Zeeuwse Vara-afdeling bijeen te Vlissingen NIEUWS UIT ZEELAND Zeeuwse Almanak sr in de pan! Moet Ome Keesje verdwijnen? In Hotel Dekker te Vlissingen kwamen Zondag de bestuur ders van de Zeeuwse afdelin gen der V.A.R.A. bijeen, onder leiding van de voorzitter, de heer A. J. Wijnands uit Hans- weert. Met voldoening constateerde hij, dat zovele bestuurders wa ren opgekomen; vrijwel alle af delingen waren vertegenwoor digd. Hij memoreerde de groei van de V.A.E.A. Voor de oor log had de arbeidersomroep In Zeeland 1500 leden, welk aan tal thans gegroeid is tot 2800 Speciaal heette hij de gasten welkom van de a.s. afdelingen Souburg en Domburg: deze af delingen zullen nog dit seizoen worden heropgericht, evenals de afd. Brouwershaven. De voorzitter van de afdeling Vlissingen. J. C. Net. heette daarna do afgevaardigden na mens deze afdeling welkom. De jaarverslagen van secre taris en penningmeester van het district werden goedge keurd. DE OMROEP. Het jaarverslag van het Hoofd bestuur en het Omroeprapport werden onder de loupe geno men. en verschillende uitzen dingen becritiseerd of goedge keurd. Zo had men alle respect voor de uitzendingen van de Ducdalf, terwijl de uitzending van Ome Keesje, die nu ongeveer 20 jaar lang des Zon dagsmiddags geschiedt, naar het oordeel der vergadering, dient te eindigen. De heer J. W. Lebon, secretaris-penning meester van het hoofdbestuur, gaf op verscheidene punten voorlichting. Men heeft ver wacht. dat het radio-bestel dit jaar zijn beslag zou krijgen. In gewijden zijn van mening, dat dit echter nog niet 't geval zal zijn. Daardoor is 't thans voor GROEN Er zijn mensen, die beweren, dat de wereld in Maart weer groen wordt, maar ik geef u de verzekering, dat het in Zeeland in ieder geval anders is. Daar wordt de wereld in April pas groen. En het groenst in deze maand in de luwte der duinen: op Schouwen en op Walcheren. Daar komt over bomen en struiken het eerst een sluier van heel teer groen te hangen cn het is er dan precies omge keerd mee als met de mensen. Als een oud metis jong gaat doen, maakt hij zich belache lijk, en wie waarlijk jong is, die haalt er zijn schouders voor op. Maar -als een oude boom weer qroen wordt, jong dus, dan kijken alle kleine bomen cn struiken jaloers naar hem op. Want alleen oude bomen en oude struiken hebben omvang en vorm. Zij zijn volgroeid, ztj zijn gerijpt en als over die rijp heid het jonge groen komt, als een regen, als een dichte sluier, ach, dan haalt geen jonge boom het bij een oude. Zeeland is een tuin zegt men. Welnu: een tuin is in de winter mistroostig. En nimmer mooier, dan in herfst en lente. Herf stige schoonheid echter maakt weemoedig. Maar voorjaars groen prikkelt. Open daarom in deze April maand uw ogen voor Zeeland. Ge zult verstelt staan van de schoonheid van uw eigen land! (Ingezonden mededeling) i' itin /Oy jEen héórl\jk recept van de Voe dingsraad: U hebt er voor nodig: 1 l'/j kilo schol, zout, bloem, (melk), olie, vet. boter of margarine. Was de vis (vooral de buik holte) goed en wrjjf ze met zout in. Laat haar dan goed uitlekken en wentel haar door bloem of melk (of een dun pap je van beide). Laat olie of vet dampend heet (boter of mar garine lichtbruin) worden in een koekenpan. Bak de schol op een heet vuur snel brutDl Eerst do lichte kant. daarna de donkere. Eet in vet gebakken schol liefst warmIn boter, margarine of olie gebakken schol ls ook koud bjjzonder smakelijk, vooral bij brood. Geef gebakken schol by gekookte aardappelen, allerlei soorten sla of gekookte groen ten (rode kool, bieten, worte len, enz. de verschillende radio-vereni gingen moeilijk te werken. Men weet niet, wat in de toekomst staat te