PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zestig jaar „Instrumentale" Moskou beschuldigt Zweden van vervolging der Balten De BILT Scherpe nota naar Stockholm gezonden Zweedse regering zendt krachtig antwoord terug Engelse communisten steunen Rusland. „Kleine blokkade" in Frankfort begonnen Onteigening van Roemeens grondbezit. Vandaag. Reddingboten weer behouden thuis VOORSPELT 192e Jaargang - No. 51 Directie. F. van de Velde en F. B den Boer Adj. W de Pagter. Hoofdred.. G Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwei en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct per week; 1 3.9C p. kw.; tr. p. p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 3 Maart '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per run. Minimum p. advertentie 12Ü0 tngez. mededelingen dubbel Uriel Kleine advertenties (max. 8 regels 1: van 1—5 regels 11.—. tedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te Vlissingen Vlamlngstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 <b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel» Bittere tegenvaller De laatste hoop voor de zwaar gedupeerde oorlogs slachtoffers is vervlogen. De Memorie van Antwoord op de beschouwingen der Tweede Kamer, waarin de regering haar standpunt nog eens uit eenzet, is voor de Z «euwen, die de tol aan de oorlog en bevrijding moesten betalen, een bittere teleurstelling. Geen uitzonderingspositie voor Wal cheren, zegt de minister, hoe klemmend het betoog van verscheidene Kamerleden ook is geweest. En geen integrale vergoeding. Do man, die geen oorlogsschade opliep, zal zich rustig kunnen koesteren in de zonnige wetenschap, dat hij de voordelen daarvan rustig kan blijven plukken. De man, die zijn huis, zijn bedrijf ver woest zag. weet, dat hem een loodzware last op de schou ders wordt gelegd, die hij al leen zal hebben te dragen. Voor een aantal bewoners van Walcheren is er in de toe komst geen bestaansmogelijk heid meer. De boeren bijvoor beeld hebben niets aan de al gehele vergoeding. die voor kleine panden wordt gegeven en wel komt het ryk voor een aanzienlek deel tegemoet in de kosten van het bouwen van een nieuwe boerderij (voor 75 procent), maar het resterende kwart bedraagt evenveel als het bedrag, waarvoor men voor de oorlog een nieuwe boerde rij zette. Die last is voor velen te zwaar. Hetzelfde geldt voor Zeeuwsch Vlaanderen, waar ongeveer tachtig procent van de getroffenen niet tot weder opbouw over zal kunnen gaan bg de thans In te voeren rege ling der schadevergoeding. Er heerst in Zeeuwsch Vlaanderen bij de getroffenen een moede loosheid, die even groot is als die onder de gedupeerden op Walcheren. Men acht het onbegrijpelijk, dat de regering, toen Zeeland geofferd werd voor allen, on middellijk' zeide, dat allen dan ook voor Zeeland zouden.moe ten opkomen en dat thans dit principe geheel en al wordt los gelaten en dat er veel te wei nig gedaan wordt, dat in ieder geval dr getroffenen er onein dig veel slechter aan toe blij ven, dan zij bij het uitbreken van de oorlog waren. Alles wreekt zich nu. De schadetaxaties zijn in Zeeland laag geweest, de materiaal- schaarste heeft snelle herbouw belet en de prijzen zijn thans dusdanig gestegen, dat velen niet over de middelen beschik ken om op te bouwen wat ver woest werd. De schaderegeling zelf is zo, dat men voor de bouwprijs, die de regering aanneemt en op grond waarvan zij haar bere keningen heeft gemaakt, ner gens bouwen kan. Overal be taalt» men rond 7 per kubie ke meter meer. Bouw nu als kleine huiseigenaar maar een huis van 500 kubieke meter, dus niet eens een groot huis. Het kost dan al 3500 meer, dan de regering aanneemt en als men daarbij dan tevens bedenkt, dat voor het verlo ren gaan van huisraad etc. eveneens een vergoeding wordt gegeven, die allerminst voor heraanschaffing voldoende is, dan kan men nagaan, hoe men er voor staat in getroffen