PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Middelbare Meisjesscholen voor Zeeland Terug naar Djocja Eerste Kamer aanvaardde onder grenscorrecties dwang BILT Duitsers teleurgesteld over besluit Eerste Kamer DE VOORSPELT 192e Jaargang - No. 93 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bossliardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 22 April 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—, iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg; Londense Kaai 29.tel. 2077 2924 - Goes: L. Vorststr. 53 teL 2473 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 -Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikze e: N. Bogardstr. C 160 tel.29 Minister Stikker stelde de kabinetskwestie Verwerping zou onze internationale onderhandelingspositie verzwakken (Van onze parlementaire redacteur) Ten koste van verwijten, die slechts zelden in ons par lement naar het hoofd van een regering; zyn geslingerd, heeft het kabinet zyn wetsontwerp betreffende de grens correcties aangenomen gekregen. Na een bewogen en interessant debat aanvaardde de Eerste Kamer Donderdagmiddag met 25 tegen 17 stem men het betreffende wetsontwerp. Tegen stemden de Anti- Rcvolutionnairen De Wilde, VVoltjer, Tjalma, Anema, Schipper, Algra en Kip; de Christelijk-Historischen Polle- ma en Reyers; de K.V.P.'ers .Beaufort en Barge; van de P.v.d.A. de heren Kramer en Woudenberg en de communis ten Van Santen, Brandenburg, Schalker en Schoonenberg. Het was voor de regering een Pyhrrus-overwinning, slechts bevochten, nadat zij de kabinetskwestie had ge steld. Zij heeft daarover wat te horen gekregen. Mr. W. C. Wendelaar (VVD) sprak van een dwangpositie en van een onvrij parlement. De heer C. Woudenberg (P.v.d.A.) deelde mee, dat tijdens het beraad van zijn fractie na de rede voering van minister Stikker kwalificaties waren gebruikt als een catastrophale conse quentie waarvoor de Kamer geplaatst was; een zeer on gewenste pressie, die men on begrijpelijk' en constitutioneel onbehoorlijk vond, een onbe hoorlijkheid tegenover de volksvertegenwoordiging. De heer H. Algra (A.R.) wil de niet uit de weg gaan voor het „uiterste middel". Prof. dr. L. J. C. Beaufort (K.V.P.) gebruikte de term betreurens waardig en was overtuigd van een ernstig verlies van presti ge van de regering. - Het kabinet had deze uiterst onvriendelijke bejegening aan zich zelf te wijten. Aan het slot van zijn redevoering ver klaarde de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. D. L. Stikker namelijk, dat de rege ring zich door verwerping van het wetsontwerp, of door de opschorting van de behande ling ervan belemmerd zou ge voelen in haar internationale onderhandelingen op ruimer terrein dan deze grenscorrec ties. Haar internationale po sitie zou zodanig worden ver zwakt, dat zij daarvoor niet langer de verantwoordelijkheid zou kunnen dragen. Terecht maakte dit reeds in de eerste instantie dreigen met aftreden de Kamer wre velig. Wel zei de minister in zijn dupliek, dat men hem daartoe door het eisen van zeer positieve verklaringen had ^gedwongen, doch dat maakte maar matig indruk, want men begreep niet, waar om de regering aan de ver werping van een wetsontwerp waarvan hij zich zelf ver klaard had, dat het van ge ringe importantie is, zo ver strekkende gevolgen wenste te verbinden. De bewindsman antwoordde hierop, dat de on derhandelingen over dit pro bleem al enkele jaren duren. Op het ogenblik zijn meer zulke onderhandelingen aan de gang hij noemde de goudkwestie en de rege ring zou daarbij zwak komen te staan, als de Kamer haar goedkeuring niet aan de grenscorrecties zou hechten, omdat de mogendheden clan terecht zouden betwijfelen, of de regering wel het Neder landse volk vertegenwoordigt. GEZWICHT Enige leden zijn voor het dreigement gezwicht. De frac tie van de P.v.d.A. wilde de