PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 32 voorlopige correcties langs de Duitse Westgrens Woensdag begint de conferentie te Batavia Perscampagne van Moskou tegen Finland D£ BILT Belangen van 13.500 bewoners worden gewaarborgd Frankrijk en Italië volgen voorbeeld van Benelux Het probleem van de bevolkings vermeerdering. Van Gogh-expositie te Middelburg Vandaag De koperen bruiloft van het Koninklijk Paar. TERREUR OP JAVA. VOORSPELT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 28 Maart '49 192e Jaargang - No. 72 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F B. den Boer Adj. W de Pagter. Hoofdred.. G. Balllntljn. Pl.verv.; W Leertouwex en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct per week; t 3.9G p kw.; £r. p. p. 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29.tel. 2077 2924 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Maurltsstr, 12. tel. 102 -Terneuzen: BrouwerJJstr. 2 - Zicrikze e: N. Bogardstr. C 160 tol. 25 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 35930O P.Z.C.. Middelburg. BELANGEN BEWONERS. Alle maatregelen zullen worden genomen ten einde de belangen van de bewoners te waarborgen, zowel met be trekking tot hun persoonlijke rechtspositie als wat betreft hun roerende en onroerende goederen. Niemand zal ge dwongen worden de nationa- Definitieve grenzen worden bij het Vredesverdrag geregeld In de hoofdsteden der Westelijke landen is thans het vol gende medegedeeld naar aanleiding van de op handen zijn de grenscorrecties: Na afloop van de Londense conferentie over Duitsland op 7 Juni 1948 werd aangekondigd, dat aan de regerin gen van de Ver. Staten van Amerika, van Frankrijk, van het Ver. Koninkrijk en van de Benelux-landen voorstel len waren voorgelegd om voorlopig enige territoriale cor recties van ondergeschikt belang aan te brengen aan de Westelijke grens van Duitsland. De zes regeringen hebben het dan ook nuttig geacht, gezien de onvoorziene vertraging in de sluiting van een definitief vredesverdrag met Duitsland, een voorlopig on derzoek in te stelen naar het grensvraagstuk en die klei nere correcties ten uitvoer te leggen, welke gewettigd wor den door behoeften van administratieve aard en eisen van verkeer langs de Westgrens van Duitsland. Het vraagstuk der grenzen van Duitsland zal nader worden opgevat en in zijn geheel definitief worden geregeld bij het vredes- ^De^zes regeringen hebben, na grondige studie, de voor stellen tot voorlopige grenscorrecties welke haar door één te Parijs bijeengekomen studie-comité zijn gedaan, goedgekeurd. De zes regeringen hebben eveneens de gren zen van het Saargebied aan een onderzoek onderworpen en zijn, onder voorbehoud van bekrachtiging of wijziging bij het definitieve vredesverdrag, overeengekomen de bestaan de grenzen te handhaven met kleine wijzigingen. De gebieden welke betrok- BELANGEN VAN DE ken zyn by deze eorrecties zullen worden geplaatst onder de territoriale bevoegdheid van de buurstaten van Duitsland. Deze wijzigingen zullen be krachtigd of gewijzigd kun nen worden bij de definitieve regeling met betrekking t<?t Duitsland. Door de aanbevelingen van de Londense conferentie zijn de werkzaamheden van het studie-comité zeer beperkt van omvang gebleven. Slechts die voorstellen mochten aan een onderzoek worden onder worpen, waarvan vaststaat, dat zy geen schade van enige omvang zullen toebrengen aan de Duitse economie en welke slechts van ondergeschikt he-, lang zyn en als gewenst be schouwd kunnen worden met het oog op het wegnemen van plaatselijke misstanden en