PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prof. Romme toont zich teleurgesteld Amerika wenst herleving der Duitse scheepvaart Minister Lieftinck over belastingverlaging Het ambachtsonderwijs in Zeeland DE BILT C.H.U. blijft regering steunen Regering werd het eens met dr. Beel. Vandaag VOORSPELT 192e Jaargang - No. 41 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj W de Pagter. Hoofdred.. G. Ballintljn. Pl.verv.: VV Leertouwei en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 Ct. per week; 3.9C p. kw.; £r. p. p. 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 19 Febr. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per •nm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 11.—, Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te Vlissingen Vlamlngstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, teL 102 - Temeuzen: Brouwerljstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel.2t Deze week Deze week heeft na het af treden van de minister van Overzeese Gebiedsdelen, Sas sen, angstige voorgevoelens gebracht, die gelukkig ten dele weer teniet gedaan wer den door de verklaringen, die minister-president Drees en de opvolger van de heer Sas sen, minister van Maarse- veen, in de Kamer hebben af gelegd. Zij hebben weliswaar niet voor volledige klaarheid gezorgd, maar geruststellend was toch zeer zeker, dat Ne derland zich niet onttrekken zal aan zijn verantwoorde lijkheden, Indonesië niet in de steek zal laten en er niet aan denkt om de resolutie van de Veiligheidsraad compleet uit ■te voeren, of het practisch overdragen van het Neder landse gezag aan een com missie der Verenigde Naties te accepteren. Ook de mededeling, dat de republikeinse voormannen, die zich lijnrecht tegen Neder lands plannen verzetten, niet in hun oude positie worden hersteld, is bevredigend. Opgemerkt dient evenwel te worden, dat we hiermede nog niet zo heel veel verder zijn gekomen, omdat er uitdruk kelijk verklaard wordt, wat de Nederlandse regering niet zal doen, maar dat ontbreekt wat zij wel zal doen. keest men echter de offi ciële regeringsverklaring, die Vrijdag in de Kamer is afge legd en die resulteerde uit een zeer langdurig overleg met dr. Beel, dan moet men wel aannemen, dat het plan- Beel ten uitvoer zal worden gelegd. Dit betekent, zoals bekend, dat de souvereiniteit aan een met Nederland In oen unie verenigde republiek der V.S. van Indonesië eerst zal geschieden, als er een fe derale regering is gevormd en dat, na het vormen van deze regering, een rondetafelconfe rentie zal worden gehouden, met alle betrokken groeperin gen. In hoeverre de regering nog zal schaven aan dit plan, moet worden afgewacht. Te hopen is echter, dat er niet langer gedraald zal worden, maar dat kort en bondig aan de Veiligheidsraad een construc tief plan op deze grondslag zal worden voorgelegd. Men bereikt daar in ieder geval mee, dat pijnlijke verklarin gen, zoals die van sultan Ha- mid II wiens woorden ove rigens alleszins gerechtvaar digd waren niet meer wor den uitgelokt. Men geve zich er in Den Haag ter dege rekenschap van, dat er gehandeld moet warden en dat ons interna tionaal prestige reeds zo wan kel is geworden, dat we ver dere knakken niet kunnen doorstaan. Doet men dit, dan is de si tuatie hoopgevender, dan zij was aan het einde der vorige week en zou men gevoegelijk dr. Beel als Man van de Week kunnen beschouwen, omdat.hg stilstand weer wist te veran deren in activiteit. Het buitenland leverde dit maal weinig nieuws, mede