Welke taak heeft de N.V.HavenvanVlissingen? NIEUWS UIT ZEELAND Overtreding van het besluit effecten-registratie ChefariRe4 Rallye van Monte Carlo. De Federalisten en de erkenning der Republiek „Oosterschelde" vaart met radar. Minder visomzet te Vlissingen. Vlissingen gaat vooruit Walcheren. B. en W. denken er anders over dan de directie De haringkwestie. In de Vrijdag gehouden raads vergadering te Vlissingen heeft de heer M. J. van Poelje twee vra gen gesteld over het gebruik van de Vlissingsc haven voor de aan voer van haring. Hij wees er op. dat de aanvoer te Vlissingen thans gering is en vroeg of daarvoor aanwijsbare oorzaken waren. Daarnaast wees hU er op. dat een dergelijke toestand onbevredigend ts en ook voor de haven en de vismijn schade veroorzaakt. Hij vroeg om pogingen tot het ophef fen van de tegenwerkende facto ren. B. en W. van Vlissingen hebben op die vragen geantwoord, dat voor de naar verhouding slechts geringe aanvoer van haring aan de buitenhaven inderdaad oorza ken zijn aan te wijzen. Deze oor zaken zijn van verschillende aard en het is niet mogelijk er in het kort een nauwkeurig overzicht van tc geven. Wel kan worden gezegd, dat hier sprake is zowel van tech nische moeilijkheden als van een verschil van inzicht tussen B. en W. en de directie der N.V. Haven gen in deze heeft te verrichten. PRLNCIPIëLE BEZWAREN. Reeds bij de aanvang van het "huidige haringseizoen hebben eerst dc Directeur van het Vismijnbe- drijf cn daarna dc meer in het bij zonder met de zorg voor dit be drijf belaste wethouder cn de bur gemeester besprekingen met de Directeur der N.V. Haven van Vlis singen gevoerd. Hierin werd het in het antwoord op de eerste vraag bedoeld verschil van inzicht niet overbrugd. Er konden tenslotte alleen door de Directeur van het Vis- mijnbcdrljf met goedvinden van B. cn W.. bepaalde afspraken met de directie der N.V. Ha ven worden gemaakt met het doel de moeilijkheden wat min der groot te maken, doch B. en W. hebben uitdrukkelijk ver klaard, dat zij hun principiële bezwaren tegen het in deze door de N.V. Haven van Vlissingen gevoerd beleid ondanks de zo even bedoelde afspraken moesten handhaven, en zich moesten Hoewel daarna als gevolg van de gemaakte afspraken af cn toe wel enige verbetering waar te nemen Is geweest, hebben B. en W. de Directeur van het Vismljnbedrijf opgedragen een verslag samen te stellen, waarin een overzicht wordt gegeven van alle bezwaren tegen de gang van zaken en van alle om standigheden, die in deze van be- Marsf\all-zendingen moeten schenldhgen zijn. De Amerikaanse commissie van het Congres, die belast is met de controle op het plan- Marshall heeft in een verslag voorgesteld, om voortaan allé Marsnall-hulp te verlenen in de vorm van schenkingen. De E.C.A. wordt verweten, dat aan verarmde landen van West-Eu ropa leningen worden verstrekt, die terugbetaald moeten wor den. (Ingezonden mededeling) NA GEBRUIK VAN ONZE ALOM BEKENDE HOESTPOEDERS P. POEDER 77, CT i EtUI 6 Si. 45 Cr. RRASKAMP N.V RIJSWIJK (Z. H (Ingezonden Mededelingen). Geen tijd om ziek te zijn? Dan dadelijk jm TEGEN CiiNEN CN ORl£». 50 IA»l£l t£N ;S (Ingezonden Mededelingen). Rode hoestpoeders „WEHAPHARM" stillen de hevigste hoest. Bij Apothekers en erkende Drogisten. 65 ct, p. doosje 12 poeders (Ingezonden mededeling) hing zijn. Dit verslag is door B. cn W. ontvangen. ZIJ stellen zich voor zich thans zo spoedig mogelijk schriftelijk tot dc Directie van de N.V. Haven van Vlissingen te wenden en zullen zeker niet rusten, voordat inzake de behandeling van visserschepen in Vlissingen een bevredigende toestand is bereikt. Tot zover het antwoord van B. en W. Bij de bespreking drong de heer A. R. König aan op het betrekken van de havenarbeiders in het ko mend overleg. Hij herinnerde er aan. dat destijds de moeilijkheden van de bouwvakpatroons ook on dervangen konden worden door