PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jessup en Malik onderhandelen over de blokkade van Berlijn 0£ BILT Opheffing der verkeersrestridies in ruil voor conferentie der Grote Vier DE BESCHIETING VAN BRITSE SCHEPEN. Ging Tsjang Kai Sjek naar Sjanghai? AMERIKAANSE TANKS ALS SCHENKING NAAR EUROPA KONING LEOPOLD ZIET VAN PLAN TOT TERUGKEER AF WERKGELEGENHEID IN ZEELAND Tulpenraüye begonnen. 192e Jaargang - No. 97 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. f 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 April '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van X—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro r 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 5860. tel. 2355, 3 lijnen b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaal 2 Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12, tel. 102-Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikze e: N. Bogardstr. C lü0tei.2e Naar zowel te Moskou als te Washington is sinds 15 Februari de Sovjet-afgevaardigde bij d en de Amerikaanse reizende ambassadeur voi Philip Jessup, met elkaar in contact over de medegedeeld, staan e V.N. Jacob Malik >r onderhandelingen, Duitse kwestie. De Sovjet-regering is volgens Tass bereid de blokkade van Berlijn op te heffen mits hetzelfde gebeurt met de tegenblokkade van het Wes ten en mits een datum vastgesteld wordt voor een bijeenkomst van de Grote Vier, waarop de Duitse kwestie in zijn geheel zal worden besproken. Vandaag zal Jessup aan Malik liet gedetailleerde stand punt van het Westen mededelen. Toen Jessup Dinsdag na een be spreking met president Truman 't Witte Huis verliet, zei hij, dat „de zaken er hoopvol uitzien." Een Britse woordvoerder te La ke Success meende, dat een con ferentie van de ministers van bui tenlandse zaken der Grote Vier, thans „in het verschiet ligt." Hier voor is dan Parijs aan de beurt. Aan Malik zou duidelijk zijn ge maakt, dat de vorming van een Westduitse regering in geen geval als gevolg van de thans aan de gang zynde besprekingen zal wor den vertraagd. Malik achtte echter ruim voldoende tijd aanwezig om nog vóór de eventuele instelling van een Westduitse republiek een minister-conferentie te houden. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft Dins dag een overzicht gegeven van de geheime onderhandelingen tussen Jessup en Malik. Daaruit blijkt dat het initiatief tot deze onderhandelingen van Washington is uitgegaan. Op 15 Febr. vroeg Jessup om nadere uit leg van een passage uit een in terview, dat Stalin had toegestaan aan een correspondent van de In ternational News Service. Op 21 Maart deelde Malik aan Jessup mede, dat indien een definitieve datum voor een minister-conferen tie zou kunnen worden vastgesteld, de blokkade van Berlijn gelijktijdig en vóór de bijeenkomst zou worden opgeheven. Het antwoord van Jessup was: Gelijktijdig de blokkade opheffen en een datum vaststellen voor een ministerbijeenkomst. Op 10 April bracht Malik het standpunt van de Sovjetregering over, waarbij bleek, dat enkele pun ten nog verduidelijking behoefden. Over deze punten lopen thans de verdere besprekingen, waarbij de drie Westelijke regeringen één lijn trekken. Het overzicht van het departe ment te Washington bevestigt in hoofdzaak de reeds eerder door 't Sovjet-persbureau Tass over deze zaak verspreide berichten. Inmiddels hebben Duitse politici te Berlijn verklaard, dat het Rus sische hoofdkwartier te Karlshorst reeds bevel uit Moskou heeft ont vangen onmiddellijk alle technische voorbereidingen tot opheffing van de blokkade te treffen. Dit is uiter aard nog op geen enkele wijze of ficieel bevestigd. SCHUMACHERS MENING. De leider van de Duitse sociaal- VERLARING VAN ATTLEE. Voor een vol Lagerhuis heeft Dins dag de Britse premier Attlec een verklaring afgelegd over de