PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Overeenstemming te Batavia M BILT Republiek zou in het gebied van het Sultanaat hersteld worden Deze week RADIO-OORLOG TUSSEN OOSTEN WEST. DUITSE GRONDWET TE BONN GOEDGEKEURD Vandaag Opwinding te Hongkong. BERLIJN IN AFWACHTING „VREDERUST" HERDACHT 40-JARIG BESTAAK Openbare executies in Sjanghai VOORSPELT: 192e Jaargang-No. 106 Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer; Adj. W. de Pagter. Hnofdred O. BaUintijn, Pl.verv.: W Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per f3.90 p. kw.: fr. p. p. f 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 Mei 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent ineer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. {~Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zierikzee: N. Boeardst^CJfiOMeKJS ZAL HET VUREN NU WORDEN GESTAAKT? Volgens gewoonlijk welingelichte N edcrlandsc en republikeinse kringen zouden de Nederlandse en republik einse delegaties bij de voorbereiden de besprekingen op liet punt staan overeenstemming te bereiken. De overeenstemming van de volg ende punten bevatten: ie Herstel van de republikeinse regering met als territorium het sultanaat Djocja- karta; 2e De Sultan zal minister zon der portefeuille in het republikein se kabinet zijn; 3e De leden van de republikeinse delegatie zouden als individuele personen na het herstel van de republikeinse regering aan dringen op een bevel tot staken va n het vuren en eveneens op bijwo ning van de Ronde Tafel-conferent ie in Den Haag. Vrijdagochtend was de leider van de republikeinse delegatie, Mohammed Roem, opnieuw naar Bangkr ge reisd. De republikeinse woordvoerder zei- de, dat men aan republikeinse zijde het optimisme over het bereiken van een resultaat, waarvan Nederlandse stemmen de laatste dagen melding Achter ons ligt een week van feestviering en herdenkingen. Wat Zeeland betreft, kunnen wij constateren, dat de verjaardag van H.M. Koningin Juliana met opge wektheid is gevierd. Geen dorp zo klein, geen stad zo 'groot, of er was 't vertrouwde beeld van talloze vlaggen, er klonk mu ziek, er werd Oranje gedragen. De viering van de eerste Mei eer tijds de dag, waarop de socialisten uiting gaven aan nun geloof aan een zegenrijk internationalisme verloor ditmaal voor een deel zijn karakter, omdat de viering op 2 Mei was gesteld. In Zeeland werd deze dag binnenskamers gevierd. De nationale feestdag ten slotte is een mislukking geweest. Misschien ten dele omdat het College van Rijksbe- middelaars pas op het allerlaatst vergunning gaf om het werk te la ten rusten, maar toch wel meer, om dat reeds na vier jaren de animo gedaald is. Vieren kan men zulk een dag alleen als er „iets tc doen is" en juist tot het organiseren van iets schynt men niet te kunnen ko men. In het Oosten des lands neb ben de arbeiders van verscheidene bedrijven gestaakt in Rotterdam be gonnen zelfs groepen der school jeugd te sta,ken. Voor het overige werd practisch overal gewerkt, waardoor de Nationale Feestdag zijn karakter eigenlijk verloren heeft.. Daarom stemt het tot te groter voldoening, dat de Herdenking der Gevallenen zich dit jaar alom in grote belangstelling heeft mogen verheugen. Het is goed, als een volk zijn doden eert. In Indonesië wordt de situatie wat hoopvoller; volgens de laatste berichten kan een overeenkomst zelfs elk ogenblik verwacht woraen. In het buitenland waren de ge beurtenissen ditmaal uitermate be langrijk De diepste indruk heeft wel de tijding gemaakt, dat op 12 Mei de Berlijnse blokkade opgeheven zal worden. Er zijn mensen, die dit be schouwen als een indrukwekkende overwinning van de Anglo-Amen- kaanse wereld op Sowjet Rusland. Er zijn er, die deze blijde tijding met onverholen wantrouwen begroeten en de mening verkondigen, dat Rus land alleen maar voor het ogenblik zoete broodjes bakt, onv later weer de oude tot onheil voerende paden te gaan bewandelen. Laat ons hopen, dat de Amerika nen niet te veel pralen met hun ze ge