1 IT Garage„CENTRUM" 4" H.H. Tuinders en Landbauwers I. HUBREGTSE Co Kappie en de Vliegende Hollander MINOR Bakkerij VAN MELLE Hier is uw motor! C. DE LEEUW, Motoren Veeluizenpoeder PERFECT" Amsterdamse Beurs 27 Nederl. 1948 (3%) dito 1947 (33 dito 1937 3 Dollar-lening 1947 3% Investerlngscert. 3 Nederl. 1962—64 Nederl. 1962—64 Nederl. N.W.S. 2% Spaarc. a f 100 2%% Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Ned. Ind. Hand. B Ned. Handelmij. AKU Bergh's Jurgens Calvé-Delft Centrale Suiker Kon. Ned. Hoogovens Unilever Ned. Kabelfabrlek Philips Wilton Feyenoord Bil it on Kon. Petrol. Mij. Amsterd. Rubber H.A. Lijn Kon. Paketvaart Ned. Scheepv. Unie Rotterd. Lloyd Stv. Mij. Nederland Handelsver. A'dam Deli Batavia My. Deli Mij. Anaconda Bethlehem Steel General Motor Kennecot Shell Union Baltimore Spw. Miss K.T. Spw. New York Centr. Spw. Pennsylvania Jan. 2f 100% 97 97% 100% 80% 101% 96% 100% 98','4 99% 99% 80% 101% 963,i 161% 1 299% S 143% 1 165"; J 169% De effectenbeurs te Amsterdam had op de laatste dag van de week een onbelangwekkend verloop. De handel was weer van zeer beperk te afmetingen, daar er maar heel weinig orders waren en onder beurstijd werden slechts kleine fluctuaties meegemaakt. De stem ming was aanvankelijk prijshou dend, want diverse toonaangeven de aandelen waren aanvankelijk iets hoger dan vorige slotprijzen. Nieuwe bankjes van 25. De directie van de Nederlandse Bank N.V. maakt bekend, dat zij binnenkort, naast de thans circu lerende bankbiljetten van f 25, bil jetten van dezelfde coupure van een nieuw model in het verkeer zan brengen. Het nieuwe biljet draagt de handtekeningen van dr. M. W. Holtrop als president en prof. mr. A. M. de Jong als secre taris en de datum 19 Maart 1947. Het is slechts aan de achterzijde genummerd. SCHEPEN VAN EN NAAR INDONESIË. Naar Indonesië: Johan van Ol- denbarnevelt, Amsterdam—Java. 28 Jan te Sabang; Kamerlingh On nes, Rotterdam—Java. 27 Jan. te Penang; Raki, Amsterdam—Java. 27 Jan. te Ceylon; Zuiderkruis. Rotterdam—Java. 27 Jan. v. Aden; Sibajak, Rotterdam—Java. 27 Jan. Gibraltar gepasseerd. Van Indonesië: Waterman, Java- Rotterdam, 27 Jan. Ouessant ge passeerd. ZON EN 30 Januari. Zon: op 8.24 Maan: op 9.33 31 Januari. Zon: op 8.23 Maan: op 9.46 onder 17.23 onder 18.45 onder 17.25 onder 19.58 Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee 31 Januari Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Hoog Water u.+NAP u.-f NAP 4.28 1.32 3.24 2.08 4.01 2.17 4.28 1.32 5.03 1.31 3.57 2.00 4.35 2.18 5.03 1.31 16.50 1.45 15.45 2.17 16.25 2.26 16.50 1.45 17.24 1 49 16.19 2.20 16.59 2.30 17.24 1.49 Laag Water u.—NAP u. -NAP 10.04 1.77 9.50 2.37 10.31 2.52 10.04 1.77 10.39 1.78 10.25 2.39 11.06 2.53 10.59 1.78 22.08 1.45 21.53 2.05 22.34 2.20 22.0G 1.45 22.38 1.41 22.25 2.02 23.-06 2.16 22.38 .1.41 9. De Maat liep sidderend en gebogen voor de agent uit naar zijn hut. „Ik-ikkik heb n-niks ge-gedaan!" jam merde hij. „Er-er is n-niets in m-mijn hut!" „Dat zullen we dan eens gaan zien!" zei de agent, die achter hem aanliep. „Je ziet er uit als een groot misda diger!" „Hie-hier is m-mijn hut!" wees de Maat. „Jij komt cr niet in voordat ik alles onderzocht heb!" zei de agent. „Ik zal gauw genoeg gevonden hebben, wat lk zoele. Je kunt het me trouwens meteen beter vertellen, waar je al die opium 