PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Pardafi wil souvereiniteit spoedig doen overdragen Kravchenko wat al maakte het te bont D£ BILT Kardinaal Mindszenty tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld Openbaar ministerie in hoger beroep Woningnood in Middelburg wordt steeds rampzaliger Duizend huizen nodig, vijftig beschikbaar VOORSPELT 192e Jaargang - No. 32 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie- F. van de Velde en F B den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week: 1 3.90 p. kw.; £r. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 9 Febr. -49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per nm. Minimum p. advertentie f 2.50. lngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regcJs): van 1—5 regels 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.» teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 53. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 180. tel Alle beklaagden schuldig bevonden De Volksgerechtbank te Boedapest heeft kardinaal Mindszenty veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, erbeurdverklaring van zijn bezittingen en verlies van burgerlijke en politieke rechten. Het openbaar 'ministerie heeft echter tegen dit vonnis en tegen dat tan de overige beschuldigden liogcr beroep aangetekend. De vonnissen voor de ove rige beklaagden luidden: Baranayi: 15 jaar gevan genisstraf, verlies van politie ke rechten gedurende 10 jaar en confiscatie van zijn bezit tingen. Zakar: 6 jaar gevangenis straf, verlies van rechten ge durende 10 jaar cn confisca tie. Eszterhaz.y: 15 jaar. verlies van rechten gedurende 10 jaar en confiscatie. Nagy: 3 jaar en verlies van rechten gedurende 5 jaar. Isnanky: levenslang, verlies van rechten gedurende 10 jaar en confiscatie. Toth: 10 jaar: verlies van rechten gedurende 10 jaar en confiscatie. Van alle beklaagden, met uitzondering van Nagy, wor den dc bezittingen geconfis queerd. Voorts werden allen veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding. Na de vonnissen las de pre sident de gronden voor de veroordeling voor. Hij haal de bewijsmateriaal, verklarin gen en redevoeringen tijdens het proces aan en gaf een overzicht van de werkzaam heid van verschillende roya listische organisaties tussen de twee wereldoorlogen. President Olty zei, dat het volk na de tweede wereld oorlog over het algemeen Le- gen de Habsburgers was. De royalisten hadden kardinaal Mindszenty als hun leider be schouwd en verwachtten reeds in 1946 een derde wereldoor log. Nadat de vonnissen waren voorgelezen verklaarde de president, dat het Hof het als een verzachtende omstan digheid had aangemerkt, dat kardinaal Mm-'szenty zijn schuld had bekend en ver klaard had zijn daden te be treuren. Een andere verzachtende omstandigheid was, dat de kardinaal ver verwijderd van het werkelijke leven had ge staan en ónder invloed was van propaganda,- die hem deed geloven, dat een derde we reldoorlog voor de deur stond. Aan de andere kant acht te het Hof het verzwarend, dat de kardinaal zeer ont wikkeld was en een hoge ver antwoordelijke positcio innam. De verdedigervan de kardi naal maakte bezwaar tegen sommige der bevindingen van het Hof en de kardinaal zelf zeide het met deze bezwaren eens te zijn. De 56-jarige primaat van Hongvrijc werd schuldig be vonden aan overtreding van de wet inzake de verdediging' van de Hongaarse republiek, verraad en het verhandelen van vreemde valuta op de zwarte markt. De kardinaal hoorde de uitspraak onbewogen en met gevouwen handen aan. Het Hof werd verdaagd, nadat, was bepaald, dat de zaak in hoger beroep voor 't Hooggerechtshof zou ko men. PROTESTEN In Boedapest heeft het von nis weinig verbazing gewekt. In katholieke klingen meent men. dat de regering het niet heeft gewaagd aan de aan drang van de extriemisten om de kardinaal ter dood te ver oordelen toe te geven uit vrees van de