PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT West-Europas kracht Schilderij van Rubens met mes doorstoken DE BILT De geldzuivering in West-Berlijn Grofe activiteit in 1948 van V.V.V» in Walcheren BETEKENIS VAN HET ATLANTISCH PACT KONING LEOPOLD. r Nijverheidsonderwijs moei uitgebreid VOORSPELT 192e Jaargang - No. 66 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B den Boer Adj W de Pagter Hoofdred. G Baliintijn. Pl.verv.: W Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct pei week; t 3.9G p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 Maart '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 Ct. per m Minimum p. advertentie f 2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.U. Middelburg Bureaux te Vlissingen Walstraat 53—60, telefoon 10 (3 lijnen) Middelburg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924 Goes L. Voretstr. 55. tel 2475 (b.g.g 2228» - Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel 102 - Temeuzen: Brouwerljstr. 2 - Zlertkzee: N Bogerdstr C 160. tel.2» Een overzicht, dat Reuter geeft van het mensenmateriaal en militaire hulpbronnen der twaalf landen, die, naar vei" wacht wordt, tot het Atlantisch Pact zullen toetreden, toont aan, «lat de gezamenlijke kracht van de Atlantische mo gendheden, die van de SowjefUnie en haar „satellieten" ver re overtreft. Uit deze gegevens van offi ciële bronnen blijkt, dat de Westerse mogendheden in staat zijn de „overweldigende kracht" op te brengen, die, naar president Truman onlangs zeide, voortaan „iedere gewa pende aanval" zal bestrijden. De Westerse mogendheden bezitten: 1. Bijna 15 procent meer mensenmateriaal dan het Oos telijk blok. 2. Meer dan drie maal zoveel capaciteit voor de staalproductie. 3. Meer dan twee maal zo hoge productie van steenkool. 4. Acht maal meer olie, als men zelfs dé productie van Midden- en Zuid-Amerika, en het Nabye en Verre Oosten uitsluit. 5. Bjjna 34 maal zo veel tonnage Oceaanschepen. 6. Bijna 30 maal zo veel motorvoertui gen. De beste beschikbare cijfers over deze hulpbronnen zijn: ATLANTISCHE MOGENDHEDEN. Bevolking 332.338.526. Strijdkrachten 4.148.600. Bruto tonnage Oceaanschepen in 1948: 56.394.500. Steenkoolproductie in 1947 980.500.000 ton. Staalproductie in 1947: 112.500.000 ton. Olieproductie in 1946: 1.741.957.000 barrel. In 1947 in gebruik zijnde mo torvoertuigen; 40.924.070. OOSTELIJK BLOK: Bevolking 289.542.109. Strijdkrachten 5.208.000. Bruto-tonnage Oceaanschepen in 1948: 1.671.000. Staalproductie in 1947: 31.300.000 ton. Steenkoolproductie in 1947 404.700.000 ton. Olieproductie 201.733.000 bar- In 1947 in gebruik zijnde mo torvoertuigen: 1.427.467. Volgens deze cyfers zijn de strijdkrachten van het Ooste lijke blok 25 procent groter dan van de Atlantische mo gendheden. Een nauwkeuriger vergelijking zou echter moe ten rekenen met divisies, uit gerust, geoefend en gereed voor actie. Deze gegevens zijn echter voor de meeste landen geheim. Een algehele vergelijking moet evenwel ook rekening houden met de atoombom. In regeringskringen te Wash ington, zo schrijft Reuters correspondent, is men thans van oordeel, dat de goedkeu ring van het Noord-Atlantisch Pact door de vereiste meerder heid van twee derden van de Senaat in Mei of Juli verze kerd is. De reactie van sena toren op de bepalingen van het Vrijdag gepubliceerde pact, is buitengewoon gunstig geweest. Practisch de enige moeilijk heid, die de regering verwacht, is, de nodige gelden te verkrij gen van het Congres voor de wapens en uitrusting, die zij voornemens is te zenden naar de andere leden van het pact. COMMENTAREN. Nimmer nog is een verdrag van een aantal samenwerken de landen met zoveel publici teit omgeven geweest als het Noord-Atlantisch pact, dat Vrijdag werd bekend gemaakt. Over de gehele wereld hebben dagbladen de tekst van het verdrag gepubliceerd en voor diverse radio-omroepen heeft een reeks ministers het pact toegelicht. Een vloed van commentaar is losgekomen. Zoals te ver wachten was, zijn alle com mentaren van