PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vele kloppartijen in Berlijn BILT Stakende spoorweglieden leveren slag met politie uit de Sow jet-Unie Communisten geweerd Vandaag begint de Parijse conferentie AMERIKAANS OUD-MINISTER PLEEGDE ZELFMOORD HET „0PB0UW0RGAAN" IN 1948 EVACUATIE UIT DJOCJA BEGON ZATERDAG Vandaag DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 119 nacblad, uitgave van de firma Province*!® Zeeu^e Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. VV. de Pagter. Monfdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week- f 3.90 p. kw.: fr. p. p. f 4.15 aerkw- Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 23 Mei J949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per :nm. Minimum p. advertentie 2.5'J. lngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels i van 1—5 regels f Jiedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogards'.r. C 160. tel. 20 Tijdens het afgelopen weekeinde hebben zich in en om de spoorweg stations te Berin» kloppartijen afgespeeld, die deden denken aan ile periode van Hitler's opkomst. De stryd ging voornamelijk tijssen sla kende spoorwegarbeiders en Duitse politie uit de Sovjet-sector. De slag begon, toen de Duitse pontic een poging deed de dooi de stakers bezette stations één voor één te bezetten. Zondagmid dag waren inderdaad de meeste stations van de luehtspoorvveg in handen van de politie. Ruim 36 uur van bijna onafge broken strijd met de stakers was hieraan vooraf gegaan. Zondagmid dag werd het station Charlotten- burg door met geweren gewapen de politie heroverd, nadat een me nigte van ongeveer 2000 stakers met hun aanhangers arm in arm de 150 man spoorwegpolitie, die 't station beezt nad, langs de rails in de richting van de Sovjet-sector had teruggedreven. Zondagavond deden honderden stakers, bewapend met knuppels en stenen, een tegenaanval. Aan vankelijk slaagden zij erin een ge deelte der perrons te bezetten, maar later werden zij weer terug gedre ven. Tenslotte verscheen 'n sterke afdeling politie uit de Westelijke sector en verwijderde zowel stakers als spoorwegpolitie van de per rons. De Westellijke politie had te voren al een keer moeten ingrij- Uit de Nederlandse vereniging van ex-politieke gevangenen. De Nederlandse Vereniging van ex-po litieke gevangenen uit de bezettingstijd heeft in haar extra algemeen congres, te Utrecht met 52 tegen 41 stemmen (1 stem was in blanco uitgebracht) besloten, dat het lidmaatschap dezer vereniging onver enigbaar is met dat der Communistische Partij Nederland. De voorzitter, mr. B. W. Stomps, heeft in een summier woord het voorstel be handeld, dat zijn oorsprong vindt in de bekende verklaring van de Franse com munist Thorez, die later door leiders van andere communistische partijen (in Ne derland o.a. door de heer P. de Groot) herhaald is. Namens de oppositie is tegen dit voor stel het woord gevoerd door de heer Schalker, die dit deed in opdracht van de C.P.N., hoewel hem de gelegenheid hier toe was gegeven door de afdeling Rotter- dam van de vereniging van ex-politieke gevangenen. De heer Schalker betoogde o.m„ dat het hier gaat om een politiek drijven, want dat de communistische le den van de vereniging nooit van hun po sitie misbruik hebben gemaakt om com munistische propaganda te voeren. Namens het hoofdbestuur heeft daar na de heer W. Bakker diens principiële standpunt verdedigd, hetwelk inhoudt, dat het zich stelt op de grondslag van het vasthouden aan art. 187 van de Grondwet, dat aan alle Nederlanders de verplichting oplegt mede te werken