PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Regering nam belangrijke besluiten over Indonesië De politieke kermis in Parijs draait weer Als het Rode Leger Parijs zou bezetten... Scholenbouw in Zeeland 0£ BILT Vandaag... Militaire verlanglijst gezonden naar Washington VOORSPEL! 192e Jaargang - No. 44 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.. G. Ballintljn, Pl.verv.; W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; 1 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 23 Febr. '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per i run. Minimum p. advertentie 1 2.50- Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels I 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg Bureaux te Vlissingen; Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102 - Temeuzen. Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160 lel 31 Zaterdag publicatie in Batavia en Den Haag Premier Oost-Indonesië stemt in met „plan Beel" Van officiële zü<lc wordt het volgende medege deeld: Gedurende het bezoek van dr. L. J. M. Beel, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, aan Ne derland, heeft deze een Intensief overleg gepleegd met de Nederlandse regering over het Indonesische vraagstuk in al zijn aspecten en over de in de toe komst te volgen vaste gedragslijn. Daarover zijn ge wichtige besluiten genomen, welke onverwijld gepu bliceerd zullen worden, zodra dr. Beel in Batavia is teruggekeerd. De publicatie, die Zaterdag a.s. verwacht kan worden, zal gelijktijdig te Batavia en te 's-Gravenhage plaats vinden. Dr. Beel keert tlians naar Indonesië terug, ge heel op de hoogte van de inzichten van de Neder landse regering en voorzien van de nodige volmach ten. De premier van Oost-Indone sië Anak Agung, heeft voor ra- dio-Makassar in het Indonesisch en het Nederlands een rede over de huidige politieke toe stand gehouden. In deze rede zeide hij t.a.v. het plan-Beel o.m.: „Een loyale cn efficiënte aan vaarding en uitvoering van dit denkbeeld kan ons ongetwijfeld helpen uit het moeras van ver warring en wantrouwen, waarin beide landen dreigen onder te gaan, doch de onmisbare voor waarde daarvoor is, dat niet van de aanvang af het bespro ken plan geheel of ten dele te niet wordt gedaan door een te rughoudendheid, welke een waarlijk snelle souvereiniteits- overdracht illusoir zou maken". Anak Agung zeide, dat in de principiële aanvaarding dooi de Nederlandse regering van het denkbeeld van een versnel de souyereiniteitsoverdracht een blijk van vertrouwen in het In donesische volk gezien mag worden. Hij achtte het noodza kelijk, dat de volgens het plan- Beel te vormen nationale fede rale interim-regering op voet van volledige gelijkberechtigd heid en gelijkwaardigheid met Nederland' een verdrag zou slui ten, waarin de noodzakelijke voorzieningen betreffende de overgang naar de nieuwe rechtsorde worden overeenge komen. TEVEEL ARTSEN. Anak Agung vergeleek Indo nesië met een zwaar zieke pa tiënt, aan wie door tal van art sen en verpleegsters wordt ge dokterd en zeide dat oprechte en deskundige hulp zeker niet kan worden gemist, doch dat de vaste eendrachtige wil tot herstel in de Indonesiërs zelf moet worden gevonden. Ten aanzien van de resolutie van de Veiligheidsraad zeide de premier, dat het „geen zin heeft om de realiteit,, die door vrijwel de gehele wereld als zodanig anvaard is, af tc wijzen". Hij achtte het geen bezwaar om de commissie van de Ver. Naties in te schakelen, wanneer deze kan bijdragen tot een snelle en Gesneuveld in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de vol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke landmacht: Gesneuveld 3 Februari 1949: Sold. H. J. van Amstel. leger- nr. 270226067, afkomstig uit Vreeswijk. Gesneuveld 9 Februari 1949: 2e It. J. J. Bottinga, legernr. 260310210, afkomstig uit de Lier (Z.H.). Gesneuveld 11 Februari 1949: 2e It. M. T. C. Klompenhou wer, legernr. 