T UIT DE PROVINCIE Sport en wedstrijden Handels „Messiah" werd in enkele weken gecomponeerd Walcheren r ante Sabine Q f ij P t in MARIA SAWERSKY Oplichtster werd berecht Lezers schrijven Muziekfeuilleton Kwam tot stand na een periode van Inzinking. Stefan Zweig heeft in één van zijn prachtige novellen getracht het scheppingsproces van Handels ..Messiah" te be naderen. Hij verhaalt, hoe Handel een 'periode van grote in zinking beleefde, waarin de stroom van scheppingsdrang, die.vijf en dertig jaar lang de wereld had overstroomd, was opgedroogd. In het jaar 1741, zo vertelt Zweig, toen Handel na een wandeling thuiskwam, vond hij op zijn tafel een manuscript liggen. Het was bezorgd dooi de tekstdichter Jensen. De componist las het door, opper vlakkig eerst, maar dan al spoedig met aandacht, want het pakte hem. „En, nauwelijks ge lezen, nauwelijks doorvoeld, hoorde Handel het reeds als muziek, in tonen zwevend, roe pend, ruisend, zingend". In meesterlijk proza beschrijft Zweig verder, welk een groot- se indruk de tekst op Handel maakt en hoe de scheppings drift opnieuw in hem gaat le ven: „Zie, daar stond het neer geschreven, daar klonk het, het woord, eindeloos te herhalen, te veranderen, daar was het: Hallelujah. Hallelujah". Inderdaad is Handels „Mes- siah" wel het schoonste werk van deze componist. Het kwam in enkele weken tot stand, een onbegrijpelijk korte tijd. Het schrijven van de noten was reeds een reusachtige arbeid op zich zelf. CARRIÈRE. Het eigenaardige van de „Mes siah" is, dat dit oratorium aan sluit aan de oude Duitse kerk muziek. Men zou zoiets van Handel niet verwachten. Zijn carrière is niet die van een kerkmusicus, doch die van een grandseigneur; de loopbaan van een componist, die zich voor namelijk met de opera bezig hield. Hij was van goede fami lie en studeerde aanvankelijk rechten. Later stapte hij over naar de muziek en werd violist bij de Hamburgse opera. Ter voltooiing van zijn studies maakte de jonge Handel een reis door Italië en keek hoe zijn Italiaanse kunstbroeders een opera in elkaar zetten. Hij kende al spoedig de Italiaanse operastijl en begon zelf ook opera's te schrijven. Via Han nover kwam hij in Engeland terecht, waar hij het grootste deel van zijn leven zóu slijten: een zelfbewuste man, die wist wat hij waard was en die ge regeld overhoop lag met alle mogelijke mensen, met opera sterren, met bankiers, met li brettoschrijvers enmet de financiën. Soms beschikte Han del over grote geldsbedragen, dan weer leefde hij op de rand van een faillissement. Te vergelijken met de Duitse kerkmusici uit zijn tijd is hij dus allerminst, ook niet in het merendeel van zijn werken. En toch sluit Handel in zijn voor naamste compositie, „The Mes siah", bij hen aan. In een van De laatste dag van Sappemeer. Donderdagavond, aan de vooravond van de officiële samenvoeging van de ge meenten Hoogezand en Sap pemeer is in een bijzondere vergadering van de Sappe- meerse gemeenteraad de heer A. W. Stronkhorst, se dert 2 Januari 1946 waarne mend burgemeester van Sappemeer, gehuldigd. Er werden geschenken aange boden. Verder werd bekend gemaakt, dat de heer G. Boer, oudste raadslid der gemeente Sappemeer, be noemd is tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Amsterdamse Beurs Nederl. 1948 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-lening 1947 3% Investeringscert. 3 Nederl. 1962—64 Nederl. 