KAPPIE T PREDIKBEURTEN BURGEMEESTER D'AILLY LOSTE HET STARTSCHOT ie vreem de kielt SPORT EN WEDSTRIJDEN i: ante Sabine grijpt in KLANKEN uit DE AETHER ZATERDAG 7 MEI 1949 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Ronde van Nederland De Belg Meersman won eerste étappe. Duizenden belangstellenden waren Vrijdagmorgen op dc Dam te Am sterdam bijeengekomen om de start an de Ronde van Nederland te zien. Het zonnetje scheen tussen de wolkenstapels door en gaf het historische plein een vrolijk aanzien. Om half twaalf precies was het grote moment aangebroken, dat de burgemeester van Amsterdam, mr. A. J. d'Ailly, 't schot loste voor dc symbolische start van de tweede Ronde van Neder- land en terwijl het muziekcorps va n dc Amsterdamse politie vrolijke mu ziek ten gehore bracht zette de ronde-karavaan zich in beweging. Voorop gingen een aantal witgehelmde motorrijders van de rijkspolitie en daar achter volgden de renners. In een snel tempo ging het in de richting van Zaandam waar de werkelijke start was. En zo is dan de tweede Ronde van Nederland begonnen. De organisatie van de tweede Ron de van Nederland heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Toch kwam de hele regeling van deze grootse onderneming tijdig in kan nen en kruiken en men slaagde er in voor een bezetting te zorgen, die, wat de Nederlanders betreft, zeker niet zwakker genoemd kan worden dan het vorig jaar. DE A-PLOEG. Integendeel, de nationale A-ploeg bijvoorbeeld maakt man voor man een formidabele indruk,. Daartoe be horen onder meer Schulte en Mid delkamp, die in '48 niet van de par tij waren. En in zowat alle andere teams zitten bekende cracks die er de kern van vormen en omringd zijn door veelbelovende jongeren. De buitenlandse deelneming lijkt over het algemeen genomen nume riek en misschien ook kwalitatief een tikje minder dan verleden jaar, maar men treft toch renners aan als de Fransen le Nizerhy en Cosson, de Belgen Callens, Acou en Grysolle, de Zwitsers Diggelman die hun spo ren in tal van internationale wed strijden verdiend hebben en voor hun kansen zullen vechten. DE EERSTE ÉTAPPE. Op het eerste gedeelte van het tra ject wisten vier renners reeds uit te lopen en bij Alkmaar hadden van Beek, Schellingerhout, Vooren en Acou een voorsprong van plm. 500 •meter. Maar op de weg langs hei Noordhollands kanaal wist het pelo ton de koplopers weer in te halen. Wa£ verder probeerde Lakeman het nog eens, maar op de Afsluitdijk moest ook hij weer aansluiten. Zo ging het door tot Bolsward. waar ne gen renners wegliepen, onder wie Schulte, terwijl Middelkamp het pe loton aanvoerde. Tot de finish toe wist de kop groep zich te handhaven met uitzon dering van Piet de Vries. Acht ren ners passeerden met dezelfde tijd de eindstreep en vlak daarachter volgde Lakeman. De officiële uitslag van de eerste étappe luidt: 1. De Meersman (Belg. A ploeg) in 4 uur 49 min. 50 'sec.; 2. Harm Smits (Ned. B ploeg); 3 Schellingerhout (Ned. C ploeg); 4. Ketelaar (Ned. B ploeg); 5. Theo Middelkamp (Ned. A ploeg); 6. Bo- gaerts (Belg. B ploeg); 7. van Stayen (Belg. B ploeg)8. G. Schul te (Ned. A ploeg)allen in 4 uur 49 njin. 50 sec. Het ploegenklassement luidt: 1. Ned. B 14 uur 29 min. 43 sec.: 2. Ned. D 14.30.09: 3. Ned. A 14.31.36; 4. België B J4.31.36; 5. België A 14.35.27; 6. Ned. G 14.36 34; 7. Ned. C 14.10.16; 8. Belg.