aan de verdediging van het Rijk en aan de handhaving van het grondgebied. Ter vergadering heerste een gespannen atmosfeer en de debatten waren vaak zeer bewogen. In de loop van de discussie was mede gedeeld, dat de vèreniging zal blijven voortgaan de belangen van de ex-poli tieke gevangenen en hun nagelaten be trekkingen te behartigen, ook al kunnen zij geen lid van de vereniging meer zijn. Scheuring in de Italiaanse socialistische partij. Quiseppe Romita, leider van de anti communistische vleugel in de Italiaan se Socialistische Partij van Nenni, is door het pas gekozen bestuur uit de partij gezet. Bij het partijcongres, dat deze maand te Florence werd gehouden, wonnen de pro-communisten 220.600 stemmen voor hun politiek, de centrum-groep 168.525 en de anti-communistische groep 41.133 stemmen. Deze laatste groep is thans de partij uit. De oud-Finse president Ryti in vrijheid gesteld. Het Finse kabinet heeft besloten Risto Ryti, president van Finland in de oorlog en in 1945 door een spe ciaal tribunaal tot tien jaar gevan genisstraf veroordeeld, in vrijheid te stellen. President Paasikivi. die dit mede deelde, zei, dat verscheidene dokters hadden bevestigd, dat Ryti aan een ongeneeslijke kwaal lijdt. De communisten hebben zich steeds tegen vrijlating van Ryti ver zet, daar dit naar hun mening de Sowjet-Unie zou irriteren. Krachtens het wapenstilstandsverdrag van Sep tember 1944 nam Finland op zich de oorlogsleiders, die verantwoorde lijk waren voor de oorlogsverklaring aan de Sowjet-Unie in 1941, te be rechten. Oude vrouw dood in haar woning gevonden. Zondagnacht werd de politie van het bureau De Ruyterweg te Amster dam door buren gewaarschuwd dat er in een perceel in de Hudsonstraat om hulp werd geroepen. Bij aankomst jn het huis trof de politie er het stof felijk overschot van de 71-jarige be woonster aan. Het lijk lag in de gang van het huis, te midden van een plas bloed. De glazen lamp was in scher ven en alles wees er op, dat de vrouw tegen een deurpost was gevallen. In het huis was teyens een ongeveer zestigjarige man, die daar eveneens woont. Hij verkeerde sterk onder in vloed van sterke drank op straat ring geven over hetgeen zich had af gespeeld in de woning. Volgens me dedelingen van de buren was deze man kort tevoren thuisgekomen en was er ruzie ontstaan. Plotseling had men de vrouw om hulp horen roepen hoord £1 *e£e**jkertüd een slag ge- ♦J?j nr?" 's ^00r dc Politie gearres teerd. Hij houdt echter vol zich niet te nennnneren wat cr is gebeurd. pen, toen een wilde menigte een Sovjet-generaal van de vervoers- afdeling van het militair bestuur molesteerde. Zijn auto werd tot de grens van de Sovjet-sector geëscor teerd. Zondagochtend reed een trein uit de Sovjet-sector langs één der voornaamste spoorlijnen West-Ber- lijn binnen, óp elk station werd ongeveer 20 man spoorwegpolitie afgezet. Op het station Neukölln losten de inzittenden naar schat ting 300 schoten op de stakers, die het station bezet hadden. De trein reed weg, toen alle munitie ver schoten was. TOESTAND VERWARD. Sinds Zaterdagnacht zijn naar verluidt 14 personen gewond. Een nog niet bekend aantal stakers is door de spoorwegpolitie naar de Sovjet-sector overgebracht. De toestand is echter uitermate verward. Met elkaar strijdige be richten van het stakingshoofdkwar tier, spoorwegfunctionarissen en het hoofdkwartier der Westelijke politie maken het onmogelijk de juiste omvang der persoonlijke on gevallen vast te stellen. Ernst Scharaowski, voorzitter der anti-communistische vakverenigin gen UGO. heeft de