PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAKT Vergeefse poging tot opstand in Djocjakarta Sowjet-missie uit Frankfort teruggeroepen D£ BI LT Voet bij stuk De rust kon spoedig hersteld worden Vandaag Forrestal afgetreden Onderwijs aan schipperskinderen .r VOORSPELT 192e Jaargang - No. 52 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie. F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. VV de Pagter. Hoofdred.. G Ballintijn, Pl.verv.: \V Leertouwei en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; I 3.9C p. kw.; fr. p. p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 4 Maart 1949 ADVERTENTIEPRIJS; 18 ct. per i nm. Minimum p. advertentie f2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. Iedere rege) meer 20 cent. „Brieven ol adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bureaux te VÜssingen Vlamingstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg; Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerlkzee; N. Bogerdstr. C 160, tel.21 De internationale critiek op Nederland in verband met In donesië houdt aan. Zelfs de laatste voorstellen der Neder landse regering, die toch velen te ver gaan en neerkomen op een zeer spoedige volledige souvereiniteit voor Indonesië, vallen niet in goede aarde.Men wenst kennelijk in Amerika, dat de republiek te paard komt en dat de federalisten zich richten naar de republikeinen. Dit is voor Nederland te leurstellend. Men had iets an ders mogen verwachten. Van af het moment, waarop de Ne derlandse voorstellen gepubli ceerd werden, hebben de repu blikeinen verklaard, dat zij wensten af te wachten, wat Amerika er van zou zeggen en hoe de Commissie van Goede Diensten zou reageren. Welnu: Amerika staat niet gunstig te genover de Nederlandse voor stellen. De Commissie der V.N. steekt Soekarno en de zijnen een hart onder de riem en de republikeinen houden voet bij stuk, er op speculerend, dat Nederland door de Verenigde Naties tot nieuwe concessies zal worden gedwongen. De besluiteloosheid, die de Nederlandse regering aan de dag heeft gelegd in zo menige faze van het Indonesische con flict, en de reeks van steeds verder gaande concessies, wre ken zich thans. Wat reeds zo vaak gelukte zal door de republiek thans opnieuw wor den geprobeerd: door eenvou dig niets uit te doen op wat Nederland voorstelt, poogt men eigen»doel te bereiken. Onder die omstandigheden wordt de Ronde 'Tafelconferen tie een probleem. Maar de Ne derlandse regering zal er goed aan doen, zich door de republi keinse weigering niet van de wijs te laten brengen. Zij dient dóór te zetten, wil zij nog iets bereiken. Want het Koninkrijk der Nederlanden moge dan al ineen gestort zijn, de Unie kan en moet behouden blijven. De republikeinen zullen, zodra Indonesië souverein is, niets ongedaan laten om de Unie te torpederen. Alleen als de fede ralisten hun volle rechten be houden, die hun op grond van hun numerieke en geographi- sche meerderheid toekomen, heeft de Unie toekomst. Er is zelfs meer heil te verwachten van een Unie zónder de repu bliek, dan van een Unie, waar in de republiek het voor het zeggen zal hebben. Wil Nederland ten aanzien van de historische eenheid met Indonesië althans nog iets be reiken voor de toekomst, dan zal het nu voet bij stuk moe ten houden, even vastbesloten als de republiek voet bij stuk houdt. Noorwegen onderhandelt mee over Atlantisch Pact. TEKST IN OTTAWA ONTVANGEN. De Noorse ambassadeur te Washington heeft medegedeeld, dat Noorwegen besloten heeft deel te nemen aan de ónder handelingen over een Atlan tisch Pact. Naar de Canadese minister van buitenlandse zaken, Pear son, Donderdag in Ottawa mee deelde heeft de Canadese rege ring de tekst van het voorge stelde Atlantische Pact ont vangen. Deze tekst was „in wezen bevredigend". De Canadese re gering zal binnenkort de in houd van het verdrag „in hoofdzaak" publiceren, daar de Canadezen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte dienen te worden gesteld. Er wordt in Washington nog onderhandeld over de