Russische zijde en uit de landen, die onder communistisch bewind staan, zeer veroordelend. Volgens ra dio Moskou zijn millioenen mensen er zich van bewust, dat het pact oorlog tegen de Sovjet-Unie betekend. Russische dagbladen noe men het pact duidelijk agres sief en een ondermijning van de Verenigde Naties. In de Moskouse Litteraire Gazet, wordt het pact een ge vaar voor de vrede genoemd. Vooraanstaande communis ten en communistische dag bladen in Italië, Frankrijk, Engeland, Duitsland, enz. heb ben zich in gelijke zin uitge laten. Het verst ging Thorez in Frankrijk, die zeide, dat Duits land thans tot bondgenoot van Frankrijk wordt gemaakt in de Amerikaanse oprlog tegen Sovjet Unie. H\j meende, dat volgens art. 4 van het pact Amerikaanse militaire inter ventie in Frankrijk mogelijk wordt in geval van stakingen. De meeste niet-communisti- sche bladen in Frankryk, wil len het voorgestelde pact aan vaard zien, maar hun beoorde lingen zijn sterk, uiteenlopend. Zij willen er alleen een daad van zelfverdediging in zien. Overigens betreuren sommige bladen de zwakheid van de Verenigde Naties. Benadrukt wordt, dat men vrede in West- Europa wil. De Engelse bladen zijn meer 'éénstemmig in hun oordeel De Belgische regering; heeft Zaterdag een commissie van parlementsleden en juristen ingesteld, die de positie van de thans in ballingschap levende koning Leopold zal bestude ren. Moreau de Melen, de Belgi sche minister van justitie, die de eerste bijeenkomst van de commissie opende, verklaarde dat koning Leopold in een nota aan het Belgische parlement in November j.l., de instelling van een dergelijke commissie had goedgekeurd. over het pact. Zij menen, dat Engeland dit verdrag nodig heeft. De „Sunday Express" waarschuwt tegen het gevaar, dat Rusland het pact als een zo directe bedreiging zal be schouwen, dat het een oorlog zal beginnen om zijn boeien te verbreken. Men verwacht, dat de oude dominions het verdrag zullen goedkeuren, maar dat India, Pakistan en Ceylon hoop heb ben op neutraliteit. Dr. Hewlett Johnson, de rode deken van Canterbury, verklaarde-, dat elke militaire alliantie tot oorlog leidt en dus ook het Noord-Atlantisch pact. De Belgische bladen zijn ge matigd in hun waardering. Zij vinden, dat het pact niet aan alle verwachtingen beant woord en dat het zijn werke lijke betekenis nog moet krij gen. Benadrukt wordt het zuiver defensieve karakter van het verdrag. De Amerikaanse pers tenslotte is zeer verdeeld. De „Daily News" vindt het verkeerd als er veel wapens gegeven worden aan landen als Frankrijk en Italië, die krioe len van verraders. De „New York Times" wyst er op, dat het pact een be scherming van de Verenigde Staten beoogt. De „New York Herald Tribune" waardeert het verdrag. Een aantal bladen acht het vedrag in strijd met de Ameri kaanse grondwet. SOVJET-MARK WAARDELOOS. Zondag te 18.00 u. is door de drie Westelyke opperbevel hebbers in Duitsland bekend gemaakt, dat de Sowjet-mark in West-Berljjn niet langer wettig betaalmiddel is. In een officiële mededeling van de Westelijk geallieerden wordt gezegd, dat de militaire gouverneurs het besluit; dat de Oostelijke mark zou ophou den wettig betaalmiddel in de Westelijke sectoren van Berlijn te zijn, hadden geno men „na overleg met de ver antwoordelijke Duitse autoritei- CHINESE KRUISER GEZONKEN. Bommenwerpers van de Chi nese regering hebben bij een aanval op de Mandsjoerijse haven Hoeloetao, de kruiser „Tsjoengking" tot zinken ge bracht, aldus dagbladberichten te Sjanghai. De bemanning van de krui ser heeft zich onlangs met het schip aan de zijde der commu nisten geschaard. De vliegtuigen hebben voorts de torpedojager „Hwangan", die naar de communisten de serteerde, met bommen tot zinken gebracht. Opstanden in Zuld-China. De Chinese minister van landsverdediging te Nanking bevestigt, dat in de Zuidelijke provincies met name Joenan, Hoenan, Kwetisjou en Tsje- kiang, onlusten zijn uitgebro ken. Hij voegde er aan toe, dat de strijdkrachten voor de handhaving van de orde on voldoende