het verbeteren van de ver bindingsmogelijkheden. Dit zeer beperkte kader, waarbin nen het studie-comité zich mocht bewegen, liet niet toe, territoriale eisen van grotere omvang der Westelijke nabu ren van Duitsland in beschou wing te nemen. Binnen de aldus vastgestel de grenzen zullen 32 geringe correcties ten uitvoer worden gelegd op een nader vast te stellen tijdstip, en wel langs de grens tussen Duits land enerzyds, en Nederland, België, Luxemburg, het Saar gebied en Frankryk ander zijds. Zjj beslaan een totale oppervlakte van omstreeks 135 km2 en betreffen een be volking van ongeveer 13,500 bewoners. Deze wijzigingen zijn bij benadering vastgesteld. De nauwkeurige grenzen zullen worden vastgesteld door af- bakenings-commissies. Deze commissies zullen hun beslis sing geven na indien dit wenselijk voorkomt plaat selijke autoriteiten te hebben gehoord alsmede personen uit de betrokken streken, die in lichtingen kunnen verstrekken of verklaringen geven, die zij nodig hebben voor de vervul ling van hun taak. liteï t aan te nemen van het land, waarbij het door hem bewoonde gebied wordt ge voegd. Degenen, die deze na tionaliteit niet wensen aan te nemen, zullen met betrekking tot hun persoon en hun goe deren beschermd worden door de wetten van het betrokken land. Jegens hen zal geen en kele discriminatoire maatregel worden toegepast. Het zal hun vrijstaan zich in Duitsland te vestigen, in welk geval zij bevoegd zullen zijn de hun toebehorende roerende goede ren mede te nemen, terwijl zij hun onroerende goederen naar verkiezing in eigendom kun nen behouden of verkopen met de bevoegdheid de tegoe den naar Duitsland over te maken in overeenstemming met de speciale voorschriften die zullen worden uitgevaar digd. Zij zullen aan de ande re kant, Indien zij dit wen sen, in het betrokken gebied kunnen blijven wonen." NOG GEEN NADERE AANDUIDING. Van bevoegde zijde in Den Haag werd hieraan o.m. toe gevoegd: Nadere gegevens omtrent omvang en ligging van de thans aan Nederland toegesta ne grenscorrecties en het ogenblik, waarop zy zullen worden uitgevoerd, zullen te zijner tijd verstrekt worden. Voorshands kan slechts ge zegd worden, dat deze zuiver technische correcties uitslui tend een aantal moeilijkheden van waterstaatkundige-, ver- keers- en douane-technische aard zullen opheffen. Als zo danig dienen zij niet slechts Nederlandse, doch ook zij het in bescheiden mate Eu ropese belangen. Geen eensgezindheid op conferentie „voor vrede". Op de „conferentie voor wereld vrede" te New York is de stem ming lang niet zo eensgezind als werd verwacht. Toen een der af gevaardigden, Cousins. Zaterdag ,'n rede met anti-Amerikaanse strek- king hield, ging het matig applaus verloren in luid geroep dergenen, die het niet met hem eens waren. De toneelschrijfster, Lillian Hell- man, zeide tot hem: „Ik zou u aanbevelen,, mijnheer Cousins, om wanneer u over uw gastheren spre ken wilt, hiermee te wachten tot u thuis bent," De gedelegeerden juichten haar woorden toe. De Britse philosoof en psycho loog Olaf Stapledon zeide. dat er „thans een grote oorlogsleider in de Ver. Staten is, die niet veel weet van wat het Britse volk wer kelijk denkt en voelt." Deze verwijzing naar Churchill werd door de gedelegeerden met gesis begroet. Sowjets arresteerden Duitse politie-eenheid. Een gehele eenheid Duit se politie in de Sovjet-zóne, 80 officieren en manschappen, is ontwapend en naar de po- litiegevangenis van Hallc ge bracht, zo meldt het Duitse Nieuwsbureau D.P.D. De man nen, die waren gestationneerd aan de Brits-Russische