vraag, welke landen tot de oorspron kelijke ondertekenaars van het verdrag zullen behoren. Ook is nog steeds niet besloten, waar het verdrag zal worden gete kend. Volgens Pearson schenen de Bermuda-eilanden hiervoor het meest geschikt te zijn. NOORS ANTWOORD. Volgens een in de „Daily Express" opgenomen bericht uit Oslo wordt in de antwoord nota van Noorwegen aan Rus land het aanbod van een bi lateraal non-agressiepact verworpen. Israël hêefl een nieuwe regering. In Israël is een nieuwe re gering gevormd, waarin de Mapan, de Joodse arbeiders partij, de meeste invloed heeft. De regeringscoalitie beschikt over 73 van de 120 zetels in het parlement Mosje Sjertok blijft minister van buitenlandse zaken. 1J4 jaar geëist tegen directeuren Droogdok Mij. De procureur-fiscaal van het Bijz. Gerechtshof te Amster dam, heeft tegen twee direc teuren van de N.V. Amster damse Droogdok Mij. de 69- jarige P. R. F. en de 59-jarige A. M. V., anderhalf jaar ge vangenisstraf gevraagd met ontzetting rechten. Zij waren beschuldigd van hulpverlening aan de vijand. Aan Nederlandse zijde 6 doden en 14 gewonden Te Djocja zyn op Dinsdag 1 Maart ongeregeldheden uitge broken, die zich gedurende korte tjjd hebben geconcentreerd om de kraton van de Sultan. Deze kraton is een ommunrde stadswijk, waarbinnen een groot aantal Javaanse familie's wonen. In deze stadswijk is een binnen-kraton, die ook ommuurd is en waarin het verbiyr van da vorst en zjjn naaste familieleden is gevestigd. Dinsdag tegen 4 uur in de ochtend werd licht vuur afgege ven op de Nederlandse posten aan de stadsrand van Djocja. Precies 6 uur ontwikkelde zich een hevig vuur op verschillen de plaatsen van de stad. Twee aanvallen van sterke groepen werden uit Westelijke richting ondernomen, terwijl een derde aanvalspoging werd Ingezet uit Zuidelijke richting, waar de binnenkraton is gelegen. On middellijk werden tegenmaat regelen genomen. Een colonne werd ingezet tegen de aanvals groep uit Zuidelijke richting en rukte dwars door de stad op naar het bedreigde punt. Zij ontving zwaar vuur uit de bui tenkraton en nadat zij zich een weg gebaand had tot de Noor delijke muur van de binnen kraton werd zij eveneens uit de binnenkraton beschoten. Hier bij werden onze troepen be stookt door sluipschutters, die zich genesteld hadden in bo men, staande op het terrein van de binnenkraton. Daarom verzocht de commandant van de colonne toegang tot de kra. ton. welke onmiddellijk door de sultan persoonlijk werd ver leend. Nadat de sultan ver klaard had, dat zich geen leden van de aanvallende groep op de terreinen van de binnenkra ton bevonden, werd hiermede gnoegen genomen. Een verder onderzoek werd daarom niet ingesteld. AANVAL VAN 2000 MAN. De ongeregeldheden waren omstreeks 11 uur in de ochtend geheel geëindigd. Naar schat ting namen ongeveer 2000 man, behorende tot de in de omstre ken vap de stad rondzwerven de groepen, die zich voor deze gelegenheid hadden geconcen treerd. aan de gezamenlijke aanval deel. De aanvallers/die deels goed bewapend waren, werden op alle punten met zware verliezen uiteengeslagen, een groot deel van hun wapens achterlatend. Het Nederlandse communiqué oestaat de British Royal National Lifeboat- In stitution, dat in de loop van haar bestaan 75000 mensenlevens redde. 125 jaar. wordt een wereld-vrou wengebedsdag gehouden meldt voorts, dat onder de zes doden aan Nederlandse zijde, zich drie politie-beambten be vonden. Spoedig nadat de Nederland se troepen de aanvallen onder drukt hadden, keerde de rust weer. Ook gedurende de nacht en de volgende dagen is het verder rustig gebleven GEEN VERRASSING. De Nederlandse commandant, kol. van Langen, te Djocja ver klaarde, dat de aanval niet bij verrassing kwam. Er was geen sprake van, dat de extremisten kans hadden op enig blijvend succes, aldus verklaarde kolonel van Langen. Men heeft de situatie thans volkomen in de hand. Generaal Spoor heeft Woens dag Djocja bezocht. Hij kwam om 11 uur 's morgens met zijn eigen vliegtuig aan en vertrok 's middags per auto