zijn, maar dat „de wanordelijkheden geen ernstig karakter dragen". Sovjet-kunst-kunsljes. U wist het misschien nog niet, maar de beroemde Russische schrijver Dosto- jewsky is „een verdorven aartsvijand van de revolutie en de revolutionnaire de mocraten". Dat althans be- veert de Sowjet Literaire Gazet. Inmiddels hekelde de di recteur van het Gorky-in- stituut prof. Jegolin, zijn collega prof. Kirpotin als een „cosmopoliet", omdat hij Dostojewsky „trachtte te rechtvaardigen", de dich ter Alexander „voorname lijk Europees opgevoed" noemde en de dichter Niko lai beschuldigde van „na tionale beperktheid". De wetenschappelijke raad van het instituut heeft Kirpotin en twee andere „cosmopolisten", Bialik en Mityleva, die de schrijver Feuchtwanger als een van de leiders in de strijd tegen het fascisme in Duitsland vu hebben geprezen, van het lidmaatschap van de raad uitgesloten. EEN PACIFIC-PACT? De Australische premier, Chifley, heeft medegedeeld, dat zijn besprekingen met de Brit se afgezant Lord Listowel ge voerd werden met het doel, te komen tot een regionaal pact voor de Stille Oceaan in de geest vao het Atlantisch Pact. •tén te Frankfort en Berlijn en in antwoord op de eenstemmi ge resolutie van de gemeente raad (van Berlijn) op vier November 1948". „De ongelijke verdeling van de beide betaalmiddelen (Oostelijke en Westelijke mark) onder de bevolking heeft aanzienlijke moeilijkhe den veroorzaakt de werke lijke lonen hingen niet af van de bekwaamheid of energie van de arbeider, maar van het toeval, of zyn werkgever in staat was aanzienlijke hoe veelheid Westelijke marken in zijn loonzak in te sluiten", al dus de officiële verklaring. De mededeling betekent practisch het verbod van de Oostelijke mark, die totnog toe als wettig betaalmiddel in de Westelijke sectoren was aanvaard. De rantsoenen kunnen ech ter tot 31 Maart met Oostelij ke marken worden betaald, aldus de mededeling. Ieder zal vijftien Oostmar ken pari mogen inwisselen, wanneer de bonkaarten voor April worden gehaald. Sprekende autobus. De NBM neemt een proef rriet een geluidsversterker in haar bussen. De argeloze passagier, die bij het in stappen vriendelijk een conductrice toeknikt, schrikt thans even op als een metalen stem ant woordt: „Goeden morgen meneer, wilt u maar door lopen?" En dat is dan niet de stem van haar, zoals je gewend was, maar een ijzig koele stem van de chauffeur in zijn cabine. Een cerberus, die zorgvuldig waakt over zijn door de maatschappij toebedeelde wederhelft daarbinnen. Dommelende passagiers schrikken nu tijdig wakker bij het afroepen van de halte-plaatsen. De luidspre ker galmt uit waar je moet overstappen. En schoolkin- deron, die lastig zijn. wor den met stentorstem tot kalmte gemaand. Gedrang aan een halte. Deuren, die openklappen. „Ho dame niet zo naai- vo ren dringen, u stond achter aan" waarschuwt de on zichtbare ordecommissaris. Mevrouw bloost en rlcinst terug. Die bus ziet aiies. „Passagiers voor hel sta tion?" klinkt 't tijdens het rijden. En even later: ...Ja, nu is er wel genoeg gebeld" Een aardig meisje stapt uit. „Dag juffrouw". Zij doet alsof ze niets hoort. Ze kan ook moeilijk iels terugzeggen tegen de dicht klappende deuren. Daar trippelt zij weg. „Kijk Je nog 'ns om??" zegt de bus. Twee doden bij autobotsing. Een hevige botsing tussen twee personenauto's heeft Za terdag op de Hilversum- Utrecht-snelweg, ter hoogte van de Nieuwe Wetering, twee mensenlevens gekost. Vier personen werden by dit onge luk gewond, van wie twee zeer ernstig. De botsing geschiedde, toen de bestuurder van een Tancia- wagen uit Heerlen een voor hem rijdende auto wilde pas seren, zonder tijdig een uit de richting Hilversum komen de DKW te hebben opgemerkt. De linkerzijde van de Lan cia. werd geheel opengescheurd. De op de achterbank zittende mevrouw O. B. uit Heerlen en haar 4-jarig dochtertje wer den op slag gedood. De naast hen znttende heer H. K. (even eens uit Heerlen) liep zware verwondingen op. De bestuur der van de Lancia, de heer W. S. uit Heerlen