PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zierikzee reeds thans in feestroes Intocht van Soekarno in Djocja K BILT CRIPPS HEFT DE BEKENDE LEUS AAN: MEER EXPORT! KARD. MINDSZENTY IN BEROEP Plechtigheid voor het Paleis Djocja kondigt een „krachtige politiek" aan. Vandaag Nederlands vliegtuig neergestort Dag en nacht wordt voor het feest gezwoegd 192e Jaargang-No. 156 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BalllntUn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: t 3-9° P- fr. p p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 7 Juli 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regelsi van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55, tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierilczee: N. Bogardsti^CjeOMel^^ President Soekarno is Woensdagmiddag om één uur samen met de andere Republikeinse leiders uit Bangka met een speciaal Unci-toestel op het vlieg veld te Djocja aangekomen. Hij werd ontvangen door de Sultan van Djocja en de Pakoe Alam (de beide vorsten van het gebied in en om Djocja). Voorafgegaan door een escorte van de veiligheidsdienst reed het gezelschap vervolgens naar de stad. Soekarno en de Sultan in de eerste auto. Hatta met de Pakoe Alam in de tweede auto. langs de weg van de intocht door een grote menigte met Merdeka-geroep begroet, aldus radio Djocja. Vijf minuten later kwam de stoet aan voor het presidentspaleis, waar voor zich een enorme menigte had verzameld en waar Soekarno werd begroet door een aantal autoriteiten, waaronder Boeng Tomo. alias Soeto- mo en minister Kasimo, die beiden uit de bergen zijn teruggekeerd. Voorts verschillende ministers, vertegen woordigers van Sumatra, Celebes en de Molukken, leden van de Unci en militaire waarnemers, representanten van de Chinese, Indiase en Pakistani gemeenschappen, terwijl voorts aan wezig waren de echtgenote en de moe der van Soekarno. Na de verwelkoming door het co mité van ontvangst, dankte Soekarno in een korte toespraak de aanwezigen en de bevolking voor de verwelko ming, waarna op ceremoniële wijze de vlag werd gehesen en door schoolkin deren een aubade werd gebracht. Hierna had er in het paleis een recep tie plaats. Soekarno zeide o.a., dat de terug keer van de regering naar Djocja dui delijk maakt, dat de strijd voor de vrijheid moet worden voortgezet. Hij zei trots te zijn op de steun van al. len en uitte speciaal zijn dank aan het volk, dat nu langs de straten voor hem stond opgesteld. Soekarno besloot: Laat ons tot God bidden, dat hij U al len moge zegenen. De steun van de in ternationale wereld is gebleken uit de zittingen van de Veiligheidsraad en de conferentie van Nieuw-Delhi. Tadjoeddin Noor hield 'n welkomst toespraak uit naam van de bevolking der residentie Djocja. Niettegenstaande de afwezigheid van de Republikeinse leiders, was het hun geest, die gids en aansporing was om de gezamenlijke strijd voort te zetten. Volgens „Merdeka" heeft de Sultan van Djocja een bekendmaking uitge geven betreffende monetaire kwesties. Hierin werd met ingang van 1 Juli het republikeinse geld als wettig betaal middel in de residentie Djocjakarta erkend, terwijl voorlopig het Indone sisch geld naast het republikeinse als Oppositie moet binnen de grenzen blijven. De sultan van Djocja heeft in een Interview met een correspondent van „Merdeka" verklaard, dat „om het bestuur en de strijd van de Republiek in de toekomst te handhaven, de Re. publikeinse regering een „krachtige hand-poïitiek" moet volgen, mede teneinde een herhaling te voorkomen van de toestand, zoals deze bestond voor 19 Dec. 1948". Hij zeide. dat een gezonde oppositie wel noodzakelijk is. doch dat er voor dient te worden gezorgd, dat deze de grenzen der wet niet overschrijdt. De regering zal in dit verband geen onderscheid maken en zowel tegen dc communistische partij als tegen de Majsumi en de