en dat- Rusland geen heimelijke plannen koestert. De opheffing van de blokkade betekent in ieder geval, dat oen zeer reëel oorlogsgevaar uit de wereld wordt geholpen, dat iede re dag tot een catastrofe kon leiden. Dit is al voldoende om een ge woon mens te verheugen. Want Het kruitvat Berlijn was ontegenzeggelijk een lelijk ding in Europa. "ui?; m auiu^d. Generaal Clay heeft er intussen t bijltje bij neergelegd als gouver neur van de Amerikaanse zóne in Duitsland. Er past hem een eres? tuut. Want hij is de man geweest, die in Berlijn vastberaden de koers tegenover Rusland heeft bepaald, maar tevens er zorg voor droeg, dat niet de een of andere psychopaat r?°£ een onvoorzichtige handeling incidenten kon uitlokken, die tot een ramp'hadden kunnen leiden. t-,„ Londen hebben 'n aantal West- Auropese ministers het Statuut van Jiuropa ondertekend. Zij vertegen woordigen tien naties en dus is hun demonstratie van Europees verian- ,^!J. haar meer eenheid de moeite dubbel en dwars waard. Het jamme- ,ls aueen, dat er meer dan tien staten m Europa zijn en dat die an deren met mee doen. v.£eii-slotte het merkwaardigste verschijnsel van deze week, kPhhje is een dictatuurstaat en verafschuwt de Amerikaanse demo- ïwjleTsjecho Slowakije staat sterk onder Sowjet invloed en de Praagse ,7® van dit ogenblik verafschu wen het Amerikaanse kapitalisme ard als hun Moskouse broodherem Tito, zwaait in Joego ui» t de, scepter en moet van Mos- Kqkk Washington bitter weinig nebben. Maar op de Amerikaanse d°Uars hebben zij niets tegen. En aa.n duidelijkheid niets te wensen wT ^e .Wl-l,ze hebben zij laten mer- 1 Ze Amerikaanse lenin- hannen krygen, ze het zeker niet zullen laten. na?cVs met het geld blijkbaar nog niet vroeS"er- Stinken doet het maakten, kon delen. Na de terugkeer van Roem te Ba tavia waren er aanwijzingen, dat het stadium van de informele besprekin gen thans beëindigd is en dat zo spoe dig mogelijk epn formele bijeenkomst van de delegaties onder auspiciën van de Unci verwacht kan worden. De informele besprekingen, die twee en halve week geduurd hebben, hadden tot doel een formule te vin den om de verschillen in de stand punten der delegaties te overwin nen. Woensdag en Donderdag hebben grote groepen uit de delegaties in formele besprekingen gehouden en als gevolg daarvan vertrok Vrijdag ochtend een republikeinse delegatie naar Bangka voor het verkrijgen van definitieve instemming van Soe- karno en Hatta. De informele besprekingen betrof fen het vraagstuk van de terugkeer naar Djocja in verband met de bei de andere punten van de Canadian Ruling. De aanwijzingen, dat het stadium der informele besprekingen thans beëindigd is. maken het aan nemelijk, dat een formule gevonden is, die voor beide partijen aanvaard baar is. De eerste zitting van de voorlopi ge conferentie werd gehouden op 14 April, de laatste formele zitting op 21 April, daarna werd een reeks in formele besprekingen gehouden. Offensief en tegenoffensief, Te Washington is bekend gemaakt, dat Engeland en de Verenigde Staten, met ingang van Zondag twee maal per dag over 61 zenders in de lucht zul len zijn. in de hoop dat zij op deze wijze erin zullen slagen het door de Sovjet-russen gelegde krachtige „ra dio-scherm" te doorbreken en de Sov- jet-russische luisteraars te bereiken. 1-Iet Sövjet-russïsche radio-„tegen- offensief" heeft thans, volgens een me dedeling van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken, onge veer twee weken geduurd. Het minis terie heeft hiertegen bij de regering te Moskou en bij de te Geneve geves tigde organisatie der verenigde naties, die tot taak heeft de internationale radio-uitzendingen te regelen, gepro testeerd. Bevoegdheden der West-Duitse regering De te Bonn vergaderende West-Duitse grondwetgevende vergadering heeft de ontwerp-grondwet in tweede lezing met 74 tegen twee (com munistische) stemmen goedgekeurd. De vergadering heeft voorts 15 van de meest vooraanstaande leden uit haar midden aangewezen om een „interim-commissie" te