gebeuren. Naméns het district Zeeland werd aan *t hoofdbestuur dank gebracht voor 't gevoerde beleid en voor de verzorgde uitzen dingen. Daarna werd de kof fiemaaltijd gebruikt. BESTUURSVER KIEZING. A. J. Wijnands uit Hansweert werd bij enkele candidaatstel- ling tot lid van de verenigings raad gekozen, terwijl de heer J. Reijnhout te Middelburg als zijn plaatsvervanger werd aan gewezen. Naast de aftredende hoofd bestuursleden werd de heer van Gijzel te Eindhoven can- didaat gesteld. Het districtsbestuur werd als volgt samengesteld. A. J. Wijnands. Hansweert. voorz.; J. Reijnhout, Middel burg. seer.; J. A. Geleedst, Goes penningm., terwijl dit dagelijks bestuur werd aangevuld met de heren L. J. Florusse te Vlissin gen. C Linders te Zierikzee en J. Hamelink te Terneuzen, Voor de binnenkort op te richten West Zeeuwsch-Vlaamse afde lingen werd een plaats in het bestuur vacant gehouden, zo dat nog dit jaar alle gewesten in het Districtsbestuur verte genwoordigd zullen zijn. De afd. Axel vroeg en ver kreeg inlichtingen, waarom in deze gemeente de radio-distri butie nog maar met 2 lijnen werkt, terwijl toch verscheide ne steden 3 of meer stations doorgeven. De aandacht van de p.T.T. zal hiervoor gevraagd worden. ZEEUWSE AVOND. Besloten werd een Zeeuwse avond in de studio's te Hilver sum te organiseren. De Zeeuw se afdelingen zullen een geza menlijke autoreis daarheen or ganiseren. Na een uitvoerige bespreking over de komende tourné's, waarin ook de klei nere afdelingen zullen worden opgenomen, en na nog enkele mededelingen over het 25-ja- rig bestaan van de Arbeiders- omroep, werd deze geanimeer de vergadering door de voor zitter gesloten. Churchill in een sirene-costuum. Winston Churchill heeft voorspeld, dat de „siren suit" het kledingstuk van de toekomst zal worden. De „siren suit" is een soort overall voorzien van een ritssluiting (de naam is ontleend aan de sirene voor luchtalarm) Het kledingstuk werd na melijk tijdens de oorlog in Engeland populair door het gemak van aan trekken in geval van gro te haast, zoals bijvoor beeld bij luchtalarm). Churchill droeg dit kle dingstuk tijdens 'n pers conferentie toen hij op de „Queen Mary" de thuisreis aanvaardde. ..Ik gevoel mij heel wat pret tiger dan gij heren, met uw dassen en boorden", zeide hij. Jongetje in het water gewaaid en verdronken Maandag is het tweejarig zoon tje van de heer E. de Lange te Westzaan vermoedelijk door de hevige storm in het water ge waaid. Toen men het knaapje aan de wal bracht, waren de levens geesten geweken. Republikeins blad verboden. Bij besluit van de assistent-resi dent. bekleed met het militaire ge zag in Oost-Sumatra, is het repu blikeinse dagblad „Waspada" we gens onjuiste en onrustwekkende berichtgeving, voor de duur van één maand verboden. Kapitale villa afgebrand WIND EN LAGE WATERDRUK WAREN FUNEST. JVIaandagmorgen werd brand ont dekt in een kapitale villa aan de Naarderstraat tc Hulzen, op de grens van Naardcn en Huizen,1 be woond door mevrouw van Eeghen en de families Randag en Mole naar. De geweldige stormwind en de lage druk op de waterleiding waren de hoofdoorzaken, dat de villa tot de grond toe afbrandde. Horloges gesmokkeld Ambtenaren van de grens- contróle te Nispen onderzoch ten enkele dagen geleden bij wijze van steekproef een taxi uit België met een passagier uit Rotterdam. Uit een gehei me bergplaats kwamen 200 heren- en 50 damespolshorlo- gers te voorschijn. Zowel de chauffeur als pas sagier toonden zich stom ver baasd. ,.Ik wist niet. dat ik zo rijk was", zei de eerste en de tweede verklaarde: „Ik neem nooit meer een taxi, want je krygt toch maar moeilijkheden." De politie geloofde niet aan de onschuld van