NIEUWS UIT ZEELAND Plouvier heeft DE Schoenen HERBEPLANTING WALCHEREN r Spoorweg Industrieterrein Middelburg geopend. WALCHEREN /lissingse Bestuurdersbond Een „zwarte" sleepboot gekocht Montgomery in Nederland doorPUN AKKERTJES Maurice Maeterlinck t 46 WALCHERSE BOEREN ZEGGEN DE GEBOORTEGROND VAARWEL „Om de toekomst van onze kinderen" 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 7 MEI 1949 ïn hoeverre is zij thans gelukt Dc vraag, in hoeverre de herbeplanting van Walcheren tot nog toe gelukt zou zyn, heeft in sommige kringen thans de aandacht en het antwoord op die vraag Is niet altyd gunstig. Wfl brengen hier thans twee upinie's over dit l>elangrijkc probleem. Deze opinie's lo pen nogal uiteen. Kort geleden hield de heer W. Brand te Domburg een lezing over de herbeplanting, waarbij hy sprak als man van brede ervaring, want tot Maart 1949 planjte zyn bedrijf een half millioen struiken, bomen enz. in de Walcherse grond. LANDSCHAPS SC HOON Hij had critiek op de beplanting van de Veerse weg, die met essen beplant is, weike thans tussen struiken staan. Landschappelijk achtte hy die beplanting verkeerd. Dc vraag of de beplanting van Walcheren technisch zou gelukken, was overigens voor de heer Brand niet dc meest dringende vraag, wel de kwestie of een beplanting zou ontstaan, die uit een oogpunt van landsehapsschoon aan billijke voor waarden zou voldoen. Het ls. zo meende hij. niet vol doende wanneer nieuwe beplantin gen alleen bosbouwkundig bekeken worden. Er behoorde ook supervi sie te zyn, die gericht is op het landsehapsschoon en dat niet voot een enkele, maar voor alle beplan tingen. Als voorbeeld van slechte be planting moet men het aanbren gen van liguster om de trans- ïormatorhuisjes noemen, die beter schui! konden gaan achter een en kel- .knotwilg, wat elzestruiken en enkel a Meidoorns. Overigens is de heer Brand voorstander van een ruimere toe passing der aloude Meidoorns. HOEVEEL MISLUKTE. Technisch, zo zegt hij, heeft de herbeplanting een klap gekregen toen van de beplanting in het sei zoen 1946-3947 doör de strenge winter en de droge zomer 70 vé mislukte. De resultaten van het plantsei zoen 1947-' 18 waren veel gunstiger. Totzover enkele opmerkingen van de heer Brand. Wij ontvingen ook een beschouwing van een deskun dige. die het niet in alle opzichten met de heer Brand eens is. DE MEIDOORN. „Inderdaad", zegt hij, ,.za] op Walcheren de pracht der Meidoorns schaarser worden, want er is bijna geen boer te vinden die de zware meidoornhagen, met de warboel van braamstruiken en onkruid ertussen, in zijn land terugwenst. Daar kunnen zij, noch wij van eten. Als pleister op de wonde zag ik echter dat in sommige landwe gen, welke momenteel beplant wor den, een flink percentage Mei doorns, tot zelfs 40 't van het to taal, voorkomt." DE VEERSE WEG. Met de critiek pp de beplanting van de Veerse weg is deze des kundige het niet eens. Deze win derige weg heel't als hoofdhoutsoort essen, welke op 8 m. afstand ge plant zijn. Teneinde deze jonge bomen de eerste moeilijke jaren wat steun en luwte te geven, zijn zij gbplant tus sen rijen snelgroeiende struiken als els. abeel etc., waarmede zy samen opgroeien. Waar zijwegen op de Veerse weg uitkomen. Ts voor een beter uitzicht over een afstand van plm. 75 m. links en rechts van een zijweg alleen de hoofdhoutsoort geplant. waardoor dus reeds door tijk jes zijn ontstaan. Het klimaat van Walcheren zal cr wel voor zorgen, dat er verder