PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Den Haag zet plannen inzake Oost en West uiteen Schreieder vrijgesproken Kravchenko's getuigen aan het woold DE BILT Prov. Bibliotheek: Schatkamer van de Provincie VOORSPEL r 192e Jaargang - No. 25 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Dlrecti»: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn, Pl.verv.. \V. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. pei week; 3.90 p. bw.; £r. p. p. l 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 1 Februari '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per nm. Minimum p. advertentie 12.50- Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 11.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven ot adres Bureau van dit blad". 25 cent meer, Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55, teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel.24 Indpnesië De Veiligheidsraad heeft Vrij dagavond de bekende vier-mo- gendheden resolutie aangenO' men en Nederland heeft daarop bij monde van dr. van Roven prompt gereageerd met de me dedeling, dat men deze resolu tie slechts ten dele ten uitvoer zal leggen. Deze resolutie stelde Neder land practisch onder voogdij van de Verenigde Naties en daarin berust Nederland niet en terecht, omdat te veel onzuive re motieven en een grote mate van ondeskundigheid de beslis sing van de Veiligheidsraad hebben beïnvloed. Voor het overige komt de re solutie, wat haar eisen betreft, gedeeltelijk overeen met de Nederlandse plannen, die ook aan de Veiligheidsraad bekend waven. Nederland verwerpt het direct vrijlaten van alle geïn terneerde republikeinse leiders, maar niet het principe van de vrijlating zelve. Nederland ver- werpt de eis om deze leiders ir-, hun oude functie te herstel len. Nederland weigert om aan de nieuwe commissie der Vere nigde Naties beslissende be voegdheden toe te kennen en bovendien verzet Nederland zich tegen het feit, dat deze oommissie met meerderheid van stemmen zal kunnen beslissen in plaats van dat besluiten slechts eenstemmig konAen wor den genomen. Het afwijzen van deze punten is begrijpelijk. Dankbaar mag men echter zijn voor de mededeling, dat Nederland de motie zal uitvoe ren voorzover het de verant woordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen voor zijn rekening kan nemen. Ons land geeft daarmede een nieuw bewijs van goede wil waar van de betekenis niet onder schat mag worden. De deur voor verder overleg wordt er door open gelaten en dat is veel waard. De Nederlandse regering toont zich in tegenstelling tot vorige kabinetten kalm, voorzichtig en standvastig en zij doet dat zo danig, dat een groot respect daarvoor verdiend is. Dat res pect-is er gelukkig bij ons volk, ciat eveneens kalm blijft en zijn eensgezindheid bewadrt. Ware die er niet, de internationale positie van Nederland zou on eindig veel moeilijker worden. Want hoe men de zaak ook bekijken wil, het is uitermate pijnlijk, dat-wij in de Indonesi sche kwestie ons tegenover een bijna unanieme veroordeling ge plaatst zien. Mede door de hou ding van Nederland lijdt het gezag der Verenigde Naties en op dit gezag dient toch het be houd van de vrede gebaseerd te zijn. Het is natuurlijk heel gemak kelijk om te zeggen, dat Rus land en Palestina de Verenigde Naties nog veel sterker onder mijnen en het is bovendien waar. Maar met de kinderachtige motivering. „Hy deed het óók!" kan men er zich niet afmaken. Veel liever zou het Nederland zijn als er in de Veiligheids raad objectiviteit heerste en als er