PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Het eerste succes op Rhodos Financiële crisis in het land van Péron Scholenbouw in Zeeland D£ BILT In het a,s. seizoen !8.700 H. A. minder voor kleiaardappelen Overeenkomst Israël-Egypte bereikt Vandaag 192e Jaargang - No. 43 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. 8 den Boer. Adj. VV. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn. PLverv.: W Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; t 3.9C p. kw.; fr. p. p. t 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 22 Febr. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 1» ct. per i nra. Minimum p. advertentie f 2.50 «Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels I 1.-. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. i P.Z.C.. Middelburg. Giro nr. Bureaux te Vlissingen; Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10en 51 - Middelburg: Londertse Kaai 29, lel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Maurttsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. CM tel. 28 Andere Arabische landen volgen Er heerste Maandag in Hotel des roses" op het eiland Rhodos, waar de besprekingen tussen de delegaties van Is raël en Egypte gehouden werden, spanning. Beide delega ties en de bemiddelaar van de V.N., dr. Bunche, wachtten op de beslissing van de Egyptische regering. De Joodse delegatie had het ontwerp voor een wapenstilstandsovereen komst reeds goedgekeurd, maar de Egyptische onderhande laars hadden hun goedkeuring afhankelijk gesteld van na dere instructies uit Cairo. Verwacht wordt echter, dat ook de Egyptische regering haar zegen zal geven aan het ont werp. De voornaamste punten uit het ontwerp zijn: 1) de huidige frontlinies zullen „bevroren" wórden. 2) De frontlinies zul len op bepaalde plaatsen door smalle stroken buffergebied worden gescheiden 3) De kust strook langs Gaza blijft in Egyptische handen'. 4) Israël mag troepen in het Oostelijk deel van de Negeb-woestijn houden. 5) Het garnizoen van Falloedja zal worden terugge trokken en de stad overgedra gen aan Israël. Mocht midden deze week. de overeenkomst worden gete kend dan zal spoedig daarna een Transjordaanse delegatie op Rhodos verschijnen. Ook deze delegatie komt onderhan delen over een wapenstil standsovereenkomst. Hoe het met de overige Arabische landen zal gaan, ls nog niet bekend. Zodra echter de twee Russisch dreigement tegenover Noorwegen Wanneer de Noorse rege ring besluit zich aan te slui ten bij het Atlantisch Pact en weigert een overeenkomst met de Sowjet-Unie aan te gaan, zal de Sowjet-Russische re gering haar politiek ten op zichte van Noorwegen, dat tot nog toe als een vrede lievend land wordt beschouwd, moeten herzien, aldus is te Moskou verklaard. Het Sow jet-Russische inzicht werd weerspiegeld in een commen taar van „De Rode Vloot", waarin verklaard werd, dat ,.de Amerikaanse militaristen Noorwegen wensen te zien als een springplank voor een aan val op de Sowjet-Ünle". Een besluit van Noorwegen om tot het Atlantisch PóCt toe te treden zou dus, aldus het blad, als uiterst provocerend worden beschouwd. Eerste vliegtuig zou door Rus gebouwd zijn. Het Sowjet persbureau Tass heeft verklaard, dat de Russi sche uitvinder Alexander Moz- haisky „in 1882 het eerste vliegtuig ter wereld ontworpen, gebouwd en beproefd" heeft. Te Moskou is een tentoonstelling, gewijd aan deze „merkwaardi ge Russische uitvinder'', ge opend. Uitbreiding van handel tussen Oost en West. GEHEIME BIJEENKOMST. De V.S. en 24 Oost- e West Europese landen hebben Zaterdagavond overeenstem, ming bereikt over een pro gram voor uitbreiding van de handel tussen Oost en West. Het program werd uitge werkt tijdens een geheime bij eenkomst van een week van hoge functionarissen van de commerciële en financiële de partementen van de 25 rege ringen. 