PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Toestand in Nanking wordt kritiek Rilland Bath heeft te weinig werkkrachten Twee vredescongressen begonnen C.-H.U. en Indonesië DEBILT Een Middellandse Zee-pact Het Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw VOORSPEL! 192e Jaargang - No. 92 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. lew.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 21 April '49 ADVERTENTIEPRIJS: 13 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels i van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven o£ adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29.tel. 2077 2924 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 22, tel. 102 -Terneuzen: Brouwerijsfr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160 tel. 29 Kanongebulder reeds in de slad te horen De toestand in Nanking is na het afwijzen van het ultima tum der communisten door de regering kritiek geworden. Transportvliegtuigen worden in gereedheid gehouden om zo nodig de leden der regering uit Nanking naar Canton over te brengen. De aanvallen der communisten ten Noord-Westen van de stad zijn in hevigheid toegenomen. Het schijnt, dat de com munisten Maandag de stad willen bezetten. desprogram te herzien in een geest van gelijkheid en snel ac- coord te gaan met een slaken van het vuren. De voornaamste bestuursorga nen en wetgevende lichamen zullen tezamen met politieke leiders beslissen of Nanking al dan niet geëvacueerd zal wor den. Inmiddels is het kanonge bulder duidelijk te Nanking te horen. Het geluid wordt geaccentu eerd door het huilen der in de verte afgevuurde granaten der communistische artillerie het gieren van de projctielen der regeringsartillerie, wier salvo's op kortere afstand wor den afgegeven. Het geweld der ontploffingen van de projectielen, door de communistische artillerie mortieren op de stellingen dei- regeringstroepen afgevuurd, doet de huizen te Nanking op hun grondvesten schudden. Als gevolg van deze beschietingen werden branden op de Noorde lijke oever van de Jangtse ver oorzaakt, welke van de be dreigde hoofdstad uit konden worden waargenomen. Een regeringswoordvoerder heeft meegedeeld, dat de waar nemende president Li Soeng- Jen en premier Ho Ving-Tsjin de communisten hebben ver zocht hun ontwerp van een vre- Volgens de diplomatieke me dewerker van de „Daily Tele graph" zullen na de besprekin gen, die in de loop van de vol gende maand tussen de Britse minister van Buitenlandse Za ken Bevin en zijn Turkse col lega Sadak zullen worden ge voerd, hetzij door de Britse, hetzij door de Amerikaanse re gering definitieve voorstellen worden gedaan, om tot het slui ten van een verdedigingsver- drag voor het Middellandse Zeegebied te komen. Een verdedigingsverdrag voor het Middellandse Zeegebied zou waarschijnlijk door Engeland, de Verenigde Staten. Frankrijk, Turkije, Griekenland en Italië bedrijfspensioenfonds worden getekend. SCHEPEN BESCHOTEN. In een door de Britse marine- autoriteiten te Sjanghai uitge geven verklaring wordt gezegd, dat de korvetten de ..Amethyst" en de „Ccnsort" door 'middel zware artillerie van de commu nisten zijn beschoten. Op de „Amethyst" waren 17 doden en Worden Sovjettroepen uit Duitsland teruggetrokken Het Duitse nieuwsbureau Denu (Amerikaanse licentie) maakt melding van berichten als zou het „/.eer wel moge lijk" zijn, dat de Sowjet-Unle bereid is spoedig haar troe pen uit Duitsland terug te trekken. Waarnemers zijn van oor