'verstopt hebt!" „Opi-opium?" vroeg de Maat ver schrikt. „Ik-kik weet n-niets van opi- opium!" „Goed" zei de agent. „Wanneer je het me niet zeggen wilt, zal ik het wel zoeken! Vinden doe ik het toch!" De deur knalde voor de Maat z'n ver baasde gezicht dicht. Hij liep sidderend naar de patrijs poort aan de buitenkant van z'n hut en keek naar binnèn. Heden overleed tot onze grote droefheid, onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw H. J. M. FAGGÏ1NGER AUER—HANSEN, in de ouderdom van 75 jaar. Middelburg: U. FAGGINGER AUER. Utrecht: U. C. FAGGINGER AUER. J. FAGGINGER AUER—DE HEER en Kinderen. Middelburg: E. A. P. FAGGINGER AUER. E. C. FAGGINGER AUER. Middelburg, '28 Jan. "49 Liefst geen bezoek» Heden overleed in het - ziekenhuis „Bethesda", na een kortstondig, doch geduldig gedragen lijden, onze geliefde Va der, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer JACOB BARENTSEN. in de ouderdom van 78 jaar. Naméns de.familie, A. BARENTSEN. Vlissingen, 28 Jan. '49. Hogeweg 167. De begrafenis zal plaats vinden Maandag 31 Januari a.s. om 1 uur n.m. vanaf het zie kenhuis „Bethegda". Heden overleed na e.en smartelijk, doch geduldig gedragen lij den, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder 1 LEUNTJE ANTHOiNETTA MINDERHOUD, Weduwe van Hulbregt Verhage, in de ouderdom van ruim 78 jaar. Allen, die haar ge kend hebben, zullen be seffen wat wij in haar verliezen. Middelburg: L. VERHAGE. M. F. VERHAGE— PIEREN. L. A. VERHAGE. Zwyndrecht: A. VERHAGE. C. J. VERHAGE— VAN LOO. HUTBJE. Middelburg, 27 Jan. '49 Seisstraat 27. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 31 Januari a.s. Vertrek sterfhuis 2 uur. Commissarissen en Di rectie der N.V. Stoom tram „Walcheren" ge ven met leedwezen ken nis van het overlijden van Jhr. Ir. J. RöELL, in leven Commissaris der Vennootschap. Namens de Raad van Commissarissen, a A. VAN WOELDEREN, Voorzitter. H. C. GHIJSEN, Secretaris. Middelburg, 28 Januari 1949. Ondergetekenden betuigen hun hartelijke dank voor de vele bewijzen van deelne ming, zowel van hier als van elders, ontvangen geduren de de ziekte en na het over igden van hun enige Doch ter BIETE R'NELLA SCHOUT. P. SCHOUT. W. SCHOUT— V. d. VOORDE. Biggekerke, Januari 1949. Te koop prima dames-, meisjes- en jongensrijwiel. A. KLIP, Nieuwstraat 6, Vlissingen. Langs cleze weg betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele gelukwensen op 17 Ja nuari ontvangen. 'Wed. K. WIELEMAKER— DE BREE. Biggekerke. Wenst U een taxi? Voor binnen- en buitenland, voor dag- en nachtritten? Uw adres is: j. M. WESTDIJK s Heer HendrlkuUinderen, Telefoon 2566 Na 5 uur 2956 (K 1100). Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij bien nis van de geboorte van ons Dochtertje PIETERNELLA TANïNETJE (ELSJE). P. A. DE JONGE. J. DE JONGE— DE WITTE. Koudekerke, 24 Jan. 1949. Biggekerksestraat A 5. Voor de zeer vele bewij zen van medeleven, ontvan-; gen na het overlijden van onze lieve Man, Vader en Grootvader, de Heer J. SLOOVES, j betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller nam, A. C. SLOOVES— ALBRECHT. Middelburg, Januari 1949. Na een kortstondige ziekte is heden in het Ziekenhuis „Bethesda" in haar Heer en Hei land zacht en kalm in geslapen, onze innig ge liefde Vrouw, Moeder, Behuwd, en Grootmoe der SARA CATHARINA VAN DE WALLE, geb. VAN HOUTE, in de ouderdom van bijna 82 jaar. Namens de familie, L. C. VAN DE WALLE Vlissingen, 28 Jan. '49. Kolvenierstraat 21. Voor de zeer vele bewij zen van deelneming ontvan gen na het overlijden van onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer L. L. LOUS, betuigen wg, inzonderheid dr. v. 