beide heren en nam de auto in beslag. „De Nederlander", De hoofdredactie van ..De Ne derlander" heeft medegedeeld dat dc oorzaak van het stopzetten van dit blad gezocht moet worden in meningsverschillen in de kring der Chr. Hlst. Unie ten aanzien van de in Indonesië te volgen politiek. Van de zijde van het hoofdbe stuur der Chr. Hist. Unie wordt nu medegedeeld, dat dit niet als juist kan worden beschouwd. Het zijn financiële moeilijkheden, die het voortbestaan van ,.De Nederlan der" onmogelijk maken. Het hoofdbestuur kwam Zater dag te Utrecht in vergadering bij een. Langdurig werd stilgestaan bij de politieke toestand. Deze zal op de algemene vergadering op II) en 20 April te Amsterdam worden be handeld. Afwijzend moest worden be schikt op een telegrafisch ingeko men verzoek van de directie van dc stichting „Dc Nederlander", om financiële steun, teneinde de te korten. ontstaan bij dc exploitatie van dit dagblad, te kunnen dek ken. 75 millioen Nederlanders pakten een bioscoopje. Uit het jaarverslag van de Ned. Bioscoopbond blijkt, dat ondanks een teruggang in ontvangsten dc belangstel ling voor de film in Nederland nagenoeg onverminderd bleef. Niet minder dan 75 mllllocn mensen bevolkten de bioscopen y Kaderyergadering C-N.V. Zaterdagmiddag werd te Goes in de „Prins van Oranje" de voorjaars kadervergadering voor de Zeeuwse Chr. Bestu renbonden door het Chr. Nat. Vakverbond gehouden. De zeer druk bezochte bij eenkomst werd geopend door de heer A. de Lange, voorzitter van de Goese Chr. Besturen bond, op de gebruikelijke wij ze, waarna hij terstond het woord gaf aan de heer J. H. Wernsen, penningmeester van het C.N.V. Deze wees er op, dat de eco nomische positie van ons land uiterst precair moet worden genoemd. Indië kost ons han den vol geld en economische kracht en de Benelux zal ons voor zware eisen stellen in de aansluiting van lonen en prij zen. Er dreigt verzadiging te ko men van de arbeidsmarkt en het aanbod begint de vraag te benaderen. Indië geeft voor de toekomst weinig perspectief, de grote toename onzer bevolking zal industrialisatie nodig ma ken. Door de dreigende werk loosheid wordt de werkloos heidsverzekering urgent. Er zal moeten komen spreiding van werk. Te verkiezen is enkele uren minder werken, om zo te voorkomen dat andere arbeiders werkloos worden. De gehele sociale verzekering zal meer los moeten komen van de overheid en gelegd in handen van de bedrijfsorganen. Spr. besprak de zgn. „gulden van Joekes", die van het be gin of aan niet voldoende is geweest. Spr. noemde volkshuisves ting het grote probleem. Als dit niet opgelost wordt krijgen wij de grootste ramp uit onze geschiedenis Tenslotte stond de heer Wern sen stil by de veel-omvattende taak van het Chr. Nat. Vak verbond. niet alleen in ons land doch ook in West-Europa en Indië. Deze zomer hoopt het C.N.V. zijn 40-jarig bestaan op grootse wijze te herdenken, 'n Drukke bespreking volgde nog op deze inleiding, waarna de goed ge slaagde vergadering door de heer Wernsen met dankgebed werd gesloten. De Indonesische kwestie. In ons blad van Maandag pu bliceerden wij een uitvoerig bericht over beroep, dat een aantal Nederlanders heeft ge daan op de regering om te ko men tot een spoedige en be vredigende oplossing van de Indonesische kwestie. Wij pu bliceerden daarbij een aantal namen van de ondertekenaars. Nu wij de volledige lijst van de ondertekenaars hebben ontvan gen blijkt ons, dat zich daar onder uit Zeeland bevinden: Mr. P. C. de Jonge uit Middel burg, Ds. W. B. A. Smits uit Middelburg en Ds. P. J. Pen- nings uit Axel. Import Deense mossel schelpen. In het afgelopen seizoen heb ben de mosselconservenfabrie- ken niet zoveel