KAPPIE Jc «recanJc klok drukwerken Ui E VAN DEN DRIEST VAKBEWEGING WORDT GEREMD IN INDONESIË DOKTERS-ASSISTENTE KLANKEN UIT DE AETHER De wereld speelt [ffi m ZONEN FIRMA C. W. DEK BOER 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 MEI 19' Voorzitter van Christelijke Arbeiders-Internationale terug uit Batavia. Voor sociale vragen geen ^oplossing buiten het Evangelie- De heer M. Ruppert, voorzitter van de Protestants Christelijke Arbeiders-In ternationale. Is na een verblijf van 7 we ken uit Indonesië in Nederland terugge keerd. Op Schiphol vertelde hij dat het doel van zijn bezoek aan Indonesië was het onderzoek naar de stand van de so ciale acUe bij de Indonesische arbeiders. Het vorig Jaar is dr. C. L. van Doorn rr Indonesië vertrokken teneinde de rbereidende verkennersarbeid te ver richten en de nodige contacten te leggen, die bevorderlik zijn voor de ontwikkeling van de arbeidende stand volgens de christelijke principes. Gedurende zijn verblijf in Indonesië heeft de heer Rup pert Batavia, en omstreken bezocht. Biak. Bainbon n de Minahassa. Voorts Bandoeng. Zuid-Celebe6. Sorong. Het is mij tijdens mijn bezoek in de Oost gebleken, dat ook in de gebieden bulten de republiek de mensen in het algemeen republikeins gezind zijn. aldus de heer Ruppert. Hij zeide vervolgens dat het doel van zijn reis was het uit voeren van een sociale en niet van een politieke taak. Hij heeft zich hierbij veel mogelijk beperkt tot het vakvereni gingswezen. Toch bleek hem in de prac- fljk. dat staatkundige en sociale proble- KERKNIEUWS 'Ned. Zondagsschoolvereniging. Met het laten zingen van lied 8 uit de nieuw verschenen liederenbundel der Ned. Zondagsschoolvereniging. opende dc heer Schoonenboom, voorzitter van de Haagse districtsraad de voorjaarscon ferentie der Nederlandse Zondagsschool vereniging te Wassenaar. Spr. zeide dat men als individu het Zondagsschoolwerk niet volbrengen kan. maar dat dit tot bloei kan komen, als al len samenwerken. De Nederlandse Zon- dngsschoolvereniging vervult in dit ver band de taak van helpster en Is aller minst een indringster. De congressisten gingen daarop naar Dulnrell. waar onder leiding van de heer Schoonenboom en begeleid door 2 piston blazers. een samenzang werd gehouden uit de reeds genoemde nieuwe bundel. De heer van Schouwenburg hield een toespraak over: „Plaats en taak van de Zondagsschoolleider en assistent". Generale Synode over nieuwe Psalm-berijming. In de zitting van Vrijdag werd tot pre dikant in algemene dienst beroepen dr. W. A. Visser 't Hooft, secretaris van de Wereldraad van Kerken te Genève. Ds. H. J. Kater te Enschedé werd benoemd als lid van de Hervormde raad voor uit wendige zending en L. C. Carstens te Zwolle als lid van de algemene diaconale raad. Het voorstel om de verplichte jaar lijkse bijdrage aan de generale kas van f 0.25 tot f 0.60 per lidmaat te verhogen werd aangenomen. Nadat de Synode in de vorige vergade ring tot de oprichting van een seminarie voor a.s. predikanten besloten had. nam de vergadering thans de noodzakelijke reglementaire wijzigingen