vormen; er zijn geen communistische leden aan gewezen. Deze commissie heeft tot taak 'het werk van de toekomstige federale Westduitse. regering voor te bereiden, doch van haai' wordt ook verwacht, dat zij tijdens de ko mende viefmogendhèden-conferentie als woordvoerster van de Westduit se bevolking zal optreden. De drie Westelijke militaire gou verneurs in Duitsland hebben de grondwetgevende vergadering te Bonn een nota doen overhandigen, waarin een omschrijving wordt gege ven van de bevoegdheden op .politio neel terrein van de toekomstige' Duitse federale regering. In de nota zijn deze bevoegdheden van de in West-Duitsland te stichten Westduitse federale regering als volgt omschreven: 1. De regering zal het recht be zitten de bewegingen van personen en goederen over de grenzen van 't federale West-Duitsland te contro leren. 2. Zij zal inlichtingen op politio neel terrein mogen verzamelen en verspreiden; hetzelfde geldt voor berichten van statistiche waarde op dit gebied. 3. Zij zal onderzoekingen naar schen dingen van de federale wgtjen en naar misdrijven, die op internatio naal niveau worden bestreden zoals de handel in verdovende mid delen, overtredingen van de interna tionale reisvoorschrlften en in het algemeen misdaden, ter opheldering waarvan internationaal wordt sa mengewerkt mogen coördineren. Elke politionele instelling van de toekomstige federale regering zal zich moeten houden aan de voor schriften, die de geallieerde militaire gouverneurs, overeenkomstig de be voegdheden, welke de bezettingsau toriteiten volgen het bezettingssta tuut zijn voorbehouden, gerechtigd zijn uit te vaardigen. Gromyko sprak over sinaasappels. Het debat over de Spaanse kwestie werd in de politiekecommissie van de Verenigde Naties hervat met een beschuldiging van Gromyko, aan het adres van de Westelijke mogendhe den. Gromyko zeide, dat in Spanje in tensieve voorbereidingen werden ge troffen voor de aanleg van een net werk van vliegvelden. Hij oefende critiek op de handel van de Verenig de Staten, Engeland. Frankrijk. Ne derland en België met Spanje....Klaar blijkelijk houdt de Engelse labour- regering zoveel van Spaanse sinaas appelen, dat de handel met Spanje voor haar absoluut noodzakelijk is", zo zeide hij, Benjamin Britten gaat een nieuwe opera schrijven. Het libretto is van Tor ster, gebaseerd op Hermann Melvilles': Billy Bud". Het is een geschiedenis, die zich afspeelt op de Engelse vloot tijdens de Napoleontische oorlogen. ..is het vijftig jaar geleden dat ds. A. M. van der Most van Spijk, emeritus predikant der Ned. Herv. Gemeente te Kort- gene, thans'wonende te Oegst- geest, 't predikambt aanvaard de; ..is het 4 jaar geleden, dat Duitsland zich onvoorwaarde lijk overgaf. Twee Britse politiemannen gedood In sommige kringen te Hong kong verwacht men onder in vloed van de communistische beweging in China en van de opmars der communistische le gers een opleving van tie vreemdelingenhaat en van de agitatie tegen buitenlanders. Als een aanwijzing in die rich ting beschouwt men ook een inci dent, waarvan twee Britse politie- inspecteurs het slachtoffer zijn ge worden. Deze politiemannen bevonden zich met een Chinese detective op een Eolitle-patrouilleboot in de Mirs- aai, op ongeveer veertig kilometer ten Noord-Oosten van Hongkong. Zij zijn Vrijdagmorgen vroeg ver moord. De Mirs-baai ligt ten Zuiden van de Bias-baai, een bekend zee roversnest aan de Zuid-Chinese kust, In de loop van de nacht was de wacht bij de boot overgenomen door twee tijdelijk in dienst geno men Chinezen. Vermoedelijk hebben zy tezamen met een derde Chinees, die later kwam, de moorden be dreven. Zij dwongen de gewonde stuurman de boot naar Chinees gebied te brengen, waar zestien man aan boord kwamen en een gedeelte van de bewapening van de boot weghaalden. De Britse admiraliteit heeft medege deeld, dat de kruiser „Mauritius" uit De- vonport vertrekt om zich bij de Oost- Indische vlïoot tc voegen en dat de krui ser „Jamaica" naar verwachting op 31 