kerkvorst een martelaar tc maken. „Hongermars" van Italiaanse werklozen. In de Italiaanse stad Anco na zijn tien personen gewond door het vuur, dat uit pant serwagens van de politie ge opend werd op demonstranten tüdens de eerste dag van een algemene staking in de pro vincie Acona. De staking in Ancona is begonnen uit sympathie met tie 15Q00 werklozen, die Maan dag uit de dorpen in de pro vincie een „hongermars" naai de stad ondornomen hebben. Door de werklozen werd aan de prefect van Ancona een stuk' gezonden, waarin o.m. geëist werd werkverschaffing en vergoeding van de onkos ten, verbonden aan de demon stratie. Weense politici verklaarden, dat de regering nu haar doel heeft bereikt n.l. de ka tholieken in Hongarije en an dere Oosteuropese staten te tonen, dat het Vaticaan noch almachtig, nog onfeilbaar is. Inmiddels is in de Westerse landen weer een storm van protesten opgestoken tegen het vonnis. Het conservatieve Lagfiir- huislicl Tceling zal .de minister van Handel Donderdag a.s. de vraag stellen of hij, met 't oog op de zaak-Mindszenty, in overweging wil nemen, de handelsbesprekingen met Hon garije te doen beëindigen. Bela Balassa, waarnemend Hongaars consul-generaal te New York, heeft Dinsdag avond medegedeeld, dat hij en zijn staf van vier man ontslag- hadden genomen uit protest tegen de veroordeling van kar dinaal Mindszenty. De Italiaanse regering- heeft de Paus haar leedwezen betuigd over de veroordeling van de kardinaal. gehouden moet worden. In sommige Vaticaanse kringen was men het niet geheel eens met de houding van kardinaal Mindszenty ten opzichte van de Hongaarse autoriteiten. Men meent in die kringen, dat de kardinaal' voorzichtiger had moeten zijn. Dergelijke over wegingen doen echter niets af aan de volledige steun en sympathie van het Vaticaan voor de kardinaal in zijn. hui dige positie. Men verwacht, dat Dean Acheson, de. Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, vandaag op zijn wekelijkse persconferentie de eerste offi ciële Amerikaanse commentaar zal leveren op de veroordeling van kardinaal Mindszenty. De Italiaanse communisti sche afgevaardigden trachtten Dinsdagavond in de Kamer de .regeringsbanken to bestor men toen de minister van binnenlandse zaken, Mario Scelba, zeide. dat het proces tegen kardinaal Mindszenty een politieke daad was, die nimmer mogelijk' zou zijn ge weest in een land, daL be stuurd werd door een rdpem van vrijheid. Ernstig tekort aan waarnemende artsen Dc geneeskundig hoofdin specteur van de volksge zondheid verzoekt ons het volgende mede te delen: Mobilisatie en ziekte van praktiserende artsen veroor zaken een zodanig groot te kort aan waarnemers, dat de geneeskundige hoofdinspec teur zich genoodzaakt ziet 'n beroep te doen op de mede werking van alle artsen. Artsen, die in staat zijn, om hun collega's in nood te helpen, wordt dringend ver zocht zich voor waarneming schriftelijk of telefonisch op te geven bij de geneeskundig hoofdinspecteur. Parkweg 12, Den Haag, Tel. 554835. De pokkenepidemie te Batavia Sedert 10 Januari zijn in het Centraal Burgerzieken huis te Batavia 74 patiënten lijdend aan pokken, opgeno men; van hen zijn 11 over leden. Buiten de ziekenhui zen worden 174 patiënten verpleegd. De gemeentelijke gezondheidsdienst meent, dat het aantal gevallen niet veel groter is dan officieel bekend is. Van de bevolking van Ba tavia zijn van de 1.500.000 inwoners thans 200.000 ge vaccineerd. Een grote propa- ganda-actie is ingezet om de bevolking te doordringen van de noodzakelijkheid tot vac cinatie. Resolutie van het hoofdbestuur Kardinaal Mindszcnty De Amerikaanse gezant te Boedapest Chapin, heeft de tijdens het proces tegen hem, Chapin, geuite beschuldigingen „onzin en louter fantasie" ge noemd. Het Vaticaan is van mening, dat de verklaring van de kar dinaal van voor zijn arrestatie, dat geen acht geslagen moest worden op enige eventuele be- Het hoofdbestuur van de federalistische partij „Parda fi" heeft een resolutie aan genomen, waarin geconclu deerd wordt, „dat de Neder landse regering de souverei niteit over Indonesië op zeer korte termijn dient over tc dragen aan het daartoe in le ven te roepen Indonesische orgaan, waarna de vertegen woordigers van de souvereine Ver. Staten van Indonesië op voet van geiykheld met de vertegenwoordigers van het Nederlandse Koninkrijk over leg kunnen plegen terzake van de culturele en finan ciële samenwerking binnen 't kader van een bilaterale Unie.'