1962—64 Nederl. N.W.S. 2 Spaarc. k f 100 2%% Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Ned. Ind. Hand. B Ned. Handelmij. AKU Bergh's Jurgens Calvé-Delft Centrale Suiker Kon. Ned. Hoogovens Unilever Ned. Kabelfabrlek Philips Wilton Fehcnoord Biliton Kon. Petrol. Mij. Amsterdam Rubber H.A. Lijn Kon. Paketvaart Ned. Scheep. Unie Rotterdamse Lloyd Stv. Mij. Nederland Handelsver. A'dam Deli Batavia Mij. Dell Mij. Anaconda Bethlehem Steel General Motor Kennecot Shell Union Baltimore Spw. Miss K.T. Spw. New York Centr. Spw. Pennsylvania 993,4 99 06% 96% 96% 96% 98% 96% 96 Va 97% 97% 97% 97% 97% 97% - 10074 94% 94 96 96% 111% 112% 155% 156 164 162% 276% 277% 135 137% 159% 159 180% 180 238% 239% 270 273 292 293% 148 148% 86 170 167% 160% 159% 149 148 160 157% 157% 159% 129 129% 1457» 145% 31% 96% 47% 36% - 15% Over het algemeen bracht het begin van de week geen opzien barende nieuwe aspecten in de al gemene politieke en economische situatie. Geleidelijk komen steeds meer jaarverslagen los, die van be vredigende resultaten melding ma ken. doch veelal ook de nadruk leggen op te verwachten afzetmoei- lijkheden. Aldus bijv. het verslag van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie. dat ter beurze een goede indruk maakte, waardoor de koers tot 312 opliep. De effectenmarkt liet echter over het algemeen niet veel beweging zien. de hoogtepunten van deze com positie b.v., in het beroemde „Hallelujah-koor", onderbreekt hij de Hallelujah-zang met de woorden: „De Heer zal Koning zijn". Voor de toonzetting van deze frase gebruikt Handel een strofe van het schoonste koraal uit de Protestantse Kerkmu ziek, nl. uit het „Wachet auf, ruft uns die Stimmc", hetzelfde koraal, dat Bach inspireerde tot een van zijn prachtige kerk- cantates. DE UITVOERING. •Het was tot voor enige tien tallen jaren in ons land de ge woonte „The Messiah" in een Duitse vertaling uit te voeren. Men is vah deze gewoonte af geweken en allerwege hoort men het werk thans in de ori ginele versie. Er zijn zelfs „Handelvereni gingen", die er speciaal werk van maken de composities weer te geven zo als in Handels tijd gebruikelijk was. Woensdag zal in Goes het werk worden uitgevoerd in de Duitse vertaling. Hoewel het werk dus niet in de oorspron kelijke lezing zal worden ge zongen, zullen ook thans weer velen kunnen genieten van de stralende rijkdom der Handel- koren. B.V.V. heeft Zondagmiddag Heerenveen op eigen terrein met 21 geslagen. Hc winnende doelpunt van B. V.V.: doelverdediger Veenstra van Heerenveen maakte een ge weldige sprongmaar kon er niet bü- Kerknieuws PINKSTER-ZENDINGSWEEK In navolging van de binnenland se actie van het Zendingsbureau Oegstgeest. heeft het Zendings centrum te Baam het initiatief genomen tot het organiseren van een Pinksterzendingsweek. De bedoeling van deze- zendingsweek voor Pinksteren is, de aandacht van de leden der kerken een week lang te richten op het naderende Pinksterfeest dat het Zendings- feest bij uitemendheid pleegt te zijn. NED. HERV. KERK. Aangenomen naar Hemmen (bijz. hulppred.), prof. dr. M. J. A. de Vrijer, te Rotterdam. De Ford company heeft de prijzen van Fordauto's met 12 120 dollars verlaagd. De prijsverlaging van Ford is de vierde in de Amerikaanse auto industrie in minder dan 6 weken. WIELRENNEN Kloosterman won Zeeuwse trainingsrit. Vele renners gaven Zaterdag acte de presence voor een trainingsrit over 70 K.M. Kloos terman en van 't Westende toonden ook nu weer hun goe de vorm, wat niet gezegd kan worden van Oosthoek en de Jager terwijl ook van Wel deze middag zijn oude vorm niet bé- naderde. Er werden veertien ronden gereden. Reeds in de eerste ron de hadden van 't Westende, Kloosterman Sr., Oosthoek, .van Wel en de Jager zich van de anderen losgemaakt. In