Mei van West-Indië in Hongkong zal aan komen, Nog geen klaarheid op vele punten In Berlijn is nog steeds geen contact tussen de Westelijke mogendhe den en het Sowjet militaire bestuur over de technische regelingen voor de opheffing der blokkade tot stand gekomen. Van Britse zijde werd me degedeeld, dat ook nog niets bekend is over de vraag of en hoe zulk een contact zal worden gelegd. In het bijzonder weet men niet van welke zijde het. initiatief tot de eerste bijeenkomst zal uitgaan. Deze commentaar is in gematigde toon gesteld en de gebruikelijke zeer scherpe uitvallen tegen het Westen treft men nog slechts, en ook in zeer verminderde mate, in de Duitse Britse beambten konden nog niet bij benadering zeggen, hoeveel tijd het zal eisen om de stilgelegde in dustrie der stad weer op gang te brengen. Duitse instanties treffen inmiddels voorbereidingen voor de hervatting van de diensten, hetgeen betrekkelijk gemakkelijk is. daar de verbindingen tussen de Oostelijke en Westelijke spoorwegen en posterijen nooit geheel zijn verbroken. De nadruk zal wor den gelegd op hef spoorverkeer, de hervatting van het scheepvaartver keer zal veel langzamer gaan. Het ligt niet in de bedoeling het wegverkeer voor de aanvoer van goederen in verhoogde mate in te schakelen. Terwijl dus de onklaarheid op "een groot aantal punten blijft bestaan, bestormen honderden Berlijners tal loze loketten om inlichtingen over reismogelijkheden. SOVJET COMMENTAAR. Het Sovjet militaire bestuur heeft voor het eerst via zijn dagblad, uit voerig commentaar op de overeen komst gegeven. PRIJSAANDUIDING BLIJFT VERPLICHT. Nu de tijdsomstandigheden bet mogelijk maken, ten aanzien van meer en meer artikelen de prijzen vrij te laten, acht het directoraat-generaal van de prijzen het gewenst, er de aandacht op te vesti gen, dat deze vrijlating geen verandering brengt in de verplichting, geëtaleerde goederen van prijsaanduiding ten voor zien. Bij K. B. werd het bronzen kruis toegekend aan de luitenant-kolonel der mariniers H. O. Romswinckel en aan de tijdelijk sergeant der mariniers L. Spa. In het Gr.afton modemagazijn te Glasgow is een brand uitgebroken, die aan dertien meisjes het leven heeft gekost. Een groot aantal per sonen liep brandwonden op. Door van het dak van het gebouw in de zeilen te springen, die brandweermannen ophielden, konden enige meis jes zich het leven redden. Onder belangstelling van een duizend-koppige menigte tracht de ge zamenlijke Glasgowse brandweer net vuur te bedwingen. Talrijke sprekers brachten gelukwensen over Grote dankbaarheid jegens God was de grondtoon, die van alle praken, welke Vrijdagmiddag bij de herdenking van het 40-jarig best toe spraken, welke Vrijdagmiddag bij de herdenking van het 40-jarig bestaan van de bekende Zeeuwse Stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom wer den uitgesproken. Het kerkgebouw op het terrein van de stichting was geheel gevuld met autoriteiten, afgevaardigden van de afdelingen van de Vereniging tot Chr. verzorging-" van Kranztnnigen in Zeeland en van contribuerende corporaties, toen de voorzitter, ds. J. de Vries uit Goes, na lezing van Ps, 103 en samenzang, de bijeen komst opende. Uitgaande van het iekstwoord uit Ps. 48:10: „O, God, wij gedenken Uwer weldadigheid" gaf ds. de Vries uiting aan de grote dankbaarheid jegens de Allerhoogste voor de rijke zegeningen in de af gelopen 40 jaren aan de inrichting geschonken. Hij vergeleek de inrich ting met een plantje waaraan God wasdom gaf en dat zo uitgroeide tot een boom. Spreker memoreerde de zegeningen de stichting geschonken in de oprichters ds. J. H. Donnet en ds. N. M. de Ligt en de oud voorzitter. dr. J. J. C. van Dijk. Ook „Vrederust" heeft stormen moe ten doorstaan, doch de goede hand Gods bleef over de stichting. Bij alle moeilijkheden, ook na de bevrij ding, bleef steeds het uitzicht naar Boven ópen. Ds.de Vries dankte ook God voor de gaven in het personeel geschon ken. „Beziel ons allen met de Hei lige Geest, opdat we voort mogen