gebeurtenissen van Zondag „een poging der com munisten, een burgeroorlog te ont ketenen" genoemd. Zo -nodig zou de UGO in geheel Berlijn, de Sov- t'et-sector incluis, een algemene sta ling uitroepen, aldus Scharnowski. Vrouw door haar vroegere man aangevallen. Gisternacht omstreeks kwart voor drie is in haar woning in de Kemp straat in Den Haag, een aanslag ge pleegd op de 28-jarige vrouw A. S. K. Met een scherp voorwerp werden haar vier steekwonden aan het hoofd toegebracht. De 28-jarige Mej. K. hoorde, vol gens haar eigen verklaring, een vreemd geluid in huis. Zij was alleen, doch ging op onderzoek uit. In de keuken trof zij haar gevezen echtge noot aan. Deze sprong op haar toe en bracht haar met een hard voor werp enige slagen in het gezicht toe. waardoor bloedende wonden veroor zaakt werden. Terwijl de vrouw gillend vluchtte, werden haar nog enige slagen op het achternoofd en in de nek toegebracht. In pyama en op blote voeten rende zij de straat op en belde aan bij haar buurman, een slager, waarna zij op resteerd. het plaveisel in elkaar zakte. De sla ger verleende haar zoveel mogelijk hulp. De dader was ondertussen ver dwenen, doch is in Rotterdam gear- De verwondingen van Mej. K. zijn ernstig, maar waarschijnlijk niet le vensgevaarlijk. Opa Bulthuis overleden. In de ouderdom van ruim 102 jaar is te Groningen de oudste inwoner van de ze stad. Opa Bulthuis, na een kortston dige ziekte overleden. Opa Bulthuis was een zeer vitaal man, die iedere dag nog een wandelingetje door Gronings stra ten maakte. Tijdens een dezer wandelin gen heeft hij een longontsteking opge lopen. waaraan hij zeer kort daarop overleed. Vanmiddag om vier uur begint de vier minister-conferentie over Duits land in het Rose Paleis te Parijs. Als laatste van de ministers arri veerde Zaterdag Wisjinsky. Hij bracht onmiddellijk een bezoek aan zijn Franse collega Schuman, Zaterdagmiddag zijn in het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken alvast de Westelijke ministers, Ache- aon. Bevin en Schuman bijeengeko men. Te Parijs meent men. dat de agenda voor de conferentie der Grote Vier de volgende punten zal omvatten: 1. Het Duitse vraagstuk. 2. De problemen, welke verband houden met het Berlijnse munt- vraagstuk. 3. Inleidende besprekingen betref fende een met Oostenrijk te slui ten vredesverdrag. Wereldrecord tweemaal verbeterd. De Athletiekploeg van de uni versiteit van Californië heeft van zich doen spreken door het estafette-record van 4 x 220 yards, dat sedert Zaterdag met een tijd van 1 min. 24 sec. op haar naam stond. Zondag nog maals te verbeteren. De ploeg, bestaande uit Pas- qualt, Frazier, Stocks en de Olympische kampioen op do 200 meter, Patton, legde de af stand nu af in 1 min. 23,9 sec. Gordien (V.S.) heeft het Ame rikaans record discuswerpen verbeterd met een worp van 55.06 meter, waardoor hij dc tweede op de wereld is, die tot nu toe de 55 metergrens heeft gepasseerd. Zoals bekend heeft de Italiaan Consolini het we reldrecord op zijn naam staan met 55.33 meter, gemaakt op 10 October 1948. .J Twee schepen met soldaten op weg naar huis. ""Ter uitvoering van het op 14 April jl. bekend gemaakte repatriërings schema, vertrok op 14 Mei jl. de „Jo- han van Oldenbarnevelt" uit de ha ven Tandjong Priok met o.m. een groep repatriërende militairen aan boord. Op 16 Mei vertrok de „Grote Beer" uit Indonesië eveneens met de tachementen terugkerende militairen. Aan boord van deze schepen bevin den zich nog geen gesloten eenhe den, doch uitsluitend z.g. individuele gevallen (militairen die hetzij wegens afkeuring" voor de tropendienst of ziekte, hetzij om andere redenen niet tegelijk met hun onderdeel terugke ren): Onvoorziene omstandigheden voor behouden. wordt de „Grote Beer" om streeks 8 Juni en dc „Johan van Ol denbarnevelt" omstreeks 9 Juni a.s. in Nederland verwacht. Washington verzoekt de uitlevering van Eisler. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse regering een officieel verzoek tot uit levering van de communistische lei der Gerhard Eisler doen toekomen. Engelse communisten hebben Zon dag een demonstratie gehouden voor de Brixton-gevangenis in Londen, waar de in Duitsland .geboren Eisler gevangen zit in afwachting van de be handeling van het Amerikaanse ver zoek om zijn uitlevering. Echtpaar Boesman terecht. Het echtpaar Boesman en de heer C. de Vos Klootwijk zijn na een reis van ze ven dagen door Duitsland in Nederland teruggekeerd. Zij hebben in Duitsland contact opgenomen met de Engelse be- zettings- en luchtvaart autoriteiten en vernomen, dat de mogelijkhcdi bestaat, dat over enige maanden de privé-spolt luchtvaart weer zal worden toegelaten. In verband hiermede heeft de heer Boesman de uitnodiging ontvangen met da Nederlandse ballon Henri Dunant" de eerste opstijging sinds 10 jaar te ma ken bij Keulen. Ter gelegenheid van het bezoek van de Nederlandse ballonvaar- ders aan Duitsland heeft de directie van de Duitse posterijen een bijzonder luchl- poststempel gemaakt. Duizenden post stukken zijn gedurende deze dagen met dit stempel over de gehele wereld uit gegaan. De Engelse bezettingsautoriteiten heb ben de ballon, waarmede de heer Boes man zou opstijgen, in bewaring geno men op het ogenblik, dat de Nederlanders Duitsland binnenkwamen. Zij hebben de ballon meegekregen toen zij dit land ver lieten. Forrestal uit een raam gesprongen Jaines Forrestal, de vroegere Amerikaanse minister van defensie, heeft zich Zondagochtend van het leven beroofd door uit« een raam te springen naast zijn kamer in het Marine-ziekenhui* te Bethesda bij Washington. Forrestal werd daar wegens zwaarmoedigheid verpleegd. Op ForrestaI's kamer lag een boek met Griekse wijsgerige poëzie *---]» Qp <le openliggende bladzijden over het onderwerp „leven en dood. stonden aantekeningen, van zijn hand. De directie van" het ziekenhuis heeft opdracht gekregen geen ver dere mededelingen te doen. Forrestal is 57 jaar oud géworden. Volgens de behandelende arts was de toestand waarin zijn patiënt ver keerde „het onmiddellijke gevolg van overmatig hard werken zowel in als na de oorlog." Men ver wachtte, dat een periode van rust tot algeheel herstel zou leiden. In 1940 werd Forrestal onder wij len president Roosevelt onder-mi nister van marine. Hij was de stu wende kracht achter de bewape ning van de V.S. Na de oorlog leidde hij de „koude oorlog" tegen de Sovjet-Unie in dezelfde geest. Hij stond op het standpunt, dat 'n militair ster.k Amerika, de enige werkelijke waarborg kon zijn voor het behoud van de Westerse be schaving. „De middelen om oorlog te voeren moeten in handen zijn van diegenen, die de oorlog haten", zei .hij. In Juli 1947 werd hij minister van defensie en hoofd van de ver enigde strijdkrachten (leger, mari ne en luchtmacht). Het plan voor de vereniging der strijdkrachten was door Forrestal zelf opgesteld. Vooral de wetenschappelijke oor logvoering had zijn belangstelling. Het is op zijn aandringen, dat de proeven met de atoombom werden genomen. Zijn directe staf bestond grotendeels uit burger-technici. Voor de generaals was hij een strenge meester. Ofschoon hij hen als schooljongens