de vier de ronde demarreerde de Ja ger, waardoor van Wel uit de groep moest lossen. De vluchte ling werd ingelopen en evenals Oosthoek naar achteren verwe zen. Aad Kloosterman won de eindsprint en de Leeuw won de spurt van de groep. De uit slag luidt: 1. A. C. Kloosterman (Kapelle), 70 km in 2 uur 2 min.; 2. M. C. van 't Westeinde (Nieuwdorp); 3. op 7 min. de Leeuw (Goes); 4. Bakker Cs Heer-Arendskerke); 5. van Wel (Nisse); 6. Melio Jr: 7. Melio Sr., beiden Driewegen. De Zesdaagse te München. De belangstelling voor de zesdaagse te München is zeer groot. Niet minder dan 8000 toeschouwers waren Zondag avond aanwezig en juichten enthousiast wanneer het Bel gische koppel NayeDepauw voor de zoveelste maal één dei- prijzen, door Duitse firma's be schikbaar gesteld, in de wacht sleepte. Na 48 uur hadden de Belgen 2 radiotoestellen, 2 fietsen, een bontmantel, 3 he- rencostuums en vijf hoeden alsmede 1000 Duitse marken in contanten gewonnen. Met 145 pnt. staan Naye—Depauw nog steeds aan de kop op een ron de gevolgd door VoorenVan Beek (Ned.)' 57 pnt. en Kilian Lohmann (Duitsl.) 36 pnt. Alle andex-e koppels hadden 2 of meer ronden achterstand. WIELERCLUB „SCHELDEMOND" De wielerclub „Schelde- moncP' te Vlissingen hield Zon dag 3 April onder leiding van het bestuur een trainingsrit. Voor leden boven de 16 jaar strekte deze rit zich uit over 60 km en voor leden beneden 16 jaar over 30 km. De winnaar van de 60 km course werd L. Damen te Vlissingen; 2. J. Adee, idem; 3. W. Vaar- zon-Moreel, Veere en 4. C. stoks, Souburg. Winnaar van de 30 km cour- se werd Jac. van de Zande. die daarmee zijn eerste meuailk verwierf. Vier renners moes ten wegens defect opgegeven. BOKSEN Johnny Ralph verongelukt. Johnny Ralph, die onlangs door Bruce Woodcock k.o. is geslagen, belandde in het zie kenhuis te Johannesburg ten gevolge van een auto-ongeluk, waarbij ook zijn echtgenote be trokken was. Zaterdag was hij getrouwd en toen het jonge echtpaar zich met de auto op de huwelijksreis begaf, gebeur de het ongeluk. Het linkerbeen van de bokser brak boven de enkel, zijn linkeroog werd ge wond en bovendien liep de bokser nog blessures van glas scherven op. Ook zijn jonge vrouw werd bewusteloos in de wagen gevonden en moest naar het ziekenhuis worden overge bracht. SCHAATSEN BROEKMAN RIJDT NOG STEEDS. Zondag werden te Roeros nog internationale schaats wedstrijden gereden, waaraan ook Kees Broekman deelnam. Het vroor daar in het Noor den van Noorwegen, het sneeuwde tamelijk hard en er stond nog al wat wind. De tijden waren dan ook* niet schitterend op de twee af standen, de 500 en 3000 me ter. Farstad werdt eerste op de korte afstand met 44,8 sec. gevolgd door Broekman met 46.3 sec., Andersen met 46,5 sec. en Cronshey met 46,8 sec. De 3000 meter werd gemak kelijk door Kees Broekman gewonnen, al spraken de tij den een andere taal. Indien onze landgenoot zich iets meer had ingespannen zou hij ze ker een tijd van 5 min. 6 sec, hebben gemaakt: nu deed hij er 5 min. 12 sec. over, voldoende voor de eerste plaats. Andersen werd tweede met 15 min. 13 sec. DAMMEN Om het damkampioenschap van Zeeland., In Goes werden Zatex'dag de volgende partijen gespeeld in de finale om het persoonlijk dam-kampioenschap van Zee land: Vink (Middelburg)—Blom (Yerseke) 1—1; Strooband jr. (Middelburg 20; Sinke (Goes) Jonge (Middelburg 11. VOETBAL Oostburg—Sluiskil. Sluiskil had in de eerste helft het voordeel van de straffe wind. Na 5 minuten namen de bezoekers uit een vrije schop de leiding, terwijl 10 minuten later de rechtsbui ten uit een voorzet van links met een