aan. Op verzoek van de Oecumenische Raad van Nederland wees de Synode de twee de Adventszondag als de Oecumenische Zondag aan. De Synode besloot voorts tot instelling van een Israël-Zondag op de eerste Zondag van October. Over de roe ping van de kerk jegens Israël zal een toelïchtin_ aan de classlcale vergaderin gen worden gezonden. De vraag van nieuwe Psalmberijming werd uitvoerig besproken. Dc desbetref fende commissie ontvouwde haar bezwa ren tegen de proeve van Psalmberijming van ds. Hasper c.s. op literaire, musico logische en theologische gronden. De Sy node aanvaardde na brede discussie met algemene stemmen het oordeel der com missie dat voor een nieuwe Psalmberij ming de proeve van ds. Hasper c.s. als grondslag niet kan worden aanvaard. De Synode was van mening dat deze aan gelegenheid in het bijzonder een zaak van alle kerken van Gereformeerde type is en droeg het moderamen op in deze diligent te zijn. GEREP. KERKEN. Bedankt voor Zuidland ds. H. Veldkamp te Middelburg. NED. HERV. KERK. Aartsbisschop Damaskinos overleden. Aartsbisschop Damaskinos van Grie kenland is Vrijdag in de leeftijd van 57 jaar in zijn nabij Athene gelegen huis overleden. Aartsbisschop Damaskinos was re gent van Griekenland van de bevrij ding tot de terugkeer van koning George. Door de benoeming van luitenant- generaal H. F. M. baron van Voorst tot Voorst tot lid van de Raad van State ont staat een vacature in de Eerste Kamer. Voor benoeming tot lid komt thans in aanmerking mr. H. A. M. T. Kolfscho ten. burgemeester van Elndhoveh. men moeilijk zijn te scheiden. Zelfs in een semi-koloniale gemeenschap, zo zeide hij. is de verwezenlijking van een vrije arbeidende stand en sociale ge rechtigheid uiterst moeilijk. Slechts een niet-kolonlaal regime zal een vrije ont wikkeling van de arbeidende stand mo gelijk maken. Dit is een der grootste pro blemen in Indonesië. De opkomende vakbewegingen worden te veel geremd. Wanneer zij een vergadering willen be leggen. moeten zij dat vijf dagert van te voren aanvragen bij de Politieke Inlich tingendienst. De heer Ruppert zeide, dat er een uitermate belangrijke sociale taak ligt in Indonesië. Zijn persoonlijke ervaring is. dat voor verscheidene sociale vragen in de Oost geen oplosisng mogelijk is buiten het Evangelie. De bestaande Christelijke organisaties staan in nauw verband met de P.C.A.I. De heer Ruppert zeide. dat hem gebleken is. dat vooral in de ge kerstende gebieden, die hij bezocht, ster ke sociale consequenties merkbaar zijn. Wedvluchten. Een aantal uitslagen van wed vluchten kon vorige week door plaatsruimte niet geplaatst worden. Deze uitslagen volgen hieronder. Krabbendijke De postdulvenhouders-verenlging „De Scheldeduif" te Krabbendijke hield een wedvlucht van St. Quentin uit. De eerste tien prijswinnaars waren: J. A. v. Lan- 'genvelde 1. 6 en 10: J. de Vrieze 2 en 5; M. Meeuwsen 3; J. v. d. Parel 4; W. H. v. Dongen 8; H. v. Doorn 9. 's Heer Arendskerke Uitslag van de vlucht uit Vilvoorde op 14 Mei 1949. door de „De Sportvogel" te 's Heer Arendskerke. afstand 76 km. 1 en 15. J. van der M3ale; 2. 