PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hangtsjou door rode troepen bezet Dieseltreinen snellen door Zeeland DE BILT Tsjang Kai Sjek op Formosa aangekomen Generaal Clay gaat heen. TIEN MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN BIJEEN HOE LEOPOLD DE SITUATIE ZIET. Vandaag VLAGGEN HALFSTOK! Dp eerste expresse reed Dinsdag MEER OPTIMISME IN BATAVIA Amnestie in Indonesië. VOORSPELT, 192e Jaargang - No. 103 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 4 Mei 1949 Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londensc Kaai 29. tel. 2077 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzco: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 DE COMMUNISTISCHE OPMARS IN CHINA. tJit China wordt gemeld, dat de co mmunistische troepen hun opmars naar het Zuiden versnellen. Dinsdagmiddag bezetten zij het door de re geringstroepen verlaten Hangtsjou, 10 0 myl ten Zuiden van Sjanghai aan de mond van de Tsjientang gelegen. Een macht van 4000 man begon de stad onmiddellijk van resten der rege ringstroepen te zuiveren terwijl een commissie van de Kwomintang behul pzaam was bij het vreedzame overne men van het stadsbestuur. Volgens betrouwbare bron is gene raal Tsjang Kai Sjek op Formosa aan gekomen, waar hij besprekingen voert met leden der Kwomintang en rege ringsfunctionarissen. GEVANGENEN. Volgens de communistische radio zijn in de driehoek SjanghaiNanking Hangtsjou meer dan 80.000 regerings manschappen gevangen genomen. Volgens het centrale Chinese nieuwsbureau is een van de mogelijke redenen waarom Sjanghai niet wordt aangevallen het feit, dat de commu nisten in Koensjang, Taitsjang en Kasjing slechts drie regimenten heb ben, hetgeen voor een aanval onvol doende zou zijn. De plaatsen liggen respectievelijk op 35, 30 en 60 mijl van Sjanghai af. Een bevelhebber te Sjanghai zou hebben verklaard er op te vertrouwen, dat de communistische troepen zouen kunnen worden versla gen indien de bevolking „in de rug" zich rustig zou houden en indien de prijzen niet te hoog zouden stijgen. Generaal Tsjang Tsji Tsjoeng en de voormalige Chinese ambassa deur te Moskou Sjao Li Tse, bei den lid van de uit vijf man be staande vredesdclegatie te Peiping, zyn door de communisten gevan gen genomen, zo meldt het centra le nieuwsbureau verder. Zelfs hun vrouwen zouden hen niet mogen bezoeken. Zware Amerikaanse oorlogsschepen zijn de haven van Sjanghai uitge stoomd. omdat zij vreesden „in de val te lopen". Er zijn voldoende tor pedojagers en andere lichte schepen in de haven om de Amerikaanse bur gers in geval van nood te evacueren. Uit Washington wordt gemeld, dat de hoofdmacht der Amerikaanse vloot in de Chinese wateren twee krui sers en tien torpjedobootjagers in de haven van het door de communis ten bezette Tsintao voor anker ligt. Met ingang van 15 Mei. President Truman heeft medege deeld, dat hy het verzoek van gene raal Lucius Clay om ontheven te worden van zyn plicht als Ameri kaans militair bevelhebber in Duits land, inwilligde. Truman deelde voorts mede, dat luitenant-generaal Clarence Huebner en general-majoor George Hays, resp. gen. Clay's militaire plaats vervanger en diens plaatsvervanger in het militaire bestuur, zijn werk zouden voorzetten, hangende de be noeming var. een burgerlijke hoge commissaris. De president zei, dat generaal Clay een „ontzaglijke" bestuurstaak had verricht en dat hij op 15 Mei van zijn post ontheven zou worden, in overeenstemming met „zijn her haalde verzoeken". Conferentie te Londen begonnen In het St. James-paleis te Londen is Dinsdag de conferentie ge opend van de tien ministers van buitenlandse zaken, die zal praten over de Baad van Europa. By afwezigheid van Paul Henri Spaak werd België vertegenwoordigd door de Belgische