overleg, waaraan de havenarbei ders deelnamen. Dc burgemeester erkende, dat een der moeilijke punten inder daad de zorg voor voldoende ha venarbeiders was. Hij zegde over leg toe. wanneer dat nodig mocht blijken. SEDERT 1869 VERMAARD OM DE VOORTREFFELIJKE KWALITEIT OSDERCOED 12 Nederlandse teams zonder strafpunten. Nog steeds is de uitslag van de Rallye van Monte Carlo niet olficieel bekend, o.m. ten ge volge vaij het feit, dat 12 teams vrijdag wegens de duisternis oe snelheidsproef bij Monte Car lo niet konden afleggen. Dege nen. die Monte Carlo als start plaats hadden gekozen, hadden geluk: 41 hiervan kreeg vol gens de officieuze cijfers geen strafpunten. Het waren: Verkamman vanKeulen tVauxhall). Mutsaerts (Hill- man). van Beeck Calkoen (Ford), mevr. van Strien—v. Hasselt (Ford), gravin van Limburg—Stirum (Fprd). Feitz (Chrysler). Rcichmann (Bent- ly). Goedhard (Volkswagen), Gatsonides (Hillman). van Splunter (Riley) en dr. Spren- ger van Eyck (Chevrolet). Sléchts drie dames-equipes kwamen zonder strafpunten binnen. Dat waren de beide Nederlandse teams en verder mevr. Molander (Zweden) met Dodge. Van de 43 equipes, die zonder strafpunten eindigden, kwamen er uit Frankrijk 19. uit Nederland 12. Tsjechoslowakijc 4. Groot-Brittanniö 3, Spanje. Portugal, Zweden en Zwitser land elk met 2, België 1 en een gemengd Belgisch-Frans team Gesneuveld in Indonesië. De regering 'maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerap porteerd Kon. Marine: korp. J. Deswil- zcn. Socrabaja; mar. II Z.M.. T. C. Rozeboom. Zandcweer; Mar. 11 Z.M.. M. J. Roksnor, Breda. Kon. Landmacht: sold. J. A. J. de Wit, Ammerzoden; serg. G. W. Hartog. Rijswijk; sold. J. ten Veen, Steen wijk: sold. W. E. Mosterd. Amersfoord: serg. G. A. J. van der Beek, Kaatsheuvel; sold. T. A. Huijbregts. Vaals: kapt. A. Kientz, Breda: korp. W. van Vliet. Oud-BeiJ er land; sold. Ie kl. A. Kurstjens. Echt; sold. G. Kuli- venhoven. Leiden: sold. Ie kl. H. Alvis, Blokzijl: sold. Ie kl. C. A. de Graaf. Zwijndrecht: sold. T. Nijsingh, Giethoorn: sold. W. B. Bleekman, Bergh; sold. F. A. van den Eerenbeemt. Asten: sold. G. v. Hassel. Den Bosch: sold. L. W. van den Heuvel. Berghem: sold. W. van der Heijden. Rosmalen: sold. Ie kl. A. van den Hogen, Bergharen: korp. G. J. Kloek. Win schoten: sold. J. A. van Laarho ven. Vught; korp. E. Net. Den Haag; sold. Ie kl. E. J. Hartemink. Arnhem: sold. R. Hekstra. Zwaag- westeinde; sold. C. J. Holstein. Lo- chcm: sold. G. G. Mulders, Oef feit; sold. P. Poelman. Rotter dam; sold. D. van Brummelen, Luntercn; sold. Ie kl. J. G. M. Claassen. Den Bosch: korp. S. van Dijk, Fervverderadeel; sold. R. J. Eijgelaar, Wolvega: sold. J. P. van Veen, Frnnekef: sold. D. Visser, Zwolle; korp. R. Zoutman. Oude Pekela; sold. Ie kl. W. G. Diele- man. Hoek. K.N.I.L.: Amb. serg inf. J. C. Manuputty; Chin. sold. Ie kl. inf. Ong Hing Djoen; Jav. sold. Ie kl. inf., Rahoe; MaJ. korp. inf. Arva; Tim. sold. 2e kl. inf. Diaz; Jav. sold. 2e kl. inf. Kasiroen; Amb. sold, ie kl. inf. Soemokil; Adj. on- deroff. J. D. C. Renners. Rum over verzorging op Ban,ka. Een rapport van dr. M. Rum aan de C. v. G. D.- is thans voor publicatie vrijgegeven, waarin hij uitvoerig schrijft over de positie van de republikeinse leiders op Ban ka. De C. v. G. D. rapporteerde daarover reeds en wij schonken hier reeds in ons blad aandacht aan. Rum zegt in zijn rapport on dermeer. dat weinig .ruimte in het grote huis te Muntok werd toegewezen. Er was voortdu rend een strenge bewaking. Het voedsel was smakelijk en de leiders werd toegestaan naar hun familie in Djocja te schrij ven. De lectuurvoorziening liet niets te wensen over. Zoals be kend werd later meer bewe gingsvrijheid toegestaan. C. v. G. D. geeft toe aan de N.R.C. De woordvoerder van de C. v.G.D. heeft tegenover Aneta ten aanzien van het commen taar in de N.R.Crt inzake het rapport van 