PROVINCIALE ZEEUWSE COUPANT Waarom Stalin wil praten Getuigen verhalen over het Sowjet-systeem Britse belangstelling voor toeristendienst op Zeeland D£ BILT Afleiding en vertraging zou de bedoeling zijn Belangrijke zitting van het Bijzonder Federaal Overleg Walcheren kan Britse gasten ruimschoots huisvesten VOORSPELT 192e Jaargang - No. 26 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie; F. van de Velde en F. B den Boer, Adj.: W. de Pagter. Hoofdréd.; G- Ballinttjn, Pl.verv.: W Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; 1 3.9G p. kw.: fr. p. p. 4.15 per kw- Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 2 Febr. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per nm. Minimum p. advertentie £2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1-5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen; Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L, Vorststr. 53. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel, 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zicrikzee: N. Bogerdstr. C 160. teJ.2» De opvatting van Reuters correspondent &et Britse persbureau Reuter heeft een belangwekkende beschouwing" van zijn diplomatieke medewerker de wereld doorgeseind over de achtergrond van de jongste dubbele manoeuvre van Moskou. Dubbel, omdat enerzijds Stalin een aanbod deed tot het openen van besprekingen, anderzijds elke regionale groepering buiten het Sowjet-blok werd veroordeeld. Het doel van deze manoeuvre zou driedelig zijn. In de eer ste plaats wil de Sowjet-Unie de vorming van een West- Duitse regering en van een groot Atlantische blok vertra gen. Verder wenst Moskou langzaam een verandering in de bezettingspolitiek in Oost- Dititsland voor te bereiden, daar deze tot dusver allesbe halve een succes is geweest. Tenslotte wil Moskou de ge beurtenissen in Europa sterk op de voorgrond plaatsen om op die manier de aandacht af te leiden van hetgeen -zich in het Verre Oosten afspeelt. Het buitenland moet zich zo wei nig mogelijk met de gang van zaken in China inlaten, opdat ongestoord de grondvesten van een Chinese communistische staat Ivunnen worden gelegd. Inzake Duitsland ziet de Sowjet-Unie zich op' het ogen blik voor grote moeilijkheden gesteld. De economische toe stand in de Oostelijke zone is wéinig bevredigend. Er is wei nig kans op een volledige uit voering van het opgestelde tweejarenplan. De door de Russen gesteunde socialistische eenheidspartij is allesbehalve populair en het succes van de luchtbrug benevens de klinken de nederlaag der communisten in Berlijn hebben de Russische plannen nog meer in discrediet gebracht. Indien op een eventuele vier mogendheden, conferentie de 'Russen kunnen pleiten voor de Duitse eenheid, een centra le Duitse regering en een spoedig terugtrekken van alle bezettingstroepen zou dat gun stig werken op de Duitse openbare mening. De verschillen van mening tussen de Westelijke staten over hét bezettingsstatuut voor Duitsland, het weifelen der Scandinavische landen en de nu aan de gang zijnde besprekingen over het Atlantische Pact hebben de Sowjets er toe gebracht juist - Generaal Franco als de achtste man. In de conservatieve „Daily Telegraph" is een „exclusief persgesprek" gepubliceerd, dat generaal Franco aan de spe ciale correspondent van het blad te Madrid heeft toege staan. In dit persgesprek geeft generaal Franco als zijn me ning te kennen, het thans niet het „geschikte" tijdstip voor Spanje t.e achten, tot de Ver. Naties toe te treden, of zijn land tc