't HART en Zuster WESTSTRATE, onze harte lijke danlt. Uit aller naam, J. LOUS. Kamperland, Januari 1949. de ruime en comfortabele 4 peis. auto met grote bagage-ruimte, lage wegenbelasting en een benzine-ver- brui* van 1 liter op 15 kilometer. Uit voorraad leverbaar. Ook leveren wij de bestelwagen Voor de vele blijken van belangstelling, zowel van hier als van elders, ontvaxl- gèn gedurende de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Echtgenote en Moeder PIETERNELLA SCHOUT, betuigen wij onze hartelijke dank, inzonderheid aan Dok ter en verpleegsters van het ziekenhuis te Middelburg. W. DE POTTER en Kinderen. Koudekerke, Januari 1949. GEVRAAGD BEDRIJFSLEIDER n de brei- of tricotage-industrie. Vakkennis vereist. Zeer oede vooruitzichten. Discretie verzekerd. Brieven met vol', inl. en opgave relerenties ooder no, A 4212. adv. Bur. Max. R. Nunes, Paleisstraat 19, Amsterdam. Tandarls Röthengatter wegens militaire dienst tot nadere aankondiging geen spreekuren. Spoedgevallen worden behandeld door de tandartsen te Goes. Fond^-| Eerste spreekuur Woens kaarten steeds medenemen. dag 2 Februari 1.30 uur. De praktijk van wijlen Dr. WOLTERS te Vlissingen wordt te zijnen huize vanaf 1 Februari voortgezet door C. C. SLUIJTER, Arts. Spreekuur als voren. met een draagvermogen van 400 kg. Ingericht zowel voor 4 peisonen als voor besteldienst. Vraagt in'ichtingen en demonstratie. VAN DER VLIET BAK WIJNGAARDSTRAAT 66 GOES TELEFOON 2404 Engels fabrikaat Inhoud 200 cc. Banden 300-19 Teloscoop voorvork Voetschakeling Prijs f1250.- NU BESTELLEN, STRAKS RIJDEN Vraagt ons inlichtingen MIDDELBURG Telefoon 2923 Na 6 uur 3204 Met ingang van 1 Febr. gevestigd O. J. G. KROXIG, vrouwenarts, Valeriusstraa't 150 hs, telef. 92922, Amsterdam. Spreekuur dag. 1.302.30 beh. Za. en volgens afspr. Poliklinieken: Nassaukade 11, tel. 81054, Di. 9—10 en Vrijd. av. 78. Met ing. van 15 Febr. Albert Cuyp- str. 261, tel. 29485, Wo. av. 7.30—8.30 en Vrijd. 9.30— 10.30 uur. Dr. C. D. Brinkhorst Oogarts. 24 Januari PRAKTIJK HERVAT. Doopsgezinde Gemeente Middelburg. Zondagmorgen 10.15 uur Ds. DE BOER uit Vlissingen. doodt radicaal alle veeluizen bij koeien, paarden. Beslist onschade'ijk voor het vee. Agent; P. J. DEN BOEFT, Nooidweg34, St. Laurens. Het Vrije Tooneel o.l v Cor Ruys Vogel vlieg de wereld in Amerikaans blijspel met o.a, Cor Ruys. Myra Ward, Sara Heyblom, Gijsbert Tersteeg. Voorstelling in samenwer king met de N.V- De Concertzaal. Kaarten Ie. 2e en Ie rang: lerien13.- f 2.- en f I 50: niet leden f 3.50, f 2.50 en f 1.75. bij J VER I ON en 's avonds aan de zaal. Plaatsbespreken 3 Feb'uarl. voor Z.V.U. leden* 11.30-12 uur v.ra. (gratis) voor niet leden 12-1 uur n m, aan de kasSa. J. P. PETERSMA, zenuwarts, Maandag a.s. GEEN SPREEKUUR. Interkerkelijke samenkomst op Dinsdag 1 Februari, avonds 8 uur,- in de Hof- pleinkerk te Middelburg, waar door de Bgbelkiosk- vereniging fe Amsterdam vertoond zal worden de bui tengewoon mooie film „EVANGELIE EN WERELD". Sprekers :"DS. F. DON en de heer