meentebestuur verleende daarbij gro te steun door van de door de stich ting aangegane geldlening rente en af lossing te garanderen. De Beatrix- school want dat is de naam is een bijzondere school, maar is voor alle kinderen, toegankelijk. De presidente van het stichtingsbe stuur, mevr. Stemerding, bracht in een korte rede dank aan het gemeen tebestuur en aan de ontwerper van het plan. de heer J. P. Roose en an dere technische medewerkers en zei- de verheugd tc zyn, dat aan het zwerven nu een einde komt. De kin deren zongen uit volle borst en bur gemeester A. H. S. Stemerding sprak waarderende woorden. Hij prees daarbij de bezielde arbeid van mej. Wisse. Met een driewerf hoera op hun nieuwe school beëindigden de peuters zeer onofficieel deze officiële plech tigheid. Weg Oranjezon naar zee wordt weer opengesteld. Met ingang van Zaterdag 9 Juli a.s. zal de weg van Oranjezon naar zee, behorende tot het terrein van het ge meentelijke waterleidingbedrijf Mid delburg, wederom voor het publiek worden opengesteld. Dit zal alleen voor voetgangers gelden. Er is ver zocht bij het gebruik van deze weg niet te roken in verband met het ge vaar van duinbrand. De heer A. J. Theunls te Vlissingen slaagde te Amsterdam voor het staats examen voor muzieklagcr onderwijs piano.) Voor het accountr.ntsexamen te Rotter dam slaagde de heer P. J. van Driel te Middelburg. Landbouwhuishoudschool te Kruiningen. Naar wij vernemen, zal de land- bouwhuishoudcursus van de Z.L.M. te Kruiningen met ingang van Septem ber a.s. worden omgezet in een lagere landbouwhuishoudschool. De lessen zullen in hetzelfde gebouw worden ge geven. „In de Struys" te Vèere. Aan het verslag van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Ka mer over het wetsontwerp tot goed keuring van een overeenkomst tus sen het rijk en mejuffrouw Alma Oakes te Coolham (Sussex, Enge land) inzake eigendomsoverdracht van het pand ,,In de Struys" te Vee- re, is het volgende ontleend; Met grote instemming heeft de Kamer kennis genomen van de on derhavige wetsvoordracht. Gaarne sluit zij zich dan ook aan by de erkentelijkheid, waarmede de ambtsvoorganger van de thans fun gerende minister van onderwijs, kun sten en wetenschappen het aanbod van mejuffrouw Alma Oakes aan de Staat der Nederlanden, om het zes- tiende.eeuwse huis ,,In de Struys" te Veere als geschenk te aanvaarden, heeft geaccepteerd. Zij zou het op prijs stellen, wanneer de minister ook "van de grote erkentelijkheid der Ka mer aan de schenkster zou doen blij ken Jaarvergadering Algemeen Middelburgs Ziekenfonds. AANSLUITING BIJ LANDELIJKE ORGANISATIE BESPROKEN Het Alg. Middelburgs Ziekenfonds heeft in het Ned. Koffiehuis zijn alge mene vergadering gehouden. De voor zitter, mr. A. J. van der Weel, opende met een welkomstwoord, dat speciaal gericht was tot drie nieuwe leden vertegenwoordigers, de heren H. Flier- man. J. H. Merk en D. Stenhuis en herdacht het overlijden van een der ledenvertegenwoordigers, de heer J. C. van de Broek. Mr. Van der Weel memoreerde de fusie met de twee andere ziekenfond sen en de gelijkstelling van verplicht en vrijwillig verzekerden in 1947. Prettige herinneringen bewaart men aan de herdenking van het 100-jarig bestaan van het fonds. Het jaarverslag en de financiële ver slagen over 1947, werden goedgekeurd. De financiële commissie bracht bij monde van de heer W. J. van Iren verslag uit en sloot zich aan bij het uitgebrachte accountantsrapport. De secretaris-penningmeester, de heer L. Onderdijk. werd gedéchargeerd voor het beheer over 1947. Als nieuwe be stuursleden werden in de Vacatures A. A. de Troije en.A G. Bouwènse ge kozen de heren W J. van Iren en P. C. Muller. De financiële commissie wordt gevormd door de heren J. Lo- rier en J. J. Jansen (leden) en L. v. d. Boogert (deelnemer). Algemeen werd in de vergadering de wenselijkheid gevoeld van aansluiting bij een landelijke organisatie. Het be. stuur zal er zorg voor dragen, dat het nut van landelijke organisatie op een volgende vergadering zal worden uit eengezet door vertegenwoordigers var« de Centrale Bond van Ziekenfondsen en van de Federatie van Maatschap pijziekenfondsen. Leger des Heils Middelburg bestaat 60 jaar- In verband met het 60-jarig jubi leum van het Leger des Heils tc Middelburg op 13 Juli a.s. worden enkele bijzondere samenkomsten ge houden. Zaterdag en Zondag a.s. worden de bijeenkomsten geleid dooi de leider van het Leger des Heils in Nederland, comm. Ch. H. Deurman. Tevens zal de eerste Heilsold. in Ne derland, kolonel G. C. Govaars. dit weekend in Middelburg zijn. Hij is een der grondleggers van het Leger des Heils in ons land en op ruim 86- jarige leeftijd, maakt hij nu een tournée door Zeeland, om dc diverse korpsen te bezoeken. Zaterdagavond om 8 uur zal de jubileumweek wor den