P.N.I. gestrenge maat regelen nemen indien zij in strijd met de wet handelen. De Sultan vertrouw de er op, dat de betrokken partijen voldoende begrip hebben en zich be wust zijn van de situatie. De sultan beschikt op het ogenblik volgens zijn zeggen over 2000 goed gedisciplineerde manschappen, name lijk 600 militairen van de T.N.I. en de rest politie, voor handhaving van recht en orde. Van Cauwelaert thans „informateur". De Prins Regent heeft Woensdag, middag de Belgische katholiek Frans van Cauwelaert verzocht als infor mateur" op te treden. Van Cauwelaert heeft deze opdracht aanvaard. „Mijn taak beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van inlichtingen. d>e de taak van een toekomstige ka binetsformateur kunnen vergemakke lijken", zo deelde hij de pers mede. Siciliaanse bandietenkoning weer ontsnapt. Salvatore Giuliano, de Siciliaanse bandietenkoning, is uitgebroken uit ee® «stalen ring", die de Italiaanse politietroepen met behulp van tanks om zijn schuilplaats in de bergen hebben gelegd Naar gemeld heeft hij zich bij de Labruzzo-bende gevoegd, die geheel bestaat uit mannen op wier hoofd eeh prijs is gesteld Gjuliano, een boerenzoon, die de dood van bijna 80 gendarmes op zijn geweten heeft, ving zijn bandieten loopbaan aan, toen hij verschil van mening kreeg met de politie over het tarw V3n belastin&' °P een za^ -1" fimrlementaire kringen verneemt rifï dat c,e kans uiterst gering is, ontwerp wet op de bedrijfsorga- !.le !P de Tweede Kamer behandeld zal worden vóór het zomerreces. wettig betaalmiddel mag worden ge bruikt. ONTSLAGAANVRAGEN De territoriaal tevens troepencom mandant in Midden-Java en comman- ant van de B-divisie, de generaal-ma- joor J. K. Meyer, is voornemens, per 1 October a.s. met pensioen te gaan, na 31 jaren dienst als officier. „De Vrije Pers" meldt in verband met de ze ontslagaanvraag, dat generaal Mey er zeer teleurgesteld was over de overeenkomst van 7 Mei, maar dat hij niet op het kritieke ogenblik de troe pen in de steek wilde laten en besloot de ontruiming van Djocja zelf tot uit voering te brengen. „De Vrije Pers" meldt voorts, dat de kolonel D. R. A. van Langen, de militaire commandant van Djocja en commandant van de T-brigade, ont slag uit de militaire dienst heeft ge vraagd. Van bevoegde militaire zijde te Ba tavia werd het bericht ten aanzien van generaal Meyer bevestigd, waar aan werd toegevoegd, dat de generaal reeds in September zou vertrekken Op het bericht betreffende kolonel van Langen kon men geen comrnen- taa geven. Regeringsverklaring een week verschoven. De voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Kortenhorst, heeft Woensdag de leden medegedeeld dat de regering 'n debat over Indonesië op het ogenblik voorbarig acht. De overeenkomst van 22 Juni is immers door Djocja nog niet bekrachtigd. Volgende week izal er in ieder ge val een regeringsverklaring komen, hetzij in een openbare, hetzij in een besloten zitting van de Kamer. Na deze mededeling van de voor zitter gaven achtereenvolgens de he ren Bruins Slot (A.R.) Oud (VVD), v. d. Goes van Nalers (PvdA), Wage naar CPN, Romme KVP uitdrukking aan hun teleurstelling. Het motief dat een gedachtewisseling voorbarig is vonden zij niet sterk. Op voorstel van de voorzitter gaf de Kamer als haar wens te kennen, dat er in elk geval in de loop van de volgende week een regeringsverklaring komt. Eerst dan zal de Kamer beslissen of het debat in oen besloten of in een open bare zitting zal worden gehouden. De katholieke acties en katholieke sociale organisaties hebben zich achte.