PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Meer licht in de affaire mr. Visser Raadsverkiezingen in Zeeland BILT Manipulaties met het Zwitsers tegoed van de oud N.S.B.-er Bonte Vandaag PROT. GROEPEN EN V.V.D. WONNEN ZETELS. DE VOORSPELT: JHR.DE RANITZ NIET NAAR DEN HAAG. BEPERKTE OVEREENSTEMMING MOGELIJK IN PARIJS WEER WIJZIGINGEN IN HET NEDERLANDS ELFTAL J- Rokend Nederland in de wolken Geen grote verschuivingen 192e Jaargang - No. 136 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F- van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. 1 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 16 Juni 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 1 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, tel. De procureur.generaal te Den Haag mr. J. Versteeg heeft enige mede. delingen gedaan over de zaak van ae ontslagen Haagse burgemeester mr. W. A. J. Visser en diens eveneens ontslagen privé-secretaris, drs W. Bos. Hoewel het onderzoek nog niet geheel voltooid is staat wel t ast. dat de zaak zich in grote trekken als volgt heeft toegedragen. Drs. Bos was aangesteld als beheer, der over het vermogen van de voor- malige N.S.B. industrieel Bonte uit Zeist. Bos wist. dat Bonte een deel van zijn vermogen in Zwitserse francs had belegd bij een bank in Zürich. zonder dit indertijd te hebben opge geven. Bonte had geld nodig in Ne derland en gaf daarom een chéque van 50.000 Zwitserse francs af op naam van mr. Visser. In Maart 1948 is de familie Visser met drs. Bos riaar Zü rich gevlogen. De chèque werd geïnd ennadien werd een deel ervan in Nederlandse munt en dollars omgezet. Mr. V. be hield 10.000 Zwitserse francs en liet die bij genoemde bank op zijn naam zetten. Hij heeft een tegenwaarde van 10.000 (zwarte koers dus) aan drs. B. overhandigd om aan Bonte te ge ven. Bonte klaagt, dat hij dit geld niel ontvangen heeft. Drs. Bos houdt vol. dat het is uitbetaald. Op de terugreis uit Zwitserland zijn voor Bonte 15.000 gulden en 500 dol lars meegesmokkeld. Dit geld is aan hem uitbetaald. Drs. Bos behield ook geld in Zwitserland, waarvoor geen tegenwaarde zou zijn gegeven. Mr. Visser heeft later een deel van zijn tegoed aan Zwitserse francs op. is het 100 jaar geleden, dat de bekende Nederlandse stille venschilderes, Anna A. Abra hams, te Middelburg werd ge boren. V- Zware verliezen voor de C.P.N Woensdag werd in een vrij groot aantal Nederlandse steden reeds raadsverkiezing gehouden. Wij geven hieronder een totaal overzicht van het resultaat, dat in de 23 steden met meer dan 20.000 inwoners, welke tot dusver aan de beurt kwamen, werd behaald. RAADSZETELS A.R. C.H. S.G.P. Prot groepen C.P N. K.V.P. P.v.d.A. V.V.D. Overige partijen 1949 1946 43 40 38 28 2 2 42 38 38 71 183 180 173 172 50 32 16 8 A.R. C.H. S.G.P. Prot, groepen C.P.N K.V.P. P.v.d.A. V.V.D. Overige partyen STEMMEN. 1949 39822 24717 1532 29428 42117 1946 38519 28268 1776 22551 157145 143735 154199 144901 46236 29438 18687 10001 Minister Stikker sprak tot Amerikaanse journalisten. OVERZICHT VAN DE POLITIEK IN INDONESIË. Minister Stikker heeft Dinsdag avond dc 15 Amerikaanse journalis ten. die op uitnodiging van de Neder, landsc regering een reis naar Indo nesië maken, een diner aangeboden in kasteel Oud.Wasscnaar en hen tij dens dit diner toegesproken. De critischc Amerikaanse persmen. sen werden daarbij onthaald op een kort college in Nederlandse politiek, waarbij minister Stikker ongetwijfeld de voor zijn gehoor juiste toon trof. De minister gaf een overzicht van de Nederlandse doelstellingen, die een zelfstandig en democratisch geregeerd Indonesië beogen. Hij legde daarbij vooral de nadruk op de belangen van de deelstaten, die allesbehalve ..ma rionetten" zijn. Minister Stikker was van mening, dat het beter is het