beschie ting van Britse oorlogsschepen op de Jangtse-rivier. Attlee deelde mede, dat de politiek der Britse regering nog steeds geba seerd is op de Moskouse verklaring van 1935, waarbij de grote mogend, heden zich verbonden buiten China's binnenlandse aangelegenheden te blij ven. De Britse oorlogsschepen voeren op de Jangtse met medeweten van de Chinese nationale regering. Zij wer den van de oever af beschoten door strijdkrachten van de communisten. Een via de consul te Nanking inge diend verzoek het vuren te staken werd geweigerd. Eerst toen begonnen de Britse schepen terug te vuren. Attlee noemde de beweringen, dat de Britten het vuur openden om de na tionalistische troepen te steunen „fantastische verzinsels". Winston Churchill vroeg na Att- lee's verklaring ,,hoe het kwam, dat Engeland in deze tijd niet een, of niet twee vliegtuigmoederschepen in de Chinese wateren heeft, die in staat zijn die bescherming te verlenen op de enige wijze, welke wordt begre pen door diegenen, die ons aanvallen, vermoorden en beledigen, namelijk door de effectieve macht der vergel ding?" Attlee antwoordde dat de toe stand nog onzeker is en voegde er aan toe: „Wij hebben al het moge lijke gedaan en doen nog alle mogel lijke pogingen om met de communis, tische autoriteiten in contact te ko men. maar wij hebben zelfs nog geen brief tot hen door kunnen laten drin gen." democraten, dr. Kurt Schumacher, heeft aan Reuter verklaard, dat 'n viermogendhedenconferentie over Duitsland tot een nieuwe strijd over de Duitse eenheid zou leiden, zo wel tussen de mogendheden als tus sen de Duitsers. Hij voegde daar aan toe: „Een verenigd Duitsland in werkelijke en Europese zin is slechts mogelijk als Oost-Duitsland democratisch wordt en ik bedoel democratisch zonder adjectieven." NIEUWE BESPREKING. Naar venvacht wordt, zouden dr. Jessup en Jacob Malik Woensdag een nieuwe informele bespreking hebben over de Beriynse kwestie. Gezaghebbende kringen te Lake Success waren niet bereid de juiste plaats, en tijd van de bijeenkomst mede te delen. Volgens het blad van het Chine se nationalistische leger is maar schalk Tsjang Kai Sjek per vlieg tuig in Sjanghai aangekomen. Ver wacht werd, dat hij een conferen tie van vooraanstaande leiders van de Kwomintang bijeen zou roepen, aldus het blad. Het was mogelijk, dat Tsjang een verklaring over de huidige situatie zou afleggen. OPMARS GESTUIT? Naar verluidt, wordt enkele kilo meters van Soetsjow, 96 km. ten Westen van Sjanghai, waar sterke nationalistische legereenheden de communistische opmars zouden heb ben gestuit, hevig gevochten. Gevechten in China tijdelijk verslapt. Volgens berichten uit China is de gevechtsactiviteit van de door de communisten geleide legers in de buurt van de spoorlijn Nanking- Sjanghai aanzienlijk verslapt. Slechts hier en daar opereerden kleine een heden. De treinenloop op de lijn Sjanghai-Hangtsjow was normaal. Rond Sjanghai worden steeds meer troepen samengetrokken. Zware Britse en Amerikaanse vloot- eenheden hebben Dinsdag hun gewo ne ligplaats in de Wangpoe de door Sjanghai stromende zijarm van de Jangtse verlaten en zijn vertrok ken naar de monding van de haven bij Woosoeng. V Tegen eventuele „Sowjet-invasië Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen, die het wetsontwerp voorbereiden voor het toewijzen van wapenverschepingen voor de landen van het Atlantisch Pact tot een bedrag van 1.130 miUipcn dollar, zullen aan West-Europa het allereerst die wapens verstrekt worden, die men noodza kelijk acht om „een succesvolle Sowjctrussische overrompeling" van het Europese vasteland te voorkomen. Tot de wapens, die in het bijzonder benodigd zijn om elk snel offensief tot staan te brengen, ldus deze func tionarissen, behoren Amerikaanse tanks, anti-tank-wapens en artillerie. Plannen zijn in voorbereiding om