PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Regeringsverklaring wordt Vrijdagmorgen afgelegd Oekrainse getuigen, die ook de vrijheid kozen BILT Prachtige nieuwe boten voor de provincie Vandaag De Sowjet-Unie verlaat gezondheidsorganisatie der V.N. 2 M aart wordt de „Koningin Juliana'' te water gelaten DE VOORSPELT 192e Jaargang - No. 39 Dagblad, uitgave van de Ftrma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B den Boer AdJ W d? Pagter Hoofdred. G BaUintyn, Pl.verv.. W Leertouwei en H A Boss hardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct pei week; t 3.9G p kw.; fr p. p. 14.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 17 Febr. '49 ADVERTENTIEPRIJS; 18 ct. per nm. Minimum p. advertentie f2.50- Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg Bureaux te Vlissingen Vlamtngstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr.2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160, tel.28 Harde waarheid De verwachting:, dat het werkloos blijven van de Ne derlandse regering Inzake 't Indonesisch probleem ons prestige een ernstige knak zou geven, is helaas volko men bewaarheid. Een man als Sultan Hamid II, die van den beginne af aan een evolutionist is ge weest en in het belang van Indonesië zelf een geleidelijke ontwikkeling voorstond, heeft thans, na het aftreden van minister Sassen, verklaard, diep teleurgesteld te zijn door de Nederlandse houding. Deze verklaring is pijnlijk voor iedere goede Nederlan der. Van alle beloften en alle goede voornemens is tot dus ver niets gekomen, er is se dert de militaire actie in De cember alleen maar een stil stand geweest en Hamid II wijst daarop en constateert „dat de Nederlandse regering die het tot in den treure ik herhaal: tot in den treure heeft gehad over haar verantwoordelijkheidsbesef jegens deze gebiedsdelen, blijk baar niet bij machte is ge- wepst, om alle consequenties te overzien, welke zouden voortvloeien uit het inzetten der tweede politiële actie, het geen men zou mogen ver wachten van een regering, die zichzelf respecteert. Voorts, dat zij, na deze consequenties tc hebben ervaren, daarvan zeer beslist terugschrikt en dit vervolgens toeschrijft aan een college dat tot dusver al tijd heeft gestreden voor een ontwikkeling langs evolution- naire weg. Velen onzer vra gen zich thans af of Neder land misschien bang is, dat de voor de wederopbouw van Nederland zo broodnodige Marshall-hulp zal worden stop gezet. Het spijt mij, dat ik dan moet constateren, dat Neder land op het kritieke ogenblik niet in staat blijkt te zijn, een regering met ruggegraat voort te brengen. Ik herinner mij de woorden van minister Stikker, dat slechts algehele uitputting Nederland er toe zou kunnen brengen, om van de ingeslagen koers af te wijken". Sultan Hamid ^ag nog slechts twee mogelijkheden, namelijk dat de Nederlandse regering thans door dr. Beel zal worden overtuigd van het feit dat uit voering van de volledige reso lutie van de Veiligheidsraad niet mogelijk is of dat de Nederlandse regering zal heen gaan. Hij zeide, er vertrouwen in te hebben, dat de eerste mo gelijkheid zal worden verwezen lijkt. Sultan Hamid heeft harde woorden gebruikt, maar men zal moeten toegeven, dat het verwijt verdiend is. Dat het kabinet Drees, waarvan zo veel verwacht werd juist ten opzich te van Indonesië alle doelbe wustheid kwijt schijnt en in- plaats vèn zoals verwacht werd opbouwend werk te leveren, in niets doen is vervallen, is een bittere teleurstelling en brengt het Nederlandse belang ernsti ge schade toe. Alles zou beter zijn geweest, dan dit ontmoedi gende niets doen. De minister en de slagers. De voorzitters van de vak groep Slagerij en de vrije or ganisaties hebben een audiëntie gehad bij minister Mansholt Deze toonde zich bereid na te gaan of de slagers op eniger lei wijze tegemoet kunnen wor den gekomen. Hy gaf toe, dat de boeren meer op melk dan op vlees werken, maar op de duur zal de verhouding kunnen wor den hersteld. De minister wenst na opheffing van de distributie een felle concurrentiestrijd te voorkomen en heeft om advie zen hieromtrent gevraagd-. is het 15 jaar ge leden, dat Koning Al- bert van België te Mar- ché les Dames bij Na men op tragische wijze om het leven kwam. is het 100 jaar gele den dat Koning Willem II te Tilburg overleed. Distributie Surinaamse rijst begonnen. Woensdag is een begin ge maakt met de verzending van de Surinaamse rijst, die, zoals bekend, met een gulden per kg. toeslag en enkele onkosten voor maximaal 2.10 per leg. wordt gedistribueerd, ten bate van het Wilhelminafonds voor de t.b.c.