deel, dat tegen 1 Juni alle technische voorbereidingen voor de uitroeping van een „geheel Duitsland omvattende republiek" gereed zullen zijn. In de practijk zou deze repu bliek slechts de Sowjet-zóne omvatten. Generaal-majoor Kotikof. de Sowjet-commandant in Berlijn, heeft zijn goedkeuring gehecht, aan de verkiezing van afgevaardigden naar het derde volkscongres, dat 1500 deelnemers te Parijs en de rest in Praag. Woensdag is te Parijs, in tegenwoordigheid van 1500 afge vaardigden van 59 landen, een congres voor de wereldvrede begonnen. De opening geschiedde door professor JoliotCurie, vooraanstaand Frans geleerde op het gebied van de kernener gie en communist, die de Franse regering critiseèrdc, omdat deze visa weigerde aan 370 afgevaardigden van tien landen, „klaarblijkelijk tengevolge van vrees en reactionair dryven". nn i I naar Jiet uei ut- vuimwiibic», uo 20 gewonden en op de „Consort op cn Mei in dc sowjet-sec- 9 doden gevallen. en 3 zwaargewonden Op 65-jarige leeftijd 12.per week. Waarschijnlijk op 1 Mei in werking. De heer J. C. Schroder heeft als directeur van het Bedrijfs pensioenfonds voor de Land bouw een uiteenzetting gege ven over de werking en de wer kingssfeer van deze noviteit in de social verzekering. De in stelling van het fonds berust op de wet betreffende ver. plichte deelneming in de be drijfspensioenfondsen. Op het ogenblik is de goedkeuring van de minister van sociale zaken op het verzoek van dc Stich ting voor de Landbouw nog niet gekomen, doch men ver wacht deze binnenkort. De stichting acht zich voor de landbouw representatief. De aanvrage werd beperkt tot de werknemers, omdat over werk gevers en zelfstandigen geen eenstemmig oordeel kon wor den verkregen. Het Kon. Ned. Landbouwcomité heeft voor zijn leden inmiddels een aan. vraag tot het vormen van een inge- Vandaag .viert Kroonprinses Eli zabeth van Engeland haar 23ste verjaardag; ..is het vier jaar geleden, dat de Russen de voor steden van Berlijn be reikten. Dimitrof alléén maar ongesteld. De Bulgaarse legatie te Wash ington heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigd van „ver keerde voorlichting van het Amerikaanse publiek" over de afwezigheid van Dimitrof. de Bulgaarse minister-president, Volgens de legatie heeft Di mitrof uitsluitend wegens slechte gezondheid verlof geno men. De legatie noemt het „even vreemd als betreurens waardig", dat een woordvoer der van het ministerie gezins- speeld heeft op een mogelijk verband tussen zuiveringen van Bulgaarse communisten cn Dimitrof's vertrek naar de Sow- jet-Unie. Cordell Huil na twee jaar hersteld. Cordell Huil heeft deze week het ziekenhuis verlaten, waar hij twee jaar lang is verpleegd. Hij is thans geheel genezen verklaard. Cordell Hull, die in November 1944 aftrad als mi nister van Buitenlandse Za ken, werd 1L September 1946 in het marine-ziekenhuis opge nomen wegens een ernstige physieke instorting als gevolg van overwerking gedurende verscheidene jaren. Aardbeving in Chili. In Centraal Chili heeft zich een hevige aardbeving voorge daan, tengevolge waarvan volgens de laatste schatting 50 personen gedood en meer dan 100 gewond zijn. De schokken waren het hevigst in het gebied van Temuco, bij Chilian. In. Los Angeles en Conception was de aardbe ving eveneens voelbaar. diend. Het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw hoopt de werkzaamheden op 1 Mei a.s. te kunnen beginnen. Men be rekent, het aantal deelnemers op meer dan 200.000 Hat fonds leent een