fraaie kopbal de sco- re opvoerde (02). Nog voor de rust bracht de midvoor de stand on 03. In de tweede helft was de thuisclub overwegend sterker. Reeds in de eerste minuut wist de Ko ning de Sluiskil doelman te passeren, doch een achterspe ler wist de bal vanachter de doellijn weg té werken, het geen de scheidsrechter ont ging. Toen een Sluiskil-speler de bal op zijn doelman terug speelde, verdween deze in het doel (13). Kort daarop ulaatste Musse u't een vrije schop van het middenveld af de bal in het dpel (23) en tenslotte wist de Koning de gelijkmaker te scoren (33). Yerseke-R.CS. 1-1. Yerseke verscheen weer met enkele invallers in het veld te gen haar oude rivaal. Yerseke speelde met de wind in de rug en ondernam enkele aanvallen, die echter op niets uitliepen. De gasten namen het initiatief over en zetten een mooie aan val over rechts op welke be sloten werd met een doelpunt van rechtsbuiten Hendriks (0— 1). Er was toen ongeveer tien minuten gespeeld. Yerseke liet zich echter door dat doelpunt niet ontmoedigen en trok ten aanval. Nolet die de midvoor- plaats bezette kreeg de bal toe gespeeld, zwenkte naar rechts en gaf een afgemeten voorzet welke door linksbuiten Stob belaar prachtig werd ingekopt Met deze stand kwam de rust. Na de rust een ver opdringend R.C.S. en een taai verdedigend Yerseke, maar gedoelpunt werd er niet meer. VELOC n—VLISSINGEN II 4—0. Voor de rust wogen de beide partijen goed tegen elkaar op. Gedoelpunt werd er niet, zo dat de rust inging met een dub bel blanco stand. De tweede helft was nauwelijks 4 minuten oud. toen de linksbuiten van de gastheren zijn club de lei ding gaf. Vlissingen zette hier na enkele aanvallen op touw, maar de voorhoede was niet op dreef en het succes kwam aan de andere zijde, toen de rechts buiten zijn club een 2—0 voor sprong bezorgde. Veloc wist de score nog op te voeren tot 40 waarmee het einde kwam. JEUGDTOURNOOI F. C. SLUIS. Gedurende de Paasdagen organiseert de voetbalvereni ging „F. C. Sluis" een junio- rtntournooi. De belangstelling hiervoor is zeer groot. Er wordt in 2 groepen gespeeld, nl. Groep I 1214 jaar op Zaterda- 16 April en Groep II 1517 jaar op Maandag 18 April. Voor de eerste groep schreven in: Aardenburg, Goes. Oostburg. RCS, Sluis. Vlissingen. De Zeeuwen (2 elftallen en Zeelandia; voor de tweede groep: Aardenburg, DSW, Groede, Hoofdplaat. Middelburg, Oostburg, RCS, Retranchement. Sluis. Vlis- sipgen, Westcapelle (België). IJzendyke, De Zeeuwen en Zuidzande. Ook Walcheren schreef in. maar het is nog niet bekend voor welke groen. De voorzitter van het jeugd voetbal afd. Zeeland, de heer H. Lastdrager verleent aan dit toumooi zijn medewerking, zodat de leiding inbevoegde handen is. BIERVLIET— KRUININGEN 3—1. De beslissingswedstrijd Bier- vliet-Kruiningen. gespeeld te 's-Heerenboek. stond op een zeer matig peil. Kruiningcn verscheen met een invaller voor bun tinVc.haif Willeboer, die in de wedstrijd tegen Ria een been had gebroken. Biervliet liep vooral in de eerste helft hai'd van stapel. Het optreden van Kruiningens d"-1' verdediger wist echter on heil te voorkomen. Toch kon men niet voorkomen, dat Bier vliet gesteund door de wind twee doelpunten wist te ma ken. Na de rust bleek echter dat Biervliet beter spel gaf te zien. Kruin mgen wist een tegen- punt te scoren. Na een gemiste penalty kwam ongeveer 10 mi nuten voor het einde het derde Biervliet-doelnunt. Door deze nederlaag is Kruiningen aange wezen tót het spelen van de gradatiewedstrijden. Vlissingen JAARVERGADERING ROODE IvRUIS. Onder voorzitterschap van de heer C. van