doordat in Scandinavië de be slissing nog steeds .niet is ge vallen. In het binnenland vallen echter twee merkwaardige feiten te constateren. Daar is in de eerste plaats het feit, dat de K.L.M. min der omzet, dan in vorige ja ren het geval was. Plesman constateert, dat het moeillij- ker wordt om luchtreizen te verkopen. En daar is in de tweede plaats het feit, dat er in Ne derland aanzienlijk minder ge reisd wordt, dan nog een half jaar geleden het geval was. Wij kunnen in deze twee verschijnselen niets anders zien, dan een overtuigend be wijs; dat de Nederlanden* min der goed bij kas wordt. Tot nu toe hebben wij in een na- oorlogsstemming geleefd. Royaal en weinig spaarzaam. Nu zijn de spaarpotten leeg en de gestegen kosten van het levensonderhoud maken het noodzakelijk, dat men een dubbeltje weer eens omdraait, voor men het uitgeeft. Hoe betreurenswaardig deze verschijnselen ook' mogen zijn •voor K.L.M. en Spoorwegen, voor Nederland als totaliteit zijn zij belangrijk. Want slechts spaarzaamheid en be dachtzaamheid en vermijden van overbodige uitgaven kun nen leiden tot gezonde finan ciële verhoudingen. Dr. Beel Dinsdagavond naar Batavia. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van dr. Beel indien mogelijk Dinsdagavond de terugreis naar Indonesië te aanvaarden. Besprekingen op Rhodos. De vooruitzichten op vrede in Palestina waren Vrijdag goed. Voorspeld werd, dat in het begin van de komende week een wapenstilstandsover eenkomst tusen Israël en Egyp te zal worden getekend. Tweede Kamer Van der Goes van Naiers minder critisch In de Tweede Kamer werden na de korte verklaring van minister van Maarseveen de debatten over de regeringsbe leid' inzake Indonesië heropend met een rede van prof. Romme, de fractieleider van de K.V.P. Ook de andere frac tieleiders kwamen 's middags aan het woord. De heer Romme betoogde, dat zijn gehele fractie het uit treden van de heer Sassen uit het kabinet betreurt. De heer Sassen vervulde zijn ambt met grote toewijding. Hij was een man van grote bekwaamheid en karakter. Spr. betreurde het aftreden door de afbreuk, die hierdoor is toegebracht aan 's lands belang. De heer Romme kan het uittreden van mr. Sas sen niet zien als een „opluch ting" zoals in sommige persor ganen is gezegd. De redenen van het ontslag van minister Sassen waren hem overigens niet duidelijk. Het verschil over de te volgen gedragslijn in zake het Indonesische pro bleem tussen het kabinet en de heer Sassen zal in dit debat niet openlijk kunnen worden uiteengezet. Het zal dus een puzzle moe ten blijven. In de vaas, waar mede spreker het kabinet ver geleek, is een barst gekomen. Ook in het vertrouwen van sprekers fractie in dit kabinet is daarmede een barst gekomen. Spreker wil voor het overige de loop van dit debat afwach ten. Standpunt van sprekers fractie blyft dat van: critisch toezien en constructief mede werken, tenzij de loop van dit debat tot een andere houding zou nopen. Voorts vroeg spreker wat de regerifig wenst te doen, indien de afwijzende houding van de Republikeinse leiders blijft voortbestaan. Zal de regering tot vorming van een interim-regering wil len overgaan eventueel ook zonder de republikeinen? Spre ker hoopte hierop een bevesti gend antwoord te krijgen. Over de houding tegenover de commissie van de V. N. vroeg de heer Romme: Hoe wil de regering voorkomen, dat de ze commissie de volledige lei ding uit onze handen zal ne men? Kan de regering dit voor komen? Is zij hiertoe in staat? Betreffende de status