misschien wel meer gaten in de beplanting zullen ontstaan dan ons liet is. In elk geval ls er bij de beplan ting ter dege rekening gehouden met hoofdvijand no. 1de wind. Deze deskundige vestigt er de Van een koude kermis thuis De inbreker, die zich Donderdag nacht te Londen toegang had ver schaft tot het huis van de heer en mevrouw Fox. heeft er van gelust. De beide echtelieden takelden de man met behulp van een stoel en een ijzeren staaf zo toe. dat hij zich bloedend uit de voeten moest maken en naar een nabijgelegen huis vluchtte. Hij trof het niet. want daar viel hij in handen van de worstelaar Beril Bauer, die weinig moeite had de inbreker rustig te houden tot de politie kwam. -J aandacht 'op, dat de nieuwe wegber men die meestal bedekt zyn met grond uit de sloten voor 70 nog te zout zijn voor beplanting in dit seizoen. NOG GEEN OORDEEL. Ook acht hij het, nu nog geen kwart van de beplanting op Wal cheren is voltooid, niet mogelijk een antwoord te geven op de vraag of deze geheel of gedeelte lijk is gelukt. Dat zal pas veel later blijken. Supervisie op de beplanting is er steeds geweest. Tot 1 Jan. j.l. was algemeen supervisor prof. dr. ir. Bijhouwer, de grootste deskun dige op dit gebied in ons land en daarna is deze in handen gelegd van een speciale afdeling van het Staatsbosbeneer. Bij een ingesteld onderzoek is gebleken, aldus merkt deze des kundige tenslotte op. dat ongeveer de helft van de door particulieren uitgevoerde beplantingen was mis lukt na het seizoen '47-'48. tegen ongeveer een vierde van de door een deskundig lichaam uitgevoerde beplanting. Hoeveel dit voor 1948- '-19 zal zijn, is nu nog niet te be oordelen. FEESTELIJKE EERSTE RIT. Met een sierlijk schaartje knipte de heer L. J. van 't Westende, Mid- delburg's wethouder van gemeente werken, gistermorgen een over het emplacement gespannen oranje lint door en even later trok een feeste lijk gcpavoiscerde locomobiel de eer ste trein luid fluitend over de nieu we spoorbaan op het Industrieterrein van Middelburg. Talrijke autoriteiten van gemeente, handel en industrie maakten deze gedenkwaardige rit mede. Ook Rijks waterstaat was vertegenwoordigd (door de hoofding.-direeteur en de hoofdingenieur, ir. Th. Heyblom en A. Wiebes), terwijl de heren S. van Houten, inspecteur, J. Colijn. sectie-chef en B. Feenstra. handels agent, namens N. S. aanwezig waren. Gastvrouwe was de fa. M. L. Polak Zoon, het eerste bedrijf op het terrein met een spooraansluiting op de hoofdlijn. Vóór de eerste rit schetsten de he ren M. Polak en L. J. van !t Westen- de de grote betekenis van de spoor lijn, en brachten dank aan allen, die aan de totstandkoming medewerkten. Na de cantine van de fa. Polak bo den de heren B, G. Hopman namens de Hoogovens te Velsen en S. van Houten namens de N. S. hun geluk wensen aan. De heer Polak overhan digde de wethouder vier oude mun ten, die destijds aan het Stadhuis be hoorden, bij het bombardement ver loren gingen, maar in een partij non- ferrometalen werden teruggevonden. Ook ontving de gemeente een half uur na het gebeurde! een grote foto, ingelijst en wel, van de verwij dering van het lint. Met de inmid dels geladen trein werd hierna de „terugreis" aanvaard. Dc Engelse prinses Margaret is per auto uit Sorrente te Rome aangekomen. i Ingezonden mededeling j. Hoofdpijn Kiespijn - Zenuwpijn SANAPIRIN Pijnvcrdrijvcr bij uitnemendheid BlllSjC 4 0 - 7 5 Ct. Radio-baken op New Foundland door brand vernield. Aan