- bestrijding in Suriname. Stakende havenarbeiders ontslagen. Twee honderd van de sta kende bootwerkers, in dienst van een aantal scheepvaart bedrijven in de hoofdstad, zijn ontslagen, zo deelt de Scheep- vaairtvereniging Noord mede. Eersi overleg mei dr. Beel Hij zou niet aftreden De regeringsverklaring over de Indonesische politiek is weer uitgesteld en zal thans Vrijdagmorgen 11 uur in de Tweede Kamer worden afgelegd. Do regering wil eerst overleg plegen met dr. Beel, die inmiddels in Nederland is gearriveerd. Dit deelde Dinsdagmiddag de voorzitter van de Kamer mede en de leden gingen hiermee accoord. Voordat men echter overging tot de voortzetting van de de batten ovor de begroting van Overzeese Gebiedsdelen kreeg de ministc-r-president, dr. Drees, het woord voor het afleggen van een korte verklaring over het aftreden van minister Sassen. Dr. Drees zette in het kort uiteen waarom de debatten vorige week Woensdag moesten worden onderbroken. Het verschil van gevoelen omtrent het te geven antwoord noopte det regering om uitstel te verzoeken en eerst zich intern te beraden. Het gehele Indonesische beleid kwam hierbij ter sprake. Het kabinet stond ook voor de noodzaak de hoge ver tegenwoordiger van de kroon, dr. Beel, uitvoerig in te lichten en te instruéren. Een uitvoerig telegram aan dr. Beel werd op gesteld en behandeld. Hierbij ontwikkelde de heer Sassen ech ter denkbeelden met betrekking tot het internationale aspect van het Indonesische beleid, waarmede de overige leden van het kabinet zich niet konden verenigen. Daarom meende de heer Sassen bij zijn reeds eerder geuit voornemen te moeten blijven en ontslag te moeten nemen. Dr. Drees betreurde het, dat in deze moeilijke omstandigheden de eenheid van het kabi net -niet kon worden gehandhaafd, doch de handhaving van een louter uitwendige eenheid zonder inwendige zou de rege ring zwak en besluiteloos maken. Reeds eerder waren spannin gen in het kabinet ontstaan, niet over pricipiële vragen doch over vragen van practisch beleid. „Geen politieke partij-tegen stellingen hebben echter het kabinet beheerst", aldus dr Drees. De Kamer heeft recht op een klare uiteenzetting, maar de re gering verzoekt hiermede te mogen wachten tot dat overleg zal zijn gepleegd met dr. Beel. V.N.-COMMISSIE NAAR BANKA. Aneta meldt, dat de com missie der V.N. Donderdag ochtend naar Banka zal ver trekken voor een bezoek aan de republikeinse leiders. De commissieleden worden verge zeld door zeven republikeinse autoriteiten uit Batavia en zullen informele besprekingen voeren met betrekking tot de resolutie van de Veiligheids raad. Dr. Beel. op Schiphol. Woensdagmiddag om 3 uur landde op Schiphol de „Cura sao" met aan boord dr. Beel en de directeur van zyn kabinet, dr. P. Koets. Zij werden ver welkomd door de ministers van Schalk, Mansholt en Rutten Tegenover de pers deelde dr. Beel mee, dat hij op dit ogen blik moeilijk een verklaring kan afleggen over de huidige politieke situatie. Het verzoek van de V.N.