251203190, afkom stig uit Tilburg. Sold. J. E. No tenboom, legernr. 270331034, af komstig uit Rotterdam. Gesneuveld 13 Februari 1949: Sold. A. W. Gijzen, legernr. 260710054, afkomstig uit Rotter dam. Serg. A. J. Hoeboer. le gernr. 220210005, afkomstig uit Nijmegen. Opperwachtm. H. J. Schreuders, legernr. 251114114, afkomstig uit Klundert (Nbr.). Gesneuveld 16 Februari 1949: Korp. J. Frans. legernr. 240207000. afkomstig uit Oude Pekela. Sold. Ie kl. J. J. van Leuken, legernr. 260525059. af komstig uit.Erp (N.-Br.). Gesneuveld 18 Februari 1949: Marechaussee le kl. W. J. Hendriks, legernr. 250407168, af komstig uit Oeffelt. Kosteres van Middelharnis vrijgesproken. De 56-jarige kosteres van de Nederlandse Hervormde Kerk te Middelharnis is door de Rot terdamse rechtbank vrijgespro ken. Zij werd ervan verdacht door nalatigheid de orand te hebben veroorzaakt, die op 30 December jl. de uit de 15e eeuw daterende kerk in de as legde. goede oplossing van het Indo- neissche probleem. De regering van Oost Indone sië acht overleg met alle be trokkenen noodzakelijk, „der halve ook en niet in het minst met de Republikeinse leiders en regeringspersonen. De regering van Oost-Indonesië begrijpt, dat deze leiders en regerings personen volledige bewegings vrijheid verlangen en acht het van groot belang, dat de Ne derlandse regering bereidheid zal tonen aan dit verlangen te voldoen". Amsterdamse haven staking opgeheven. De stakende Amsterdamse havenarbeiders besloten Dins dag de staking, die precies zes weken geleden uitbrak, op te heffen en Woensdag 23 Febru ari. weer aan het werk te gaan. Dit besluit is genomen als gevolg van een mededeling, welke in de voormiddag door de scheepvaartvereniging Noord aan de stakers is gedaan. Lamp viel in de badkuip. JONGEN GEDOOD. In de woning in de Akkerwind- straat in Rotterdam is de vijftienja rige Jan van Mastrigt het slachtof fer van een noodlottig ongeluk ge worden toen hij in het bad zat. Een lampje, dat in de badkuip was gevallen, heeft het water onder stroom gezet, waardoor de jongen het bewustzijn verloor. Zijn moe der heeft hem later bewusteloos in het bad aangetroffen. Kunstma tige ademhaling, welke gedurende een uur werd toegepast, mocht helaas niet meer baten. Doodstraf yoor kampbewakers. De advocaat-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Assen eiste de doodstraf tegen de 30- jarige kruideniersbediende Toon Soetebier te Coevorden, de 44- iarige arbeider W. A. Bos uit Vlagtwedde en de 43-jarige ar beider A. Boelen uit Emmen, allen voortvluchtig. Zij hebben als bewaker in het kamp „Erica" te Ommen dienst gedaan. Kravcheriko weer aanwezig Indrukwekkende getuigenis van Aronow. Dinsdag is het proces Kravchenko weer op de gebruikelijke wijze voortgezet met het horen van een aantal getuigen. Het was goed merkbaar, dat Kravcbenko zelf weer aanwezig kon zijn. Af en toe ontstond groot tumult en geraakten de discussies danig verward. Eenmaal riep Kravchenko uit: „Ik verzoek de voorzitter die hoop herrieschoppers het zwijgen op te leggen". Dit verzoek werd niet in overweging genomen De leraar Roger Garaudy, com munistisch parlementslid, werd als eerste getuige gehoord. Hij tracht te in een lange uiteenzetting on waarschijnlijkheden aan te tonen in Kravchenko's boek.. „Kravchenko". zo zeide hij, „spreekt de traditionele taal der emigranten en verraders, welke tot doel heeft een atmosfeer van heilige oorlog te scheppen". „De vrijheid, die wij Franse communisten, hebben verkozen, is niet die van Kravchenko". Kravchenko. ..G(j zijt agenten van het Kremlin cn schaamt u daarvoor niet". De tweede getuige was dr. Aboulker. die ccn belangrijke rol had bij de Amerikaanse ontsche ping in Noord-Afrika in Novem ber 1942. „Ik ken de Amerikaanse ge heime dienst goed. zei deze. „De vrijheid, welke Kravchenko be weert te hebben verkozen, is geen