kwam er het beste af. Zijn naast hem gezeten echtgenote daarente gen» werd zeer ernstig gewond. De bestuurder van de DKW kwam er betrekkelijk goed af. Minister Stikker naar Amerika. VOOR DE ONDERTEKENING VAN HET ATLANTISCH PACT Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van de mi nister van buitenlandse zaken, mr. D. U. Stikker, ter onderte kening van het Atlantisch Pact op 24 Maart van Southampton uit met de Queen Mary naar Amerika te vertrekken. Ontslagen politieike delinquent wilde de aandacht op zich vestigen Hij kon geen werk krijgen. De Officier v,an Justitie te Rotterdam ontving in het be gin tan deze week een brief, welke kort samengevat het volgende behelsde: Ik heb op Vrijdag 11 Maart tydens een bezoek aan het museum Boymans met een mes een gat gestoken in het beroemde schilderij van Rubens „Diana •in het bad",. Ik heb dit gedaan omdat ik geen raad meer wist. Mijn beroep is opzichter, maar omdat ik een gewezen politieke delinquent Den uil niemand mij meer aan het werk zetten. Nu ik deze daad heb bedreven is er misschien iemand, die weer eens aan dacht aan my schenkt". Het briefje nas ondertekend door J. C. K. uit Naaldwijk. Een in het museum inge steld onderzoek men had daar van een beschadiging nog niets gemerkt bracht aan het licht, dat inderdaad op de schilderij, even boven de zit tende vrouwenfiguur, een /linke snede was te bespeuren. Blijkbaar was een mes recht standig door het doek gesto ken. De man werd daarop gear resteerd en aan een verhoor onderworpen. Het mes, waar mee hij beweert de daad be dreven te hebben, werd gevon den en inbeslag genomen. Er is echter geen enkel spoor op te vinden dat het bewijs zou kunnen leveren, dat 't inder daad door het doek gestoken is. Tijdens zijn verhoor herhaal de K. de Macht, dat hy ner gens meer werk kon vinden dat hem paste. Om de aan-' dacht op zich te vestigen had hy al e'ens eerder ergens een ruit ingeworpen, maar geen politieagent greep hem in de kraag. Daarna was hij naar Amsterdam gegaan, had er 't museum bezocht en daar het bekende „Melkmeisje" van Vermeer met water uit een fles nat gegooid. Ook dit bleef onopgemerkt. Nu had hij met een mes een beiroemd schilderij beschadigd, zoals destijds gebeurd was met Rembrandt's „Nachtwacht". Maar weer had hij pech, want geen suppoost of bezoeker merkte hei op. Daarom had hij maar zichzelf aangegeven. K. Is voorlopig in gijzeling gezet. Vermoedelijk zal een onderzoek naar zyn geestes- vermogen worden ingesteld. De waarde van het schilde rij wordt op 50.000 geschat Met de restauratic ervan zal enige tijd gemoeid zijn. Voor lopig zal het echter als corpus delictle moeten dienen. Admiraal sir James Sommer- ville. een van Engelands bekend ste admiraals tijdens de oorlog, is op 66-jarigee leeftijd te Wells in Somerset overleden. De vertegenwoordigers van de acht deelnemende landen aan het Atlantisch Pact op het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken te Washington. V.Ln.r.: Hugues Le Gallais (Luxemburg). Mr. E. N. van Klcffens (Nederland), baron Silvercruys (België). Wilhelm de Morgenstierne (Noorwegen), Minister Dean Acheson (Ver. Staten), Henri Bonnet (Frankryk), Hume Wrong (Canada) en Sir Oliver Franks (Engeland). Dr. Treep treedt af als thesaurier-generaal. Naar wij vernemen zal dr. A. Treep, thesaurier-generaal van het ministerie van financiën, binnenkort als zodanig aftre den. Hij zal worden opgevolgd door dr. W. Koster, die thans voor Nederland optreedt als plaatsvervangend ..director" bij het Int. Monetaire fonds en de Wereldbank te Washington. De heer Treep zal na zijn aftreden de functie aanvaarden van adjunct-directeur bij de N.V. Kon. Ned. Petroleum Mij. en bij de N.V. Bataafsche Pe troleum Mij. Op 22 Maart vertrekken 25 asthma-patiëntjes naar Zwitser land, waar zij gedurende zes maanden op kosten van het Zwit serse Rode Kruis in een kinder tehuis te Gstaad zullen worden verpleegd. 