14 Jan. verklaard, dat inderdaad een militaire waarnemer critiek geuit heeft op dit rapport van de commis sie, „doch de critiek was infor meel en vertrouwelijk en niet gericht tot de C.v.G.D. of de militaire uitvoerende raad. De commissie nam nota van het persoonlijk standpunt van deze militaire waarnemer. Vier vooraanstaande Joodse organisaties te Boedapest hebben I kardinaal Mindszcnty beschuldigd van anti-semitisme en van steun verlening aan Jodenvervolging door de Nazi's. „Een zaak van de Nederlandse regering". Naar aanleiding van een artikel in „Het Parool" van 25 Januari ..Donker uitzicht" heeft .JDe Nieuwsgier" zich tot de voorzitter van de B.F.O., Sultan Hamid II gewend. Deze pitte zijn heftige verontwaardiging over de positieve stelling van „Het Parool", dat zonneklaar zou zijn gebleken, dat de federalisten op basis van het bestaan der Republiek bereid zou den zijn contact op te nemen met de door de Nederlanders geïnter neerde leiders. Hamid II verklaar de: de resolutie van de B.F.O. van 13 Januari zegt uitdrukkelijk, dat het noodzakelijk is overleg te ple gen met prominente personen uit de gebieden, die nog niet georga niseerd zijn. op voet van art. 5 van het besluit-bewindvoering Indone sië in overgangstijd, waaronder volgens de opvatting van de B.F.O. ook de Republiek dient te worden begrepen. De sultan wees op het feit, dat de Nederlandse regering nog steeds verzuimd heeft een stellige uitspraak te doen omtrent de sta tus van de voormalige republikein se regering, zeggend, dat een dui delijke, niet voor misverstand vat bare verklaring omtrent het stand punt van dc regering niet langer op zich mag laten wachten. De B. F.O. is zich zeer wel bewust van het feit. dat het niet tot haar com petentie behoort de republiek al dan niet te erkennen „Beroepsvervoer" treedt uit de N.I.W.O. Organis. van Beroepsgoederenver- voer (N.O.B.-wetransport) uit dc reorganisatie-commissie iort)uit dc e van de Ned. internationale wegvervoer organisatie (N.I.W.O.) getreden. De stichting N.I.W.O. werd na de oorlog opgericht als gevolg van 'n mislukte pogingen een N.V. uit kringen van verladers, beroepsver voer en ATO ten behoeve van het internationale vervoer te stichten. De N.I.W.O. kreeg tot taak het verlenen van ontheffing voor weg transport over de grenzen. Over het beleid van deze stich ting. haar bevoegdheden en orga nisatie-vorm is in de afgelopen ja ren veel te doen geweest. De vak groep wegvervoer deed medio 1948 een voorstel aan <Je minister van verkeer en waterstaat om de N.I. W.O. op te heffen. Toen werd een reorganisatie-commissie ingesteld. Men stelt zich thans op het standpunt,, dat de verlening van ontheffingen voor internationaal vervoer door dc overheid dient te geschieden. De overheid zou voor dit werk door ecn^dvies-commis- sie. samengesteld uit kringen van beroep- en eigen vervoer, moeten worden bijgestaan. Nader beraad in dc organisatie is aanstaande. Kerknieuws VERKIEZING IN NED. HER VORMDE GEMEENTE. Op Vrijdag 4 Februari zal in het kerkcentrum. Koorkerkhof te Middelburg, de groslijst wor den r samengesteld voor de ver kiezing van drie ouderlingen der Ned. Hervormde gemeente wegens vertrek van de heren J. M. Minnaar en A. Sorber en bedanken van de heer J. C. Baars, alsmede van twee diakc- r.en wegens het bedanken van de heer J. M. Huijbregtsen en het overlijden van de heer E. P. I. Lauer. Tussen Katse Veer en Zierikzee. Vrijdag' is de „Oosterschel de" .van de Provinciale Stoom bootdiensten uit Vlissingen, waar dit schip in revisie is geweest, naar Katse Vee.r vertrokken om de dienst op Zierikzee van de „Koningin Emma" over te nemen. Bij deze revisie heeft de „Oosterschelde" als eerste schip van de provincie een radar-installatie aan boord gekregen. zodat dc dienst tussen Zierikzee en Katse Veer voortaan onder alle weeromstandigheden vlot on derhouden zal kunnen worden, althans voor wat betreft het zicht. Mist zal de reizigers op deze route in elk geval f;een parten m^er kunnen spe en. Het ligt in de lyn van de verwachting, dat te zijner tHd ook de schepen, welke op de Westerschelde de veerdiensten der provincie onderhouden, met radar zullen worden uit gerust. De „Koningin Emma" neemt nu de dienst van de z.g. Spi- doboot tussen Hoedekenskerke en Terneuzen over en' de Spido.