geproduceerd, dat het van deze industrie vrij gekomen kwantum mosselschel pen toereikend geacht wordt om de oesterkweekers in staat te stellen voldoende schelpen te hebben als collecteurs voor de aanslag van oesterbroed a.s. zomej. Men overweegt om een kwantum sheclpen uit Dene marken aan te voeren, en daar de kwewers deze schelpen in mogen inzaaien wordt verwacht dat de belangstelling hiervoor groot zal zijn. Als een bezwaar tegen deze schelpen wordt wel gevoeld, dat deze schelpen slecht verteren en dus ook de slipperplaag kunnen bevorde ren. Door de hoge transport kosten zal de prijs op ca. 12 Der kubieke meter korpen. Marktberichten VISMIJN BRESKEN6. Weekllj»t 27 Maart—April. 2198 kg. bot van f 0.10-0.42; 1 tong f 3; 70 kg. schol f 0.18-0.47. Haring aanvoer 1948—1949 6.412,539 kg. voor f 1.193,443,45. VISMIJN TE VLISSINGEN. Veiling op Maandag 4 April. Schar 600 kg. f 0.16—0.22; Wij ting 200 kg. 0.22—0.30; kleine tong 47 kg. 0.73—0.82; kabeljauw 101 kg. 0.70—0.83; schelvis 50 kg. 0.80—0.83, alles per kg. VISMIJN TE VLISSINGEN. Week van 28 Maart tot 2 April 1949. Schar 2544 kg. 0.14—0,33; bot 593 kg. 0.24—0.33; schol 758 kg. 0.23— 0.33: wijting 469 kg. 0.23-0.33; middel tong 46 kg. 2.12—2.30; klei ne tong 48 kg. 0.83—1: rog 12 kg. 0.17; Griet 20 kg. 1—1.30; kabel- Jouw 213 kg. 0.750.83; schelvis 45 kg. 0.80—0.87, alles per kg. Fusie in vliegtuig industrie uitgesteld. Toch samenwerking. Naar wij vernemen zal dc be raamde fusie tussen „Fokker", „Aviolanda" en „Dc Schelde" tot een gecombineerde N.V.. ge naamd: N.V. Verenigde Neder landse Vliegtuigfabrieken „Fokker", voorlopig geen voort gang vinden. Inmiddels wordt naar een vorm voor de samenwerking tussen de drie gcnoem'de fabrie ken gezocht. C.B.T.B. vergadert in Zeeland. De Nederlandse Chr. Boe ren- en Tuindersbond zal zijn jaarvergadering houden te' Middelburg, op 21 en 22 Jupi. Donderdag 23 Juni zal een excursie door Zeeland ge maakt worden, waarbij even tueel ook B ugge zal worden bezocht. Geref. Organisten te Middelburg bijeen. In Middelburg werd Zaterdag 2 April een vergadering gehou den van de kring Zeeland der vereniging van Geref. organis ten. De heer I. van Noppen opende de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze. Een lid van de hoorcommissie bracht verslag uit over het or gelspel van een der kringleden tijdens een kerkdienst. De heer J. P. de Jonge van Arnemuiden behandelde het on derwerp: „Grondbegrippen" aan de hand van het tweede hoofd stuk uit 't boek van D. W. L. Milo „Zangers en speellieden". Naar aanleiding daarvan ont spon zich een geanimeerde dis cussie. waarin zowel theorie als practijk tot haar recht kwa men. De heer de Jonge eindigde met dankzegging. Motorkampioen- schappen,Zeeland, OP VLIEGVELD SOUBURG De leden van de motorclub „Scheldegouwen" kwamen te Middelburg in spoedvergade ring bijeen om een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van de Zeeuwse mo torkampioenschappen. De or ganisatie van deze wedstrijd, die meetelt voor het lands kampioenschap, werd ook nu weer aan Scheldegouwen opge dragen en als datum werd vastgesteld 26 Mei a.s. (He melvaartsdag). Daar het oude duincircuit niet meer beschikbaar is, moest naar een ander terrein worden gezocht. Het bestuur meent dit gevonden te hebben op het voormalig vliegveld te Souburg. Onderhandelingen hierover worden met de be trokken autoriteiten gevoerd. Het bestuur durfde echter het grote financiële risico niet te dragen. Een onkostenbegro- ting wees een bedrag van on geveer 4000 aan. Daarom werd als voorwaarde gesteld, dat een garantiefonds van 2000 zou worden gevormd. Nog staande de vergadering werd voor 1400 ingetekend, zodat het zich laat aanzien, dat