doen deelnemen aan dc Westelijke Unie. Ook ont kende generaal Franco, dat er stappen bij hem zouden zijn gedaan, opdat ook Spanje deel zou gaan uitmaken van de landen, die hulp volgéns het plan-Marshall ontvangen. Vraag, van de „Daily Tele- grph": „Zou U dergelijke stappen verwelkomen?" Ant woord van generaal Franco: „wat denkt U? Indien zich op een verlaten eiland acht hongerige mannen bevinden en er komt een schip aan, dat voedsel voor zeven van deze mannen aanbrengt, kunt U zich dan de gevoelens van de achtste man voorstellen? wel nu. wij in Spanje zijn juist die achtste man". Nieuw recht in T s jecho-Slowakije. Volgens in Tsjecho-Slowa- kije van kracht geworden nieuwe wetten op de recht spraak, is het recht spreken door een jury afgeschaft. Voorts moeten rechters, ad vocaten en rechtsgeleerden in het algemeen examens afleg gen in de door Marx en Lenin gepropageerde beginselen, al vorens hun loopbaan te kun nen aanvangen. Deze nieuwe maatreg'el stemt overeen met de kortge leden door de Tsjechoslo waak se minister van Justitie, Cepi- ka, afgelegde verklaring, dat het beginsel van objectiviteit in de wet slechts een reliek is van een stelsel, dat uit de tijd is en „dat door de kapi talisten werd ingesteld, om de arbeiders te onderdrukken".- De nieuwe wetgeving is thans zodanig ingericht, dat uitslui tend de belangen der arbeiders worden behartigd. Vrijdagmiddag zijn op de strasljagerbasis Leeuwarden de e.erB!f acht vl>egtuigen gearri- op dit tijdstip hun actie in te zetten. AFGEWEZEN. Bohlen en Franks, de twee adviseurs voor Russische zaken van het Amerikaanse departe ment van buitenlandse zaken hebben volgens A.F.P. aanbe volen de verklaringen van maarschalk Stalin niet in over weging te nemen, wanneer die verklaringen niet in officiële vorm worden gegoten. De Brit se ambassadeur in Parijs heeft Dinsdag een bezoek gebracht aan minister Schuman voor een onderhoud over de jongste Rus sische initiatieven. Noorwegen antwoordt de Sowjet-Unie. Noorwegen heeft een ant woord verzonden op de Rus sische nota, waarin om ver duidelijking van het Noorse standpunt ten aanzien van 'n Atlantisch Pact werd ver zocht. Het antwoord is volgens Reuter in verzoenende termen gesteld en verklaart, dat Noorwegen de gelegenheid toejuicht de Sovjet-regering van haar opvattingen over veiligheidsproblemen in ken nis te kunnen stellen. Noor wegen had gehoopt, dat de Ver. Naties sterk genoegzou- den zijn vrede en veiligheid te verzekeren. Deze hoop is echter niet vervuld. Noorwe gen moet daarom naar regio nale beveiliging uitzien.' Het onderzoekt of het mogelijk is deel te nemen aan. het Atlan tisch Pact. In de nota woVd-t verder verzekerd, dat Noorwegen nooit verplichtingen op zich zal nemen militaire bases ópen te stollen voor buiten landse strijdkrachten. KRAVCHENKO BEHEERST ZICH WEINIG. Op de vijfde dag in het proces Kravehenko zijn weer hef tige aanvallen gedaan op het Sowjet-systeem. De verdediging liet zich echter ook niet onbetuigd en ^f en toe ontstonden scheldpartijen, waarbij men elkaar van weers kanten voor „verrader" uitmaakte. Als eerste kwam in de zitting van Dinsdag ingenieur Kysilo aan het woord, die zijn Maan dag afgebroken getuigenis voortzette. Kysilo verhaalde uitvoerig ender welke treurige omstandigheden hij na zijn von nis naar Siberië werd getrans porteerd en gaf vervolgens een schildering van het kamp in de Noordelijke Oeral, waar hij, nauwelijks gekleed en de voe ten met lappen omwonden, bij een temperatuur van "40 gra den geïnterneerd