't Voornaamste pro grammapunt is het besluit, om te trachten lijsten op te stellen van goederen, waar aan de meeste behoefte fs in de handel tussen Oost en West. De conferentie instru eerde de economische com missie der V.N. voor Europa, die de bijeenkomst bijeenriep, een ljjst op tc stellen van goederen, waaraan Europa gebrek heeft. Brief van kardinaal Mindszenty. Naar verluidt, heeft kardinaal Mindszenty, die zich thans in de gevangenis bevindt, een brief aan het Hongaarse episcopaat gezonden, waarin hij op de bis schoppen een beroep zou hebben gedaan te trachten met de re gering tot overeenstemming te komen, daar de huidige ver houding tussen kerk en staat „pijnlijk en gevaarlijk" zou zijn. De Hongaarse bisschoppen zouden Vrijdag bijeengekomen zijn om de brief te bespreken. leis meer sigaren. Het staat vrijwel vast, dat de productie van sigaren voor bin nenlands gebruik, die tot dus verre 36 van die van 1939 bedroeg, per 1 Maart op 40 van dit kwantum gebracht zal worden. sterkste Arabische staten het hoofd in de schoot hebben ge legd, ls de mokkige tegen stand van de andere Arabi sche staatjes van weinig be lang meer. De verzoeningscommissie der V.N. is overigens reeds in Damascus aangekomen voor een informele discussie met de Syrische regering. Televisie op de Peperbus. Op de 80 meter hoge Zwolse ..Peperbus" neemt de heer Bekius thans proe ven met een televisie-appa raat. Philips geeft in Eind hoven af en toe uitzendin gen. welke eigenlijk be stemd zijn voor het experi menterende deel van het Phuipspersoneel en dat be tekent, dat ze berekend zijn op ontvangst binnen een straal van veertig kilometer om Eindhoven. Maar men heeft ontdekt, dat in een enkel geval de beelden ook verder weg opgevangen kunnen worden. Dit is thans ook weer mogelijk geble ken. Op het schermpje van het televisieapparaat, opge steld in de Zwolse toren, dus op ongeveer 100 kilo meter van Eindhoven, zijn inderdaad beeldjes versche nen, weliswaar niet glas- scherp. maar men kon toch onderscheiden wat de Phi lips televisie-zender ver toonde. Grootscheepse manoeuvres van Amerikaanse vloot. Maandag zijn tal van zware kruisers en andere eenheden van de Amerikaanse vloot uit dc Atlantische havens vertrok ken om de grootste manoeuvres te houden sedert het einde van de oorlog. De hoofdschotel van deze oefeningen, die in de Ca- raïbiscfhe zee worden gehouden, is een schijnbombardement met atoombommen tegen oorlogs schepen waarbij de afweer zal worden verzekerd door radio grafisch bestuurde projectielen. Bovendien zullen acht gewone duikboten en zes andere met een schnorkelapparaat uitge rust, worden gebruikt. Meer dan 120 oorlogsschepen, waar onder vliegdekschepen en krui sers. honderden vliegtuigen en 25.000 manschappen van de land-, zee-, en luchtstrijdkrach ten evenals een afdeling Cana dese soldaten zullen aan de manoeuvers deelnemen. Admiraal Blandy, die in 1946 de proefneming, op Bikini leid de, is met het commando belast. Weer acht doden bij guerilla-overval. Van militaire zijde wordt medegc :".celc' iht perso nen werden gedood 5 bur gers en 3 milii oen eci herst-lploeg de wa- terloldin^ nabij Toerwokerto in .1 hinde'-biag Onder de gedode burgers is het hoofd van de wate-' te Pocnvokerto. De militaire clausule in het Atlantisch Pact. De militaire clausule in het voorgestelde Atlantische Pact zal de V. S. niet automatisch tot oorlog verplichten, maar zal verzekeringen bevatten, die zo krachtig