via Ma- gelang naar Semarang, Voor de aankomst van generaal Spoor waren uit Semarang reeds per vliegtuig aangeko men de regeringscommissaris Angenent, de territoriale com mandant, generaal Meyer en andere hoge officieren, ter be spreking van de toestand. Generaal Meyer, de heer Angenent en de resident, de hee-r Stok, hebben Woensdag om 12 uur een bezoek gebracht aan de Kraton van de Sultan van Djocja. Het bezoek duurde een half uur. Over de aard der gevoerde besprekingen, en over de vraag of er besprekingen met de Sultan zelf zjjn ge voerd, konden geen Inlichtin gen worden verkregen. Trein op West-Java in ravijn gestort. Een werktrein van de Staats spoorwegen stortte Woensdag tussen Serang en Rangkas Bitung, 15 km. ten Zuiden van Serang, in een ravijn. Vier Indonesische leden van het treinpersoneel werden ge dood en 10 gewond. Sabotaj aan het viaduct, dat in i ochtend op de heenreis juist was hersteld, zou de oorzaak zijn van het ongeluk. Nadat de trein in het ravijn gestort was, werden uit het zijterrein enkele schoten gelost. Prof. Donkersloot bedankt als Kamerlid. In de vergadering van de Eerste Kamer heeft de voor zitter medegedeeld, dat een brief was binnengekomen van prof. dr. N. A. Donkersloot, waarin deze bericht ontslag te nemen als lid van de Eer. ste Kamer. Prof. Donkersloot (Anthonie Donker) heeft -sinds 20 Nov. 1945 zitting in de Eerste Ka mer voor de P.v.d.A. Commando-wisseling op Amerikaanse ministeries van leger en defensie. Dox dordag is in het Witte Huis te Washington het af treden bekend gemaakt van James Forrestal als Ameri kaans minister van defensie. Dit ontslag gaat 3 Maart in. Tot opvolger van Forre stal za] worden benoemd Louis A. Johnson. Volgens de Dai ly News valt binnenkort eveneens het aftreden te verwach ten van Kenneth Royall als minister van het leger. Volgens president Truman was Forrestal uit eigen bewe ging afgetreden. Hij zou reeds langer dan een jaar op zijn ontslag hebben aangedrongen. Forrestal, die 46 jaar oud is, werd in September 1947 tot minister benoemd. Hij resi deerde in het befaamde Pen tagon, het enorme gebouw in Washington, waar alle mili taire draden tezamen komen. Door zyn functie was hij ach ter Truman en Acheson de invloed rijkste man in het ka binet. Zijn opvolger Johnson ls advocaat en voormalig as sistent-staatssecretaris van oorlog. Hij verbleef tijdens de oorlog als persoonlijk verte genwoordiger van wijlen pre sident Roosevelt in India. Hoewei over de juiste be tékenis van het vaststaande heengaan van Forrestal en 't vermoedelijke aftreden van Royall voorlopig moeilijk ge oordeeld kan worden, is het wel duidelijk, dat hier meer achter zit dan Truman laat weten. Begin deze week im mers, werd ook het aftreden van generaal Clay als mili tair gouverneur van de Ame rikaanse zóne in Duitsland bevestigd. Het driemanschap Forrestal-Royall-Clay verte genwoordigde het bij uitstek militaire element in de rege ringsploeg van Truman. For restal was de man achter de pogingen om Spanje in het Atlantische Pact te betrek ken. Clay is de voorvechter voor een spoedige militaire herrij- Staking schoonmaak sters in Amsterdam opgeheven. Na een staking van bijna acht weken hebben de schoon maaksters van de gemeente Amsterdam Donderdagmorgen besloten de staking op te hef fen en Maandag, 7 Maart, het werk te hervatten. Zij hebben de overtuiging, dat de maatre gelen welke tegen de staak- sters zijn genomen ongedaan zullen worden gemaakt en hun eisen o.a. verhoging van het uurloon van 60 tot 86 cent in de eerstvolgende vergadering van de centrale commissie voor georganiseerd overleg ter sprake zullen ko men. Zware straffen voor politiefunctionarissen. Het Haags Bijzonder Gerechts hof deed uitspraak in een drie tal zaken tegen voormalige po litieambtenaren, die bij de do cumentatiedienst van de Haag se politie werkzaam zijn ge weest. De 29-jarige agent M. Spaans kreeg levenslang, de agent M. C. Dusschoten 19 jaar en de hoofdrechercheur A. v. Nieuwenhuysen 14 jaar. Vele van hun slachtoffers zijn niet uit