werd. Hij moest de gehele dag berken hakken om geweerkolven te vervaardigen, 't Was onmogelijk do vereiste hoeveelheid hout te leveren en als straf werden de voedselrantsoenen verminderd. Na 18 maanden werd hij dopr de rechter van onderzoek in vrijheid gesteld. „Ik ben gelukkig", verklaar de deze getuige, dat alles voor een vrije rechtbank in Frank rijk te kunnen zeggen, opdat allen de waarheid over de kam pen der N.K.V.D. kunnnen ver nemen". Kysilo sprak verder over het „stachanovisme" en over de in genieurs, van Wie er onder be schuldiging van Trotzkismc in de gevangenis werden gewor pen. Hij weidde uitvoerig uit over do ongelijke lonen in dc Sowjet Unie en' over de slechte levensomstandigheden van de meeste arbeiders. „Er bestaat", Reimann sprak van „Quislings". Max Reimann. de leider van de communisten in West- Duitsland, is tot drie maan den gevangenisstraf veroor deeld. Hij zal naar verluidt tegen het vonnis in hoger be roep gaan. Reimann had in een op 2 Jan. te Dusseldorp gehouden rede de Duitse politici, die 't Britse militaire gezag steu nen, „Quislings" genoemd. Naar 't oordeel van de recht bank kon dit niet anders betekenen dan dat deze po litici als vergaders van hun land zouden moeten worden beschouwd. Door dergelijke intimidatie dreigde het gezag van de be zettende mogendheden te wor den ondermijnd. Onmiddellijk' nadat het von nis was .uitgesproken, werd Max Reimann in de recht zaal aangehouden. Buiten eis ten 200 personen „vrijheid voor Reimann". Een politic- cordon omringde het paleis van justitie. De bé^prekjngen op Rhodos- Dr. Ralph Bunche, de wnd. bemiddelaar der V.N. in- het Palestijnse conflict, heeft aan de Israëlische en Egyptische afgevaardigden een nieuw, ge heim vredesplan overhandigd, dat, naar men vernacht, be slissend zal zijn voor het sla gen of het falen -van de onder handelingen op het eiland Rhodos, die thans 19 dagen hebben geduurd. zo besloot hij. ..in de Sowjet- Unie een gruwelijke uitbuiting van alle arbeiders en de" leiders houden in de "ene hand het brfcid en in de andere de zweep. Kravchenko's boek sstemt met de waarheid over een." Tijdens het stellen van vra gen door de verdediger sprong Kravehenko weer zo dreigend op, dat een agent opdracht kreeg tussen hem en de advo caat te gaan staan. Een tweede getuige Yvan Krevsoen, een Oekrainse land bouwer. verhaalde nagenoeg hetzelfde als de vorige getui ge. Ook hij werd gedeporteerd en maakte volgens zeggen een lijdensweg door. Daar hij al te zeer uitweidde vroeg de voorzitter hem korter te zijn. Dat kan ik niet, was hel antwoord. De verdediger merkte daarop spottend op: „Hij heeft zijn les uit het hoofd geleerd". Op een vraag hoe hij het boek van Kravehenko had le ren kennen, antwoordde de ge tuige aarzelend, dat hij in een Russisch blad in de Amerikaan se zóne erover f ernomen had. Prins Bemhard naar Engeland. Met zijn particuliere Dakota is Z.K.H. Prins Bernhard Dins dagochtend van Soesterberg naar Engeland (vliegveld Nor- tholt) gevlogen. De Prins zal de gast zijn van de hertog de Beaufort, opperstalmeester van de Engelse koning, die een der hoge gasten was bij de inhul dig ingspleqhtigheden van Ko ningin Juliana. Eervol ontslag voor de heer L. Neher. Bij Kon. Besluit is aan de heer L. Neher op zijn verzoek met ingang van 1 Februari 1949 op de meest eervolle wijze ont slag verleend als gedelegeerde van het opperbestuur in Indo nesië, onder dankbetuiging van de vele en gewichtige diensten door hem als zodanig bewezen. De beer Neher is bevorderd tot