. De resolutie wijst buiten- landse inmenging in de Indo nesische kwestie af, zeggend, dat het de uitdrukkelijke wens van het gehele Indonesische volk is de souvereiniteit op de kortste termijn recht streeks over te dragen van Nederland aan Indonesië en fiiet aan de Ver. Naties. De resolutie zegt, dat de Vei ligheidsraad door de resolu tie een feitelijk deel van de souvereiniteit over Indonesië aan zich getrokken heeft. De Nederlandse regering noch de B.F.O. deed een duidelijke uitspraak ten aanzien van de resolutie, zo zegt het bestuur kentenis zijnerzijds, staande van de Pardafi, dat opmerkt, dat „de Nederlandse regering, de jure nog uitoefenend de souvereiniteit ovor Iinionesië. door deze houding toonde niet langer -bij machte te zijn de uit de souvereiniteit voort vloeiende verplichtingen ten aanzien van Indonesië na te komen." Cochran bij deKoningin op audiëntie H.M. de Koningin heeft Maandagmiddag op het Pa leis Soestdijk het Amerikaan se lid van de Commissie der Ver. Naties voor Indonesië, de heer Merle Cochran, in audiëntie ontvangen. Aanslag bij Garut Dezer dagen ls nabij Ga- rut een aanslag gepleegd op een auto van de onderneming Dajamanggoeng, waarbij de administrateur licht gewond werd. Plotseling rende een grote groep mannen in groe ne uniformen de weg op. Het was al te Iaat om terug te keren, zodat de admini strateur zigzag op de bende afreed. Vlakbij gekomen gaf hij vol gas. De bende schoot de auto na, waarbij de Ad ministrateur licht werd ge wond. Zondagavond arriveerde Z.K.H. Prins Bernhard met zijn twee oudste dochtertjes in St. Anton am Arlberg. Bij aankomst op het stationnetje van Sankt Anton boden meisjes in Tirools costuum de prinsesjes bloemen aan. Links Prins Bernhard. Achter de prinsesjes haar verzorgster, mevrouw Penning. Marshall-hulp was een groot succes. VERKLARING VAN ACHESON „De Marshall-hulp is een volledig succes geworden en heeft de uitbreiding van de totalitaire staatvorming in Europa definitief een halt toegeroepen", aldus heeft de- Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Acheson, verklaard voor de commissie voor buitenlandse zalven van het Congres. Acheson deed deze verkla ring ter ondersteuning van 't verzoek om goedkeuring van het voorstel tot verlening van een erediet van 5.430 millioen dollar aan de E.C.A.. Als voornaamste bemoedi gende tekenen 'van Europa's herstel noemde Acheson; „Het hoge beloop der inschrijvingen op de lening in Frankrijk en de mislukking der communis tische pogingen om het her stel van Frankrijk en Italië te saboteren". Paul Hoffman, de admini strateur van het plan-Marshall verklaarde, dat Europa de tra ditionele paden moet verlaten en nieuwe wegen moest in slaan. Hij somde de maatrege len daartoe op o.a. een' verde re beperking van de goederen, die niet van vitaal belang zijn en verdere ontwikkeling van de inter-Europese handel. Weer een transport naar Israël Sedert de vrije emigratie in Israël mogelijk is, bestaat er ook in Nederland bij de Joodse bevolkingsgroep een sterke drang tot emigratie. Het emigratie-bureau van de Jewish Agency in Nederland heeft besloten, regelmatig, dat wil zeggen ongeveer elke fwee maanden, hen die naar Israël willen emigreren, de mogelijkheid te bieden groeps gewijs via Marseille te ver trekken. De eerste groep is Maandagavond uit Amsterdam vertrokken. De Griekse politie heeft 17 