T Bier-oproer in het Lagerhuis België, duurste land van Europa t Britten moeten zich zittend laven Ongewone luxe in de winkels ante Sabine grijpt in MARIA SAWERSKY Lezers schrijven Even peultjes Het spookbeeld van de Staatstavernen (Vaai onze correspondent). Londen. Jan. Zal een Engelsman het recht hebben om zyn glaasje staatsbier staande op te drinken, indien hij daar zin in heeft, of kan de regering hem er ook nog toe dwingen er by te gaan zitten? Ziehier een der ge sprekken van de dag. veroorzaakt door het jongste inmiddels aangenomen wetsontwerp, dat de plannen beschrijft voor de nationalisatie van alle bars, café's, herbergen en hotels inalle door de staat gebouwde nieu we steden. De eerste 12 nieuwe 3teden, waarvan er 8 in Engeland en 4 in Schotland liggen, zyn nu byna voltooid. In deze, zowel als in de 40 a 50 andere nieuwe steden die nog op het Labour programma staan, zal de regering een verkoopsmonopolie van staatsbier invoeren. Deze be3lissing is het ge volg van een bittere strijd tussen de machtige particu liere brouwerijen om de ver gunningen voor de nieuwe steden in handen te krygen. Bijna alle Engelse bars en herbergen zijn namelijk het eigendom van de grote brou werijen. die daar dan hun biermonopolie doen gelden. Om een bieroorlog in de nieu we steden te voorkomen heeft ile regering nu maar besloten om de knoop door te hakken en zelf te gaan brouwen, zo dat er daar alleen staatsbier verkocht zal kunnen worden. Dit cenheidsbier zal aanmer kelijk zwakker zijn dan het merkbiër der particuliere brouwerijen en een penny per glas goedkoper» Het heeft een waar oproer onder de brouwerijen veroor zaak', maar niet minder on der het Engelse publiek. De opinies over het staatsbier r.fin nog meer verdeeld dan die over Bevin's politiek in Palestina. Het conservatieve Kamerlid Kolonel Dower rol de zelfs een monsterton staatsbier naar binnen in de lobby van bet Lagerhuis tij dens* het debat, en daagde ile Labourleden uit hun eigen brouwsel te proeven. Deze namen de uitnodiging wijse lijk maar niet aan, maar vjjf Conservatieven probeerden 't en spraken hun afschuw uit over liet lage alcoholgehalte! BIER-BUREAU CRATIE. Een der voornaamste oppo sitie-argumenten, niet alleen gesteund door alle Conserva tieven maar ook door vele Labourleden is het spook beeld. dat men in de toe- —komst zijn glaasje zal moe ten drinken in gestandaardi seerde staats-drmk-inrichtin- gen, die een even kille en onvriendelijke atmosfeer zou den kragen als de postkanto ren ep de distributiecentrales. Bijna* dagelijks verschijnen er spotprenten in do bladen van uitgestreken bierambtenaren achter getraliede loketjes, die op vertoning van een in drie voud ingevuld bierformulier kleine glaasjes waterachtig vocht uitreiken. Het meeste is men echter verontwaar digd over de beslissing, dat men in do staatsgelegenheden niet meer rond de bar mag staan, maar geforceerd wordt zich zittende te laven. „Wh zullen deze laatste vrijheid in ons genationaliseerde leven t.ot het uiterste verdedigen", bulderde het oppositie-lid Ma joor Maxwell Pyfe (Cons.) in het Lagerhuis. „De huidi ge regering zit misschien lie ver aan tafeltjes te borrelen, maar zij moet begrijpen dat het Britse volk zich nooit zal laten commanderen, hoe het zjjn bier. op moet drin ken. Een ultimatum om te gaan zitten of om eruit ge gooid te worden, gaat te ver en is een bedreiging van de menselijke rechten! Wij zul len de Staalwet (nationali satie) moeten slikken, maar wij verzetten ons er tegen om ook nog staatsbier te moeten slikken. Wy willen het recht hebben om ons eigen bier uit te zoe ken en het staande op te drinken." ZITTEN OF ERIIT Het voorschrift, dat