Groot-Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ministeriële verklaring over grenscorrecties? Ten aanzien van de grens correcties, waarover in de provinciale statenzitting van Limburg enkele leden infor maties vroegen, heeft de heer Maenen medegedeeld, dat de grenswijzigingen, waarom het thans gaat. in derdaad bescheiden zijn, maar dat die slechts beschouwd kunnen worden als voorlo pers van de latere definitie ve wensen. Dc heer Maenen verwachtte, dat de betrokken minister nog deze week in de Tweede Kamer een verkla ring zal afleggen .over het standpunt van de regering ten aanzien van de grenscor recties voor Nederland. Staaksters mishandelden collega's. Eén van de drie Hollandia confectie fabrieken tc Am sterdam, nl. die te Buiksloot, werkt weer. 40 staaksters hebben het werk hier hervat en de directie heeft 20 nieu we arbeidsters uit Volendam aangenomen. Bij deze indu strie wordt reeds zes weken gestaalk't. Dinsdag lieeft zich een in- j cident voorgedaan waarby de politie heeft ingegrepen. Drie staaksters hebben nl. op zeer hardhandige wijze een aantal werkwillige collega's mishan deld. De politie heeft deze drie meisjes, 20, 19 en 17 jaar oud, in hun woning ge arresteerd. Zij zullen onmid dellijk worden voorgeleid. Ziekenhuisstaking jn Parijs. Het personeel van zes Parijse ziekenhüizen is in staking ge gaan. Een gezamenlijk comité van de drie betrokken grote vak bonden deelde mede, dat vol gens de eerste uitslagen van een referendum 95 procent van I het personeel, met inbegrip van i verpleegsters, voor neerleggen i \an het werk gestemd had. Het personeel protesteert te- i gem „onbevredigende herinde- j ling der lonen". Er is voorge steld een staking van 48 uur te houden. De luchtverbimiing Amsterdam-Batavia. Ten aanzien van de luchtver- binding AmsterdamBatavia kan het volgende worden ge meld: f De machine, die Woensdag 2 Febr. des avonds 19 uui; van Schiphol via Khartoum en Mauritius naar Batavia ver trekt is de Constellation „Delft", onder gezagvoerder Risseeuw. Dit toestel zal vier ton post meenemen. Door de ervaringen van de vlucht van gezagvoerder de Haas met de „Franekcr". is het mogelyk om é^n ton post meer mee te ne men dan op de eerste vlucht. De machines, die Vrijdag en Dinsdag a.s. naar Batavia zul len gaan. kunnen elk 20 passa giers meenemen. Hieruit volgt, dat boeking voor de verbin ding AmsterdamBatavia in beperkte mate weer mogelijk is. Het staat nog niet vast, welke route de laatstgenoemde twee toestellen zullen vliegen. Internationale conferentie voor de woningbouw. Maandag is te Genève een conferentie geopend van wo- ningbouwdeskundigen uit Bel gië, Tsjccho-Slowakijc, Dene marken, Frankrijk Italië, Ne derland, Noorwegen. Polen, Zweden, Turkije, Joego-Slavië. Griekenland, Groot Brïttannië en de V.S. Het doel van deze bijeenkomst is middelen te vinden ter modernisering van de Europese bouwnijverheid, zulks met het oog op de raming van de economische commissie der V.N. voor Eu ropa. dat bij het huidige bouw tempo bijna 40 jaar zal duren, alvorens er voldoende woon gelegenheid voor alle Euro peanen is. Deze commissie had' er ook op gewezen, dat de bouwnijverheid zich langzamer herstelt van de oorlog dan de andere belangrijke industriën in Europa. Óórdeel gevraagd over resolutie van de Veiligheidsraad. Brieven van Sukarno en Halta komen ter tafel. kennen gaf, dat de vorming van een nationale federale rege ling voor geheel Indonesië aJs beginsel noodzakelijk is voor de De plenaire vergadering van overgang naar