ambassadeur te Londen, Vicomte de Thieusies. De conferentie zal drie dagen duren. Men wil komen tot goed keuring en voltooiing van de ont werpstatuten voor een Raad van Europa, welke vorige maand dooi de ambassadeurs van de tien mo gendheden zijn voorbereid. De Britse minister van buiten landse zaken, Ernest Bevin, treedt op als gastheer en zal de bespre kingen presideren. De vertegenwoordigde landen zijn: Noorwegen, Denemarken, Zwe den Italië en Eire en de vijf mo gendheden van de West-Europese De ontwerpstatuten voorzien in de oprichting van een adviserende assemblee en een uitvoerend comi té van ministers. De assemblee zou komen te be staan uit 87 gedelegeerden van de tien ledenstaten, namelijk achttien Verliezen in Indonesië. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke landmacht: Sergeant A. T. Trentelman uit Schaesberg (L.); soldaat J. H. M. Poppe uit Zwoller kerspel; soldaat M. S. van de Laar uit Haelen; huzaar le kl. G. Dekker uit Wieringen: soldaat le kl. G. J Poort man uit Rijssen; soldaat J. Bom uit Ooltgensplaat; soldaat le kl. P. A. W. Peters uit Maasbree (L.); soldaat W. Soeteman uit Beverwijk. Koninklijk Ned.-Ind. leger: acht soldaten afkomstig uit Indonesië. Rumoer in de Belgische Kamer. Tijdens de in de Belgische Kamer gehouden debatten over de goedkeu ring van het Noordatlantische Pact hebben communistische manifestan ten tijdens een uiteenzetting van de eerste minister en minister van bui tenlandse zaken Spaak vanaf de pu blieke tribune een regen van strooi biljetten op de hoofden der volks vertegenwoordigers doen neerdalen. Spaak moest zijn uiteenzetting als gevolg van deze bombardementen en de talrijke interrupties herhaal delijk onderbreken. De rust werd pas weer geheel hersteld, toen de voorzitter der Kamer, Frans van Gauwelaert, de publieke tribune had laten ontruimen. De vrijlating van Veit Harlan. Maandagavond kwamen in de synagoge '"de Sowjet-zöne van Berlijn meer dan aOO Joden bijeen om te protesteren tegen de vrijlating van Veit Harlan, de vroe gere Duitse filmregisseur, die het boek „Jood Süss heeft verfilmd. De leider van de Joodse gemeenschap te Berlijn, Julius Meyer, heeft verklaard, dat men de vier militaire gouverneurs in Duitsland zal verzoeken .al degenen m Duitsland, die misdaden tegen de Jo den hebben begaan", ter berechting uit te leveren aan de regering van Israël. van Groot-Brittannië evenals van Frankrijk en Italië, zes van Bel gië, van Zweden en van Neder land, vier van Denemarken, van Eire en van Noorwegen en drie van Luxemburg. Ter conferentie zal beslist wor den over de vraag, of Griekenland en Turkije thans of later tot de raad moeetn worden toegelaten. De drie grote Westelijke mogend heden zijn het er reeds over eens geworden, dat West-Duitsland in aanmerking komt voor lidmaat schap wanneer een West-Duitse re gering in functie komt. BRIEF AAN PRINS KAREL. In een brief aan zijn broer, prins-re gent Karei, schrijft koning Leopold met betrekking tot het onderhoud, dat kort geleden in Zwitserland is gevoerd, dat de „onmogelijkheid om te regeren door toedoen van de vijand" niet meer bestaat, aangezien er geen vijand meer is en hij verzoekt terug te keren tot de consti tutionele toestand. Hij verklaart, dat liet land opnieuw de wegen der legaliteit moet bewandelen en de tegenwoordige toestand niet kan voortduren. „De regering en het parlement zullen hun verantwoordelijkheid dienen op te nemen. Wat mij betreft, ik zal de mijne opnemen en mij daarbij uitsluitend laten leiden door de hogere belangen van het vaderland, waaraan onze dynastie onher roepelijk haar beste diensten heeft ge wijd", aldus de brief. „Thans leeft het land in afwachting van de eerstkomende parlementsverkie zingen. De nationale en internationale