van de Republiek vroeg hij, of de re gering kan verklaren, dat in het oog van Nederland de re publiek niet een internationale status als partij in het geschil heeft, ofschoon zij dit wel heeft in het oog van de Veilig heidsraad. De republikeinse groep mag onze constructieve plannen niet blijven verijdelen. STEUN VAN C.H.U. De heer Tilanus (C.H.U.) kreeg als eerste spreker in de middagvergadering het woordv en betoogde, dat het aftreden van minister Sassen te be treuren is. Het kabinet heeft, gezien zijn heterogene samenstelling, altijd lange tiid nodig om tot besluiten te komen. Spreker vertrouwde, dat de regering nader zal ingaan op de redenen van het ontslag van de minister van Overzee se Gebiedsdelen. De overeen stemming tussen 't kabinet en dr. Beel verheugde hem. Het komt thans aan op de uitvoe- Prof. Romme. ring. Ik hoop, dat de rege ring, hierbij nu streng en zon der afwijkingen zal doen wat zij heeft afgesproken. Een soldaat te velde be moeit zich niet met politiek maar het schokt zijn vertrou wen, indien de achter hem staande regering niet één is. Ook deze overweging had mi nister Sassen moeten bewegen in het kabinet te blijven. De nationale en internati onale moeilijkheden zjjn zeer groot. Wy moeten hierin de regering blyven steunen. Daarom betreurde de heer Ti lanus, dat er een breuk is gekomen in het kabinet en daarmede in het vertrouwen 'an dit kabinet. Wy willen Minister van Maarseveen legde korte verklaring af- De Tweede Kamer kwam Vrijdag bijeen ter voortzetting der behandeling van de begro* ting van overzeese gebiedsde^ len. Minister van Maarseveen legde bij de aanvang de vol gende verklaring af: „In verband met de verkla ring van de minister-president in dc vergadering der Kamer van 16 Februari jl. kan ik thans mededelen, dat de besprekin gen. die gisteren in de verga dering van het kabinet met de Hoge Vertegenwoordiger der Kroon in Indonesië hebben plaats gehad, tot een volledige opheldering hebben geleid. De Iloge Vertegenwoordiger der Kroon verklaarde zich ge heel te kunnen verenigen met het door de regering in deze Kamer uitgestippelde beleid. Omtrent de uitvoering daarvan worden de besprekingen met de Hoge Vertegenwoordiger der Kroon voortgezet". Dr. Beel ten Paleize. H. M. de Koningin heeft Vrij dagochtend de Hcge Vertegen woordiger van de Kroon, dr L. J. M. Beel, op het Paleis Soest- dijk in audiëntie ontvangen. dit kabinet blijven steunen, maar de regering moet dit mogelyk maken door haar da den. Spreker kon geen duidelijk inzicht krijgen uit de verkla ringen van dr. Drees en mr. van Maarseveen, waarom mi nister Sassen eigenlijk moest aftreden. De overgrote meerderheid van het Nederlandse volk zou volgens spreker van mening zijn, dat de Veiligheidsraad geen recht heeft zich met In donesië te bemoeien. Eveneens is het grootste deel van ons volk tegen verder overleg met Dersonen als Sukarno en Hatta. De heer van der Goes van Naters (Arb.) interrumpeer de hierbij: ..ls dit soms een onderwerp voor een volks stemming?" Bevredigend vond spreker ook het afwijzen van de te rugvoering der republikeinen naar Djocja. Critiek had spreker op het plan Beel. Wat betekent het woord: „republiek van Ver. Staten van Indonesië?" Is dit niet tegen de thans geldende grondwet De heer va.n der Goes van Naters verklaarde voorts, dait het critische element In de houding van zijn party t.o.v. de regering iets ver minderd is, mede door het uittreden var mr. Sassen. De plannen van de regering zijn duidelijk uiteengezet in de rede van