gebruik te maken van de Duitse staal industrie, teneinde Europa te helpen bij de productie van de aanvullende bewapening, die het nodig heeft en zo mogelijk buiten bedrijf zijnde fabrie ken in Noord-Italië met thans werk loze Italiaanse arbeidskrachten in te schakelen. Vooraanstaande Amerikaanse mili taire deskundigen geloven dat West- Europa met Amerikaanse hulp elke invasie door de Sowjet-Unie kan weerstaan. Een aantal Amerikaanse deskundi gen van de Amerikaanse leger-, vloot- en luchtmacht zal naar Europa wor den gezonden, om toezicht te houden op het gebruik van de Amerikaanse uitrusting en om opleiding en admi nistratie te helpen standaardiseren. Het plan bestaat, de Amerikaanse militaire hulp de vorm te geven van de directe schenking, zonder dat een latere verrekening wordt overwogen, zoals dat het geval was na de leen- en pactovereenkomst in oorlogstijd Dé functionarissen gaven niet na der aan hoeveel ieder land zou krij gen en welk soort van militaire bij stand de verschillende landen zullen ontvangen. Deze bijzonderheden zijn zeer geneim. De regering wil elk mogelijk „lek" voorkomen, waardoor de Sowjet-Unie gewaar zou kunnen worden, hoe het precies met de militaire toestand in West-Europa gesteld is. Levenslang voor vroegere Haagse politie.agent. Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gra- venhage veroordeelde de voormalige Haagse agent van politie H. J. Ver baan tot levenslange gevangenisstraf. Hem was ondermeer ten laste gelegd dat hij in dienst van het „Judcn-refe- rat", de Sipo en S.D., Joodse landge noten had gearresteerd en mishandeld. De procureur-fiscaal bij genoemd hof had 14 dagen geleden de doodstraf tegen V. geëist. Stro met een borrel. In -Laren, het Gooi.se artisten- <dorp, doet men de dingen graag „anders dan ergens anders". En vooral bij het vieren van feesten is men vaak origineel. Het hoogtepunt van de komende Oranjefeesten wordt ongetwijfeld gevormd door het nummer wed strijd in het stroladen op boeren wagens. De wagens moeten komen met burriehouten en wezeboom en zullen beladen moeten zijn met bossen stro tot een totaal gewicht van 1000 pond. Elke wagen moet met twee personen bemand zijn waarvan één de hooivork hanteert. Als de wagens zijn gelost krijgt elk koppel f 5.— „startgeld" en - twee borrels. Is eenmaal het sein gegeven dan gaat hel cr om de wagens zo snel mogelijk te Iaden, waarna naar de jury wordt gere den. Het is te hopen, dat de deel nemers geen last van hun borrel tjes krügen. want dan komt de la ding scheef op de wagen en wie zijn lading verliest, verliest zijn kansen. Grote brand te Vlaardingen. Te Vlaardingen woedde Maandag avond een grote brand in een pand waarin gevestigd was de meubelfa briek Vredenbregt. een lampenkap- penfabriek en een haringpakkerij. De bovenverdiepingen zijn geheel uitge brand ondanks het harde werken van de brandweer, die met 20 stralen het vuur bestreed. De schade wordt getaxeerd op drie ton. Socialisten dreigen met heftig verzet. Naar „Le Peuple" van particulie re zijde te Bern verneemt zou Ko ning Leopold op aandringen van zijn naaste medewerkers oorspronkelijk van plan zyn geweest 15 Mei a.s.naur België terug te keren. Reac ties in de linkse pers zouden de vorst evenwel van zijn voornemen hebben afgebracht. Ook het onderhoud tussen de Koning en eerste minister Spaak zou, volgens det blad, geenszins de wending hebben genomen, die de vorst had verwacht. Hoewel de Koning zyn voornemen tegen de wil van het parlement in naar België terug te keren, dus blijkbaar heefi laten varen, roept het socialistische blad zyn lezers op waakzaam te blijven. Iedere ..coup de force" van de zijde der koningsgezinden zou. aldus Le Peuple, een heftige reactie van het linkse volksdeel verwekken. Er zouden algemene stakingen worden uitgeroepen, die het gehele economische leven in Begië