der Mark, hield de afdeling Vlissingen van het Roode Kruis Vrijdag, avond haar jaarvergadering in „Royal". Deze sprak in zQn openingswoord teleurstel ling uit over de geringe op komst. Uit het jaarverslag van de voorzitter vernamen wij, dat het jaar 1948 het eerste jaar na de oorlog is geweest, waarin geen daad werkelijke Roode Kruis arbeid werd verricht. Het aantal le den bedraagt momenteel 920. Het aantal gediplomeerde hedpers bij de transoortcolon- ne bedroeg op 31 Dec. 1948 36 en het aantal leerlingen 5, terwijl er op dezelfde da tum 22 gediplomeerde help sters waren en 10 leerlingen. In Januari 1948 vierde de transportcolonne 'haar 25-ja- rig bestaan. De jaarlijkse col lecte stemde tot grote voldoe ning. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat de rekening 19É8 een batig kas saldo toonde van 3.95811. De kascommissie werd her kozen, De secretaris werd dank gebracht voor het vele werk dat hy voor de vereni ging heeft gedaan en nog steeds doet. De voorzitter noemde hem de kurk, waarop de vereniging drijft. Bii de rondvraag kwam de bloed transfusiedienst ter sprake, waarover de doktoren M. Schreuder en H. P. Veening een duidelijke uiteenzetting gaven. Tenslotte werd beslo ten deel te nemen In de stich ting „Medisch Centrum" en hiervoor een bedrag van 100 te storten. BEGIN VAN BRAND. De Vlissingse brandweer is Zaterdag en Zondag tweemaal uitgerukt, eenmaal voor een brand en eenmaal voor een poes. In de nacht van Zatex*dag op Zondag werd begin van brand ontdekt in de Verkuyl Quakkelaarstraat in een schuur achter een huis. Het vuur was spoedig geblust Zondagavond werd een poes uit een boom in de Coosje Buskenstraat ge haald. Het beest had daar reeds twee dagen doorgebracht. Voor deze ..redding" bestond grote belangstelling. OPENBARE VERKOPING. Notaris J. L. Verhagen te Vlis singen verkocht dezer dagen in het openbaar: de timmermans werkplaats met afzonderlijke bo venwoning. Nieuwstraat 54. Koper werd de heer C. Bosschaart voor f 5800; het huis met erf aan de Spuistraat 15. met achtergelegen woning aan dc Molenstraat. Ko per de heer C. J. Mommaas voor f 5222 'net woonhuis aan de Glacisstraat 31. Koper de heer A. W. Dert voor f 3200.—; het woon huis aan de Glacisstraat 33. Ko per de heer A. Hendrikse voor f 3700.—, en het huis aan de Kou denhoek 8. Koper werd de heer G. F. J. Mouthaan voor f 850. Westkapelle BEZET GEBIED. Voor een niet talrijk publiek werd Donderdagavond in de Zwitserse cantlne te Westka pelle de film „Bezet gebied" vertoond. Met grote aandacht werd deze spannende film door de aanwezigen gevolgd. Oostkapelle RAADSVERGADERING. De gemeenteraad van Oost kapelle komt Woensdag a.s, om 7.30 uur in vergadering bjjeen. Vrouwenpolder UITREIKING BONKAARTEN. Dc uitreiking van de bon kaarten zal te Vrouwenpolder plaats hebben voor alle zelf- verzorgers en nict-zelfvcrzor- gers op Woensdag 6 April. St. Laurens OUDERAVOND CHR. SCHOOL. Donderdagavond werd een drukbezochte ouderavond ge houden van de Chr. School in het Gemeentelijk Vergaderlo kaal te Sint Laurens onder lei ding van de heer K. Otte. Mej. Ludikhuize hield een inleiding over „Onderwijs en Opvoeding in de eerste klassen", terwijl 't hoofd der school, de heer G. F. Weeda. vertelde over het geen hij beleefd heeft in zijn 25-jarige hoofdondcrwijzei-s- loopbaan. Onder leiding van de onderwijzer, de heer A. Scnci- tens, werd met de kinderen van de hoogste klassen een zangles gegeven. In de pauze bestond er gelegenheid het werk van de leei'lingen te bezichtigen. De 2e voorzitter, de heer E. P. Davidse, sprak een slot