ouderdomspen sioen bij 65-jarige leeftijd van 12 per week toe na 40 jaar premiebetaling. Inbegrepen is een invaliditeitspensioen van tweederde van dit bedrag, we- duwenpensioen tot 60 jaar, waarna het bestaande, invalidi. teitspensioen in werking treedt, pensioen voor half we- zen van 1 per week en voor volle wezen van 2 per week. De heer Schroder zeide, dat het bedrijfspensioenfonds voor twee jaar van terugwerkende kracht zal zijn. Gederfde pre mies over deze twee jaar zul len worden gedekt uit het Landbouwegalisatiefonds. Het fonds is geheel onafhan kelijk van subsidies opgezet. Het zal uit geïnde premieèn moeten worden opgebouwd. OOK VOOR OUDERE ARBEIDERS. Voor oudere arbeiders ont staan moeilijkheden, omdat zij niet het volle premicv:drag kunnen opbrengen. Daarom heeft men een glijdende over. gangsschaal gemaakt. Bonafi de landarbeiders, die binnen cle landarbeiders die binnen 't fonds de pensioengerechtigde leeftijd bereikten, zullen 6 per week ontvangen. De thans 60-jarigen zullen over 5 jaar 6.44 ontvangen, 50-jarigen '7.44. 40-jarigen 8.84, 30.ja rigen 10.69 en 25-jarigen 12. Men heeft dit om billijkheids redenen gedaan, mede met het oog op het feit, dat arbeiders, die lang voor een fonds stre den, anders van hun werk geen vruchten zouden plukken. PREMIES. De technische premie be draagt voor arbeiders van 17 tot 20 jaar 1.25 per week. Nadien moet 2.50 per week worden voldaan. De premie komt voor de helft voor reke ning van de werkgevers en voor de helft voor rekening van de werknemers. In de col lectieve arbeidsovereenkom sten, die per 1 Mei ingaan, is echter rekening met deze pre miebetaling gehouden, zodat de arbeiders in feite een loons verhoging van 1.25 krijgen. De premie zal dus niet op het gezinsinkomen drukken. De premiebedragen en uitke. ringen zullen worden behan deld door de Coöperatieve Boe renleenbanken. De premies worden door het plakken van zegels voldaan. ENORME BEDRAGEN. De heer Schroder wees op de enorme bedragen hij sprak van tientallen millioenen gul dens die in en uit het fonds zullen vloeien. Hiervan moet een belangrijk deel worden ge reserveerd en belegd. Het fonds krijgt zodoende een niet onaan zienlijk deel van het volksver mogen in beheer, hetgeen eco nomisch een belangrijke factor kan worden. Voor degenen onder de werkgevers of werknemers, die gemoedsbezwaren tegen het verzekeringssysteem heb ben. is een spaarfonds inge steld. Het is in de landbouw vaak zo, dat een werknemer ge durende een gedeelte van net jaar niet bij een boerenwerk gever, maar bijvoorbeeld in 'n suiker- of steenfabriek em plooi vindt. Voor hem staat de mogelijkheid open de pen sioenpremie te blyven beta len. Mocht hij hiertoe finan cieel niet bij machte zijn, dan kan hij het risico voor wedu wen. wezen en invaliditeit met 1,per week dekken, met dien verstande, dat de uiterste termijn hiervoor 26 weken bedraagt. Dr. Torres Botlet, de nieuwe directeur van de Unesco, de opvoedkundige, sociale en cul turele organisatie der V. N. Drie honderdjarigen in Dordrecht. Dordrecht telt thans drie hon derjarigen. Het zijn de heren P, Stokrom, mevr. J. A. C. v. Bllder- beek-Lamaison van Ileenvliet, en mevr. M. van Ilees-Koppe. De laatste heeft Woensdag de respec tabele leeftijd van een eeuw be reikt. Vanzelfsprekend heeft het oudje, dat nog zeer kras is en een bevredigend goede gezondheid ge niet. veel belangstelling op haar jaardag mogen ondervinden. Amerikaanse militaire hulp. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Aehe- son, verklaarde dat hij hoopte morgen een ontwerp te doen toekomen aan de commissie voor buitenlandse betrekkin gen van de senaat, waarin de Amerikaanse regering wordt gemachtigd militaire hulp te verlenen aan bepaalde lan den. Het verluidt, dat de hulp zal worden verleend aan be paalde doch niet alle sta- ten-ondertekenaren van het Noord-Atlantisch verdrag aan alle andere landen, waarmede de Ver. Staten spe ciale overeenkomsten hebben gesloten, zoals Turkije, Grie kenland en Perzië. Doodvonnissen aan Japanners voltrokken. Woensdag werd te Medan het doodvonnis voltrokken aan de Japanse majoor Kiyonori Shi- noda. vroeger commandant van de Kempetai te Padang. Ook werd 't doodvonnis voltrokken aan de kapitein Shinjiro Kawa- guchi, die eveneens deel uit maakte van de kempetai te Pa dang. Prinses Margriet naar de Paus Het staat bijna vast, dat Prin- sse Margaret van Engeland bij haar bezoek aan Italië door de Paus ontvangen zal worden, zo wordt uit gewoonlijk oetrouw- bare bron vernomen. Naar ver luidt bereidt de Britse legatie bij het Vaticaan haar receptie voor. Meer dan 1500 deelnemers, van wie vele in nationale kle derdracht. verzamelden zich in de grote Salie Pleyel. waar de opening van het congres een uur te laat begon. Reusachtige banieren en span doeken, die langs de wanden van de zaal waren aangebracht, verkondigden in vele talen: „eenheid voor de vrede is onze heiligste plicht" en „de vrede verdedigen is de zaak aller vol ken". De pilaren in de zaal waren versierd met billetten. waarop de door Pablo Picasso ontwor pen vredesduif was gedrukt. Joliot-Curie, sprekend over het mogelijk vreedzaam gebruik van de atoomenergie, zeide, dat de mensheid thans in dezelfde positie verkeert als in praehis- torische tijden, toen het vuur wrd ontdekt. Het is thans de De heer W. Strijbis Pzn overleden. Op 57-jarige leeftijd is te Utrecht overleden de heer W. Strijbis Pzn.. tweede voorzitter van het Chr. Nationaal Vakver bond, waaraan hij 34 jaar zijn beste krachten heeft gegeven. Op 1 Januari 1915 werd hij n.l. gesalarieerd bestuurder van de Chr. Fabrieksarbeiders'oond, waarvan hij later secretaris werd en in 1920 voorzitter. Reeds voor de oorlog was hij algemeen bestuurslid van het Chr. Nat. Vakverbond; in 1946 nam hij afscheid van de Chr. j Fabrieksarbeidcrsbond in ver- band met zijn benoèming tot tweede voorzitter van het C:N.V Ook op kerkelijk gebied heeft de. heer Strijbis verschillende functies verVuld. o.a. die van diaken van dc Gereformeerde Kerk van Den Haag-Oost en voorzitter van de Diaconale Conferentie van Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland. Amerikaans ambassadeur in Moskou ADMIRAAL KIRK BENOEMD. Admiraal Alan Kirk, ambas sadeur der Verenigde Staten te Brussel, is door president Tru man benoemd tot ambassadeur der Verenigde Staten te Mos kou. als opvolger van generaal Bedell Smith. Projectiel ontploft te Garoel- Dinsdag is te Garoet bij het opladen van artillerie-munitie een projectiel ontploft, waar door drie militairen en een In donesische arbeider gedood werden en twee militairen licht ;ewond raakten. kwestie, verkeerd gebruik van dc atoomwetenschap te verhin deren. ROBESON ZONG. Paul Robeson, die slechts voor een dag was overgekomen en verklaarde naar New York terug te zullen vliegen voor het afleggen van verklaringen in de zaak van de twaalf commu nistische leiders in de V. S„ zong nog vier liederen: „de vier opstandige generaals" (Spaans). ..Joe Hill" (Amerikaanse balla de), het Russische lied. „van oever tot oever" en een nieuwe versie van „old man river" met politieke strekking. TE PRAAG. Te Praag begon een parellel- congres voor de wereldvrede, waaraan werd deelgenomen door de afgevaardigden, die geen visum verkregen voor het congres te Parijs, namelijk 64 Tsjecho-Slowaken, 44 Chinezen. 