men in de nieuwe steden die wel dra in totaal tussen de 2 a 3 millioen mensen zullen omvat ten niet rond de bar mag staan, is echter niet uit de lucht gegrepen. Het is het re sultaat van een regc^ingscx- periment in Carlisle, daterende van 1916. Gedurende de eerste wereldoorlog veroorzaakt "n 15.000 aldaar ingekwartierde, hoogbetaalde munitiewerkers zoveel dronkenschap, dat dc toenmalige coalitie-regering prompt alle 321 bars en 5 brouwerijen in Carlisle ont eigende en nationaliseerde. Als eerste maatregel om de dronkenschap te verminderen werd het bier verzwakt en vervolgens kwam men tot de ontdekking dat zittende klan ten langzamer drinken dan zij die aan de bar staan. Dus werd het aantal stoqjen en tafels in Carlisle's staatsbars verdriedubbeld en het bevel uitgevaardigd, dat niet-zltters op straat gezet zouden worden. Deze drasti sche maatregelen halveerden in korte tijd de dronkenschap in Carlisle en deze stad drinkt tot op haden staatsbier. Het is op grond van deze ervaring, en mede om zich enigszins te wapenen tegen de aanvallen der geheelonthoudersbond, die de regering er reeds van heeft beschuldigd het bierverbruik in de hand te werken, dat de Staat besloten heeft, dat de burgers der nieuwe steden hun biertje zittende moeten "op drinken. Maar toch schijnt het dat er enige waarheid schuil de in de voorspelling van wy_ len Lloyd George, dat iedere ragering, die zich met het alcoholvraagstuk zou bemoeien haar vingers zou branden. (Nadruk verboden) Hij hoorde driemaal de doodstraf éisen. De 28-Jarigc Amsterdammer J. v. d. Vorst hoorde Woens dag voor de derde maal in zijn leven de doodstraf tegen zich ci3en. De eerste maal gebeur de dit voo:- een Duits gerecht wegens desertie uit de Waffen, de -tweede maal voor het Am sterdamse Brjz. Gerechtshof, waarna zijn zaak werd uitge steld en Woensdag andermaal in Amsterdam. Van der Vorst heeft enige illegalen, die hem uit de Sche- venlngse gevangenis bevrijd den, verraden aan dc- S.D., waardoor een van deze de dood vond. La'ter trad hij op a!s V-man, waarby hij de illegali teit, die hem .wilde liquideren, poogde te misleiden door zich als zjjn buurman voor te doen. Voor hetzelfde Hof werd levenslang geëist tegen de Duitser Hinrichsen, bjjgenaamd „Scheermes", die onderduikers opspoorde en arresteerde en Nederlanders op laffe wijze vermoordde. Slagers protesteren. De hoogste besturen van de vakgroep slagerij, de Alg. Ne derlandse Slagershond en de Ned. Kathi Slagershond, heb ben een telegram gezonden aan de ministers van Land bouw, Visserij en Voedselvoor ziening en van Economische Zaken. Hierin spreken zij hun diepe teleurstelling uit over de verlaging van het vlees rantsoen, waardoor het pu bliek cn slagersbedryf gevoe lig getroffen worden. Zij ver zoeken dringend, op korte ter mijn in audiëntie te worden ontvangen ter bespreking van mogelijke maatregelen tot ver betering van de vleesvoorzie ning en ter onmiddellijke ver lichting van de noodtoestand in het slagersbedrijf.. Alles is op afbetaling te koop (Van onze correspondent). Brussel, Jan. De Belgen staan op het ogenblik iede re week voor nieuwe verrassingen. De vorige week zjjn, zonder dat daaraan enigeruchtbaarheid was voorafge gaan. alle tramtarieven met maar liefst 25 pet. ver hoogd. Op 31 Januari zullen de prijzen van gas en clec-, triciteit de hoogte ingaan; in Februari volgt een flinke verhoging van telefoontarieven en zeer binnenkort wordt ook het reizen per trein belangrjjk duurder dan het nu reeds is. Met dat al is België hard bezig zjjn reputatie als duur ste land van Europa te be vestigen. De prijzen- voor le vensmiddelen bijvoorbeeld zijn hier hoger dan in de Ve:e-' nigde