verleden op zij te zetten. Beide partijen hebben fouten gemaakt. Vervolgens formuleerde hij het huidige beleid van Nederland in negen punten. De beslissingen over de toekomst van Indonesië moesten wor den bezien in het licht van het voort gaande communisme in Azië. De Ne derlanders geloven, dat de Republi keinse leiders hun best zullen doen de overeenkomst uit te voeren en in staat zullen zijn het extremisme te beheersen. VRIJ KOEL Geldig tot Donderdagavond Bijna overal droog en koel weer. Wisselende bewolking, meest matige Noordelijke tot Noordoostelijke wind. genomen en voor privc-genoegens uit. gegeven, B(j de huidige stand van hel onder, zoek wil men hem een ernstige over. treding van de deviczenvoorschriften ten laste leggen. ■Mr. V. is direct na zijn ontslag in een psychiatrische inrichting opgeno men. Eerst kort geleden heeft men hem als verdachte kunnen verhoren Het gerucht, dat. mr. V. naar Span je wilde vluchten is onjuist. Aan hem is geen arrest opgelegd. Zijn bewe gingsvrijheid 'is van justitiële zijde niet beperkt Aan drs. Bos zal behalve een devic. zendelict ook oplichting en verduiste ring worden ten laste gelegd, omdat hjj Bonte onder valse voorspiegelingen heeft bewogen tot het afgeven van een chèuqe cn hem daarvoor geld heeft onthouden. Het is nog niet duidelijk hoe het geld uit Zwitserland naar Nederland werd gesmokkeld Aanvankelijk verklaarde drs Bos. dat men het geld in een enveloppe heeft gedaan en deze aan de toenma lige ministerpresident heeft geadres seerd. Hierdoor zou de douane mis leid bebben moeten worden, omdat de indruk werd gewekt, dat men met een diplomatieke brief te doen had Drs. B. spreekt over deze verklaring niet meer. doch zegt nu. dat het geld gewoon in een tas heeft gezeten. Jhr. mr. van der Goes van Naters komt niet in aanmerking. (Van onze Haagse redacteur) Jhr. mr. J. C. A de Ranitz. die op 15 December 1948 tot burgemeester van Utrecht werd benoemd en die de regering graag naar Den Haag zou hebben teruggehaald om daar mr W. A. J. Visser als burgemeester op te volgen, wenst niet voor dit ambt in aanmerking te komen, zo vernemen wij. Er is aandrang op hem uitgeoe fend door de minister-président, dr. W. Drees en door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. L. A. Kesper. benevens door enige an dere autoriteiten, doch jhr. De Ra nitz acht het niet verantwoord tegen over Utrecht, deze gemeente na zo korte tijd reeds weer te verlaten; een overweging, waarvoor men slechts respect kan hebben. Als burgemeester van Den Haag was ook genoemd jhr. mr. M. van der Goes van Naters. voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de P. v. a. A., doch tegen hem bestaan in re geringskringen bezwaren, zo verne men wij. omdat hij zich enige tijd ge leden in het openbaar heeft ingelaten met de Belgische Koningskwestie, het geen hem van Belgische zijde nogal kwalijk genomen is en hem zelfs een terechtwijzing van zijn partijgenoot Spaak, de Belgische minister-presi dent, heeft bezorgd. Deelstaten uitgenodigd voor besprekingen in Batavia. De V N.-commissie voor Indonesië heeft via de B.F.O. vertegenwoordi- gers der deelstaten uitgenodigd deel lc i nemen aan de besprekingen in Bata- via tussen de Nederlandse en Repu- j blikeinse delegaties onder auspiciën van de Unci. Aneta's concjspondent verneemt voorts, dat Vrijdag een delegatie .be- i staande uit Wali Negara's en eerste ministers, naar Bangka zal reizen om contacten met Soekarno en Hatta c.s op te nemen De delegatie bestaat uit de staatshoofden van Oost-Sumatra. Zuid-Sumatra. Madoera, Oost-Jova en van West-Borneo De voormalige Hongaarse minister van buitenlandse zaken. Rajk, is thans officieel uit de communistische partij gestoten als „spion en imperialistische agent". Hel schijnl dat Rajk Tito-nei- gingen