zullen verlammen. De Belgische socialisten zijn bereid een strijd aan te binden, die zij als de meest gerechtvaardig de beschouwen, welke zij ooit heb ben oestreden, zo besluit het blad. ..Wie kan het wettige staatshoofd beletten naar zijn land terug te ke ren. Zeker niet de bevolking die nog geen twee weken geleden ter gelegen heid van het bezoek van Prinses Jo sephine Charlotte met zoveel geest drift haar gehechtheid aan ons Vor stenhuis heeft betuigd", aldus „de Nieuwe Gids" van Dinsdagochtend. Met betrekking tot de algemene staking, waarmee de socialisten en communisten dreigen bij een eventu ele terugkomst van Koning Leopold, schrijft het katholieke blad: „Wij zijn niet meer in 1945. De socialisten heb ben lang genoeg het spel der commu nisten gespeeld en indien ze het deze keer weer willen wagen, doen zij dit op eigen risico de meerderheid der bevolking heeft het er zeker niet voor over zich op te offeren voor de luimen der socialistische leiders In dien de socialisten betogingen tegen de Koning willen houden, zouden wij dit een slechte tactiek vinden. Het zou evenwel niet moeilijk zijn uit de vier hoeken van het land al dege nen. die de Koning trouw zijn geble ven. bijeen te brengen!" 18 baiikemployé's van de Nederlandse bunk in Sittard hebben Maan dag In de zaal Hoehstenbach in Tuddern bet in omloop zijnde Duitse geld van de bevolking in ontvangst genomen en in de beperkte im£e Nederlands geld uitgereikt Tegelijkertijd werden de nieuwe inwoners van Nederland voorzien van distributiebescheiden. Een overzicht van de zaai tijdens de uitreiking. Vier jaar voor Pool, die zijn vriend neerstak. Vier jaar met aftrek luidt jiet von nis, dat de Amsterdamse Rechtbank velde over de 24-jarige Pool Joseph P. Deze jonge Pool heeft in de nacht van Zaterdag 2 op Zondag 3 October van het vorig jaar in de Rustenbur gerstraat te Amsterdam zijn vriend, de 26-jarige scheepsbouwarbeider J. de Weyer uit de Lutmastraat met een tot dolk geslepen broodmes doodge stoken. De officier van justitie requi- reerde 14 dagen geleden wegens dood slag acht jaar met aftrek. Syrië voelt zich bedreigd door Transjordanië. De Syrische minister-president, ko lonel Zaim, heeft de sluiting bevolen van de Syrisch-Transjordaansc grens, op grond van „agressieve maatre gelen" welke door Transjordanië genomen zouden zijn. Zaim heeft verder bevel gegeven tot reerutering van meer manschap pen „teneinde aan elke bedreiging het hoofd te kunnen bieden' Er wordt gezegd, dat Zaim het Sy rische leger tot het grootste van het Midden-Oosten op het Turkse na wil maken. Een krasse oude heer. De nestor van de Engelse athleten, de 84-jarige Charles Hart "heeft de afstand van 32 kilometer, welke zijn woon plaats Slough van Londen scheidt, Zaterdag gelopen in 7 uur en 32 minuten. Bij zijn aankomst op Trafalgar Square waar hij door tal van bewon deraars werd opgewacht, ver klaarde Hart bescheiden dat zijn vorm wel wat achteruit gegaan was sinds de negenti ger jaren van de vorige eeuw toen hij de legendarische zes daagse wedstrijd tegen een renpaard won en met elf ki lometer voorsprong als eerste over de eindstreep snelde. India en het Britse Gemenebest. De eerste ministers van de Dominions an het Britse gemenebest zouden Ko ning George, Woensdag mededelen, dat zij volledige overeenstemming bereikt hebben over de kwestie, dat India als re publiek volledig en op voet van gelijk heid deel zal blijven uitmaken van het gemenebest. Het besluit werd in een ge heime vergadering van de premiers ge nomen en was het resultaat van een reeks bijeenkomsten in de afgelopen vijf dagen, waarbij men zocht naar een for mule voor een gelijkberechtigd deelge nootschap in het gemenebest voor ko ninkrijken zowel als republieken. Was over 1948 bevredigend Het jaarverslag 1948 van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Middel