vrije souvereine de bijeenkomst Federaal Over leg. die Maandagmiddag in het gebouw van de voormalige Volksraad werd gehouden, heeft ongeveer 2 uur geduurd. Dins dag werd tussen de delegaties informeel overleg gepleegd, waarna Woensdag wederom een plenaire vergadering zou plaats hebben. Deze bijeenkomst was bijeen geroepen ter bespreking van het verslag van dc bijzondere commissie, die o.a. een bezoek heeft gebracht aan de republi keinse voormannen te Prapat en op Bangka en die brieven van Sukarno en Hatta mee terugbracht. Uit dc kringen der conferen tie vernam Aneta. dat de rege ring de B.F.O. heeft verzocht, haar mening kenbaar te maken over de resolutie van de Veilig heidsraad. Men kon nog niet zeggen, wanneer zulks zou ge schieden. De huidige bijeen komst van de B.F.O. wordt al gemeen zeer belangrijk ge acht. Volgens „Trouw" zou liet Ne derlandse kabinet het doen van een positieve stap overwegen, ten einde de kritieke situatie, ontstaan door de inmenging van de Veiligheidsraad, te door breken. Men kan in Den Haag echter nog niet voorspellen, waaruit deze „positieve stap" zal bestaan. WAT ER REEDS GEBEURD IS Op 13 Januari heeft de B.F.Ó. een resolutie aangenomen. I waarin zij als haar oordeel te Ver. Staten van Indonesië, dat zij als uitgangspunt voor de vorming van zulk een regering 't B.F.O.-besluit aanvaardt en dat het noodzakelijk is om. al vorens over te gaan tot de vorming van zulk een regering, overleg te plegen met vooraan staande persoonlijkheden. ..af komstig uit die gebieden, wel ke nog niet zijn georganiseerd op de voet van art. 5 van het B.F.O.-besluit". Met deze reso lutie hebben de heren Drees en Beel hun instemming betuigd. Drie dagen later werd de spe ciale B.F.O.-commissie inge steld, die zich irt verbinding zou stellen met vooraanstaande persoonlijkheden, van wie 8 re publikeinen (Sukarno. Hatta en Sjahrir). Op 21 Januari ver trokken de minister-president van Pasundan. Djumhana, en die van Oost-Java, Ateng, naar Prapat en Bangka. van waar zij twee dagen later terugkeerden met brieven van degenen, die zij bezocht hadden, welke brie ven aan de plenaire vergade- ing zouden worden voorge legd. Inmiddels waren vele van de~ leiders der delegaties naar hun deelstaten vertrokken, zo dat de plenaire vergadering eerst kon worden bijeengeroe pen op 31 Januari. Nederlandse militairen in «de kampong Djangga, aan de weg van Prapat naar Porseia op Sumatra. De bevolking is terug gekeerd en de varkens scharrelen weer als van ouds onder de typische woningen. Hotels zullen plaats reserveren voor „laatkomers" Zoals wij onlangs reeds meld den. Zal de Stoomvaart Mij. Zeeland in de maanden Juli en Augustus, tot' half Septem ber een toeristendienst Folke stoneVlissingen v.v. organise ren en het spreekt wel van zelf, dat daarvoor in Zeeland grote belangstelling bestaat. Be kend is reeds, dat tweemaal per week. nl. op Woensdag en Za terdag. van Folkestone vertrok ken wordt, zodat wij daarop niet terug behoeven te komen. Wel is nieuw, dat een verte genwoordiger van de Zeeland op een Dinsdag te Middelburg gehouden bijeenkomst kon me dedelen, dal de grote Engelse reisbureaux een zeer grote be langstelling voor deze toeristen dienst aan de dag leggen en dat tot dusver de belangstelling val» de Nederlandse reisbureaux teleurstellend was. Voor Walcheren is natuurlijk in de eerste plaats de Britse be langstelling van betekenis. Voor de oorlog kwamen hier veel Engelse toeristen: Walche ren zal ze graag terugzien! Van grote betekenis is. dat de