de scheepvaart is door mid del vac radio medegedeeld, dat het radio-baken bij Kaap Race. het Zuld-Oost-punt van New-Foundland, door brand ls vernield en dat de zender enige tijd uit de aether zal blijven. Door de brand zijn waarde volle installaties verloren gegaan. Er is een schade van 35.000 dollar aangericht. Kaap Race is het eerste station dat schepen, van Europa komend, opvangen. Ingezonden mededeling 1 sAIachts Ingenieur uit Gent stond terecht. De 36-jarige Belgische ingenieur L. R. de M. uit Gent kreeg in 1944'45 de opdracht om voor rekening van de Nederlandse regering langs de Wes ter Schelde palen te plaatsen, waar aan versperringsballons konden wor den vastgemaakt. Na de bevrijding presenteerde de Belg zijn rekening. Toen het geld niet spoedig kwam be sloot hij in Nederland een object te kopen van ongeveer dezelfde waarde als zijn vordering (ƒ3.800). Hij vond een geldschieter, die hij het geld van de Nederlandse regering beloofde en hij kocht een sleepboot, die de zin volle naam droeg „Spero" (d.i. Ik hoop). De kwaliteit van de boot be antwoordde echter niet aan de ver wachtingen van. de koper. Er was nog ƒ10,800 voor nodig om het scheepje enigszins te laten varen. Om aan het geld voor deze reparatie te komen stortte de-M. in Gent Belgische francs, waarvoor hij in Terneüzen Nederland se guldens kreeg uitbetaald. Dat was een ..zwarte" transactie, die aan de Nederlandse staat enkele duizenden guldens verlies opleverde. Toen de inspectie voor de invoerrechten en accynzen er dan ook achter kwam, kreeg de Belg. voor de politierechter gebracht, een zware boete: 5.000 en verbeurdverklaring van de sleepboot. Het hoger beroep tegen dit vonnis diende Vrijdagmorgen voor het ge rechtshof te 's-Gravenhage. De pro cureur-generaal vroeg bevestiging Van het vonnis. BIJNA TOT WANHOOP. De raadsman van verdachte, mr. G. Tichelman te Terneüzen, bepleitte een aanzienlijk mildere boete en ophef fing van de verbeurdverklaring, om dat de M.. die ondertussen reeds ƒ35.000 uitgegeven zou hebben voor een sleepboot, die „slechts in staat was kano's te slepen", door de ge schiedenis met de „Spero" bijna tot wanhoop was gebracht. Uitspraak 18 Mei a.s. Voor besprekingen met Nederlandse militairen. Veldmaarschalk Montgomery is Vrij dagmiddag op het vliegveld Welschap gearriveerd voor een vijfdaags be zoek aan ons land. Hij wérd verwel komd door de burgemeester van Eind hoven, mr. H. A. M. T, Kolfschoten. Na een lunch in hotel- -.Het Silve- ren Seepaard", waar hij dpor het Eindliovense gemeentebestuur offi cieel werd ontvangen en een rondrit door de stad, waarbij hij overal en thousiast werd toegejuicht, vertrok de veldmaarschalk per vliegtuig naar Den Haag. Veldmaarschalk Montgo mery zal informele besprekingen voeren met verschillende Nederland se militairen. Naar wordt aangenomen zijn er al leen voor Dinsdag a.s. officiële be sprekingen met Nederlandse autori teiten vastgesteld. Montgomery zal Woensdagmorgen van het vliegveld Valkenburg bij Den Haag naar Parijs vertrekken. Pijnen die U wakker houden, ontnamen U dc beste remedie: de Slaapl Zora voor een goede nachtrust, neem 'n-„AKKLRTJE" als U wakker ligt van de pijn. „AKKERTJES" zijn Ideale pijnstillers bij kiespijn, tandpijn, spier-, zenuw- en aangezlcntspljnen. Let op het AKKER merk en weiger namaak I helpen direct! Haringvloot gaat zee kiezen. Volgens een verordening van het bedrijfsschap voor visserij-producten is het verboden voor 17 Mei 