-commissie aan de Veiligheidsraad om de instel ling van de interimregering uit te stellen, was hem nog onbe kend: hij noemde het zeer gunstig. Uiteraard werden hem ook vragen gesteld over de geruch ten omtrent zijn ontslagaan vrage en de stemming in Bata via. Letterlijk antwoordde hij: „Begrippen als „hopeloos'' ko men niet in mijn woordenboek voor. Zo er sprake zou zijn van mijn aftreden, dan was ik niet naar Nederland gekomen voor besprekingen. Wacht U maar rustig af." Dr. Beel achtte de militaire situatie bevredigend en de houding van de bevolking in het algemeen in overeenstem ming met de verwachtingen. Het Banka-incident is volgens hem afgedaan Er bestaat een geregeld contact tussen het B. F.O. en de republikeinen. Clay verzocht terug trekking Sowjet-missie. De Amerikaanse gouver neur in Duitsland, generaal Clay, heeft per brief zijn Russische collega maarschalk Sokolovsky verzocht de Rus sische repatriëringsmissie in de Amerikaanse zóne per 1 Maart terug te trekken. Deze missie bestaat uit vier offi cieren en vier manschappen. De Amerikaanse autoritei ten achten het werk van deze missie verder van geen nut, omdat er practisch geen Russische burgers meer zijn in de Amerikaanse zóne, die vrijwillig willen repatriëren. Kort tevoren had Soko- lovski verklaard, dat het werk der missie onmisbaar was.. Dr. Beel is in Nederland aange komen voor overleg met het kabinet. Twee vliegtuigen der Ver. Naties vermist. In Palestina worden twee vliegtuigen van de Ver. Naties vermist, een Dakota en een Consol. De Consol verliet Maandag de Libanese hoofdstad Beiroet en kwam niet op de plaats van bestemming aan. De Dakota startte Dinsdag van het vlieg veld van Annam, de Transjor- daanse hoofdstad om het ver dwenen vliegtuig te zoeken. Ook van de Dakota werd ech ter verder niets meer gehoord. Functionarissen der V. N. te Haifa verklaarden, dat dit „een ernstige en delicate zaak" be trof. Volgens een bericht uit Jood se bron hebben Syriërs op de Dakota gevuurd. Secretaris Britse ambassade te Warschau overvallen. Een secretaris van de Britse am bassade te Warschau is naar het ziekenhuis vervoerd met drie ko- gelwonden. De aanval op zijn woning, een eenzaam landhuis op 25 kilometer afstand van Warschau, werd ge daan door twee gemaskerde per sonen, die geld eisten. EEN ONAANGENAME VERRASSING. De Sowjet-Unie, de Oekrain e en Wit Rusland hebben zich teruggetrokken uit de wercldg ezondheidsorganisatie, een van de elf speciale organisaties van de V.N. Dr. Brook Chisholm, direc teur van de organisatie, ver klaarde. dat de genoemde lan den in gelijkluidende .telegram men van hun besluit kennis hadden gegeven. De drie landen verklaren, dat „de taak in ver band met internationale maat regelen ter voorkoming en con trolering van ziekten en met de verspreiding van resultaten der medische wetenschap door de organisatie niet op bevredigen de wijze, wordt uitgevoerd". Bovendien drukten de kos ten van de „uitgebreide admini stratie" te zwaar. Chisholm had geweigerd de uittredingen te accepteren en Kaas blijft op de bon. In handelskringen blijkt men hier en daar aan het feit, dat het kaasrantsoen van 30 Ja nuari af in verband met een tijdelijke verlaging van het vleesrantsoen aanmerkelijk is verruimd, de conclusie te verbinden, dat de kaasrantsoe nering en -distributie zal wor-, den opgeheven en dat dus aan het beheer van de distributie bescheiden geen zorg meer zou behoeven te worden besteed. Er wordt thans van officiële zijde de aandacht op geves tigd, dat het niet de bedoeling is deze rantsoenering op korte termijn op te heffen. de drie regeringen verzocht hun mededeling voor te leggen aan de bestuursraad van de organi satie. die Maandag aanstaande te Genève vergadert. Verder heeft Chisholm aan al le ledenstaten een telegrafische oproep gericht tot gezamenlijke actie om de drie landen er toe te bewegen zich over hun be sluit te beraden. Het besluit van de Sowjet- Unie was èen volkomen ver rasing. Zweden teleurgesteld over Joods onderzoek. De Zweedse consul te Je ruzalem, Widar Bagge, heeft tegenover Mosje Sjertok, de Israëlische minister van bui tenlandse zaken, uiting gege ven aan „de Zweedse teleur stelling over het negatief re sultaat van de Israëlische na- spoiringen inzake de moord op graaf Bernadotte in Sep-, tember j.l." Zweden kan niet neutraal blijven. „Zweden zou in een toe komstige oorlog niet neutraal kunnen blyven. verklaarde Woensdag de