mannen cn vrouwen gearresteerd, die ervan beschuldigd worden deel te hebben uitgemaakt van een uit gebreid net van communistische agenten. NOG STEEDS „KREPEERGEVALLEN" In Middelburg draagt het Gemeentelijk woningbedrijf nog altijd de wel wat antiek geworden naam Gem. Bureau voor Vluch- telingenregistratie. Maar in het bijster ongezellige grote lokaal aan de Zuidsingel, waar een versleten trap naar toe leidt, worden allang geen vluchtelingen meer geregisteerd. Thans worden de namen van dc honderden, die vurig een woning ver langen, genoteerd, wordt gewikt en gewogen, gepuzled en gepeinsd, worden tenslotte de vestigings- en verhuisvergun ningen opgesteld. Het is het meest ondankbare werk, dat men zich kan voorstellen, zolang althans één woning niet meer dan eenmaal is toe te wijzen, zolang in Middelburg niet flink wordt gebouwd. Hoeveel Middelburgers en Midelburgers-in-spé hebben de gang naar de Zuidsingel gemaakt of lieten er- de tele foon rinkelen, hoevelen hebben de wethouder belegerd? Zij zijn spelers in een trieste loterij, met heel weinig kansen en enorm veel nieten, een loterij, die echter niet blindelings trekt, want de ergste urgentiegevallen komen toch het eerst aan bod. Weet U, dat er in Middelburg nog 200 samenwoningen zijn, met alle ellende vandien, dat cr ambtenaren zjjn, die reeds het derde kind hebben, maar nog geen huis, dat in 50 a 60 gevallen kinderen boven 12 jaar 1>Ü dc ouders slapen, dat er een geval is, waar een grootmoeder van 83, een vader en moeder en vijf kinderen (de oudste 21 jaar) in één kamer slapen, dat een echtpaar met acht kinderen in een volmaakt onbewoonbare bovenwoning huist? Wij doen slechts een greep DE SOMBERE LIJST Zelden ziet men meer ont moedigende en benauwende cij fers, dan de aantallen aanvra gen om een woning, waarmede de wethouder, de heer L. J. Gecrs, en de bureau-ambtenaren, dhr. W. Mulié en J. Schoolmees ter, iedere dag weer worden geconfronteerd. Momenteel „be zitten" zij 372 gewone aanvra gen. dus van stadsbewoners en 91 aanvragen van buiten de stad. Voeg daarbij de 160 stel letjes, die willen troüwen of al getrouwd zijn, maar geen eigen dak boven 't hoofd hebben, de 14 urgentie gevallen en 15 ge wone aanvragen van de Vitrite. de 15 van de Stoomtram Wal cheren, de 77 geëvacueerde ge zinnen, die evacuatie-ondersteu ning krijgen en de talrijke „par ticulier" geëvacueerden, de 152 employé's van plaatselijke in dustrieën, die nog elders wo nen (tot in Kruinigen toe!), de 112, en 30 aanvragen resp. voor ne nieuwe woningen aan Griffioen, Poelendaeleweg en in het flatgebouw en U krijgt een ontstellend beeld van de woningnood. Het aantal gega digden stijgt met de week, per jaar komen er minstens 40 trouwcandidaten bij, maar het aantal huizen? WONINGSANERING NODIG „Wü hebben in Middelburg 1000 woningen nodig, maar met 500 zouden wfj althans dc ergste nood kunnen opheffen", ver telde de heer Geers ons. „De realiteit is, dat wij dit jaar maar 50 nieuwe woningen (20 aan de Poelendaele en 30 ach ter de Hendrikstraat) kunnen toewijzen. De andere nieuwe blokken, ja zelfs het flatge bouw, dat nog moet verrijzen, zjjn al gereserveerd. Als cr in de komende jaren niet meer ge bouwd wordt, zitten wij nog heel lang in de ellende". Toch komt het nog wel eens voor, dat een woning een tijd lang leeg staat, maar in zulke gevallen kan "het bureau er niet ever beschikken. Woonruimte vorderen stuit op vele bezwa ren: de meeste candidaten voe len daar zelf niets voor en ook is de hoge huurprijs een be zwaar. In Middelburg is overi gens niet alleen een veel te ge ringe woningaanwas. maar ook de noodzaak tot woningsanering tekent zich steeds scherper af. Als het goed was moesten 200 ondeugdelijke huizen verdwij nen. Dit kan natuurlijk niet. maar toch zijn er gevallen, dat afbraak onvermijdelijk is. Dat betekent wéér minder huizen. HOOGSTE LOF VOOR WONINGBUREAU Het is zuur, wanneer men nog maar steeds