8 tegenstanders van Tito uit Joego-Slavië, 10 Duitsers uit de Sow jet-zone, 11 Sowj et-Russen, 9 Spanjaarden, 2 Republikeinse Indonesiërs. 29 Roemenen en anderen. Óp dit congres werd het woord gevoerd door de bur gemeester van Praag. Vacek. en de minister van voorlichting. Kopecky, alsmede door enkele leden van arbeiders-organisa ties. De congressen te Parijs en Praag vormden de hoofdpunten van de nieuwe uitzendingen der Oosteuropese radiozenders van Woensdagavond. Willem van der Reyden gaat procederen. Naar \v\j uit Engelse bron vernemen zou de thans in Engeland wonende voormalige geheime agent Willem van der Reyden, wiens naam meermalen genoemd is in verband met het England Spiel, het voornemen hebben alle Nederlandse dagbladen, die hem van verraad hebben beschuldigd, een proces aan te doen.. Vermoedelijk heeft hij hier bij het oog op de publicatie van de Raad van het Voorma lig Verzet, waarbij zijn uitle vering werd geëist. Arnold is teleurgesteld. Dr. Arnold, minister-president van Noordrijn-Westfalen, heeft vóór zijn terugkeer naar Dus- seldorf verklaard, dat hij te leurgesteld was over zijn bezoek aan Nederland. Wat zijn on derhoud met minister Slikker betreft, zeide hij de indruk te hebben, dat zijn tegenvoorstel len in de kwestie der grenscor recties de Nederlandse regering niet ver genoeg gingen. Ook deelde hij mede. dat hij een onderhoud met een aantal Eerste-Kamcrleden heeft gehad. Prinses Wilhelmina bij beyrijdingsnerdenking. H.K.H. Prinses Wilhelmina heeft Woensdag in de Grote Kerk te Apeldoorn de bijeenkomst bijge woond ter herdenking van de be vrijding van Apeldoorn. De bur gemeesters van Apeldoorn en Arnhem en dc oud-hofpredikant. ds. J. F. Berkel, voerden het woord, waarbij zij vooral de na druk legden op dc verflauwing van de publieke belangstelling voor deze bevrijdingsherdenking, waarvan ook deze bijeenkomst, die slechts werd bijgewoond door een paar honderd mensen, getuigde. De sprekers zagen dit als een ge brek aan dankbaarheid niet alleen jegens de gevalllcnen, doch in de eerste plaats jegens God. Binnenkort een buitengewone ledenvergadering Gameenteprogram moet worden herzien. Tijdens de vergadering van de Chr. Historische Unie tc Amsterdam werden prof. dr. Th. L. Haitjema (Groningen) en drs. D. Schouten (Harder wijk) herkozen als leden van 't hoofdbestuur. In de vacatu re, ontstaan door het bodan ken van mr. F. W. Schokking', die geen functie in het hoofd bestuur meer kan waarnemen na zijn benoeming tot minis ter, werd voorzien door de verkiezing van mevr. J. Schokking-Schokking (Rotter dam), zodat nu voor het eerst na de laatste wereldoorlog weer een vrouw ziting heeft genomen in het hoofdbestuur van de C.H.U. In verband met de a.s. ge meenteraadsverkiezingen Uitgestrekte gemeente met grote boerderijen ER MOET GEBOUWD WORDEN! Rilland Bath is een van de meest uitgestrekte gemeenten in Zeeland. Het beslaat een oppervlakte van 4133 ha. Naast de bebouwde kommen Rilland en Bath zyn er dan ook diverse buurtschappen en verspreide bebouwingen. Hoofdbronnen van bestaan zijn de land- en tuinbouw. Men vindt er practise!) alleen grote boerderijen; bedrijven van 80 tot 100 