behandelde, dwong hij hun eerbied en vertrouwen af. In Maart van dit jaar werd For restal op eigen verzoek van zijn functie ontheven. Stichting Zeeland ontplooide grote activiteit De Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk heeft een verslag gepubliceerd over haar eerste levensjaar, 1948, waarin veel arbeid werd verzet. In de eerste maanden van haar bestaan was de arbeid van de Stichting in hoofdzaak van oriënterende aard. Het bestuur realiseer de zich, dat alleen na onderzoek der bestaande leemten werkelijk vruchtbare arbeid mogelijk zou zijn. Het geven van voorlichting over doel en werkyvyze der Stichting was een eerste vereiste voor goe de samenwerking met corporaties en kerken. Nieuwe objecten kunnen in behandeling worden genomen. De situatie van het voorbereidend lager onderwijs in de provincie werd onderzocht en op grond van de verzamelde gegevens werd een „Nota over het kleuteronderwijs in Zeeland" opgesteld. In diverse ge meenten werd subsidie-verhoging bereikt en kon worden bewerkt, dat de vaak zeer lage salarissen der leerkrachten op een beter peil werden gebracht. Ook kon worden bereikt, dat het aantal onbevoeg de leerkrachten, dat een opleiding volgde, werd vergroot. In enkele gevallen werd advies gegeven over her- of nieuwbouw. De financiering van de twee be staande opleidingen in Middelburg kon met behulp van het Fonds Scheldemonden voorlopig worden gewaarborgd, terwijl pogingen in het werk werden gesteld om te komen tot een R.K.-opleiding. Op verzoek van G. S. werd over gegaan tot vorming van 'n sectie Buitengewoon Lager Onderwijs, die over de op dit terrein liggende mogelijkheden zal rapporteren en die tot taak heeft het aangeven van wegen, waarlangs het aantal B.L.O.-scnolen in Zeeland vergroot kan worden. Besloten werd ook de nazorg voor oud-leerlingen en de spreiding der werkinrichtingen te bezien, alsmede om te komen tot stichting van een B.L.O.-school op Schouwen-Duiveland. De Stichting heeft voorts mede gewerkt aan ae totstandkoming van een opleiding voor 'leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs en streeft naar provinciale coördinatie van de activiteiten der commissies inzake huishoudelijke- en gezinsvoorllch- ting. GEZINSVERZORGING. Besprekingen werden gevoerd om te komen tot een stichting, die op het platteland van Walcheren o.m. dc gezinsverzorging ter hand zal nemen. Later kan zij haar be moeiingen ook uitstrekken tot de diverse vormen van maatschappelijk werk. Met de voornaamste kerkge nootschappen en gemeenten werd geconfereerd om te komen tot een stichting ter exploitatie van rust huizen op Walcheren. Het tehuis Irma te Domburg werd rusthuis, slot Ter Hoge zal volgen. Besloten werd voorts tot vorming van een prov. commissie voor schooltana- verzorging, die de totstandkoming van regionale stichtingen voor deze verzorging zal stimuleren. Een sec tie Ziekenhuiswezen zal meer een heid op dit gebied trachten te be werkstelligen. Lectuurvoorziening op het platteland is een ander onder werp van de zorg der Stichting. In enkele daarvoor rijpe plaatsen kon de oprichting van een „dorps gemeenschap" bevorderd worden. Een voortdurende belemmering voor de ontplooiing van de dorps- gemeenschap-gedaente vormt net gebrek aan leidinggevende figuren en aan financiën. De overheid zal wat dit laatste betreft bij moeten springen. Op 21 October werd ingesteld de sectie „Bevordering Ontwikkeling Zeeland" onder voorzitterschap van dr. A. J. J. M. Mes. Haar opdracht is te rapporteren over de diverse facetten van het Zeeuwse leven, hierin de leemten