- de K.A.B. gesteld ten aanzien van het door haar ingenomen standpunt over de rede van de arbeidsgedelegeerde Vermeulen in Genève. Alle lelefoonbezitters lopen dc kans. dat hun vriend Jansen, die op weg is van Noord-Holland naar Friesland, of omgekeerd, hen van het IJsel. meer af opbelt. Dit kan doordat de Nederlandse Spoorwegen als service voor de reizigers aan boord van de „Van Hasselt", die tussen Enkhuizen en Stavoren vaart, een mobilofoon heeft opgesteld. Via de Rijkstelefoon diensten kunnen de abonné's over liet gehele land worden bereikt. Ver. wondert U dus niet. als U plotseling hoort: „Hallo met Jansen, op het IJsel meer!" .houdt de Commissaris der Ko ningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot met zijn echtgenote ter gelegenheid van het 12%- jarig huwelijksfeest van het Kon. Echtpaar een receptie aan boord van het m.s. „Mecklen burg": ..viert de Sowjet Unie haar grondwetsdag (1923). v Bij inlergeallieerde manoeuvres. Naar eerst Woensdagavond te Lon den is bekend gemaakt, Is Dinsdag tijdens de gecombineerde manoeuvres van de vloot P|, luchtstrijdkrachten dor Westelijke Unie een Firefly.vlieg- tuig van de 'Nederlandse marine in zee gestort. De piloot kon door de Britse torpedobootjager Saint James worden gered, docli de waarnemer M. H. van Brein uit Tilburg, kon niet worden gevonden, zodat men heden moet aannemen, dat Iijj verdron ken is. Het. toestel verongelukte, toen het op liet Britse vliegdekschip Theseus wilde landen. Goed nieuws voor de bouwwereld. Met ingang van 7 Juli is de distribu tie van naaldhout opgeheven met uit zondering van Oregonpine. Pitchpinc en Carolinapine. Ook inlands hout met uitzondering van populieren-, wilgen-, iepen- en essenhout valt niet meer onder distributiebepalingen evenmin als kurkplaten, kurkschalen en kurkparket. Voorts is de be- en verwerking van kurk niet meer aan een vergunning gebonden. Geen plannen tot devaluatie van het pond sterling Sir Stafford Cripps heeft Woensdagmiddag de leden van het Britse Lagerhuis liet aangekondigde overzicht gegeven van de moeilijke eeo. nomische toestand, waarin het Land verkeert. Gezien de vele geruchten en voorspellingen van de laatste weken had de minister zich Immers genoodzaakt gezien nog eens- te verklaren voor welke problemen Albi on zich gesteld ziet en wat voor de toekomst te verwachten is. Welnu, Cripps heeft twee punten duidelijk uit laten komen. Het eerste is. dat. de Labour.regering geenszins het plan heeft tot devaluatie van het pond over te gaan en het tweede, dat van loonsverhogingen in de eerst vol gende maanden geen sprake zal kunnen zijn. Iedere poging om de inkomens omhoog te drijven. zou 'n zeer na delige uitwerking op de Britse eco nomie ten gevolge nebben, zo waar schuwde Cripps. Hierdoor zouden de prijzen worden verhoogd en het is voor Engeland juist zaak de prij zen te verlagen om meer te kunnen exporteren. De cijfers voor April en Mei van de Britse overzeese handel tonen namelijk een aanzienlijke daling van de export naar de Ver. Staten. Deze daling was nog groter voor de an dere delen van het slcrlinggebied, vooral voor die gebieden, welke pri maire producten verkopen aan de Ver Staten, waar de prijzen scherp zijn gedaald. Daartegenover staat slechts, dat de export naar Canada zich goed handhaafde en in Mei zelfs een on gekend record bereikte. De verminderde vraag naar Brit se goederen in het dollar-gebied heeft uiteraard geleid tot grotere dollar-tekorten. De reserves van het sterllng-ge- bied zijn gedaald van -171 millloen pond op 31 Maart 1949 tot 406 mil- lioen pond op 30 Juni. Het tekort aan dollars moet kost wat kost weggewerkt worden, het liefst door verhoging van de export Er was vrijwel geen publiek aanwezig Woensdagochtend te negen uur is te Boedapest de zaak tegen kardi naal Minds»cnty, en zijn zes medebeklaagdcn In het paleis van het hof van cassatie opnieuw in behandeling genomen. De bijeenkomst van het van beroep der volksrechtbanken was streng geheim gehouden. Ge- durende de terechtzitting bestond 't publiek, waarvoor 16 zetels waren gereserveerd, uit 15 personen, onder wie een journalist, de correspon dent van Agence France Presse en zyn secretaresse. Geen