-bootr komt in reserve. Lagere prijs en slechte garnalenvangst. Bij het Gemeentelijk Vismijn- bedrijf werd een omzet behaald van 772.797.60, tegenover in 1947 van 952.201.74. Deze ver mindering moet worden toege schreven aan de lagere prijzen, welke voor de aangevoerde ijle haring zijn betaald, en waar van er 1.585.118 kg. werden aangevoerd, trouwens minder dan in 1947, toen 2.187.620 kg. aangevoerd werd. Ook de slech te garnalenstand in de tweede helft van 1948 heeft tot deze achteruitgang in de omzet bij gedragen. Er deed zich een dringende behoefte gevoelen tot havenverbetering, zulks mede in verband met het meer in gebruik komen van een ander scheepstypc. de kotter, welke voor de garnalen- en kustvisse rij steeds meer als het meest geschikte type wordt erkend, aldus de burgemeester van Vlis singen in de jongste gemeente raadsvergadering. Inwoner van Hoek gesneuveld. De familie heeft bericht ont vangen, dat op 22 Januari j.l. in Indonesië is gesneuveld sol daat le klasse W. G. Dlelcman uit Hoek. Niv>t aangegeven effecten in Pensioenfonds gedeponeerd Voor de Arrondissementsrecht bank te Middelburg had zich gis termiddag te verantwoorden dc 46- jarige bankier C. v. d. V. uit Zie rikzee. Tijdens de oorlog had hij van een zekere Wiebols en een zekere van Prummel voor een nominaal bedrag van f 10.000 aan effecten in bewaring gekregen. Voor de ef fecten-registratie kwam. kwamen deze hem mededelen, dat zij niet voornemens waren, de effecten t.z.t aan te geven en toen de re gistratie werd doorgezet, deelden zij mede. dat V. met de effecten maar moest doen wat hij wilde, desnoods verbranden. Dit laatste kon verd. niet over zijn hart verkrijgen en hij wendde zich toen tot R.G.. inspecteur dei- registratie en successie te Zierik zee om advies." Op aanradenvan G. werden in Februari 1946 dè effecten van Wie- bols en van Prummel ten name van het pensioenfonds do Nutsspaar- bank gezet cn V. verklnavde bij deze mededeling uitdrukkelijk, dat hij zich niet bewust was geweest, daarmede verkeerd te handelen. G. was op Schouwen de vraag baak op financieel gebied. De president, mr. R. F. van Rog gen. vroeg verdachte, hoe het mo gelijk was. dat een bediende van V.. vervolgens de verzilvering der coupons boekte op naam. van R. G. cn verdachte beloofde, dat hij zulks deed. omdat G. toen nog niet wist. wat er met deze gelden ge beuren moest. HET GETUIGENVERHOOR. Getuige P. Wiebols, had tijdens de oorlog effecten aangekocht en bevestigde thans, dat hij inder daad aan v. d. V. gezegd heeft, dat deze mot de effecten kon doen wat hij wilde. Get. B. A. C. Ballintijn. hoofd- Insp. der belastingen te Zierikzee. verklaart dat van de V. hem tij dens het onderzoek medegedeeld heeft, dat hij G. destijds gewaar schuwd had, dat bij de overschrij ving van de effecten op de Nuts- spaarbank igets onregelmatigs ge beurde en dat G. er de uiteinde lijke verantwoordelijkheid voor moest dragen. Tegenover getuige is aanvankelijk ook gezegd, dat de effecten van een niet terugge keerde Jood afkomstig waren. De naam wilden v. d. V. en G. hem echter niet opgeven. Pas bij de contröle van de bankadministra- tie bleek, dat de effecten van Wie bols en van Prummel waren. Door de handelswijze van ver dachte achtte getuige de staat be nadeeld. nF.T REQUISITOIR. De officier van Justitie mr. d. Dussen. zeide het verweer van verd.. dat hij niet wist. dat hfj iets verkeerds deed. niet te kunnen ac cepteren. Natuurlijk wist verdach te dit