-Ned. ploeg 14.43.01; 9. Frankrijk 15.13.42; 10 Zwitsers- Ilal. ploeg 15.J4.21. Internationaal Yoetbalprogramma voor 1949 '50. Naar wij vernemen is het internati onaal programma van het Nederlands elftal voor het seizoeen 1949/1950 als volgt samengesteld: Thuis: Denemarken en België. Uit: Zwitserland, Zweden en België. Een uit 6 pagina's bestaand manu script dat in de archieven van de acade mie voor muziek is gevonden, wordt aan Beethoven toegeschreven. 17. Wel zag Signor Rivaldi de „Kraak" nog op dezelfde plek liggen en daar holde hij naar toe. „Signor Capitano!" riep hij, toen hij Kap- pie aan de verschan sing zag staan. „Ben ik idiootgek? Heb ik een toverspookkasteel gezien?.... heb ik..." „Ik heb het ook ge zien", zei Kappie. „En ineens was het weg zo'n kerel in een har nas te paard en die burcht.... ik weet toch zeker, dat ik klaar wakker ben „Signor Capitano!" gilde Signor Rivaldi. „Wij zijn idiootgek.... wij zijn ziekonze hersenen kronkels...." „Wat is hier aan de hand?" vroeg de maat, die ook aan dek geko men was. „Zo, ben jij daar ook, klont van een kerel!" zei Kappie woedend. „Waar was je al die tijd?" „Ik heb geprobeerd die klok te repareren!" zei de maat stomverbaasd. „Wat klok!" riep Kappie. „Ga naar de brug! We vertrekken! Ik wil niets meer van die pop penkast hebben!" Scheepvaartberichten. Vlissingen aangekomen. 5 Mei: Franka v. Antwerpen; 6 Mei: Wolf v. Rouaan. Vlissingen vertrokken, 5 Mei: Franka n. Rouaan. Gepasseerd n. Antwerpen. 5 Mei: West- land v. Sharpness n. Gent; Alblasserdijk v. Rotterdam; Blommersdijk v. Rotter dam; Sambre v. Le Havre; Loenerkerk v. Barcelona; Edam v. New-York; 6 Mei- Leuvehaven V. Rotterdam; Harvic v. Port Talbot. Gepasseerd v. Antwerpen, 5 Mei: Deo Gloria n. Brie lie; Soemba n. Dublin; Zaan n. Amsterdam: Spica n. Rotterdam; Hedel ri. Montreal; Gruno n. Londen; Alwaki n. Rotterdam; Henrica n. Zee v. Gent; Arbo n. Hamburg; Import n. Rotterdam; Al- dabi n. Rotterdam; Glashaven n. Kopen hagen. SCHEPEN VAN EN NAAR INDONESIË. Naar Indonesië: Groote Beer, Amster dam—Java, 5 Mei van Belawan; Garoet, RotterdamBatavia, 5 Mei van Genua; Kota Inten, RotterdamJava. 5 Mei Do ver gepasseerd; Willem Ruys, Rotterdam. Batavia, 5 Mei Malta gepasseerd. Van Indonesië: Modjokerto, Batavia— Rotterdam, 6 Mei te Aden. WIELRENNEN Piet Verwijmeren won in Koewacht. De grote prijs van Koewacht, ver reden op Donderdag jj. bracht een veld van 130 amateurs aan de start. Velen onder hen bereikten de finish niet door herhaaldelijk voorkomende valpartijen wegens het door de regen glad geworden wegdek. Vele favorie ten werden hier door uitgeschakeld. Van 't Westeinde van Nieuwdorp kwam reeds in de eerste ronde dus danig te vallen, dat hij met een ge havende fiets de strijd moest voort zetten. Kloosterman was lange tijd aan de kop te vinden maar ook hij werd het slachtoffer van valpartijen (Ingezonden mededeling). FEUILI ETON Roman van MARIA SAWERSKY 91 „Naar Italië, ja?" „Naar Italië, naar de Zuidpool of naar Honoloulou, je hebt 't maar voor het zeggen. En dan breng ik je naar mijn landgoed. Wat zal m'n oude op zichter blij zijn, als ik me daar einde lijk voor goed kom vestigen! We zul len dan een gezellig leventje opzet ten, liefste. Ik heb alleraardigste bu ren, die nodigen we uit, we gaan zelf op visite, kortom, we zullen