heeft gehad. De vier ministers in Parijs zjjn Woensdag opnieuw in een korte ge heime zitting bijeen geweest. Het staat thöim wel vast, dat de confe rentie deze week zal eindigen en wel met een overeenkomst van beperkte aard. Officieel werd medegedeeld, dat de ministers gesproken hebben over een vredesverdrag voor Oostenrijk en over een beperkte regeling voor Duitsland, een regering, die de scheiding tussen Oost en West als een voorlopig feit aanvaardt. In Franse kringen toonde men zich na de teleurstellingen van de laatste j dagen nogal optimistisch. Als „zeker" wordt aangenomen, dat de blokkade i van Berlijn niet opnieuw zal worden j ingesteld. Het contact tussen de vier mogendheden over deze kwestie zou blijvend zijn. Koning Guslaaf van Zweden wordt he den 91 jaar. I)ii is de meest recente foto van de krasse Zweedse vorst; zij werd in hel Stadion te Stockholm genomen. Naast de koning prinses Sibylla en op haar schoot het kroonprinsje Carl Gustaaf. Wordt ook Lenstra prof? In het Nederlands elftal zijn dooi de ki-uze commissie op het laatste ogenblik nieuwe wijzigingen ge. bracht. !n doe] heeft men Saris ge. plaatst in plaats van de Mtmck, ter. wijl Everse van Bun zal vervangen. De Oranjeploeg, welke heden, avond in het veld zal komen, ziet er dus als volgt uit: doel Saris; achter: Everse en Schjivenaar; Midden: van Schijndel, Terlouw en de Vroet; voor: van der Tuyn, Schaap, van Roessel, Wilkes en Clavan. De leden van de keuze-commissie hebben gemeend ook Saris en Evei- se een kans te moeten geven, aan gezien de krachten met resp. de Munck en van Bun weinig uiteen lopen. De ontmoeting zal worden geleid door de Noorse scheidsrechter Nord- boe. Het Olympisch Stadion te Helsin ki dat 60.000 toeschouwers kan be vatten, zal er Donderdagavond slechts 20.000 kunnen herbergen, aangezien op het ogenblik de tribu nes worden verbouwd in verband met dc Olympische Spelen in 1952. Door de verbouwing kunnen ver scheidene tribunes niet worden ge bruikt. Het veld zelf is veel beter dan dat van Kopenhagen en ziet er' goed uit Aail va» Leeuwen zal vanavond om 6 uur over Hilversum I een oog. getuigenverslag geven van de wed. strjjd. Hel is niet onwaarschijnlijk, dat liet Nederlands elftal behalve Faas Wilkes ook Abe Lenstra aan Italië zal kwijtraken, aldus de Volkskrant. Wilkes heeft Lenstra verzocht, met hem naar Milaan te gaan, de club, die ook de Fries een aanbieding gedaan heeft. Abc gaat niet over ijs van één nacht en hij beseft, dat de Italiaanse voetbalatmosfeer voor hem bijzonder moeilijk zal z.ijn. Daarom zijn Wilkes en Lenstra overeengeko. men. dat Faas in Italië poolshoogte zal .gaan nemen en eventueel voor Abe de weg zal plaveien. Derhalve heeft Lenstra de Italiaanse aanbie. ding in beraad gehouden cn is het toch nog mogelijk, dat Milaan vol. gend seizoen het „gedroomde" bin- nentrio WilkesXordahlLenstra zal kunnen onstellen (Het -schijnt op het laatst van het seizoen niet erg te vlotten met het Nederlands elftal. Dat de keuze-com missie twee goede spelers vervangt door dillettanten om deze „een kans te geven", is nogal vreemd. Het bericht uit de Volkskrant ge ven wy volledigheidshalve en onder enig voorbehoud. Het is beter verder rustig af te wach ten of de beide nationale voetbal- cracks inderdaad straks naar Milaan zullen gaan. Gebeurt dat. welnu dan zal Nederland waarlijk deze ramp wel te boven komen. Red.) Kunstenaars protesteren bij B. en W. van Rotterdam. Een groot aantal verenig'ngcn 1 en organisaties van kunstenaars 1 heeft zich met een request gericht tot het gemeentebestuur van Rot- terdam in verband met de verwijde- i ring van enkele schilderijen van Kees van Dongen uit de tentoon- 1 stelling in museum Boymans. j In dit request wordt deze- maat- I re^el een inbreuk genoemd op de vrijheid