Staten, waar men er toch ook een behoorlijke duit voor neertelt. Oordeelt u zelf: voor een pond soepvlees, de goedkoop ste vleessoort, betaalt men hier, omgerekend in Neder lands geld, drie gulden; een pond biefstuk komt op vijf gulden; geïmporteerde boter mag verkocht worden voor vier gulden per pond, inland se boter voor vyf. Voor een melkbroodje telt men vijfen zeventig cent neer en voor een bescheiden struikje andij vie zestig cent. De kleine man betaalt voor zijn con- fectiepakkie van niet aj te inferieure kwaliteit toch gauw tweehonderd tot tweehonderd vjjftig gulden, een overhemd komt hem op een slordige twintig gulden te staan en voor een paar schoenen mag hij ook nog eens dertig tot vjjftig gulden neerleggen. Is het een wonder, dat de winkels angstwekkend leeg blijven? Wanneer de huur be taald is ook al bedragen waarvan u de haren te berge zouden rijzen en de belas tingen cn andeje vaste on kosten, blijft er* heus niet veel meer over om mee te gaan winkelen. Neem dan bovendien nog het snel stij gend aantal werklozen 300.000 of ongeveer 10 pet. van de werkende bevolking, die alleen of met een 'gezin moeten rondkomen van een toelage van 54 francs per dag en het valt te begrij pen, dat winkels, restaurants en vermoaksgeleganheden steeds leger worden en dat het voor de eigenaren steeds moeilijker wordt, om de eind- FEUILLETON 39 Irene verveelde zich tijdens deze wandeling gruwelijk, maar Beate interesseerde alles. Als boekenwurm was ze vrij aar dig op de hoogte, van de ge schiedenis van het stadie, ze l.cndc de verschillende bouw stijlen en zou er zeker wel wat over hebben kunnen vertellen, wanneei' ze zich niet zo gedre- primeerd had gevoeld. Nu liet zc zich zwijgend alles verkla ren. la-ene daarentegen praatte over alle mogelijke dingen. Ze plaagde haar Oom. maakte grap jes met hem en trachtte op al le mogelijke manieren bij hem ir. het gevlei te komen, zó, dat Mengelberg tenslotte zelf tot de i.onclusie kwam: Beate is niet ."Heen lelijk, maar ook saai*en vervelend. Daarna gingen ze naar huis. Het middagmaal werd een ervolg op het onverzorgde ont bijt De tafel was slecht gedekt en de savoye kool met schapen vlees. die Peter als feestgerecht opdiende, was met even weinig zorg toebereid. Beate at er van met de eetlust van een jong meisje, dat lange tijd een gere gelde maaltijd heeft ontbeerd. Irene echter vermocht haar af keer niet verbergen, wat kapi tein Mengelberg niet ontging „Smaakt het je niet, Irene?" informeerde hij, met een ge richt als een donderwolk. „Je schijnt me nogal tot de fijn proevers te behoren, klopt dat?" „Helemaal niet oom, raaar de wandeling door de stad heeft nogal wat van me gevergd. We hebben zoveel moois en belang wekkends gezien, dat ik zelfs niet aan eten gedacht heb. Dat gaat me altijd zo, als ik zoveel nieuwe indrukken op doe u moet dal vooral niet verkeerd uitleggen". Irene zei het zo overtuigend, dat het werkelijk geloofwaardig klonk. Na tafel trok het gezelschap zich voor een siësta in de ver schillende vertrekken terug. Irene kwam op de kamer bü Beate. „Wat zeg je in hemelsnaam wel van dat afschuwelijke voc9, dat oom Jules ons laat voor zetten?" klaagde ze. „Ik heb er vrijwel geen hap van uoor rn'n keel kunnen Krijgen en daarom zoeven maar de rest van de biscuits, die ik nog ia m'n koffer had, opgegeten. Het vlees was zo taai als leer en die kool ln deze tijd van het jaar „Ach, mij heeft het behoor lijk gesmaakt", bekende Bea te. „Nou, dan heb je een maag als een struisvogel", luidde het antwoord. „Wie weet". t Er scheen met Beate nu eenmaal niet te praten te zijn en daarom trok Irene Larsen zich maar op haar eigen kamer terug, waar zy