burg, bevat een reeks belangwekkende gegevens over arbeidsvraag en -aanbod in het afgelopen jaar. Zoals bekend wij schreven daarover kort geleden nog is er buiten de seizoenwerkloosheid in Zeeland geen sprake van een algeme ne werkloosheid. Slechts voor kantoorpersoneel is er een overschot, waardoor velen van hen werkloos zijn of noodgedwongen overgaan tot keuze van een ander beroep. Het toenemen van de bouwnijver heid buiten de noodgebieden was oorzaak, dat steeds meer bouwvak arbeiders. die van elders kwamen en in Zeeland werkten, naar hun woon plaatsen terugkeerden. De Rijks werkplaats te Middelburg leverde omgeschoolde arbeidskrach ten af. maar de animo om deze ar beidskrachten in dienst te nemen was slechts matig. Eind 1948 waren in Zeeland 1450 bouwvakarbeiders van buiten de provincie werkzaam en er werkten op Walcheren 29 Belgen, in W. Zeeuwsch Vlaanderen 185 en in Oost Z. Vlaanderen-%81. ANDERE VORMEN VAN NIJVERHEID In de chemische bedryven te Sluis kil werd in verband met het herstel het aantal arbeiders enigszins uit gebreid. Ook de spiegelglasfabriek te Sas van Gent nam arbeiders aan. De bedrijvigheid in de klompen- Industrie leed ernstig onder gebrek aan hout. Wat de metaalnijverheid betreft had het grootste bedrijf de Kon. Mij De Schelde nog te kampen met een tekort aan arbeids krachten. In 1948 nam het aantal arbeiders daar toe van 2670 tot 2910 en het aantal ambtenaren van 509 tot 520. TEXTIEL De weverijen in O.Z. Vlaanderen hadden vrijwel het gehele jaar vol op werk. In de tricotageindustrie wisselden oplevingen en inzinkingen elkaar af. Wel nam ook bij de tricotage de personeelsbezetting toe, maar de toestand was niet zo gunstig als bij de weverijen. In verschillende textielfabrieken giixgcn de directies over tot aan schaffing van de modernste machi nes met grote capaciteit. In de vlasserijen baart de perso neelsvoorziening geen zorg, alleen valt het op, dat de Nederlandse ar beiders in het algemeen weinig voor dit vak voelen hoewel er toch regelmatig vraag naar arbeids krachten is. SUIKERFABRIEKEN De personeelsvoorziening tijdens de campagne van de beide suiker fabrieken te Sas van Gent verliep minder vlot dan vorige jaren. Op een totaal van circa 800 arbeiders moesten 450 Belgische grensarbei ders worden aangenomen. DE LANDBOUW In een drietal streken van Zee land duurde het tot de maand Juli aleer alle beschikbare landarbeiders geplaatst waren. Steeds meer neemt het gebruik van landbouwmachines toe, waardoor de behoefte aan ar beidskrachten vermindert. De werk gevers streven er over het algemeen naar de kern van hun vaste perso neel'-tot het uiterste te beperken. IN DE HAVENS In de haven van Vlissingen ging niet veel om. De vaste kern van 51 man by de N.V. Haven van Vlis singen was voldoende voor het ver werken van de goederen. In Ter- neuzen was er doorlopend werk en was het soms moeilijk ln de tijde lijke behoefte aan arbeidskrachten te voorzien. Ook in Middelburg, Goes en Zierikzee hadden de daar aanwezige havenarbeiders volop werk. VROUWEN Het aanbod van vrouwelijk per soneel nam toe. Ook boden zich ve le gehuwde vrouwen aan als werk ster. Verschillende vrijkomend^ admi nistratieve krachten moesten een betrekking in een winkel of ais hulp ln de huishouding aanvaarden. JEUGD ENZ. De plaatsing van jeugdige arbei ders en arbeidsters had over het al gemeen een vlot verloop met uitzon dering dan voor degenen, die een kantoorbaan ambieerden. De xijkswerkplaats voor vakont wikkeling te Middelburg was het gehele jaar door £oed bezet- Er werden cursussen in timmeren en metselen gegeven. Voor Oost-Vlaan- deren wordt de stichting van een textielvakopleiding bekeken. Ver wacht wordt, dat binnenkort aan de rijkswerkplaats te Middelburg ook een stucadoorsopleiding zal ko men. Voor de steenhouwers wordt de opleidingskwestie