1949 vis sersvaartuigen ter haringvangst te doen uitvaren. Voor 1 Juni 1949 mag geen haring aan de wal worden gekaakt. Daar de haringreders van hun aan vankelijk voornemen tot uitvaren op 24 Mei hebben afgezien, zal zoals be kend. op 17 Mei inderdaad een gedeel te van de vloot uitvaren, de tweede' en derde ploeg zullen op 24. respec tievelijk op 31 Mei. zee kiezen. Het zal voornamelijk van liet prijs verloop van de uwe maatjesharing afhangen, of. en zo ja, voor welke pe riode. prijsvoorschriften zullen wor den gegeven. tIngezonden mededeling). (UtHtdeH? PLEISTER Vrij verkeer met geannexeerde gebieden Met ingang van vanmiddag twaalf uur zal aan de belemmeringen, die aan het verkeer naar de geannexeerde ge bieden waren opgelegd, een einde ko men. Men kan dan de nieuwe gebie- vrij betreden. Ook de „nieuwe Nederlanders" kunnen zich dan vrij door het overige Nederlandse bewe gen (Ingezonden mededeling). Schrijver van o a. Pelléa^ et Mélisande. Vrydag is op 87 jarige leeftijd te Nice een der grootste litterato ren dezer eeuw overleden: Mau rice Maeterlinck. Eigenlijk is het woord litterator on juist, want hij was een wijsgeer, die zijn boeken en toneelspelen vooral schreef om een levensbeschouwing uit te dragen. Wie Maeterlinck zegt, denkt aan zijn poëtische beschrijving van het leven der bijen en van het bestaan der bloemen, aan de fijnzinnige wijze waarop hij achter het waarneembare leven een wereld van onzichtbare en grondstoffelijke dingen schiep. Mae terlinck was er sterk van overtuigd, dat het menselijk leven met de dood niet was afgelopen en dat' wij in dit aardse leven slechts een leerschool doorlopen op zoek naar geluk. Maeterlinck werd in Gent geboren, waar hij aan de universiteit studeerde. Als jonge man van 25 jaar ging hij naar Parijs. Hij kwam hier in aanra king met de belangrijkste Franse kunstenaars uit die dagen en raakte onder invloed van symbolische dich ters, o.a. Paul Verlaine. In België te ruggekeerd begon hij eigen werk te publiceren. Maeterlinck schreef tal van toneelwerken, die zich afspelen in een legendarische, of sprookjes-ach- tigc sfeer. Hij benadert hierdoor de conflicten van de menselijke ziel op een bijzondere en eigen wijze. In zijn spelen ontwikkelt hij een grote sug gestieve kracht, die b.v. sterk spreekt in zijn „Pelléas et Mélisande", het werk, dat Debussy inspireerde tot een van de aangrijpendste drama's c'er muziekgeschiedenis. In 1896 ging hij voor goed terug naar Parijs en in 1923 viel hem de No belprijs voor de literatuur ten deel. Hij was bovendien een groot botani cus. Aan de bloemen schrijft hij een leven toe als dat van de mens en de geur van de bloemen noemde hij hun ziel. Met hem is een kunstenaar heenge gaan. wiens werk tot het beste be hoort. wat de Europese cultuur in de loop der tijden heeft voortgebracht Tito beantwoordde drie vragen. De Joegoslavische pers heeft de ant woorden bekend gemaakt, die Maar schalk Tito gegeven heeft op vragen van de directeur voor Europa van liet nieuwsbureau „Kingsbury-Smith". Tito wenste geen antwoord te ge- van de tekst niet wordt gegeven. Op de laatste drie heeft hij ge antwoord. Hij verzekerde, dat de Joego-Slaven vastbesloten zijn hun onafhankelijkheid, evenals de terri toriale onschendbaarheid van de zes volksrepublieken der Joego-Slavische volken, te handhaven. De bevolking van de republiek Mace- cedonië wenst dan ook in genen dele een afscheiding van de andere volken van Joego-Slavië. Het