PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hoed af voor Marshall Het Atlantisch Pact ondertekend Ontwerp voor sportpark Vlissingen thans gereed Kravchenko heeft zijn proces gewonnen BILT „Staakt het vuren" in China. Vandaag Overdracht van herbouwplicht. DE VOORSPELT 192e Jaargang - No. 79 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. I 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 5 April 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 5860. tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg; Londeuse Kaai 29,tel. 2077. 2924 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 -Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160tel.21 Twaalf minisfers betuigden trouw aan vrede en democratie Waarschuwing aan „agressoren". Maandag is te Washington op even plechtige als luisterij- ke wijze en overgoten door een ware Spraakwaterval van ver heven woorden gewijd aan vrede en democratie het Atlanti sche %Pact ondertekend door twee vertegenwoordigers van elk der deelnemende landen. Voor Nederland tekenden met een speciale pen, die als sou venir kan worden behouden, mr. Stikker en mr. van Klef- fens. De plechtigheid werd bijgewoond door een met zorg uitgelezen gezelschap van ministers, diplomaten, senatoren, congresleden en journalisten. Onder de weinige vrouwen bevond zich de echtgenote van president Truman. .Aan de plechtigheid is. een publiciteit gegeven, die bijna geen weerga vindt in de geschiedenis. Door tal van pro jectieschermen, opnameapparaten en radiomicrofoons werd hetgeen zich in de zaal afspeelde in beeld en woord naar buiten doorgezonden. Via een netwerk van zenders konden in alle delen van de wereld de redevoeringen worden be luisterd. De ministers spraken op de Franse groep na allen in het Engels, maar tevoren waren per gramofoonplaat ver talingen opgenomen. Na afloop van de plechtigheid zat hot hoge gezelschap aan een galadiner aan. Minister Acheson hield een korte welkomstrede tot het se lecte gezelschap van staatslie den, diplomaten en politici. Wij zijrï hier bijeen om een plechtige daad te voltooien, zeide hij. Voor hen. die vrede zoe ken. is het Pact een gids tot een toevluchtsoord van kracht, een steeds nabije hulp in ge vaar. Voor hen, die voet zet ten op het pad van agressie, is het een waarschuwing Indien het noodzakelok is, dat er aanstoot kome, wee dan hen door wie aanstoot komt. Deze waarschuwing aan agresoren is een kleine va riatie op vers 7 van het acht tiende hoofdstuk' van Mat- theus: „want het is noodzake lijk. dat de ergenissen komen, doch wee dien mensch. door welken de ergenis komt.") Na minister Acheson beste gen een voor een de andere ministers het spreekgestoelte voor het afleggen van een korte verklaring. Bevin zeide het Pact te te kenen namens een vnje parle mentaire natie en met bijna unanieme goedkeuring van het Britse volk. Zijn volk vereerde de oorlog niet doch zou er niet voor te rugschrikken als het met agressie werd bedreigd. Als resultaat van het Pact bestaat de democratische wereld niet langer uit afzonderlijke een heden, maar was zij een sa menhangend organisme geWOr- de^ X. Minister Schuman zeide dat ook Frankrijk de gelegenheid om de vrede te bevorderen wilde aangrijpen. In gelijke geest spraken de ministers van Canada. Belgie, Noorwegen, IJsland, Portugal, Italië, Luxemburg en Dene marken. EINDE VAN EEN ILLUSIE Minister Stikker zeide, dat 't Pact 't einde betekende van 'n illusie, nl. van de hoop, dat de Ver. Naties op zich zelf de wereldvrede zouden kunnen verzekeren. Wij hebben het derhalve on ze plicht geacht dit verdrag te sluiten. Wel verre van slechts het einde van een illu sie aan te geven, betekent dit verdrag zeer in het bijzonder de geboorte van een nieuwe hoop op duurzame vrede. De tegenstanders van dit verdrag roepen om stryd, dat het gericht is op oorlog. Dat is een leugen. Het oogmerk van het verdrag is vrede vrede niet na een nieuwe