niet aan de beurt is voor een woning of wanneer men gepasseerd wordt. Onbekendheid met de omstan digheden. waarin het geholpen gezin verkeerde, leidt natuur lijk soms tot critiek. Er waait wel eens een stormpje in het kantoor, een enkele maal is het zelfs bijna tot handtastelijkhe den gekomen, maar na een rus tig gesprek, ziet dc teleurge stelde veelal de juiste propor ties van de situatie. En de om kopers omkoop-pogingen komen vrij veel voor! komen wel van een koude kermis thuis, maar niet in de verlangde woning. Ontevreden over het werk van de afgelopen jaren is men op het woningbureau allerminst. In 1946. toen vele woningen her steld weer in gebruik kwamen, werden 1510 verhuisvergunnin gen verleend, in 1947. 516 en in 1948, 544, terwijl van Maart 1945 tot op heden 6*600 vesti gingsvergunningen werden uit gereikt. Maar wat de meeste voldoe ning geeft: de burgemeester heeft van het departement de mededeling ontvangen, dat men over geen één woningbureau zó voldaan is als over dat tc Middelburg cn op de Prov. Grif fie is verklaard, dat geen één bureau in Zeeland zo vlot werkt. Geen geringe lof en ruim voldoende om dit ondankbare werk toch weer wat dragelij ker te maken. Oudste actrice ter wereld overleden Helen Cresswell. die. naar men meent, de oudste actrice ter wereld is, stierf op 103-jari ge leeftijd te Londen. Zij begon haar carrière in 1872 -en trok zich 30 jaar later van het to neel terug. Sowjet-blad waarschuwt Finland. Het Sowjet-blad der vakver enigingen Troed heeft het Fin se kabinet gewaarschuwd voorzichtig te zijn met de bui tenlandse politiek. Het blad schrijft: Het is geen geheim, dat vele politieke leiders in Helsinki de idee steunen van het oprichten van een afzonderlijke Noorse al liantie. Het beweert verder, dat de huidige Finse politiek zich in toenemende mate op het Westen oriënteeret. De eerste na-oorlogse boot trein naar Genua van de maat schappij Nederland is Maandag van het Centraal-station te Am sterdam vertrokken. Koningin Juliana nog niet naar Tyrol Naar het A.N.P. verneemt heeft H.M. de Koningin be- sloten haar vertrek naar Oos tenrijk enige dagen uit te stellen. Dringende ambtsbe- zigheden eisen op het ogen- 1 blik' haar aanwezigheid hier te lande. Het staat thans nog niet vast op welk tijdstip de Koningin zich met Prinses j Margriet bij dc Prins en de Prinsesjes in Tyrol zal voe- gen, maar zij wordt niet voor het einde van deze week in Sankt Anton verwacht. De I' ranse" Hoge Ccftnmissaris in Oostenrijk. generaal Bcthou- I ard, blijft ter begroeting in Sankt Anton. De Prins en de Prinsesjes ge- j bruiken de maaltijden aan een gereserveerde tafel in de eet zaal van het Posthotel en de thee aan kleine tafeltjes in de hal. waarop een rood-wit-blauw vlagetje is geplaatst. De Koninklijke familie aal vermoedelijk na haar verblijf in Sankt Anton nog enige we ken naar Zermatt in Zwitser land gaan. De „Turmac" werkt weer. De Turmac sigarettenfabriek te Amsterdam, die Maandag 31 Januari als gevolg der staking van een deel van het 110 man tellende personeel door de di-' rectie zelf werd gesloten, werkt thans weer. 35 stakers heeft de directie ontslagen. Gesneuveld in Indonesië. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de vol gende verliezen in Indonesië zijn geraporteerd: Koninklijke Landmacht: Serg. W. Bijlsma. afkomstig uit Drach ten: sold. B. Kamphuis, afkom stig uit Groningen; sold. J. Hoekstra, afkomstig uit Rotter dam; sold. A. Huizinga, afkom stig uit Middclstum: le It. H. J. van den Berg, afkomstig uiU Zwolle; sold. J. Matze, afkom stig uit 's-Gravenhage; sold. J. van den Nosterum, afkomstig uit Boxtel: sold. G. A. van Leeuwen, afkomstig uit 's-Gra venhage. Lastige vragen aan een Sovjet-getuige. De zitting van Dinsdag in het proces Kravchenko was al even weinig verheffend als die van Maandag, al bic ven dit keer bijzonderheden uit het huwelijksleven van de schrijver van „Ik verkoos de