PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT dr. Beel heeft ontslag gevraagd 0£ BILT Speciale commissie naar Djocja V. Bonn wordt Westduitse hoofdstad S0WJETS WENSEN UITBREIDING HANDEL MET HET WESTEN Het drankgebruik neemt toe REGERING LICHT KAMERLEDEN IN OVER TOESTAND IN INDONESIË DE ZIEKTEBESTRIJDING IN DE LANDBOUWGEWASSEN VOORSPELT: 192eJaargang-No. 109 Dagblad, uitgave van de- firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F, B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.; W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag' 11 Mei 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.30. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels i 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardsti. C 160. tel. 26 Officiële kringen lc Batavia hebben bevestigd, dat de Hoge Ver tegenwoordiger van de Kroon in Indonesië aan de Koningin ver zocht heeft van zjjn functie te worden ontheven. Dr. Beel heeft ernstige bezwaren tegen de overeenkomst Van Roy- enRum, welke bezwaren worden gedeeld door velen uit zijn omge ving te Batavia. Maandag nog werd in Den Haag ten stelligste ont kend, dat- dr. Beel ontslag had gevraagd. Dinsdag echter werd deze ontkenning teniet gedaan door eenoi'ficiële bevestiging uit Batavia. A. N.P. vernam te Batavia, dat ook generaal Spoor zijn ont slag al had ingediend, doch menhad hem weten te overtuigen, dat bij nog moest blyven. De ontslagaanvrage van dr. Beel is Maandagavond per luchtpost aan de Koningin gezonden en kan dus eerst over enige dagen in Nederland worden ontvangen. De eerst verschijnende Bataviase bladen, na het bekend worden van de ontslagaanvraag publiceren het berichtzonder commentaar. Ook in republikeinse kringen onthield men zich voorlopig van commentaar. GEEN DEBAT. Het voorstel van Australië en India om het debat over de Indo nesische kwestie uit te stellen tot de volgende zitting van de alge mene vergadering der V. N. is aangenomen met 42 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 4 onthoudin gen. Aan het eind van het debat sprak Abdul Kadir namens de Nederland se delegatie zijn voldoening uit over de in Batavia bereikte over eenstemming. De Ver. Naties, zei- de hij, zijn veel dank verschuldigd aan allen, die tot het bereiken van dit resultaat hebben samengewerkt, in het bijzonder aan de leden van U.N.C.I. Het besluit om het debat over Indonesië uit te stellen noemde Abdulkadlr een bewijs van zelfbe perking en staatsmanschap. AMERIKAANSE PERSSTEM. Het Amerikaanse blad „Wash ington Post" heeft Dinsdag onder te titel ..vooruitzichten in Indone sië" een hoofdartikel gewijd aan het accoord te Batavia. Het blad schrijft: Op het eerste gezicht lijkt dit late terugkeer naar gezonde op vattingen aan Nederlandse zrjde, die zonder twijfel gedeeltelijk be werkstelligd is door de geduldige politiek van Merle Cochran en het verstandige optreden van dr. Van Royen. Toch laat de nieuwe over eenstemming bijna, iedere belang rijke vraag onbeantwoord. Men vraagt zich af of president Soe- kamo zijn verbitterde vechters kan Ministers en het toeval. Minister mr. dr. J. in 't Veld opende Zaterdag in Am sterdam een congres van de Nationale commissie tegen het alcoholisme. „Het huidige ka binet telt twee geheelonthou ders-drankbestrijders", zo ver telde hij. Wij zijn er dus op achteruitgegaan, want het vorige kabinet telde er drie, dieallen op dezelfde dag jarig waren." (Minister's me destrijder in het huidige mi nisterie dr. W. Drees.) De stad Bonn is door de West- Duitse constituerende vergadering ge kozen als hoofdstad van West-Duits- land. 33 stemmen werden uitgebracht voor Bonn en 29 voor Frankfort. Paus Pius ontving prinses Margaret. Paus Pius heeft Dinsdagmiddag de Engelse Prinses Margaret in een officieuze audiëntie ontvangen. De audiëntie, die gehouden werd in de particuliere