Duitsland teruggekeerd. Koninklijk gezin in St. Anton. Koningin Juliana en Prins Bernhard zullen tot 13 Maart in Sankt Anton blijven. „KLEINE BLOKKADE" HAD SUCCES. De Russische repatriëringscommissie in de Amerikaanse zóne van Duitsland heeft vanuit Moskou order gekregen naar de Sovjet-zóne terug tc keren. Zoals bekend werd het hoofdkwartier van de missie, dat in Frankfort geves tigd was, sinds enkele dagen door de Amerikanen ge blokkeerd, omdat de missie weigerde aan het Amerikaan se verzoek tot vertrek gevolg te geven. De blokkade van het ge bouw. waar de missie ver blijft, werd Donderdagavond opgeheven. Kolonel Lazaref, 't hoofd der missie, was de eerste die de toestemming verkreeg het gebouw binnen te gaan. Hij bracht zijn on dergeschikten het bevel van Sokolovsky om terug te ke ren. Vanochtend zjjn de leden der missie vertrokken. Voor de resterende nachtelijke uren was de toevoer van electri- schc stroom hersteld. Inmid dels heeft Moskou bij wijze van represaille-maatregel het verzoek gedaan tot terugroe ping van de Amerikaanse missie in de Sovjet-Unie, die een onderzoek instelt naar de graven van landgenoten, 't Verzoek was afkomstig van de plaatsvervangend militaire gouverneur van Berlijn, lt— generaal Dratvin en gericht tot zijn Amerikaanse collega generaal-majoor Hays. Donderdagavond werd nog bekend gemaakt, dat de Ver. Staten alle Sovjet protesten tegen het gedwongen vertrek van de Sovjet-missie van de hand hadden gewezen. In een protest-nota van Moskou werd de Amerikaanse handelwijze een schending genoemd van een in 1945 op de Krim ge tekende overeenkomst. Het protest gaf volgens het antwoord uit Washington ..van begin tot einde een val se en verwrongen voorstel ling van zaken." Deze foto geeft een indruk van de hoge waterstand te Vlissingen (Nleuwedijk en omgeving) tijdens de stormvloed van Dinsdag. zenis van Duitsland. Van ver. scheidene zijde is herhaalde, lijk ernstige critiek uitgeoe. fend op de overheersende po. sitie van de militaire leiders bij het bepalen van het bui tenlandse beleid. Dit leidde soms tot tegenstellingen tus sen het State Departement en het Pentagon. De aan de gang zijnde ka binetsvorming kan erop wij zen, dat Truman en Acheson en hun raadgevers besloten hebben de „koude oorlog" met de Sovjet-Unie niet op de spits te drijven en derhal ve op bepaalde sleutelposities gematigder figuren willen >laatsen. Op bezoek in de Prinses Beatrixschool te Wemeidinge. Prachtig werk! Als een monument van interker kelijke samenwerking bezit We meidinge thans reeds 10 jaar een juweeltje van een Prot. Chr. school voor schipperskinderen. On der aan de dijk van Europa's drukst bevaren kanaal zijn hier reeds honderden schipperskinde ren, die in vergelijking met de kinderen van de wal zoveel moe ten missen, toegerust voor het le ven met het onmisbare lager on derwijs. Elke voorbijganger zal wel eens de Prinses Beatrixschool hebben opgemerkt. Een schippersschool is echter niet zo maar een school als iedere andere. Het onderwijs aan deze kinderen stelt zijn bijzondere eisen en heeft zijn eigen moeilijk heden. Over het algemeen geniet dit onderwijs bij de landrotten weinig bekendheid, zodat we „de schuit" zoals de school in de mond van de jongens wordt ge noemd eens zijn binnengestapt. We troffen hier de schipper in de terminologie van de bin nenvaart te blijven het school hoofd, de heer Jac. v. d. Berge, die ons met enthousiasme iets van het mooie werk op deze school vertelde. HET ONTSTAAN VAN DE SCHOOL. Eerst een brokje geschiedenis. Wemeidinge was ook in vroeger jaren reeds een drukke haven, waar dikwijls tientallen schepen hun Ugplaats kozen in afwachting van een vrachtje. De plaatselijke kerken begonnen op de schepen met evangelisatie en alras waren er verschillende schippers die hun kinderen hier de Chr. school lieten bezoeken. Naarmate hun aantal groeide, kwam steeds meer de menselijkheid naar voren voor de ze kinderen, die nu eens hier, dan daar een school voor kortere of langere tijd bezochten, een spe ciale schippersklas