enkele an. dere buitenlandse journalist was aaanwezig. De rechtbank werd gepresideerd door Peter Janko, ter zijde gestaan door vier assessoren. De procureur was Jean Borbelv. De ochtendzit ting werd grotendeels in beslag ge nomen door de voorlezing van het verslag van het proces in eerste aanleg. Hierna beperkte de procu- I reur Borbely zich in zijn requisitoir I er toe, de handhaving van de 8 Fe- I bruari gewezen straffen te eisen. Tijdens de namiddagzitting verzocht I Kiozsko, de verdediger van kardi- VERSCHEIDENE KILOMETERS STOF VERWERKT. Zierikzee staat aan de vooravond van de grote feesten, waarmede het zijn elfhonderd jarig bestaan gaat vieren en als ge nu in dc hoofdstad van Schouwen en Duivelaiul komt. terwijl de vreugde toch pas op 30 Juli los zal barsten, dan is het er al les reeds feest wat de klok slaat en krijgt ge nauwelijks kans om over iets anders te spreken. Telkens en telkens komt ieder ges prek weer op het eeuwfeest neer en er wordt in de letterlijke zin van het woord dag en nacht gewerkt om al- les volkomen te doen slagen en te maken tot een festijn, waarover men nog jaren lang zal spreken! De kademuren, die verzakt en ge scheurd waren en maanden lang de rechtgeaarde Zierikzeeërs een doorn in het oog, zij worden met bekwame spoed gerepareerd. Het carillon, dat lang gezwegen had, tinkelt zijn wijs jes weer over de oude stad. Ontelba re middenstanders en particulieren laten hun winkels en huizen een fris verfje geven en Concordia legt de laatste hand aan een modernisering en verbouwing. Want, zegt iedereen, Zierikzee moet goed voor den dag komen. Het zwaarste hebben het naluurlyk degenen, die de eigenlijke feesten voorbereiden, de leden van het Eeuw. feestcomité en de deelnemers aan het een of andere onderdeel van het fes- tyn. Zij zwoegen als paarden en als men als buitenstaander zo van de een naar de ander dwaalt en de ernst en de toewijding aanschouwt, die van hoog tot laag, van groot tot klein, van rijk tot arm aan de dag gelegd wordt, dan krijgt men de indruk, dat deze feesten wel moeten slagen, dat zij slechts mislukken kunnen, ais het in de week van 30 Juli tot 6 Augus tus onafgebroken pijpenstelen regent. En zelfs dan staat een mislukking nog niet vast! LANGS LIEDJES EN REFREINEN. Men kent uit onze vroegere berich ten het Zierikzeese programma zo langzamerhand. Zondag 31 Juli zal geheel gewijd zijn aan de kerkelijke herdenking van het elfde eeuwfeest. De andere dagen zullen zonder uitzondering een feestelijk karakter dragen: zij zijn bijna overvuld met evenementen, die voor Schouwen en Duiveland uniek zijn. Dagelijks concerten van bekende muziekgezelschappen, muzikale wan delingen. optochten en demonstraties. De gymnastiekvereniging Rust Roest zal op verscheidene avonden een uitvoering geven van „Een avond op dc Olympus", een bewegingsspel, geschreven door de heer Mazure uit Middelburg, die op dit gebied zijn sporen reeds ter dege verdiende. Viermaal zal een kinderoptocht door de straten van de elfhonderd jarige trekken en de heer G. H. Breedveld, die de samensteller van deze optocht is. kwam op een wel zeer originele gedachte. Geen sprook jesstoet ditmaal, zo redeneerde hij. Negen en twintig groepen zuilen elk een kinderversje voorstellen en zo zal men dus de koning door de poort en door de plas kunnen zien rijden, de befaamde twee emmertjes water zien dragen, het blikken trein tje 's morgens van een klein station netje zien vertrekken, moeders para plu in groten getale door de straten zien dragen, met er onder de even be faamde twee kindjes. Men zal Michiel in blauw geruite kiel het wiel zien draaien, men zal de watergeuzen in naam van Oranje de poort zien ope nen, de jagers zullen de jachthoorn laten schallen, kortom dit belooft n optocht te worden, die de moeite dubbel en dwars waard is en waar Zierikzee nu al vol van is. Met de Kindertrein