Zeeland. En de zakenmensen? Een niet getroffen bedryf werkt rustig verder en behoeft zich niet om het probleem te be kommeren. De getroffene moet zichzelf redden, vooral als het om een groter bedrijf gaat, dat goed rendeert. De vergoe ding voor wat verloren ging is slechts een fractie van de prijs van het herstel Sombere dagen zijn het voor de getroffen Zeeuwen. En ver geefs vragen zij zich af, wat toch wel de oorzaak kan zyn, dat men in de kringen der regering blind schijnt voor de consequenties, die deze scha deregeling voor Zeeland bete kent. Zeker: droogmaking van Walcheren en herverkaveling kosten enorme bedragen. Maai de opvatting, dat daarmede genoeg voor Walcheren is.ge daan, wordt daardoor niet ge rechtvaardigd. Zeeland betaalt de tol. En zjjn herstel zal er gedurende een reeks van jaren ongunstig door worden beïnvloed. M.W-O. voor luitenant in Indonesië. Bij Kon. Besluit is benoemd tot Ridder 4e klasse in de Mili- tare Willemsorde, de le luite nant Willem Epke van 3 R.S.. wegens daden van moed, beleid rn trouw in het tijdvak van Augustus 1947 tot Maart 1948 bij het optreden tegen terreur- benden in de omgeving van Garoet. Clement Attlee. minister-pre sident van Engeland, zal Vrijdag een bezoek brengen aan Berlijn. In de ouderdom van bijna 68 ifÜr ls ,te Bergen op Zoom over al de heer H- M. Mastboom, oud-burgemeester van Halsteren. Naar eerst Woensdag; in Stockholm bekend werd ge maakt heeft de Sovjet-Unie Maandag in 'n brief, die per koerier werd gebracht, de Zweedseregering ervan be schuldigd Sovjet-burgers uit e Baltische staten te ver vólgen en hun terugkeer naar de Sovjet-Unie te verhin deren. De Zweedse regering heeft deze beschldiging als volko men ongegrond gekenschetst en zal ze in een antwoord nota punt voor punt weerleggen. De toon van de Sovjet-no ta is dermate scherp, dat deze in Zweden algemeen wordt beschouwd als een onderdeel van de „koude oorlog." Men is echter in Stockholm enigs zins verbaasd, dat een der gelijke nota in de allereerste plaats aan Zweden wordt ge richt, daar dit land nog zeer onlangs heeft verklaard aan zijn neutraliteit te willen vasthouden. In Baltische kringen te Stockholm ziet men de Sov jet-nota als de climax van een campagne, die de Sovjets de laatste tijd tegen de Bal ten in Zweden hebben ge voerd. De Balten hebben met enige bezorgdheid geconsta teerd, hoe Russische agenten hun adressen hebben weten te bemachtigen, waarna zij brieven ontvangen hebben met een aanmaning „naar huis terug te keren voor de socialistische opbouw" en brochures getiteld „het va derland roept". Van Baltische zijde wordt verklaard, dat de nota waarschijnlijk zyn oor zaak vindt in het feit, dat inderdaad enige Balten be reid zijn naar hun landen -te rug te keren. De Zweedse minister-pre sident Tage Erlander ver klaarde in een interview te genover een Reuter-corres- pondent: Geen enkele inwo ner uit de Baltische staten, die Zweden wil verlaten, wordt enige moeilijkheid in de weg gelegd. Het is de nat uurlyle ste zaak ter wereld, dat wy niemand hier honden, die uit eigen vryc wil dit land wil verlaten. Zweedse juristen beschou wen de Sovjet-nota als een rechtstreekse inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Minder dan één procent van de 26000 Balten in Zweden was de laatste twee jaren naar het land van herkomst teruggekeerd. Binnenkort zul len 450 arbeiders uit Estland zich in Canada gaan vesti gen. De liberale Zweedse krant. „Aftonbladet" vergelijkt de Sovjet-nota met die aan Noorwegen, waarin een non- agTissie pact wordt aangebo den. In de Russische nota wordt in het bijzonder de vrijlating geëist van Suurvali, een in Estland geboren employé van de Russische ambassade. Deze wordt door de Zweedse auto riteiten vastgehouden wegens spionnage en heeft volgens radjo Stockholm tijdens een geheime rechtzitting bekend schuldig te zyn. Harry Pollitt, de secreLa. ris-generaal