het ons samen zo prettig mogelijk mogelijk maken. En als 't ons daar te verve lend wordt, dan trekken we er een paar weken tussenuit, dan gaan we haar de hoofdstad, of op reisNou. wat zeg je wel van zo'n programma?" Irene kon er zich tenvolle mee ver enigen. Het beloofde alles, waarnaar ze altijd verlangd had. Eindelijk, ein delijk waren dan al haar zorgen van haar afgenomen. Ze kreeg een goede hian, die haar lief had en al haar wensen zou kunnen vervullen. Een warm gevoel doorstroomde haar en ze zag zich gedwongen daaraan uiting te geven. >.Ik ben zo gelukkig, Karei", fluis terde ze, zijn haar strelend, en de, in heersende duisternis verge makkelijkte deze openhartige beken tenis in ijiet geringe mate. „En ma ma zal ook blij zijn. Ik.... ik kan je dat alles zo niet verklaren i",, ?n verklaringen alsjeblieft, lief- n'/f Kareltje overmoedig. ..Maar ik wou je wat zeggen „Ik wil niets weten, kind. Ik wil ma?r gelukkig zijnWaar toch in 's hemel naam die chauf feur?" .P® chauffeur verwijlde nog steeds j v-.e ,me'sje zijner keuze, maar ein delijk dacht hij toch ook weer aan zijn plicht en keerde hij met een blik benzine naar de wachtenden terug, in zichzelf mopperend en zich niet nepaald overtuigend excuserend, frun nikte hij nog wat aan de wagen en aaarna reden zij verder. v?* ,tegen middernacht keerden zij «L te* teru6. waar allen in de grootste opwinding bleken le verke ien. Mevrouw Larsen was geheel /erstuur en viel van de ene huilbui n de andere. Een of andere onbe kende had het gerucht verspreid, dat op een kruispunt van twee wegen een auto was verongelukt. De wagen was volkomen vernield en de beide inzit tenden, een dame en een heer, waren naar het ziekenhuis overgebracht. La ter bleek dit gehele bericht volkomen op fantasie te berusten, maar intus sen was mevrouw Larsen totaal uit haar evenwicht geraakt. Ook tante Sabine was bijzonder zenuwachtig, Beate zag bleek en Felix stond op het punt de politie te gaan waarschuwen. Op dat ogenblik traden de vermis ten binnen. „Irene!" riep mevrouw Larsen, ter wijl ze snikkend op haar dochter toe vloog. Maar onmiddellijk daarop ver keerde haar zorg in boosheid en wend de ze zich woedend tot Kareltje. „Wat haalt u in uw hoofd om bij dit weer m'n dochter op een autotocht mee te nemen?" riep ze, buiten zich zelf van kwaadheid. „Ik heb bijna 'n hartaandoening gekregen „Het is werkelijk onverantwoorde lijk van je, Karei", mengde ook Reu der zich in het gesprek. Alleen tante Sabine zweeg, omdat ze op Kareltjes gezicht meende tc le zen, wat hier alles achter stak. „Ik ben totaal van streek", bekende Schuch deemoedig. „Ik jigem alle schujd op me. Ik ben verdwaald..... hmóf janee ik bedoel eigenlijk, dat ik heleipaal niet ver dwaald ben, maar dat ik juist de goe de weg héb gevonden, omnou ja, laten we daar ook maar over zwij gen. Het spijt me geweldig, werke lijk, ofhmwelbeschouwd, spijt 't me ook helemaal niet ..Je bent wel niet lekker, zeker?" snauwde Reuder zjjn vriend toe. „Wat klets je pou eigenlijk allemaal?" Op deze vraag wist Kareltje slechts één antwoord. Hij" sloeg zijn armen om de hals van mevrouw Larsen, gaf haar een kus en zei: „Bromt u nu alsjeblieft niet langer op me. Daarvoor zult u later nog ge noeg gelegenheid krijgen.... schoon mama!" (Wordt vervolgd) en verdween tenslotte naar de ach terste gelederen. Jansen