vrijheid. Hij is een strooman in dienst van zijn meesters. Men heeft hem hierheen gezon den in het kader van het plan Marshall." OORLOGSMISDADIGERS? Daarna ontstond een discussie tussen de beide advocaten over de Sowjetnota aan de Franse rege ring, waarin de uitlevering van drie van Kravchenko's getuigen als oorlogsmisdadigers wordt ge vraagd. De advocaat van Kravchenko betreurde dit verzoek en achtte geen enkele reden aan- Canada wil onderzoek naar godsdienstvervolging. De Canadese regering: heeft haar zaakgelastigde te Praag instructie gegeven om visa te verzoeken voor een bezoek aan Hongarije en Roemenië om ter plaatse een onderzoek- in te stellen naar de gods dienstvervolgingen aldaar, al dus heeft de Canadese pre mier, St. Laurent, in het Huis van Afgevaardigden verklaard. Conferentie over probleem Duitse vluchtelingen. Te Hamburg is een internatio nale conferentie begonnen over het lot van de 10.000.000 Duitse vluchtelingen. De conferentie is bijeengeroepen door de afdeling voor vluchtelingenzaken van de wereldraad der kerken en goed gekeurd door het Britse mini sterie van buitenlandse zaken. Zij wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de Duitse Evangelische kerk, de Britse en Amerikaanse Evange lische kerken, de wereldraad van kerken en de Britse con trolecommissie voor Duitsland. wezig om aan te nemen dat zich ander zijn getuigen oorlogsmisda digers bevonden. Na dit intei-mezzo kwam de be jaarde Anronov getuigen. Hij ver telde enkele gunstige bijzonderhe den over Kravchenko en weidde daarna uitvoerig uit over de ver volgingen. die hij sedert 1930 van wege het Sowj et-regime te ver duren had. Hij was driemaal ge arresteerd en had negen jaar in de gevangenis doorgebracht. Ijzing wekkende bijzonderheden waren te hoven over de wijze, waarop hij werd verhoord cn bewusteloos ge slagen. De berichten in de Sowjet-pers over samenzweringen werden vol gens hem uitsluitend geplaatst om de deportaties achteraf te recht vaardigen. is het 15 jaar ge leden, dat Koning Leo pold te Brussel werd ingehuldigd viert de bekende Duitse schrijver Erich KSstner zyn 50ste ver jaardag. Koningin naar Oostenrijk vertrokken. Omstreeks twealf uur Dins dagmiddag is H.M. de Konin- ging met Prinses Margriet per vliegtuig van Soesterberg naar Oostenrijk vertrokken. H.M. reisde met de Dakota van Prins Bernhard, die wordt bestuurd door kapitein Sonder- man. De Koningin werd te Sankt Anton verwelkomd door Prins Bernhard, de prinsesjes Irene en Beatrix en tal van autori teiten. Acht meisjes in nationa le klederdracht overhandigden de Koningin en Prinses Mar griet bouguetten in de kleui- van het Hiiis van Oranje en de Nederlandse nationale kleuren. De Koningin begaf zich daar op naar het hotel „Post". Smokkelaar aangeschoten. Belgische douanebeambten uit Baarle Hertog, die op een groepje smokkelaars stootten, gebruikten hun vuurwapens toen dezen de vlucht namen. Een smokkelaar, zekere van L. uit Rijssen (België), vader van 7 kinderen, werd door een ko gel ernstig in de rug ge troffen. In zorgelijke toestand is hij naar het ziekenhuis te Turnhout gebracht.-&e buit van de douanebeambten was 20 paar Nederlandse schoenen. Wel toewijzing, maar geen plaats voor woningen. De gemeente Heemskerck (N.B.), die voor 1949 een bouw volume van 4515 kubieke me ter kreeg toegewezen, staat thans voor de moeilijkheid, dat binnen de gemeentegrenzen nog slechts bouwgrond voor negen woningen is te vinden. Deze woningen zullen 2700 kub. me ter van het volume vragen. Bo vendien is het niet onmogelijk, dat de toewijzing in de loop van dit jaar nog zal worden verhoogd. Python was gestorven. EEN PYTHON IN EEN KIST BLEEK EEN KAT IN DE ZAK Dinsdag in de vroege morgen kwam aan de Lloydkade het s.s. „Van 't Hoff" van de Kon. Rott. Lloyd uit Indonesië aan o.m. met 6000 ton copra, bestemd voor ons land. Een gevaarlijke reuzeslang van ongeveer 10 meter