is de wens van de ganse Joe goslavische bevolking een vreedzaam accoord te bereiken en een oplossing te vinden voor alle geschillen tussen de Verenigde Staten en de Sowjct- Uhie. Europese wegennet wordt uitgebreid. Zeventien Europese landen zyn te Ge- nève overeen gekomen, dat in de komende 10 jaar een nel van grote verkeerswegen over het vasteland van Europa en in Engeland zal worden aangelegd, dat een lengte heeft van 42.000 km. De nieuwe verkeerswegen zijn hoofd zakelijk gebaseerd op bestaande wegen en zij zullen volkomen uniform zijn, zo dat dé chauffeur van een vrachtwagen van Antwerpen naar de Sowjet-Unie of van Narvik naar Lissabon zal kunnen rij den langs hoofdwegen, waarvan de breed te onderling niet varieert, met verk'eers- viaducten, standaard verkeerstekens en zonder het passeren van spoorwegover gangen. De landen, die zich hebben verbonden deel te nemen aan de aanleg van het nieuwe wegennet zijn: Engeland. Frank rijk, België, Nederland, Oostenrijk, Dene marken. Italië, Portugal, Finland. Grie kenland, Luxemburg, Noorwegen. Zwe den. Zwitserland. Tsjecho Slowakije, Po len en Hongarije. Twee Nederlanders zijn door de rechtbank te Brugge veroordeeld tot resp. 4 en 6 maanden gevangenisstraf en een gezamenlijke boete van frs. 1.096.614 we gens het smokkelen van diamanten en horloges naar Engeland. Ledenaantal nam in 1948 toe tot 3015. Verschenen is het jaarverslag over 1948 van de Vlissingse bestu- dersbond. Het ledenaantal steeg van 2578 tot 3015, verdeeld alsvolgt: Bond van ambtenaren 600 (v.j. 500), bouwarbeiders 169 (v.j. 224), werk meesters enz. 154 (134), Bakkeis en slagers 52 (51), Grafische bond 20 (16) metaalbewerkers 1379 (1197), Mercurius 197 (178), Spoor- en trampersoneel 39 (40). Transport arbeiders 305 (196). De bond van hotelpersoneel afd. Walcheren ging over naar de Mid delburgse bestuursdersbond. De Fabrieksarbeldersbond zal voorlopig wel geen afdeling krijgen, omdat hier te weinig fabrieksar beiders zijn. In het jaarverslag wordt het 40- jarig bestaan van de Vliss. Bestuur dersbond gememoreerd en dc vraag wordt gesteld of men nog dezelfde strijdlust en hetzelfde bezit van hen, die 40 jaren geleden begon nen te bouwen. De strijd blijft en zal misschien spoedig meer van ons vragen dan de laatste jaren het geval was. Het jaarverslag brengt voorts een kort overzicht van het werk der aangesloten organisaties en een ver slag' van het bureau voor arbeids recht. dat in 1948 totaal 78 geval len van diverse aard behandelde. Verschillende loon- en ontslagkwcs- •ties zyn nog ln behandeling. Het financieel overzicht geeft een totaal aan ontvangsten van 2723.56 van welk bedrag na de uitgaven een saldo van ruim 400.en een stor(ing in het reservefonds tot een zelfde Dedrag overbleef. Voor 3949 werden de uitgaven op ruim 2500.begroot. Vrijdag 13 Mei a,s. komt ƒ10 be sturenbond in jaarvergadering bij een. In die vergadering zal de heer A. König afscheid nemen als voor zitter. Vlissingen „KOLDER DE BOLDER" De supportersvereniging „Rood- Wit" te Vlissingen hield gisteravond in het Concertgebouw een feest avond. met medewerking van het cabaretgezelschap Frans Du Mée. In zijn openingswoord sprak de voorzitter, ae heer D. Bylevelt, een bijzonder woord van welkom tot de voorzitter van de v.c. „Vlissingen" en tot de besturen van de diverse verenigingen. Hierna trad Frans Du Mée met de radio-revue „Kolder de Bolder" voor het voetlicht. De artisten wis ten het publiek een hele