eerbied was voor Nederlands eerlijke bedoelingen. Het ligt ons niet, dwars tegen de meer derheid van een internationaal lichaam als de V. N. in te gaan. Te minder als ons verzet on dermijnend kan werken. Voor de standvastigheid en de diplomatie van de regering- Drees inzake Indonesië moet men echter respect hebben. Zij stempelen Drees tot een leider, die op het juiste moment op de juiste plaats is gekomen. Socialistische meerderheid in Israël. De resultaten van de de, vorige week in Israël gehouden ver kiezingen, zijn hu geheel be kend. De grootste en belang rijkste partij is gebleken de Mapai-partij van Ben Gurion, die ongeveer te vergelijken is met de P.v.d.A. in ons land. De Mapai verkreeg 43 van de 120 zetels in de wetgevende verga dering. Thans „super- atoombommen". In haar vijfde half-jaarlijks rap port aan het Congres heeft de Amerikaanse commissie voor de atoomenergie meegedeeld, dat de Verenigde Staten thans beschikken over „super atoombommen", waarvan de explosieve kracht gro ter is dan van die, welke Nagasa ki en Hiroshima getroffen hebben. Staking in Belgisch electriciteitsbedrijf. Maandagmorgen om 6 uur is de aangekondigde staking in het Brusselse gas- en electriciteitsbe drijf begonnen. Een eerste gevolg hiervan zal zijn, dat Brussel het zonder zijn kleurige lichtreclames zal moeten doen en zijn bioscopen zal moeten sluiten. Hoewel de trams te Brussel heden nog nor maal rijden, wordt verwacht dat spoedig selchts een beperkte dienstregeling zal gelden. Hoewel de katholieke vakbond zijn leden heeft ontraden aan de staking deel te nemen en eerst het resultaat der besprekingen af te wachten, wordt het aantal sta kers in geheel België op niet min der dan 13.000 man geschat. De besprekingen zijn in de laat ste dagen ernstig bemoeilijkt door het feit. dat de betrokken ministers met griep te bed liggen. Ook schijnt in de schoot der regering geen eensgezindheid te bestaan omtrent de te volgen politiek. Memorie van Antwoord aan de Kamer Snelle voorlichting niet steeds mogelijk De regering' heeft bij de Tweede Kamer de Memorie van Ant woord op de begroting 'van overzeese gebiedsdelen in gediend waarin enkele belangrijke mededelingen worden ge daan over de stand van zaken in Indonesië. Reeds in de eerste, regels verontschuldigt de regering zich omdat een voor ieder bevredigende voorlichting vaak niet wel moge lijk is. De situatie in Indonesië vertoont een voortdurend en snel wisselend beeld en de kwesties hebben vaak 'n zeer delicaat karakter. De regering hoopt, dat bin nenkort meer duidelijkheid zal bestaan wat betreft de groe pen en personen uit de Repu bliek, die tot overleg met Nederland en de federalisten bereid zyn langs welke we gen dit overlag het best en het snelst tot resultaat zal leiden. De regering mag zich niet ontveinzen dat de intensieve belangstelling, welke het bui tenland getoond heeft en nog' toont voor de Indonesische kwestie, er bepaaldelijk niet toe heeft bijgedragen om de situatie in Indonesië te ver helderen. Een tweede punt van onze kerheid is de vraag, in welke rrate en door welke groepen de strijd met gewelddadige mid delen op den duur zal worden voortgezet. Het is bekend, dat Tan Malakka zichzelf gesteld heeft als leider van het ver zet cn dat deze figuur er •eeds voor de politionele actie n geslaagd was verschillende communistische en communis tisch georiënteerde groepen te verenigen in een partij, die zich verklaarde tegen elke overeenstemming met Ne derland. Dat Tan Malakka destijds Hata. gesteund heeft bij het onderdrukken van de communistische