van de kunst, die het ver trek van kunstenaars uit Rotter dam in de hand zal werken. Volgens het request kan Botter dam. als open havenstad gericht op de wereld, zich niet veroorlo ven, de naam van Nederland in den vreemde belachelijk te maken, want daarmee staat de hoogste eer op het spel, die Nederland in cultureel opzicht verwierf, name lijk de faam, een land te zijn, waar de schilderkunst aardt als in geen ander. Het verdrag met Oostenrijk was zo ver gevorderd, dat 't in (fe naaste toe komst zou worden getekend. Men meent verder, dat mogelijk een Duitse organisatie zal worden inge steld met vertegenwoordigers uit Oost en West. De organisatie zou tot taak krygen het handelsverkeer tussen Oost- en West-Duitsland te bevorde ren. De grote Vier zouden controle blij ven handhaven op deze organisatie, doch zonder recht van véto. Wisjins- ky zou bij uitzondering bereid geble ken zijn van deze eis af te zien. In Britse en Amerikaanse .kringen was men minder optimistisch. De spoorwegstaking in Berlijn is een hindernis, die nog steeds uit de weg moet worden geruimd. Vandaag wordt de beslissende zitting verwacht. Oud-politieke gevangenen en de communisten. De tweede dag van het congres der Nederlandse vereniging van ex-politieke gevangenen begon met een klein inci dent Buiten het Hoi' van Gelre waar de vergadering zou worden gehouden wei'd nl: gepoogd, aan de congressisten een ..open brief" uit te reiken van de afdeling Amsterdam, d.w.z. van de uit de landelijke organisatie getreden com munistische en daarmedl' sympathise rende leden. Hel bleef bij een poging en de heer K. R van Staal, redacteur van „Aan treden". het maandblad der vereniging, keerde zich tijdens de ochtendbijeenkomst heftig tegen dit -/nals hij het noemde „nieuwe lastennanifest". welks inhoud hij op tal van punten heftig bestreed. De heer van Staal uitte de verwach ting. dat het verlies van de 500 a 600 uitgetreden leden ruimschoots door een toevloed van nieuw te werven leden kon worden gecompenseerd. Een lid van de opsporingsmlssie be toogde vervolgens dat het noodzakelijk is. dat deze blijft voortbestaan. Met ze kerheid is vastgesteld, dat er nog 225 Nederlanders in Rusland vertoeven. Waarschijnlijk is hun aantal echter vele malen groter. Het voorstel van het hoofdbestuur, om zich af te scheiden van dé communistisch getinte internationale organisatie van oud-politieke gevangenen, de F.I.A.P.P.. werd met algemene stemmen aangeno men. De naaste aanleiding tot dit besluit vormde het laatste nummer van het or gaan dezer organisatie, waarin een aan val voorkwam op onze vorstin en het Nederlandse regeringsbeleid. De minister van economische zaken deelt mede, dat hij in verband met een ruimere aan. voer van grondstoffen en een daarmede gepaard gaande uit breiding van dc productie-mo- gclykheden besloten lieeft met ingang van 1 Juli a.s. de dis. tributic van tabaksproducten op te heffen. Teneinde de opheffing van deze rantsoenering bevredigend te doen verlopen en een regel matige voorziening na 1 Juli te verzekeren, is het noodzake lijk dat een ieder zich tot 1 Juli a.s. stipt aan de bestaan. dc distributie.voorschriften houdt. Te weinig uitvoer naar Amerika. In een redevoering- te Utrecht heeft minister van den Brink mede gedeeld, dat de export naar de V.S. sinds 1947 met bijna 50% is geste gen tot bijna 74 millioen gulden. Niettemin wordt nog slechts 8 gedekt van de totale Nederlandse invoer uit de V.S.. zodat de dollar positie moeilijk blijft- •Staking Franse ambtenaren geen succes. SPANNING IN ITALIË TOEGENOMEN De 24.uur staking van de Franse ambtenaren is slechts gedeeltelijk gelukt. Verscheidene ministeries wa ren geheel door het personeel bezet, terwyl bij andere slechts een deel niet op het werk was verschenen. Het onderwijs had bijna