de terreinkampioenschap pen zullen kunnen doorgaan. Legpenning voor dr. A. Staverman. AANGEBODEN DOOR DE VLISSINGSE ZIEKENHUIS-BESTUREN. De besturen van de zieken huizen „Bethesda" en „St. Jo seph" te Vlissingen, hebben Maandagmiddag aan dr. Sta verman, in verband met diens veertig-jarig jubileum als chi rurg te Vlissingen, een bijzon der fraaie verguld zilveren legpenning aangeboden. Deze penning werd in de ateliers van de firma Begeer vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar Pol Dom; zij vertoont aan de éne zgde de beeltenis van dr. Staver man met de jaartallen 1908- 1948 en aan de andere zijde een opdracht, welke gewaagt van de dankbaarheid voor de arbeid van de jübilaris. Deputaties van de besturen van beide ziekenhuizen heb ben deze penning Maandag middag te zijnen huize aan dr. Staverman aangeboden, terwHl voor ieder van zijn vijf kinderen een exemplaar in brons daaraan werd toe gevoegd. De landbouw in Noord Zeeland., Nu h t weer daartoe in alle opzichten meewerkt wordt overal in Noord-Zee- lapd weer de productieslag voor de oogst 1949 ingezet. Er worden daar minder ujen gezaaid en minder aard- rppelen gepoot, ai is de to tale hoeveelheid van deze groducten toch altijd nog zeer elangrijk. Het aardappelare aal is naar schatting onge veer 10 tot 15 kleiner aan vorig jaar. Byna iedere boer heeft toch weer een kleinere of grotere hoeveelheid uien gezaaid. Ge zien de goede uitkomsten van het vorige jaar en de voor uitzichten voor 1949 is er 'n vrij groot areaal voor suiker bieten bestemd. Ook het are aal vooi granen is uitgebreid; vooral gerst is een gewild ge was. De verbouw van erwten cn bonen geschiedt ook weer meer dan di. laatste jaren. Het vlas blijft tenslotte voor de meesten een aantrekkelijk gewas. Over het algemeen kan worden gezegd, dat de grond structuur in de vroeger ge- innundeerde gebieden verbe terd is, mits, men zich gere geld gehouden heeft en nog houdt, aan de adviezen van de voorlichtingsdienst, betref fende niet te diep bewerken, want de ondergrond is nog steeds slecht. Partij van de Arbeid en Middenstand. Maandagmiddag hield het ge west Zeeland van de Partij van de Arbeid in Goes een druk bezochte bijeenkomst van le den-middenstanders o.l.v. de gewestelijke secretaris, de heer A. J. Berenpas. De heer H. Neuteboom uit Den Haag leidde de besprekin gen in. Hij constateerde, dat de middenstand op een peil van 1902 is blijven staan, niet in 't bedrijfsleven, maar in de poli tiek. Velen weten niet eens, dat Öe P. v. d. Arbeid een mid denstandsprogramma heeft. Als voorlopig resultaat van deze vergadering werd een gewestelijke commissie voor de sectie middenstand ingesteld. Hierin hebben zitting de he ren D. P. Leupen Goes J. P. de Witte, Hoek, J. Verschiere, Zierikzee en A. J.* Schuitema, Middelburg WATERSCHAPS BENOEMINGEN. Bij K.B. zijn benoemd: tot dijkgraaf van de Elisabethpol- der (Walcheren), M. I. de Vos, te Nieuw- en St. Joosland, tot plaatsvervanger van de dijk graaf van de Elisabethpolder (Walcheren), E. C. Steendijk te Arnemuiden, tot plaatsver vanger van de dijkgraaf van de Wilhelminapolder (Walcheren), P. Dekker te Arnemuiden. Ernstig motorongeluk. Maandagavond omstreeks kwart voor zes had op de Rijksweg- OostburgSchoon- d\jke een zeer ernstig motor ongeluk plaats. De 39-jarige heer J. c. van Dyk uit Oost-Souburg reed met vrij grote snelheid in de richting Schoondjjke, toen hi' plotseling de macht over he: stuur verloor, waardoor de motor begon te slingeren en omsloeg. De berijder werd met grote kracht tegen het weg dek geslingerd en bleef hevig bloedend liggen. Dokter Jong uit Oostburg was vrij spoedig ter plaatse en verleende, ge assisteerd door dokter