zone- grens, worden beschuldigd van economische misdaden en cor ruptie. Binnen zes jaar economische Unie. Frankryk en Italië hebben op voorbeeld van de Bene lux besloten tot een nauwe economische samenwerking, die binnen afzienbare tijd moet leiden tot een economische Unie. De Franse minister van buitenlandse zaken, Schaman en zyn Italiaanse collega, graaf Sforza, hebben Zaterdag in Parys een overeenkomst getekend, welke voorlopig voor ziet in een douane-unie. Krachtens de overeenkomst zullen de tariefmuren tussen de beide landen binnen een jaar worden gesloopt en zal een gemeenschappelijk tarief voor het handelsverkeer met andere landen worden vast gesteld. Daarna zullen geen in- en uitvoerrechten meer worden geheven. De douane-unie is echter nog maar een eerste stap. 't Uiteindelijke doei zal een eco nomische unie zijn, die in een periode van zes jaar zal worden verwezenlijkt. Daarbij zal in verschillende phasen tewerk worden gegaan. Elke phase zal een verdere af schaffing van de beperkingen op het vrije verkeer van per sonen en goederen inluiden. Binnen een maand zal een raad voor de douane-unie worden opgericht, die de Spanning tussen Joego slavië en de buurlanden TITO-AANHANGERS GEFUSILLEERD. De betrekkingen tussen Joego-Sla- vië aan de ene en Albanië en Bul garije aan de andere kant geraken hoe langer hoe gespannener. De bladen te Belgrado trokken Zater dag scherp van leer tegen de anti- Joegoslavische spionnage-proces- sen. Donderdag werden te Sofia 4 Joegoslaven veroordeeld van 1 tot 12 jaar, onder beschuldiging van spionnage voor maarschalk Tito. In Torona werd een Joegoslavi sche ambtenaar bij de spoorwegen bij verstek berecht. De voormalige Albanese miinster Djodja is ge arresteerd op beschuldiging van activiteit ten gunste van Tito. De bij verstek berechte ambte naar schreef in een brief aan het blad Borba, dat „vele communis ten waarschijnlijk aanhangers van Tito in Albanië zijn dood geschoten. Hij noemt vier plaatsen, waar de executies plaats vonden. De vrouwen en kinderen van de slachtoffers bevonden zich thans in concentratiekampen. Volgens een officiële Joegosla vische verklaring heeft een Alba nees vliegtuig Donderdagochtend boven Joegoslavisch grensgebied pamfletten uitgeworpen, die „de verachtelijkste leugens tegen de Joegoslavische republiek en haar regering" inhielden. Een dergelijk optreden druiste in tegen het in ternationale recht en het Joego slavische volk zou middelen vin den om herhaling te voorkomen. Duitse krijgsgevangenen uit de Sowjet-Unie. „Einde Maart en begin April zullen meer dan 50.000 Duitse krijgsgevangenen ge repatrieerd worden", zo meldt het Russische voorlichtings bureau te Berlijn. moeilijkheden, waarop men zal stuiten, zal trachten op te lossen. Elk jaar zullen de beide regeringen een program voor de komende twaalf maanden opstellen. De samenwerking tussen Italië en Frankrijk zal uitein delijk 90 millioen Europea nen onder een gemeenschap pelijk economisch bestuur brengen. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken hoopt men, dat de Frans-Italiaanse Unie zal worden samengesmolten met de Benelux. Minister Joekes opende congres te Amsterdam. In Amsterdam is Zaterdag een door het Instituut voor sociaal on derzoek georganiseerd congres over de gevolgen van de bevol kingsvermeerdering door minister mr. A. M. Joekes geopend met een rede, waarin deze wees op de noodzakelijkheid van het streven om in de.naaste toekomst de Ne derlandse volkshuishouding weer op eigen benen te doen staan. De oplossing van dit probleem hangt samen met de