zeer goed. Tegenover get. Ballintijn gaf verd. dit tijdens het onderzoek trouwens toe, door de verantwoordelijkheid te schuiven op G. Het feit weegt te zwaar der. omdat verd. als bankier een vertrouwenspositie bekleedde. Scherpe critiel^oefende spr. uit op de houding van verdachte. Van het begin van het onderzoek af heeft hij om de zaak heengedraaid. Wel zeide spr. ervan overtuigd te zijn. dat verd. zich zelf niet heeft willen bevoordelen. Spr. vroeg tenslotte veroordeling van verd. tot een geldboete van f 800, subs* 2 mnd. hechtenis. DE VERDEDIGING. Mr. A. J. van der Weel verde digde verdachte, en meende, dat verbranden van de effecten vol komen in strijd zou zijn geweest met wat verd. als bankier ge woon Was te doen. Wat hij wel moest aoen kon verd. niet beoor delen. maar hij meende, dat zijn commissaris R. G. cr wel een weg op zou weten. Spr. legde er voorts de nadruk op, dal verd. noch R, G. eigen voordeel hebben gezocht. Dat deze zaak in het openbaar be handeld wordt, noemde spr. reeds zeer zwaar. Pleiter achtte overigens de dag- vaardiging onjuist en meende, dat daarop geen veroordeling zou kun nen volgen. De rechtbank bepaalde de uit spraak op Woensdag 9 Febr.. des morgens 11 uur. DE ZAAK TEGEN R. G. Vervolgens stond terecht de 60- jarige inspecteur der registratie en successie te Zierikzee. die als penningmeester van de Nutsspaar- bank het advies gegeven had de effecten in het pensioenfonds van de spaarbank te steken. Verdachte verklaarde, dat het fonds deze gel den wel kon gebruiken. Hij was er zich allerminst van bewust, dat hy iets deed wat niet in de haak was. Hij las geen financiële bla den, maar bleef op de hoogte van het „Periodiek Woordenboek' Nooit keek hy dc effectenbladen in en hy meende, dat geen zijner ambtgenoten dit ooit deed. Verd. gaf toe, dat het dom was geweest tydens het onderzoek te hebben voorgewend, dat de effecten van een Jood afkomstig waren. De ambtenaar van het O.M.. mr. v. d. Dussen. zeide ook in dit ge val niet te kunnen aannemen, dat verd. niet geweten had. dat wat hy deed verboden was. Een ogen blik lang heeft spr. nog gedacht, dat verd. persooniyk voordeel zocht, maar dit gevoel is weer verdwenen. Het feit echter, dat hij met niemand sprak over de groei van het pensioenfonds is volgens spr. een bewüs, dat verd. wist. dat hij in overtreding was. Ook tegen deze verdachte eiste spr. tenslotte een geldboete van f 800 subs. 2 mnd. hecht. Verd. werd verdedigd door mr. I C. J. B. du Croo uit Zierikzee. Beplanting tussen Westkapelle en Zoutelande. Naar wU vernemen is een plan in voorbereiding tot be planting van de vroongronden tussen de duinen en dc cultuur grond in het gebied tussen Westkapelle en Zoutelande. In opdracht van de Hcrverkave- lingscommissie Walcheren zal de Ned. Heidemg. dit werk uit voeren, waarna het complex* in beheer en onderhoud komt bij Staatsbosbeheer. Deze beplanting zal aanslui ten bij die te Westkapelle en zal het door de buitenlandse studenten.aangelegde rijwielpad van Westkapelle naar Zoute lande omgeven, waardoor dit een aardig aanzien zal krijgen. Het plantmateriaal zal bestaan uit duindoorn, kruipwilg, wilde roos, e.d. In de nabijheid van Zoutelan de, langs de provinciale weg, zal echter een gedeelte van de vroongrond onbeplant blijven, om het typische karakter hier van te bewaren. Bouw Ned. Herv. Kerk Oostburg. Door het departement van Wederopbouw en Volkshuis vesting is thans toestemming verleend tot de bouw van de N.H. Kerk te Oostburg, waar van de aanbesteding inmid dels heeft plaats gehad. Uitbreidingsplan Waterlandkerkje. Het uitbreidingsplan van Wa terlandkerkje is door de raad der gemeente aangenomen. Het plan, ontworpen door ar chitect H. Wesselo. zal Water landkerkje verbeteren. Waterlandkerkje bestaat uit een drietal straten, die in één punt samenkomen. Er is dus eigenlijk geen centrum. Hierin zal nu