zijn, dat niemand het voornemen van het land om agressie te weerstaan verkeerd zal verstaan, aldus wordt uit officiële bron te Washington vernomen. De militaire clausule van het Pact is nog geheim, maar het' verluidt, dat men het er over eens is, dat de ondertekenaars een verzekering moet worden gegeven, dat in geval van een aanval hulp zal worden' gebo den. Het ministerie van buiten landse zaken hoopt het verdrag binnen ongeveer een maand aan het Congres voor te leggen. Het zou vergezeld gaan van een voorstel voor militaire hulp aan de deelnemende West- europese landen ten bedrag 1 van vele millioenen dollars. Tegen de Duitse koopman C. Belschner, die o.m. heeft medege werkt aan de afbraak van de hui zen langs de Stadhouderslaan en de Sportlaan in Den Haag, werd Maandag voor het Haagse Bijz. Gerechtshof 4 jaar gevangenisstraf Kravchenko dient zijn manuscript in. GESTELD IN RUSSISCHE TAAL. Kravchenko heeft thans bij de griffie van de rechtbank, cLe zijn proces tegen „les Lettres Francaises" behandelt, een met de hand geschreven tekst in de Russische taal van „Ik verkoc^ de vrjjheid"# ingediend, alsmiv. de een getypt exemplaar in te Engelse taal en verbeterde drukproeven van de Engelïe uitgave. Dc met de hand gt" schreven tekst is gedeeltelijk in inkt. Pozner, dc schrijver, die als getuige voor „les Lettres Fran- 1 caises" optreedt, en de Russ:- sche tolk van de aangeklaagde partij onderzoeken thans de;e dpcumenten. Het Parijse bureau van Tass meldt dat de So'wjet-Unie aan de Franse regering verzoc! t heeft om uitlevering voor b«> rechtiging als oorlogsmisdadi gers van drie getuigen, die docr Victor -Kravchenko zijn opget x-oepen in verband met zijn pro ces wegens laster tegen „le Lettres Francaises". Labour in Ierland uiteen gevallen. De Labour-beweging in Ier land is thans definitief ver deeld. Medegedeeld is, dat de Laboui-partij van Noord-Ier- land de betrekkingen met de Labourpartij van Eire heeft verbroken. Het besluit van Noord-Ierland volgde op een verklaring van de Labourpar tij van Eire, dat zij thans "een republikeinse partij voor ge heel Ierland is. Joodse protest demonstratie in Berlijn. TEGEN DE FILM „OLIVIER TWIST". Oosteuropese Joden hebben i Berlijn een protestdemon'' stratie op touw gezet tegen de vertoning van de Britse film „Olivier Twist" in Duitse ver sie. Zij wierpen met stenen naar de politie en verschaften zich met geweld toegang tot de bioscoopzaal, waar de film ge draaid zou worden. De demon stranten beweerden. dat de film een anti-semietische strekking had. De politie had de handen vol werk en moest haar toe vlucht nemen tot brandslangen. Zondagmiddag Is Mevr. Fanny Blankers-Koon van haar Australische reis, die ze tezamen met. haar man heeft ge maakt, in ons land teruggekeerd. Wij zien hier het gezin verenigd: Fanny Blankers-Koen (de pleister in de hals, waar ze een verwonding had opgelopen, is nog zichtbaar) met haar kinderen en echtgenoot en... de beide kange- roetjes, die ze voor haar spruiten meebracht. Weer kabinetszitting met dr. Beel. Maandag 'r, het kabinet weer bijeen geweest. De be- slagi" - _n •offend ln- :iesië werden bijgewoond door de Hoge V ertegenwoordi- va- de Kroon, dr. L. J. Naar hei einde van de Amsterdamse havenstaking? stakingsleiding van de Amsterdamse havenarbeiders die morgen zes weken in staking zijn en het bestuur van de Alp. Bcdrijfifbond Transport (E.V.C hebben op een vergadering in Bellevue een voorstel geaaan een schrij ven aan de Scheepvaartvereni ging Noord te doen sturen, waarin de arbeiders zich bereid verklaren het werk Woensdag morgen te hervatten, mits een schriftelijk bevredigend ant woord op dc volgende voor waarden wordt ontvangen: lo. geen enkele rancune-maatregel zal worden toegepast; 2o. na het hervatten der werkzaam heden wordt aan het Amster damse havenbedrijf een nieuwe kern benoemd, welke met de dii'ectie bespreking opent over ploegensterkte en lonen: 3o. de commissie, welke reeds voor de staking werkzaam was, om voor de S.H.B.