oor log, maar vrede nu, en van nu af aan. Wij, die het grootste belang hebben bij de veiligheid vsn het Noordatlantisch gebied, staan van nu af schouder aan schouder in ons vaste be sluit agressie te keren, gelijk wij ook schouder aan schou- Voorlopig alleen langs de Jangtse. De Chinese communisten heb ben zich bereid getoond in af wachting van het verloop der vredesonderhandelingen hun troepen langs de rivier de Jangtse bevel te geven het vu ren te staken. De order daartoe zou vandaag ingaan. De rege ring te Nanking zal een gelijk bevel uitvaardigen. De Chinese nationalistische regering besloot 19 Januari con tact op te nemen met de com munisten voor het voeren van vredesonderhandelingen. doch de communisten maakten pas op 22 Maart bekend, dat zij be reid waren met de nationalisten te onderhandelen. der staan in ons vaste besluit anderen niet aan te vallen. Dit dan is de onwrikbare zedelijke grondslag van het verdrag, wij zullen het onder tekenen met een zuiver gewe ten voor Gods aangezicht. DE PRESIDENT SPREEKT Nadat alle ministers gespro ken hadden verhief president Truman zich van zijn zetel. Hij verwierp nogmaals de Russische besqhuldiging dat achter het Pact agressieve be doelingen zaten. Het zou een bolwerk scheppen, waarachter de volken der wereld voort konden gaan met te streven naar een gelukkiger leven. Als een dergelUk bondge nootschap had bestaan in '14 en 1939 hadden wellicht twee wereldoorlogen voorkomen kunnen worden. Joods-Arabische conferentie in Europa. De verzoeningscommissie voor Palestina heeft besloten in Eu ropa een vergadering büeen te roepen voor een „uitwisseling van gedachten" tussen Joden en Arabieren. Drie Arabische landen heb ben reeds te kennen gegeven, dat zij bereid zijn een dergelij ke vergadering bij te wonen. Naar men gelooft zijn dit Trans jordanië. Egypte en de Libanon Irak, gaf te kennen dat het de vergadering niet zou bij wonen. De commissie wacht nog op officieel bericht van Syrië. Sa- oedi-Arabië en Jemen. Belgen wilden bankjes van 100 vervalsen. De Antwerpse politie heeft een bende valse munters gear resteerd, die op het punt stond valse Nederlandse bankbiljet ten van honderd gulden uit te geven. In een villa te Kapellen Bosch, die werd bewoond door een Brusselse kunstschilder heeft men clichè's en een aan tal zeer goed nagemaakte bil jetten gevonden. De schilder is gearresteerd, evenals een handelsreiziger uit Antwerpen en twee andere Antwerpenaren. Marshall-hulp voor koloniale gebieden. Het Europese hoofdkwar tier voor de Marshall-hulp te Parijs heeft bekend gemaakt, dat de hulp aan Europese staten zal worden uitgebreid, teneinde deze landen in staat te stellen hun in andere we relddelen gelegen gebieden tot ontwikkeling te brengen. Waarschijnlijk' zal bij het ten uitvoer leggen van de volgende projecten in kolo niale gebieden hulp worden verleend: Het uitbreiden van haveninstallaties, het bouwen van krachtstations en hét tot stand brengen van betere verbindingen, het in exploi tatie brengen van minerale hulpbronnen en het bestrijden van de tsetsevlieg (die de slaapziekte veroorzaakt). Bij besluit van 31 Maart is de voorlopige raad van Djambi er kend als de voorlopige vertegen woordiging der betrokken bevol king. Sovjet-Unie verklaart grenscorrecties onwettig. De Sowjet ambassadeur in En geland heeft bij hel Britse ministe rie van buitenlandse zaken een nota ingediend over de „onwettige wijziging* van de Westelijke grens van Duitsland" aldus meldt het Sowjet persbureau Tass. In de Sowjet nota wordt volgens Tass gezegd: „De Sowjet regering acht het nodig de aandacht van de rege ringen van Engeland, de V. S. en Frankrijk te vestigen op de om standigheid dat in de verklaring betreffende de nederlaag van Duitsland, op vijl Juni 1945 dooi de regeringen van de Sowjet-Unie. de V S., Engeland en Frankrijk getekend, uitdrukkelijk is ver klaard. dat deze regeringen de status van Buitsland of enig ge