verandering komen, al zal niet alles binnen een paar jaar zijn beslag krijgen. Volgens het nieuwe plan wordt de Ned. Herv. kerk het middelpunt. Rond deze kerk zal een plein worden aangelegd. Zware heffing van Vlissingse voetbalclubs. In de Vrijdag gehouden ge meenteraadszitting tc Vlissin gen, kwamen bij dc rondvraag enige vragen van de heer M. J. van Poelje aan de orde, be treffende de bedragen, die voetbalclubs moeten betalen aan de gemeente Vlissingen voor het bespelen van het ge meentelijk sportterrein. Dc ge meente verlangt namelijk 15 van de bruto-recctte (en daar naast nog vermakelijkheidsbe lasting). B. en W. deelden in antwoord op deze vragen me de, dat het tekort op de exploi tatie van het sportterrein over 1948 iets meer dan 4000 be loopt. Als straks de twee nood- sportterreinen in exploitatie komen, zal dit tekort nog toe nemen. Weth. van Oorschot ver klaarde, dat B. en W. de sport willen bevorderen, maar dat het moeilijk is met de voet balclubs tot overeenstemming te komen. Men kwam reeds de clubs enigszins tegemoet. De gemeente zit echter reeds met een groot tekort op de exploi tatie van het sportterrein, en kan niet verder gaan. Voorlichtingsavonden voor landbouwers. Evenals dit in andere Walcherse gemeenten het geval is, werd te Middelburg door de Ryksland- bouwvoorlichtingsdienst in sa menwerking met de Stichting v. d. Landbouw in Zeeland een praat avond gehouden. De heer J. G. van Liere, hoofd assistent R.L.V.D. Walcheren, her innerde aan het gunstige oogstjaar "48. maar waarschuwde tegen •erdreven optimisme voor dit en de volgende jaren. Hy deelde mee, dat voor Walcheren nog 600 i ton gips beschikbaar is gesteld voor omgeploegde lucerne. Deze hoe veelheid is echter nog lang niet toereikend. Spreker behandelde van diverse gewassen de voor naamste rassen, die voor Walche ren van belang zijn. Ten aanzien van de wintertarwe wees liy er op. dat by uitzaaien van een ge deelte wintervaste naast een ge deelte weinig wintervaste rassen het risico van uitvriezen wordt verdeeld. Hij drong er op aan, zoveel mogelijk bouwgerst te telen. De heer F. de Ronde uit Tholen. hoofdass. voor de voeder en wei- debouw. stond stil by de ontwate ring van weilanden. Wat de be mesting betreft vroeg hij de stik stof (N) niet in één keer, doch meer keren te verstrekken. Spr. prefereerde ruiteren van hooi bo ven opperen en wekte vooral vroeg te maaien, waardoor een hoogwaar dig hdoiproduct wordt 'verkregen. Ook besprak hij het inkuilen van gras en bietenkoppen en legde er de nadruk op, dat de kuilloop vooral zwaar en afwaterend moet worden afgedekt. Na de lezingen werden vele vra gen gesteld. HET VERSTREKKEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BUREAU OOGSTVOORZIENING. In verband met de verklaring van de voorzitter van de bond van oud-leerlingen, dat het Bu reau Oogstvoorziening het ver- zal toelaten (zie het verslag in strtekken van arbeidskrachten de P.Z.C. van 26 Jan. jl.), ver zoekt men ons er op te wijzen, dat dit niet geheel juist is. De werkzaamheden van ge noemd bureau zullen niet wor den stopgezet, doch in belang rijke mate worden beperkt. Hierdoor zal dus het eenzij dig zaaien van producten, waar aan veel arbeid is verbonden, risico's met zich brengen. NIEUWE DIRECTEUR MIDDELBURGS MANNENKOOR. Met ingang van 1 Febr. a.s. is benoemd tot directeur van het Middelburgs Mannenkoor, de heer J. Kuiler te Middelburg wegens het bedanken van de heer J. H. Caro. ORGANIST NEEMT ONTSLAG De heer Th. C. Ferwerda te Middelburg die vele jaren als organist in de Oost-kerk der Ned. Herv. gemeente te Middelburg heeft gefungeerd, heeft als zodanig ontslag ge nomen. 