-arbeiders een betere vergoeding voor nacht- Het Duitse publiek nam over. werk tot stand te brengen za het algemeen een neutrale hou^met spoed haar werkzaamhede ding aan. Men zei; „Dit is een voortzetten, gevecht tussen Joden en Enge?- Dit voorstel werd met over- sen". Er was evenwel geen grotc meerderheid aangenomen. Brits personeel bij betrokken. Inmiddels is de film voorlo'' pig uit de circulatie genomen. Drie Duitse politie-agenten, die door steenworpen gewond waren, zyn naar het ziekenhuis gebracht. Ook verschillende de monstranten liepen verwondin gen op. De fiml is op grond van» de beschuldigingen van antisemi tisme in de Verenigde Staten nimmer voor vertoning vrijge geven. De Staatscourant bevat een beschikking tot vrijlating van de prijzen van toters. makreel, schel vis, kabeljauw, leng, koolvis. wij ting. schol, schar, viskuit en vis iever. vijf jaar geleden werd de binnenstad van Nijmegen door een ge allieerd bombardement geheel verwoest. Ook Enschedé werd zwaar be schadigd; is de geboortedag van Lord Baden Powell (1857). „Voorlichting" over Nederland in de Sowjet-zöne Het in de Sowjet-zóne ver schijnende blad „National Zei- tung" heeft een scherpe aanval gericht op Nederland en het Koningshuis. Volgens de corres pondent van het blad, die zich Dash Trogg noemt, worden in alle Nederlandse steden „bijna van uur tot uur"- protestverga deringen tegen dc Indonesische politiek der regering gehouden en is het volk zeer ontstemd over het feit, dat de regering „slechts om zakenbelangen tc dienen, mannen en zonen in het verderf jaagt". De stad Rotter dam wordt door de schrijver ge kenschetst als „een stad van zwarthandelaren". Argentinië in betalingsmoeilijkheden. Volgens persberichten uit Washington ziet Argentinië, het land tan dictator Peron, zleh gesteld voor een ern stige financiële crisis. De chaos begon na het ontslag van tie kundige econoom Miranda en heeft onder dc Argen tijnse zakenlieden grote onrust verwekt. Dc regering is tian de particuliere exporteurs en fabrikanten 500 millioen gulden schuldig en deze mensen vragen om hun geld. De staatskas echter kjm een dergelijk bedrag niet meer fourneren. De Argentijnse re gering heeft alle mogelijke moeite aangewend om Wall- street tot een lening te be wegen, maar de Amerikanen voelden daarvoor niet veel, aangezien de New Yorkse banken al voor een milliard gulden waarde aan onbetaalde Argentijnse rekeningen heb ben. Perons enige hoop is nu ge vestigd op de Wereldbank en het Wereldfonds. Voor een land als Argentinië, dat sinds de oorlog een uitermate trotse en zelfstandige houding heeft aangenomen, zou dat een ver nedering betekenen. „Ik zou mezelf eerst van kant maken voor ik onze on afhankelijkheid zou opgeven' schreeuwde Peron enkele da gen geleden tot zijn volk. Het tekort aan deviezen wordt echter met de dag groter en op de een of andere manier zal een oplossing gevonden moeten worden. Gezondheidsdienst voor postduiven. Uitgaande van' de Ncd. Post- duivenhouders Organisatie is een stichting ..Gezondheidsdienst voor postduiven" in het leven geroe pen. waarvan de zetel i£ te Maas sluis. Deze stichting is onderge bracht in het instituut van parasi taire- en infectieziekten van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Behalve dat onderzoekingen