verantwoordelijkheid voor een regeringscrisis niet op zich nemen. Mr. Wendelaar zei 't duidelijk: „Mijn bezwaren zijn niet weggenomen, doch een kabinetscrisis kan ik in deze tijd niet riskeren. Het zwaartepunt van het regeringsbeleid ligt niet bij de Gromyko over de Italiaanse koloniën. Bij het voortgezette debat over de voormalige Italiaanse koloniën verklaarde de Sow- jetrussische afgevaardigde, Gromyko, dat de toestand in de voormalige Italiaanse be zittingen onder Brits bestuur slechter was geworden. Hij beschuldigde Groot-Brit- tannië en de Ver. Staten er van de voormalige Italiaanse koloniën onder elkaar te wil len verdelen „voor aanwending in eigen belang, dat meesten tijds een militair en strate gisch karakter draagt" en slechts enkele kruimels voor Italië en Ethiopië te willen ©verlaten. grenscorrecties, maar in In donesië, waar op het ogen blik moeilijke onderhandelin gen gaande zijn. Daarbij wil ik geen spaak in het wil ste ken". Na de rede" van de minister in eerste instantie schorste de voorzitter de vergadering een half uur voor beraad in de fracties. De pauze groeide uit tot een uur. De weg terug was voor sommige leden blijkbaar erg zwaar. REDE VAN MINISTER STIKKER Minister mr. D. U. Stikker de enige V.V.D.'er in liet kabinet onderscheidde in zijn pakkend en knap betoog de tegenstanders van de grenscorrecties in drie catego rieën: de communisten; zij die ideologische, deels juridische bezwaren hadden en zij, die practische bedenkingen opper den. Met de communisten had hij al gauw afgerekend. De kloof tussen hen en de regering is te diep, zeide hij, dan dat 'n discussie enige vrucht zou dragen. Zij voeren aan, dat Rusland niet in de correcties gekend is en dat ze dus on aanvaardbaar zijn, maar als we nagaan, wat de Sowjet- Unie in Oost-Europa heeft gedaan, clan legt haar opvat ting geen gewicht m de schaal. De minister van Bin nenlandse Zaken, mr. H. J. van Maarseveen bevestigde later op volksrechtelijke gron den deze uitspraak. Ook de regering zou het liever geweest zijn ging hij voort als de correcties aangebracht konden worden zonder dat daarmede tevc-ns 100.000 Duitsers overgenomen moesten worden. De Benelux- partners staan er in dit op zicht veel gunstiger voor. Er is in het in Parys gesloten Proctocol geen voorziening ge troffen om de Duitsers over hun nationaliteit te laten be slissen vóór de invoering van de correcties. Wel zijn bepalin gen omtrent hun rechten op genomen. De bewoners van de toe te voegen gebieden zullen als Nederlanders be handeld worden en alleen daardoor al meer voordelen genieten dan Duitesland hun bieden kan. Uitvoerig behandelde mr. Stikker hierna de geschiedenis van de correcties. Er is van Duitse zydc even wel nimmer enige tegemoetko mendheid betoond. In het Eemsvaarwater gedragen de Duitsers zich ten onrechte als heer en meester en zij voeren zelfs baggerwerken uit, die de vaart op Delfzijl bemoeilijken. Door onderling overleg zou hier wat te bereiken zyn ge- verkrijgen. weest, maar men geeft aan de overzyde van de grens niet thuis. Enige belangrijke correcties konden helaas niet in aanmer king komen. De regering vond het echter irreëel om daarom niet op de thans voorgestelde in te gaan. Zij neemt niet aan. dat de toekomstige verhouding met Duitsland door de correcties zou worden vertroebeld. Wanneer ons land van de correcties afziet, zou het zijn positie bij latere besprekin gen over het Dollardprobleem verzwakken. verklaarde cle bewindsman voorts. Li scherpe bewoordingen keurde hij de actie van de Duitsers af en en aan dr. Karl Arnold, - de minister-president van Noorö-Rijnlancl-Westfa- len, verweet hij, dat hy mis bruik heeft gemaakt van de Nederlandse gastvrijheid door hier agitatie te voeren. De minister verzette zich tegen uitstel van de verdere behan deling van het wetsontwerp, omdat hij het motief daarvoor de door België