zich geërgerd begon af te vragen, hoe ze de middag in het vervelende Hasselfeur- de zou kunnen doorbrengen. Dat was eigenlyk overbo dig, want juffrouw Sabine Reuder had daarvoor allang een plan opgemaakt. Terwijl daar allen rustten, had ze 'n invitatie voor de thee aan 't huis van haar buurman laten bezorgen, waarmee ze zich erkentelijk hoopte te kunnen tonen voor het maal van de vorige avond. Nu stond zy in de keuken en instrueerde Emma. ,4>enk er om, dat we er eer mee moeten inleggen", bond ze haar gedienstige op het hart. „Doe dus eens ex tra je best!" „Bah!" zei Emma minach tend. „t Is nogal een kunst om Pater en z'n kokerij te overtreffen. Na dat maal, zoals u 't me geschilderd hebt, juffrouw, verwondert me maar één ding: dat u nog in leven bent." By dc herinnering aan de uitgedroogde' ham, de harde worst en, de beschimmelde kaas trok Sabine nóg haar neus op: ze onthield zich echter van verdere critiek. „De kapitein wil me met z'n nichten de loef afsteken", zei ze lachend, „maar ik zal het met m'n keuken doen en hem met verscheidene lengten slaan. Zolang die .Peter hier naast vjtookt en ik jou heb, zullen we het wel winnen, nietwaar?" „Rekent u daar maar op!" verzekerde Emma, die haar ontslagaanvrage alweer ver geten was. „En om de kapitein te la ten zien. dat ik niet alleen op hem en z'n nichten ben aangewezen, zal ik ook dr. Kruger en diens zuster invi teren. Wie zouden we nog meer kunnen vragen?" „Dat weet ik niet, juf frouw." „Enfin, Kruger en z'n zus ter zijn voorlopig genoeg", besloot juffrouw Reuder. „Men moet niet al zjjn kruit op eens verschieten." (Wordt vervolgd) jes aan elkaar te 'knopen. Uiterlyk valt er echter nog niets van al die narigheid te zien. De mensen gaan byna zonder uitzondering goed gekleed en het aantal grote, glanzende wagens, dat in de straten van Brussel rond rijdt, is nog steeds verbijsterend. Kleine auto'tjes of tweede hands-wagens zijn slechts uit zondering in de verblinden de reeks van salons op wie len. die dagelijks langs de boulevards schuift. OVERDAAD AAN WEELDE. De étalages stellen een overdaad en een weelde ten toon, die men zelfs in voor oorlogse dagen in ons land amper kende. En al heeft zo pas de heer Spaak tijdens de Kamerdebatten opnieuw betoogd, dut het niet aan gaat, dat een klein land in dergelijke omstandigheden zo'n overvloed heeft, die luxe en overvloed blijven en de bevolking klaagt cn monkelt. Ondertussen probeert men van alles om het publiek maar tot kopen te bewegen. Heb afbetalingssysteem, dat ook voor dc ooriog beneden de Moerdjjk altijd een grote re toepassing gevonden heeft dan in het Noorden, is op nieuw in zijn oude, verfoei lijke „glorie" hersteld, op grotere schaal nog dan vroe ger. Met een paar «tientjes op zak kan men thans in België overal de duurste za ken kopen: de een voor de andere beijvert zich om de betalingsvoorwaarden zo ge makkelijk mogelijk te maken. Een der grootste magazij nen in het centrum van Brus sel geeft bonboekjes uit ter waarde van 2000 francs, welke in tien of meer termij nen betaald kunnen worden. Zodra men dit boekje in zjjn bezit heeft, na de eerste ter mijn gestort te hebben, kan men alle bonnen besteden en ai dadelijk voor de volle 2000 francs kopen wat men wil. Grote firma's, vooral in meubelen en huishoudelijke artikelen, wijden in hun ad vertenties een hele alinea aan het vertrouwen, dat zij op het ptmt van betalen in hun klanten stellen; men be hoeft niet eens bezorgd te zijn, dat er een quitantielo- per aan de deur zal Komen, en de discretie wordt niet extra berekend! HET EINDE DRAAGT DE LASTEN. Een paar schoenen van 400 francs mag men in vier keer betalen en voor 2000 francs per maand kan men, na stor ting van de eerste termijn, Scheuring Ln fractie in «O'-Indonesiscn parlement. 