toestand doet zeer ernstige problemen rijzen, die geen verband houden met de koningskwestie, en die de aandacht van de kiezers kunnen opeisen. Eens te meer stel ik er prijs op te verzekeren, dat de koning boven de partijen staat en geens zins de inzet van de kiesstrijd mag wor den". aldus koning Leopold. is het 4 jaar geleden, dat Nederland en Denemarken ge heel bevrijd werden. is het 4 jaar geleden, dat Seys Inquart naar Duitsland vluchtte. Prins Berntórd naar Parijs. Naar wij vernemen zal Prins Bern- hard op Maandag 9 Mei a.s. te Parijs een bezoek brengen aan de 18e In ternationale Luchtvaarttentoonstel- ling. De Prins zal vergezeld worden door ir. A. J. C. Vos. directeur van de N.V. Nederlandse Vliegtuigenfa- briek Fokker, en door kapitein Ger- ben Sonderman, vlieger van de Prins. Het gezelschap zal met de Dakota van Prins Bernhard reizen. S. Stemerding f Op 82-jarige leeftijd is te Harder wijk overleden de bekende onderwijs man. de heer S. Stemerding, oud-di recteur van de Kon. Wilhelmina- kweekschool te Rotterdam. Hij heeft een groot aantal functies bekleed bij organisaties op hel gebied van het Chr. onderwijs en schreef tal van paedagogische werken. De overledene was ridder in de Orde van Oranje Nassau. De begrafenis zal Woensdag middag te twee uur geschieden op de Oosterbegraafplaats te Voorburg. Vanavond om zes uur, dan zullen wij de vlaggen halfstok hangen. Alom in Zeeland. Om later zwijgend en met het hart vol rouw naar de kerkhoven le gaan en bloemen te strooien bij het momument, of op de gravendie in de Zeeuwse steden herinneren aan de offers, die in de oorlogsjaren werden ge bracht. De klokken zullen beieren, niet van vreugde, maar in droef heid. Hun lied zal klinken tot ver over het bloeiende land. En wie de herinnering bewaart aan verwanten en vrienden, die de eeuwige rust zijn ingegaan, hij zal in dat klokkenlied een naam horen, die hem eenmaal lief was en waarde had in zijn le ven. Voorbij, voorbij, roepen de klokken. Een oud Nederlands spreekwoord zegt. dat men moet leven met de levenden, niet met de doden. Zo is het. Maar toch is het goed, dat de klokken beieren van avond, als de vlaggen halfstok-hangen en de Stille Omgang door de stralen trekt Want leuen 7?iet de levenden behoeft geen vergeten van de doden te betekenen. Het mag dat niet betekenen. Laat er één dag zijn in het jaar. waarin wij gedenken. Met eerbied en liefde. En waarop wij elkander beloven: aat het offer niet vergeefs was, dat wij, ieder naar zijn bescheiden krachten, zullen voort gaan te strijden voor een beter, schoner vaderland. Maar niet alleen tot herinneren manen de klokken. Als anderen het grote offer van hun leven niet hadden ge bracht, het Nederlands blazoen zou niet onbesmet uit de we reldworsteling te voorschijn zijn gekomen. Daarom was dit offer het levende getuigenis van volkskracht, die ongebroken bleef zelfs in de zioartste nacht. En daarvan getuigen ook de beierende klokken. Een volk, dat zijn grote zonen eert', het leeft en kan niet on dergaan. Houdt daarom deze ene dag van herdenken in alle soberheid in ere. Laat de vlaggen halfstok gaan. Hoort naar de klokken. En neemt deel aan stille omgang en herdenkingssamenkomsten in de kerken. Zij, die vielen, hebben het verdiend. Ook aan U. Binnen 12 maanden heeft Vlissingen een nieuw station. De openingsrit van de Nederlandse Spoorwegen voor de diesel-elcctri- schc dienst bracht Dinsdag de N.S.