lengte, een z.g. python, die het schip, opge rold in een kist, in Singapore aan boord kreeg, bestemd voor een dierenhandelaar hier te lande, bleek reeds op de eerste dag van vertrek uit Singapore, een dusda nige geur te verspreiden, dat hij op het uiterste achterpuntje van het schip moest worden geplaatst. Toen een week later het schip ab soluut onbewoonbaar dreigde te worden, besloot de kapitein Hil- brandie met de moed der wan hoop kome wat er van kome de kist open te laten breken om een onderzoek in te stellen. Groot was de verbazing toen bleek, dat de python al lang dood was. zo dat aangenomen kan worden, dat het dier al niet meer leefde toen het aan boord werd gebracht. Men heeft de kist met python en al ogenblikkelijk aan de golven toevertrouwd. y Vrijdagavond is in Fort d'Atelicr in Oost-Frankrijk een locomotief op de stilstaande expres- trein MetzDyon gereden, waarbij vijftig personen om het leven kwamen. Ruim dertig zwaar gewonden moesten in het ziekenhuis van Vesoul worden opgenomen. Wat de Franse communisten dan zullen doen. De leider der Franse communisten Maurice Thorez heeft tijdens een discussie in liet hoofdbestuur van zijn partij een langademige, maar aan duidelijkheid niets le wen sen overlatende uiteenzetting gegeven over de houding der communisten by een eventueel conflict met do Sowjet- Unie. Thorez zeide blykens een officieel communiqué: „Aangezien ons door de vij anden des volks gevraagd wordt, wat wij zouden doen, zo het Rode Leger Parijs be zet, antwoorden wij duidelijk het volgende: Als alle vrede- en vrijheidslievende Fransen gezamenlijk er niet in slagen ons land de zijde van de de mocratie en de vrede te doen kiezen, als dientengevolge ons volk' tegen zijn wil in een anti.Sowjet-oorlog wordt mee gesleept on als het Sowjet- leger, dat strijdt voor de be langen van het volk en van het socialisme, er in die om standigheden toe genoopt Clandestiene N.S.B.- organisatie opgerold. De rijkspoltiie te Amster dam heeft drie personen ge arresteerd, die zich bezig hielden met het verlenen van hulp en steun aan ontvluchte en voortvluchtige politieke delinquenten. De gearresteer den waren in November van het vorig jaar eveneens voor hetzelfde feit aangehouden, doch werden betrekkelijk kort daarna op vrije voeten gesteld. Al spoedig daarna bleek, dat weer met deze practijken was begonnen. Bij huiszoeking wei-den be scheiden in beslag genomen waaronder een compleet kaartsysteem met de namen van een groot aantal poli tieke delinquenten. BANKEN UIT GROOTVADER'S TIJÓ. Overal vernieuwing. lil (Slot). Wij gaven een overzicht van het bouw- en restauratie program dat in 1949 voor de scholen in de geteisterde gebie den van Zeeuwsch Vlaanderen en Walcheren is opgesteld. Uiteraard zal ook in de niet of minder geteisterde gebieden van Zeeland vrij veel verricht moeten worden voor verbete ring van de schoolhuisvesting. De -heer C. Kuiper, onder- wijsinspecteur voor Oostelijk en Noordelijk Zeeland te "Goes, wees er kort geleden tijdens een persconferentie op, dat er in Zeeland nog al wat schoolge bouwen zijn, die dateren uit een periode toen men lagere hygiënische eisen stelde Kort voor 1940 zat men bovendien in een tijd van de grootste so berheid bij het onderhoud van de gebouwen. Wat het onder houd enz. betreft is er nu een regeling aanvaard, waarbij van 20.tot f 30.per leerling per jaar besteed kan worden voor onderhoud, meubilair en leermiddelen. Thans kan men dus wat meer doen dan vóór 1940. Op de Bevclanden is de toestand van de scholen af wisselend. Er moet nog op gebouwd en gestimuleerd worden, maar we zullen er wel komen. SEMI-PERMANENTE BOUW. Als voorbeeld noemde de heer Kuiper Rilland Bath, waar men eerst geen semie-permanente school wilde. Nu staat er een juweeltje van licht en lucht. Uit Haamstede en Nieu- werkerk op Schouwen en Dui- veland is men .gekomen om dit schoolgebouw te bekijken en