en onvolkomen heden aan te geven en zo mogelijk wegen, die kunnen leiden tot ver betering. aan te geven. Deze sectie werd gesplitst in zeven commissies. ALGEMEEN PROV. VERBAND. Als algemene conclusie wordt op gemerkt, dat de Stichting in het eerste jaar van haar bestaan er voor 'n belangrijk deel in is geslaagd bepaalde voanvaarden te vervul len, waardoor een uitbouw van 't bestaande werk cn dus in beban- Katuijk heeft Vrijdagmiddag aan H. M. de Koningin de eerste nieu we Hollandse haring aangeboden. Een delegatie uit Katwijk, bestaan de uit loco-burgemeester, de heer SBHÜHHJHi stuur van de Stichting-commissie Zeehaven, de voorzitter van de Re- deryvereniging „De. Vuurbaak", de heer 1). Taut, de reder-schipper van de KW 227 „Karei Doorman", het eerst aangekomen „haringschip", ■de heer W. van Leeuwen en twee dames in Katwijks costuum. wer den op het Paleis Soestdijk door H. M. Koningin Juliana ontvangen ter aanbieding van de eerste nieuwe haring. De lieer van Ton geren, voorzitter van de Katwijkse Christelijke Middenstands Vereni ging bood H. M. de nieuwe haring namens Kalwyk aan. VAN WOENSDAG AF DRIEDUIZEND PER DAG. Het eerste grote transport van duizend evacué's vertrok Zaterdag In vijftig trucks van Djocja uit naar Magelang, aldus seint Aneta's cor respondent. Over enkele dagen zullen dagelyks drieduizend personen wor den afgevoerd in 150 wagens. Bij een voorzichtige schatting van veertig duizend evacué's betekent dit, dat indien zich geen moeilijkheden voor doen de evacuatie ongeveer twee weken in beslag zal nemen. Daarna is de bestuursoverdracht slechts een kwestie van dagen, aldus verklaarde de resident van Djocja, de heer Lycklama. Tot nu toe heb ben zich ongeveer achttienduizend personen voor evacuatie opgegeven. Men schat het aantal inwoners van de stad Djocja, dat zich voor eva cuatie zal opgeven op 24.000 (het totaal aantal inwoners van de stad bedraagt 350.000). De evacué's zijn voor het meren deel Chinezen. In het Zuidelijke deel van Djocja zijn pamfletten gevonden, waarop leuzen als „Hollanders weg. Chinezen dood" voorkomen. De militaire commandant van Langen deelde mede. dat er van Ne derlandse zijde op zal worden aan gedrongen, dat het ereveld met een tachtigtal graven en enkele andere in de residentie Djocja liggende gra ven voorlopig onder bescherming van de Unci zullen worden gesteld en na verloop van tijd naar Semarang zul- fen worden overgebracht. De republi- keinse delegatie heeft hiertegen geen bezwaren. De sultan van Djocja sprak de hoop uit dat de Chinezen toch in Djocja zouden blijven en verzekerde dat zij zich niet bevreesd behoefden te gevoelen Uit Semarang wordt gemeld, dat verschillende scholen zijn ontruimd en met spoed noodgebouwen worden opgetrokken. Overwogen wordt ook om do bioscopen te ontruimen voor het onderbrengen van evacué's. Van Nederlandse zijde wordt nog te Batavia medegedeeld, dat de grootscheepse evacuatie van drie duizend personen per dag Woensdag a.s. zal beginnen. B.F.O, VERGADERDE. In een communiqué van de B.F.O. wordt gezegd, dat in besloten zitting de algemene politieke situatie is be sproken. Daarnaast werd de wense lijkheid 'besproken van een spoedige Nog steeds niezende. De 14-jarige Michael Hippesley. de Engelse schooljongen, die nu reeds 14 dagen lang om de paar seconden niest, hield op met niezen, toen lnj in een ruimte van een ijsfabriek te Leicester was gebracht, waar dc tem peratuur 18 graden onder nul Fahren heit bedroeg. Het begon echter weer, zodra hij deze plaats verliet. Maan dag gaat hij met zijn moeder naar een