min. van Maar seveen. (Vervolg op pag. 2) KORTE PREDICATIE NAAMCHRISTENEN. In het rijk der fabelen is de leeuw de koning der dieren. De Bijbel noemt in de parabel van Jotham de druif de koning der planten. En toch heeft de wijn stok als hout niet de minste waarde. De profeet Ezechiël wijst erop, als hij vraagt „of men van haar een pin neemt om er iets aan op te hangen". Minderwaardiger hout is haast niet in te denken. Van riet kan men tenminste nog vlechtwerk maken. De wijnstok heeft prachtig gebladerte en er is haast niets schoners te beden ken, dan een oude muur met wingerd overdekt. Alleen wan neer er de grootste zorg aan besteed wordt, dan blijkt de vruchtbaarheid. Zonder die gro te zorg komt er niets van te recht. Ezechiël wijst de gelovigen erop, dat zij de wijngaard des Heren zijn. Christenen zijn ge plant in goede aarde. God heeft hun ranken uitgespreid tegen de muren van Zijn heiligdom .en alles is gedaan, opdat er vrucht zou zijn. Christus, de Landman gaf Hij en de Heilige Geest, die alléén de zielen vruchtbaar maken. Zijn kerk is over de hele wereld. God werkt aan Zijn kinderen. Dag en nacht, zegt Jezus. Dat kan pijn doen, want Hij snoeit. Snoeien bevordert het vrucht- dragen, het MOET geschieden, want het gaat niet om blad en rank, maar om de vrucht. Is daar murmurering legen de raadselen Gods, die al uw groots opgezette plannen vernietigt, dat ingaat tegen al uw harte- wensen en dan u soms ont neemt, wat u het dierbaarst is? Weet, christen, dat een zorg zame Hand met u bezig is, de hand van een Vader, zegt Je zus. Naamchristenen zijn er velen. Onder alle richtingen en partij schap, in de kerk en in de we reld, op de preekstoel en er on der. Rijk kunnen ze zijn en ze weten niet te geven, arm kun nen ze zijn en ze verlangen naar glorie. Er zijn er, die nooit bidden, nooit de Bijbel opslaan en er zijn er, die heel lang bid den en altijd de Bijbel open op tafel hebben liggen. Uiterlijk alles gezondheid en fleur, groen en sap in overvloed. Maar geen vrucht. Totdat zelfs blijkt, dat het geloof geen wortel had en de verdorring komt. Aan de vrucht zal men u ken nen, zegt Jezus. Zierïkzee. A. N. PIJN ACKER HORDIJK. Opzienbarend plan van generaal Clay. Volgens het nummer van deze week van het gewoonlyk goedingelichte Amerikaanse blad „Business Wreek" wenst generaal Clay, dc Amerikaanse gouverneur voor* Duitsland, dat de scheepsbouw in Duitsland wordt hervat, dat alle beperkingen, welke de Duitse scheepvaart ingevolge de wa penstilstandsvoorwaarden zijn opgelegd, worden opgeheven, en dat de Duitsers wordt toegestaan een onbeperkt aantal schepen van iedere gewenste grootte en snelheid te bouwen en te exploiteren. ogenblik wachten op de be slissingen van minister Ache- son en president Truman. Naar het blad voorts weet mede te delen, wordt het plan nog zorgvuldig geheim gehou den. Zelfs zou minister Ache- son nog niet het gedetailleer de plan van generaal Clay hebben ontvangen, dat voor ziet in uitbreiding van de Duitse koopvaardijvloot met een aantal vrachtschepen van 10.000 ton en een mailboot van 35.000 ton. Achter de schermen zou zowel in Ame rika als in Europa reeds fel tegen het plan zgn geprotes teerd. Generaal Clay heeft zijn voorstel de vorige maand te Frankfort aan de Engelsen en de Fransen voorgelegd, al dus het blad. Deze zjjn hier tegen uiteraard ten sterkste gekant, evenals Nederland, Noorwegen, Denemarken en andere grote zeevarende lan den. Een desbetreffend voorstel van generaal Clay zou reeds zgn goedgekeurd door de Amerikaanse minister van de fensie, tForrestal, en op het is het 300 jaar gele den dat de Nederlandse vice-admiraal Mathijs Gillesz uit Kampen in de dag bij Guararapes in Brazilië sneuvelde. - MORGEN ..,.is het 7 jaar geleden dat de Japanners land den op Bali en Timor. Gesneuveld in Indonesië. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerap porteerd KONINKLIJKE MARINE. Mar. Ill z.m. B. van Steveninck, Rotterdam. KÖNINKL. LANDMACHT. Sold. G. N. Buren, Oude Nie- dorp; sold. A. L. Bax, Amsterdam: sold. G. L. Jansen, Arnhem; sold. W. van der Snoei. Bolsward; korp. H. G. Wijnands, Soest; sold. L. A. Wijsbeek, Hengelo. K.N.I.L. Man. sold. 2e kl. inf. Sagar; Soend. korp. inf. Aatma; Jav. sold. 2e kl. Slamet; Man. sold. 2e kl. Kasan; Tim. sold. 2e kl. inf. J. Lobo: Man. sold, le kl. infT N. T. Poli; Man. sold. 2e kl. inf. J. Wa- toegigir; Mil. sold, genie Kasmin: mil. sold, genie Sirat; luit.-kol. E. Pesch; Man. sold, le kl. inf. H. P. Mait; Amb. sold, le kl. M. Sia- haija; Mad. sold, le kl. inf. Fai; sold, le kl. K. Deüten. WET OP DE BEDRIJFSWINST. Zwaardere druk van de omzetbelasting. Wij ontlenen aan de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffende de begroting van financiën: Met betrekking tot de thans aanhangige belasting-vraagstuk ken zal "de regering zich eerst moeten beraden over het com plex van verscheidene met elk ander in verband staande en op zeer verschillende wijzen in elkander, grijpende maatregelen, ook in het kader van de loon- 7 ambachtsscholen en 7 avondscholen. Zeeland is in het gelukkige bezit van zeven ambachts scholen en 7 nijverheidsscholen. Behalve in Oostburg en In Hulst waar verbetering op komst is zgn de scholen ondergebracht in frisse, behoorlyke gebouwen. Over de wyze waarop het onderricht gegeven wordt door 't leraren corps, heerst eenstemmige tevredenheid. We mogen dan ook constateren, dat deze scholen in de Zeeuwse behoefte voorzien. Ze doen zelfs meer dan dat, want er zijn enkele vakken, waarvoor wellicht méér leer lingen worden opgeleid dan straks geplaatst kunnen worden. Goed gehuisvest. De grootste ambachtsschool is gevestigd te Middelburg; zij telde het vorig jaar 318 leerlingen. Daarna kwam Goes met 238 leerlingen, Ter- neuzen met 214, Zierikzee met 157, Hulst met 147 en Oost burg met 95 leerlingen. Vlis- singen moeten we afzonderlijk noemen, want de ambachts school te Vlissingen is een school van een afwijkend type. In deze school ligt het zwaartepunt op het theore tisch vakonderwijs, dat be hoort bjj het leerlingenstelsel. De Vlissingse school heeft 134 leerlingen. Totaal hebben de Zeeuwse ambachtsscholen 1303 leer lingen. De avondscholen heb ben 974 leerlingen, verdeeld als volgt: Middelburg 287, VJisslngen 136, Terneuzen 196, Goes 117, Zierikzee 99, Hulst 82 en Oostburg 57. IN OOSTBURG Twee ambachtsscholen in Zeeland zitten in moeilijkhe den, namelijk, de scholen in Oostburg en Hulst. Wat Oostburg betreft zou men graag een nieuw perma nent gebouw wensen, maar de kosten daarvan zijn begroot op circa .3 ton en het is niet te verwachten, dat voor een school van omstreeks 100 leerlingen een zo groot be- dirag zal worden toegestaan. Daarnaast bestaat echter de moeilijkheid, dat men voor een semi-permanente school een groot terrein nodig heeft en dat brengt ln Oostburg ook weer moeilijkheden mee. Vaststaat echter, dat er een gebouw komt, hetzij perma nent, hetzij semi-permanent, IN HULST In Hulst is de verbouwing en uitbreiding van de school thans in volle gang. Beide scholen zijn reeds eer der voorzien van moderne ma chines voor bepaalde vakken en wanneer we hierbij even opmerken, dat alleen voor de jeugdige metaalbewerkers een werkplaatsinrichting van ca ƒ50.000.