5 en 21 W. M. Meulbroek; 3 en 6 J. de Schip per: 4 en 14 J. M. Paauwe; 7 W. Witte; 8 M. Beenhakker: 9. 10. 12. 16. 19 en 20 N. van Antwerpen: 11 en 18 Joh. Hart- hoom; 13 M. Verschierè; 17 A. Almekin- ders. op 15 Mei een wedvlucht gehouden van Noyon. Afst. 221 km. De prijzen werden behaald door: 1, 3. 5 en 10 I. v. Malde- gem; 2 en 18 A. v. d. Swaluw; 4. 7, 15, 17 en 19 J. Tholenaar; 6 en 14 M. v. d. Linde: 8 P. Molhoek; 9 J. v. Hekke; 11. 16 A. Heystek; 12 J. Kole; 13 A. Vermeu len. 30. Intussen had de meester al die tijd in de kist gezeten, maar toen hij helemaal niets meer hoorde, kroop hij er voorzich tig uit. Hij slqop naar een patrijspdört toe, en keek naar buiten. Hij wist niet wat hij zag! „Wat is dit voor een haven!" dacht hij. „Wat een vreemde ge bouwen. Dat is niet gewoonalles is niet gewoonwat zou er met Kappie en die tenthoed Rivaldi en de maat gebeurd zijn! Ik moet op on derzoek uitgaan. Mis schien zijn ze voor goed verdwenen De slavendrijver bracht Kappie en Sig- nor Rivaldi en de jammerende maat naar de ingauB vau ue arena. Signor Rivaldi schold dat de spetten om hem heen vlogen. Zijn gezicht zag purper van woe de en Kappie at van zenuwachtigheid zijn snor uijua up. xucu zageu ze ineens alle drie leger lijk een grote kooi en in die kooi zat de leeuw Largo. Het beest deed z'n muil wijd open en gromde zo gevaarlijk, dat de maat ongeveer een stuip van schrik kreeg. „Onze laatste levensuur heeft geklonkslagen", mompelde Signor Rivaldi met uitpuilende ogen. „Caramba palados finale Yerseke Uitslag van de concoursvlucht uit Vil voorde. gehouden door de „De Noordster" te Yerseke. In concours waren 255 dui ven. 1 en 3 M. Minnaard; 2, 22 en 23 M. de Koeijer; 4, 11 en 13 Joh. van Es; 5 I. de Wee; 6. 17 en 21 L. Minnaard; 7. 15 en 28 M. Pekaar; 8 P. Minnaard; 9 en 24 Gebr. Ridderhof; 10 J. J. Oele: 13 A. Zoeteweij; 14 J. Lindenberg; 16 C. M. Smit; 18 W. Iloogstrate; 19 P. J. van der Jagt: 20 A. D. de Leeuw; 25 M. C. Lam- per; 26 L. H. Slotboom; 27 J. van den Dorpel; 29 P. Verwijs; 30 C. de Koeijer. De uitslag voor de jeugdleden was: 1 S. Paauwe; 2 en 10 Jac. de Koeijer; 3. 16 en 19 H. Murre Jz.; 4, 5, en 11 C. van Us- seldijk; 6 en 8 A. de Rooij; 7 en 18 H. van Noorden; 9 en 12 J. Huissoon; 13 D. van den Berge; 14 en 22 C. van Stee Pz.; 15 en 20 F. Glerum; 17 Gebr. Sinke; 21 M. Meljaard; 23 A. Lamper. Waarde De vereniging van postduivenhouders „De Scheldevliegers" te Waarde hield een wedvlucht uit Noyon. Uitslag: 1 en 2 en 5 A. Waterman; 3 C. Schrier; 4 en 8 K. Kamp; 6 A. Blaauwkamer: 7 en 12 K. G. Louisse; 9 M. Blaauwkamer; 10 A: Waterman; 11, 15. 16 en 17 P. Sonke; 13 en 14 W. Krijnsen. Wolfaartsdijk een wedvlucht uit Vilvoorde. De uitslag was: A. Eggelen 1. 3, 13. 16. 19; J. de Jager 2. 6. 11; A. Walhout 4. 14. 17. 22; L. P. Pieterse 5; G. v. Strien 8. 9; J. Koert 10. 23; P, Houtekamer 12: P. A. van Loo 15; J. Boer 18; Jac. Eggebeen 20. 21. Kapell© dersvereniging „Oost West Thuis Best", een wedvlucht vanaf Noyon. Hieronder volgen de uitslagen: 1 A. van Driel; 2. 5. 