bied, dat thans een deel van het Duitse grondgebied is. zullen vast stellen. In overeenstemming hiermee acht de Sowjet regering het nood zakelijk de regeringen van Enge land. de V. S-. en Frankrijk er van in kennis te stellen, dat zij de wijzigingen van de Westelijke grens van Duitsland, welke door de regeringen van Engeland, de V. S. cn Frankrijk worden aange bracht met overtreding van de verklaring betreffende de neder laag van Duitsland, als onwetig beschouwt". .begint te Lake Suc cess het tweede deel van de algemene vergadering van de V.N. Zandstormen op de Veluwe. Evenals andere streken in het Oosten van ons land werd ook de West-Veluwe Maandag geteisterd door hevige zandstormen. In weer wil van het feit, dat er Zondag veel regen gevallen was. blies de Westenwind, die nu en dan storm- allures aannam, in een minimum van tijd de vochtige bovenlaag van akkers en velden weer droog, waarna de zandige bodem, die de laatste weken tot op vrij grote diepte uitgedroogd was. in bewe ging kwam. Geelgrijze wolken, die soms een hoogte van 10 a 12 meter bereik ten. stoven over de Veluwe. ver duisterden de zon en belemmer den herhaaldelijk het uitzicht van automobilisten en andere wegge bruikers. Vooral de pas ingezaai de haverakkers en aardappelvel den werden zwaar geteisterd en hier en daar lag het opgestoven zand tegen wegbermen en wal kanten meer dan een halve meter hoog. Soms had het er veel van of op tal van plaatsen heidebran den woedden. Maar de jas uit om te werken Prominente sprekers op een bijzonder congres te Utrecht Harriman, v. d. Brink en Mansholt op het podium. Zopdag was het een jaar geleden, dat president Truman zijn handtekening plaatste onder de wet, die de hulpverlening aan Europa regelt. Maandag werd dit op zeer bijzondere wijze herdacht op een congres, dat 's middags in de Utrechtse Stadsschouwburg werd gehouden op initiatief van de Raad van beheer van de Jaarbeurs. Vele hoge gasten waren op het congres aanwezig, o.a. Prins Bemhard, mr. XV. A. Harriman, de reizende ambas sadeur voor het plan-Marshall cn de ministers v. d. Brink en Mansholt. Het congres werd geopend door dr. F. H. Fentener van Vlissingen. die tevens de drie sprekers inleidde. Harriman en de beide Nederlandse ministers. Mr. Harriman legde er in zijn met grote aandacht gevolgde rede de nadruk op, dat de Marshall-hulp tot doel heeft de Europese landen tot groter sa menwerking aan te sporen. Het Amerikaanse volk heeft vooral aandacht voor de vorderingen die door samenwerking zijn be reikt. Tussen de staten van de Ver. Staten bestaan generlei handelsbelemmeringen. Het is de oprechte wens van alle Amerikanen, dat de Europea nen er gedurende de vier jaren van het plan Marshall in zullen slagen hun economische betrek kingen op zodanige wijze te ontwikkelen, dat een werkelij ke economische eenheid het re sultaat zal zijn. Mr. Harrimjn, een deskundi ge op dit gebied, bracht in zijn rede een eresaluut aan de Ne derlandse vloot, die in dc oor log een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan de uiteinde lijke overwinning. PRODUCTIE STIJGT. De minister van economische zaken prof. dr. J. R. M. v. d. Brink zeide in zijn rede de be tekenis van het plan Marshall en de wijsheid van de staatslie den. die tot dit ongekende pro gramma" voor hulpverlening be sloten. niet in cijfers te kunnen uidrukken. Het plan Marshall heeft Westeuropa het vertrou wen in de toekomst terugge schonken en heeft het histo risch zo belangrijke proces, in houdend. dat de Europeanen Europees gaan denken, ten zeerste bevorderd. Wanneer men een blik werpt in de statistische publicaties, die in ons land zijn verschenen, dan blijkt daaruit allerwege, dat de productie in bijkans al le takken van nijverheid en landbouw voortdurend stijgen de blijft. Er zijn drieërlei redenen om dankbaar te zijn voor de Ame rikaanse hulpverlening. Ze heeft Nederland in staat gesteld het herstel voort te zetten, ze