- directie en een groot aantal chefs van dienst en inspectiebehcerders naar Ze eland. De Spoorwegen beschouwen deze diesels echter slechts als het begin van de verbetering der ver- kcersvoorziening voor Zeeland en zij stellen zich voor over 12 maanden het gehele spoorwegverkeer naar en van Zeeland diescl-electrisch te maken en dan ook het nieuwe station te Vlis singen in gebruik te nemen. Een ma ritiem station, eenvoudig en niet al te groot, maar toch zeer aantrekkelijk en bovendien met een uitbrcidingsmo gelijkheid voor het geval de maat schappij Zeeland haar dagdiensten op Engeland weer definitief naar Vlis singen zou overbrengen. Precies op de vastgestelde tijd, namelijk om 11.21. gleed het glan zend nieuwe treinstel het station var» Bergen op Zoom binnen waar op het perron vijf Zeeuwen ter be groeting aanwezig waren: de Com missaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de griffier der Staten, mr. dr. B. D. H. Tel- legen Azn. en drie Zeeuwse journa listen. President-directeur ir. F. Q. den Hollander sprong als eerste uit de trein, drukte de Zeeuwse heren de hand en mocht van de stationsres taurateur een doosje echte Bergen op Zoomsc asperges in ontvangst nemen. Met een „nog niet geproefd van 't jaar", aanvaardde ir. den Hol lander deze aardige attentie. Twee minuten later hief de chef zijn pannekoek op en weg gleed de dieseltrein. Zeeland tegemoet. In de twintig minuten, welke slechts nodig waren om Kruinin- genYerseke te bereiken kregen de aanwezige journalisten twee aan twee gelegenheid zoals één van de spoorweg-ingenieurs het noemde de „stallen te bezichti gen". n.l. het motorcompartiment, waarin de 800 „paarden" van de die sels met oorverdovend lawaai hun werk deden. Men kon er zich alleen maar af vragen, hoe het mogelijk was dat men van dit snuiven en stampen enkele meters verder in de reizi- gerscompartimenten niets meer be speurde. OP DE STATIONS. Op de stations langs de Zeeuwse lijn, waar de diesels straks zullen stoppen, n.l. Kruïningen, Goes en Middelburg, stapten de burgemeesters van deze ge meenten in. Alleen Middelburg's bur gemeester was verhinderd, maar deed zich vertegenwoordigen door de di recteur van de gemeentebedrijven, ir. B. C. Roeters van Ler.nep. Te Vlis singen. waar de trein om 12.18 uur aankwam, wachtten burgemeester Kolff met de leden van Gedeputeerde Staten, do heren C. Hamelink, A. Schout en mr. A. J. v. d. Weel en verscheidene andere autoriteiten de trein op. Een aardige begroeting vormde de bloemenhulde van het twee-jarig dochtertje van ir. Hupkes. adjunct directeur van de Koninklijke Maat schappij ,.De Schelde", dat in Zeeuws costuum aan de hand van haar moe der. mevr. HupkesDamme, aan ir. den Hollander een bouquetje aanbood. Daarna begroette zij enthousiast haar grootvader, ir. M. H. Damme van „Werkspoor", die zich in het gezel schap bevond. IN VLISSINGEN. Voor Vlissingen was slechts vier minuten uitgetrokken, maar het werd bijna een kwartier, omdat ir. den Hollander van de gelegenheid ge bruik wilde maken om met burge meester Kolff ter plaatse nog even over 't stationsplan te spreken. Het werd bijna 'n vergadering op straat. Uit de mededelingen van ir. den Hol lander werd het de omstanders dui delijk, dat de Spoorwegen er ernstig naar streven om van dit station in derdaad iets goeds te maken. „Alle be langen moeten in dit station ver enigd worden", zei ir. den Hollander en hij bedoelde daarmede, dat de sta tionsrestauratie en wachtkamer in het nieuwe project tevens dienstbaar zullen worden gemaakt aan de pro vinciale stoombootdiensten, zodat op het stationsplein geen andere gebou wen zullen behoeven te verrijzen en de wachtende reizigers een vrij uit zicht zullen hebben over de haven en de Schelde. „Een eenvoudig gebouw" noemde ir. den Hollander het. maar toch aan- tion. waarin reeds terstond de moge lijkheid wordt opengehouden voor uitbreiding indien de Zeclanddicn- sten op Engeland dit nodig mochten maken. Burgemeester Kolff bleek nog Dr. van Royen verwacht het begin van een accoord De voorzitter van de Nederlandse d elegatie te Batavia, dr. van Royen heeft