grootte van onze bevolkingsaanwas, die op dit ogen blik in Europa bijna ongeëvenaard is. Belangrijk is voorts de zorg voor voldoende en doelmatige huissvesting van personen en be drijven en als derde probleem noemde de minister dat van vol doende werkgelegenheid. De minister wees er op. dat de agrarische sector geen bijdrage van betekenis tot de oplossing van het werkgelegenheidsprobleem kan geven. Industrialisatie is derhalve nodig en als tweede middel tot be strijding van de werkloosheid kan emigratie worden aanbevolen. Een derde middel is de vakopleiding, welke bevorderd dient te worden. De minister concludeerde ten slotte, dat een nauwkeurige ken nis van het vraagstuk van de be volkingsvermeerdering van essen tiële betekenis is voor de sociaal- economische problemen van de toekomst. DEBAT OVER PRAE-ADVIEZEN Na deze openingsrede begonnen uitvoerige debatten over de prae- adviezen, welke schriftelijk waren uitgebracht. Prac-adviseurs waren prof. dr. W. R. Hecre. hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg over „de demografische situatie", de heer W. J. van de Woestijne over „be volkingsvermeerdering en econo mische kernpunten", dr. W. Stei- genga. administrateur aan het mi nisterie van sociale zaken over „bevolkingsvermeerdering en ar beidsvoorziening" en ir. L. H. J. Angenot, hoofdingenieur-afdelings chef bij de dienst voor stadsont wikkeling te Rotterdam, over „be volkingsvermeerdering en bevol kingsspreiding". Optimistische stemming op Rhodos HET LOT DER VLUCHTELINGEN BLIJFT PROBLEEM. Op Rhodos wordt verwacht, dat de wapenstilstandsbespre kingen tussen Israël en Trans- jordanië, die reeds drie weken aan de gang zijn, tegen Donder dag as. met succes zullen wor den bekroond. De Arabische landen hebben echter de verzoeningscommis sie van de V.N. doen weten, dat 'zij niet aan een algehele vredesconferentie zullen deel nemen, alvorens het probleem van de 750.000 Arabische vluch telingen is opgelost. Egypte heeft voorgesteld de ze vluchtelingen samen te brengen in een verkleind Pa lestijns mandaatgebied, dat fi nancieel, economisch en mili tair gesteund zou worden door de leden der Arabische Liga. Transjordanië overweegt een plan om 400.000 vluchtelingen op te nemen en deze tewerk te stellen op het land en in de industrie. De uitvoering van dit plan zou ongeveer 100 millioen pond sterling vereisen. In Oost-Beriyn is een protest betoging gehouden tegen de in voering van de Westerse mark als enig wettig betaalmiddel in West- Berlijn. ER KOMEN 45 WERKEN. Unieke verzameling. Naar wij vernemen zullen op de van Goghtentoonstelling, welke van 9 tot 30 April te Middelburg wordt gehouden, vijf en veertig doeken van Vin cent van Gogh geëxposeerd worden. Twaalf daarvan stam men uit zijn Brabantse periode, illustreren dus de beginperiode van zijn artistieke ontwikke ling, zeventien dateren uit de Parijse tijd van van Gogh, de periode, waarin zijn kunste naarsschap zich in wonderbaar lijk tempo ontwikkelde en hij de gelijke werd van zijn tijd genoten, terwijl zestien doeken stammen uit de tijd van Arles en later, de moeilijkste periode in het leven van van Gogh, waarin hij evenwel zijn gaafste en rijpste werken schiep. De tentoonstelling zal dus een vol ledig overzicht geven van de ontwikkeling van van Gogh en het geëxposeerde omvat uitslui tend werken, die een zeer gro te bekendheid genieten. Uit de Brabantse periode noemen, wij enkele boerenpor- tretten, een toren van Nunen, Vaasje met judaspenning en een Spinster. Uit de Parijse periode is aanwezig een befaamd ge zicht op een der Seinebruggen, een vogelvlucht op Parijs, een appelstilleven, enz. Uit de Ar- lesperiode zijn aanwezig de be faamde Maaier, die van Gogh naar Millet schilderde, een van zijn meesterlijke korenvelden, verder landschappen en por tretten en een der beroemde portretten van de Zouaaf. Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat de van Gogh tentoonstelling te Middelburg aan Zeeland een unieke gele genheid geeft om het werk van van Gogh te leren kennen. Men zal zich herinneren, hoe in Londen weken lang dichte drommen bezoekers de tentoon stelling als het ware bestorm den. Sedert mensenheugenis was er daar voor een tentoon stelling van schilderijen niet. zulk een enorme belangstelling. Men mag verwachten, dat ook in Zeeland het bezoek zeer groot zal zijn. Binnen enkele dagen ver schijnt een affiche voor deze expositie, waarop een der wer ken van van Gogh in achtkleu- rendruk is afgebeeld. Westerse diplomaten „zijn spionnen". Alle diplomaten van de „Wes terse kapitalistische landen" in Tsjecho-Slowakije, worden be schouwd als spionnen en vijanden; dit is te lezen in het laatste num mer van het Tsjechische commu nistische blad „Jeugdfront". Het blad kwam tot deze uit spraak in een commentaar op de arrestatie van een Britse visum beambte. De betrokken Engelse beambte, kapitein Wildash, werd Woensdag in zijn woning te Praag gearresteerd, doch dezelfde dag nog vrijgelaten. Hij kreeg echter bevel binnen 24 uur het land te verlaten. Donderdag vertrok hij i naar Frankfort. is het 30 jaar gele den dat Madrid ver overd werd door troepen van generaal Franco. viert Prinses Martha van Noorwegen haar 48ste jaardag. Uitvoerend comité geconstitueerd. Ten stadhuize van Den Haag is de constituërende vergade ring gehouden van het uitvoe rend comité ter voorbereiding van de viering van het koperen huwelijksfeest van H.M. de Koningin en de Prins der Ne derlanden. De Koningin en Pins Bernhard hebben zich be reid verklaard als het geschenk van de Nederlandse bevolking uit handen van dit comité een parkaanleg bij het Huis ten Bosch, alsmede een servies te aanvaarden Zoals bekend, is de keus on dermeer op deze parkaanleg gevallen, in aansluiting op het reeds eerder in het kader van het herstel van historische rijksgebouwen geuite voorne men der regering om tot mo dernisering van de woonvleu- gel van het Huis ten Bosch over te gaan. Bij de uitvoering der plan nen ligt het in het voornemen van het comité tot een sterke decentralisatie te komen en hierby de medewerking van provinciale autoriteiten in te roepen. Er is een uitgebreid e re-co mité samengesteld, waarin o.m. zitting heeft jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Commis saris der Koningin in Zeeland. In het uitvoerend comité hebben o.m. zitting mr. W. A. J. Visser, voorzitter, mr. K. P. van de Mandele. penningmees ter en drs. W. Bos, secretaris Binnenkort kunnen nadere mededelingen aangaande de uitwerking der plannen tege moet worden gezien. Italiaanse Senaat keurt Atlantisch Pact goed. De Italiaanse Senaat heeft met 188 tegen 112 stemmen bij acht onthoudingen goed gekeurd. dat Italië zich zal aansluiten bij het Atlantisch Pact. De debatten namen bijna 'n week in beslag. In de Treveszaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tc 's-Gravenhage heeft de Engelse minister van Verkeer. Alfred Bar nes, aan zijn Nederlandse collega Mr, D. G. Spitzen, Vrijdagochtend een cheque overhandigd ten bedrage van 850.000 pond sterling. Dit bedrag, dat overeenkomt met 9 millioen guldens, dient ter afdoe ning van vorderingen op de Engelse regering voor