nog bestudeerd. Door de afdeling beroepskeuze van het G.A.B. werden 363 adviezen uitgebracht. Wat betreft de ontslagen werd in circa 10',; van de door werkgevers aangeboden ontslagen geen ontslag verleend en voor 20'van de door werknemers aangeboden ontslagen. Er werden 887 gedemobiliseerden ingeschreven bij de arbeidsbeurs en eind December 1948 waren er nog 47 werkzoekend. In totaal waren in Zeeland uitge reikt 4519 vergunningen voor bui tenlandse arbeidskrachten, en 1113 bestaande vergunningen werden verlengd. Hatta en van Royen zoeken een „formule". De Republikeinse premier. Moh. Hatta. heeft gedurende meer dan vier uur gesproken met de leden van de i-epublikeinse delegatie. Aan een correspondent van A.F.P. deelde hij mede. dat de Nederlanders en republikeinen een „nieuwe formu le" zoeken, die het mogelijk maakt voort te gaan met besprekingen. Wat het Nederlandse voorstel inza ke het terugtrekken uit een zóne van 8 km. rond Djocja betreft verklaarde Hatta. dat dit slechts een eerste stap betekent, die gevolgd moet worden door het algeheel herstel van het re publikeins bestuur over het gehele ge bied. van het Sultanaat Djocjakarta. Hatta besloot: ..Indien de Neder- landers practische mensen zijn. zullen zij de rechtvaardigheid van deze eisen moeten erkennenHij voegde toe. dat het qpdringen van de Chinese com munisten de Nederlanders tot naden ken zou moeten stemmen. DE ZOMERPOSTZEGELS. Van 2 Mei tol en met 30 Juni 1949 zul len, zoals bekend, bijzondere postzegels voor sociale en culturele doeleinden wor den uitgegeven in de frankeerwaarden van resp. 2. 5. 6. 10 en 20 cent. welke met een toeslag boven de frankeerwaarden van resn. 2. 3, 4. 5 cn 5 cent zullen wor den verkrijgbaar gesteld. Van de netto-opbrengst is de helft voor sociale doeleinden cn de andere helft voor culturele doeleinden bestemd. De zegels bedoelen indrukken weer te geven aan het Nederlandse zomerleven, zowel wat betreft de ontspanning als de arbeid. 72 equipes uit Den Htfag gestart- In alle vroegte zijn Dinsdagmor gen in Den Haag. bij het gebouw van de K.N.A.C. de 69 equipes vertrokken die deze stad haddon uitverkoren als startplaats voor de Tulpensterrit. Op. het laatste ogenblik zijn aan deze 69 equipes nog drie teams toegevoegd, zodat in totaal 72 wagens de richting Brussel hebben genomen. Van Bx-us- sel gaal de rit naar Parijs. Bor deaux. Lyon en weer naar Brussel te rug, waarna men bij Breda weer op Nederlandse bodem zal arriveren. Acht equipes zijn te Glasgow ge- start. Maandagavond zijn enkele equi pes van Londen vertrokken; via Do ver-Boulogne zullen zij van Londen de Franse route bereiken. De teams van Glasgow komen op het continent via Folkestone-Boulogne. In Bern zijn 12 equipes gestart in de richting Lyon. Het regende vrij hevig. Niet gestart is, om -. dusverre on bekende redenen, de Nederlandse equipe bestaande uit J. van Gooi. P. J. Deiters en H. Bloemer met de Solo. Negentien deelnemers aan de tul- penrallye, die uit Monte Carlo zouden starten, zijn Dinsdag met tussenpo zen van enkele minuten vertrokken van de Esplanade in het centrum van Monte Carlo. Uit Rome verneemt het A.N.P. nog dat daar alle ingeschreven ploegen, t.w. 19 Nederlandse, 1 Belgische en 1 Franse, de tocht hebben aanvaard. Meer dan 1000 i in de lucht. Na zes volle weken onafgebroken in de lucht te zyn gebleven, zijn de vliegers Dick Riedel en Bill Barris Dinsdag bij Fullerton in Californië weer geland. Zij bleven 1008 uren en één minuut in de lucht en verbeterden hiermede een tien jaar oud record, dat op 759 uren stond. VOORSPELT: ZACHTER. Weersverwachting geldig tot Woensdag avond. In de loop van de dag toenemende be wolking maar overwegend droog weer. Matige, later vrij krachtige Westelijke wind. Iets verder oplopende temperatu ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1