van de Britse communistische partij, heeft Woensdagavond zyn houding omschreven wanneer Enge land in conflict zou raken met Rusland. „Gij vraagt my, wat ik zou doen" aldus Pollitt. „Ik zal het u ronduit zeggen, precies hetzelfde wat Bevin en Att lee deden in 1920. namelijk stakingen organiseren en een raad van actie oprichten ter voorkoming van oorlog tegen de Sovjet-Unie." Pollitt refereerde hier aan de „handen af van Rusland"- campagne tijdens de anti communistische interventie in Rusland, toen de Westerse regeringen de strijdkrachten der Witte Russen steunden tegen de bolsjewieken. Sowjet-missie van de buitenwereld afgesneden. Verleden week kreeg de Sowjet-repatriëringscommissie in de Amerikaanse zone van Duitsland aanzegging binnen en kele dagen te vertrekken. Daar aan het verzoek nog steeds geen gevolg is gegeven begonnen de Amerikaanse autoritei ten Woensdag met 'n „kleine blokkade van de missie, die in Frankfort is gehuisvest. De acht leden van de missie kregen enkele uren dë tijd om hun hoofdkwartier te Frank fort te verlaten of anders „uitgehongerd" te worden Dinsdag verklaarden zij echter te zullen blijven totdat Mos kou opdracht gegeven had om te vertrekken. Omstreeks 8 uur Woensdagmorgen ver scheen een auto met 8 man van de militaire politie, die over de muren van de aan grenzende tuinen klauterden en een cprdom rondom het gebouw van de missie legden. Enige ogenblikken later gin gen de buitenlichten van het omsingelde gebouw uit en sne den werklieden de gastoevoer af. De telefoonverbinding was eerder reeds afgesneden. De Amerikaanse commandant te Frankfort, kolonel Sterling Wood, bracht een bezoek aan de missie. Hij vertelde nader hand. dat hij gesproken had met het hoofd van de repatri- eringsmissie. kolonel Vasily Argoonof. Het onderhoud was „genoegelyk" geweest, doch de leden van de missie wei gerden te vertrekken voor dat zy instructies van hun rege ring hadden ontvangen. De Roemeense regering heeft Woensdag alle land bouwgronden en daarop staan de gebouwen van de grond bezitters. behalve de boeren, onteigend. Zij heeft verder alle credieten en rechten, voortspruitend uit cultivering van gronden, overgenomen. Het grondbezit zal in de toe komst niet meer dan vijftig hectare mogen omvatten. Als reden voor deze maat regel werd opgegeven, sabo tage van de productieplannen. Middelburgs orkest jubileert Concerten stonden steeds op hoog peil In het jaar 1889, het jaar, waarin Johan Wagenaar zyn „Schipbreuk" voltooide en Strauss z(jn „Don Juan" voor het eerst uitvoerde, werd in Middelburg de „Vereniging voor Instrumentale Muziek" opgericht. Het initiatief ging uit van de Middelburgse dirigent, de heer Joh. Cleuver, die daarme de de basis legde voor het Middelburgse muziekleven in de komende vijftig jaren. Het was 'n eenvoudig begin, lid .wa ren voornamelijk leerlingen van de heer Cleuver, die op gere gelde tyden bü elkaar kwamen om samen wat te spelen, maar al spoedig groeide het strijkorkest en kon men op bredere basis beginnen tc werken. Het eerste concert, dat in 1889 werd gegeven, vermeldde werken van Mozart, Men delssohn, Bruch en Wagner (toen een modern componist!) Na dit eerste concert ging het in stijgende lyn. Het reper toire werd uitgebreid en de kwaliteit van de concerten werd steeds beter. Nu na de moeilijke oorlogs jaren de „Instrumentale" weer geregeld in de provinciale hoofdstad concerteert, zoals zij het van de oprichting af steeds heeft gedaan, kan men slechts bewondering hebben voor het geen in Middelburg wordt en werd gepresteerd. Men kan voor het werk van een niet-beroepsorkest in de provincie eigenlijk alleen maar respect hebben. Dit geldt wel zeer in het bijzonder voor de orkesten in Zeeland. Een en semble in de meer centraal ge legen provincieën van ons land kan immers ten allen tijde zonder hoge kosten profi teren van de beroepsorkesten. In Utrecht is er het U.S.O.. in