Eggink uit Schoondijke, eerste hulp, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis te Oostburg werd overgebracht. Naar w\j Vernemen, was de toestand van de heer van Dijk Maandagavond zeer ernstig. GEREF. DRANKBESTRIJDING Zaterdagmiddag vergaderde in de zaal „Bustraan" te Goes de Zeeuwse Bond van de Gei'. Ver. voor Drankbestrijding o.l.v. de heer M. de Borst, die in zijn openingswoord sprak over on ze zwakheid in de strijd tegen het alcoholisme en de kracht van ons geloof. De secretaris de heer G. M. Feij, gaf een overzicht van de arbeid in de jaren 1946—1949 en wees erop, dat na vele besprekingen, ook op een conferentie in Baarn, het standpunt inzake geheel onthouding ongewijzigd bleef. De heer J. Boone gaf het fi- nantieel verslag. Tot lid van het hoofdbestuur werd herbenoemd de heer G. M. Feij. De voorzit ter wekte bij de besprekingen van de plannen op tot redden, getuigen en voorkomen. De heer P. Boon sprak een slot woord over de 50-jarige strijd en eindigde met dankgebed. WALCHEREN Middelburg Schoollandverzorging in Middelburg. Naar thans gepubliceerd is, doen tien van de elf lagere scholen in Middelburg mee aan de schooltandverzqrging met een totaal-aantal leerlin gen van 331 in de eerste klas sen; 320 hiervan hebben zich opgegeven voor de vrijwillige schooltandverzorgir.g, waarbij in 240 gevallen de kosten voor het ziekenfonds komen, 75 ge vallen voor de ouders, terwijl in- één geval vry stelling van kos ten kan worden verleend. Van de elf ni et-deelnemende kinde ren zijn 10 onder particuliere behandeling. JONG ZIJN WIJ MAAR EENMAAL. De ver. „Groen-Wit" te Mid delburg- had het zich niet ge makkelijk gemaakt door voor haar jaarlijkse uitvoering het toneelstuk „Jong zijn we maar eenmaal" op het programma te nemen. Dit serieuze spel over een gevaarlijke flirt tus sen een getrouwd man en een eveneens reeds vele jaren gé- trouwde vrouw, die zich in hun ijver om, ondanks de aanschrij- dende ouderdom, jong en mo dern te zijn, ridicuul maken, eist zeer veel van dillettanten, soms zelfs té veel. De leden van Groen-Wit hebben Zaterdagavond in het Schuttershof er blijk van ge geven, dat zij dit zware stuk aan konden, het tot leven kon den brengen en ons in de zaal voortdurend konden boeien. De regisseur, de heer J. Ville, ver dient daarvoor in de eerste plaats een pluim op zijn hoed gestoken te kragen, maar ook de acteurs en actrices waren in vorm en gaven zowel goed sa menspel als uitstekend indivi dueel spel te genieten. Men was rolvast en voelde zijn rol tevens goed aan, terwyi men natuurlijk bleef, iets wat men weet het voor dilletan- ten op de planken vaak een hele toer is. Van de toneelaan kleding was veel werk ge maakt. MUZIKAAL PROGRAMMA WINKELWEEK. Ter opluistering van de win kelweek, die van 6 t.m. 9 April tegelijkertijd wordt gehouden door de winkeliersvereniging Langeviele-Pottenmarkt en de Burgactie, is een aantrekke lijk muzikaal programma op gesteld. Op Woensdagavond geeft de muziekvereniging Excelsior van 7.30 tot 10 uur op de Potten- markt een concert. De vereni ging Crescendo maakt Donder dagavond van half 8 tot 10 uur een muzikale wandeling langs Langeviele, Pottenmarkt en Nieuwe Burg. Hetzelfde geldt voor het tamboer- en pij perscorps Juliana op Vrijdag avond. Zaterdagavond tenslotte geeft de muziekvereniging O.N.D.A. van half 8 tot 10 uur een concert op de Pottenmarkt. Bovendien klinkt iedere mid dag en avond populaire gramo- foonmuzik op de Nieuwe Burg. O.- en W.