te vormen. De heer v. d. Berge werd hiermee toen belast en tegelijkertijd was met deze klas het fundament voor de schippersschool gelegd. Meerdere schippers wilden hun kinderen voor enkele jaren aan d^ wal doen om hen een continu- onderwijs te doen genieten. De toenmalige burgemeester, de heer Keyzer. en de inspecteur van het L.O., de heer C. Kuiper, alsmede de plaatselijke predikanten zoch ten contact met de landelijke or ganisatie voor Prot. Chr. schip- persscholen en het resultaat was dat op 1 Maart 1938 de schippers school startte in een lokaliteit van de Chr. school. Zeven maanden later het ging in die tijd iets gemakkelijker om scholen te bou wen kon de Prinses Beatrix school worden geopend. Het toen malige hoofd, de heer P. Swart, kon met 30 leerlingen beginnen, welk aantal na korte tijd tot 84 steeg. De kinderen werden onder gebracht bij pleegouders te We meidinge. Tot hiertoe was het de school voor de wind gegaan, doch toen kwam de oorlog. Vele ouders wilden liever hun kinderen aan boord hebben en zo slonk het aan tal leerlingen tot 12. De bezetters lieten ook vrij spoedig het oog vallen op het mooie schoolgebouw en toen moest men aan het zwer ven. Tot zesmaal toe moest men van de ene lokaliteit naar de an dere verhuizen. De „schuit" was bijna gezonken, doch bestuur en leerkrachten bleven aan de pom pen staan om haar drijvende te houden en zo kwam men deze moeilijke tijd door. Nadat ook de geallieerde en Ned. militairen de school hadden verlaten, kon zij weer aan haar oorspronkelijke bestemming wor den teruggegeven en over 1948 tel de zij weer gemiddeld 48 leerlin gen. WAAROM SPECIAAL SCHIPPERSONDERWIJS? Het mooie en nuttige van dit onderwijs is, dat het volkomen aangepast is aan de behoeften van het schipperskind. Het komt meestal óp zijn achtste jaar van boord en moet dan in zo kort mo gelijke tijd het lager onderwijs op doen. Op de gewone lagere school met haar dikwijls overbe volkte klassen, voelt het schip perskind zich niet zo thuis en de onderwijzer kan dikwijls niet diè aandacht aan het kind geven wel ke het behoeft. Op de schippers school wordt echter nagegaan hoe veel onderwijs het kind reeds heeft genoten en het onderricht dat het dan ontvangt, sluit hier zoveel mogelijk op aan. Dit met gebruikmaking van de meest ge- e.gende methoden van individueel onderwijs. De school te Wemei dinge heeft thans 3 schooljaren, en met ingang van September a.s. 4 jaren. Er zijn 3 schooltijden per dag. zodat de kinderen in beknop te vorm het zelfde leren als op de gewone lagere school in zes jaren. De practijk heeft reeds be wezen dat zij goed mee kunnen op Mulo. Ambachtsschool en H.B. S. De meesten komen echter niet zover. Hun hart trekt naar het water en met veelal voorbeeldige ijver trachten de jongens en meis jes in zo kort mogelijke tijd de leerstof meester te worden om gauw naar boord terug te kunnen. Naast de twee leerkrachten en de handwerkonderwijzeres is ook een vakleraar aan de school ver bonden, die de jongens op de vrije Woensdagmiddag leert split sen en knopen. Deze les is niet verplicht, doch r- hoe kan het anders de jongens zullen niet graag verzuimen I De samenwerking met de ouders is prima. Komt vader met zijn schip voorbij Wemeidinge. dan zal hij als het even kan in de school komen aanwippen. Er is dan al tijd een ogenblikje tijd om met de kinderen en de onderwijzers te praten. En als de les het toelaat, kost het de kinderen niet veel moeite om toestemming te krijgen met vader en moeder tot Hans- weert of Terneuzen mee te varen. HET HUISVESTINGS PROBLEEM. Tot dusver werden alle leerlin gen bij de pleegouders te Wemei dinge ondergebracht. Na de oor log is het door het grote woning gebrek echter niet altijd even ge makkelijk alle kinderen een goed onderdak bij particulieren te ver schaffen. zodat verschillende kin deren niet op school geplaatst kunnen worden. Willen de schip- persscholen zich kunnen uitbrei den ook die te Wemeidinge dan moeten er internaten komen. Volgens de deskundigen is dit dè oplossing voor goed