— nodig is, dan blijkt daaruit wel, hoe kostbaar het ambachtsonderwijs soms kan zijn. Overigens wordt voor alle ambachtsscholen thans ook in Zeeland de noodzaak van ver nieuwing der machines beke ken. DE VAKKEN Uit de leèrlingenstatistiek van de Zeeuwse ambachts scholen blijkt, dat de grootste belangstelling uitgaat naar metaalbewerking en houtbe werking. Er warén in Oct. 1948 ingeschreven: 365 jonge metaalbewerkers, 313 timmer lieden. 218 auto-monteurs, 169 electriciens, 73 schilders, 17 metselaars (alleen Middel burg leidt in dit vak op) en 14 textiel-werkers (alleen Hulst heeft deze cursus). De cijfers tonen aan, dat het vak auto-monteur overbe zet is. Wellicht zal voor dit vak in de toekomst een zéke re rem aangelegd moeten worden. Daarentegen is het vrgwel niet doenlijk leerlingen naa.r de textielcursus in Hulst te trekken, hoewel men toch enige verwachtingen van het textielvak heeft. Wij tekenen hierbij aan, dat in de bovenstaande cijfers niet dé gegevens van de Vlis singse ambachtsschool zijn verwerkt, omdat deze een ge heel apart karakter heeft. DE GROEI Geconstateerd kan worden, dat het ambachtsonderwijs in Zeeland niet die opmerkelijk- snelle groei vertoont, welke zich in sommige andere pro vincies voordoet. In Brabant en Limburg is de drang naar ambachtson- derwgs veel sterker en dus ook de noodzaak om hetzij nieuwe scholen op te richten, hetzij bestaande scholen uit te breiden heel wat groter. Voor Zeeland ligt een uit breiding van het aantal am bachtsscholen en avondscho len niet in de verwachting. Zou het aantal leerlingen toe nemen, dan zou men de leer lingentoename ln de eerste plaats door vergroting van de bestaande schoolgebouwen willen opvangen. Er is zelfs een school in Zeeland, die op het ogenblik nog enige ruim te over heeft. Een poging om avondschool- onderwijs in de stad Tholen te oirganiseren, moest ge staakt worden. Jongelui van het eiland Tholen blgven dus aangewezen op Bergen op Zoom. Ook het avondschoolonder- wijs schijnt wel evenals het ambachtsschoolonderwijs zjjn juiste locatie in Zeeland ge vonden te hebben en vrgwel gestabiliseerd te rijn. Beide takken van onderwijs vertonen een beeld van rusti ge ontwikkeling, waarbg het soms opvallend is hoeveel moeite leerlingen uit de dor pen zich getroosten om het onderwys in de grote plaat sen te volgen. .Daaruit en ook uit tal van andere verschijnselen blijkt, hoezeer dit onderwijs in Zee land wordt gewaardeerd. en prijspolitiek, van welke maatregelen de voorbereiding noodzakelijk tijd vergt. Uit dit complex van maatre- felen kan worden gelicht de iscale vaststelling van de be drijfswinst, waaromtrent bin nenkort een wetsontwerp kan worden tegemoet gezien. De minister zet uitvoerig uit een, dat er geen aanleiding be staat bij het bepalen van het belastingvrije minimum of bij het bepalen van samenstellende bestanddelen van het zuiver inkomen rekening te houden met de beweerde ongunstige so ciale positie van de kleine zelf standigen. In de overtuiging dat zyn be leid niet wordt gekenmerkt door het maken van gebaren, valt het de minister niet moei lijk de leden, wier hoop op de aangekondigde belastingverla ging is gevestigd, reeds thans te verklaren dat die hoop, in dien de van hem te verwachten voorstellen worden aanvaard, niet ijdel zal blyken te zijn. Naar de mening van de mi