bibliotheek van de Paus, duurde 20 minuten. De Prinses werd ontvangen met het ceremonieel, dat aan koninklijke bezoekers wordt betoond. Zo waren in de ruime vertrekken, die de Prinses doorliep, alvorens de bi bliotheek te bereiken, detachemen ten van de Zwitserse en Palatijn- se garde opgesteld, die haar groet- ten. Na de audiëntie werd de Prinses door monseigneur Callari di Vig- nale, die als pauselijk kamerheer optrad, rondgeleid door de Sixtijn se kapel. Nederlandse in Zwitserland gedood. Enige maanden geleden huurde een Nederlands paar, de in 1902 te Salati- ga op Java geboren en laatstelijk te Amsterdam woonachtige H. K. en de in 1922 te Amsterdam geboren dan seres H. de K. een kleine woning te Ascona in Zwitserland. Dinsdagmor gen vond de hulp voor de huishou ding op de deur van de slaapka mer een briefje met het verzoek, de politie fe waarschuwen. Toen deze aankwom, vond zij de danseres dood op bed liggen. Met een slagwapen was haar een hoofdwond toegebracht. Uit achtergelaten brieven concludeer de men, dat K. die de vlucht had ge nomen, zelfmoordplannen had. Het schijnt dat financiële moeilijkheden de oorzaak van dit drama zijn. De Zwitserse politie is thans op zoek naar K. overhalen hun wapens neer te leg gen, voorts of de Nederlanders te Batavia hun regering in Den Haag beter zullen gehoorzamen dan zij eind Januari deden. Terugblikkend, vraagt men zich af, wat de Nedei'landers menen te hebben bereikt met hun mislukte militaire actie. Het toevlucht nemen tot de wapenen in Indonesië heeft levens, schatten en de goede re putatie gekost, die Nederland moei lijk kon ontberen. De Nederlanders kunnen hun fout thans verminderen door te bewijzen, dat zij zich aan de nieu we omstandigheden kunnen aanpas sen. Montgomery confereert met Nederlandse autoriteiten. Veldmaarschalk Lord Montgome ry heeft Dinsdag besprekingen ge voerd met de minister van oorlog en marine a.i., mr. W. -F. Schol.- king, de chefstaf generaal mr. H. J. Kruis en luit-generaal C. Gie bel de chef luchtmachtstaf. Over de aard en het verloop van deze besprekingen zijn geen bijzonder heden bekend gemaakt, Nieuw kabinet voor Nederlandse Antillen. Onder dankbetuiging aan de afgetre den leden van het College van Algemeen Bestuur voor de in hun betrekking aan den lande bewezen diensten, heeft de Gouverneur der Nederlandse Antillen tot leden van het kabinet benoemd de vol gende heren: R. J. Beaujon jr., in het bij zonder belast met openbare werken, wa tervoorziening. landbouw, veeteelt en visserij; Dr. M. F. da Costa Gomez, justi tie en zaken van algemene aard; C. A. Eman. sociale zaken; E. M. Newton, eco nomische zaken, en zaken betreffende de haven- en loodsdienst, radio, radiotele- grafie- en telefonie en luchtvaart: E. A. Mcr Romer, onderwijs, volksontwikkeling en openbare gezondheidsdienst. De benoeming van de heer W. R. Plantz tot lid van het kabinet gaat op II Mei in. daar hij thans optreedt als voorzitter der Staten. Opruiming van vlees in blik. Het centraal distributiekantoor deelt mede. dat met onmiddellijke ingang op de vleesbonnen per rant soen van 100 gram gekocht kun nen worden 2 oz (ongeveer 56 gram) dehy drated beef of dehydrated mutton in blik (gedroogd vlees) f 4 oz (ongeveer 112 gram) bacon enz.; of 8 oz (ongeveer 225 gram) stewed steak, pork and gravy enz.; óf 10 oz (ongeveer 280 gram) paardevlees in blik. Verder mogen do volgende arti kelen zonder inlevering van vlees bonnen worden verkocht: steak and kidney, meat and kidney-pudding, meat and vegetables stew, ham with candied sweet potatoes, irish stew, meat and vegetables hash, pork and soya links en blood sau sage. Het betreft hier de verkoop van een restant-partij vlees in blik. Vriendelijke klanken in Genève Opnieuw is gebleken, dat de Sow jet-leiders in hun politiek ten opzichte van het Westen een nieuwe koers hebben