1 De scheuring in de progres sieve fractie in het Oost-Indo nesische parlement, die reed., enige 'tijd dreigde, is thans een feit geworden door het uittre den van een aantal leden. Dit conflict houdt verband met ö- keuze van candidatan van deze fractie bij dc jongste kabinets formatie. GEEN SCHEERING, MAAR.... Naai* aanleiding van dit bericht deelt het bestuur van de progres sieve fractie het volgende mede. In verband met de omstandigheid, dat hun voorstellen ten aanzien van de candidaatstelling voor het nieuwe kabinet welke candi- daatstelling door hen als prlncipi- ecl beschouwd wordt niet door de fractie werden verwezenlijkt., j traden de heren H. M. Luthfi en I H. A. Sewang Daeng Muntu uit de i progressieve fvactie. Beiden ver- klaarden zich principieel te blij- ven baseren op de politieke be- ginselen van de fractie. Het frac tiebestuur meent op grond hier van, dat niet kan worden ge sproken van een scheuring. S.S.-er overviel bankloper. In Februari 1947 werd te Amsterdam een overval ge pleegd op de 60-jarige banklo per A. P. M. van de Kasvereni- ging te Amsterdam, waarby de overvallers 25.000 en enige chèques op de Nederlandse Bank in handen viel. Een van de daders, de 40-jarige SS-er Harmen B. werd thans door het Gerechtshof veroordeeld Jot 8 jaar met aftrek. Op 21 Januari jl. werd hem bovendien voor zijn dienstneming bij de S.S. en dc Grüne Polizei een gevange nisstraf opgelegd van 6 jaar. Doodstraf voor oud-inspecteur van politie. Uiterlijk onbewogen hoorde gis teren de 35-jarige Hans Eugène de Gruyter. een vroegere inspecteur van politie, die tijdens de oorlog dienst deed bij het bureau inlich tingendienst te Amsterdam, hoe de president van het Amsterdams Bijz. Gerechtshof conform de els het doodvonnis over hem uitsprak. De veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan talloze huis zoekingen. arrestaties, verhoren e.d., waarvan vele anti-Duitse Ne derlanders het slachtoffer waren geworden. Enkelen verloren hier door het leVen. De heer T. van Houwelingen. directeur-generaal der P.T.T.. zal op 1 Februari het bedrijf met pensioen verlaten. Op 29 Januari neemt hjj in een bijeenkomst afscheid van het P.T.T.- personeeh De heer L. Nehcr zal dan opnieuw met de functie van directeur-generaal worden belast. Alvorens zijn functie ie aanvaarden, neemt dc heer Neher (links) samen met de schei dende directeur-generaal de stukken door. Lord Beaverbrook. de Engelse krantenkoning, die na een sa menwerking van meer dan 40 jaar uit de Conservatieve Party is getreden. eigenaar van een glanzende auto worden. Vulpenhouders en bontjas sen, ondergoed en Ijskasten, radio's en armbandhorloges, er is niets, wat niet a raison van een naar guldens onmid dellijk binnen ieders bereik ligt. De misère komt er dan later gratis by. Er z\jn men sen, die op die manier hun hele huishouden inrichten en dan eens per half jaar ver huizen om te trachten hun leveranciers het spoor bijster te doen worden. Doch deze laatsten draaien slechts zelden voor de scha de op; of het slachtoffer wordt langs gerechtelyke weg gedwongen aan zfjn verplich ting te voldoen, of 'de lever ancier stelt zich opnieuw in het bezit van de goederen, waarop dan al een aardig winstje is gemaakt en die met een beetje handigheid gemakkelijk' nog eens ver- Kocht kunnen worden. Wanneer men ervaart, hoe diep dit euvel in België zich reeds heeft ingevreten, vraagt men zich verwonderd af, wan neer eindelijk de overheid zal ingrijpen tegen een kwaad, dat de mensen voortdurend verder op de helling schuift en waarvan de terugslag uit