nister is het niet wenselijk thans tot afschaffing van de verplichting tot dividend-beper king en van de daarmede in verband staande superdividend belasting over te gaan. Er komt een wet op de dividend-beper king. De economische samenwerking tussen Nederland. België en Luxemburg zal ook op het stuk der belastingopbregnst van in vloed zijn. Het is zeer wel mo gelijk, dat bij bedoelde samen werking de druk van de omzet belasting in Nederland zal toe nemen. De minister is ook van me ning dat het van de de behan deling ten departemente af hangt, inhoeverre van de na-in- levering van bankbiljetten van 500 en 1000 in de practijk een bevredigende regeling wordt bereikt. Treinramp in Frankrijk. Als gevolg van een botsing te Port d'Atelier, in het Franse departement Haute Saone, tus sen de expressetrein Nancy Dijon en een locomotief, zijn, naar gemeld wordt. 12 perso nen gedood en vele anderen gewond. Reddingsploegen waren bezig dc lijken der slachtoffers los te zagen uit" de wrakstukken van twee wagons, die uit de baan waren geslingerd. Tien jaar geëist tegen - Kicken. Tegen dc oud-illegale wer ker Kicken, die kort voor de bevrijding een vrouw neer schoot, die hem in 1942 aan de Duitsers had verraden, eiste de procureur-fiscaal bij het Haagse Gerechtshof Vrg- dag een gevangenisstraf van tien jaar met aftrek. De procureur-fiscaal, mr. Versteeg, noemde deze ver dachte een zeer gevaarlijk mens. die weliswaar zeer an ti-Duits was, maar toch vele. slechte eigenschappen met de- Duitsers gemeen had. Hij ia schuldig aan de dood van verschillende personen en ook op de dag der bevrijding liet hij nog iemand van het leven beroven, hetgeen mr. Ver steeg, een schanddaad noem de. Indien het destijds uitge brachte rapport Kicken niet sterk verminderd toereke ningsvatbaar had genoemd, zou spr. niet geaarzeld heb ben levenslang te eisen. Deze man is zich nog steeds van geen schuld bewust en dat is voor zijn troebele geest ook niet mogelijk. De rechtbank veroordeelde Kicken destijds tot -1 jaar ge vangenisstraf. Arts betrokken bij moord. Reeds geruime tgd liepen er ir; Friesland geruchten over. de arrestatie van de arts de J. uit Kollum, in ver band met het vinden van 't Igk^van de verpleegster mej. Na de dood van mej. V. had deze arts zijn practgk te koop aangeboden en was hij als militair arts naar In donesië vertrokken. On der arrest werd hij naar ons land teruggevoerd en te Leeuwarden ingesloten. Het onderzoek in deze zaak was uiterst moeilijk. Talrijke ma len werd de verdachte aan een verhoor onderworpen, zonder dat dit resultaat had. Thans heeft de J. echter medegedeeld, dat er inder daad sprake van moord is en hij hierbg was betrokken. Een lies zwavelzuur sprong stuk. Te Almelo sprong Vrijdag ter hoogte van het algemeen zie kenhuis een fles zwavelzuur tijdens het transport naar het station uit elkaar. De gevolgen waren ernstig. Het zwavelzuur stroomde over de straat en ver schillende fietsers, die niet on middellijk begrepen wat er ge beurd was, reden over de met zwavelzuur bedekte weg. Zij slipten daardoor cn kwamen te vallen. Vijf mensen, drie vol wassenen en twee kinderen werden hiervan het slachtoffer. Hun kleren verbrandden en zg liepen ernstige brandwonden op. Voorzover thans valt na te gaan is er voor de slachtoffers geen sprake van levensgevaar. TIJDELIJK ENIGE REGEN. Toenemende bewolking met tijdelijk enige regen. Aan de kust vrij krachtige, elders ma tige wind tussen Zuid en West. Iets lagere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1