woord. Politierechter Middelburg- FEUILLETON 65 „Beate", zei tante Sabine wat heftig, „ik kan me voorsteilen, dat je je oom af en toe tot wanhoop hebt gebraht met je toegevendheid. „Je moet heus eens proberen wat zelfstandi ger te worden en er een eigen wil op na gaan houden. Heb je dan geen enkele wens? Dan mag je er gerust mee voor de dag komen, hoor!" Beate had na deze repriman de van de oude dame verschrikt opgekeken hetgeen Felix' me delijden opwekte. Hij nam de arm van het meisje en legde die hartelijk in de zijne. „Beate heeft nu eenmaal een ingetogen karakter, tante'tje", suste hij. „Vergeet dat niet. Maar ik geloof, dat haar be langstelling toch wel naar het een of ander uitgaat; ik meen zelfs, dat ik het, om zo te zeg gen, voel De smalle hand van het meis je beefde op zijn arm. „Ik heb laatst iets over de sagen van de stad gelezen", zei ze zacht. „Ik zou wel graag eens naar 't bergmeer willen „Dan gaan we naar het berg meer!" lachte tante Sabine. „Morgen brengen wc een bezoek aan de waterdwergen en nymphen. dat dunkt me nogal poëtisch. Ik voel gewel dig veel voor poëzie, als we dan maar een goed voorzie ne picnicmand van het hotel meenemen. Kareltje moet er ons dan maar in zijn nieuwe knal-slee heenbrengen". „Ik geloof dat we verstandi ger doen Karei en zijn wagen maar aan hun lot over te laten" zei dr. Reuder glimlachend. „Wij zullen wel een andere vervoergèlegenheid vinden. Ik zal wel eens rondneuzen". „Accoord!" viel Sabine hem bij. „En nu gaan we terug naar het hotel. Beate kruipt nu gauw onder de wol, want ze moet gezond en sterk worden". Beate werd dus naar bed ge stuurd en ze ging gewillig, of schoon ze deze avond in het geheel geen slaap had. Sabine Reuder echter wandelde met haar neef de tuin van het* ho tel nog wat op en neer. Be paald spraakzaam was Felix niet. Zwijgend genoot hij van zijn sigaar en' zozeer was hij daarbij in zijn eigen gedachten vex-diept, dat zijn tante tenslot te haar .geduld verloor en rechtstreeks met de deur in huis viel. „En hoe bevalt ze je nu, Felix?" vroeg ze, hem vol ver wachting aankijkend. „Wie?" vroeg dr. Reuder op zijn beurt, uit zijn overpeinzin gen opschrikkend. „Doe toch niet zo. alsof je me niet begrijpt. Beate natuur lijk!" Reuder keek zijn tante glim lachend aan. „Ik sta werkelijk verstomd, wat u in zo korte tijd van het meisje hebt weten te maken, beste tante. „Ze is een heel ander mens gewor den". (Wordt vervolgd) Kleine diefstallen. Dc politierechter te Middelburg behandelde in de zitting van Vrij dag de volgende zaken: P. S. K„ 48 j„ te Vlissingen, had zich te verantwoorden wegens op lichting. tweemaal gepleegd. Ver dachte vervoegde zich op 17 Nov. 1948 by de winkelier C. L. D.. te Vlissingen en deelde deze mede. dat zij de vrouw was van de krui denier K. Ze vroeg f 20.— te leen onder belofte het geld binnen een uur terug te zullen brengen. Kort na het vertrek van die vrouw uit 2ijn winkel vernam D„ dat deze vrouw niet de vrouw was van de kruidenier K„ doch een ongunstig bekend staande vrouw. Op 19 Januari 1949 begaf ver dachte zich naar de winkel van L. F. te Vlissingen en vroeg daar een tafelkleed op zicht. Bij onder zoek bleek dat verdachte het ta felkleed, hetwelk een verkoop waarde had van f 29.40. had ver kocht voor f 10.—. Verder kwam aan het licht dat verdachte zich bij meerdere personen aan derge lijke feiten had schuldig gemaakt. Zy werd veroordeeld tot 4 maan den gevang, voorw.. proeftijd 2 jaar, met bijz. vooi-waarde. dat zy zich onthoude van cafébezoek. J. v. L„ opkoper te Vlissingen, die bovenbedoeld tafelkleed had gekocht van verdachte K„ zonder zich op de hoogte te hebben ge steld van de herkomst daarvan, werd wegens heling veroordeeld tot f 60.