eindelijk ook hen zal treffen, die er thans van profiteren. (Nadruk verboden). Aan het einde van de driedaagse kermis in het Noordlimburgse dorpje Broekhuizervorst trek ken de vrijgezellen van dit 360 zielen tel lende plaatsje langs de vijf cafe's aldaar. Zij voeren een pop mede, die later ter ere van St. Xeunls wordt verbrand als teken, dat de kermis ten einde is. Na afloop komen dc vrijgezellen samen voor het zgn. ..gclt-otcn", waarbij zij zich te goed doen aan borden dampende aard appelen cn kommen vet geitenvlees. I)e pop wordt door dc geilen- rnni-xiss'e op een wagen door het dorp gevoerd. PREDIKANTEN NAAR INDONESIA. Naar aanleiding van het in gezonden stuk van 20 Jan. ge schreven door ds. Penning van Axel, zou ik willen opmerken, dat men maar al te vaak het eigen wel en wee hoger acht. dan de geestelijke verzorging van de jongens daarginds. Wij weten, dat maar al te vaak de „principiële bezwaren" zijn: ge zin. gemeente, familie, dorp of stad en de knusse grote pasto rie, waar men veilig denkt te zitten. Men schuwt de harde werke- lykheid en neemt' geen risico voor eigen leven. Wanneer iemand van over de zestig dat alles loslaat, dan is hij een van de weinigen! Leven als Jan Soldaat, ploeteren door het moeras en vaak ontberin gen op verre posten, dat is niets voor een dominédat is sol daten werk! Laten de predikanten met principiële bezwaren zich toch eens het voorbeeld van de Kat- tholieke geestelyken voor ogen stellen, Christus had ook geen principiëële bezwaren. Er is voor dienstknechten Gods maar een bevel: „Verkondig het Evangelie aan alle creaturen". Dus ook aan de soldaten en ook aan de Indonesiërs. Een ieder nemen een voorbeeld aan ds. de Vey Mestdagh van Rotter dam, die vele principieel be zwaarde predikanten beschaamd maakt! VAN HAM, Souburg. ANTWOORD VAN Ds. P. J. PENNINGS Geachte Redactie, Achtereenvolgens bracht de post mij 10 brieven, die rea geerden op mijn opmerking in uw blad; voor en tegenstan ders; de eindstand is precies 5:5, wat ik niet venvacht had. Eén van degenen die het niet met me eens waren, ging als een verpletterende oorlogstank over me heen. Wel zou ik graag nog enke le opmerkingên maken. Dat er ten aanzien van het uitgaan van predikanten, in derdaad „Zondagschristendom" bestaat heb ik stellig erkend; maar naast deze ergenis is er voor mjj dé andere dat niet erkend wordt, dat -er« in dit opzicht ook zeer ernstige christenen zyn, waaronder ook 'n zeker percentage predikanten, die in oprechtheid principiële bezwaren hebben hetzij tegen de militaire dienst als zodanig, hetzij tegen de militairedienst speciaal in verband met het Indonesische probleem. Er zijn mensen die God ingeslikt heb ben en dan is alles af! Maar ik voor mij heb niet de moed om te denken, dat de overtui ging van anderen beslist min derwaardig zou zyn. Daarom, zyn er onder degenen, die té gen mij schrijven wier inzicht ik eerbiedigen moet, ai houd ik tegenover hen aan mijn me ning vast. Persóónlijk acht ik het niet onmogelijk, dat iemand met genoemde bezwaren als veld prediker uitgaat. Dat leger- autorlteiten gaarne tot uit zending van zulke personen overgaan acht ik onwaar schijnlijk. Er zijn er ook, die 't veldpredikerschap met voor noemde bezwaren onverenig baar achten. („Dienstweige ring" is een bij de wet er kende mogelijkheid, al zijn deze mensen na de oorlog 'n tijd lang zeer onheus behan deld). Wèt betreft die afge zaagde opmerking dat een predikant „alléén maar het "Evangelie te brengen heeft", vraag ik me af hoe hij dat zal moeten doen, zonder juist dcor het Evangelie „in volle mede verantwoordelijkheid, midden in het leven en z>Jn vragen geplaatst te woeden. („Politiek is