Zweedse pre mier Tage Erliander. „Het is gemakkelijk te zeg gen, dat wij buiten een toe komstige oorlog zouden kun nen blijven", zeide hij, „doch de Zweedse autoriteiten de len dit inzicht niet. De tijd is echter nog niet gekomen om alles op te geven en slechts op hulp van buitenaf te wachten." Proces Kravcheniko Verklaringen over hongersnood en vervolging. Woensdag ontbrak Kravchenko op het appèl. De schrij ver mn „Ik verkoos de vrijheid" lijdt aan een maag kwaal en kon dientengevolge de laatste zitting van deze week niet meemaken, hetgeen overigens een rustiger sfeer ten goede kwam. Er kwamen dit keer uitsluitend pro- Kravchenko getuigen aan het woord, die stuk voor stuk bevestigden, dat de inhoud van het betwistte boek de waarheid weergeeft. Eén daarvan was mevr. Gomienka, die gedurende 25 jaar het ambt van secreta resse in een grote fabriek te Dnjepnopetrovsk waarnam. Zij kende Kravchenko se dert 1925. Hij was een ern stig autodidact, die dikwijls naar de bibliotheek kwam om „te studeren", verklaarde zij. „Zyn foto verscheen dik wijls in de plaatselijke bla den." Zij verhaalde voorts hoe zij door de N.K.V.D., de Sovjet- staatspolitie, was geprest tot geheim werk. Zy kreeg op dracht vijf personen te be waken. Zy moest met hen theedrinken en de N.K.V.D. op de hoogte houden van hun politieke gesprekken. Eén van deze viif personen was een zekere Wassiljenko. Wassiljenkö. die daarna naar de getuigenbank werd geroepen, beweerde echter, dat mevr. Gornienka's ver haal gelogen was. Zij kwam niet vaak bij mij! De volgende getuige, de arts mevr. Kasjinka verhaal de in het Oekrains van haar lijdensweg als ontheemde. Bo vendien gaf zij de reden aan, waarom zij na de Duitse ca pitulatie niet naar haar land terugkeerde. „Wij hadden angst", zeide zij met nauwelijks hoorbare stem. In korte zinnen gaf zij vervolgens een beeld van J- Middel tegen zeeziekte Dr. Leslie Gay en dr. Paul Carliner hebben een middel tegen zee ziekte gevonden. Het nieuwe product, dat dra mamine heet, is onlangs beproefd op een aantal soldaten, die zich per schip van New York naar Bremen begaven. Tijdens de overtocht, die bijzon der zwaar was. werd slechts 2% van de sol daten, die dramamine hadden ingenomen, zee ziek. Dramamine werkt te vens praeventief. Het kan gebruikt worden om alle ziekten en onlustgevoe lens in treinen, vliegtui gen, auto's enz. te voor komen. "V In één vaart kunnen 75 auto's meegenomen worden Wanneer straks de nieuwe ferryboot „Koningin Juliana" voor de vaart gereed zal zyn en een paar maanden later ook haar zusterschip, dat nu nog als de „215-11" op de helling staat, zal Zeeland voor zyn grote veerverbindingen over Ooster- en Westerschelde weer de beschikking hebben over een vloot, welke aan alle eisen voldoet, ook al zal voor reserve nog wel eens een keertje een Moerdijk-pont dienst moeten doen. Trouwens: ook wanneer tegen het einde van het jaar de „Prins Hendrik" weer kan varen, is er nog geen afzonder lijke reserve voor Kruiningen-Perkpolder en nog een nieuw schip er by, blijft voorlopig nog de wens van de directeur van de Prov. Stoombootdiensten. Met de „Koningin Juliana" loopt alles op het ogenblik naar wens en het ligt in de bedoeling dit prachtige schip op Woensdagmiddag 2 Maart van stapel te doen lopen. De tewaterlating zal dan geschie den door de echtgenote van dc Commissaris der Konin- fin. mevr. Casembroot-v. d. 'eltz. Gerekend wordt, dat de provincie het schip op 15 Maart van de werf kan over nemen en dan zal, na ver schillende proefnemingen, de „Koningin-Juliana* op 15 Mei, by het begin van de zomer dienstregeling, haar uurdienst tussen Vlissingen en Breskens kunnen gaan varen: een oversteek in iets minder dan 20 minuten, 10 minuten voor laden en lossen en dan weer terug. PRACHTIG SCHIP Wy zijn in de gelegenheid geweest eens een kijkje aan boord te nemen. Natuurlijk wordt daar nog met man en macht gewerkt, want op 2 Maart, bij de tewaterlating, moet het schip practisch af zyn. De heer G. J. de Jonge, directeur van de