1 I «I II' Rejultaten, die aan het vreemdelingenverkeer ten goede kwamen. Nieuw verkeershuis in de Lange Delft. In de te Middelburg gehouden jaarvergadering der V.V.V. in Walcheren werden de jaarver slagen van secretaris en pen ningmeester goedgekeurd, ter wijl aan de penningmeester dé charge werd verleend voor zijn beheer. Uit het financieel ver slag bleek, dat er een winst ge maakt was van 1581,78. De middelen der vereniging zullen worden aangewend voor de bouw van een nieuw verkeers huis in de Lange Delft. Het be stuur werd door de ledenverga dering gemachtigd, daartoe de noodzakelijke handelingen te verrichten. Besloten werd in het voorjaar een nieuwe druk te doen ver schijnen van de Gids door Wal cheren, welk boekje gemoder niseerd zal worden. Aan het jaarverslag ontlenen wij nog het volgende: Het jaar 1948 is, evenals de beide voorgaande jaren, voor de V.V.V. een jaar geweest van grote activiteit, waarin duide lijk waarneembare resultaten konden worden bereikt, die aan het vreemdelingenverkeer op Walcheren in ruime mate ten goede kwamen. Het V.V.V.-huis op de Markt heeft effectief gewerkt en was een informatiebron voor zeer velen, die nimmer faalde. Het Reisbureau mocht zich in een grote belangstelling verheugen en de baten, die de werkzaam heden van deze afdeling der V. V.V. afwierp, maakten het de Vereniging mogelijk een aan zienlijk grotere activiteit aan de dag te leggen, dan anders het geval zou zijn geweest. PROMINENTE GASTEN. In de loop van 1948 kreeg het bestuur bericht van de eigenaar, dat het V.V.V.-huis op de Markt eind 1950 zou moe ten worden verlaten. Pogingen om een ander gebouw te huren mislukten en een plan voor de bouw van een kiosk op de Markt werd door B. en W. niet goedgekeurd. Dit was echter wel het geval met een door de architect Van Beveren ontwor pen plan voor een verkeershuis aan de Lange Delft. Tweemaal trad de V.V.V. in Walcheren op als gastvrouwe voor prominente gasten en bei de bezoeken werden een groot succes. In Maart werd Middel burg bezocht door een dertigtal directeuren van grote Engelse reisbureaux, die overtuigd wer den van de belangrijkheid van Walcheren voor de touristen. In September werd een minia tuur V.V.V.-congres gehouden, waardoor de Nederlandse auto riteiten werd bewezen, dat de situatie op V.V.V.-gebied op Walcheren veel beter is, dan in Den Haag verondersteld werd. Getracht zal worden in 1949 een bezoek te organiseren van enkele directeuren van grote V.V.V.'s en reisbureaux. ACTIES HADDEN SUCCES. De V.V.V. in Walcheren ver zorgde een nieuwe uitgave van de Gids door Walcheren, die aan het einde van het seizoen practisch uitverkocht was. In samenwerking met de Prov. V. V.V. werd een folder in de Ne derlandse en Engelse taal uit gegeven, terwijl men zich be lastte met de verzorging van een folder voor de K.L.M., wel ke deze maatschappij aan haar reizigers overhandigt. Ook op ander gebied ont plooide de vereniging veel ac tiviteit. Herhaaldelijk werd de aandacht der autoriteiten ge vestigd op de onhoudbare toe stand, die door de huidige toe- gangsbrug tot Middelburg ge vormd wordt. Resultaten wier pen deze stappen ternauwer nood af. Door de bemoeienissen van V.V.V. werd het wacht huisje voor buspassagiers op de Markt wederom opengesteld. Verblijdende resultaten volgden ook op de acties voor een ge meenschappelijke telefoongids op Walcheren (samen met („Nieuw Walcheren") en om te bereiken dat de Stoomtram Walcheren een kwartierdienst op Vlissingen zou instellen (in samenwerking met „Handelsbe lang" gevoerd). V.V.V. verzorg de ook de huisvesting voor overnachtende bezoekers van de Tweede ZETO. De acties voor betere aan sluiting tussen bussen en boten en tussen treinen en boten, voor overkapping van het twee de perron op het station Mid delburg en voor herstel van de telefooncel werden nog niet met goede uitslag bekroond. Met leedwezen werd gecon stateerd, dat de organisatie van een provinciaal kampioenschap Ringrijden nog steeds een illu sie is gebleven. Advies tot instelling van een voor-klasse. Ook regeling van het aanvullend onderwijs. Verschenen in het rapport van de commissie van onderzoek be