machtsgreep onder Moeso, doet aan het feit, dat hij overtuigd com munist is niet af. Zjjn oppositie tegen de P.K.I. vloeide voort uit zijn nationaal-commumsti- sche visie. Een uitspraak over de toe komstige positie der Indo-Eu ropeanen, als door vele leden gewenst is in dit stadium moeilijk te geven. Het is dui- delijk. dat deze groep een keuze zal hebben te doen, het zij Nederlander te blijven, liet- zy het. Indonesische staatsbur gerschap te aanvaarden. DE PENSIOENEN Ten aanzien Van de financie ring van de Indonesische pen sioenen. welke in de eerste nlaats een zaak van Indone sië is. kan worden medege deeld, dat m dit verband met1 het uitermate belangrijke ka rakter van deze aangelegen heid, de regering besloten heeft dit pensioen-financie ringsvraagstuk om advies in handen te stellen van een commissie van deskundigen. Een verhoging van de duur- tetoeslag op Indonesische pensioenen is thans in be schouwing genomen. Het subsidie van 1.000.000 uilgetrokken ten behoeve van de stichting ter bevordering van de culturele samenwerking tussen Nederland. Indonesië, Suriname en de Ned. Antillen was bedoeld als aanloop-sub sidie en zal wellicht wanneer de werkzaamheden zich be ginnen te ontplooien, in vol gende jaren verhoging behoe ven. SURINAME In antwoord op de vraag van verschillende leden, welke maatregelen worden voorbe reid of genomen ter bevorde- dering van de emigratie uit Nederland naar Suriname, kan worden medegedeeld, dat een plan van vestiging van Nederlandse boeren in Surina me in studie is. Onder ogen moet worden gezien, dat" in verband met de gewijzigde militaire omstan digheden de Niwin-subsidie voor een verhoging in aan merking komt. Daarom is een verhoging van de Niwin-sub sidie met 600.000 aange vraagd. De verjaardag van Prinses Beatrix. Vriendinnetjes, mochten blijven logeren. De verjaardag van prinses^ Beatrix werd in huiselijke kring gevierd. Prinses Wïl- helmina kwam haar oudste kleindochter zelf gelukwensen. Zaterdag werd er een kin derpartij gegeven voor vrien dinnen van Prinses Beatrix. EeYi vriendinnetje bleef het hele weekend logeren. AU ver jaardaggeschenk kreeg prijises Beatrix leesboeken, een school atlas, slofjes en gereedschap voor haar boetseerles. S. F. van Oss t In de nacht van Zondag op Maandag is na een ziekte van enkele dagen overleden de uit gever en hoofdredacteur van „De Haagsche Post", de heer S. F. van Oss. Salomon Frede- rik van Oss werd in 1868 te Vierlingsbeek geboren. Hij be gon zijn journalistieke loop baan in 1888 als correspondent van bet „Algemeen Handels blad" te Londen. In 1914 begon hij met de uit gave van „De Haagsche Post", welk blad hij sedertdien als hoofdredacteur heeft geleid. Vandaag Is het 275 jaar geleden, dat een zeer strenge vorst in zette. welke bijna 2 maan den duurde, tijdens welke periode de Zuiderzee met paarden en sleden werd be reden. terwijl ook de Noordzee zover het oog van de kust reikte, was dichtgevroren; is het 5 jaar geleden dat Amerikaanse troepen op het eiland Kwadjelin land den, waardoor een begin werd gemaakt met de ver overing van de Marshall eilanden. 23 jaar voor verrader van A. M. de Jong. Het Bijz. Gerechtshof te Amster dam veroordeelde de ex-W. A.- man A. Nijland uit Laren tot een gezamenlijke gevangenisstraf van 23 jaren met aftrek en ontzetting uit dc rechten voor het leven. Hij kreeg 13 jaar voor zijn activiteit als W. A.