worden gedaan naar de mogelijk heid tot verkrijging van een ent stof als voorbehoedmiddel tegen verschillende duivenziekten. wordt de leden gelegenheid geboden zie ke dieren op te zenden naar wear deze kosteloos worden be handeld. De voorlopige federale rege ring heeft een besluit vastgesteld inzake de instelline van een verte genwoordigend college en een col lege van dagelijks bestuur voor Batavia. Overigens wordt in rege ringskringen te Buenos Aires beweerd, dat alle berichten over betalingsmoeilijkheden sléchts op vage geruchten steunen, die tot doel hebben een beurspaniek uit te lokken. Ook wordt de schuld gewor pen op communisten en so cialisten, die er op uit zou den zijn Argentinië van het buitenland afhankelijk te ma ken. Ook een wegenwacht voor wielrijders De Ned. R.K. Bond voor het SuS^gcnSn tot°% op- Deskundigen van de Stichting voor de Land- richting van een Wegenwacht voor Wielrijders De opzet is te konten tot een corps fiet sende rijwielreparateurs, die op de voornaamste wegen in ons land gedurende de zomer maanden hulp kunnen verle nen. Reeds werd contact op genomen met de A.N.W.B.. De plannen verkeren thans in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Program 1949 voor Walcheren Ook in 1949 zal er vooruitgang zyn in de huisvesting van de Zeeuwse lagere scholen. Wjj gaven reeds een beknopt overzicht van hetgeen voor West-Zccuwsch-Vlaanderen ver wacht wordt. Na dit geteisterde gebied heeft een ander geteisterd gebied namelyk Walcheren, ook dc volle aandacht gehad. Daarovci kunnen wij het volgende mededelen. Dit jaar zal in Middelburg begonnen worden met de bouw van een nieuwe meisjesschool ter vervanging van de school, die destijds op de Haringplaats stond. Dan zal op 't Zand ge reed komen een complex, dat aan een openbare- en een bij zondere school woonruimte zal bieden. De bijzondere school aldaar is thans ongelukkig ge huisvest en de onlangs gestich te openbare school is onderge bracht in enkele Maycrete--wo ningen. IN SOUBURG. Te Souburg is de huisvesting van de sdholen thans in orde en dat betekent voor deze zwaar getroffen gemeente heel veel. Er is daar voortreffelijk werk verricht, dat nog afgerond zal worden door de de vernieu wing van wat leermiddelen. In Ritthem zal dit jaar de restauratie en verbouwing van de school gereed komen. Vlissingen zal aan het einde van het jaar wat het l.o. be treft over voldoende huisves ting beschikken. In 1949 wor den daar in gebruik genomen: Het complex aan de Grote Markt (bevattend een openba re en een Herv. school en een gymnastiekzaal), een semi-per- manente Herv. school aan de Bloeménlaan. een Finse school als openbare school A en een bouw stelden een schema op. Regering wil geen risico nemen. De bruto behoefte aan klei aardappelen wordt voor het con sumptiejaar 1D491950 geschat op 1.614.000 ton. BIJ gemiddelde op brengsten zal hiervoor ongeveer 70.000 hectare nodig zijn, waaruit blijkt, dat het met aardappelen beteelde klei- areaal in vergelij king met 1948 met 18.700 hectare zou moeten teruglopen. Deze op pervlakte zal voldoende zijn om, onder normale omstandigheden, Finse school als neutrale school. Zijn deze gebouwen gereed dan is het rouleren van klas sen te Vlissingen afgelopen. VERENIGINGSLOKAAL. In Koudekerke zijn twee van de drie schoolgebouwen in or de. De Geref. school moet ver bouwd worden, maar dat werk kan beginnen cn zal dus bin nenkort klaar kunnen komen. Van het oude openbare school gebouw te Koudekerke wordt thans een verenigingslokaal met gymnastiekruimtc gemaakt. "H: Biggekerke zit de Herv school in een noodschool. Er is nog geen nieuw gebouw. De Geref. school