heeft de Benelux in het bereik der mogelijkheden gebracht en er verder toe bijgedragen voor waarden te scheppen voor een vergroting van het inter-Euro- pese handelsverkeer. ZONDER MARSHALL HULP. De minister van landbouw, de heer S. L. Mansholt, zeide namens het gehele Nederlandse volk. in het bijzonder namens de landbouwende bevolking te spreken, indien hij erkentelijk heid uitsprak jegens de Ver. Staten. Zonder de Marshall-hulp zou de grondstoffenaanvoer voor de Opening in September 1950? Overeenstemming tussen B. en W. en Sportpark- bestuur. Vrijdag j.l. was er ten stadhuize te Vlissingen 'n bespreking tussen B. en W. en het bestuur van de Stichting Sportpark, waar bij ook aanwezig waren de heren C. P. Broerse van de herbeplanting en N. Priester van Gemeen tewerken. Bij een vorige, soortgelijke bespreking, had het college van B. en W. aan de leden van het Sportpark-bestuur vragen gesteld over de ont werpplannen. Men kwam toen overeen, dat B. en W. de heer Broer- se zouden uitnodigen 'n nieuw plan te ontwerpen. Het nieuw ontworpen plan van de heer Broerse kon Vrydag j.l. de volledige instemming, zowel van B. en W. als van het Sportparkbestuur, wegdragen. B. en W. gaven opdracht een kostenbegroting en detail tekeningen té maïcen, opdat voor één en ander de goed keuring van de gemeenteraad kan worden gevraagd. Dit plan omvat Het aanleggen ten Oosten vah de Nolledijk en de tweede duinen van een uitgebreid com plex van lieflijke bossages en een waterpartij, met aardige doorkijkjes in verschillende richtingen. Behalve een speel weide ligt hierin een ondiepe vijver, waarin ongeveer 10 cm. water zaï staan en die, bij eventueel vriesweer, een schitterende ijsbaan zal vor men. ook voor wedstrijden tot een afstand van 200 m. Er zal voldoende gelegenheid zjjn tot kunstrijden. Voorts is hier in gelegen het grote stadion en daarin, artistiek gegroe peerd. een groot voetbalveld, een klein voetbalveld en twee velden voor hockey en korf bal. Het stadion omvat, be halve het voetbalveld, een sintelbaan. zo mogelijk ook ge schikt voor speedwav_wed- strijden, voorts een 100 m. baan. springbakken voor hoog- en vèrspringen en accommoda tie voor polstokspringen, ko gelstoten, speerwerpen enz. De bunkers, die er thans staan, zullen met grond bedekt wor den en een staantribune vor men. Voorts komt er een tri bune, die, als de financiën 't toelaten, zal worden overdekt, kleedgelegenheid met douches enz. De toegangsweg is voor de ingang verbreed tot een groot plein, dat kan dienen voor parkeerplaats en wagr auto bussen duizenden toeschou wers kunnen spuien. Het is de bedoeling, dat de gemeente de gronden gereed maakt, waarna het stichtings bestuur zal zorgen voor sin telbaan. tribunes, kleedgele genheden enz. Zoals 't plan thans is ont worpen, vormt het een schit terend geheel, waarop Vlis singen nog lange tijd trots zal kunnen zijn en waaraan de naam van de heer Broer se als ontwerper, verbonden zal zijn. Hoewel er nog vele moei lijkheden te overwinnen zyn, bestaat goede hoop. dat er dit jaar nog zal worden gezaaid en dan zal het stadion ln September 1950 geopend kun- n w\ len. Zal Vlissingen te gen die tijd weer terugge keerd zijn in de eerste Klasse van de K.N.V.B.? landbouw drastisch zijn be perkt. Dit zou een zware weer slag hebben gehad op de vee stapel met fatale gevolgen voor dc welvaart op het platteland. De Nederlandse veestapel zal moeten worden uitgebreid tot 2.8 millioen runderen. 15 mil- lioen kippen en 2 millioen var kens. Dat kan door de Mars hall-hulp. Op dit ogenblik lijdt nog steeds 75 van de wereldbe volking aan ondervoeding. Wanneer men verder bedenkt, dat de wereldbevolking jaar lijks met circa 20 millioen mensen toeneemt komt men wellicht gemakkelijk tot de conclusie, dat overproductie en crisis in dc landbouw zijn uit gesloten. De minister besloot met een kernachtige uitdrukking, die hij eens uit de mond van een Nederlandse boer hoorde: Hoed af voor Marshall, maar jas uit om te werken. NOG MEER LOF. Ter gelegenheid van de Jaar beurs zijn verder Maandag re devoeringen gehouden door de Amerikaanse ambassadeur in ons land. Herman B. Baruch en dr. Valentine, hoofd van de E.C.A.