-commandant in Laren en omgeving en 5 jaar voor de ac tie. die lvij gevoerd heeft tegen de schrijver A. M de Jong. waardoor deze ten slotte het eerste Duitse ,.Silbcrtanne"-slachtoffer werd. Op 17 Januari was levenslang geëist. Wellicht als ongewenste vreemdeling over de grens. Het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden heeft Schreie der, de voormalige Kriminal Direktor van de S.D. buiten vervolging gesteld. Het eerste punt van de tenlastelegging, het lidmaatschap van een mis dadige organisatie de S.D. kan blykens de sententie niet als een reden lot veroordeling- worden beschouwd. Het twee de punt van de tenlastenleg- ging, nl. dat Schreieder op dracht heeft gegeven jol bet fusilleren van een aantal per sonen bij Dronrijp, wordt niet bewezen geacht. De procureur-generaal bij het Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden ]iet Schreieder on middellijk na de uitspraak weer arresteren, teneinde hem ter beschikking te laten stel len van het hoofd der plaatse lijke politic in de stad waar Schreieder geacht wordt do micilie te hebben gehad: 's Gravenhage, opdat dit Verklaringen over vroegere toestanden in de Sowjet-Unie. Jiij i... aren .in cIl- hawii lull Singapore werd di- schroei van de „Willem Ruys" licht beschadigd. Deze beschadiging, voor het oog nauwelijks waarneembaar, veroorzaakte een enorme trilling, zodat het scjiip vaart moest minderen. Zaterdag is het schip, dat 193 m. lang, 25 m. breed en 27!; m. hoog is, door 6 sleepbootjes naar het nieuwe 32.000 tons dok van de Rotterdamse Droogdok Mij., het grootste van Nederland gesleept om daar van schroef te verwisselen. Dit dok is 208 m. lang, 47 m. breed en 20 m. hoog en kan de „Willem Ruys" dus ruim opnemen Op de vierde dag van het proces Kravchenko zijn de eerste getuigen van de schrij ver van „Ik verkoos de vrij heid" aan het woord geko men. De eerste was het Fran se Kamerlid Moynet, die tij dens de oorlog oolc in de Sovjet-Unie als piloot heeft gevochten. Hij verklaarde, dat, terwijl de Engelsen vrij naar de Duitse propaganda- zender konden luisteren, in de Sovjet-Unie alle radiotoe stellen in beslag- werden ge nomen toen de oorlog uit brak. Kravchenko's volgende ge- I tuige was de Franse inge nieur Boi'rtet. die zei dat hij van 1941 tot 1946 in Russi sche gevangenissen had ver toefd „omdat hij Fransman was." Hij achtte „Ik verkoos de vrijheid" in overeenstem ming met de werkelijkheid. Bornet zei dat hij van 1909 tot 1946 ononderbroken in Rusland had gewoond. Tij dens een kruisverhoor zei Bornet, dat Franse burgers in de Sovjet-Unie werden ge arresteerd tijdens de oorlog als represaille voor de arres tatie van Sovjet-burgers door de Vichy-regering in Frank rijk. Voor deze getuigen aan 't j' woord kwamen had de advo caat van het weekblad - „Les Lettres Franqaises" gevraagd of Kravchenko identiteitspa pieren kon tonen. Hij wilde uit een ontkennend antwoord aantonen, dat Kravchenko met meer onderscheiding werd behandeld dan andere vreemdelingen, dank zij Ame rikaanse bescherming. Krav chenko antwoordde: Ik ben niet in de Sovjet-Unie waar men een stapel papieren no dig heeft. Ik ben in het vrije Frankrijk. Op de publieke tribune klonk hierop luid ap plaus. TRANEN. Een van Kravchenko's ge tuigen, een Russische vrouw van middelbare leeftijd uit een kamp voor ontheemden in Duitsland, vertelde onder tranen hoe haar boerderij in 1930 in het kader van de collectivisatie werd overgeno men. Al haar klederen, meu bilair en vee werd gèconfis- ccerd, aldus zeide zij, en zij werd uit het huis gezet, in de sneeuw, ondanks het feit, dat zij zwanger was. Haar baby stierf. Toen zij haar toevlucht had gezocht bij een buur, aldus verklaarde zij. kwam een dronken ambte naar