het resultaat is dat men nu ook in Haamstede en in Nieu- werkerk zo'n schoolgebouw gaat zetten. Te Bruinisse zullen in 1949 twee nieuwe scholen klaar komen. Te Brouwershaven heeft 'n grote restauratie plaats en te Goes worden enkele loka len voor een bestaande school bijgebouwd en vermoedelijk zal in Schorc (Kapelle) een nieuwe school verrijzen. Wat Terneuzen betreft merk te de heer Kuiper op, dat de toestand daar goed is. Het ge meentebestuur van deze stad heeft zich in de laatste 12 ja ren veel zorg en moeite ge troost voor de huisvesting van het onderwijs. Het plukt daar van thans de vruchten. OP NOORD-BEVELAND. Wat Noord-Beveland betreft was de onderwijsinspecteur de heer A. A. Leenhouts te Mid delburg van mening, dat daar nog veel moet gebeuren. Er staan nog enkele oude gebou wen, die noodwendig een flin ke restauratie behoeven. Na de oorlog is onder meer aandacht besteed aan het sanitair, maar dat probleem kan slechts school voor school opgelost worden, omdat Noord-Beveland geen waterleiding heeft. In Westelijk Zuid-Bevcland werden verscheidene scholen goed gerestaureerd. U'eraard is de toestand niet overal zo goed als bijvoorbeeld, in Ellewouts- dijk, waar een nieuwe semi- permanente school staat, of in Heinkenszand, waar de open bare school na de oorlog in een practisch-geheel-vernieuwd ge bouw kwam. Geconstateerd mag worden, dat het nieuwe complex te 's Gravenpolder (openbare en bijz. school) in de toekomst tot het beste zal behoren op school gebied. In Nieuwdorp bestaat nog behoefte aan een nieuw ge bouw voor de openbare school. Wolphaartsdijk krijgt dit jaar een nieuwe semi-permanente school voor de Geref. Gemeente MEUBILAIR. Als algemene opmerking voor heel Zeeland kan gelden, dat in een aantal scholen, waar de banken nog dateren uit groot vaders tijd, het moment voor vernieuwing van het meubilair thans wel gekomen is. Een tweede algemene opmer king kan zijn, dat men in de geteisterde gebieden, waar ogenblikkelijk ingegrepen moest worden en voor materiaal ge zorgd moest worden, vlotter tot een gesaneerde toestand komt, dan in bepaalde dorpen, waar aan het oorlogsgeweld voorbij ging- PERSONEEL. Tenslotte nog 'n enkele mede deling over de personeelvoor- ziening bij het lager onderwijs. Zag het daarmee in 1947 wat somber uit, voor 1948 is dat meegevallen. Ondanks het te kort aan onderwijzers kon in het afgelopen jaar ernstige stag natie overal in Zeeland verme den worden. Wel is het nodig gebleken, dat een aantal ge huwde onderwijzeressen en ge- pensionneerden bij vacature's tijdelijk hulp bood. wordt de overweldigers tot op ons grondgebied terug te slaan, vragen wy of de arbei ders, het Franse volk, zich tegenover het Sowjetleger an ders zouden kunnen gedragen dan de arbeiders en de be volking van Polen, Roemenië, Joegoslavië, enz." Tevoren had Thorez ver klaard, dat de „U.S.S.R. zich nooit in aanvalspositie heeft bevonden ten opzichte van enig land en dat zij zulks niet kan. Het Sowjetleger, heeft nooit een. volk aangevallen. Het heeft tegen het Duits land van Hitier zijn glorievolle missie van bevrijder der vol ken vervuld en werd door die volleen met vreugde begroet". Werkloosheid bedreigt Berlijn. RECORDDAG OP LUCHTBRUG. De luchtbrug naar Berlijn boek te Dinsdag mot 861 vluchten een nieuw record. Terwijl de vliegers nieuwe records boeken, werken de Westelijke geallieerden nieuwe plannen uit voor verhoging van de luchtaanvoer tot een zodanige ca paciteit, dat een dreigende stop zetting van het grootste deel der industrie der stad kan worden voorkomen. Naar de Britse auto riteiten van de „Industrial Divi sion" meedeelden, is in Berlijn- se industrie thans een situatie in getreden, die reeds voor Aug. van het vorige jaar gevreesd werd: het gevaar voor het sluiten van fa brieken in zodanige mate dat de helft van de arbeiders werkloos zou worden. Men streeft er thans naar de im port op te