gaan in geloof. Niet ons, maar Uw naam zij de eer", zo besloot hij het eerste deel van zijn rede. Na het zingen van Gez. 295:3 en na voorge gaan te zijn in gebed, heette ds. de Vries de vele autoriteiten welkom en bracht daarna hulde aan het per soneel, in het bijzonder de genees heer-directeur dr. W. K. Dikland, en allen die voor de vereniging en de inrichting werken. Zo ook de cor respondenten die dit jaar hard heb ben gewerkt voor de uitbreiding van het ledental. Er werden meer dan 1000 nieuwe contribuanten geboekt! Voorts richtte hij zich nog in het bijzonder tot enkele beambten die ook een jubiletfm -vieren en namens het bestuur een enveloppe met in houd ontvingen. Veertig jaar in dienst zijn de hoofdverplegers F. Boon en A. Versteeg, de laborato- riumbediende P. A. Michael en de verpleger C. Pettinga; hun vijf en twintig jarig jubileum vierden of zullen binnenkort vieren de heren A. Vladder en E. in 't Veld. Namens het personeel werd daarop het bestuur een geschenk aangeboden in de vorm van fraaie lantaarns voor de oprijlaan. Vele schriftelijke gelukwensen, o.a. van de oudste correspondent, de 88- jarige P. Vogelaar uit Anna Jacoba- polder, die reeds 40 jaar deze functie bekleedt, en talrijke bloemstukken werden ontvangen, terwijl bijv. St. Laurens een geschenk aanbood in de vorm van 100 nieuwe contribuanten. DE COMMISSARIS DER KONINGIN SPREEKT. Hierna vólgde eeii lange rij van sprekers.- die hun gelukwensen aan boden. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot die met het lid van G. S., de heer A. Schout en de chef der 3de afd. van de Prov. Griffie, mr. J. de Vi-ies, aanwezig was, bood de geluk wensen van het Prov. Bestuur aan. Spr. zeide dankbaar te zijn de tradi tie van zijn voorganger te hebben voortgezet door jaarlijks een bezoek aan de inrichting te brengen. De lief derijke verzorging van" de patiënten heeft een diepe indruk op hem ge maakt. Namens H. M. de Koningin reikte hij vervolgens een viertal on derscheidingen uit, n.I. de gouden me daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau aan de hoofdverple gers F. Boon en A. Versteeg, de zil veren medaille aan de verpleger C. Pettinga en de bronzen medaille aan de laboratorium-bediende P. A. Mi chael. Een persoonlijk woord richtte de Commissaris nog tot de oud-voor zitter, dr. J. J. C. van Dijk. Namens het Prov. bestuur bracht hij dank aan allen voor het zegenrijke werk. OVERIGE SPREKERS. Vervolgens spraken nog mr. E, J. M. H. Bolsius, namens het prov. be stuur van Zuid-Holland, de heer F. Boon namens de gedecoreerden, jhr. mr. W. C. Sandberg tot Essenburg, burgemeester van Middelburg, waai de vereniging gevestigd is, ir. H. Wit te, burgemeester van Bergen op Zoom, ds. Wisse. Herv. predikant aldaar en zijn Geref. collega, ds. A. G. van der Stoel, de heer v. d. Kx-eeke. voorzit ter van de vakgroep verpleging en verzorging, mr. G. van Baren namens de ver. tot Chr. verz. van geestes- kranken in Nederland, dr. Dee na mens de Geref. bond van krankzinni gengestichten in Nederland, de oud- Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. J. W. Quarles van Ufford en de oud-voorzitter, dr. J. J. C. van Dijk. Na een dankwoord van de voorzitter richtte de 2de voorz. ds. A. Scheele zich nog tot ds. de Vries en sprak de hoop uit dat deze 74-jarige, die op be wonderenswaardige wijze deze dag geleid heeft, nog jaren voor stichting en vereniging behouden mag blijven. Na samenzang sloot daarop de gees telijke verzorger, ds, .J. F. van den Berg met dankgebed deze herden kingsbijeenkomst. STATUTEN-WIJZIGING. In de des morgens gehouden bui tengewone algemene vergadering van de Vereniging werden enkele statu tenwijzigingen aangenomen, waarvan als belangrijkste genoemd moet wor den de uitbreiding van het bestuur tot ten hoogste 25 leden, waardoor na de Kon. goedkeuring, de vereniging op breedere basis zal komen te staan. Tot dusver hadden 10 leden van de Ned. Herv. Kerk en een gelijk aan tal van de Geref. kerken zitting in het bestuur, doch