ingeslagen. Te Genève vergadert deze week deeconomische commissie voor Europa van dc Ver. Naties. Op de bijenkomst van Dinsdag hebben de Russische gedelegeerden beloofd, dat de Oostcucopesc landen zullen doen wat zij kunnen om de handel met liet Westen uit te breiden. Het enige beletsel daartoe waren de beperkende maatregelen van de Ver, Staten. De leider van de Sowjet-delegatie legde een verklaring af over de eco nomische toestand in Europa, die de vriendelijkste wordt genoemd sedert het in werking; treden van het plan- Marshall. Onder de huidige omstandigheden, zei hij, is er een steeds grote behoef te aan handel tussen Oost- en West- Europa. De bewering van Harriman, dat het Oosten niet in staat is te expor teren, meende hij te moeten bestrij den. Het Oosten verkoopt 37 meèr aan het Westen dan omgekeerd. Oost-Europa is bereid nog meer te verkopen. Handel echter kan niet eenzijdig zijn. Wy kunnen niet terug keren tot de vooroorlogse toestand, toen de Oostelijke landbouwstaten louter een afzetgebied waren voor industrieproducten uit het Westen. Het Oosten wil niet uitsluitend voed sel en grondstoffen leveren. Belemmerend op de handel werkt de vergunningspolitiek van de V.S. en Engeland, waarbij lijsten van goc. derenworden opgesteld, die alleen :net vergunning mogen worden uitge voerd. OPMERKELIJK COMMENTAAR. Opmerkelijk is verder een Dinsdag via radio Moskou uitgezonden com mentaar op de politieke situatie. De commentator verklaarde, dat samen werking tussen de economische sys temen van de .Sowjet-Unie enerzijds en van Engeland en Amerika ander zijds, niet slechts mogelijk, doch ook wenselijk was in het belang van de vrede. Indien twee verschillende systemen tijdens oorlog samen konden werken, konden zij dit des te beter in vredes tijd doen. Het verschil tussen economische systemen, aldus citeerde hij Stalin, was niet van belang, waar het de samenwerking betrof. Dc economi sche stelsels in Amerika en Duitsland waren gelijk geweest en toch was er oorlog tussen de twee landen uitge broken. De commentafor stelde tenslotte de vraag of het aanleggen van mili taire bases in de nabijheid van de Sowjet-grenzen en het Atlantisch Pact gezien moesten worden als be wijzen van de wil tot samenwerking. Ook vele vrouwen op de verkeerde weg. In 1948 werd in ons land 612 mil- lioen gulden aan alcoholische dran ken uitgegeven tegen 520 mlllloen in 1947. Deze cijfers werden genoemd door de heer C. Smeenk uit Arnhem op het in Amsterdam gehouden eendaagse congres van de nationale commissie tegen het alcoholisme. Er werden op dit congres vier referaten besproken die door de sa menstellers werden toegelicht. Over ,.De vrouw en het alcohol gebruik" sprak mevrouw A. C. Ploeg-Ploeg uit Utrecht. Vroegere Srincipiële geheelonthouders en oudsters zijn nu matige gebruikers geworden, zeide deze. Drankgebruik door normale vrouwen komt stellig meer voor dan vroeger. De vrouwen, die ik op het oog heb, vertonen zich gewoonlijk niet in 't openbaar maar doen hun roes op in besloten gezel schap of thuis cn zijn zij niet thuis, dan worden zij veelal per auto of taxi thuisgebracht. Een opvallend verschijnsel is het. dat het cafébezoek afneemt, doch 't drankgebruik toeneemt, zodat dus het huisgebruik onrustbarend moet zijn gestegen. Minister In 't Veld pleitte voor plaatselijke keuze. Zo ergens, dan geldt hier. dat de wetbehoort vast te leggen, wat in de burgerij zelf is gegroeid. Nederland op Internationaal Landbouwcongres in de V. S. (Van onze Haagse redacteur) Op Zaterdag 7 Mei is de voorzitter van de Stichting voor de Landbouw, de heer H. D. Louwes. met het s.s. „Westerdam" naar de Verenigde Sla- ten vertrokken ter bijwoning van t I.F.A.P.