m.i. niets an- ciers dan de vorm waarin de menselijke samenleving tot uitdrukking komt). Mijn eigen standpunt inza ke Indonesië is in sterke mate bepaald door de zen ding. In deze arbeid stond mijn familie niet een paér jaar bóven, maar haar' halve léven naast de kleurlingen, waarbij helaas de inlander de blanke zendeling in verband bracht met het blanke impe- rial'sms» van het Westen. Vooral hervormde figuren als Kraemcr en Verdoorn, gere formeerde theologen als Ba- vinck en Verkuyl hadden mij wat- te zeggen. Het verwon dert mij telkens weer hoe christelijke en kerkelijke men sen het woord van onze ge loofsbroeders daarginds ver onachtzamen, die in dc dienst der zending of in dö „ge kleurde kerk" deze proble men van naby en langdurig ontmoet hebben. En wanneer U, redactie, my in de gelegenheid stelt, dit nog in uw blad naar vo ren te brengen, dan dank ik u daarvoor vriendelijk en sluit met de opmerking dat de geestelyke verzorging „de ge- vechtswaarde van het leger verhoogt"; iets, wat te den ken geeft. Wellicht is hier ook de verklaring van die ónevenredige verhouding tus sen de kerkelijke belangstel ling bij de legerleiding en de aandrang, waarmee om veld predikers wordt gevraagd. Axeir P. J. Pennings. X'aschrift der Redacteie: De laatsje opmerking van de geachte schrijver doet ons pynliik #aan. Of de legerlei ding belangstelling heeft voor t kerkelijke dingen, wat heeft" dat te maken met de be hoefte, die onze jongens heb ben aan de steun en de troost van hun dominé? Eelle brand te Wilderyank. Donderdagmiddag om twee uur brak brand uit in het stationskof fiehuis te Wildervank. Een ge deelte van dit gebouw, nl. de aan- febouwde zaal was verhuurd aan h in gebruik bij de groothandel in edroogde groenten Wolvrl. De brand is ontstaan in het magazijn van gedroogde groenten, waar een zeer grote voorraad lag opgesla gen. In korte tijd stond het ma gazijn in lichter laaie. Het bij Wolvri in gebruik zijnde gedeelte van het gebouw brandde geheel uit. Het woongedeelte en het restaurant konden behouden blijven. Van de inventaris van Wolvri kon niets gered worden dan de boekhouding. Een party groenten ter waarde van f 20.000, die buiten de verze kering viel en die men voor een afnemer in opslag had, verbrand de eveneens. Twee broers mishandelden huri derde broer. De officier van justitie bij de Grpninger rechtbank eiste twee jaar gevangenisstraf te gen de 32-jarige boomkwe kersknecht Hendrik H. en de 30_jarige schoenmaker Albert H. Op 11 Augustus van het vorige jaar hadden drie broers een familietwist, die ontaardde in een hooglopende ruzie. Bei de verdachten sloegen hun broer met een dikke stok, waardoor deze een schedcl- basisfractuur opliep en over leed. deppen VERjiOOPTACTIEK. „Wc weten geen raad met de rommel: haal toch als jeblieft, alsjeblieft de spullen wegGeheel wollen swca_ ters we hadden het lef om daar 3 dollar 95 voor te vra gen; enfin, vragen kon geen kwaadEen zootje douche- gordynen, en reken maar b^er, dat 't een zootje is!Be drukte kunstzyden jersey benoem uzelf tot Miss Zak-en- As 1949 en zes snertpatronen naar keuze aldus een Ame rikaanse uitverkoop_adverten- tic. (DE Groene.) VERKOUDEN MUMMIE. Het is 3000 jaar geleden, dat Arek, de roodharige Egyp_ tische vizier van de XXe dy nastie, stierf. Toch heeft zijn mummie in een museum te Derby een fikse verkoud heid en een lopende neus. Men zegt, dat condenSering de oorzaak is. Maar museum bezoekers hebben steeds de nei ging hun zakdoek te pakken en de druppel aan Areks neustopje af te vegen. Met die Italiaanse griepde arme man zou het misschien niet overleven (Sunday Express.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 4