aangenomen houding niet kon aanvaar- den. In België liggen de vraagstukken ten aanzien van de grenscorrecties namelijk, anders. Daarna stelde hij de reeds eerder genoemde kabi netskwestie. NOG GEEN NEDERLANDSE WETTEN Minister van Maarseveen tenslotte noemde de correcties niet strijdig met de Grondwet, Er is sprake van een voorlo pige overdracht van gebieds delen; de grenzen worden dus nog niet definitief gewijzigd. Voor het nieuwe gebied zullen nog niet de Nederlandse wet ten gelden, maar wel zal het Nederlandse recht er van toe passing verklaard worden. Nadat het wetsontwerp was joedgekeurd, nam de Kamer nog met 37 tegen 4 communis tische stemmen een gewijzigde motie van de heer Algra aan, die steun geeft aan de rege ring bij haar teoekomstige po gingen om voor de Dollard een bevredigende oplossing te Republikeinse regering krijgt een nieuwe kans NEDERLAND STELT 2 VOORWAARDEN In de bijeenkomst, die de Nederlandse en Republikein se delegaties Donderdag onder, auspiciën van de UNCI te Batavia hielden, heeft dr. Van Royen verklaard: „De Ne derlandse regering is bereid in te stemmen met de terug keer van de Republikeinse regering naar Djocja, mits 'n bindende verklaring (binding commitment) verkregen wordt over beide andere onderwerpen, namelijk, dat de- Republikeinse regering de gewapende aanhangers zal be velen de guerilla te staken en samen te werken by 't her stel van de vrede en de handhaving van orde en rust en ten tweede, dat overeenstemming bereikt wordt (make agreements) betreffende de tijd en de voorwaarden voor de Ronde Tafel-confèrentie te Den Haag." Hy zeide, dat de Nederlandse delegatie krachtige pogingen heeft ge daan om in details te antwoorden op de punten, die Za terdag naar voren zyn gebracht door de Republikeinse delegatie. Hoewel het Nederlandse antwoord nog niet vol ledig was, zo zeide hij, was het toch vollediger dan hij verwacht had dat op dit ogenblik mogelijk zou zijn. Moh. Rum zeide de indruk te nebben gekregen, dat de informele besprekingen tus sen de partijen in een gun stige sfeer waren gehouden, die het belde mogelijk maakte opheldering te verkrijgen over de twee standpunten. Hij zei de. dat zijn delegatie de Ne derlandse gezichtspunten, die in de zitting van Donderdag door de Nederlandse delega tie waren .ingediend, in be schouwing zou nemen en in de volgende bijeenkomst zou antwoorden. De woordvoerder van de Unci meende, dat de volgen de zitting niet voor de vol gende week zou worden ge houden. De persstemmen uit Indo nesië zijn nog altijd weinig hoopgevend. Het Republikein se dagblad „Merdeka" te Batavia handhaaft zijn wan trouwende toon jegens de conferenteie. Het blad meent, dat de woorden van dr. van Royen dezelfde zijn als men drie en een half jaar lang gewend is te horen. De wens der Nederlanders is, dat iedereen, die met hen onderhandelt naar hun pijpen moet dansen. Het blad Voice of Sumatra is beducht voor verdere ver zwakking van de Republi keinse positie. Het Dagblad te Batavia vindt de resultaten van de eerste dag der besprekingen niet erg bemoedigend. Luxemburg neemt voorlopig wel bos, maar geen dorp. In een officieel communiqué wordt verklaard: „De Luxem burgse regering heeft 12 April 1949 aan de regeringen van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Ver. Staten medegedeeld dat zy, wegens het feit. dat de administratieve voorberei dingen voor de overneming van de Duitse gemeente Rot niet tijdig konden beëindigd wor den. besloten heeft de in be zitneming van de gemeente Rot voorlopig uit te stellen onder het uitdrukkelijk voor behoud van haar rechten, die voortspruiten uit de Parijse overeenkomst. Het Kammerveldwoud zal volgens plan 23 April 1949 door de Luxemburgse regering worden overgenomen. Het carillon van Goes komt weer in de toren terug. Een der klokken wordt opgetakeld. Dr. Arnold „Wij zullen de strijd niet opgeven". De situatie in Dinxperlo en Süderwick. Het besluit van de Nederlandse Eerste Kamer heeft Donderdag avond een zekere verslagen heid gewekt, daar in de laatste stantie de correctéis niet zou goed keuren. De minister-president van N.