vrijheid" buiten geding. In hoofdzaak werd de tijd besteed aan een woorden-duel tussen Kravchenko en twee Russische getuigen, Wassilenko en Kolybalov, beide technici in de Sowjet-Unie. Op een gegeven moment maakte Kravchenko het wat al te bont door Kolybalov te drei gen het hoofd af te slaan in- diep hij hem in een Parijse straat zou ontmoeten. Dat kóst te hem een berisping van de rechter. Wassilenko werd door de ad vocaat van Kravchenko aan de land gevoeld over de toestan den in dé Sowjet-Unie. Mr. Izard noemde een aantal namen op van leden uit het bestuur van de Oekrainse communisti sche partij en vroeg steeds wat met hen gebeurd was. Bij vrij wel elke naam was het stereo- Willem Ruys-passagiere vergat haar „glimlach' De passagiers van dc op vertrekken liggende „Wil lem Ruys" keken elkaar eens aan. Eerst waren er al aanstalten gemaakt de trossen los te gooien en de reis naar Indonesië te aan vaarden, maar toen was er enig gefluister met de ka pitein gevolgd, die daarna een begrijpend knipoogje gaf cn bevel gaf nog even met vertrekken te wachten. In de loods aan de wal speelde zich intussen iets anders af. Op een aanvan kelijke wanhoopsstemming V&n een oude dame was nu een reactie met tranen ge volgd. tranen van dank baarheid jegens de heren van de Lloyd, die begrepen hadden dat zij zonder het kunstwerk, dat zij vergeten had, onmogelijk de verre reis kon ondernemen en de kapitein hadden bewogen, nog even te wachten. Een taxi was reeds uitgestuurd naar Den Haag om het voorwerp te halen. In re cordtijd keerde de auto te rug en een daaruit stappen de heer reikte de oude da me geheimzinnig iets over. Zij maakte daarop een ele gante beweging naar de mond en zei leukweg: „Nu heb ik mijn glimlach te rug". daarop „Dat noem ik ook een record", zei de kapitein, „een vergeten glimlach, die sterk genoeg is om 28.000 ton plus 917 pasagiers een kwartier langer dan nodig is tegen te houden. We gaan varen, jongens". V. De bruto-opbrengst boven do frankeerwaarde van de Zomerae- gels 1948 bedraagt f 213.787.7* tiepe antwoord: „I'k weet het niet". Hetzelfde werd herhaald met leidende figuren uit het Oe krainse corps van technici. In dc meeste gevallen zei Wassi lenko het niet te weten of het zich niet meer te herinneren. It. één geval was het antwoord: „dood". Advocaat Izafd zei daarop het duivelt goed te weten. Al le genoemde personen waren tijdens de zuivering in de Oe kraïne verdwenen. Hierop antwoordde de advó- caat van de tegenpartij: „Daar om heeft de Sowjet-Unie de oorlog gewonnen", daarbij doe lend op een tijdig uit de weg ruimen van een eventuele vijf de colonne. Kravchenko voegde getuige Wassilenko toe: ..Ge kent de genoemde personen zeer goed. Ge weet, dat ze in de gevange nis zitten of dood zijn. Waarom zwijgt ge?" Al eerder had zich een woor denwisseling in het Russisch afgespeeld tussen Kravchenko en getuige Kolybalov. Deze had namelijk verklaard, dat Krav chenko indertijd tot twee jaar was veroordeeld wegens ver duistering van 20.000 roebel, toen hij het toezicht had op de bouw van een fabriek in Sibe rië. Het vonnis werd later ver zacht tot een jaar. Kravchenko maakte daarop een opmerking over de slechte toestanden daar en over het ge praat van „onze geliefde leider". Kolybalov toonde zich daarop pijnlijk ge!- tffen en zei: „Ge moogt niet zo over mijn gelief de leider spreken". Ik ben in vrij Frankrijk en ik kan zeggen wat ik wil, antwoordde Krav chenko. die blijkbaar niet voor niets de vrijheid heeft gekozen. Vandaag is weer de laatste zitting in deze week van een proces. waarvan de waarde uiterst twijfelachtig mag heten. TOENEMENDE WIND Geldig tot Woensdagavond. Toenemende be wol lang, met op de meeste plaatsen tilde, lijk enige regen. Vrij krachtig en langs de kust krachtige of harde Zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde tempera tuur als gisberen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1