aldaar is behoor lijk onderdak. Te Zoutelandc is het sanitair van de Chr. school gemoderni seerd en dc toestand is daar goed. IN WESTKAPELLE In Westkapelle wacht dc openbare school op een nieuw gebouw De thans gebruikte noodschool zal binnenkort moe ten verdwijnen in verband met rooilijnvaststelling. De bijzon dere school is behoorlijk onder,, gebracht in haar eigen geb'-uw. Te Domburg is het geLVnv van de openbare school van verfje voorzien, maar het meu-| bilair eist nog dringend her ziening. een tegelplateau aangelegd wor den, waarvoor reeds toestem ming is verleend. Oostkapelle heeft voor een der beide scholen een uitbreiding met een lokaal nodig. Voor Vrouwenpolder werd he plan tot het zetten van eei nieuw lokaal en voor»de res tauratic van het gebouw de Chr. school goedgekeurd Te St Laurens is de restauratie va het gebouw der Chr. school i een vergevorderd stadium ENKELE WENSEN Te Arnemuiden zijn de beid schoolgebouwen reeds veel ver beterd, maar er blijven wense leven. Te Nieuw- en Sint Joos land wordt voor de beide ver beterde schoolgebouwen no gewacht op modernisering van het sanitair (waterspoeling). T Meliskcrke eist een der schole nog verbetering. Voor Grijps kerke werd een flink restaura tieplan reeds onigc maande geleden goedgekeurd. Tc Aag tekerke bestaan voor de Diaco nieschool nog enige wensen. T Serooskerko, waar de Geref school keurig werd gerestau reerd, zal men bedacht moete zijn op uitbreiding van d Herv. school. Wij besluiten deze kort oorzien in de behoeften van binnenlandse verbruikers en ex port van consumptie- en kleiaard appelen. Dit is een conclusie van deskun digen van de Stichting voor de Landbouw. Men houdt er rekening mee, dat zeven tot acht milliOen Nederlanders de voorkeur geven aan klei-aardappelen. Bulten de vijf weken verbruik van vroege aardappelen, zouden zij bij ver bruik van 2.5 kg. per hoofd per week gedurende 47 weken 880.000 ton kleiaardappelen opeten. Voor export van consumptieaardappelen en poters wordt gerekend op 300.000 ton. Voorts zouden 15.000 ton kleipoters voor dc zandgron den en 150.000 ton poters voor de kleigronden moeten worden ge produceerd. Stelt men daarnaast de veevocderbehoeftc op 269.000 ton. dan komt men tot een bru- tobehoefte van 1.614.000 ton klei aardappelen. GEEN RISICO. Men heeft in dit globale sche ma. dat zowel op vastliggende ge gevens, als op grond van ervaring gedane schattingen werd opgesteld .rekening gehouden met het zo veel mogelyk voorkomen van na delige risico's voor de boer, aan gezien gebleken ls, dat dc over heid geen risico, ook niet voor een groter areaal, dat onder alle omstandigheden voldoende klei aardappelen voor consumptie op zou leveren, wil nemen. Voor de oorlog werd gemiddeld 50.000 ha. kleiaardappelen ge teeld. De toen gebruikte rassen hadden een doorgaans kleinere opbrengst, dan de tegenwoordige, terwijl meestal een overschot aan wezig was. Men zou kunnen uit gaan van de veronderstelling, dat 50.000 ha. dus thans ook voldoen de moet zijn om de grotere bevol king van kleiaardappelen te voor zien. Hiertegenover staat echter grotere vraag naar kleiaardappelen mede veroorzaakt door de- erva ringen met „zwarte" of veeaard appelen uit de oorlog. Ook 't ver bruik per hoofd is Iets gestegen. MEER ZANDAARDAPPELEN. Volgens deskundigen mag uit noodzakelijke inkrimping van het klei-areaal niet dezelfde conclu Koningin Juliana vandaag naar Tyrol. Hel; t i* het voornemen van H.M. de Koningin om vandaag naar Oostenrijk te vertrekken om zleh bij haai man en kinderen te voegen, H.M. zal Prinses Margriet meenemen opdat ook deze met haar zusjes van de hoge lucht zal kunnen