ha. zijn geen zeldzaamheid. Het grootste landbouwbedrijf en tevens een van de meest moderne, is dat van de N.V. Landbomvmaatschap- pij „De Bathpolders" met 3 hofsteden, 684 ha. bouwland en een selectieafdeling voor de verschillende producten. In 1946 werd er bovendien het landbouwveredclingsbedrijf „Pedigree" met laboratorium gevestigd. De laatste jaren is ook de fruitteelt sterk in opkomst. Uitgestrekte boomgaarden met een totaalop pervlak van 143 ha. leveren er grote hoeveelheden fruit van de beste kwaliteit. ARBEIDERS- EN WONINGTEKORT. Hoewel de gemeente plm. 2250 inwoners telt, bestaat er steeds een tekort aan arbeids krachten. Elk jaar opnieuw moeten een paar honderd arbei ders uit Brabant en België worden betrokken. Een korte lings uitgebracht rapport van de sociale commissie van de Stichting van de Landbouw wijst uit. dat er een tekort van ongeveer 50 vaste werkkrachten bestaat. Ongetwijfeld zouden deze wel aangeworven kunnen worden, wanneer ervol doende woningen beschikbaar zouden zijn. En hiermee zitten we meteen in een van degroot- meentebestuur van Rilland- Bath te, kampen heeft. Bij de bevrijding, toen de gemeente bij de gevechten aan de Kreek- rakdam in de vuurlinie lag, gingen 50 woningen verloren. Sindsdien zijn 15 particuliere woningen herbouwd, terwijl de gemeente 46 Woningwetwonin gen liet bouwen. Niettemin is Rilland-Bath nog cle gemeente in Zuid-Beveland. die het groot ste woningtekort heeft. Dit laatste is geen opmerking van een gemeentebestuur dat naar een ruimere woningtoewijzing hunkert, doch dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ongetwijfeld zal dit dan ook een van de reden zijn, dat Ril- gen kreeg toegewezen. Natuur lijk is men hiermee tevreden, doch het probleem is er niet mee opgelost. In November 11. waren er nog 57 samenwonin gen, hoewel de voor hel meren deel kleine woningen zich hier toe eigenlijk niet lenen. Voorts zijn er twee krotwoningen, acht barakken en vier noodwo ningen in gebruik. Alles bij elkaar zouden er zeker nog 70 nieuwe woningen gebouwd moeten worden om Rilland Bath uit de woningmisère te helpen. HERSTEL OPEISBARE GEBOUWEN. De openbare lagere school, de brandweergarage en het lij kenhuisje die bij de bevrijding werden verwoest, zijn intussen herbouwd. Niet te verwonderen is. dat de financiële positie van de gemeente door deze grote kapitaalsuitgaven moeilijk ge worden is, zodat zij het ook niet meer zonder bijzondere rijksbijdragen kan stellen. Vo rig jaar kreeg men 9700 plus 10 terwijl voor dit jaar 9700 plus 20 nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Kerkelijk is de gemeente overwegend protestant. De Ncd. Herv. gemeente is de grootste. Zij bezit een fraai kerkgebouw dat in 1928 werd gebouwd. Bij dc bevrijding liep het echter ook schade op. die nog niet ge heel hersteld is kunnen wor den. Dc gebouwen van de Gc- ref. gemeente en de Geref. kerk kwamen er beter af. doch daar entegen zag de Evang. gemeen te te Bath haar kerkje in Oct. 1944 geheel verloren gaan, Mo menteel houdt dit kerkgenoot- ste problemen waarmee het ge- land-Bath voor 1949 13- wonin- schap zijn diensten onder wel zeer primitieve omstandigheden in een oud, bouwvallig cafége bouw. Een ontwerp voor een nieuw kerkgebouw is reeds ge reed' en vermoedelijk zal nog dit jaar tot de aanbesteding kunnen worden overgegaan. Een zevende doel van de be volking is R. Katholiek en be zit een kerk waaraan verbon den een klooster. bewoond door paters van de Capucijnen- orde. Rilland