Prov. Stoombootdiensten, vertelde ons, dat de „Koningin Julia- na" eigenlijk practisch een geheel nieuw schip is, ook al is zij ontstaan uit de „Prinses Juliana", die voor de oorlog al in aanbouw was. Overleg met Wederopbouw, voor welks rekening de kos ten van herstel kwamen, heeft er toe geleid, dat een geheel nieuw schip opgezet kon wor den, waarbij de provincie na tuurlijk het verschil in kosten voor haar rekening moest ne men. En wat is er nu van het oude schip overgebleven Weinig meer dan de schroef- ramen die nog vergroot moesten worden in verband met de keuze van omkeerbare schroevon van het Schelde, patent cn de drie hulp. motoren, waaraan er één t.z.t. nog door een nieuwe vervan gen zal worden. In zijn oorspronkelijke op zet zou de „Prinses Juliana" ruim 65 m. lang zijn gewor den, 12.70 m. breed, terwijl de maximale diepgang op 3.6C was berekend. De hoofdmotor zou een vermogen van 1200 pk. krijgen. Dat alles is nu heel wat royaler uitgevallen lengte 74 m.t breedte 14,25 m., max. diepgang 4,20 m. en een hoofdmotor van 2500 pk. 75 AUTO'S Maar er is dan ook een re sultaat bereikt, dat alle be wondering verdient Stap het achterdek maar eens op of vóórdek, want dit schip kan immers in beide richtingen va ren, zodat moeilyk van voor of achter kan worden ge sproken als het nog op de helling ligt en kijk in de volle lengte over het schip. Op de grote midden-rijbaan kunnen de auto's met drieën naast elkaar staan en dan op de beide zijbanen elk ook nog één rij. Zeker 75 wagens kun nen op deze wijze in één vaart medegenomen worden. En wanneer aan de beide einden de zware, rond gebo. gen deuren openrollen elec- trische bediening natuurlyk rijden de auto's ook vlot deze lange rijdekken op en na de vaart weer af. Voor de fietsen is hier even eens ruimte gereserveerd. Het mooie is ook. dat de boot geheel „overdekt" ls. El. ke auto en fiets komt dus binnen te staan. We hebben natuurlijk ook verder een rondwandeling over het schip gemaakt: Over het promenadedek waar de reizi gers wèl en over het sloepen- dek, waar ze niet mogen ko men. Behalve in geval van nood natuurlijk, want dan zul len ze hier de reddingsloepen vinden. Voor hun veiligheid is trouwens uitstekend gezorgd, want er is ook voor elke pas sagier een zwemvest aan boord, practisch opgeborgen en toch goed bereikbaar in kastjes op het promenade dek. ROKEN AAN BOORD En dan de salons: geen overdreven luxe, maar toch smaakvol en geriefelijk inge richt. Eerste en tweede klas se als de tarieven weer in gevoerd worden en rokers en niet-rokers gescheiden. Ja heus, heren, op de nieuwe boten mag weer gerookt wor den, althans in de daarvoor bestemde salons. Trouwens: dat rookverbod is niet zo gek als U in. een boze bui wel eens meent. Want stelt U eens voor, dat een achteloos weg geworpen peukje van het bo vendek op een auto met vlas terechtkwam Ook de stuurhutten en de ver blijven voor de bemanning die zelfs aan boord kan overnach ten, zien er keurig uit en de machinekamer maakte op ons leken een waarljjk overweldi gende indruk. Daar vindt U ook de ketel der centrale ver warming, welke overal op het schip voor een aangename temperatuur zorgt. RADAR Het ligt in dc bedoeling, dat de „Koningin Juliana" ook met radar zal worden uitge rust maar daarover moet de minister nog een laatste be slissing nemen. De ervaring met de „Oostcrschelde" heeft inmiddels al geleerd, dat een dergelijke installatie op de Zeeuwse wateren eigenlijk on misbaar is. Ook by dikke mist, zoals vorige week een paar maal is voorgekomen, kon zonder risico op volle kracht gevaren %orden en wat nóg meer zegt: precies op tijd! We kunnen niet nog verder in details afdalen, maar U kunt er van verzekerd zijn, dat alles op de „Koningin Juliana" in orde is en dat de ontwerpers om heel veel hebben gedacht: ventilatie in alle verblijven en ook op het grote, overdekte rij- dek, waar wel eens 75 automo bilisten tegelijkertijd hun mo toren kunnen gaan aanzetten, toiletten, een goed ingerichte pantry, buffetten, enz. Toch