-Souburg. TONEEL- EN CABARET AVOND. enkele maanden geleden opgericht Souburgse Toneel- en Cabaret gezelschap gaf Za terdagavond in „De Zwaan" een uitvoering, waarin ernst en luim elkaar afwisselden. Mede werking werd verleend door de „S.T.E.C. Melodisten". Na een kort openingswoord van de voorzitter, de heer B. Nag- tegaal. werden de spelers aan het publiek voorgesteld. Bij de verschillende schetsen bleek wel, dat er onder de vereni ging krachten met toekomst schuilen. De heer van Noppen bracht op geestige wjjze enige zangnummertjes ten gehore. Door een van de dames-leden werd een dans opgevoerd „Wat bloemen dromen met 'welk nummer zij een groot succes oogstte. De conferencier, dc heer J. Caljouw, kweet zich op uitstekende wijze van zijn taak. Na de pauze werd het drama tische toneelstuk „Hun jongen" opgevoerd. Na afloop bleef men nog geruime tijd gezellig bij een. Serooskerke STEUN WETTIG GEZAG. In verband met de nieuwe richtlijnen voor de werving bij de Nationale Reserve werd door de plaatselijke commissie tot „Steun Wettig Gezag" te Serooskerke, Vrijdagavond een tweede propaganda-avond ge houden in het vergaderlokaal. De voorzitter der commissie, burgemeester Dregmans, open de deze vergadering, waarna de Commandant 'van het District Zeeland, de Luitenant-Kolonel de Feij ter een volledige uiteen zetting gaf van de Nationale Reserve en de vragen dienaan gaande beantwoordde. Aan 13 personen werd een aanmel dingsformulier uitgereikt. In de commissie hebben behalve de burgemeester nog zitting de plaatselijke predikanten en de heren W. C. Allaart. Adr. Goedbloed en M. Izeboud. Zoutelande LEZING Ds. W. DE WIT. Vrijdagavond hield Ds. W. de Wit uit M'burg op uitno diging van de studie-vereniging „Onesimus" der Gereformeer de Gemeente een lezing over „De Heilige Doop" in dc kerk der Geref, Gemeente te Zoute lande.- Voor een klein, maar aandachtig gehoor sprak hij eerst óver de sacramenten in het algemeen, daarna over de H. Doop, waarna hij inging op de kinderdoop. Scherp stelde hij de reforma torische opvatting van de sacra menten tegenover die der Rooms Katholieken. Met een ernstige opwekking tot Bijbelstudie in het kader van de studievereniging besloot Ds. de Wit zijn zeer systema tisch opgesteld betoog. Koudekerke OUDERAVOND. Vrijdag hield te Koudekerke de Hervormde School, onder grote belangstelling haar jaar lijkse Ouderavond onder lei ding van de Voorzitter Ds. van Dijl. Het hoofd der school de heer Schipper refereerde over „De godsdienstige opvoeding onzer kinderen". Vervolgens werden enige schoolfilms ver toond, die zeer in de smaak vielen. Hierna werd gelegen heid gegeven het werk der leer lingen te bezichtigen. St. Laurens UITREIKING BONKAARTEN. De uitreiking van de bon kaarten zal te St. Laurens plaats hebben voor zelfverzor- gers en niet-zelfverzorgers op Woensdag 6 April. Aan de beurt zijn de letter A t/m K. Burgerlijke Stand SEROOSKERKE (W.) Bevallen; P. Houterman—Cijvat, z.; M. VisserDuvekot, d.; C. Mal- j aars—Kodde, d.; J. Wondergem— Geertse, z.; A, v. d. Driest—de Witte, z. Ondertrouwd: H. Vader, 30 j. en J. Izeboud. 22 j.; J. M. Mol. 28 j. en J. A. Remijn, 27 j. Getrouwd: H. Vader, 30 j. cn J. Izeboud, 23 j. Overleden: L. Maas, 80 j. en D, Christiaanse, 81 j. Ir. V. W. van Gogh spreekt over Vincent van Gogh. Het bestuur vn de Vereni ging „Voor de Kunst"" te Mid delburg is er in geslaagd ir. V. W. van Gogh uit Laren, een neef van de schilder, bereid te vinden als inleiding op de Vin- cpnt van Gogh-tentoonstelling in de Zeeuwse hoofdstad een lezing met lichtbeelden te hou den over leven en werken van Van Gogh. Deze lezing, die zeer interres- sant belooft te worden en een goede gelegenheid vormt om zich voor te bereiden op de be zichtiging van de collectie schilderstukken, wordt gehou den op Vrijdag 8 April te 8.15 uur in de Groene Zaal van het Schuttershof. De expositie zal Zaterdag middag om 3 uur