normaal voortgang en trein, en busdiensten in het land, alsmede de Parijse me- troilienst, waren ongestoord. Alleen by het post- en telefoonver keer ontstond vertraging en ook de ra'dlo zond slechts gedeeltelijk uit. De regering had aangekondigd de stakingsdag niet te zullen uitbetalen en hoge ajnbtenaren bovendien 'met schorsing bedreigd. In Italië is de spanning toegeno men omdat 2 millioen arbeiders een. 24-uur staking zijn begonnen uit sympathie met de 1 Va millioen reeds stakende landarbeiders. Over het gehele land zijn extra politieposten uitgezet. In vele steden zijn openbare bijeenkomsten verbo den en in het belangrijk communisti sche centrum Bologna, hebben alle openbare gelegenheden, waaronder bioscopen en schouwburgen bevel ge kregen orfi' 9 uur 's avonds te slui ten Israël weinig hoopvol over de onderhandelingen. Dc minister van Buitenlandse Za ken van Israël Mosje Sjaret heeft in een rede de vooruitzichten op een succesvol verloop van de vredesonder. handelingen in Lausanne weinig hoop vol genoemd. „Wij zijn zelfs nu nog bereid te on derhandelen met de drie Arabische Staten, doch Israël zal geen enkele concessie doen aan Syrië. De natuur lijke grenzen van Israël zijn, niet die welke uitgestippeld zijn in het de lingsplan van de V.N., maar die wel ke onze veiligheid vereist. Sjaret be treurde de veranderde houding van de Ver. Staten. De ambassadeur der V.S. in China heeft laten doorschemeren dat hij Wash ington zal adviseren het communistisch regiem in China te erkennen. Woensdag is in 'n vrij grote groep gem eenten van Zeeland de raadsverkie. zing gehouden. De uitslagen wijzen niet op grote verschuivingen, in tegendeel, de resultaten zijn in vergelijking met die van 1946 zeer stabiel. De opkomst van de kiezers was in alle gemeenten goed en er is met op gewektheid gestemd. Bijzondere gebeurtenissen, die buiten de routine van het gewone stembureau-werk vielen, hebben zich nergens voorgedaan. Ovezande Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 Uitgebr. stemmen 754 754 Ong. stemmen 33 54 Geldige stemmen 721 700 K.V.P. 582 560 6 6 Prot. groep 139 140 1 1 Gekozen werden: J. Oostdijk, M. J. de Jonge, J. de Winter, L. Boonman. W. Remijn, K. L. van Steenbergen (K.V.P,); W. A. Mol (Prot. groep). De heer C. van Liere keert niet in de raad terug Zijn plaats wordt ingeno men door de heer W. A. Mol. Kapelle Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 Uitgebr, stemmen 2217 Ong. stemmen 34 Geldige stemmen 2183 2080 C.H.U. P.v.d.A. S.G.P. KV.P. Lijst Schore V.VJ). A.R. 624 398 228 39 272 281 341 576 Gekozen werden de heren B. de Ja ger Mzn., L. de Koeyer, L. van Wel (CJELU.), C. Tramper, A. de Neef (P. v.d.A.), A. de Waard Gzn. (S.G.P.), C Goud (Lijst Schore), A. J. van Lie re, F. van Hoorn (V.V.D.), J. Balke nende, J. de Jager (A.R.). De heren C. Eversdijk, Q. de Vrie, M. Sinke en H. J. de Vrie keren niet in de raad terug. Hun plaatsen worden ingeno men door de heren L. de Koeyer, L. v. Wel, A. de Neef en F. van Hoorn. De P.v.d.A. verliest een zetel en V. V.D. wint er een. Heinkenszand Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 Uitgebr. s|. 1143 1146 Ongeldige st. 12 29 Geldige st. 1131 1117 1. K.V.P. 534 526 2. Gem. Bel. 445 135 3. A. R. 143 156 3 3 3 3 1 1 Gekozen werden: A. Simonse Bzn,. Alb. van Leeuwen. H. Ver- mue (partij K.V.P.); C. Dellebeke, C. Nijsse Gzn., C. Cappon (party Gem. Belang); M. C. de Leeuw, (AH.) De heren L. Geus. A. Rftk Dzn. keren niet in de raad terug. Hun plaatsen worden inge nomen door de heren Alb. van Leeuwen en H. Vermue. Dreischor Uitgebr. st. Ongeldige st. Geldige st. 1. P.v.d.A. Stemmen Zetels 1949 1946 1919 1016 663 691 17 40 646 585 259 339 3 4 2. Chr. Kiesv. 169 2 3. Vryz. Kiesv. 