mogen we één bijzon derheid U niet onthouden: de „Koningin Juliana" heeft een schoorsteen. Een kleine welis waar, maar er is er toch een. Tóch dient die niet voor de af voer van de afgewerkte gassen van de hoofdmotor. Die vinden en dat is bij een schip van dergelijke afmetingen een uni cum door de zijwand van het schip een uitweg. Maar de schoorsteen bergt een aantal tanks voor drinkwater en ook voor spoelwater voor de toilet ten, dat door de gassen van de hulpmotoren, die wel door deze schoorsteen moeten ontwijken, op temperatuur gehouden wor den, hetgeen vooral bij vorst nodig is gebleken. (Zie slot pag. 2). de hongersnood in de Oekrai- ne. Een nieuwe getuige, de bouwkundige ingenieur Tri- goebrof, die in een kamp voor ontheemden in Duitsland ver blijft, verklaarde de familie Kravchenko zeer goed te heb ben gekend. „Het gezin vorm de een goed samenhangend geheel zei hij. waarin Vic tor zeer geliefd was." Hy bevestigde, dat Victor lid van de communistische jeugdbewe ging is geweest, wat de ver dediging steeds met klem heeft tegengesproken. HONDERDEN DACHAU'S. Basil Luzna, een Oekrainse slotenmaker, gaf eveneens 'n beschrijving van de verschrik kelijke hongersnood in de Oe- kraine. Alles was in de Sov jet-Unie nog slechter dan wat Kravchenko heeft geschreven. „Het Sovjet-regime", riep hy uit, „heeft de vrede beloofd en voortdurende klassestryd gebracht. Het heeft ons brood geroofd en bracht ons hon ger. Het beloofde ons werk en gaf ons concentratiekam pen. De tyran Hitler is ge vallen, maar in Rusland be staan nog honderden Dachau's en Buchenwalds." De ingenieur Babilin kwam getuigen over de zuiveringen in de Oekraine. In 1931 was hij zonder te weten waarom door de Gepeoe aangehouden, gedurende vier dagen ge hoord en afgeranseld. De laatste getuige was Mi chel Schebee, een Oekrainse boerenzoon, die thans mijn werker in België is. Hy ver klaarde acht jaar gevange nissen en concentratiekampen te hebben meegemaakt en beschreef verder de dramati sche tonelen tydens de hon gersnood en de vervolging van de koelakken. Hoopt U naar Uw land terug te keren werd hem gevraagd. Alleen wanneer er geen bolsjewieken meer zijn. was het antwoord. In het begin van de zitting had de advocaat van Krav chenko geprotesteerd tegen de gewoonte van de verdedi ging de verplaatste personen die voor Kravchenko kwamen getuigen meteen als „verra ders" en „collaborateurs" van de Duitsers te kenschetsen. V.S. onttrekken zich niet aan verplichtingen. VAGE ANTWOORDEN VAN ACHESON. Acheson, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, heeft op een persconferentie in Washington halfslachtige ant woorden gegeven op vragen van journalisten over het At lantische Pact. De V.S. wensen zieh in geen geval te onttrekken aan de ver plichtingen, die voortspruiten uit de hoofdbeginselen van hun buitenlands beleid, verklaarde hij. De vraag van één der jour nalisten was echter, of het juist was, dat de V.S. zich aan vaste en juiste verplichtingen ten op zichte van de Europese landen poogden te onttrekken en of zij in staat zouden zijn afdoende maatregelen tegen een eventu ele aanvaller te nomen. Acheson zeide echter geen na dere uitleg te kunnen geven van de wijze waarop de V.S. hun verbintenissen zullen nako men. Hij hoopte echter, dat weldra de tekst van het Atlan tisch verdrag in openbare be spreking zou kunnen komen. Op de persconferentie ontken de Acheson verder, dat de Ame rikaanse regering terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Japan, nu of in enige oor- in de toekomst overweegt. ZELFDE TEMPERATUUR. Voor het Noorden van het land: matige of vrij krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. Enkele overdrijvende wolken velden met hier cn daar nevel of mist. Overigens droog weer. Weinig verandering in tempe ratuur. Voor het Zuiden van hef land: zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Plaatse lijk nevel of mist, overigens weinig bewolking cn droog weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1