langs Liedjes en Refreinen heet de stoet. HISTORISCHE OPTOCHT EN OPENLUCHTSPEL. Dan is er de historische optocht op 3 Augustus, die uit niet minder dan 20 groepen zal bestaan en frag menten uit de geschiedenis van Zie rikzee in beeld zal brengen. De op tocht is ontworpen door de heer W. Abeleven in samenwerking met het Eeuwfeestcomité. De verwachtingen zijn zeer hoog gespannen en er is inderdaad niets ongedaan gelaten om deze optocht een succes te maken. Op 4 en 6 Augustus /.al ccn open luchtspel worden gegeven, getiteld „Herlevend Verleden" en geschreven door W. Abcleven. Neptunus zal van de toren afdalen en vertellen over het wedervaren gedurende de elf eeuwen van Zierikzees stadsbestaan. Men verzekerde ons, dat er vooral naar gestreefd is om starheid te ver. mijden en te zorgen voor actie in de taferelen, die het verhaal van Nep. tunus illustreren. Wat brengt Zierikzee nog meer? Kinderdansen en volksdansen, mu ziek en zang. demonstraties van aller lei aard en niet te vergeten: een his torische tentoonstelling, die er zijn mag. Men zal er oorkonden vinden van graaf Floris de Vijfde, oude stads keuren, het oudste poortersboek ter wereld, daterend uit 1302. kortom het neusje van de zalm van hetgeen in Zierikzee aan historische documenten bewaard is gebleven. UNIEKE COSTUMERING. Een bizondere attractie is natuur lijk, dat de raadsleden, de leden van het ceuwfeestcomité. alle notabelen, tal van particulieren en ontelbare kinderen in middeleeuwse poorters- naai Mindszenty, de jury zich mild te tonen. Hij voerde 'ter ontlasting van zijn cliënt aan dat hij zijn mis daden bekend heeft en verklaart dat hij ze betreurde. Mora, de verdediger van Baranjai, legde in het bijzonder de nadruk op het beginsel dat de wetten geen te rugwerkende kracht hebben. In ieder geval, zo verklaarde hij, zijn de ten- laste gelegde feiten geschied veór de wet op de verdediging van de republiek, die van 1946 dateert van kracht werd. Op grond van deze wet is het vonnis geveld. Het kan der halve niet worden uitgevoerd. Mora besloot zijn pleidooi met te wijzen op de verzachtende omstan digheden: het afgezonderde leven dat zijn cliënt leidde, zijn hoge leef tijd. zyn actie ten bate van de ver volgden onder het nazi-regime. Pabueray, die zijn cliënt, mgr. Za- kar. particulier secretaris van kar dinaal Mindszenty, verdedigt, vroeg vrijspraak. Het proces van 3 Februari, zo zegt hij. heeft aangetoond dat mgr. Zaikar geen monarchist is. Levenslang voor twee leden van colonne-Henneicke. De Bijz. Raad van Cassatie veroor deelde de Amsterdammers E. M. E. en G. H, M. tot levenslange gevange nisstraf. Het Bijz. Gerechtshof te Am sterdam had beiden tot de doodstraf veroordeeld. Als leden van de be ruchte colonne-Hcnneicke waren zij de Duitsers behulpzaam geweest bij het opsporen en arresteren van tal rijke Joden. costumes gekleed zullen zijn geduren de de gehele feestweek. Kilometers stof, die puntenvrij vol strekt werd, zijn reeds verwerkt en tienduizenden guldens worden besteed om deze costumes verzorgd en mooi te maken. Het zal aan Zierikzee een unieke en boeiende aanblik verlenen. En werken maar jongens, werken maar jongens! Dat doet men in Zie. rikzee. In de schoollokalen, in parti. culierc huizen, in de werkplaatsen van dc oude stad, overal zijn vaardi ge handen bezig met het maken van speren en vlaggen en alle mogelijke requisieien voor optochten en open luchtspel. Het is, waar men ook kijkt, een bedrijvigheid van je wclste! Een dezer dagen zal het officieel programma verschijnen, dat tot een lyvig boekdeel is uitgegroeid en dat de duizenden en duizenden, die naar Zierikzee zullen tijgen om de feesten mee te vieren volledig in zal lichten over wat er allemaal te zien en te genieten valt. Dat Zierikzee gloriedagen door zal maken, staat wel vast, want reeds thans stromen van aTlc zijden de aan- vragen om bizonderheden binnen. Het kan een drukte «orden van belang! naar de Ver, Staten. Cripps wees er al diegenen, die met uitvoer te ma ken hebben, op, dat dit hun belang rijkste taak is. De regering heeft echter alvast de volgende maatregelen moeten ne men le. Tegen September zal een nieuw Invoerprogramma gereed zijn, waarbij het verbruik van bepaalde levensmiddelen, uit dollar-gebieden, waarschijnlijk opnieuw besnoeid zal worden. 