uit Axel verdween om de zelfde reden uit de strijd. Piet Verwijmeren reed een tactisch goed bekeken course. Steeds was hii vooraan te vinden, waardoor hij niet betrokken werd in een valpartij. Op het goede moment sprong de Terheij- denaar weg om tenslotte met één mi nuut voorsprong als eerste door dc finish te gaan. Vos uit 's Hertogen bosch kreeg in de laaste ronde ban- denpech en kwam op een gewoon rij wiel als tweede door de finish. Kloosterman plaatste zich als eeste Zeeuw. Ook van 't Westeinde beëin digde de course. ZWEMMEN Nieuw wereldrecord 200 m. rugslag heren. Tijdens wedstrijden te Newhavcn, slaagde de Amerikaanse Olympische kampioen Allan Stack er in een nieuw wereldrecord te vestigen op de 200 m. rugslag. Het oude record, dat sedert 4 Maart 1944, te Annapolis gevestigd, met 2 min. 19.3 sec. op naam stond van Adolf Kiefer (V. S.) werd met 0.8 sec. verbeterd. Stack legde de afstand af ip 2 min. 18.5 sec. VOETBAL Geen supporters bij Oostenrijk-Hongarije. De Hongaarse regering heeft tot dusver geweigerd visa te verstrekken aan een ieder, die het Oostenx-ijkse voetbalteam wenst te vergezellen, naar de wedstrijd tegen Hongarije, welke Zondag 8 Mei te Boedapest wordt ge speeld. Visa werden alleen verstrekt aan spelers en een official, maar aan alle fotografen cn sportjournalisten werden visa geweigerd, ook aan hen, die communistische kranten vertegen woordigen. Gratie voor mariniers Zij weigerden een kampong plat te branden. Naar eerst thans bekend is geworden, heeft de minister van justitie reeds in De cember van het vorige jaar de Nederland se mariniers op Oost-Java, die destijds weigerden een bevel van hun meerdere om een kampong af te branden, op te vol gen en die deswege op 2 April 1948 voor het Hoog Militair Gerechtshof te Bata via tot gevangenisstraffen zijn veroor deeld. in vrijheid doen stellen, zulks in afwachting van de beslissing op ingedien de gratieverzoeken. De 30-jarige L. J. S.. uit Amsterdam en de 35-jange M. S„ uit Leiden, waren ver oordeeld tot gevangenisstraffen van resp. 2 jaren met aftrek en 2 jaren en 6 maan den met aftrek. De derde militair, de 20- jarige J. H. J. de H.. had zijn gevange nisstraf reeds ondergaan toen hij in vrij heid gesteld werd. Als bijkomende straf werd ontslag uit de militaire dienst ver leend zonder ontzetting van de bevoegd heid om bij de gewapende macht te die nen. Bij Kon. Bepluit is hun thans bij wege van gratie het onvervuld gedeelte der ge vangenisstraf. alsmede de. bijkomende straf kwijtgescholden. Handeisaccoord met Bizonia nog niet mislukt? Met betrekking tol het bericht van het Duitse persbureau D.P.D.. dat de militaire gouverneurs van -de Bizone geweigerd hebben de aanvullende handelsovereen komst tussen de Bizone en Nederland goed te keuren, vernemen wij van be voegde zijde het volgende. Er zijn inder daad tijdens de laatste besprekingen, wel ke in Maart met de vertegenwoordigers van de Bizone in Den Haóg werden ge houden, enige moeilijkheden ten aanzien van de vaststelling der goederenlijsten gerezen. Daarover is echter een geregeld contact gaande met het geallieerde bezet tingsapparaat in Duitsland. Berichten als zou het aanvullend ac- coord zijn verworpen, moeten als prae- matuur worden beschouwd. Bij K. B. is met ingang van 1 Maart 1949 bevorderd tot schout-bij-nacht de ka pitein ter zee P. Rouwenhorst. WALCHEREN ZONDAG 8 MEI. Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 10 en 7 ds. Theunissen; Amemuiden 10 en 6 de heer Smit, 2.30 ds. de Keijzer; Biggekerke 10 ds. Wittc- veen, 2 ds. van Dijl; Domburg 9.30 en 7 ds. v. Wi'lenswaard; Grjjps- kerke .10 en 2.30 dienst; Klevers- kerke 2.30 ds. Otte; Koudekerke 10 ds. Enker, 2.30 ds. Witteveen; 't Zandt 10 ds. v. Dijl, 7 ds. Enker; Meliskerke 10 en 2.30 de heer Bar nard; Middelburg 10 ds. Don, 7 ds. v. Woerden; Concertzaal 10 ds. Dedecker; Nieuw- en St. Joosland 10 en 2.30 ds. Pijnacker Hordijk; Oostkapelle 10 en 2.30 ds. Richard; Ritthem 10 ds. Oosthoek. 2.30 ds. Wagener; Serooskerke 10 ds. v. Empel, 2.30 ds. Don; St. Laurens 10 en 7 ds. Keijzer; Veere 11.15 ds. Otte: Vlissingen St. Jacobskerk 10 ds. Sickesz. 5 ds. Hartjes; En gelse kerk 9.30 Jeugdkerk; Haven- dorp 10 ds. Aalbers; Westkapelle 9.30 leesd.. 2.30 ds. Oosthoek; Zou- telande 9.30 en 230 ds. Wagener. Souburg: 9.30 en 7 ds. Spijkerboer. Eglise Wallonne. Middelburg (Egllse Anglaise) 10.30 ds. Blommaert. Geref. Kerk. Amemuiden 10 en 2.30 ds. Veldhuizen; Domburg 11 ds. Scheele. 3 leesd.; G&pmge 9.30 en 2 ds. Colenbrander; Grijpskerke 10 en 2.30 ds. Dorst; Koudekerke 9.30 en 2.30 ds. Elshout; Melis kerke 9.30 en 2.30 ds. van Nes; Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 en 5.30 ds. van -Til; (Noorderkcrk) 9, 2.30 cn 5.30 ds. Veldkamp; Oost en West-Souburg 9.30 ds. v. d. Berg-, 2.30 ds. Kuiper; Oostkapelle 9.30 en 2.30 ds. Deenik; Seroos kerke 10 en 2.30 ds. v. Wouwe; St. Laurens 10 en 2.30 ds. Boon; Veere 9.30 en 2-30 ds. Streefkerk; Vlissingen 9.30 en 5 ds. Hindpks (afsch.): Vrouwenpolder 10.30 4 ds. Kuiper: Westkapelle 9.30 leesd., 2.30 ds. Scheele. Geref. Kerk (art. 31). Middqlbur; 2 en 7 ds. Verheii; Zoutelande 9.3' ds. Verhen, 2.30 leesd. Geref. Gem. Aagtekerke 9.30. 2 en 6 leesd.; Amemuiden Zaterda; ds. de Wit, Zondag 9.30, 2 en leesd.; Meliskerke. 930, 2 en I leesd.; Middelburg 9.30, 2 en 6 ds. de- Wit; Oostkapelle 10 en 2.30 leesd.; Vlissingen 9.30, 2 en 6 lees. dienst; Westkapelle 11 en 4.30 leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Middelburg en 3 leesd.; Vlissingen 9.30 en 5 leesdienst. Ver. Vrjjz. Hervormden. Middel burg geen dienst; Vlissingen 10.45 ds. Metz en ds. v. d. Veen. Evang. Lutherse Gem. Middel burg 10.30 ds. Johannes; Vlissin gen 9 ds. Johannei. Doopsgez. Gem. Middelburg geen dienst; Vlissingen geen dienst. Herst. Apost. Gem. Vlissingen: öingei 9.30 er 3 dienst. Ilerst. Apost. Zendingskerk. Vlis singen: Concordia. 10 en 5 de heer J. Voogt, openbare eredienst. Herst. Apost. Zendingsgem. Vlis singen: Baitkersgang 10 en 2.30 dienst. Leger des Heils. Middelburg 7 30 bidstond, 30 Heil. dienst, 4 openl. samenk,, 7.30 Verlossingssamenk. Kerk v. d. Heiligen der laatste dagen. Middelburg. Lange Giststr. 13, 6 dienst. Amsterdamse Beurs Nederland 1948 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-lening 1947 3 Investeringscert. 