11 M. Eversdijk; 3 A. Blok; 4 P. Bruin zeel; 6 P. Butler; 7 en 15 M. Gijzel; 8 Krabbendijke De postduivenhoudersvereniglng „De Scheldeduif" te Krabbendijke. hield een wedvlucht van Noyon met de volgende uitslag: 1, en 17 J. de Vrieze; 2 J. v. d. Vrede; 3 en 13 J. v. d. Parel; 4. 8 en 9 W. Krijnsen; 5. 6, 21 en 23 Gebr. Min naard; 7. 10. 11. 12, 14 en 22 J. A. v. Langenvelde; 15 A. Lejjs; 16, 18 en 19 J. P. v. Doorn; 20 M. Meeuwse. IJzendijke Uitslag van de prijsvlucht van Breteuil georganiseerd door „Steeds sneller" te IJzendijke. C. Mornhout 1 en 29; A. van Acker 2 en 18; C. Wijffels 3. 34 en 47; P. Dellaert 4 en 38; A. Brevet 5, 13 en 37; A. Jansen 7; P. van Staveren 8; G. Nejjs- sen 9 en 53; P. Neve 10: Boerjan 11; V. Claeijs 12, 28. 33 en 36; E. de Smit 14; J. van de Sande 15, 20 en 51; H. Groosman 16 en 24; E. de Smet 17; E. Mollet 18; P. V. Claeijs 12, 30 en 33; Iz. Ocké 32 en 41; A. Claeijs 35; A. Termotte 39 en 56; G. Termont 40 en 54; J. de Smet 42; C. Mi- chlèlsen 45; A. Boorman 48; A. Plas- schaert 49. Hansweert De ..Blauwe Doffer" te Hansweert hield op Zondag een wedvlucht van Noyon met 157 duiven. Afstand 220 km, De uitslag was 1. 3, en 6 A. Wcmmersla- ger; 2 C. van Oeffelen; 4. 25. 26 en 37 A. de Klerk; 5. 38 en 39 P. Verschure; 7, 12, 19, 22 en 34 F. v. d. Kreeke; 8 en 27 W. Zuidweg; 9 J. van Eikeren; 10 en 29 Gebr. Smallegange; 11 en 30 P. Wesdijk; 13 en 35 C. Dorrepaal; 14 L. Kalle; 15 H. Pui- derman; 16, 17, 23 en 33 Gebr. van Ert- velde Scheepvaartb'erlchten. SCHEPEN DOOR HET KANAAL VAN ZUID-BEVELAND. 20 Mei 1949. Germania, Visser; Matterhorn 4, v. d. Hoeven; Kirishima, Cornelisse; Wilcor, v. Meel; Cornelia, van Meel; Bastla Adria- na, Visser; allen naar Rotterdam; Onder neming, de Korte, naar Dordrecht; St. An- toine, van Gils;' Avontuur, Visser; Onder neming. Vosser. allen naar Amsterdam; Dija. Blom. naar Nieuw Amsterdam; 2 Gebroeders. Blom. naar Winschoten; Mar tha Maria, de Koster, naar Gorinchem: Chris. Molenwijk, naar den Helder; Nooit Gedacht, Pik, naar Leiden; Verandering. Bouman, naar Alkmaar; Time Is Money Visser, naar Werkendam: Risica, v. d. Panne, naar Middelhamis; Anna, v. Gent, naar Arnhem; Lina, Feenstra, naar Vlaar- dingen; Adri van Wijk, naar Brlelle; Ar- ne. Snijders, naar Jutfaas: Hecopile, van Maaren; Setif, Raulé; André Chenier, v. Rossum; Edelweiss 13, Tilleman; Margus, Wlllemse; SB 278, de Wilde.en SB 5952, Stoop; Sirene. Minneboo; Wilhelmina. Snijders; Scheldestad, Somers: Wijkdienst 6 Jansma; Carnegie, Verbcrght; Edelweiss FEUILLETON „Meneer Hilary zou er op staan je zijn sherry te schenken", zei Mildred met overtuiging. Er kon feen twijfel aan bes aan, gezien aar zelfverzekerde bewering, dat ze precies wist wat de houding van haar echtgenoot ten opzichte van zowat alles was. De Hilary s waren na zeven en twintig jaren nog net zo dol op elkaar, als toen ze de gelofte hadden afgelegd niet meer naar anderen te kijken en zich slechts aan elkaar te wijden. Ze hadden een volmaakt gelukkig huwelijk. De kleine vóór- en te» genspoeden hadden er alleen maar toe bijgedragen