2e. Gedurende de komende drie maanden zaï voor aankopen uit het dollargebied een speciale vergunning nodig zijn. Alleen de bestaande con tracten en verplichtingen vallen daar buiten. Wat betreft de verhouding tussen dollar en pond sterling zeide de Britse minister nog, dat Engeland, de Ver. Stagen en de landen van 't Britse gemenebest tezamen een ge neesmiddel op lange termyn moeten zoeken voor de netelige problemen inzake het hand el.se ven wicht tussen het Westelijke halfrond en de rest van de wereld, waarvan het sterling- gbied een belangrijk deel uitmaakt. Dc minister deelde verder mee, dat de bijeenkomst van de ministers van financiën uit het Britse gemene best 13 Juli a.s. zal beginnen. Van de gelegenheid dat minister Snyder Europa bezocht zal gebruik worden gemaakt om over het gehele vraagstuk besprekingen te beginnen met de Amerikaanse regering. DRUK OP POND STERLING Het „Journal of Commerce" meld. de Woensdag dat de Amerikaanse re. gering nog steeds overtuigd is, (lat Engeland zonder dralen tot devalua tie van het Pond Sterling moet over gaan. Voorts meldde het blad, dat het Amerikaanse Congres wellicht zou eisen, dat de Marshall hulp aan En. geland za| worden stopgezet of aan. zienlijk verminderd, totdat Engeland „ophoudt met het biLaterisme en met. het toepassen van economische sanc. ties tegenover de Ver. Staten." De Nederlandse Meteors in Engeland. Het Nederlandse Meteor-squadron dat aan de gecombineerde oefening „foil" van de luchtmachten derWest- Europcse Unie en de Verenigde Sta ten boven Zuid-Engeland heeft deel genomen. heeft een uitstekende in druk achtergelaten, onder meer door de snelle wijze waarop het zich aan de techniek van de R.A.F. wist aan te passen. Tijdens 21 operaties werden 31 vij andelijke bommenwerpers vernietigd, 8 waarschijnlijk vernietigd en 14 be schadigd. Het squadron had de belangstelling van vele hoge bezoekers, onder wie Lord Tedder, maarschalk van de R.A.F. Ministers van defensie m Luxemburg bijeen. De secretaris-generaal van de per manente-commissie van het Verdrag van Brussel deelt mede. dat de mi nisters verantwoordelijk voor de ver dediging van de vijf landen, hun vijfde periodieke bijeenkomst zullen houden te Luxemburg op 15 Juli a.s. De laatste bijeenkomst van deze ministers werd begin April in Den Haag gehouden. Reuter meldt, dat verwacht wordt, dat aan üe ministers in Luxemburg verslagen zullen worden aangeboden van het comité van opperbevelheb bers. over de gecombineerde ma noeuvres. Ook O.V.W-ers in de Nationale Reserve. Opnieuw is enige verruiming gegeven aan de mogelijkheid tot toetreding bij de Nationale Reserve. Volgens dc tot nu toe geldende bepalingen betreffende de lich tingen 1941 t.m. '44 werden alleen de niet volledig geoefenden van deze lichtingen toegelaten en werd dienstneming niet toegestaan aan gewezen oorlogsvrïjwilli- gcis cn aan hen. die reeds als dienst plichtigen zijn of zullen wórden inge deeld bij de Kon. Marine. Thans is de uitzondering voor gewezecn oorlogsvrij willigers vervallen. Uitgezonderd blijven slechts enige klei ne groepen o.a. artsen, tandartsen, ju risten. ingenieurs enz. In het bijzonder van de lichting ,1944. Het ligt in de bedoeling een permanent oefenkamp te stichten voor de Nationale Reserve. VOORSPELT: AANHOUDEND KOEL WEER. Wisselende bewolking maar overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. Weinig verande ring In temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1