201 246 2 3 Gekozen werden; de heren J. v d. Doe, J. C. de Bil en M W. Hoogstra- t'e (P.v.d.A.); J. 1 Klaasse en J M. den Boer (Chr. Kiésver.); J. P. Eijke en P Klompe (Vrije Kiésver.) De he ren C Klaasse (P.v.d.A.), J. J. van Felius (P.v.d.A.) en A, J. van Bloois (Vryz. Kies ver.) keren niet in de raad terug. Hun plaatsen worden in genomen door de heren M. W Hoog- strale, J J. Klaasse en J. M, den Boer Oosterland Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 Uitgebr. stemmen 979 Ong. stemmen Geldige stemmen 940 Gem. bel. P.v.d.A. St. Geref. P. A.R. cn C.II. V.V.D. Gekozen werden Maas (Gem. Bel.). F. Koster (P.v.d. A), dr. G. Bij de Vaate en D. Bouw man (St Geref.), A. Stoutjesdijk en J. J. G. Brouwer (A.R. en C.H.) en C. M. Zeijler (V.V.D.). De heer J. Hage (P.v.d.A.) keert niet in de raad terug. Zijn plaats wordt ingenomen door de heer A. v. d. Maas (Gem. Bel.). Brouwershaven 39 28 mo 930 145 1 157 217 1 2 269 234 2 2 237 287 2 2 132 192 1 1 de heren: A. v. d. Uitgebr. st. Ongeldige st. Geldige st. 1. P.v.d.A. 2. A.R. 3. Priem 4. Gem. Bel. V.V.D. Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 710 694 27 683 315 191 46 131 2 136 16 678 364 178 Gekozen werden; J. Dekker P. de Moor en A. Duinhouwer (P.v.d.A.) R. J. van der Wekken en C W. den Bóer (A.R.)H. P. Moelker en O. van Nieuwenuize (Gem. Belang) De heren J. P. Priem. H Verhoef f en J. D de Kater keren niet in de raad terug. Hun plaatsen worden ingeno men door de heren R. J. van der Wek ken, H. P. Moelker en O van Nieu- wenhuize. Stavenisse Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 Uitgebr. st. Ongeld. st. Geldige st. 1. v d. Slikke 2. Ta/.elaar 3. v. 't Veer 4. de Vos v. Bevcren 827 77 750 179 220 140 211 774 63 711 382 185 144 1 Gekozen werden: Lijst 1: J. W. v. d Slikke C. L Potappel Lzn.; Lijst 2- A. J. J. Tazelaar. L. Hagë Lzn.; Lijst 3: A. van 't Veer; Lijst 4: I. de Vos, J. Hage lzn Niet herkozen wer den de heren C van Beveren, Joh. Leune, L. C. Potappel en J. Stoutjes dijk. Nieuw gekozen zijn de heren: J. Hage lzn., C. L Potappel Lzn., A. van 't Veer en I. de Vos. St. Maartensdijk Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 1427 1365 50 63 1377 1302 Uitgebr. st. Ongeldige st. Geldige st. Rechtse groep 638 521 3 3 Gemeentebelang 227 293 1 1 P.v.d.A. 512 488 3 3 Gekozen werden: M. J. Langejan, M. L. Koopman en A. P. Geluk (Rechtse groep): A. L Hage (Ge meentebelang); A P. Bóut A. J. op de Brouw en N. de Viet (P.v.d.A.) De heer F. Lindhorst keert niet in de raad terug aangezien de heer A. C. Geluk in zijn plaats cnet voor- kcui stemmen werd gekozen. Poortvliet Uitgebr. st. Ongeldige st. Geldige st. 1. A.R. 2. S.G I» 3. C.H. Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 911 874 SI 860 263 377 64 810 208 271 331 Gekozen werden: G. K. J. Krijger en G. K Krijger (A.R.); M. C. van Ast en P. J. van Houdt (S.G.P.); J. J. v. ,d Slikke. P J. Vroegop en E. C. W. A. de Graaf f (C.H.) De sa menstelling van de raad is dezelfde gebleven. Noordgouwe Stemmen Zetels 1949 1946 1949 1946 Uitgebr. stemmen 506 Ong. stemmen' 19 Geldige stemmen 487 448 V.V.D. 118 84 2 1 C.H.. A.R. S.G.P. 196 178 3 3 P.v.d.A. 173 193 2 3 Gekozen werden L. J. van Gastel J*. en A. M. Geluk (V.V.D.). C. M. Jan- se, N. J. Viergever, I. Rijnberg (C. H., AH. en St. Geref.). W. Adriaan- sen, A. C Visser (P.v.d.A.). De he ren 'F. v. d. Werve. J. den Engelsman, A. P. Kort en D. Rentier keren niet Meliskerke Uitgebr. st. Ongeldige st. Geldige st. 1. St. Geref. 2. A.R. 3. O H. Stemmen Zetels 1949 3946 1949 1946 328 169 UI 42 290 140 4 109 2 44 1 Gekozen werden: J Francke. J. de Korte. A. de Visser en A Provoost (St. Ger): W. de Buck en L. Mat- thijsse (A.R.)K. R. Dekker (C.H.) De heer I. Matthysse (AH.) keert niet in de raad terug. (vervolg op pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1