de banden nog sterker te maken, in plaats van dat de sterke grondvesten ondermijnd werden. Ik hoop maar, dacht ze, terwijl haar geest even bezig was als haar handen, dat mijn dochters net zulke gelukkige huwelijken zui len sluiten. Ik Hoop, dat ze net zulke goede mannen zullen vinden. Vooral Janice, hoewel Janice toch de sterkste van de twee was. Soms was ze wel eens bang dat haar oudste dochter te sterk, te zelf standig zou worden. Met deze eigen schappen kon een mens veeleisend woraen en te zeer ingtsteld op vol maaktheid. Dat had ze wel meer zien gebeuren met meisjes, die evenveel, soms zelfs meer, verdien den dan de jongelui, die ze ken den. Mettertijd werden ze hoe lan ger hoe kieskeuriger en zo veel eisend. dat ze tenslotte dikwijls met lege handen bleven zitten. Laat dat als 't u blieft niet ge beuren, lieve God, dacht Janice's moeder, terwijl ze het vlees in de over bedroop en met de vork in de goud-bruine aardappelen- prikte. Mildred Hilary deed dikwijls een schietgebedje, terwijl ze kookte of schorbde, of verstelde of in het park wandelde. Ze was niet wat men noemt een godsdienstige door ADELAIDE HUMPHRIES vrouw, maar ze had hetzelfde rots vaste geloof als haar Quaker-voor ouders. „O jongens!" Ben maakte het klikkende geluid met zijn tong, dat het algemeen geldende teken van goedkeuring is. „Ruikt dat even hemels! Als ik denk aan de rant soenen, waar wij onszelf mee voor de gek moesten houden en ons zelf wijsmaakten, dat het geen stro was! Ik waarschuw je, Milly Hila ry, u zult er spijt van hebben, dat u me uitnodigde. U zult niet ge noeg vlees overhouden voor een gehakt je morgen of voor haché!" „Loop heen. Ais je ons de oren niet van het hoofd eet, word ik boos." Mevrouw Hilary lachte hem toe. Daarop joeg ze hen beiden weg met een zwaai van haar schort. „En nu jullie tweeën naar boven. Ik kan beter opschieten zonder publiek. De tafel Is al ge dekt, Janice. En ik geloof dat ik je zusje hoor thuiskomen. Dan kun je haar meteen onze verrassing to nen. En je zult zelf verrast zyn, Ben, als je ziet hoe groot onze Albie is geworden." „Dat moet ik zien", verklaarde Ben. „Niemand kan mij wijsmaken, dat die spillebeen zich ontpopt heeft tot een schone jongedame. Eigenlijk stemt het me wat droe vig. Ik heb het gevoel dat ik een beetje teveel veranderingen zie." Zijn ogen beschuldigden Janice, en zijn oprechte blik zei haar, dat hij er niet zeker van was, of hij de veranderingen, die hij in haar had opgemerkt, wel kon bewonderen. Daarop nam hij haar hand en trok haar met zich mee. „Ik vertrouw, dat ik niet zo te leurgesteld zal z\jn in uw andere dochter, mevrouw, als in deze", wierp h\j mevr. Hilary nog toe van af de onderste trede van de trap... en dat ik een wat warmere be groeting zal krijgen dan de kille, kdie ik van onze geweldig volwas sen werkende vrouw kreeg. Kom mee!" Hij gaf Janice nog een rukje. „Zullen we Albie besluipen en haar de stuipen op het lijf jagen? Of kun jij een verfijnder benadering bedenken? Hé!" Hij stond halverwe- lllng. ze me zal herkennen?" „Hoe zou Albie of wie ook jou