specialist te Londen. is het 10 jaar geleden, dat H. M. Koningin Wilhelmina een tegen bezoek bracht aan Z. M. Koning Leopold 111 te Brussel; V. is het 150 jaar geleden, dat de Engelse dichter Thomas Hood te Londen werd geboren. deling nemen van nieuwe objecten met vrucht mogelijk is. De ge dachte, waarop het gehele werk wordt opgebouwd en die ten grond slag ligt aan de diverse activitei ten, is steeds die van het algemeen provinciale verband, waar binnen de noodzakelijke voorzieningen moe ten worden getroffen. Uiteraard wil dit niet zeggen, dat dc diffe rentiatie. zowel naar gebied als naar levenshouding, niet steeds ln het oog wordt gehouden. De op het provinciale geheel ge richte aanpak waarborgt een ver antwoorde spreiding der sociale voorzieningen, terwijl tevens een fevoel van achterstelling, dat an- ers in sommige delen zou kunnen ontstaan, wordt voorkomen. deelneming van de in B.F.O.-ver band. samenwerkende doelgebieden aan de besprekingen inzake he; In donesische vraagstuk in het alge meen. De besprekingen worden van daag voortgezet. OPTIMISME IN AMERIKA. De berichten uit Batavia betref fende de gunstige atmosfeer, waarin de Nederlands-republikeinse commis sies werken aan de voorbereiding voor de terugkeer van de republi keinse regering naar Djocja. worden in Amerikaanse regeringskringen als zeer bemoedigend beschouwd, "al dus meldt Aneta's diplomatieke cor respondent uit Washington. Do van RoyenRoem verklaringen hebben in deze kringen grote voldoening ge wekt en worden hier beschouwd als een overeenkomst, die tot stand is gebracht door vertrouwen aan beide zijden. Amerikaanse autoriteiten gaven uiting van hun vertrouwen, dat de huidige overeenkomst zou kunnen leiden tot een sterk Nederlands-In donesische Unie. gebaseerd op vrij willige samenwerking, welke volgens deze autoriteiten meer dan ooit dient te worden gerealiseerd als dringende noodzaak voor de toekomstige ont wikkeling, zowel van Nederland als van Indonesië. Naar aanleiding van de recente uitlatingen in de renublikeinse pers, die de van RoyenRoem verklarin gen beschouwen als „een begin van verwezenlijking van het pi an-Co chran", verklaarde men aan Aneta's correspondent, dat van Amerikaanse zijde geen enkele neiging bestaat om het plan-Cochran te doen herleven als leidraad voor de toekomstige onderhandelingen Integendeel Ame rikaanse regeringskringen zijn van mening, dat de beginselen en de pro gramma's voor het houden van ver kiezingen. de vorming van staatkun dige eenheden, het ontwerpen van een constitutie en een Uniestatuut bij voorkeur dienen te worden uitge werkt door Nederlanders, republikei nen en federalisten, in gezamenlijk overleg en dat de Unci zich hierbij zoveel mogelijk op dc achtergrond dient te houden. Dit sluit natuurlijk geenszins de mogelijkheid uit. dat de Unci in som mige phasen van de onderhandelin gen gedwongen zou kunnen zijn eigen suggesties naar voren te bren gen, teneinde op sommige punten, waarover geen overeenstemming kan worden bereikt, tot oplossing te ko men. In dat geval zou het plan-Co chran. evenals overigens elk ander voorstel, van nut kunnen zijn. Afgezien echter van deze moge lijkheid verwacht niemand in Wash ington, dat de oude voorstellen van Cochran opnieuw een element zullen vormen van de Nederlands-republi keinse besprekingen. VEEL BEWOLKING. (Geldig tot Maandagavond) Zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Veel bewolking met plaat selijk enige regen voornamelijk in hot Zuiden van het land. Ongeveer de zelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1