-congres, waarop allerlei land- bouwkwesties behandeld zullen wor den. De heer Louwes zal voor de aan vang van het congres nog een korte studiereis door de Ver. Staten maken. De overige leden van de Nederlandse delegatie vertrekken Vrijdag 13 Mei met het s.s. „Veendam". STAMBOEKVEE NAAR JAVA. Maandag vertrok het s.s. ..Overijs sel" naar Indonesië met een bijzonde re vracht voor Oost Java. een gebied, waar de bevolking zich van oudsher toelegt op het fokken van melkvee. De „Overijssel" heeft in hokken aan dek 21 Hollandse stamboekstieren staan, die aldaar zullen worden ge kruist met inlandse koeien. Dit is de eerste maal na de oorlog en de twee de maal in de geschiedenis, dat Ne derlandse stieren ter omkruising van inheems vee in Indonesië rechtstreeks worden geïmporteerd. Maandagavond laat werd in het ge bouw Kerkstraat 261. Amsterdam. de secretaris van de vakgroep houtbewer king overvallen door twee mannen en van zyn persoonlijke bezittingen beroofd. De ijl' maanden oude Prins Charles niet zijn ouders, de hertog en dc hertogin van Edinburgh in Buckingham Palace. Eerste Kamer Memorie van antwoord verschenen begroting overzeese gebiedsdelen De regering heeft de Eerste Kamer de memorie van antwoord doen toe komen op het voorlopig verslag betreffende de begroting van overzeese gebiedsdelen. In deze memorie komen belangwekkende gegevens voor over de economische en militaire toestand in Indonesië en de regeringspo- litiek in het algemeen. Wij ontlenen er de volgende passages aan: Het feit. dat de regering, ondanks vele ervaringen, bereid blijft om met de leiders vande Republiek over de toekomst van Indonesië overleg te plegen, wijst niet op een illusionisti sche houding tegenover de Repu bliek. Veeleer acht zij het een illu sie te menen, dat de Nederlandse po litiek haar gerechtvaardigde doelstel lingen zou bereiken, wanneer de re gering een dergelijk overleg thans zou afwijzen. De regering acht hel gewenst een grondwetcommissie in te stellen, die haar kan voorlichten over de staats rechtelijke structuur van het nieuwe Koninkrijk en van elk der drie ge- RADIO-STRIJD OOST-WEST Amerikaanse zender in Berlijn sterker. De sterkte van de radiozender in de Amerikaanse sector van Berlijn, RIAS genaamd, zal van 20 kw wor den opgevoerd tot 100 kw om de Russische stoorzenders te bestrijden die de Westelijke radio-uitzendingCn naar landen achter het IJzeren Gordijn onhoorbaar proberen te ma ken. RIAS zal dan gehoord kunnen worden in een gebied met een straal van 900 km. Polen, Tsjechoslowakijc. Lithauen, Hongarije cn een deel van Zuidslavië en Roemenië liggen binnen dit gebied. RIAS zond tot nu toe alleen in het Duits uit. Plannen orden uitgewerkt om in andere talen te gaan zenden of om uitzen dingen van „De Stem A an Amerika" opnieuw uit te zenden. De Russische stoorcampagne tegen de uitzendingen in het Russisch van ,De Stem van Amerika"' en van Demonstraties in de Wilhelminapolder Op 20 Mei a.s. zal zoals wij reeds gemeld hebben in de Wilhelmina polder bij Goes een reeks demonstraties worden gegeven met machines cn apparaten, die dienen voor de ziektebestrijding in de landbouwgewassen. Deze demonstraties worden georganiseerd door de technische commissie van de Stichting voor de Landbouw. Zij vangen aan des morgens te tien uur met als hoogtepunt om twaalf uur een demonstratie met het hefscli roef vliegtuig voor de bestrijding van thrips in vlas. Om de verschillende bestrijdings middelen op de gewassen fe brengen werd voorheen gebruik gemaakt van draagbare rugspuiten. Deze werden gevuld met water waarin het bestrij dingsmiddel was opgelost. Door mid del van een pompinrichting aan de rugspuit wordt de vloeistof onder druk gebracht, en via een slang naar een fijne sproeidop gevoerd, waar mee de spuitvloeistof fijn over de gewassen wordt verspoten. In de loop der jaren is er op het gebied der sproeitechniek veel veranderd. De kleine rugspuiten hebben zich we ten te handhaven, maar worden thans nog in hoofdzaak voor kleine perce