verklaard dat, na hetgeen hem ter kennis was gekomen over de resultaten van het bezoek van de leider van de republikeinse delegatie, Moll. Rum, en andere republikeinen aan Bangka, waar de sultan van Djocja reeds verbleef, hij nog steeds hoopvol is. dat in dc komende dagen het begin van het accoord zal worde n gevonden in het kader van het doel der voorbereidende conferentie. Rum had Maandagavond na zijn terugkeer van Bangka. waar hij ver slag uitbracht aan Soekarno en Hatta. een onderhoud met Cochran, die deze week voorzitter van de Unci is. Dit onderhoud luurde twee uur. Cochran had, naar Aneta verneemt. Dinsdag ochtend een onderhoud met dr. Van Royen en zal waarschijnlijk in de loop van de dag Rum wederom ontmoeten. NIEUWE RICHTLIJN. Een republikeinse woordvoerder verklaarde aan Aneta, dat Rum met bepaalde richtlijnen van Bangka is teruggekeerd. Hij verklaarde, dat het republikeinse standpunt in het kort als volgt kan worden geformuleerde als eerste stap voor de uitvoering van de resolutie van 28 Januari acht men noodzakelijk terugkeer naar Djocja. vrijlating van de politieke gevangenen en erkenning van de gebieden, die op het ogenblik van de ondertekening van de Renville-overeenkomst onder republikeins gezag stonden, als repu blikeins gebied. BINDENDE VERKLARING. Op vragen over de houding van de republikeinse delegatie ten aanzien van de punten van de ..Canadian ru ling" had de woordvoerder geen com mentaar. Hij verwees naar de infor mele besprekingen, die thans worden gevoerd, doch gaf te verstaan, dat men van republikeinse zijde het standpunt, dat een bindende verkla ring dient te worden verkregen over het staken van het vuren en de ronde tafelconferentie, „wel strak" achtte. Van Nederlandse zijde had men op deze verklaring geen commentaar. De sultan van Djocja zou Dinsdag middag met dr. van Royen lunchen. De sultan had ook voor zijn vertrek naar Bangka dr. van Royen reeds ontmoet. Waarschijnlijk zal hij niet Woensdag, doch Donderdag naar Djocja terugkeren Voor 900 politieke gevangenen. Ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin zijn 900 politieke ge vangenen, die op Nusa Kembangan waren ondergebracht, in vrijheid ge steld. Dienstweigeringswet op de helling In zijn antwoord op vragen van h"et communistische Kamerlid, de heer Stokvis, betreffende de vrijstelling voor personen, die gewetens-bezwaren hebben tegen hét vervullen van mili taire plichten, heeft minister Schok king medegedeeld, dat het in zijn voornemen ligt bij de in studie geno men wijziging van de Dienstweige ringswet ook de kwestie van de vrij stellingen onder de ogen te zien. De „Oranje" nam afscheid met serpentines. Dinsdagmiddag is het m.s. „Oranje" van de Mij. Nederland naar Batavia ver trokken. waar het 22 Mei a.s. wordt ver wicht. Voor de eerste keer na de oorlog geschiedde het vertrek op de traditionele wijze. De achterblijvenden waren op de Javakade samengestroomd en toen het schip van de kade los kwam daalde een regen van serpentines op de wuivende wegbrerigers neer. Aan boord bevinden zich een groot aantal vrouwen en onge veer 380 kinderen, die in het kader van dc gezinshereniging de reis naar Indo nesië maken. Sabotage in Brandenburg. DRIE FABRIEKEN VERBRAND. In Brandenburg (Russische zonet zijn Vrijdag jl. drie fabrieken uitge brand. nl. een scheepswerf, een stijf- selfabriek en een rijwielfabriek. De Russen hebben een onderzoek naai de oorzaak ingesteld en daarna 25 ar beiders wegens sabotage gearresteerd. Winstaandeel voor Hongaarse arbeiders. De Hongaarse regering heeft beslo ten aan de arbeiders een aandeel toe te kennen in de winst der nationale ondernemingen. Van het aan de ar beiders toevallende bedrag zal 60 gereserveerd worden voor sociale doeleinden, 40 worden uitgekeerd