het verhuren tij dens de oorlog van een groot gedeelte der Nederlandse koopvaar dijvloot. Minister Spitzen (links) neemt de chèque In ontvangst van minister Barnes. Volgens U P. reeds tot mislukken gedoemd. Dr. Beel pleegde overleg te Batavia. De commissie der Verenigde Naties voor Indonesië heeft be sloten de partijen in het Indo nesische geschil uit te nodigen tot deelneming aan besprekin gen volgende week te Batavia onder auspiciën van de com missie. Reuter meldde, dat de com missie Woensdag 30 Maart als de openingsdag van de bespre kingen tussen de republikeinse en Nederlandse delegatie heeft voorgesteld. OVERLEG VAN DE. BEEL. Het verzoek om advies op het voorlopig besluit der Ne derlandse regering iien aanzien van de resolutie van de Vei ligheidsraad is inmiddels te Ba- Een reeks van beschuldigingen. De Sowjet-pers is een cam pagne begonnen tegen Finland, die blijkbaar als inleiding moet dienen voor een nieuwe diplo matieke actie tegen dit land. Het blad van het Rode Leger „Rode Ster" schreef, dat de on langs gehouden grootscheepse wolvenjacht in Noord-Finland kennelijk ten doel had het ter rein voor 'n geschikte militaire basis gereed te maken. Volgens het blad vlogen militaire vlieg tuigen over een gebied van strategisch belang en doorkruis ten militaire voertuigen het gebied. Het blad vraagt zich af, wat dit alles te betekenen had, daar de jachtbuit „slechts vier wolven bedroeg en verder geen wolven konden worden aange troffen". Vrouw wilde haar man van het leven beroven. ZETTE GASKRAAN OPEN TERWIJL HIJ SLIEP. Terwijl haar 26-jarige echt genoot lag te slapen in zijn bed, draaide Zaterdagmorgen in alle vroegte een 24-jarige vrouw uit de Putterstraat in Amsterdam-Noord de gaskraan open, nam haar 2 jaar oude baby op en verliet de woning. De man werd echter 's och tends toch wakker, rook de gaslucht, zette de ramen open en draaide de kraan weer dicht, Daarna doorzocht hy het huis en wendde zich tot de politie, toen hij bemerkte, dat zijn vrouw met de baby was ver dwenen. De recherche van het bureau Mosplein zag in 't gebeurde aan leiding de vrouw op te sporen en aan een verhoor te onder werpen. Zij bekende gepoogd te hebben haar man van het leven te beroven. Drijfjacht op Siciliaanse bandiet. Een aanzienlijke politie macht heeft nabij Pa lermo, een grootscheepse actie op touw gezet, om de Sici liaanse bandiet Salvatore Gul- li ano te kunnen arresteren. Meer dan 600 personen zijn aangehouden en een grote hoeveelheid wapens en mu nitie is in beslag genomen. Verder verschenen in de com munistische pers berichten over import van vliegtuigen door de Finse luchtvaartmaatschappij, hetgeen een schending van het vredesverdrag zou zijn, over vervolging van volksdemocra- tisch gezinde personen, over aanmoediging van fascistische organisaties en over milde straf fen voor „militaire misdadigers en bezitters van wapenen". tavia ontvangen. De voorlopi ge federale regering heeft Za terdagmiddag met dr. Beel hier over vergaderd. Zondag heeft een bespreking plaats gehad tussen de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en de in de Bijeenkomst Federaal Overleg vertegenwoor digende deelgebieden. Onder de aanwezigen bevonden zich de executieve staatshoofden van Pasoedan, Oost-Indonesië, Oost- Sumatra, Zuid-Sumatra, West- Borneo, Oost-Java. Madoera en vertegenwoordigers van de an dere tot de B.F.G. toegelaten gebieden. Tydcns deze bespreking bracht de voorzitter der B.F. O., Sultan Hamid II, de wens naar voren, dat de B.F.O., naast Nederland, en de republiek door de Veiligheidsraad mede als