haar lastig vallen in haar slaapkamer. Kysilo, een Russische tech nicus. verklaarde in de Sov jet-Unie gearresteerd te zijn onder de beschuldiging van „samenzwering tot omver werpen van de Sovjet-staat." Dat was het „standaard-ty pe" van beschuldiging, die „in die tijd tegen iedereen werd ingebracht." Vervolgens gaf deze getui ge een realistische beschrij ving van de wijze, waarop men hem 'n ..bekentenis" af dwong. Hij werd veroordeeld tot 18 jaar Siberië. Van kelder tot kap boordevol boeken Sedert 194164.000 aanwinsten Hoe leest Zeeland? Het zou interessant zijn daar eens een opinieonderzoek naar in te stellen. Wij beschikken niet over cijfers, maar men kan veilig aannemen, dat de meeste Zeeuwen leeslustig zijn: ieder gezin bezit zeker een boekenkast en vrijwel alle kinderen een boekenplank je. De bibliotheken van instellingen en kerken hebben veel aftrek en in de talrijke uitleenbibliotheken, waar Max Braiul, Zane Grey, Courths Mahler en Vicky Baum het meest beduimeld zijn, is bet op Zaterdagmiddagen zó druk, dat de ellebogen er aan te pas moeten komen. Maar niet alleen naar de. romans gaat de belangstelling uit: in de openbare bibliotheken, waar Zeeland er helaas maar drie van heeft, zyn de populair-1wetenschappelykc werken zeer In trek en ook dc Provinciale Bibliotheek te Mid delburg ondervindt steeds meer belangstelling. Bibliothecaris van de Prov. Bibliotheek is de heer H. Pie- ters en hij is zo langzamer hand een oude rot in 't vak: sinds 1916 zit hij Iedere dag tussen de boeken. In die da gen bezat men 120.000 wer ken. een respectabel aantal, dat in 1940 uitgegroeid was tot 150.000. Het bezoek was toen geringer dan thans, maar het stond vast, dat de biblio theek in een behoefte voor zag. Toen kwam de slag. De brand van 17 Mei 1940 ver woestte niet alleen het pand in de Lange Delft, maar ook 135.000 delen die er in be waard werden. Slechts de werken, die in de kelder la gen, zoals de kostbare col lectie incunabelen (vóór 1500 gedrukt), konden worden ge red, ook al waren zij drijfnat en was het drogen een mon nikenwerk. HUISVESTINGS PROBLEMEN. De schatkamer van de Pro vincie was leeg en velen twij felden aan het voortbestaan van de bibliotheek. Maar mét de geboorte van het P. B. kwam de herrijzenis van de P. B. Een nieuw" onderkomen werd gevonden op de Dam en er werd van de grond af opgebouwd. Tijd voor rustige voorbereiding was er niet; in 1941 kwamen al weer 300 be zoekers en werden 2600 boe ken uitgeleend. Sedert dit nieuwe begin i over een periode van 7 jaar I is de boekenschat verheu gend snel gegroeid: niet min der dan 64.000 aanwinsten kregen him plaats op de lan ge planken. De ruimte is ech ter beperkt en dus zijn er gro te huisvestingsproblemen te overwinnen, 't Oude patriciërs huis aan de Dam, waar altijd een serene stilte heerst. zit van de kelder tot de nok boor devol boeken en herhaaldelijk bleken verhuizingen binnens huis noodzakelijk. Er is zelfs al een dépendance ingericht: talrijke weinig gevraagde boe ken zijn opgestapeld op de zolder van het kantoor der Prov. Waterstaat, De plannen voor de bouw van een nieuw pand (met oude gevel) zijn gereed maar de hoge bouwkosten maken, dat de eerste jaren nog met de beleende riemen 1 geroeid zal moeten worden. BUITENLANDSE GESCHENKEN Waar zijn die 64.000 boeken in zo korte tijd vandaan ge komen? Grote extra, credie- ten voor aankoop zijn nimmer beschikbaar gesteld. Wel is tijdens en na de oorlog veel antiquarisch gekocht, hoofd zakelijk om lancunes te vul len („Een aardige sport" zegt de heer Pieters), maar