voeren tot 800 ton grondstoffen en 500 ton kolen. Bij deze aanvoer is het volgens de Duitse schatting mogelijk de in dustrie op de basis van veertig uren per week gaande te houden met de werkloosheid op hetzelfde niveau als voor de vervoersbeper- kingen. Frankrijk eist geen Duits grondgebied. Frankrijk eist geen duimbreed Duits grondgebied. De minister van buitenlandse zaken. Schuman, heeft mij Zondag jl. bij mijn be zoek aan Parijs daarvan de verze kering gegeven, aldus heeft Alt meier. eerste minister van de Rijnpalts, verklaard. V.S. stellen l/2 milliard dollar beschikbaar. Do militaire leiders van de YVesteuropese Unie hebben Washington een gemeenschappelijke lijst van benodigde wa pens voorgelegd. Deze lyst wordt thans door een Ameri kaanse regeringscommissie, geleid door Ernest Gross, assistent-minister van'Buitenlandse Zaken, bestudeerd. Het opstellen van het nieuwe program voor militaire steun Is nog niet gereed, maar het is reeds duidelijk, dat de V.S. niet in staat zullen zyn alle uitrustingen te verschaffen, die Europa in het eerste jaar wenst. Het program voor militaire steun zal naar schatting in het eerste jaar ongeveer l1^ milliard dollar kosten. Onge veer een milliard dollar daar van zal zijn voor de Europese leden *'an het Atlantische Pact, zo meent men te weten. De bedoeling van het pro gram is overal waar nodig militaire steun te verlenen. Het zal gelden voor overeen komstige steun aan Grieken land en Turkye, Latijns-Ame- rika en mogelijk China om vatten. In één opzicht zijn de cyfers misleidend, daar een aanzienlijke hoeveelheid uit rusting voor Europa, overtol lig materiaal zal zijn en te gen veel lagere prijs dan de kostprijs zal worden berekend. Het ministerie zal de gelden verdelen naar de onmiddellij.- ke en toekomstige behoeften, zo wordt verwacht. De Nem York Times sug gereerde Dinsdag, dat Noor wegen waarschijnlijk het eerste Europese land zal zijn, dat een belangrijke hoeveel heid Amerikaanse wapens zou ontvangen. De eerste van de voorge nomen officiële bijeenkomsten Yoego-Slavië stemde met het Westen in. De uitvoerende raad van de we reldgezondheidsorganisatie heeft een beroep op de Sowjet-Unie ge daan terug te komen van haar be sluit uit de organisatie te treden. Dit beroep werd door Joego-Sla- vië ondersteund. De afgevaardigde van Polen het enige ander Oostelijke land, dat in de uit 18 leden bestaande raad is vertegenwoordigd wei gerde het beroep tc ondertekenen, tussen de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Za ken. Dean Acheson. en de ambassadeurs van de landen, die deelnemen aan de beraad slagingen over het Atlanti sche Pact, zal naar verwach ting Donderdag a.s. worden gehouden. Men gelooft, dat op deze byeenkomst snelle vorderingen zullen worden gemaakt bij het gereedmaken 'van het ont werp. Speciale patrouilles door de straten van Praag. Door uitgekozen groepen leden van de communistische partij wordt deze weck de gehele nacht, door gepatrouileerd in de straten van Praag. Ook vrouwen zijn voor speciale dienst opgeroepen. De burgemeester van Praag heelt gewaarschuwd tegen het il legaal vervaardigen van explosiva. Dit werd medegedeeld door de Tsjcchoslowaakse premier Zapo- tocky. Zapotoeky zeide ook. dat het ledenaantal van de communisti sche partij, dat voor Februari j.i. twee millioen bedroeg, thans was toegenomen tot drie millioen. Voorts maakte hij dc namen van vier Tsjechoio waakse politici be kend. die de „organisatoren van de staatsgreep" zouden zijn ge weest. welke de nict-communistt- schc partijen, naar door dc com- nuinisten wordt beweerd, in Fe bruari 1948'hadden willen plegen. VEEL WIND. Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. Matige tot krachtige, lange dc Waddenkust tijdelijk storm achtige Zuidwestelijke wind. Overdag enige verspreide op klaringen en hogere tempera turen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1