telt 4 lagere scholen, nl. een openbare, een school van de Geref. gemeente, een Nat. Chr. en een katholieke school. Dat deze verscheiden heid van onderwijs wel eens enige wrijving veroorzaakt, laai zich begrijpen. En nu de wensen van ge meentebestuur en bevolking. Natuurlijk zijn deze er ook. Een sportterrein bezit men, doch een geschikt gymnastiek lokaal ontbreekt, zodat de gym nastiekvereniging in de brand weergarage moet oefenen. Er is reeds een plaats voor een gym nastieklokaal gereserveerd, doch toestemming voor de bouw is nog niet verkregen. Om even op een geheel ander chapiter te komen: met de plannen voor de bouw van een tehuis voor ouden van dagen is het precies zo gesteld. Er is voorts drin gend gebrek aan een kleuter school. doch de benodigde loka liteiten ontbreken hiervoor. Een andere wens van de Ril- landse bevolking, waarover het gemeentebestuur gelukkig geen financiële zorgen behoeft te hebben, is een nieuw spoor wegstation. Het oude stations gebouw werd ook in de oor logsdagen verwoest, zodat de spoorwegmannen zich nu in een klein houten hokje moeten be helpen. terwijl de reizigers een nissenhutje als wachtkamer te hunner beschikking hebben. Bij het laatste bezoek van de di rectie Ned. Spoorwegen is ech ter te verstaan gegeven, dat er plannen zijn om nog dit jaar een nieuw stationsgebouw te doen bouwen. sprak de burgemeester van Ermelo, de lieer H. M. Mar tens, voorzitter van de ver eniging van Christelijk Histo rische gemeenteraadsleden, de wenselijkheid uit dat het ge meenteprogram dat uit 1920 (en 1928) stamt, zal worden herzien en aangepast aan de tegenwoordige omstandighe den. INDONESIË Des middags werd een be gin gemaakt met het bespre ken van de Indonesië-politiek. Enige afgevaardigden lever den scherpe critiek op het re geringsbeleid en vroegen zich af hóé lang nog de C.H.-Ka- mcrfracties deze regering haar steun zouden blijven geven. De voornaamste van hun be zwaren is het samenwerken met Soekarno en Hatta. Op voorstel van prof. dr. F. C. Gerretson (Utrecht) werd besloten in verband met het vergevorderde uur zo dat een serieuze bespreking van het Indonesische probleem niet mogelijk was en met de wenselijkheid, eerst cle re sultaten "van de besprekin gen in Batavia te vernemen, binnenkort een buitengewone algemene ledenvergadering bij een te roepen. Op deze verga dering zullen dan hef Indone sische vraagstuk en een aan tal agendapunten, die nu niet meer afgehandeld konden worden, in bespreking komen. In zijn slotwoord ging de voorzitter de heer H. W. Ti- ïanus. nog even op het Indo nesische vraagstuk in. Hij zei o.a.: „dat wij nu met Soekar no c.s. moeten onderhandelen is de schuld van het eerste kabinet Schermhorn. dat In 1915 niet voldoende in Indo nesië heeft ingegrepen". Spre ker geloofde dat de tijd met Nederland meewerkt. Hoe lan ger deze verwarde toestand in Indonesië duurt, hoe meer de Indonesiërs gaan verlan gen naar orde er. rust, die slechts de Nederlander daar kan brengen. Gratie verleend. Bij Koninklijk besluit is gra tie ver leend aan W. M. Willem - sen. tot de doodstraf veroor deeld bij sententie van het Bij zonder Gerechtshof te Amster dam. De doodstraf is veranderd in levenslange gevangenisstraf. TIJDELIJK ENIGE REGEN. Geldig tot Donderdagavond. In de loop van de dag toene mende bewolking en tijdelijk cni- ge regen. Matige tot vrij krachtige wind. aanvankelijk uit Zuidelijke richtingen, tater ruimend naar Noord-West. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1