geopend met een muziekfestival door het bekende muziekcorps van Rotterdam. Deze band is een der beste van Nederland en speelde reeds enkele malen voor de radio. De uitvoering zal worden gehouden in de Oostkerk. Ook gedurende de Zondag zullen sa menkomsten worden gehouden in het gebouw van het Leger des Heils om Middelburg TOELATINGSEXAMEN R.II.B.S. De volgende candidatèn zijn geslaagd voor het toelatingsexamen van de R.H.B.S. te Middelburg: Ch, Alewljnse, H. Bode, M. Bravenboer, D. de Bruijne, Johanna Cornelisse, Margretha Corstanje, J. Cujé, Jacomine lc Due, A Dumon Tak. J. den Engelsman. H. dc Graaff. F. v. d. Kop. P. de Kraker, M. Kunst. Neeltje van Loo en .T. Louwerse. allen tc Middelburg: W. Maas. Domburg: C. Meyers, Serooskerke; H. Pundke en W. Re ij nier se, te Middel burg: J. Schippers cn Jeanette Schippers, Kamperland; Nico IJsel en N. Zelders. te Middelburg: Cornelia Jobse. Zoutelande. Van de 29 candidatèn moesten drie wor den afgewezen, één trok zich terug. DIEF GEVAT Bij een door de Middelburgse re cherche gehouden controle bij opko pers van oude metalen wist een van dc rechercheurs de hand te-'leggen op 'n man. die juist bij de betreffende op koper een partij lood te koop aan bood. De rechercheur bleek een goede vangst te hebben gedaan, daar kwam vast te staan, dat deze man. zekere D. v. L. uit Vlissingen. zich in diverse plaatsen op Walcheren aan diefstal had schudig gemaakt. Tot zijn buit be hoorden verscheidene partijtjes lood. een radiotoestel, spek, een deken en bussen verf. O.- en W.-Souburg UITREIKING BONKAARTEN. De uitreiking' van de bonkaarten zal te Souburg plaats hebben on Vrij dag 8 Juli. Aan de beurt zyn de niet-zelfverzorgers met de letters T t/m Z. NIEUWE DIRIGENT SOUBURGS MANNENKOOR. In de vacature, ontstaan door het bedanken als dirigent van het Sou- burgs Mannenkoor door de heer N. K. van Duyvenvoordc (wegens ge zondheidsredenen). is benoemd de heer S. Sanders uit Sint Laurens. Te vens is in de ledenvergadering de heer Van Duyvenvoorde benoemd tot erelid van het koor wegens zijn bij zondere verdiensten hiervoor. MARINEOPLE1D1NGSSCHIP IN VLISSINGEN. Met lilliputterschip over de Noordzee. Woensdag arriveerde te Vlissingen het opleidingsschip „Galma" van de Engelse „Royal Navy". Het is een klein scheepje, ongeveer 35 ton groot en als men het op dc rede ziet lig gen vraagt men zich onwillekeurig even af, hoe het mogelijk was, dat men met een dergelijk lilliputter vaartuig de Noordzee over durft ste ken. Aan boord vonden wij de eerste officier bereid ons het een en ander over het schip te vertellen. De beman ning bestaat uit elf koppen, twee of ficieren en negen cadetten, allen jon gens tussen de 14 en 18 jaar. Deae* knapen willen later allemaal naar zee en het is dus goed. dat zij ook eens ondervinden, wat het werkelij ke leven op zee is. „Het is de ge woonte'. zo vertelde onze zegsman, „dat wij geregeld 'een buitenlandse tocht gaan maken, niet met een van de moderne grote zeeschepen, maar met een klein bootje. Vorig jaar bezoch ten we Noorwegen en ditmaal was Nederland aan de beurt. Wij hebben ditmaal geen al te best weer gehad onderweg. Zaterdag zijn we van Edinborough vertrokken en toen we Dnisdag nog 50 km. uit de Neder landse kust waren kwam er een ste vig briesje opzetten, zodat de „Gal ma" begon te stampen en te slinge ren, om bang van te worden. Tot overmaat van ramp kregen wc nog een defect, zodat de situatie niet be paald vrolijk was. Met man en macht wisten we echter de schade weer te herstellen en behouden kwamen we Woensdag in Vlissingen aan. De jon gens hebben zich werkelijk kranig gehouden!" ONTVANGST TE MIDDELBURG. „Maar we zijp eigenlijk met een speciaal dool naar Walcheren geko men", vervolgde de officier. „De ge zagvoerder van de „Galma", de lt. Com. J. A. Goodbrand, hoorde enige tijd geleden voor de B.B.C. een uit zending over Nederland en in het bijzonder over Walcheren. Hierbij kwam de aanplant van bomen ter sprake en werd aan de luisteraars medegedeeld dat er gelegenheid be stond een kleine bijdrage te verle nen voor de herbeplanting van Wal cheren. Mr. Goodbrand vond dit een uit stekend idee en zette een collecte op touw, die aardig wat opbracht. He't feld werd overgemaakt naar de tichting Nieuw Walcheren, die het bedrag dankbaar accepteerde en hier van weer verscheidene bomen kon planten". Hedenmorgen vertrekt de „Galma" naar Middelburg, waar de burgemees ter de opvarenden zal ontvangen en zij tevens een kijkje kunnen nemen, hoe de „Engelse" bomen het doen in het Walcherse landschap. Vrijdag morgen gaat men terug naar Vlissin gen en het is de bedoeling, dat Za terdagmorgen koers wordt gezet naar Rotterdam waar men tien dagen zal blijven. Daarna keert men terug naar Engeland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 2