onderwijs aan schipperskinderen. Internaten kos ten echter geld! Er wordt reeds veel voor de schippersjeugd gedaan. Door bij dragen aan de ouders in de kos ten van huisvesting, worden ook de armste schippers in de gelegen heid gesteld hun kinderen goed continu-onderwijs te doen volgen. Enkele cijfers tonen dit duidelijk aan. In 1922 werd via de Ned. Chr. Onderwijzers Vereniging, die spe ciaal de huisvesting van schippers kinderen bèhartigt, voor 6 kin deren f 2435 aan ondersteuning ge geven. In 1948 werd voor 787 kin- - deren een bedrag van niet min der dan f 144.096.75 verstrekt, plus nog f 2617.54 uit een kledingfonds. Er kan en moet echter nog meer worden gedaan. Zouden de Prot. Kerken in Zeeland door het vor men van een fonds, de Schippers school te Wemeidinge niet aan een I internaat kunnen helpen? Burgemeester kreeg voorw. gevangenisstraf. De minister van binnenland se zaken heeft op een vraag uit de Eerste Kamer of het waar is, dat de burgemeester van Lemsterland tot een voor' waardelijke gevangenisstraf werd veroordeeld, omdat hij medewerkte aan de arrestatie van enige Joden, bevestigend geantwoord. Anderzijds heeft deze burgemeester getoond een goed vaderlander te zijn en men heeft geen reden tot schorsing of ontslag gevonden. Ja-woord in het parlement. Tijdens de zitting van het Huis van Afgevaar digden van de staat Idaho (V.S.) heeft een ongewoon incident plaatsgegrepen, dat ze ker zijn weerga niet kent in de geschiedenis van het parlement. De afgevaardigde Eugene Snow beklom 't spreekgestoelte en richt te zich na de gebruikelij ke plichtplegingen rechtstreeks tot een van zijn vrouwelijke colle ga's, miss Edith Miller Tot grote verbazing van ie aanwezige parlemnts ledert, die meenden dat 3now een uiteenzetting zou geven over de plaatselijke vraagstuk ken, zette hij, zonder zijn ernst te verliezen, aan miss Miller de tal rijke redenen uiteen, die hem er toe gebracht hadden zjjn liefde te verklaren en haar hand te vragen. Miss Miller stond blo zend op en stamelde het „ja"-woord dat be groet werd door eenpa rige ovaties. Mr. Slikker in Parijs. Donderdagmorgen is de mi nister van buitenlandse zaken mr. D. U. Stikker in gezelschap van dr. H. M. Hirschfeld per vliegtuig in Parijs aangekomen. Zij zullen deelnemen aan de zittingen van de consultatieve raad van de organisatie voor Europese economische samen werking, die vandaag beginnen. De Veiligheidsraad en Indonesië. De Nederlandse delegatie bij de Veiligheidsraad heeft in een brief uiteengezet, dat het nieuwe Nederlandse plan veel verder gaat dan de reso- lutle's van de Veiligheidsraad ten opzichte van Indonesië. Er werd een beroep op de Veiligheidsraad gedaan om 't Nederlandse plan te steunen. Wat de resoluties van de Vei ligheidsraad betreft, verklaar de de brief, dat Nederland deze resoluties slechts kan uitvoeren voor zover zij zich verdragen met de Nederland se verantwoordelijkheid en dat het geenszins de bedoeling van de Nederlandse regering- is zich voorbarig van de ver antwoordelijkheid voor Indo nesië te ontdoen. DE VEILIGHEIDS RAAD. Ofschoon nog geen datum is vastgesteld voor de hervat ting der bespreking van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad, zou men in welingelichte kringen te Lake Success niet verrast zijn, wanneer deze kwestie in het begin van devolgende week, mogelijk Maandag reeds, ter sprake zou komen, zo ver neemt Aneta. Wanneer de Veiligheidsraad besluit, zo verklaart men in genoemde kringen, de V.N._commissie voor Indonesië naar de ronde tafelconferentie in Den Haag te zenden, dan zal men. met het oog op de begindatum dier conferentie 12 Maart de bespreking der Indone sische kwestie In de Veilig heidsraad niet veel langer meer kunnen uitstellen. KOUDE OCHTEND. Geldig tol Vrijdagavond. Zwakke of matige wind. aanvan kelijk uit Noordelijke, later uit Westelijke richtingen. Overwegend droog weer met enkele overdrij vende wolkenvelden. Koude och tend. in de middag temperatuur overal boven het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1