len gebruikt. Op grotere percelen wordt gebruik gemaakt van rijdbare sproeimachines, waarbij de sproei- vloeistof op druk wordt gepompt door middel van assen welke in be weging worden gebracht tijdens het rijden. De werkbreedte van deze ma chines is veel groter dan van de rugsproeiers, terwijl grotere hoeveel heden sproeïvloeistof kunnen worden meegenomen. GROTERE MACHINES. Daarna werden de machines nog meer vergroot en van een benzine motor en pomp voorzien die voor het verspuiten over een nog grotere breedte zorg dragen. Thans ziet men vele machines die voortbewogen wor den door middel van een tractor, welke tevens de energie voor de pomp levert. Met deze grote machi nes kunnen grote oppervlakten in be trekkelijk korte tijd behandeld wor den, maar door de grotere tankin- houd -wordt het gewicht der machi nes zwaarder, hetgeen vooral in re genperioden zeer bezwaarlijk kan zijn. Om deze en andere redenen wordt gezocht naar een methode om met lichtere machines en minder vloeistof toch dezelfde hoeveelheid bestrijdingsmiddel intensief op de ge wassen te brengen. Voor dit doel worden draagbare stuifapparaten ver vaardigd waarmee het bestrijdings middel zonder toevoeging van water over de planten wordt verstoven. MOTORVERSTUIVERS, Al spoedig kwamen de motorver stuivers waarmede in kortere tijd grotere oppervlakten behandeld kun nen worden. Een bezwaar is echter dat niet alle plagen met stuifmidde- len bestreden kunnen worden. Om aan de .bezwaren van de sproeimachi nes en de stuifapparaten tegemoet te komen, wordt thans geëxperimen teerd met vernevelaars (atomisers) waarbij een sterk-geconcentreerde oplossing van een bestrijdingsmiddel in geringe hoeveelheid op de planten wordt gebracht. Zelfs van het hef- schroefvliegtuig wordt thans voor de ze bestrijdingsmethode gebruik ge bruik gemaakt. Het zijn echter niet alleen de tech nici die zich met deze problemen hebben bezig gehouden. Ook de bio logen en chemici hebben hierbij een werkzaam aandeel gehad. In de eer ste plaats dient men de levenswijze van insecten en schimmels te kennen en dienen de te gebruiken middelen zodanig samengesteld te zijn. dat ze de insecten doden en de schimmel groei onmogelijk maken, maar boven dien mogen de planten niet bescha digd worden. WAT BEREIKT WERD. Hetgeen op dit gebied thans is be reikt, wordt op Vrijdag 20 Mei 1949, tentoongesteld en gedemonstreerd. Door de heren ir. P. W. Bakker-Ar- kema en dr. A, F. H. Besemer zal op deze dag een toelichting gegeven worden over het gebruik van de di verse machines en bestrijdingsmidde- de B.B.C. werd tydens het weekeinde onverminderd voortgezet. De Ameri kanen en de Britten richtten 60 zen ders op de Sowjet-Unie om door het .storingsgordijn heen te breken. De Russen hadden een aantal nieuwe stoorzenders Ingeschakeld. die steeds Morse-seinen - uitzonden. Slechts zeven of acht Amerikaanse of Britse zenders bleven zonder sto ring. Een-en-twintig konden bij ge deelten worden verstaan en de rest werd onafgebroken gestoord. De Russen hebben slechts een deel van hun kortegolf-zenders bij de stoor campagne ingeschakeld. Veel uit zendingen uit Moskou in vreemde talen gaan normaal door. De pro gramma's bevatten beschuldigingen, dat de Westelijke radiostations de Russische zenders „onderdrukken". Vader poogt zijn baby te doden. Waarschijnlijk in een vlaag van verstandsverbijstering heeft de boom kweker Van O. te Berlicum bij Den Bosch met een scherp voorwerp ge tracht zijn jongste kindje, een acht maanden oude baby. te doden. Hij bracht het kindje enige snij- wonden aan de hals toe. De baby is naar het ziekenhuis te Den Bosch ge bracht. waar bleek dat de verwondin gen gelukkig niet levensgevaarlijk waren. De beide ouders, die geeste lijke afwijkingen vertonen, zijn ter observatie opgenomen. het bestrijdingsmiddel over de plan ten wordt verdeeld, De