het ligt in de be doeling thans ook 2 leden van de Ge ref. gemeenten en een van de Chr. Geref. Kerken hierin op te nemen. Twee bestuurszetels blijven dan nog beschikbaar voor andere kerkgenoot schappen die wensen toe te treden. bladen van de Sowjet-sector aan. KORTE PREDICATIE MOEDERDAG Eén mail uit duizend heb ik ge vonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevon den. Prediker 7:28, Neen, dat betekent niet: Die rrou- wen toch.' Een man is er nog te vin den, maar een vrouw nou! Het is hier de kreet om gemeen schap, Alle mensen verbergen zich voor elkaar, liet is maar zo zelden, dat gij een mens ontmoet, met wie gij even helemaal spreken kunt. Hel is alles zo arm en zo leeg in hel verkeer lussen mensen. Daar is geen ontmoeting van oog in oog, geen ont sluiting van hart tot hart. De een wil zich niet geven, de an der kan het viel. De een houdt be wust en opzettelijk zijn masker voor, omdat 't hem nu eenmaal voordeliger is. En de ander durft zich niet te ge ven uit vrees van gewond of geno men te worden. Zo leven de mensen als vreemden naast elkaar. Ook in de huisgezinnen. Ouders, die hun kinderen niet kunnen vinden, kinderen, die hun ouders niet ont moeten. Vreemden ook daar, geslote- nen, zorgvuldig gemaskerd. Ook in de verhouding van man en vrouw, ook daar ivaar het goed is. De ogenblik ken zijn maar zo weinig van waar-: achtigê ontsluiting van hart lot hart. Eenzaam is de mens, ook naast die hem het liefste is. Soms een enkele maal, een keer op de duizend, dat een man een man vindt. Een Jonathan voor David. Maar is daar de intiemste verhouding vwn man en vrouw, dan komen daar an dere factoren onmiddellijk storend in- werken, en vertroebelen vaak het echte weer. En nu is het Moederdag. Zullen wij het weer in orde maken met een bloemetje? Zullen ivij dit. schijnlëven voortzet ten met een cadeautje? Zou het niet beter zijn, dat we het elkander eer lijk beleden: Ik zie ze niet, die naast me slaat. Ik laat je versterven, er. ik versterf ook zelf. Zagen wij het maar in, dat wij door onze levenshouding deze wereld hebben gemaakt tot een woestijn van eenzaamheid. Dan was redding mogelijk. Bij God. Die de mens leert, weer mens te zijn.' Mens in de verlorenheid. Mens in de schuld. Mens zonder masker. Daar is eenheid, waar men samen neerknielt en' schuld belijdt en de een zich niet heiliger dan de ander vindt. Daar is eenheid, waar men elk ander aanziet met ogen, die van vreugde stralen: Jij hebt genade ge vonden bij God. Ik ook. En men samen God dankt, die ons waarachtig weer elkander doet vin den, als wij Christus hebben gevonden in schuldbelijden en genadebeleving. Christus, clie aan het kruis De Grote Eenzame is geweest. W. OOST. De straten van Sjanghai waren Vrijdagochtend gevuld met duizcn- den nieuwsgierigen, die de terecht stelling bijwoonden van 14 perso nen. beschuldigd van schending der /crijgswet. De mannen werden op bevel van het hoofdkwartier van het garnizoen in de straten „op de plaats waar zij hun misdaden hebben bedreven"' terechtgesteld. PAUL HOFFMAN TREEDT NIET AF. In verband met de geruchten, die sedert enige tijd de ronde doen over de mogelijkheid 'van het aftreden en de terugkeer in het particuliere le ven van de directeur der E.C.A., Paul Hoffman, heeft deze laatste door bemiddeling van een zijner naaste medewerkers doen weten, dat hij geenszins voornemens is op het ogen blik zijn post te verlaten en dat hij de E.C.A. zal blijven leiden, totdat het succes van het plan-Marshall verzekerd is. Pandit Nehroe naar Washington. Pandit Nehroe, de premier van India,, heeft Vrijdag' te Cairo aan verslaggevers meegedeeld, dat hij binnenkort "op uitnodiging van pre sident Truman een bezoek aan Washington hoopt tc brengen. VRIJ VEEL BEWOLKING Geldig'tot Zaterdagavond. Overdag hall' tot zwaar bewolkt. In het Noordwesten en later in het Zuidoosten van het land plaatselijk enige regen. Meest matige wind tus sen Z.W. en West. Weinig verande ring van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1