Groningen de G.O.V.. in Haar lem de H.O.V., in Arnhem de A.O.V., den Haag heeft zelfs meer dan één beroepsorkegt evenals Amsterdam en Rotter dam. Bovendien hebben Am sterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht conservatoria en muzieklycea. Dit betekent dat vergevorderde leerlingen van deze instellingen eveneens be schikbaar zijn. De plaatsen in de omgeving van deze muziekcentra kunnen dus op alle mogelijke wijzen profiteren van goede beroeps musici. En Zeeland? Van alle elf provincies is ons gewest in dit opzicht wel het ongunstigste gelegen. Wanneer er ..vakhulp" komt, moeten vrij kostbare rei zen worden gemaakt, de vak musici kunnen niet dezelfde dag terug en moeten vanzelfspre kend duurder worden betaald. WAARDERING Wanneer men dit alles over weegt, dan moet men inder daad grote waardering hebben voor hetgeen in Zeeland op dit gebied wordt gepresteerd. De „Vereniging voor Instru mentale Muziek" is altyd goed voor de dag gekomen. Steeds werkten aan de concerten pro minente figuren mede: Scha- fer, Andriessen, Zimmerman, Adolf Busch, Joh. Messcbaert, om maar enkelen tc noemen. De huidige dirigent, de heer Joh. H. Caro. die zelf jaren lang in het Utrechts Stedelijk Orkest heeft meegespeeld, stelt zich op het standpunt, dat zo veel mogelijk Nederlandse so listen moeten worden uitgeno digd. Een uitgebreid repertoire werd in de afgelopen zestig jaar doorgenomen, werken uit bijna iedere periode van de muziek geschiedenis, composities o.a. van Bach, Beethoven. Haydn, Regei\ Brahms, Handel, Dvorak, Mahler. Met grote energie en toewijding hebben de Middel burgers week-in week-uit hun instrumenten bespeeld. Dhr Caro, met wien wij dezer da gen over de „Instrumentale" spraken, vertelt met respect over de ambitie, die zijn leden tonen. Men kent de verhalen, die bij tijd en wijle in de mu ziekwereld opduiken, geschie denissen. zoals ze plegen te ge beuren bij de beroepsorkesten. Tot twaalf uur wordt 's mor gens b.v. gerepeteerd en als het maar eventjes later wordt be gint het „lijdelijk verzet". Er wordt gemopperd en gemord en als de dirigent de touw tjes niet goed in handen heeft, dan laten de heren musici de repetitie doodgewoon in het honderd lopen. Bij de „Instrumentale" is daar geen sprake van. Het kan soms laat worden, vooral als het tegen een uitvoering gaat, maar daarom geeft men niet. Overdag zitten de leden op kan- is het 5 jaar geleden, dat de Geallieerden de wapenleveranties aan Turkije staakten; is het 4 jaar geleden, dat Den Haag door Britse vliegtuigen werd gebom bardeerd. Koninklijke familie niet naar Zennatt? Naar wij vernemen moet Z.K.H. Prins Bernhard te St. Ankton ten gevolge van bronchitis nog steeds het bed houden. Daar er nog wel enige tijd met het herstel van Z.H.K. gemoeid zal zijn, bestaat de mogelijk heid, dat van het op het Oos tenrijks verblijf aansluitend oponthoud te Zermatt zal moe ten worden afgezien. Munitiefabriek de lucht in. Te Instanboel (Turkije) is 'n kleine munitiefabriek in de lucht gevlogen. De plosie was het gevolg van een uitgebroken brand. Ook een aantal brandweerlieden beho ren tot de slachtoffers van de explosie. Er waren twee hon derd arbeiders in de fabriek aan het werk. van wie slechts een klein aantal tijdig konden vluchten. Tot nu toe zijn zes tig lijken gevonden. Arresteerde Scotland Yard een blauwbaard? In verband met ccn sensationele serie misdaden, waarover in de Britse pers veel is te doen ge weest. werd Woensdag in Londen de 39-jarige fabrieksdirecteur John Haigh in staat van beschul diging gesteld, verdacht van moord op mevr. Deacon. Mevrouw Olive Durand Deacon, verdween 12 dagen geleden uit haar hotel in Londen. Detectives vonden Dinsdag sporen van menselijke resten op een fabrieks terrein te Crawley (Sussex). Het vinden van levensmiddelen kaarten in de buurt was aanlei ding voor Scotland Yard om de gevallen van drie andere rijke vrouwen, die