3 Nederland 1902G4 Nederland 196264 Nederland N.W.S. 2% Spaarc. A f 100 2% Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Ned. Ind. Hand. E Ned. Handelmij. AKU Bergh's Jurgens Calvé-Delft Centrale Suiker Kon. Ned. Hoogoven: Unilever Ned. Kabclfabriek Philips Wilton Feynoord Biliton Kon. Petrol. Mij. Amsterdam Rubb. H.A. Lijn Kon. Paketvaart Ned. Scheepv. Unie Rotterdamse Lloyd Stv. Mij. Nederland Handelsver. A'dam Deli Batavia Mij. Deli Mij. Anaconda Bethlehem Steel General Motors Kennecot Shell Union Baltimore Spw. Miss K.T. Spw. New York Centr. Spw. Pennsylvania Als laatste dag van een de Amsterdamse effectenbeurs een vaste re ondergrond en oplopende koersen ver toonde, bracht deze Vrijdag "n vriendelij ke stemming, die de gehele middag voort duurde en uiteindelijk, speciaal voor de Indonesische cultuurwaarden, tot flinke koerswinsten leidden. De opheffing van de blokkade in Berlijn, hetgeen Woensdag avond bekend was geworden, had. daar de beurs gisteren gesloten was, nog geen invloed kunnen uitoefenen, maar vooral de overeenstemming tussen Nederlanders en republikeinen bij de voorbereidende besprekingen, waren ooi-zaak van deze vriendelijke en vaste markt. Hier cn daar bleken kleine orders van het publiek aan wezig te zün. doch voor verreweg liet Erootste gedeelte waren het de beroeps handelaren. die aan de transacties deel- 4 Mei 6 Mei 99% 99% 96% 96% 9714 97 103 103% 97 97 98 80', i 79% 100% 100% 94% 94% 97 06% 108% 112 162% 154% 165% 166% 273 280% 147% 148 165 166 180 180 245% 250's 265 160 164 435 287% 290% 140'/, 144% 97% 99% 151% 153% 159% 162% 151% 154 163 164% 158% 162% 132% 136 150% 153% 29% 92% 46% 46 35% 36% 8% 3% 10% 14% 14% eek. v aarin KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Bedankt voor Zwammerdam N. Kooreman te Scherpenisse. GEREF. KERKEN Aangnomep naar Krommenie (als hulppred.) P. van Dijk, a.s. cm. pred. te Zaandam (vroeger pred. te Se rooskerke (W.) GEREF. GEM. Beroepen te Temeuzen T. Dorre- steyn te Opheusden. Tweetal te Krabbendijke ds. J. D. Bal te Dirkslnnd en ds. C. v. d. Wocstijne te FILMS VAN DE WEEK EERLIJKE DEENSE FILM. .irmte. een mensenkind" („Ditte Men- ncskebarn") met Tove Maës en Jette Ziegler; een film van Astrid en Bjarne llenning-Jensen. Levensdrama. Uitgeroepen als „film van de maand" is „Ditte" wat ons be treft film van het jaar. Het gebeurt maar zelden, dat wij een geschiedenis uit het werkelijke leven zo zuiver, zo ontroerend, zo eenvoudig, maar ook zo verbijsterend knap op het filmlaken krijgen opgedist. Bij de-makers moet dé bedoeling hebben vóórgezeten het leven van Ditte. dit prille mensenkind, te maken tot een schreeu wende aanklacht tegen onrecht, misstan den en huichelarij en zij zijn daarin ze ker geslaagd. Maar de film werd méér: hij werd een eerlijk document humain. meeslepend geregisseerd en gespeeld. Hulde voor de Deense, filmindustrie, af keuring voor de filmkeuring, die niet schroomde ten onrechte de schendende schaar te hanteren. (Alhambra, Vlissin gen). „Iris" (..Iris och LÖjtnantshjarta") met Mai Zetterling, Alf Kjellln cn Ake Alaes- son; regie: AU. Sjöbcrg. Liefdesgeschiedenis. Nóg een product uit het Noorden, in de verte op ..Ditte" gelijkend wat betreft de lotgevallen van het meisje, dat in het centrum van het verhaal staat, doch van mindere kwali teit. De film is gebaseerd op eeu kenne lijk vrij banaal romannetje en heeft daar mede gemeen, dat er naar gestreefd- is de smaak van een zo groot mogelijk pu bliek te behagen. Mai Zetterling. die nu in Engeland filmt, had hier een minder gelukkige rol dan in „Frida", maar haar spel val te prijzen. (Electro. Middelburg). ..Gifhandcl in Shanghai" („Intrigue") met George Raft. Jone Havoc, Helena Car ter en Tom Tully; regie: Edwin L. Ma rin. Avonturenfilm. Een Amerikaans rou tine-product, waarin Raft als ex-piloot zich in het „na-oorlogse" Shanghai met animo wijdt aan zwarte handel, totdat hij zijn dwalingen inziet, zich tegen de mis daad te weer stelt en een pakhuis vol voedsel aanbiedt aan de hongerige be woners. Na enkele moorden dus een happy-ending. temeer daar hem een lief meiske opwacht. (Schouwburg. Middel- bur en Luxor, Vlissingen). ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Voor spoedgevallen zal te Vlissin gen te bereiken zijn: de heer L. P. Boone, arts, Badhuisstraat 24, tel. 2950; te Middelburg: de heer W. Feike- ma, arts, Dam 16, tel. 2993; te Koudekerke. Westkapelle en Zoutelande: dr. M. Huygens. ..De Wiezel", Westkapelle. tel. K1188-316; te Veere, Serooskerke en Oostka pelle de heer M. A. v. d. Sluys, arts te Veere, tel. 271. APOTHEKEN. Middelbui-g: Apotheek Van Pien- broek, Markt, tel. 2134. Vlissingen: Apotheek van Oc-kenburg Badhuisstraat 22, telefoon 2066. 8 Mei HOOG WATER LAAG WATER u. fNAP U.+NAP u.— NAP u.—NAP Vlissingen 10.29 1.66 22.53 1.58 4.12 1.86 16.44 1.65 Terneuzen 10.55 1.88 23.22 1.79 4.41 2.07 17.15 1.85 Hansweert 11.25 2.03 23.45 1.90 5.14 2.22 17.50 1.99 Zierikzee 11.40 1.38 4.49 1.60 17.31 1.34 9 Mei Vlissingen 11.30 1.89 23.47 1.79 5.19 2.02 17.39 1.83 Terneuzen 11.57 2.10 5.52 2.23 18.14 2.04 Hansweert 12.32 2.22 6.29 2.33 18.52 2.19 Zierikzee 0.06 1.16 12.52 1.50 5.58 1.68 18.26 1.44 ZONDAG. De rubriek „Men vraagt cn wij draaien" van Rutger Schouts op Zon dagmorgen wijkt wel heel sterk af van de overige vragerijen cn draaieryen en zijn toelichtingen zijn altijd de moeite waard voor iemand die wel eens iets meer van bepaalde werken wil weten. Vandaag brengt Rutger Schoute fragmenten 'uit Moessorgski's opera ..Boris Godoenof" (Hilv. I 9.15). Voorts is natuurlijk de uitzending van de Zeeuwse provinciale landdag van de V.P.R.O. uw aandacht ten volle waard; om 17.00 uur wordt een aantal flitsen hiervan de aether ingezonden (Hilv. I). Bewonderaars van Wagner kunnen 's avonds laat (23.15) vla Hilv. II hun hart ophalen aan een reeks opnamen van fragmenten uit opera's van de meester van Bayreuth. Om 13.50 spreken dc spoorwegen weer eens: ir. Posthumus Meijes be spreekt het nieuwe spoorboekje over Hilv. I. Hilversum I: 8 Nieuws;- 9.15 Men vraagt... en wij draalen-, 12.30 Dc Zondagclub o.l.v. R. Feenstra: 12.40 De Rustenburger Koor knapen o.l.v. Henk Hoogcrvorst; 13 Nws; 13.30 De spoorwegen spreken; 14.05 Boe kenhalfuur; 15.30 Zó geniet U méér van muziek; 16.45 Wekelijkse sportrevue; 17.30 Ome Keesje: 17.50 Do ronde van Neder land; 18.15 Cor Steijn. orgel en Tonny Schifferstein, piano. 18.30 Ned. Strüdkr.; 19 Radiolympus; 19-30 Paul Godwin cn Benedict Silberman; 20 Nieuws: Operette van Fritz Kreisler; 21.05 Muziek van Sig- mund Romberg: 22.15 Bijnamen in de Kamermuziek (21e concert»; 22.45 Drie sonates van Wolfgang Amadous Mozart; 23 Nieuws. Hilversum II: 8 Nieuws; 10 Pontificale Hoogmis ter viering van het Bescherm- feest van de H. Jozef, in dc St. Jozefka pel te Smakt, gecelebreerd door Z.H. Ex cellentie Mgr. G. Lemmens, Bisschop van Roermond; 11.40 Cyclus: De pianowerken van Mozart: 13 Nieuws: 14.30 Concert in de Beethovencyclus van het Concertge bouworkest te Amsterdam o.l.v. Otto Klemperer, 15.40 Reger-Bruckner cyclus; 15 55 Nationaal Symph. orkest oj.v. Hans Kindier: 18.30 Geestelijke muziek uit de Baroktijd; 18.45 Meindert Boekei bespeelt het orgel van de Westerkerk te Amster dam; 19.30 Nieuws; 19.45 Gramofoonmu- ziek; 19.50 In 't Boeckhuys: 20.12 Uit en thuis; 23 Nieuws 23.15 Ged. uit opera's van Rich. Wagner. Brussel-Vlaams (322 m.): 8. 