verschillende typen en merken der thans in gebruik zijnde machines zullen daar tentoongesteld en gede monstreerd worden op vei-schillende gewassen, als vlas, erwten, granen enz. waarbij gebruik zal worden ge maakt van de voor bepaalde plagen bestemde middelen. Ook het liefschroefvliegtuig zal hier demonstreren hoe thrips in vlas bestreden kan worden. Bij het gebruik van het liefschrocf- vliegtuig heeft men het voordeel dat men niet door het gewas be hoeft te ryden, waardoor schade, veroorzaakt door het rijden in het gewas, wordt voorkomen, terwijl met een geringe hoeveelheid be strijdingsmiddel in zeer korte t(jd een grote oppervlakte behandeld kan worden. Ongetwijfeld zal er bij de landbou wers, loonsproeiers en allen dia by de landbouw betrokken zijn grote be langstelling voor deze demonstratie en tentoonstelling bestaan. De plantenziektcnbestrijding neemt thans bij alle cultuurzorgen waarme de de landbouwer te maken heeft. biedsdelen. waaruit het .zal bestaan. Dat een constitutioneel Koning aan het hoofd zal staan der Nederlands- Indonesische Unie, en deze Unie een staatsrechtelijk karakter zal dragen, blijft een richtlijn voor het dooi- de regering bij de aanstaande ronde ta fel-conferentie te voeren overleg. De regering kan op dit ogenblik geen uitspraak doen over de vooruit zichten ter zake van de voorgeno men Ronde Tafel-conferentie aange zien de factoren, welke daarvoor be palend zijn, nog te ongewis zijn. DE ECONOMISCHE TOESTAND. Blijkens uit Indonesië ontvangen berichten waren op 1 Maart 1949 in nieuw bezet gebied een honderdtal ondernemingen intact. Van een veer tigtal ondernemingen weet men, dat zij vernield zijn. Van de rest der on dernemingen zijn nog geen gegevens bekend. De buitenlandse handel van Indone sië heeft zich gunstig ontwikkeld. Het handelsverkeer met Nederland is in belangrijke mate toegenomen. De Indonesische export is van 344 millioen gulden in 1947 gestegen tot ruim een milliard in 1948. terwijl in 1949 een export verwacht wordt van ruim 1500 millioen. Ook de import is gestegen doch in mindere mate. De invoer bedroeg in 1947: 862 millioen, in 1943; ca. 1.185 millioen. Het is niet doenlijk de consequen ties van dc ooschorting van de Mar shall-steun thans reeds in concrete cijfers uit te drukken. Zeker is ech ter. dat zij een zeer nadelige invloed zal hebben op de economische ont wikkeling van Indonesiër Het is bepaald onjuist dat het Amerikaanse grootkapitaal door middel van zijn trusts in Indone sië een grote macht uitoefent. Dat er belangstelling van Amerikaans kapitaal voor Indonesische projec ten bestaat, kan niet worden ont kend en is op zichzelf niet af te keuren. Het is integendeel duide lijk. dat bij de opbouw van Indo nesië medewerking van dit kapi taal uiterst welkom is. DE MILITAIRE SITUATIE. De vraag van vele leden, om uit voerige gegevens over de militaire situatie, kan niet zonder meer wor den' beantwoord, daar de toestand zich herhaaldelijk wijzigt. Wel kan in het algemeen worden gezegd, dat een gestadige verbetering is te bespeuren. Nog vinden overal daden plaats van terreur en vernie ling, maar daartegenover staat, dat liet aanital vrijwillige aanmeldingen van TNI-manschappen toeneemt en dat ook de bevolking steeds meer mede werkt om zich te bevrijden van de terreur van het bendewezen. Deze benden zelf vermijden zoveel moge lijk het contact met de Nederlandse troepen en bepalen zich tot activiteit tegen de bevolking, de ondernemin gen cn inzonderheid de Indonesische bestuursambtenaren. De centra van bende-activiteit verminderen gesta dig. Ien, alsmede over de wijze waarop een zeer belangrijke plaats in. WEINIG WIND. Geldig- tot Woensdagavond: Zwakke tot matige Noordelijke wind. Overdrijvende wolkenvelden, doch geen neerslag van betekenis. Iets hogere temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1