ooit kunnen vergeten, jou ver waande kwast." Toch vroeg ze zich hetzelfde af, zonder de bijtende spot die ze hem had toegediend. Hoe kan iemand ooit Bengy vergeten? Hii was een schat. En ze was blij, dat hij weer thuis was. HOOFDSTUK Hl Juffrouw Willows had wel degelijk een voornaam, al kende Betty-Jane deze niet en al werd die door niemand gebruikt, Tenminste niet in dokter Holbrook's appartementen, en de wachtkamer van dokter Holbrook was behalve- haar eigen flat in Brook lyn de erfige plaats waar men haar goed genoeg kende om zo familiaar te kunnen zijn. Jufrouw Willows had geen ander leven dan haar bestaan in deze twee plaatsen: de wachtkamer en haar flat. En dan natuurlijk de tijd die zij door bracht met op en neer reizen van en naar haar werk in de donkere, kille tunnel van dc ondergrondse. Daar werd zij platgedrukt,, gemangeld en bijna verpletterd; maar wanneer zij haar bestemming hetzij bij de flat hetzij bij het huis van de dokter had bereikt, dan vond zij dat de moeite dubbel en dwars waard. Eens had een man weliswaar een nogal ongunstig uitziend individu, maar toch in ieder geval een man haar vanuit de on dergrondse gevolgd met de kennelijke bedoeling haar aan te spreken. Maar toen beiden in het volle daglicht wa ren gekomen had hij slechts één blik op het magere gezicht1 en de zorg vuldig gebleekte haren geworpen en had toen gemaakt, dat hij wegkwam. Toch miste juffrouw Willows gezicht werkelijk niet alle bekoring; haar ge laatstrekken waren regelmatig, hoe wel wat kattig en scherp. Zij miste eenvoudig dat „iets", dat Betty-Jane in Janice Hilary herkend had als die ondefinieerbare eigenschap die het andere geslacht aantrekt. De man van de ondergrondse was- de enige verte genwoordiger van het mannelijk ge slacht geweest, die ooit een dergelijke, al was het dan ook een heel zwakke poging tot toenadering ten opzichte van Agatha ja, dat was haar voor naam Willows had gewaagd sinds zij een eenvoudig klein meisje was geweest. Een klein meisje met een strak gezichtje, lange vlechten en vooruitstekende tanden, wie het le ven van kindsbeen af .door de jon gens .was zuur gemaakt. Een uitzon- lering vormde natuurlijk dokter Hol brook. En hij was de enige man op deze aarde om wie juffrouw Willows gaf.JSTiet dat de dokter gedurende de lange jaren van haar trouwe dienst ook maar in 't minst intiem was ge worden met zijn secretaresse. Daar was dokter Holbrook het-soort man niet naar. zoals juffrouw Willows u had kunnen vertellen. Hij was een heer. Hij was zelfs de aardigste en sympathiekste heer, die ooit op deze of welkè andere planeet ook, werd ge boren. Zoals Betty-Jane haar vriend Bill Harkin had verteld, mocht iedereen de dokter gfaag. Betty-Jane's poging, om haar enthousiasme voor hun ge meenschappelijke werkgever wat te matigen zij was niet zo gereser veerd als juffrouw Willows* had niet veel succes en openbaarde eigen lijk het feit, dat alle leden van het vrouwelijke geslacht dol waven op dokter Holbrook. Iedere vrouw op wie hij zijn aangeboren charme on gewild uitoefende, aanbad Eric Hol brook. Patiënten, verpleegsters, ken nissen, vrienden en zelfs diegenen, die hem voor het eerst ontmoeten, vonden hem alleraardigst. (Wordt vervolgd). 