- Rijnland-Westfalen. dr. Arnold, verklaarde Donderdagavond, dat hij ook thans de hoop op een „be vredigende regeling" der grens kwestie nog niet heeft opgegeven. De Europese gedachte heeft vol gens hem zo diep wortel gescho ten. dat zij door een „momentele foutieve beslissing" niet geremd kan worden. Het probleem dei- Duitse Westgrenzen blijft, volgens Arnold, tot aan het vredesverdrag evenzeer open als dat van de Duit se Oostgrenzen. De regering van Noord-Rijnland-Westfalen ziet daarom geen aanleiding om een afscheidswoord te richten tot de Duitsers, wier gebooi'tegrond thans onder vreemd bestuur geplaatst wordt. „Wij zullen de strijd om het na tuurlijke recht der zelfbeschik king voor onze landgenoten niet opgeven. Pas een Duitse bondsre gering zou bij de ondertekening van het vredesverdrag het laatste woord in deze kwestie kunnen spreken." Dr. Arnold heeft tegenover de Duitse pers verklaard, dat de oorlog in de" mentaliteit van Nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Parijs. President Trufnan heeft me degedeeld, dat hij David K. Bruce, hoofd van de missie voor het plan Marshall in Pa rijs, benoemd heeft tot am bassadeur in Frankrijk. De be noeming moet nog door de Se naat worden goedgekeurd. Kansen voor Goes, Middelburg en Vlissingen MINISTER VROEG REEDS ADVIES. De minister van onderwijsheeft aan de directeuren van de HB.S.-en in Zeeland advies gevraagd over de wenselijkheid om te komen tot stichting van Middelbare Meisjesscholen, die als afdelingen verbonden zouden zjjn aan de H.B.S.-en en waarvan liet eerste leerjaar zou samenvallen met de eerste klasse der H.B.S. Er is namelijk in het alge meen op de minister aandrang uitgeoefend om voor geheel Ne derland de stichting van dit type school te bevorderen. De Middelbare Meisjesscholen, waarvan er reeds twaalf ge meentelijke en 51 bijzondere in Nederland bestaan, hebben een leerprogram, dat veel meer is afgestemd op de natuurlijke aanleg van het meisje. Het is een algemene ervaring, dat de 5-jarige H.B.S., speciaal de afd. B. met zijn specifiek wiskunde- program, aan vele meisjes niet ligt, Het gevolg daarvan is. dat de meisjes onnodig moeten dou bleren. vooral in de eerste drie klassen en dat de resultaten van 't onderwijs teleurstellend zijn. De Middelbare Meisjesschool wil dat euvel opheffen door on- denvijs te bieden, dat meer in de belangstellingssfeer van de van 't onderwijs verwacht kan worden. VOLLEDIG MIDDELBAAR. De school geeft een volle dige middelbare opleiding, waarbij het accent ligt op de taalkennis, geschiedenis en aardrijkskunde. Ook alle andere gebruike lijke vakken worden gegeven, waarbij dan nog komen: hand werken, muziek en zang. en eventueel enkele vakken naar keuze. Naar wij vernemen werden door de directeuren van de H.B.S.-en te Goes en Mid delburg bereids gunstige adviezen uitgebracht aan de minister. Men acht daar een Middelbare Meisjes school op haar plaats. Wat Vlissingen betreft, deel de de H.BB.-directeur, de heer G. Lammers ons mede, dat meisjes ligt, zodat meer vrucht hem ook voor deze stad de oprichting van een Mid delbare Meisjesschool wense lijk voorkomt. Woensdag a.s. zal er in de aula van de H.B.S. een bij. eenkomst van belangstellen den worden belegd om de 'le vensvatbaarheid van een der gelijke H.B.S.-afdeling tc pel len. Wat de H.B.S.