— of 20 d. C. A. S„ te Tilburg, had zich op 25 November 1948 te Goes, schuldig gemaakt aan huisvrede breuk. Verdachte vertoefde toen in het café van P. J. v. d. D. cn daar hij onder invloed van sterke drank verkeerde cn zeer brutaal optrad werd hem door v. d. D ge last zijn café te verlaten aan wel ke last verdachte geen gevolg wil de geven. Tenslotte is verdachte door de politie uit het café ver wilderd. f 50 of 25 d. M. J. P.. 50 j„ wonende te Mid delburg. had in October 1948 op het streekbureau Walcheren een boekje, inhoudende reisbiljetten van de Ned. Spoorwegen wegge nomen. f 30 of 15 dagen en 6 w. gev. voorw. proeft. 2 jaar. L. T„ te Middelburg, had op 2 Januari 1943 een 5-tal ruiten stuk geslagen van het perceel bewoond door C. J. Duivenvoorde, f 25.— of 10 dagen. C. v. d. Z.. te 's-Gravenhage. had V. v. d. G. te Vlissingen bewogen aan hem f 5.af te g#ven. door hem in strUd met de waarheid te zeggen dat hij zoch bezighield met het vergroten van foto's. Daar van aflevering niets ls gekomen werd verdachte thans wegens oplichting veroordeeld tot f 25 of 10 d W. H. v. d. L. te Middelburg, had zich op 17 Januari 1949 een bedrag van f 1.90 wederrechtelijk toegeëigend, f 50 of 20 d. L. M„ te Arnemuiden, had op 29 Januari 1949 een ruit stukgeslagen van de woning van M. v. B. f 20. of 10 dagen. J. J„ te Goes, had op 3 Febr. 1949 een hoeveelheid van ongeveer 8 kg zink weggenomen ten nadele van C. J. L. f 15.of 5 d. J. F., te Vlissingen, had in Febr. 1949 enige loden pypen wegende 12 kg en toebehorende aan de ge meente Vlissingen. weggenomen, f 25.of 10 dagen. H. H„ te Winschoten, verblyven- de in het Zwitserse Barakkenkamp te Vlissingen. had op 12 Febr. '49 ten nadele van een medebewoner weggenomen 1 regenjas, 1 broek. 1 colbertjasje en een riem; 3 w. gevangenisstraf. B. B„ te VÜ6singen. werd we gens het wederrechtelijk toeëige- nen van electrische energie ten na dele van de P.Z.E.M., veroordeeld tot f 40.— of 20 d. E. C. K., echtg. van W. J. V., te Vlissingen. begaf zich op 25 Febr. 1949 naar de winkel van A. W.. ten einde een electrische lamp te la ten reparelren. Gedurende de tyd dat W. deze reparatie verrichtte bleef verdachte in de winkel wach ten. waar zy de gelegenheid be nutte om een wandlampje en een electrlsch theelichtje in haar bood schappentas te stoppen en zich de ze voorwerpen toe te eigenen, f 30 of 15 d. G. G„ te Kloetinge, thans gede tineerd. had zich te verantwoor den wegens diefstal van kippen. 2 m. gev.straf met aftrek voor arrest. Officiële publicaties. ONTHEFFING BOUWVERORDENING. B. en W. van Middelburg bren gen ter openbare kennis, dat door de heer F. Hollebrandse q.q. Am sterdamse bank te Middelburg ont heffing is verzocht van de bepa lingen van art. 26. lid 1 van de gemeenteiijkfe bouwverordening, betreffende de overschryding van de achtergevelrooiiyn ten aanzien van een te bouwen semi permanent kantoorgebouw aan de Markt 7 te Middelburg. Het verzoek ligt voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie van 1 April t.m. 14 April 1949. Middelburg. 2 April 1949. DRANKWET. B. en W. van Middelburg bren gen ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek van J. van Londen te Middelburg om een verlof A voor de lc. 2e en 3e klasse wachtkamer en het terras van het Station N.S. aan de Ka- naalweg 14 te Middelburg. Binnen twee weken na heden kan ieder tegen het verlenen van het verlof schrifteiyk bezwaren by hen indienen. Middelburg, 31 Maart 1949. ONTHEFFING BOUWVERORDENING. B. en W. van Middelburg bren gen ter openbare kennis, dat door het architectenbureau Irs. A. Rot huizen en P. J. 