party in de oplossing van het Indonesische vraagstuk zal worden erkend en in de onder handelingen daartoe als zoda nig zal worden betrokken. TOESTAND TE DJOCJA. De Unci heeft telegrafisch een rapport inzake de toestand te Djocja aan de Veiligheids raad gezonden. Hierin wordt gezegd, dat geen ernstige scha de aan de stad Djocja is toe gebracht. welke op enigerlei wyze het herstel van de repu blikeinse regering zou verhin deren. Het rapport zegt, dat het echter nodig zal zijn, dat de Nederlandse autoriteiten fa ciliteiten scheppen voor het doeltreffend functioneren van de republikeinse regering. Ofschoon de regering nog geen definitieve beslissing heeft genomen ter zake van de pre liminaire conferentie te Bata via, weet U.P. uit Batavia reeds te melden dat van Ne derlandse zijde bekend werd gemaakt dat de regering bereid zou zyn de republiek in Djoc ja te herstellen, mits de Neder landse troepen in de stad kun nen blyven. De republikeinse leiders zou den hebben verklaard, dat zy weigeren naar Djocja terug te keren zolang er nog Nederlan ders in de stad verblyvcn. U.P. komt op grond daarvan tot de conclusie dat de preliminaire conferentie reeds op een dood punt is gekomen voor zij nog is begonnen. Een golf van terreur slaat door Oost-Java, als gevolg waarvan ernstige schade aan tabaksondernemmgen in dit ge bied werd aangericht. In de om geving van Besoeki zijn 180 loodsen verbrand, terwijl op drie ondernemingen een voor raad tabak van in totaal 1000 balen verloren ging. Slechts het fermenteren van de tabak wordt op de gewone voet voort gezet, de andere werkzaamhe den zijn ernstig gestagneerd. De bevolking is thans be vreesd om gronden te verhu ren en materiaal te leveren. De meeste, in dit gebied ope rerende benden, zijn van tien tot dertig man sterk. OOK OP WEST-JAVA. Een bende ter sterkte van 200 a 300 man heeft Vrijdag het fabrieksemplacement van de rubber- en theeonderneming „Parakan Salak" aangevallen. De fabriek bleef, dank zij het ingrijpen van de ondernemings- wacht en der employés, ge spaard, doch verschillende ge bouwen zijn verbrand. Er vie len geen verliezen aan mensen levens te betreuren. Vader van 15 kinderen trad in het klooster. Het is wel zeer uniek, dat een vader van 15 kinderen in het klooster treedt. Deze vader is de bijna 67-jarige Koos Bastiaanse uit Rijsbergen, die ingetreden is als broeder in het klooster van de Pa ters Trappisten te Zundert, in het zelfde klooster waar zijn oudete zoon reeds jarenlang pater is. Op de Eerste Kerstdag van het jaar 1925 verloor do man zijn vrouw bij de geboorte van zijn vijftiende kind. een meisje. Kortgeleden trad dit meisje in het huwelijk en toen vond de vader zijn levenswerk vol- t-.. - tooid. Hij nam het besluit zijn ver- Krachtige wind uit Oostelijke dere levensjaren te slijten tussen richtingen. Iets hogere tempe- d« stille kloostermuren. latuur dan. Zondag. Geen bioscoop In Urk. Een caféhouder in Urk heeft de raad toestemming verzocht voor het vestigen van een bioscoop op het voormalige eiland. De raad is echter om prin cipiële redenen gekant tegen het vertonen van films óp Urk. Voordat de raad echter een verordening zou vaststel len waarbij het geven van bi oscoopvoorstellingen in café's wordt verboden, zal de bur gemeester trachten de café houder te bewegen zjjn ver zoek in te trekken. De raad is van mening, dat de bevol king van Urk de film afwijst. TIJDELIJK MEER WIND. Geldig tot Maandagavond: Droog weer met enkele overdrijvende wolkenbanken. Matige en af en toe vrij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1