9 Voor het practijkdiploma boek houden slaagde de heer H. P. Kod de te Vlissingen. Weinig lust om aardappelen te leveren. Vorige week eindigde de op gave voor levering van aardap pelen aan het Aankoopbureau voor Aardappelen, de rege ringsinstanties die een groot kwanta aardappelen recht streeks van telers uit de markt wil nemen van de rassen Eigen heimer, Bintje en Bevelander. De vrees voor de late leve ringsdata schijnt er de oorzaak van te zijn, dat op Schouwen Duiveland de lust om met de A.V.A. te contracteren niet groot is. Wij menen trouwens dat dit in geheel Zeeland het geval is. Doordat men verplicht kan worden de aardappels zeer lang te bewaren worden de» ver werkingskosten van het z.g. .omzetten" om spruitvorming tegen te gaan zo hoog, dat de iets betere prijs geheel teloor gaat. Herstel van Belgisch woningbezit dringend nodig. In de Vrijdag gehouden zitting van de Vlissingse ge meenteraad heeft burgemeester B. Kolf in een uitvoerige rede gewezen op de sym.men van vooruitegang en verbe tering, die zich in 1948 te Vlissingen voordeden. Hij wees op de kentering, welke door de Marshall-hulp werd veroor zaakt, een kentering, ten goede, die ook voordeel heeft af geworpen voor Vlissingen. Financiële toestand iets beter Als levenskwestie voor Vlis singen noemde hg het woning vraagstuk. Het aantal wonin- gen, dat tc Vlissingen nog op herstel wacht, bedraagt thans 108, waaronder 51 Belgische eigendommen. In dit verband uitte spreker zijn teleurstel ling over het feit, dat België en Nederland de wedej^ijdse regeling van de oorlogsschade >g niet hebben afgedaan. De aangelegendheid is voor Vlissingen te meer van be lang, omdat hier een schreeu wend gebrek is aan midden standswoningen en een aantal van de Belgische panden aan de Boulevard staan, waar ze thans op de omgeving een triest stempe" drukken. Spreker gaf daarna een overzicht, van de woningbouw enz. (wij gaven in ons blad reeds een overzicht van de woningsituatie per 1 Jan. jl.) Een poging om een extra contingent industrie-woningen voor Vlissingen te krijgen mislukte. De gezondheidstoestand te Vlissingen was in 1948 goed en de werkeloosheid gering. Door Maatschappelijk Hulp betoon werden gemiddeld 147 nersonen gesteund, tegen 103 in het voorgaande jaar. Een bedrag van 57.000. werd betaald ,aan steun en f 10.000.voor opname van kideren in het kindertehuis. De melkvcorziening op de scholen werd voorgezet: de schooltandverzorging begon en met de gezinsverzorging werd voortgegaan. Na een overzicht van de schoolsituatie (elders in dit blad opgenomen) gaf spréker een overzicht van het herstel van wegen en straten, open bare gebouwen enz. GEM. DIENSTEN De vuilnisophaaldienst breid de zich gestadig uit. Door ge ringere slacht waren de resultaten van de vleeskeu ringsdiensten minder oevredi- jend. De waterleiding leverde 265.296 M3 water af (vorig jaar 251.349 M3). Het aantal aangesloten woningen steeg van 4644 tot 4971. De financiële positie van de gemeente is enigszins verbe terd. Per 1 Januari 1949 be droeg het restant der vaste geldleningen 2.7 millioen. GAS EN STROOM De gasaflevering van het Prov. Gasbedrijf te Vlissingen overschreed in 1948 de 3 mill. M3. De P.Z.E.M. leverde te Vlissingen meer dan 10 mill, kilowatt (vorig jaar 8 mill.) Spreker behandelde in zijn rede ook de politie en de brandweer, de Kon. Mij. „De Schelde", het gasbedrijf en de vismijn, waarover elders in dit blad mededelingen zijn opgenomen. Bg het noemen van belang rijke gebeurtenissen in 1948 bracht spreker hulde aan de Bond van Buurtverenigingen voor zgn activiteit bij de vie ring van het regeringsjubi leum van H M. de Koningin. Spreker bracht dank aan het gemeentepersoneel en noemde in het bijzonder de dienst van gemeentewerken, de waterlei ding en de secretarie. Wat ons voor 1949 met bij zondere zorg vervuld, aldus spreker is vooraf het tekort aan middenstandswoningen, mede in verband met het te kleine contingent. Met een bede om kracht en wijsheid van God, besloot spreker zijn rede. ANTWOORD De heer E. Andriesen be antwoordde de' rede van de burgemeester. Hij bood goede wensen aan en