't Hooft., q.q. fa. G. W. den Boer te Middelburg, ont heffing is verzocht van de bepalin gen van art. 26 lid 1 van de ge meentelijke bouwverordening, be treffende overschrijding van dc achtergevel rooilijn ten aanzien van een te bouwfn drukkerij aan de Zusterstraat, kadastraal bekend sectie L no. 144 gedeeltelijk. Het verzoek ligt voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie van 1 April t.m. 14 April 1949. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen 2 April: Hast IV v. Kopenhagen; Ntdar- holm v. Casa Blanca: Velocitas v. New-Castle. Vlissingen vertrokken 2 April: Glashaven n. Middelfahrt; Hast IV n. Parijs; 3 April: Nidarholm n. Finland: Velocitas n. Tcrneuzen. Gepasseerd n. Antwerpen 2 Apr.: Averdijk v. Rotterdam: Westland v. Stralsund n. Gent; Leerdam v. New-York; Zeester v. Rotterdam; 3 April: Lekkcrkerk v. Amster dam; Tiba v. Rotterdam: Zonne- wijk v. Kaapstad; Zeus v. Londen; Olwe v. Slioreham; Prins Willem III v. Rotterdam; Casana v. Ko nenhagen: Arkeldijk v. New-Or leans. Gepasseerd v. Antwerpen 2 Apr.: Maartje v. Terneuzen n. Rotter dam; Helena n. Amsterdam; Ber- nina n. Kopenhagen: Tilly n. Aar- hus: Prins Johan Willem Friso n. Montreal: Averdijk n. Ncw-York; Andijk n. Rotterdam. ZEEUWSE HISTORIE. 'ren voilé onderschrijf ik wat in 't no. van Woensdag staat over het nog veel te wensen overlaten van het streekbesef in Zeeland en voor al over het onderdeel: De Zeeu wen cn de historie. Dat de Zeeuwen zo weinig van de rijke historie van Zeeland we ten komt in de eerste plaats om dat zij het op school niet geleerd hebben. Helaas weten de meeste onderwyzers het zelf niet. Verder melden de schoolboeken over vaderlandse historie voorna melijk de geschiedenis van het gewest Holland. Hierby worden gewichtige feiten uit Zeeland ver zwegen. Een enkele greep. Hoekse en Ka beljauwse twisten. Tot welke party behoorden de Zeeuwse steden? Het rijmpje over de le April 1572 is algemeen bekend, maar niet de twee volgende regels over Vlis singen. Welke Zeeuwse martelaren om 't geloof worden genoemd? Toch heeft b.v. Walcheren er tientallen gehad. De naam Rammekens ls alleen bekend, omdat dit kasteel met de steden Vlissingen en Den Briel in pand werd gegeven aan Koningin Elisabeth voor de hulp ons be wezen. maar van welke grote be tekenis Rammekens was voor Mid delburg.- Walcheren en geheel Zee land weet men niet. Het jaartal 1600 -(Nieuwpoort) kent iedereen, maar niet het veel belangrijker jaartal 1604 inna me van Sluis. Staats-VÏaanderen. Is het wel voldoende bekend, dat van de 7 Nederlandse gewesten in Zeeland de meeste liefde voor Oranje werd gevonden en dat Oranjevorsten voor dat gewest al- tyd een byzondere voorliefde had den? Dc tiendaagse veldtocht wordt niet verzwegen, maar wel de strijd aan de Zeeuwsch-Vlnamse grens, waaraan de bevolking zelf deel nam. Wordt op elke school wel eens gesproken over 't wapen van Zee land. of over 't gemeentewapen, zyn oorsprong of betekenis? Wanneer reed de eerste trein naar Vlissingen? Gachte Redactie, zo zou ik voort kunnen gaan. Zelf hebt U derge- ïyke vragen gesteld over De Ruy- ter. Bankers. Evertsen en Jacob Cats. Deze namen kunnen uitge breid worden. Als een Zeeuw, of hij die reeds vele jaren in Zeeland woont, meent een weinig intellectueel tc zijn dan dient hij m.i. wat te weten van de geschiedenis van zijn ge west. streek, stad of dorp. B. J. de M.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 3