met enige plechtigheid worden geopend. Wij vernamen, dat alsnog enige minder bekende schilderijen vervangen konden worden door werken, die zeer karakteristiek zijn voor de persoon en hét ta lent van Van Gogh en die een internationale bekendheid ge nieten. Zuid-Beveland. Yerseke KORFBALWEDSTRIJD. Zaterdag speelde de korfbal vereniging „Volharding" te Yer seke een vriendschappelijke wedstrijd tegen „Togo" uit Goes. De twaalftallen wdren vrijwel tegen elkaar opgewas sen doch Togo wist de korf één keer meer te vinden dan Volharding en won met 2—1. Volharding dat momenteel te kampen heeft met een tekort aan spelersmateriaal zal de ko mende competitie met slechts één twaalftal uitkomen. VOETB ALWED STRIJD. Zondag speelden de Yerseke- reserves een voetbalwedstrijd tegen De Zeeuwen II uit Vlis singen. Bij de gastheren' waren enkele oudere spelers opgesteld. Een kwartier voor het einde hadden de gasten nog een 20 voorsprong. Binnen 3 minuten wist Yerseke echter gelijk te maken. Even voor het eindsig naal wisten de Vlissingers de winnende goal te scoren 3—2. Kruiningen. CANDIDAATSTELLING A.R. KIESVERENIGING. De A.R. candidatenlijst te Kruinigen voor de a.s. gemeen teraadsverkiezing is als volgt samengesteld: 1. D. de Bruin; 2. Joh. Verijzer; 3. M. Fraanjc 4. J. de Kok te Kruinigen; 5. J. Harthoorn Mzn. te Oostdijk, Wolfaartsdijk „LORD LISTER LEGENDE". Vrijdag- en Zaterdagavond gaf de toneelvereniging „O.N. D.A." te Wolphaartsdijk haar laatste uitvoering van het sei zoen. De voorzitter, de heer C. Meeuwse. sprak een openings woord. Opgevoerd werd het blijspel in drie bedrijven „Lord Lister Legende", dat op voor treffelijke wijze gespeeld werd. Vrijdagavond was de zaal be hoorlijk bezet en Zaterdagavond was de opkomst gering. Ovezande CANDIDATENLIJST. De candidatenlijst K.V.P. voor de gemeenteraadsverkiezing is te Ovezande als volgt samen gesteld: 1. J. Oostdijk, 2. K. L. van Steenbergen, 3. M. J. de Jonge, 4. L. Boonman, 5. J. de Wintei', 6. W. Remijn, J. Goense, 8. M. Rentmeester, 9. M. Koens, 10. P. F. Spielier, 11. C. Rentmeester, 12. P. Knopjes. Waarde ONGEVAL. Vrijdagavond kwam de wed. W. te Waarde zodanig met de i'iets te vallen dat ze haar voet op twee plaatsen brak. Na in het zieken huis te Bergen op Zoom behan deld te zijn kon ze weer huis waarts keren. VOETBAL Robur R.K.F.C. 1 —2. In deze voor Robur zo be langrijke wedstrijd gingen bei de puntjes naar Bergen op Zoom. Hierdoor werd Robur aangewezen tot het spelen van degradatie-wedstrijden, Het be gin was hoopvol voor Robur, want reeds na 2 minuten spe len gaf L. Luijk zijn club de leiding, maar R.K.F.C, scoorde spoedig de gelijkmaker. Hoe wel Robur in de meerderheid was bleek de voorhoede on machtig om ook maar één doel- puntje te scoren. Na de rust wist R.K.F.C. uit een snelle uit val de leiding te nemen en dit bleef zo tot het eirtde Wil Robur in de komende degra datie-wedstrijden iets bereiken, zal de ploeg toch uit een an der vaatje moeten tappen. VLISSINGEN. Bevallen: A. D. Valkier—Scho tel, d.; A. C. de Poorter—Strij- donk, d.; P. HarinckHamelink. z.; E. de Veij—Kools, z.; J. G. Adriaanssen—Roovers, d.; H. M. E. van Kuijk—Kuiper, z.; M. P. Schreij—Bos, d. Ondertrouwd: W. D. J. Kuijs. 27 j. en P. J. Casteleijn, 20 j.; H. van de Haar, 24 j. en M. D. Millenaar, 25 j.; A. Overweel, 34 j. cn S. A. Smoor, 23 j. Getrouwd: A, Dcurloo, 49 j, en M. D. de Vries, 49 j.; W. Oreel, 25 j. en L. C. van Kogelenberg, 24 j.; J. C, van Sprang. 57 j. en E. Le Roij. 54 j.; M. G. Bak, 33 j. cn C. J. W. van Oiien, 30 j.: C. van den Berge. 32 j. en D. T. van Yk, 31 j.; W. T.cijnse, 27 j. en G. A. Wijg- man, 27 j.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 2