A. M. FRANSSEN. Toegang vrij. Deuren open half 8. Interkerkelijke Commissie voor Evangelisatie. Mevr. METSELAAR, Op ril Westwal 3, Goes, vraagt tegen half Februari DAGMEISJE Voor direct gevraagd LEERLING OF AANKOMENDE BAKKERSBEDIENDE. Bakkerij SANDERS, Var- kensmarkt, Middelburg. Telefoon 2528. Terstond gevraagd een bakkersknecht, of aankomende (intern). bij P. DIELEMAN, Bakkerij, Wolfaartsdgk. Flinke dienstbode gevraagd voor dag of dag en nacht. Meerdere hulp aan wezig. Mevr. VAN DER j MOER, Stationsplein 1, Ar- nemuiden. Gevraagd een flinke halfwas en leerling. DE VLIEGER'. BAKKERIJ West-Souburg. ZIERIKZEE Viijdag 4 Febr. a.s. Concertzaal Wegens grotere capaciteit van onze nieuwe tractor SPROEIMACHINE zijn wij thans in staat nog enkele NIEUWE KLANTEN te bedienen, zowel op gebied van landbouw gewassen of fruitteelt. Vrijblijvend inlichtingen te bekomen bij Loonsproeiersbedrijf 's-Gravenpolder Handel in ziektenverspreidingsmiddelen Uitloting geldlening. Burgemeester en Wethou ders van Middelburg bren gen ter openbare kennis, dat Donderdag 10 Februari 1949, 3 uur, in de Burgemeesters kamer van het tijdelijk Ge meentehuis Wagenaars tr. 12) door hen in het open baar zal worden uitgeloot: obligatie, groot 500.-—, van de ten laste van de Ge meente lopende geldle ning, oorspronkelijk groot 35.000.—, opgenomen in 1899. Middelburg, 26 Jan. 1949. Burgemeester en Wethou ders voornoemd, L. J. VAN 'T WESTENDE, wnd. Burgemeester. J. PH. KOENE, Secretaris. FEBRUARI DINSDAG EN NU OUBLIE'S ons voor-oorlogs succes-artikel! Ter introductie geven wij aan onze dames-klanten, groot of klein, die op 1 Februari jarig zijn, een 6-TAL OUBLIE'S CADEAU. Alleende stamkaart meebrengen s.v.p. TELEFOON 2021 GOES Te koop een VATSPROEIER, merk Holder, 200 1. inhoud, W. VISSCHER, Zouteweg 25, Schore, bij de Vlake- brug. Te koop: 1 Citroen 7 1 Peugeot 202 1 V-8 bestel auto met open bak en 1 jeep. Garage DE MUYNCK, Paul Krugerstraat 209, Vlis singen. Een fflne circusbouwplaat gratis bij aankoop van een doos Nivea-crême A 60 ct., in v. d. BOOGAART'S dro gisterij „De Vijzel", Betjo Wolffplcin 1, Vlissingen^ Aangeboden in prima staat verkerende Fargo vrachtwagen, bouwjaar 1939, met lange laadbak en rennen. Garage Centrum", v. d. VLIET BAK, Wijngaardstraat 66, Goes, Telefoon 2404. Gevraagd aankomende bakkersbedlende. Brood- en banketbakkerij A. TH. SCHOENMAKERS, Kerkstraat 11, Vlissingen. Te koop pracht bruidstoilet, zonder punten. Dorpsstraat 1, Breskens. IÊ&ZN. GC ANGE VOQ33TGAAJ S»-&S TOEf 246Ö Bent U al aan 't zoeken, naar goede jongensbroeken?, Korte jongensbroeken van 4 t.m. 6 jaar. Zonder punten. Jongens plusfourbroeken van 7 t.m. 16 jaar. Tegen halve puntenwaarde. Attractie!! Bij aankoop van een doos Nivea, 60 ct., 'n mooie Nivea bouwplaat l cadeau. JAM EN - Drogisterij K. N'oordstr. 44 MIDDELBURG n. d. Kazerne Telef. 3331. Maandag 31 Januari a.s. óm half 8 DANSEN in de Campveers^ Toren. Entrée 50 ct., incl. bel. Bij voldoende deelname ex tra bus VeereMiddelburg. Te koop stofzuiger en strijkijzer. GIJZELS, St. Jansstraat 1, Middelburg. Meisje voor dag en nacht gevraagd, dat voorzien is v.g.g. en prijs stelt op een goede behandeling en uit stekend loon. Brieven aan mevr. J. BER GER, Burg. Wynaondtslaan 304, Overschle bij Rotter dam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 7