het budget mocht niet worden overschreden. Er werden ech ter aanzienlijke geschenkingen van bibliotheken en particu lieren ontvangen en na de be vrijding pakte het buitenland goed uit. Een organisatie van Zwitserse bibliothecarissen speelde voor Sinterklaas en bracht enkele honderden boe kenden uit Amerika kwamen via de Unesco ook een paar honderd werken. Maar de grootste hulp kwam uit Enge land door bemiddeling van Help Holland Council: 23.000 delen, waaronder vele stand aardwerken en de nieuwste edi tie van de Encyclopaedia Brit- tanica. Dank zij deze Engelse gift kon o.m. weer een goede verzameling van klassieke Angelsaksische literatuur wor den verkregen. Kernverzameling van de Prov. Bibliotheek is de collec tie boeken, pamfletten, ordon nanties, enz. over Zeeland en de Zeeuwen; 10 a 12.000 in totaal! Loopt men langs de boekenplanken, dan treft men verder zeer veel delen aan over geschiedenis, litratuur, recht, godsdienst en verwante onderwerpen. Op één gebied is men ech ter zeer, zeer slecht uitgeniist. en dat werpt de vraag op of het niet gewenst zou zijn, dat deze bibliotheek meer pro beerde te voorzien in de steeds groeiende behoefte aan vak- boelven over techniek, Gezien de groeiende industrialisatie en de vele cursussen zou het van groot belang zijn. wanneer er in 'Zeeland één centrale, goed voorziene technische bi bliotheek zou zijn. Velen zou den daarvan voordeel genieten. KOSTELOOS LENEN Het is geen kleinigheid .ge weest om nieuwe catologi aan te leggen; jaren waren met dit werk gemoeid, doch thans is dit vrijwel voltooid. De heer Pieters krijgt nu meer gele genheid voor het stimuleren van de belangstelling. Hij zal ondermeer contact zoeken met de oude Nutsbibliotheken in Zierikzee, Terneuzen en Tho- len. opdat ook uit Noord- Zeeland en Zeeuwsch-Vlaande- ren meer aanvragen om boe ken door bemiddeling van die bibliotheken zullen komen. Het is misschien nog te weinig bekend, dat men, waar men ook woont in Zeeland boeken, die men wil raadplegen of be studeren, gratis kan lenen. Zelfs de verzendkosten behoeft men niet te betalen. Beschikt de Prov. Bibliotheek zelf niet ove» het gewenste boek, dan leent zij het op haar beurt van een wetenschappelijke bi bliotheek elders in het land. De toename van de belang stelling kan overigens het beste geïllustreerd worden door enige cijfers. Het gebruik in oorlogstijd van de biblio theek was bijzonder groot, maar natuurlijk kwam er na de bevrijding een daling. In 1946 bezochten echter reeds weer 3500 personen het pand aan de Dam, in het afgelopen jaar 4200. Het aantal uitge leende boeken bedroeg in '46 4200. in 1948 5200. wel een bewijs, dat steeds meer Zeeu. wen de weg naar P.B. weten te vinden. Van andere biblio theken werden in 1948 ruim 700 boekon geleend. Via de stedelijke bibliotheken kwamen vele aanvragen binnen. Men mag verwachten, dat de Zeeuwen deze unieke in stelling (Friesland is de enige andere provincie met een Prov. Bibliotheek) steeds meer zul len gaan waarderen. Op dit gebied is Zeeland zeker niet ten achter bij andere delen van het land: ver van het centrum bezit men een voor treffelijke bron van inlichtin gen en leverancier van gratis studieboeken, waarop nimmer tevergeefs een beroep wordt gedaan. hoofd der plaatselijke politie Schreieder als ongewenste vreemdeling over de grens kan doen geleiden. Uitwijzing als ongewenste vreemdeling is een administra tieve maatregel, die wordt ge nomen ten aanzien van elke on niet legale wijze ons land binnengekomen vreemdeling, ongeacht dus zijn of haar eventuele daden in