avond te amuseren met hun muziek, liedjes en schetsjes. Vooral Frans Du Mée, die de hoofdrol vervulde ln de zeer vlot gespeelde en komische schetsjes en enkele aardige liedjes zong, oogstte een bijzonder succes. Ook de „two lovely's", die zich virtuozen toonden op de accordeon, kregen een hartelijk applaus, evenals UITREIKING BONKAARTEN. De uitreiking van de bonkaarten zal te Vlissingen in het Havendorp plaats hebben voor niet-zelfverzor- gers op Maandag 9 Mei. Aan de beurt zijn de letters A t,'m K. VOETBALLENDE KERKERAADSLEDEN Woensdagavond 7 uur zal op het Sport terrein te Vlissingen een voetbalwedstrijd plaats vinden tussen een elftal- uit de kerkeraad der Ned. Herv. kerk en de C. J.V. „Jonge Kracht". MIDDENSTANDSPARTIJ. De voor gisteren aangekondigde openbare vergadering van de Mid denstandspartij te Vlissingen kon door omstandigheden niet doorgaan. Het ligt nu in de bedoeling over eni ge tijd een nieuwe vergadering uit te schrijven. „CRESCENDO" Het bestuur van de Bond van Buurtverenigingen „Oranje en Vlis singen", verzoekt ons mede te delen dat de accordeonvereniging „Cres cendo" tijdig aan het bestuur had medegedeeld, dat zij niet in de gele genheid was op Koninginnedag mede te werken. Door een misverstand was dit ech ter niet bekend aan .Ons Genoe gen" zodat deze niet eerder met de rondwandeling begon. Middelburg TAPTOE EN VERSIERINGEN. Vele vlaggen en versierde straten, waarvan de Lange Giststraat wel het beste voor de dag kwam, verleenden Donderdag de vierde maal, dat de bevrijding werd herdacht aan Mid delburg een feestelijk aanzien. In en kele straten klonk uit luidsprekers vrolijke muziek en in de avonduren zorgde „Uit het Volk voor het Volk" voor een attractie op de Markt: de pittige Padvindersband 'en „Veere's Genoegen", een muziekvereniging met onmiskenbare kwaliteiten, brachten een taptoe, waarnaar velen kwamen luisteren. OPENING POPPEN- TENTOONSTELLING. De U.V.V.-tentoonstelling te Mid delburg van poppen en speelgoed, door de Zeeuwse jeugd van'waarde loos materiaal gemaakt, alsmede van de unieke collectie poppen van H.M. Koningin Juliana, zal Dinsdagavond in de Huishoudschool officieel wor den geopend door mevr. S. C. de Ca- sembrootB.esse van der Feltz. Woensdag wordt de expositie voor het publiek toegankelijk gesteld. Domburg Anita Camé, die leuke liedjes zong en Jos. Carpay, die het Warschau concerto speelde. Vanavond wordt er een tweede uit voering gegeven, dus zullen wij van wat het programma verder biedt, niets meer verklappen. Maar men zal zich ongetwijfeld amuseren. Dat kan men met een gerust hart aan Frans Du Mée overlaten. Een gezel lig bal besloot deze geslaagde avond. Marktberichten VISMIJN VLISSINGEN. Vrijdag 6 Mei 1949. Export garnalen 63 kg 70; Schar 129 kg 1—25; Bot 205 kg 14—18; Schol 865 kg 17-30; Wijting 187 kg 1-11: Midd. tong 22 kg 1.85—2.19; Kleine tong 57 kg 42—43; Rog 48 kg 910; Kabeljouw 9 kg 55 Ct„ alles per kg. Prins Bernhard op de Brusselse Jaarbeurs. Vrijdagmorgen zijn Z.K.H. Prins Bernhard en prof. dr. J. R. M. van den Brink, minister van economische zaken, te Brussel aangekomen, waar zij een bezoek aan de Jaarbeurs brengen. 