benadrukte, dat de opleving in het econo mische leven nauw samen hangt met de buitenlandse hulp. Teleurstelling heerst over het te kleine bouwvolume dat voor Zeeland beschikbaar is. Op tal van punten uit de rede van de burgemeester ging spreker nader in, waar bij hij lof toezwaaide aan het college van B. en W. en het gemeentepersoneel. Spreker vroeg aandacht voor de achteruitgang van het vismijnbedrijf en drong er op besteed zou worden aan de terugkeér van de Mij Zeeland. Het aantrekken van kleine indusrieën zal eveneens dc aandacht dienen te hebben. Tenslotte pleitte spreker voor het bouwen van woningen ten dienste van grote gezinnen. Spreker deelde mede, dat hij voor het laatste als oud ste raadslid de rede van de burgemeester beantwoordde, aangezien hij dit jaar zal af treden. De burgemeester stelde daarna de agenda aan de or de. Op de behandeling van deze agenda komen wij in een volgend nummer nader terug. Middelburg ZENDELING UIT SURINAME SPREEKT. Ds. Rasmus Schmidt uit Suri name zal op Donderdag 3 Fe bruari in de Hofpleinkerk te Middelburg spreken over de zending onder de bosnegers in Suriname en vervolgens over land en volk van Suriname, waarbij hij een Suriname-film zal vertonen. VERKOPING. Ten overstaan van de notaris ,J. L, van der Harst te Middelburg werd in het openbaar verkocht een huis met schuur, erf en grote tuin aan de Noordstraatweg 15 te Oosl- kapeile. Koper was de heer C. W. D'huij g.g. te Middelburg voor f 4585. TE VEEL PUNTEN. In ons verslag over de kam pioenswedstrijden te Bergen op Zoom. in onze krant van Maan dag. is een fout geslopen. Er stond nl. dat mevr. Sinke Peeman 93 punteh had, dit moet zijn 75 punten. Nieuw- en St. Joosland UITREIKING BONKAARTEN Te Nieuw- en Sint Joosland wor den Maandag de bonkaarten voor zelfverzorgers en niet-zelfverzor- gers uitgereikt aan hen, wier na men beginnen met een van de let ters van A t.m. K. O.- en W._Souburg. UITVOERING TURNVERENIGING. Woensdagavond gaf de turn vereniging „Astrow" te Sou burg in de Concertzaal „De Zwaan" een uitvoering, onder leiding van de heer R. Besuijen. Deze avond kregen de adspi- ranten gelegenheid hun presta ties voor het voetlicht te bren gen. Toen de signaalafdeling om 8 uur onder leiding van de heer Gijzeis haar tromgeroffel en hoorngeschal deed horen, was de zaal reeds geheel bezet. Hierna opende de heer Gil- lisse, 2e voorzitter, met een openingswoord deze avond, waarbij hij dank bracht aatx de heer Besuijen, de dames Hen- derickx, Reijerse en Millenaar voor het vele werk, dat zy voor de vereniging hebben gedaan, ook de heer Gijzels werd in deze dank betrokken. Allen werd een bloemstuk aangebo den. Daarna werd begonnen met de afwerking van het rijk ge varieerde programma. Direct al bleek bij de eenvoudige bankoefening voor de kleuter klas. dat de leiding in goede handen was. Dit was ook bij de oudere jongens en meisjes het geval. Correct werden brug-, paard-, bok- en ringenoefeningen uitgevoerd. Na de pauze werden ver schillende dansjes en vrije oefeningen voor het voetlicht gebracht. Vooral bij de dansjes droegen de costuumpjes er niet weinig toe bij, alles tot een mooi, vlot en hannonisch ge heel te maken. Zonder te kort te willen doen al het andere, noemen wy de lintoefening, de baloefening, Tiroler dans, Vlin- derdans en Grootvaders klok. Ook) aan decors, waarvan de heer Smit de ontwerper was en de heer Van Dor.gen het schil derwerk uitvoerde, was alle zorg besteed. Mevrouw v. d. Zee en Leni Faasse werden dank gebracht voor de viool-begeleiding. Toen de signaal-afdeling de taptoe had geblazen, was voor „As trow" een geslaagde avond achter de rug en keerden de vele ouders, hoewel te laat voor vele kinders, huis toe. Tot notabele van de Netl. Herv. w kerk tc Domburg is gekozen de aan, dat voordurende aandacht heer C. Minderhoud.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 2