Zeeland zich inderdaad gro te moeite geeft om de toeris tendienst te doen slagen. Zij verleent bijvoorbeeld op de normale passageprys aan toe risten. die dc Walchcrenlrip maken, een reductie van niet minder dan 30ft. Komen er met iedere vaart 200 passagiers mee, dan zal de toeristendienst vermoedelijk renderen. VOLDOENDE HOTELRUIMTE? Een van de grote vraagpun ten is natuurlijk, of het zwaar geschonden Walcheren in staat is, behoorlijke aantallen En gelse gasten een goede hotel accommodatie aan te bieden Op de bovengenoemde bijeen komst te Middelburg, waaraan werd deelgenomen door een aantal Middelburgse en Vlis- singse hotelhouders en verte ten woordigers van de V.V.V.'s te Middelburg en Vlissingen. is die vraag met een vertegen woordiger van de Zeeland in den brede besproken. De Zeeland stelt zich nl. voor, dat het s.s. Mecklenburg drie soorten passagiers zal vervoe ren: ten eerste degenen, die ruim van te voren boeken, en voor wie dus tijdig hotelruim te gereserveerd kon worden, ten tweede degenen, die niet op Walcheren blijven, maar on middellijk doorreizen, en ten derde degenen, die te laat boekten om hotelruimte te re serveren. Hoeveel bedden kan Wal cheren voor deze passagiers constant in reserve houden? Zo luidde de vraag van de Zeeland en zij zette daarbij uit een, dat het antwoord een le venskwestie voor de toeristen dienst is. Gelukkig was het antwoord van de aanwezige hotelhouders zeer bevredigend. Zij bleken be reid, enig risico te nemen, zoals de Zeeland trouwens ook risico neemt met het organise ren van deze dienst cn zui len desgewenst in cle zomer maanden 60 bedden reserve ren voor deze dakloze Britse toeristen, mits er voor vier uur 's middags bericht van hun komst wordt gegeven. Boven dien zou de mogelijkheid be staan om zo nodig buiten Mid delburg ook nog een aantal passagiers onder te brengen. DE ZEELAND VOLDAAN De vertegenwoordiger van de St. Mij. Zeeland meende, dat dit alleszins voldoende zal zijn, te meer daar ook op de Meck lenburg nog gelegenheid is om aan 60 passagiers een slaap plaats te verstrekken. Bedriegen de voortekenen niet. dan kap deze toeristen dienst voor Walcheren wel eens van grotere betekenis worden, dan velen aanvankelijk verwacht -zullen hebben. Wordt de belangstelling van de grote Engelse reisbureaux. geëvenaard door de belang stelling van de Britse toe risten, die passage én hotel in ponden kunnen betalen en dus alle deviezen nog tot hun beschikking hebben dan zullen er iedere week een vier honderd Engelsen voor enkele dagen naar Walcheren komen. Een toeristenstroom. waarvan het belang niet onderschat mag' worden! Gezien de bereidheid der hotelhouders om ruimte voor niet tevoren geboekte passa giers te reserveren, hebben op hun beurt de Provinciale V.V.V. en de V.V.V.'s te Middelburg en Vlissingen hun volledige me dewerking toegezegd om deze categorie toeristen naar billijk heid over Middelburg en Vlis singen en de medewerkende hotels te verdelen. Rotterdamse schooljeugd kreeg ondeugdelijke melk. Nu blsquits met kaas. linkcle Rotterdamse .artsen zijn na een uitgebreid onderzoek tot de conclusie gekomen, dat de sclioolmelk. die tot aan het begin van December van het vorige jaar aan de Rotterdamse jeugd werd verstrekt, ondeugdelijk was, waar door bij 300 kinderen vergiftigings verschijnselen optraden, zo meldt de „Volkskrant". Een uitgebreid research-werk, waaraan de Kcu- rlngsdicnt van H'aren. enkele bac teriologen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid hun mede werking