's Middags zaten de Prins en minis ter van den Brink aan by 'n ban ket. dat hun door de burgemeestér in het Brusselse stadhuis werd aan geboden. Tüdens het banket in 't stadhuis hield Z.K.H. Prins Bernhard een rede. waarin hij herinnerde aan de Belgische inzending op de Utrecht se Jaarbeurs en er op wees. dat de Utrechtse en de Brusselse beurs een weerspiegeling geven van de economische betrekkingen tussen de beide landen. Men ^iet zelfs hoe de Benelux-gedachte uit de theorie is getreden en realiteit is geworden. De Prins eindigde met het uitbren gen van een dronk op het Belgi sche Koningshuis. De Prins reikte hierna enige onderscheidingen uit aan functio narissen van de Belgische Jaar beurs. LIJST GEMEENTEBELANG. Te Domburg stelde de kiesvereni ging „Gemeentebelang" de volgende candidatenlijst samen voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen: W. Brand, W. Bos, J. de Jager, P. de Pagter, J. P. Rosendaal, L. Spronk, G. Tichelaar. Zomerdienstregeling Prov. Stoombootdiensten. De zomerdienstregeling voor de Provinciale .stoombootdiensten in Zee land zal ingaan op 15 Mei a.s. De uur- dienst VlissingenBreskcns wordt gevaren van Vlissingen uit op de hal ve uren van 4.30 tot 19.30 en een laatste boot om 21.10. van Breskens uit op de hele uren te beginnen 5 uur tot 19 uur, daarna nog een boot om 20.20 en 21.40. Op Zondagen vallen 9 boten in bei de richtingen uit. Op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag wordt door de Prov. Stoombootdiensten gevaren als op werkdagen. Op de lijn TerneüzenHoedekens- kerke wordt 6 maal gevaren vice-ver- sa. aanvang Terneüzen te 5.25 uur, te Hoedekenskerke 6.40 uur. Op Zondag wordt 8 maal gevaren. De uurdienst KruiningenPerkpol- der wordt van Kruiningen uit geva ren op de hele uren van 5 tot 21 uur en van Perkpolder op de halve uren van 5.30 lot 21.30 uur. Op Zondagen vallen hier negen bo ten uit. De dienst ZierikzeeKatse veer wordt op werkagen 6 maal gevaren te beginnen 5.10 uur te Zierikzee en 6.20 uur te Katse veer. Op Zondag wordt er tweemaal vice-versa gevaren. Op de dienst KortgeneWolphaartsdijk vertrekt de eerste boot van Kortgene te 5.10 uur en daarna om het uur van 5.30 tot 22.30 uur: van Wolphaartsdijk om het uur van 6 tot 23 uur. Op Zon dag vallen 8 diensten uit. De dienst VeereKamperland wordt 7 maal ge varen. Eerste boot van Veere 7.30 uur; laatste 19.50 uur; eerste van Kamper land 7.50 uur, laatste 20.10 uur. Op Zondag vallen 3 diensten uit. Opening badseizoen. Naar wij vernemen, zal het badsei zoen te Vlissingen op 26 Mei a.s. (He melvaartsdag), worden geopend. Landbouwhuishoudschool te Middelburg. Naar wij vernemen is onderhands de verbouwing van het voormalige paviljoen voor T.B.C.-patiënten op het Noordbolwerk te Middelburg tot C.B.T.B.-Landbouwhuishoudschool aanbesteed. Er werd ingeschreven door M. Walraven Zn. voor 52.848.fa. D. Dekker voor 51.900.P. J. de Buck voor 50.384.J. I-Iendrikse voor 48.229.allen te Middelburg en E. J. Lindenbergh, Vlissingen voor 48.190.—. Muziekfestival te Ossendrecht. Zondag 15 Mei a.s. zal het feest zijn in Ossendrecht, want dan bestaat de fanfare „De Hoop" precies 75 jaar. Bij die gelegenheid komen 22 gezelschap pen uit Zéeland, West Brabant en Bel gië met meer dan 750 muzikan ten naar Ossendrecht. Na een tocht door het dorp zullen bestuursleden officieel ten gemeentehuize worden ontvangen. Zoutelande C ANDID ATE.LIJSTEN Te Zoutelande is de candidatenlijst van de Staatkundig Geref. Partij als volgt vastgesteld: 1. K. de Wolf; 2. P. Simonse; 3. M. Verhage; 4. J. de Vis ser: 5. Joh. Kodde; 6. W. de Jong. De candidatenlijst „Gemeentebe lang" luidt: 1. G Gabriëlse; 2. J. Ver hage; 3. H. Frima; 4. G. Wouters; 5. Andr. Francke; 6. A. Provoost. Veere AANRIJDING. Donderdagmiddag gebeurde te