-en elders in Zeeland betreft, is de direc teur van de H.B.S. te Ter- neuzen van mening, dat deze stad vermoedelijk geen vol doend aantal leerlingen Kan opbrengen voor een Meisjes school. De kwestie zal daar overigens nog in een verga dering van de ouderraad be sproken worden. MINDER URGENT. Te Oostburg Is de stichting van een meisjes-afdeling min der urgent. Hetzelfde gelat waarschijnlijk voor Zierikzee, maar veel hangt uiteraard van de plaatselijke belang stelling af. In elk geval wordt de kwes tie op het ogenblik zorgvul dig voor geheel Zeeland be keken en we mogen wel aan nemen, dat ereen goede kans bestaat op vestiging van drie Middelbare Meisjesscho len als afdelingen van de H.B.S.-en te Vlissingen, Mid delburg en Goes. Omdat de eerste klasse der nieuwe scho len samen valt met de eersie klasse van de H.B.S. zal het gewone toelatingsexamen af gelegd moeten worden. Nederland grote veranderin gen heeft gebracht, die het voor Duitsers moeilijk maken zich gehoor te verschaffen het was volgens Arnold de taak der Duitsers, te trachten een meer positieve instelling tegenover Duitsland ingang te doen vinden. DE DUITSE PERS. Arnold riep in dit verband de Duitse pers op er voor zorg le dragen, in beschouwingen over de Duitse verhouding tot Ne derland „de juiste toon aan te slaan". Hij zeide dat zeer vaak de Nederlandse openbare me ning aanstoot heeft genomen aan „niet tactvol gekozen op merkingen van Duitse zijde". Aan de Duitse grensbeambten in de correctiegebleden is aangezegd, dat zij in de loop van Vrijdagmid dag hun bureaux zullen moeten verhuizen naar de nieuwe douane posten. IN* SÜDERWICK. Er heerst in het Duitse plaatsje Süderwick bij Dinxperlo. dat in totaal 1000 inwoners telt. een druk te van belang. Men heeft daar de vaste overtuiging, dat een deel van Süderwick bij Nederland zal ko men. Ongeveer 300 mensen zou den daarbij betrokken zijn. De situatie op de grens Dinx- perlo-Süderwick is zeer eigenaar dig. Hier loopt namelijk de grens lijn midden over de straat heen. Aan dc rechterkant van de straat wonen Duitsers, aan de linkerkant Nederlanders. Nu is er prikkel draad over de weg gespannen, doch voor de oorlog liep men vrij bij elkaar in en uit en was er .in feite geen sprake van een grens. De bevolking ging nu eens in Dinxperlo naar de kerk. dan weer in Süderwick en meermalen kwam het voor .dat 's Zondags in de Ned. Herv. kerk te Dinxperlo een pre dikant uit het Duitse plaatsje in de dienst voorging, vooral in de tijd dat in Süderwick een predi kant stond die de universiteit in Utrecht had bezocht. De Ned. Herv. predikant uit Dinxperlo ging. bij ziekte o£ va- cantie van de voorganger der Evangelische Kirche in Süderwick. daar in de dienst voor. Hij kon gewoon Nederlands spreken, aan gezien de mensen in Süderwick dat wel verstaan, hoewel ze het zelf niet kunnen spreken. Wij hadden enkele dagen geleden een onderhoud met de burgemees- V, Amerikaans dokier biedt Nederlandse familie boerderij aan. Een 82-jarig rustend geneesheer te Hinton (West-Virginië. Ver. Staten), dr. J. A. Fox, heeft de uit 16 personen bestaande familie Bran derhorst, die enkele da gen geleden nit Ne derland te New York ls aangekomen, een huis met een boerderij van meer dan 200 ha. aangeboden, nadat hij in een dagblad een .por tret van de familie had gezien. „Ik zou die Neder landse familie graag op mijn hoeve hebben" al dus dr. Fox tegenover een verslaggever. Zij heeft zeven zoons, en dat is juist wat de boerderij nodig heeft." Opheffing van de blokkade van Berlijn? Vandaag zou belangrijk communiqué te verwachten zijn. In Wesfduitse communisetische kringen te Frankfort wordt volgens U.P. beweerd, dat binnen 24 uur een belangrijk communiqué in Berlyn zal worden gepubliceerd,' dat van hel grootste belang zal zijn voor de verbetering van de verhoudingen tussen Oost en West. Deze mededeling sluit direct aan bij de vloéd van geruchten over plannen van de Russen tot opheffing van de nu reeds tien maanden du rende blokkade van Berlyn. Ruim een milliard voor militaire steun. Senator Connlly voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, welke thans het wapenpro gram voor steun aan het At lantisch