verleenden, bracht aan het licht, dat de melkpoeder, die in deze sclioolmelk was verwerkt, zogenaamde pyrogene stoffen be vat, welke schadelijk zijn voor de gezondheid. Men overweegt nu in het ver volg scherpere controle uit. ie oe fenen op de door de fabrieken afgeleverde melkpoeder, mede in verband met de goede naam. wel ke het Nederlandse melkpoeder in het buitenland geniet. Het verstrekken van sclioolmelk aan de jeugd is in Rotterdam in ieder geval stopgezet, al sinds De cember j.l„ toen de vergiftigings verschijnselen zich voordeden. Als compensatie zullen aan de kinderen binnenkort regelmatig biscuitjes met magere kaas wor den verstrekt, welke evenveel vi taminen. eiwitpreparaten cn ei wit bevatten als de voormalige schoolmelkdrank. De procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie, con cludeerde tot verwerping van het beroep van dc 45-jarige politieman S. Wijmenga. Hij was destijds tot 15 jaar veroordeeld. W. was be trokken bij het England-SpicJ. Vliegtuig doorboorde Constellation. GEHAVENDE LUCHTREUS LANDDE VEIIJG Een Constellation van do Pan American Airways met 23 passagiers en een beman ning van tien leden aan boord is op wonderbaarlijke wijze, aan '11 ramp ontkomen. 'T toe stel kwam boven Long Island 1 In botsing met een klein par ticulier vliegtuig, dat zich achter de cockpit in het lijn- loestel boorde. 2 inzittenden van hef, vliegtuigje werden, in de romp van de Constellation I geslingerd en gedood. De derde 1 inzittende stortte omlaag. De PAA-machine maakte, zwaar gehavend en met het wrak van het particuliere toestel in de romp geklemd, ,'n geslaagde noodlanding. I De Constellation, de „Mo narch van de Lucht" was van het vliegveld La Guardia, New York, opgestegen voor een vlucht naar Londen. Het toe stel was tien minuten in de lucht en vloog op een hoogte van 1200 meter, toen de pas sagiers een enorme klap hoor den en uit hun stoelen werden geslingerd. Op het zelfde ogen blik werd de cabine achter de bestuurdersruimte over een lengte van circa vijf meter aan de bovenkant openge scheurd en vielen de motoren van het kleine toestel en twee inzittenden naar binnen. Een gedeelte van het vliegtuigje bleef buiten de Constellation hangen. Het lijnvliegtuig maakte even een duik. maar de gezagvoerder had de Con stellation snel weer in be dwang en maakte een goede landing. Geen der inzittenden liep een schrammetje op. Veer tien passagiers zetten enkele uren later met een ander toe stel hun reis voort. De militaire toestand Indonesië. in Van officiële zijde is weer een overzicht uitgegeven over de militaire toestand in Indo nesië. Daaruit blijkt, dat op vele plaatsen zuiveringsacties worden uitgevoerd tegen guelilla-groepen, die volgens het overzicht met succes ver lopen. Het overzicht vermeldt, dat in 't algemeen de activiteit der' g.uerilla-groepen zowel op Ja va als op Sumatra voorname lijk is gericht tegen het be drijfsleven en het verkeer op de wegen.De hoeveelheden wapens en munitie die de Ne derlandse troepen regelmatig in beslag nemen, beperken voor het bendewezen echter steeds meer de mogelijkheden. Ook in dc afgelopen week' hebben zich een aantal leden der voormalige T.N.I. gemeld, aldus besluit het overzicht. KOUDE OCHTEND. Geldig tot Woensdagavond. Enkele overdrijvende wolken velden. Droog weer. Matige tot zwakke wind tussen Noord en Oost. In de vroege ochtend lichte, en vooral in het Oosten en Zuiden op vele plaatsen ma tige vorst. Overdag temperatuur om het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1