in de vorm van premies. E.V.C--voorzitter moet Franse francs verantwoorden. Volgende week Dinsdag zal de voorzit ter der E.V.C.de heer Berend Blokzijl, zich voor de Amsterdamse economische politierechter moeten verantwoorden voor het beschikken over Franse francs, die de E.V.C. wenste 1e sturen aan stakende arbeiders in Frankrijk ten behoeve van hun kinderen. In Nederland waren door de E.V.C. gelden ingezameld ten bate van deze kinderen. EEN PICASSO GESTOLEN. In het museum voor modèrne kunst te Antibes (Zuid-Frankrijk) is een Picasso gestolen. Het doek stelt een stilleven voor. Het wordt op een half millioen Franse fr. geschat. wel enige wensen te hebben, vooral ook omdat het laatste plan, dat pas zeer onlangs ter kennis van het ge- gemeentebestuur is gebracht, aanmer kelijk minder ruimte voor het sta tion vrijlaat, dan het oorspronkelijke, toen men het nieuwe gebouw belang rijk naar achteren wilde verplaatsen ten opzichte van het oude. Ir. den Hollander stelde een bespreking op korte termijn voor. want. zo zeide hij, wanneer wij volgend jaar Mei de hele Zeeuwse lijn diesel-electrisch gaan bedienen, willen wij toch niet, dat zij in een ruïne eindigt. „Wij re kenen niet met maanden maar liefst met weken of dagen, want de tijd dringt!" (vervolg op pagina 2) Alan Kirk, de nieuwe Amerikaanse gezant in Moskou. „Meerenberg" bestaat 100 jaar. Het Provinciaal Ziekenhuis bij Santpoort bestaat op 27 Juni honderd jaar; dit eeuwfeest zal op bijzondere wijze worden gevierd. Op het voor plein van het hoofdgebouw wordt !n monument onthuld, vervaardigd dooi de beeldhouwer Richter een sym bolische voorstelling van de ophef fing van de verpleging naar een ho ger niveau. Het monument is een ge schenk van patiënten, oud-patiënten, familieleden van verpleegden, perso neel en oud-personeel. Door de pa tiënten wtfrdt een openluchtspel opge voerd. waarvoor zij zelf thans het the ater bouwen. Vuurwerk, kermis, wandelmarsen en andere sportdemon- straties zullen bijdragen tot de feest vreugde van patiënten en verplegend personeel. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan zal een gedenk boek worden uitgegeven, waarin de voornaamste feiten uit de geschiede nis van het ziekenhuis het voorma lige Meerenberg worden gememo reerd. Gevallen marinemensen herdacht. Gedurende de tweede wereldoorlog is vijf en zestig procent van de voor oorlogse sterkte der Koninklijke Ne derlandse Marine omgekomen. Ter herdenking van deze gevallenen is Dinsdag ih het trappenhuis van het ministerie van Marine een marme ren plaat, ontworpen en uitgevoerd door de Haagse beeldhouwster mej. Gra Rueb. onthuld. „Eerbiedige opge dragen aan hen. die in dienst van de Koninklijke Marine het hoogste offer brachten voor Koningin en Vader land", staat onder het beeldhouw werk. De minister van Marine ad interim mr. W. F. Schokking. heeft bij de onthulling een rede uitgesproken. Nadat de Nederlandse vlag. welke het beeldhouwwerk bedekte. }vas weggenomen, zong het gemengd koor van het burgerpersoneel van het De partement „Ecce Quomodo Morilur* en „Boven de Sterren". Gezamenlijk werden nog twee coupletten van het Wilhelmus gezongen en daarna heeft Minister Schokking nog in het bij zonder dank en hulde gebracht aan mej. Rueb, wier werk hij zeer prees. Zaak A.N.P.-hoofdredacteur in cassatie. De procureur-fiscaal heeft bij het Bijzonder Gerechtshof te 's-Graven- hage cassatie aangetekend tegen het vonnis van 25 April, waarbij de hoofdredacteur van het A.N.P. gedu rende de oorlog, Van Meghelen. tot 6 jaar gevangenisstraf werd veroor deeld. ZONNIG WEER. Geldig tot Woensdagavond. Zwakke tot matige wind uit Ooste lijke richtingen. Zonnig en warm weer behalve nabij de Wadden-eilan den.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1