1. Melsen; Magda, van Ballègooy: St. An- toien 2, Mathijs; Mataugerma, Magnus; Turquoise, Snoek Express 52, StrUp, allen naar Duitsland; Malta. Dolk; Express 27, Blom; Sanara 116, Derivaux; Sonvico, Hoek; Navexmotor 4, Hegems, allen Ba sel; Actief, Dekker: Levina, Sakko; Bi- anca, Bauwens; Rio, Oosse; Cornelia, Vendeville; Helvetia. Koreman; Toiler 4, van Geest; Catharina, van Gils; Golgatha, Engelen; Margaretha, van Neijenhof; At las 1, Goeree; Belgenland, Dung; SB 190. de Brücer: Paloma. Maas; Joanna, Vis ser; Comptoir 5, van Geijn: Damco 127, Gorter; Corpeja. van Boven: Etzel, de Kok; Isabella, Groenendijk: Van God Gegeven. Kluitenaar; Prahoe, Hewel; Exponible. Voets; Zeelands Luister 2, Dane; Cor, Kerpel; Clemence Josef, De Bakker; Leendert Pieter, van Groezen; Isala 2, Bokslag; Acolns. Biemens, allen België. DINSDAG. Vanmiddag kan men over Hilv. I naar een van de minder bekende, maar daarom niet minder mooie ope ras' van Puccini luisteren:' „Turandot", uitgevoerd door het koor en orkest van rie opera te Turijn. (14.25). Over Hilv. ÏI is er een concert uit het Am sterdamse Concertgebouw, waarbij de zesde Pastorale en de zevende sym phonic van Beethoven worden uitge voerd (20.12). Later op de avond gaat nog een Bach-cantate. nl. „Meine Seele rtlhmt und prelst" (22.15). Hjlvereum I: 7, 8. 13. 18. 2xS en 23 Nws.; 9 Scandinavische muziek. 5.30 Aubade; 10.15 Arbeidsvitaminen; 11 Louis Zagwijn, orgel: 12 Ensemble Jo Bos; 12,40 Le Piano Rom antique, door Pierre Palla; 13.20 Het Promenade-orkest o.lv. Bene dict Silberman; 14 Mevr. Ida de Leeuw v. Rees; 14.25 Opera „Turandot"; 16.25 Honderd beroemde componisten van Pa- lestrina tot Pljoer door Dr. Hans Leennk. ..Franz Liszt": 17 Kinderkoor „Jacob Ha mel"; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.10 Radio Muziek-journaal; 20.15 Bonte Dinsdag- avondtrein; 21.50 Buitenlands overzicht; 22.05 Ik zou zo graag; 22.30 Anme Woud, alt en Pierre Palla, piano. Hilversum II: 7. 8. 13. 19. 20 en 23 Nws.; 8.34 Werken van Franse componisten; 10.40 Schoolradio; 11.40 Koorwerken van Örlando dl Lasso; 12.03 Pianorecital door Anton Los; 13.45 Londens Philh. Orkest; 14 Rotterdams Philh. Orkest; 14.30 Voor de vrouw; 15.20 Spaans en Zuid-Ameri kaanse muziek; 16 De Zonnebloem: 17.45 Amusementsorkest; 18.20 Collegium Mu- sicum Amstelodamense o.l.v. Toon Vran- ken; 19.15 Lichte muziek; 20.12 Beet hoven-cyclus van het Concertgebouw-or kest o.Lv. Otto Klemperer; 21.45 Rudolf Baumgartner, viool; 22.15 Cantate no. 189; Meine Seele rühmt und preist" van J. S. Bach; 23.15 Avondconcert. Brussel-Vlaams (322 M.): 7, 8. 9, 13, 17.05 19, 22 en 22.50 Nieuws; 12.32 Lichte gram. muziek; 14 Romantische kamermu ziek; 18 Werken van Chopin; 20.15 Hoor spel. Brussel-Frans (484 M.)7, 8, 13, 19.45 22 en 22.55 Nieuws; 14 Mexicaanse mu ziek; 20.30 Opera-muziek; 22.15 Concert, Saint-Sa4ns. Engeland-Home Service (343 M.)8. 13, 18. 21. 