treffende het lager nijverheids onderwijs voor jongens. Wij heb ben reeds gemeld, dat deze com missie de tijd gekomen acht om de resultaten van de vakopleiding te verbeteren, door aan de am bachtsschool een voorbereidende cursus van één jaar te verbinden, die ten doel heeft: a.) een betere voorbereiding te geven op dc in technische richting georiënteerde leerstof dan door een van de an dere scholen van voortgezet on derwijs binnen het kader van haar leerplan mogelyk is en b.)grote aandacht te besteden aan een juiste beroepskeuze. De toegang tot de voorbereidende klasse staat open voor alle leerlingen, die zes klassen van de lagere school hebben doorlopen en ten minste 12 jaar oud zijn. Om de vakopleiding te volgen behoort de leerling in het alge meen een voorbereidende klasse te hebben doorlopen. NIET BEGAAFDE LEERLINGEN Voor een aantal leerlingen, al dus de commissie, zal het niet mogelijk zijn een opleiding in een van de .vakrichtingen met vrucht te voldoen. Voor deze leerlingen, die de commissie als „minder be- Gedelegeerden van de Hoge Commissaris van de Kroon- Bij regeringsbesluit is be paald. dat een nader vast te stellen aantal gedelegeerden van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon zullen worden benoemd, die de H.V.K. zullen bijstaan in de vervulling van zijn taak. Zij zullen worden te werkgesteld in de hoofdplaat sen van de deelstaten of elders met een bepaalde ambtskring, die overeenkomt met die van de huidige commissarissen van de Kroon. Gasvers tikking. Zaterdag omstreeks 10 uur is in het perceel Prinsengracht 580 te Amsterdam het ontzielde lichaam gevonden van de 55- jarige vrouw E. J. die door gas- verstikking om het leven is ge komen. De vrouw, die alleen thuis was, heeft getracht een ei te koken en daarbij vergeten de gaskraan te sluiten. Omdat zij een gebrek aan haar reuk orgaan heeft, zal zij de gas- lucht niet èebb«n gemerkt. gaafd" heeft gequalificeerd. zou misschien een oplossing mogelijk zijn. indien naast dc specifieke vakopleiding een algemene oplei ding werd geschapen. Deze op leiding waarvan de duur voorlig op 1 jaar is gesteld, dient om de leerlingen geschikt te maken voor allerlei functies in de bedrijven waarvoor een zekere mate van handvaardigheid nodig is. VOOR SCHIPPERS, Ten aanzien van het nijverheids onderwijs voor schippers zegt de commissie, dat te overwegen was aan de dagnijverheidsscholen een voorbereidende klasse in te voe ren. teneinde het tekort aan lager onderwijs te kunnen aanvullen, voordat het vakonderwijs aan vangt Er behoort een ruimere ge legenheid tc bestaan om de prac- tijk te geven aan boord van een opleidingsschip. Beschikbaarstel ling van een derde schip is daar toe nodig. In het belang van de schippers en de P9sitie van Neder land in de binnenvaart is het ver plicht stellen van een diploma voor de binnenvaart voor hen, die een leidende functie op een bin nenvaartuig verullen, noodzake lijk. AANVULLEND ONDERWIJS. De commissie doet ook voorstel len ten aanzien van aanvullend onderwijs. De bijzondere vorming van de leerling tot gespecialiseerd vakman zal hi. in beginsel na de ambachtsschool-opleiding behoren te geschieden in een leerlingen- stelsel. Het onderwijs zal zich zo veel mogelijk moeten aanDassen aan de practijk in de bijzondere richting door de leerling gekozen. OPLEIDING VAN LERAREN. Tenslotte doet de commissie voorstellen in verband met de opleiding van leraren. Deze zal zich moeten richten op de vor ming van een corps van leraren, dat. naast een gedegen vakkennis, beschikt over een ruime algeme ne ontwikkeling en een goed pae- dagogisch inzicht. Det commissie geeft nog te kennen zich' er terdege van be wust te zijn. dat haar vele disi- derata slechts geleidelijk aan kun- i worden verwezenlijkt. TIJDELIJK REGEN. Weersverwachting tot Maan dagavond. Over het algemeen veel be wolking: met nu en dan enige regen of motregen. Matige tot krachtige wind tussen Zuid- we»» «n West. Ongeveer de- I zelf*» «ampcratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1