Pact bestudeert, heeft verklaard, dat de onderte kenaars voor 1.130,000.000 dollar aan militaire steun zul len ontvangen. Vergeefs beroep van goede Duitsers. Duitsers, die tijdens de oor log door «Ie nazi's zijn ver volgd, hebben volgens Het Parool een vergeefs be roep gedaan op H.M. Konin gin Juliana, dr. Drees en het parlement om af te zien van de aanspraken op Duits grond gebied. Dit geschiedde in een telegram, waarin do heer Drees die in Buchenwalde. heeft gezeten „ons mede slachtoffer" wordt genoemd. ter van hel dorpje Süderwick. de heer Joseph Koppels. De heer Koppels is na »de bevrijding dooi de geallieerden aangesteld en ver leden jaar ook door de bevolking als burgemeester gekozen. Deze burgemeester is tegen de grens correctie. omdat naar zijn mening de mensen in Süderwick brode loos worden, doordat hun bedrij ven worden, gesplitst. Er wonen in het grensplaatsje veel kleine boe ren. wier woningen na de cor rectie op Nederlands gebied ko men te staan, terwijl het meren4 deel van hun grond' op Duits ge bied blijft liggen. Nu zitten deze mensen met allerlei problemen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of ze straks wel passen zullen krijgen om van het ene land naar het andere te kunnen gaan. aan welke fabriek ze hun melk zullen moeten leveren en hoe het gaan zal mei de arbeiders uit Süderwick die verder Duitsland in werken, b.v. in Boeholt of Anholt. Dat de Duitsers het beter zullen krijgen wanneer ze bij Nederland zullen komen, gelooft de burge meester niet. Met is op het ogen blik in Dui'sland goed. Pastor Friedrichsmever van Sü- derwiók. de plaatselijke evangeli sche predikant, vertelde dat hij tal van zijn gemeenteleden had be zocht en dat hij van mening was dat deze mensen straks in Dinx- nerlo naar de N'ed. Herv. kerk zul len gaan. De evangelische gemeen te van Süderwick is zeer recht zinnig. wat eveneens het geval is met de Ned. Herv, kerk 1e Dinx perlo. De Duitse predikant geloof!, niet dat de Duitsers zullen ver flauwen in hun kerkelijk leven. Ook deze Duitse dominee is een tegenstander van de grenscorrec tie. Uiteraard geldt het bezwaar dat Duitsers graag Duitsers willen blijven, doch daarnaast, acht ook hij de materiële moeilijkheden groot. I)E MOEITE NIET WAARD. De mensen uit Dinxperlo ziin evenmin gesteld op dc grenscor-, rectie. AI gelden bij hen andere bezwaren dan bij dc Süderwlckers. Zij vinden in het algemeen dat er maar zo'n klem stukje bij Neder land komt dat het de moeite en de last haast niet «vaard is. Daarbij komt dat een deel van «ie bevol king van Dinxperlo er iets bijver diende met de smokkelhandel. Men heeft in Dinxperlo beroeps- smokkelaars, die nog nooit nor maal hebben gewerkt, verder men sen die gevorderd amateur ziin en voor wie het een goede bijver dienste is, terwijl er voorts nog een categorie van amateurs is. die. als het smokkelen moeilijk wordt en het wordt moeilijker nu de grens wordt verlegd er gauw de brul aan geven. Voorts hebben, naar de Dinxnerloërs zeggen, in Süderwick tijdens de oorlog veel Nazi's gewoond. Vraagt men de Süderwickers hiernaar dan zeggen ze dat het helemaal niet waar is. maar dat zij gedwongen werden door een kliek nat ionaal-socialis ten. Burgemeester J. H. W. Haver kamp van Dinxperlo is een vurig voorstander van de grenscorrectie, al had hij een groter deel wense lijker geacht In verband met de moeilijkheden voor de mensen die van land veranderen en de moge, lijkheden om dc smokkelhandel te bestrijden. Een probleem acht bur gemeester Haverkamp het. do Duit sers te leren wat echte democra- tie is. Dat zal tactvol dienen te geschieden, naar zijn oordeel. KOUDER. Geldig tot Vrijdagavond. Wisselende bewolking met enkele verspreid optredende buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen West en Noord west. Kouder dan gisteren, -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1