genieten. Tegen het einde van de week zal de Koninklijke familie zich naar Zwitserland bege ven, waar zij de gast zal zijn van de gemeente Zerma't. De duur van de afwezigheid van de Koningin zal geheel afhangen van de ontwikke ling van de politieke toe stand. Tijdens de afwezigheid van H.M. zal H.K.II. Prinses WUhclmina de /.org voor haar jongst" kleinkind te Soesty diik op zich nemen. Prins Bernhard en de prin sesjes Beatrix en Irene, wa ren Zondag samen met de. Franse cominissari:; iu Oos tenrijk, generaal Bethouart, de gasten van -et gemeente- besl-m- van d« -ls- stad Imst, 60 km van Innsbruck, ter gelegenheid van het voor- •aarsearnaval. Voor de eerste maal sedert do Anschluss heeft Imst, waar een over vloed van Ne-'^rlandse. Fran se en Oostenrijkse vaandels te zien was, onpleuw dit feest gevierd, dat gekenmerkt werd door de kunstig bewerk te maskers, die tijdens do optocht werden gedragen. Onder de duizenden toeschou wers, die ui' OostVnr'dk, Duitsland en Italië waren toegestroomd, bevonden zich de chefs van de Franse, Brit se en Amerikaanse missies. Nederland had laagste sterftecijfer ter wereld. OVER EEN JAAR 10 MILLIOEN INWONERS. Dezer dagen zijn de cijfer* van de loop der bevolking van Nederland in het jaar 1948 ter beschikking gekomen. Zo blij ken in 1948 87.680 huwelijken te zijn gesloten, hetgeen wel minder is dan in de beide eer ste jaren na de bevrijding, maar toch altyd nog aanzien lijk meer dan het gemiddelde over dc jaren 1936—'39, dat op ruim 69.000 lag. Een zelfde verschijnsel valt waar te nemen bij de geboortecijfers; 1948 248.050, 3936'39: 174 910. Het sterftecijfer van 7,4 per 1000 is het laagste, dat ooit in Nederland werd waargenomen en zelfs is dit een record voor alle landen en alle tijden. Het laagste tot dusver waargeno men sterftecijfer is dat voor d blanke bevolking van Nieuw- Zeeland voor 1932 cn '33, nl. 8,0 per 1000. Een van de oor zaken voor dit Nederlandse wereldrecord ligt In dc gunsti ge leeftijdsopbouw van ae Ne derlandse bevolking. Ook de sterfte onder kinde ren beneden 1 jaar was zeer gunstig, nl. 28,5 per 1000 le vend geborenen. Toch zijn ln dit opzicht de cijfers van Zwe den en Nicuw-Zceland nog iets gunstiger, nl. in 1947 25,0 per 1000 geborenen. Het inwonertal van Neder land steeg in 3948 van 9.716 000 tot 9.870.000. Eind 1949 of be gin. 1950 zal de 10.000.000 be reikt worden. rondgang langs de scholen van s,e len aanzien van het zandaard- Bij de bijzondere school zal I schouwing. Walcheren met de opmerking dat in de niet genoemde plaat sen de toestand goed was o althans niet slechter dan vóó de inundatie. Uit deze opsomming blijkt dat er reeds veel werd verrich en dat er voor 1949 veel op he program staat. Dit wat Walcheren betreft: op het overige Zeeland komen wij nog terug in een slot-be- appel-areaal getrokken worden. Integendeel zal de klei-imkrim- ping gepaard moeten gaan met uitbreiding van het areaal voeder aardappelen op zandgronden, in verband met onvoldoende voeder import en het vervoederen aan varkens, rundvee en kippen op de zandbedrijven zelve. H. M. Koningin Juliana heeft het behaagd het beschermvrouwe- schap te aanvaarden van de Bond van Verenigingen van Colonnes van het Rode Krulskorps. VOORSPELT MINDER ZACHT. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. tc de Bilt, geldig van Dinsdagochtend tot Dinsdagavond. Tijdelijk veel bewolking met voornamelijk in het Noorden en midden van het land enige lichte regen of motregen. Meest matige en langs de Waddenkust vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Op de meeste plaatsen minder zacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1