23 Nieuws; 12.30 Voor de arbeiders; 12.10 Gevar. progr.: 21.15 Couserie. Engeland-Light Program (1509 en 262 M.): 9. 19, 22 en 23.56 Nieuws; 12.30 BBC Variété orkest; 18 Saiidy MacPherson. or gel; 21 Feuilleton. ZON EN MAAN 24 Mei: Zon: op 4.34 Maan: op 3.11 Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee HOOG WATER u.+NAP u.+NAP LAAG WATER •u.—NAP u.—NAP 0.53 1.02 0.09 1.59 0.29 1.74 0.53 1.02 13.29 1.32 12.38 1.84 13.08 2.00 13.29 1.32 6.50 1-64 6.27 2.10 7.04 2.25 6.50 1.64 19.09 1.42 18.40 1.93 19.18 2.08 19.09 1.42 Voor de zeer vele bewij zen van deelneming, ont vangen na het overlijden van onze zeer geliefde Man, Vader, Zoon, Behuwdzoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, PIETER VERGOUWE, betuigen wij onze hartelijke dank, in het bijzonder aan Dr. BROODMAN en Zr. IJSENBRANT. Uit aller naam, Wed. P. VERGOUWE- DE BAARE. ^reskens, Mei 1949. Jaarvergadering van het Suppletiefonds „Draagt Elkanders Lasten" tot ondersteuning van krankzinnigen uit de mid denstand in „Vrederust", te houden op Woensdag 25 Mei 1949, des n.m. drie uur. in de Bogardzaal te Middel burg. Namens het Bestuur. K. J. DOMINICUS, Voorz. P. KESTELOO, Secrs. Grote en kleine Briefkaarten Ondertrouvvkaarten Circulaires Briefpapier Enveloppen Rekeningen Drukkerij Van de Velde Walstr. 58-60,Vlissingen G. J. M. DE GREEF Arts te Vlissingen. AFWEZIG van 24 Mei tot 8 Juni. Vereniging voor Chr. ULO, Vlissingen. Ledenvergadering op Woensdagavond 25 Mei 1949, half 8, in het school gebouw, C. Buskenstr 55. Agenda: Verlenging der Statuten. HET BESTUUR. TE HUUR ruime burgerwoning Omgeving Middelburg. Br. lett R. 81, Bur. P.Z.C., Vlis- singen. het o//erschoonste, .voor u met een RADIO van De kantoren en gebouwen van de Veillngsvereniglng „Krabbendijke en Omstre ken" z\jn vanaf 18 Mei 1949 gevestigd aan de Noordweg 43 te Krabbendijke. Vanaf genoemde datum is de Di recteur der Veiling telefo nisch aangesloten onder no. 20. Veel zorg Gevraagd nette huishoudster in 2 persoons gezin, Geref. te Terneuzen. Brieven no. 9175 aan bijkantoor P.Z.C., Brouwerijstraat 2, Terneu zen Te koop: tomatenpl.; kool- pl.; tuinzaden en graszaad Agentschap N.V. Wed. P DE JONG, Boterbloemlaa" 11, Vlissingen, Tel. 2046. I VLISSINGEN NIEUWSTRAAT 68-70 MIDDELBURG KORTE DELFT 32 De Veilingsvereniging .Krabbendijke en Omstre ken" roept gegadigden op voor het schoonhouden der kantoren en afmijnlokaal Inlichtingen ten veiling- kantore. wordt er door ons be steed aan de uitvoering van uw BRILRECEPT Zeer grote keus, ook in GLASBRILLEN FONDSLEVERANCIER Babytruitjes 1,35, 2 punten. SEGEERSTRAAT 46. MIDDELBURG. Al is het bouwvolume klein, toch wordt er ge bouwd in Zeeland. Wij zijn er trots op hierbij een handje te kiinnen helpen door architecten en aannemers op de snel ste wijze vaD goede LICHTDRUKKEN te voorzien. Drukkerij Londense Kaai 29. Telefoon 2926 Middelburg. R. J. NANNINGA RILLAND BATH DIN SD AGMIDD AG GEEN spreekuur. Hij is in z'n sas, want „alles" zit in z'n tas KOM BI) ONS EN U KUNT HET OOK ZEGGEN l Heerenstraat 12, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 4