Nederland. WEL DOODSTRAF VOOR ALBRECHT Het Bijzondere gerechtshof ie Leeuwarden veroordeelde Wilhelm Albrecht, ex-comman- dant van het „Auscnkomman- do" te Leeuwarden, conform ile els ter dood. Albrecht heeft, zo zeide de procureur-fiscaal bij het Bij zondere Gerechtshof tijdens de behandeling der zaak tien dagen geleden, over het leven van iedere Fries beschikt ge durende de bezetting. Hij oefende terreur uit in de pro vincie die ieder met afschuw vervulde. Gevecht met rampokbende. Dezer dagen is een patrouille van de Daerah-politïe van de Pasun- dan bij Tjibuntu. even buiten Ban dung, in een vuurgevecht geraakt met een rampokbende. die 's- nachts een toko plunderde en daarbij op heterdaad betrapt werd. De bende vluchtte en moest vrij wel de gehele buit achterlaten. Kabinet heeft de resolutie in bespreking. De V.N.-commissie zond Maandag aan de Veiligheids raad een rapport. waarin wordt gemeld, dat tot Maan dagmiddag 16.00 uur (Bata- via-tijd) geen nadere informa tie ontvangen is van de Ne derlandse regering met be trekking tot de resolutie van 28 dezer, behalve dat deze aangelegenheid in bespreking is bij het Nederlandse kabinet De heer Elink Schurman heeft beloofd de commissie te zullen inlichten zodra hij instructies van de regering heeft ontvan gen, aldus het communiqué. Paul Robeson komt in Nederland zingen. De negerbariton Paul Robe son vertrekt 12 Febr. met de Queen Mary" naar Engeland voor twintig concerten in Groot-Brittannië en Ierland. Robeson zal einde April zes concerten in Denemarken, Zweden en Noorwegen geven en twee concerten in Neder land. Grote partij sigaretten spoorloos verdwenen. Op het spoorwegstation te Roo sendaal heeft men de vermissing van Engelse en Amerikaanse siga retten ontdekt. Van een partij die via Rotterdam ons land is binnen gekomen en over Roosendaal naar België moest worden vervoerd, zijn niet minder dan 31 kisten en 2 do- zon sigaretten zoek. Vast staat reeds, dat zy niet lii Roosendaal zijn verdwenen. Men onderzoekt nu de mogelijkheid of zij zijn ont vreemd tijdens het vervoer van het schip naar het station te Roosen daal. Dr. van Royen weer naar Ottawa. De Nederlandse ambassadeur in Canada, dr. van Royen. is Zaterdag per vliegtuig naar Ottawa vertrokken, na meer dan 5 maanden van zijn post afwezig te zijn geweest in ver band met zijn taak als Neder lands vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad. Een nieuw kabinet voor de Pasundan. Djumhana Wirjaadmadja, aan wie de formatie van een nieuw ka binet voor de Pasundan was opge dragen. is geslaagd in de vorming van een nieuwe regering, welke inmiddels door de Walinegara is beëdigd. Frof. van Poelje gehuldigd. Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag is prof. dr. G. A. van Poelje, lid van de Raad van State en oud-secretaris generaal van het ministerie van onderwijs, kunsten en we tenschappen, door zijn vrienden gehuldigd. Aan de jarige, werd een door Wibbo Hartman ge schilderd portret aangeboden. De procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cas'satie, con cludeerde tot verwerping van het beroep van de 45-jarige politieman S. Wijmenga. Hij was destijds tot 15 jaar veroordeeld. W. was be trokken bij het England-Spicl. In de ouderdoni van 72 jaar is te Utrecht overleden de oud- dirccteur en commissaris van het Utrechts Nieuwsblad, de heer B. Falkema, WISSELEN DE BEWOLKING. Geldig tot Dinsdagavond. Wisselende bewolking :net enkele verspreide buitjes, moest matige wind uit Noordelijke richtingen. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1