-missie in Nederland. Ook deze bezongen in hun speeches de lof op het plan Marshall en richtten loffelijke complimenten tot ons land. Mr. Baruch noemde de ge daantewisseling. welke zich de laatste twee Jaar heeft voltrok ken in Nederland én trouwens in geheel Westeuropa wonder baarlijk. Waar vroeger wan hoop heerste begint thans in het algemeen de overtuiging veld te winnen, dat de weg naar herstel openstaat. West- Europa is een nieuw leven be gonnen met nieuwe hoop: de Benelux, de O.E.E.C., de Wes terse Unie en het Atlantisch Pact. Dr. Valentine sprak zijn be wondering uit voor de Neder landse handelswereld en de in dustrie. Op de jaarbeurs kan worden waargenomen welke vorderingen zijn gemaakt. In dien Nederland zijn tempo van herstel kan handhaven is de toekomst verzekerd. Sedert vele maanden heeft de E.C.A.-missie in Nederland zich door paperassen, bespre kingen, statistieken, telegram men en aankoopformulieren moeten worstelen. Het geeft be vrediging op de jaarbeurs eni ge tastbare resultaten van deze arbeid te kunnen waarnemen. Dr. Valentine zeide nogmaals grote bewondering te hebben voor de Nederlandse aard en ondernemingsgeest. Hoog Amerikaans bezoek op de Jaarbeurs. Maandagmorgen had de Jaar beurs een nog feestelijker aan zei dan op andere dagen. De Ame-' nsc vlag, die hoog in de grote mast wapperde, gaf te zien, dat de jaarbeurs een belangrijke dag beleefde. Om precies twaalf uur reed een aantal auto's het terrein naar 't secretariaatsgebouw op. Uit de eerste wagen stapten de Amerikaanse reizend ambassa deur Harriman met Prins Bern- hard. uit de tweede wagen dr. Valentine met dr. Herman Ba ruch. ambassadeur van de Ver. Staten. Zij werden door de voorzitter van de raad van be heer, dr. H. Fentener van Vlis singen, verwelkomd. In sigareltenfabriek wordt weer gewerkt. Maandag waren 173 mannen en 77 meisjes weer aan het werk in de sigarettenfabriek van de British American Tobacco Cy te Amster dam, waar bijna tien weken gele den een staking om een extra uit kering van 4 pet. uitbrak. Reeds eind vorige week had zich een aantal werkwilligen gemeld. Victor Kravchenko heeft zijn proces tegen het Franse com munistische weekblad „Les Lettres Francalses" gewonnen. De rechtbank wees hem in totaal een schadevergoeding toe van 150.000 francs (f 1500) en veroordeelde bovendien het weekblad lot betaling van de kosten van het geding. Claude Morgan en André W'urmser, respectievelijk di recteur en hoofdredacteur van het weekblad, kregen elk 5000 francs boete. Kravchenko had in totaal vier millioen francs schadevergoeding geëist. 150.000 francs schade vergoeding toegewezen gekregen. Er was grote spanning in de overvolle rechtszaal toen rech ter Durkheim onder de blitz- lampen dér fotografen met duidelijke stem de vonnissen voorlas. De president begon met de gedaagden te becritiseren, om dat zij voor hun bewering geen bewijzen hadden kunnen aan voeren. Zij waren gerechtigd Kravchenko streng te beoorde len. omdat deze er prat op gaat de overheid van zijn land voor de gek te hebben gehou den. De gedaagden waren ech ter te hard van stapel gelopen en hadden Kravchenko grof be ledigd. Het Hof was van mening, dat Kravchenko bewezen heeft de schrijver te zijn van het boek „Ik verkoos de vrijheid". Maandag zijn te Naaldwijk de eerste nieuwe aardappelen aan gevoerd door C. J. Duyvestein. Het zijn kas-aardappelen. Als pri meurs brachten zij op als poters f 2.05 per kilo. als kleine poters f 2.25 en als kriel f 2.10. Zijn antwoorden en verkla ringen voor de rechtbank be wezen. dat hij voldoende ont wikkeld was om een boek te schrijven. De verdedigers daartegen hadden geen bewijs kunnen le veren voor hun bewering dat Kravchenko