het vorig jaar zon der een spoor verdwenen, opnieuw in behandeling te nemen. De dos siers over twee vermiste mannen werden ook bestudeerd. De ver dwenen weduwe werd het laatst gezien toen zij het hotel verliet om John Haich te ontmoeten in een groot warenhuis. Binnenkort geen voedsel distributie meer in Frankrijk De Franse ministerraad heeft het ministerie van voedselvoor ziening opgeheven. Dit is een belangrijke stap naar het ein de van de voedseldistributie in Frankrijk. Moeilijk werk werd dapper volbracht. De „Brandaris" verspeelde een anker. De Noord- en Zuidhollandse Reddings-Mij melde Woensdag morgen geen bericht van nieu we strandingen en geen nieu we noodseinen waren binnen gekomen. De „Brandaris" is teruggekeerd en" men heeft d schacie. d'e deze redding, boot heeft opgelopen, opgeno men. Het blijkt, dat de „Branda ris" een van zyn ankers heeft verspeeld in de strijd om de levens van de bemanning van het Poolse schip „Katiwice". Bovendien is bij het binenko- men in de haven van Ter schelling een hoge golf over boord gekomen. welke de stuurkap heeft ingedeukt. Het schip is echter volledig vaar klaar en kan elk ogenblik, in dien dat onverhoopt nodig zou blijken, weer uitrukken. Ook' de „Insulinde", welke op Oostmahorn thuis hoort, is van zijn reis naar Borkum teruggekeerd. De Deense en Noorse schepen die in de buurt van Borkum in moei lijkheden verkeerden hebben kans gezien de zaak te klaren. De heer de Booy van de N. Z.H.R.M. verklaarde: „het ogenblik is weer aangebroken, dat de vermoeide bemanningen van de redding- en sleepboten hun werk dapper hebben vol bracht en welverdiende rust kunen nemen voor het ogen blik." LOGGER HAD HET MOEILIJK Na van Maandag af in het zware stormweer voor Sche- veningen te hebben gekruist, is de trawllogger Sch. 5, schipper Klaas Klein, behou den te Scheveningen binnenge komen. De bemanning, die al die tijd nie't uit de kleren is geweest, heeft een harde strijd tegen de woedende elementen moeten voeren. De gaffel van het grootzeil was gebroken en is ijlings door de vissers tijdens vliegend stormweer gespalkt. Dc logger ha.d te kampen met zware stortzeeën. Een Nederlandse coaster is gestrand op het Noordelijk deel der zandbank by Ramig&k (Zuid Engeland). Later kon het schip van de zandbank los komen en de reis naar Rotter dam voortzetten. OP SCHIERMONNIKOOG GESTRAND De Noorse stoomboot „Ra pid 2" die Dinsdagmorgen ten N.W. van het lichtschip Hel goland op drift sloeg en on middellijk hulp verzocht, is Woensdag omstreeks twaalf uur op het strand van Schier monnikoog gelopen. GROTE SCHADE IN ROTTERDAM In Rotterdam werd door het hoog opgezwiepte Maaswater ernstige schade aangericht aan goederen, welke op de kaden langs de rivier en de havens waren opgeslagen. Het verkeer over de Maasbruggen was zelfs tijdelijk onmogelijk, zodat fie tunnel alles moest verwerken. Het Maasstation kwam door het water geheel geïsoleerd te liggen. In de ziekenhuizen in het overstroomde stadsgedeel te moesten de vuren onder de centrale verwarmingsketels ge doofd worden om te voorko men, dat de ketels zouden springen. De dijk om de droog gelegde Scheepmakershaven spoelde gedeeltelijk weg. Het in de oorlog zwaar be schadigde gemeentehuis van Drunen is door de storm gro tendeels vernield, doordat de gevel aan een zijde naar bene den is gekomen. Er was slechts één lichtgewonde. Noorse communisten kiezen Moskou boven Oslo. De Noorse communisten-lei der Emil Lovlien, heeft ver klaard, dat de Noorse commu nisten zowel in oorlogs- als in vredestijd aan de zijde der Sowjet-Unie behoren te staan. De leider der Zweedse communisten zal. naar hij de pers mededeelde, de verklaring van zijn Noorse collega eerst bestuderen, alvorens een dui delijk standpunt in te nemen. Onderhandelingen over Pact in laatste stadium. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Ache- son, heeft verklaard dat er „geen grote geschilpunten" bestaan tus sen de mogendheden, die betrok ken zijn bij de onderhandelingen over het Noordatlantisehc veilig- heidsverdrag. Acheson gaf te kennen, dat de onderhandelingen over het ver drag, die thans zes maanden heb ben geduurd, in hun laatste sta dium verkeren. De mogelijkheid van het toetre den van andere landen tot het voorgestelde verdrag wordt reeds besproken. Acheson weigerde me de te delen, welke die andere lan den waren, doch zeide wc!, dat één ervan Italië was. De zware storm heelt het 1838 brt metende Zweedse vrachtschip „C.A. Blanck" naar de kust gedreven ter hoogte van Bloemendaal Dc reddingboot „Dudok van Heel" uit Zandvoort, voer uit om de opvarenden van het In ballast varende schip van boord te halen. De reddingboot kiest zee. toren, in winkels enz., maar 's avonds wordt de muziek ge diend. Er moet harder worden gewerkt dan in de vakorkes ten, want de techniek van niet- vakmensen is niet altijd even onberispelijk en het duurt daarom langer voor iets wer kelijk goed klinkt. Juist daar om mag er met bewondering worden gesproken van dit Middelburgs orkest. JUBILEUM CONCERT Vrijdag zal het zestigjarig bestaan worden herdacht met een jubileumconcert. De pia nist Gerard Hengeveld werkt hieraan mede, terwijl voorts vijftien leden van de Arnhem se Orkestvereniging medespe len. Van piano met orkest wordt uitgevoerd Mendelssohns eer ste pianoconcert. Het is niet het belangrijkste werk van de com ponist maar niettemin zeer melodieus. De heer Caro com poneerde ter gelegenheid van het jubileum een inleiding en variaties over een oud Neder lands lied: „Wie gaat mee over zee". Het is een eenvoudig en goed-klinkend werk, niet moei lijk geschreven; speciaal gecom poneerd voor de „Instrumen tale". Ongetwijfeld zal dit con cert een waardige afsluiting zijn van een bloeiende periode uit Middelburgs muziekgeschie denis. Bevin kan ook niet meer dan protesteren. Bevin heeft in het Lagerhuis verklaard, dat hij tegen de arres tatie van de 15 Bulgaarse domi nees en het proces niet meer kan doen dan h(j reeds gedaan had. „Ik protesteer voortdurend tegen dit soort gedragingen," zeide hij. Het conservatieve lid Keeling zeide, dat kardinaal Mindszenty en aartsbisschop Stepinac reeds „lang in de gevangenis waren" en hij vroeg of dit voor onbepaalde tijd zo zou blijven. „Wil u voorstellen, dat wij de oorlog verklaren?" vroeg Bevin, „dat zal Ik toch niet doen." Duizenden Sowjet-pamfletten voor de Belgische Congo. De Zuid-Afrikaanse minister van economische zaken. Eric Louw. heeft op een politieke ver gadering te Middelburg in Trans vaal verklaard, dat het Sowjet- Russische consulaat in Pretoria duizenden pamfletten had klaar gemaakt voor verspreiding onder de bevolking van de Belgische Congo. Tot levenslang veroordeeld. Het Bijz. Gerechtshof Arn hem heeft te Almelo de 50-ja- rige Hubertus Bulten alsmede de Duitser Friedrich M. L. Kratzei, die tal van misdrijven hebben gepleegd in de oorlogs dagen .tot levenslange gevan genisstraf veroordeeld. Ondernemingswachters vermoord. Zes onderncmingswachters van de suikerfabriek „Kebon Agung" ten Zuiden van Ma- lang liepen in een hinderlaag van terroristen, vvaarby vier hunner werden gedood en één is verdwenen. De Europese planters, voor wie de hinder laag waarschjjnlyk was be doeld, hadden toevallig een andere weg genomen Socialistische partijleiders uit tien Europese landen zullen bij. eenkomen op een conferentie, welke 13 Mei a.s. zal beginnen in het Astoria Chalet te Baarn. MINDER WIND. Geldig tot Donderdagavond. Meest zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. Wis selende bewolking met voorname lijk in de kuststreken nog enkele verspreide buitjes. In dc vroege ochtend bijna overal lichte vorst in het Zuidoosten van het land matige vorst. In de middag tem peratuur enkele graden boven hot vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1