Veere een aanrijding tussen de auto van Dr. M. v. d. Sluijs en een vrachtwagen. De dokter, die van Gapinge afkwam en van de Biewcg de Veerse weg op wilde rij den. werd door een vrachtauto, die van de Veerse weg kwam aangereden. Hierbij werd van de doktersauto het spatbord en de deur in elkaar gedrukt. Er werd procesverbaal opgemaakt. De Emmabloemcollectc bracht te Westkapelle f 73.14 op. Walcheren in Mei, met zijn uitge strekte Ianderyen, de brede strepen geel van het koolzaad dwars er door heen getrokken, met zijn trotse paarden en gezond vee, de prachti ge wolkenvelden er boven, het is nog altijd mooi, alle verwoesting ten spijt. Overal op het eiland zijn boeren en knechten druk aan de ar beid, opdat straks een goede oogst geborgen kan worden; zy hebben geen tijd om zich in iets anders dan hun werk te verdienen. Maar 46 boe ren zullen de laatste dagen wel eens even gepauzeerd liebben om de blik over htm grond, hun eiland te laten gaan: voor hen is 't de laatste len te op Walcheren. Het bericht, (lat de herverkave lingscommissie 46 gegadigden voor spoedige plaatsing ln de N.O—Polder kon voordragen, ls voor de betrok ken niet geheel onverwacht gekomen, maar toch met blijde verrassing ontvangen, er was zolang gewacht, dat men er bijna aan wasgaan twy? felen of er ooit nog iets van uitzen ding naar die goede grond ginos zou kóryen. „Ik ben tweemaal ln de Polder eweest en ik moet zeggen, de grond igt er schitterend voor' vertelt ons de heer W. Wisse, een van de 46. Hij heeft een gemengd bedrijf van 30 ha. in de Welzinge. De Duitsers hadden vlak by zijn huis een bun ker en om schootsveld te krijgen, staken e krijgt perceel van 36 ha. by Mark- isse. „Ik behoorde tot de eersten, die zich opgaven", zegt hij, „en ik moet toegeven; het was een hele stap. Maar dit werd ons gemakkelijk ge maakt, omdat '46 zo'n bar slecht jaar was en we er werkelijk geen gat meer in zagen". „Als ik vrijgezel was geweest, had ik mij glad niet opgegeven" onthulde de heer J. Wisse, een andere bewo ner van de Zuidwatering, die ook 'n bedrijf van 36 ha. krijgt. Waar hij nu werkt, zaaiden ook zijn vader en grootvader reeds. „Maar het gaat om de toekomst van mijn kindeien. Financieel maak ik een sprong m het duister, want ze doen ons de grond niet cadeau, maar de ligging en de structuur zijn Ideaal en. de mogelijkheden voor mechanisatie groot, zodat er economisch gewerkt kan worden." NUCHTER BLIJVEN Een derde aspirant-Polderboer, de heer A. J. Arendse te Souburg, was in de Middenhof aan he' zaaien. On danks zijn 56 jaren blakert hü van ondernemingslust: „Wij zeggen fa milie, kennissen, geboortegrond vaar wel, om dat wy nuchter willen zyn. De Noord-Oost Pöldèr, ddar is toe komst". En als dé heer Arendse over de toekomst spreekt, spreekt hvj over zijn twee zonen, clie zo graag uitsluitend bouwboer willen zyn en dit ideaal ginds kunnen ver wezenlijken. In Souburg zal men deze gryze landbouwer, die actief raadslid is en in het verenigingsle ven op de voorgrond treedt, missen. Het bloed krpipt, waar het niet gaan kan en de heer Arendse spreekt nu al over de kansen, die de jeugd zal hebben, in de N.O. Pol der om op verenigings-, religieus-, cultureel-gebied iets goeds tot stand te brengen. De jeugd, zeker, maar het zou ons niet verbazen als deze jeugdige grijsaard daarbij niet zal achterblijven. Wie weet zien we hem nog eens als raadslid van Emmeler- oord terug

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 2