een gewoonte dronkaard was. Op de uitvoerige motivering van het vonnis komen wij na der terug. Vijfduizend forellen vergiftigd. De for ellenkweker ij van de Nederlandse Heidemaatschappij te Gulpen boekte dezer dagen een flinke schadepost toen bleek dat in haar vijvers meer dan 5000 forellen vergiftigd wa ren. aldus het Alg. Dbl. De ver giftiging is veroorzaakt door boeren, die hun fruitbomen be sproeien. Het restant van de voor vissen giftige sproeistof wordt na het werk in de Gulp gedeponeerd en dat riviertje voedt de vijvers van de kweke rij. Het is niet uitgesloten dat al le vis uit de Gulp en waar schijnlijk ook een deel van de vis uit de Geul is uitgeroeid. Tyilens hun verblijf in Nederland waren Kroonprinses Martha en Kroonprins Ölav van Noorwegen de gasten van H. M. de Koningin op Paleis Soestdyk. Wordt sterk beperkt. De minister van wederop bouw en volkshuisvesting lieeft bepaald, dat voortaan slechts bij hoge uitzondering goedkeu ring zal worden verleend voor de overdracht van z.g. her- bouwplicliten. Deze goedkeu ring. die is voorbehouden aan het College van Algemene Com missarissen voor de Wederop bouw, werd tot dusver vrij ge makkelijk verkregen. Alleen herbouwplichten, die betrekking hebben op verwoeste woningen, al dan niet met bedrijfsruimte en die behoren tot een onver deelde nalatenschap zullen nog aan één van de deelgerechtig- de erfgenamen kunnen worden overgedragen. Voor het overige moeten wel zeer bijzondere re denen zijn aan te voeren, wil de goedkeuring voor de over dracht worden verleend. De overdracht van herbouw plichten terzake van geheel verwoeste opstallen, die niet als woningen met of zonder be drijfsruimte kunnnen worden aangemerkt, zal slechts worden goedgekeurd, wanneer de her bouw dezer opstallen geschiedt in een gemeente, waarvoor een wederopbouwplan is of zal wor den vastgesteld. De bepaling voglens welke bij de overdracht van herbouwplicht voor bedrij ven eerst advies wordt ge vraagd van het bestuur der ge meente, waar het verwoeste bedrijf was gevestigd, blijft van kracht. Indien vóór het bekend wor den van deze beperkende be palingen reeds aantoonbaar overeenstemming was bereikt over de overdracht van een herbouwplicht of indien van de zijde van het ministerie reeds bepaalde toezeggingen zijn ge daan. zal de goedkeuring alsnog verleend kunnen worden. Boerengezin uit woning gezet. In Ede (Geld.) heerst veront waardiging over de wijze, waarop een keurig en oppassend landbou wers gezin, beslaande uit man, vrouw en zeven kinderen, uit zijn boerderijtje werd gezet, op lasl van de eigenaar, die het zeil wilde gaan bewonen. Vader van Leeuwen is in 1944 door een granaatscherf getroffen en daardoor gedeeltelijk invalide, Door zijn kleine bedrijfje is hij in staat, tezamen met de uitkèring. welke hij krijgt, zijn gezin te on derhouden. Sedert 1942 zoekt hij reeds een andere woning, maar elk verzoek aan de gemeente bleef tot dusver zonder resultaat. Thans, nu hij op straat gezet is, wees de ge meente hem wel een loods toe. maar deze verkeert in een der mate deplorabele toestand, dat de heer van Leeuwen er voorlopig de voorkeur aan geeft in de open lucht te bivakkeren naast de wo ning. waaruit hij verdreven werd. Niet over politiek praten De Vereniging Kolonisatie Nieuw Guinea hield Zondag ,te Buiten zorg eer» besloten vergadering. In de vergunning tot het houden dei- vergadering had dc fungerend as sistent-resident van Buitenzorg de voorwaarde gesteld, dat in de ver gadering niet zou worden gespre ken over onderwerpen van staat kundige aard. De voorzitter van het hoofdbestuur der vereniging kolonisatie Nieuw Guinea, ir. Schijfsma, protesteerde met na druk tegen dit verbod. OVERWEGEND DROOG WEER Geldig tot Dinsdagavond. Toenemende bewolking, maar overwegend droog weer. Onge veer dezelfde temperatuur al.; Maandag. Meest matige wind tussen Zuidwest en West.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1