9. 13, 19, 22 en 23 Nieuws; 14 Opera- en zangplaten: 15.30 Schots Militair orkest; 22.15 Verzoek- progr. Brussel-Frans (484 m.): 7. 8. 13. 19.45. 22.05 en 23.55 Nieuws: 13.10 Licht ver- zoekprogr.; 15 Gram. muziek: 20 Casino- progr.; 20.20 Beethoven-concert. Engeland-Home Service (343 m.): 8. *13. 18. 21 en 23 Nieuws; 15 BBC Northern orkest: 18.30 BBC Theater-koor en or kest; 22.38 Werken van Bach en Mozart. Engeland-Light Program (1500 en 203 m.): 9. 19. 22 en 23.56 Nieuws: 12 BBC Revue orkest; 14 Hoorspel; 20.30 Com munity singing; 22.15 Sandy MacPherson, orgel. MAANDAG. Hilv. I brengt om 22.30 een cello recital door George Roth, begeleid door Pierre Palla; zij spelen werken van Bréval. Martinu en Schumann. Nóg later, n.l. om 23.15, spelen Wiin Noske en Hans Schuwman (clavecim- bel) over Hilv. II Uederlandse viool muziek uit de achttiende eeuw. Vroeger op de dag verdient het wel licht aanbeveling eens naar het con cert voor fluit en orkest van Vincent d'Indy te luisteren. Om 11 uur wordt voor Hilv. II een opname van de flui tist Marcel Moyce met een orkest o.l.v. Eugène Bigot gedraaid. Hilversum I: 7 cn 8 Nieuws; 9 Gramo- foonmuziek; 10.15 Arbeidsvitaminen; 11.15 Orgelconcert door Pierre Palla; 12.25 Ronde van Nederland: 13 Nieuws; 14.20 Gramofoonmuziek; 16 Solistenconcert; 18 Nieuws; 18.30 Ned. Strijdkr. 19 Radio filmkrant; 20 Nieuws; 20,05 Radioseoop; 22.30 George Roth, violoncel en Pierre Palla, piano; 23 Nieuws. Hilversum II: 7 en 8 Nieuws: 9.35 Mu ziek bij het werk; 10.05 Vitya Vronsky en Victor Rabin, pianoduo, spelen werken van Serge Rachmaninoff; 11.20 Van oude en nieuwe schrijvers: 12.10 Lunchklanken; 12.38 Dolf v. d. Linden cn zijn Metropole orkest: 13 Nieuws: 13.15 Populaire orgel bespeling uit het Concertgebouw te Am sterdam: 14.35 Symphonte Orkest o.l.v. Arturo Toscanini; 14.45 Sweelinck-kwar- tet; 15.35 Koor o.l.v. Alex Schellcvis; 18.30 Oud-Nederlandse Huismuziek: 18.45 Piano duo André de Raaff-Jacques Schutte; 10 Nieuws; 19.30 Het actueel geluid; 20 Nws; 20.15 Het Nederlands kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel; 21.30 Omroeporkest o.l.v. Hugo de Groot; 23 Nieuws: 23.15 Cyclus Nederlandse vioolmuziek uit de achttien de eeuw. Brussel-Vlaams (322 m.): 7. 8. 9. 13. 17.05, 19. 22 en 22.55 Nieuws; 14 Voor dc vrouw; 19.30 Zwitserse muziek; 19.50 Voordlacht; 22.15 Vcrzockprogr. Brussel-Frans (484 m.): 7. 8. 13, 17, 19.45, 22 en 22.55 Nieuws; 14 Werken van Men delssohn: 20.30 Voordracht; 20.45 Film- progr.; 21.15 Haydn-kwartet. Engeland-Home Service (343 m.): 7. 8. 13. 13. 21 en 23 Nieuws: 12.25 Gevar. pro- gr.; 15.30 Voor de vrouw; 20.15 Het BBC Theater-orkest; 21.15 Hoorspel. Engeland-Light Program (1500 en 262 m.): 9. 19. 22 en 23.36 Nieuws: 13 Sandy MacPherson. orgel; 18.30 Community- singing; 19.30 Gramofoonmuziek; 20.30 Radiofeuilleton. ZON EN MAAN 8 Mei Zon: Op 4.58 MaanOp 14.50 9 Mei Zon: Op 4.57 MiMU Ow IS )f onder 20.17

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 5