PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Veiligheidsraad aanvaardde de Amerikaanse resolutie DE HAVEN VAN VLISSINGEN Raad van Europa op komst D£ BILT Schutsluizen berokkenen moeilijkheden Indonesische federalisten ook naar Lake Success Vandaag VOORSPELT 192e Jaargang - No. 23 Dagblaü. uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B den Boer Adj W de Pagter Hoofdred. G BallinUjn, Pl.verv. W Leertouwei en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct pei week; t 3.9C p kw.; fr p pt 4.15 per kw. Losse nummers 10 cenl WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 29 Januari '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per nm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te Vlissingen Vlamlngstr 16-18-20 ttUd.i tel. 10en 51 - Middelburg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerystr.2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. teL2» Deze week Deze week heeft in ieder ge val weer duidelijk bewezen, dat het uitermate moeilijk is in Lake Success om tot 'n accoord te komen over de vier-mogend- heden-resolutie, die overigens voor Nederland in hoge mate onaangenaam zal blijven. Maar met één lichtpunt eindigt deze week in elk geval: de Indo nesische federalisten, de goed- willenden, die in elk geval samenwerking met Nederland willen, hebben verzocht in staat te worden gesteld om op hun beurt hun stem in Lake Success te laten horen. Daarmede ziet de Veiligheids raad zich plotseling voor een verrassende wending geplaatst, want wel de republiek aan het woord laten over de toekomst van Indonesië, maar aan per sonen, die tweederde van de bevolking van de archipel ver tegenwoordigen, het recht ont zeggen om hun standpunt ken baar te maken, dat is iets, waar toe de Veiligheidsraad moeilijk besluiten kan. Het kon wel eens zijn, dat het verzoek der federalisten van zeer grote betekenis zal blij ken en dat het zal leiden tot een nieuw uitstel van de stem ming over de resolutie. Wordt er toch over de resolutie ge stemd, dan zal de Nederlandse regering moeten overwegen, welke houding zij daar tegen over aan zal nemen, juist'in verband met het federalisten- verzoek. Intussen is de conferentie der Aziatische staten in New Delhi achter de rug. Het resultaat was. overeenkomstig de ver wachtingen, een scherp vonnis over onze politiek in Indonesië. Men zal moeten afwachten, in hoeverre deze conferentie de politiek der Aziatische staten tegenover Nederland beïnvloe den zal. Een versterking even wel van onze positie bracht New Delhi zeer zeker niet. Onbehaaglijk stemmen de be richten van de Commissie van Goede Diensten en van de re publiek over de guerillaoorlog. Het is natuurlijk mogelijk, dat de C.v.G-D. opzettelijk tracht de internationale publieke opi nie te misleiden en dat de re publikeinse berichten inderdaad zoals Den Haag beweert, klink klare nonsens zijn. Maar de Banka-blunder van verleden week doet ons twijfelen. Onze voorlichting uit Indonesië is van het begin af aan om het zacht te zeggen zwakjes ge weest. In het binnenland is verder vermeldenswaard, dat in de Tweede Kamer de Zeeuwse be langen krachtig werden bepleit en dat zowaar minister Spitzen bemoedigende mededelingen deed. En dan was er verder de explosie op een woonschuit in Amsterdam, die aan vijf per sonen het leven kostte. Voor het overige ging de aandacht in hoofdzaak uit naar het buitenland. Bevin, de Brit se minister van buitenlandse zaken, kreeg het hard tê verdu ren van Churchill en zijn po sitie schijnt lelijk geschokt. Het is te begrijpen. Het Palestina- probleem, door Engeland zelf geschapen, ligt deze natie zwaar op de maagen de politiek van Bevin is niet bepaald ge lukkig geweest. Tsjang Kai Tsjek is definitief van het toneel verdwenen en in Parijs staat de meest ge ruchtmakende schrijver der laatste jaren- Kravchenko in het brandpunt der belangstelling. Ook hij heeft het zwaar te ver duren, maar slaagt hij erin zijn gelijk te bewijzen, dan zal dit hem zonder twijfel stempelen tot „man van de week"! Maar Nederlandse regering weigert haar uit te voeren Nederland nu in scherp conflict met de Raad De beslissing in Lake Success is gevallen. Vrijdagavond heeft de Veiligheidsraad de Amerikaanse resolutie inzake Indonesië in zijn geheel aanvaard. Vóór stemden Amerika, Engeland, Canada, China, Egypte, Cuba en Noorwegen. Argentinië, de Oekraïne en de Sowjet-Unie onthielden zich van stemming op sommige onderdelen van de resolutie. Alleen Frankrijk onthield zich geheel van stemming. Dr. van Royen heeft namens de Nederlandse regering ver klaard, dat de resolutie alleen zal worden uitgevoerd voorzo ver deze te verenigen is giet de verantwoordelijkheid van Ne derland voor handhaving van de werkelijke vrijheid en orde in Indonesië. Dit houdt dus in. dat dc voornaamste punten uit de resolutie worden afgewezen, hetgeen Nederland in een scherp conflict zal brengen met de Veiligheidsraad. K.L.M. hervat het binnenlands verkeer. Met ingang van 28 Maart a.s. zal de K.L.M. het binnenlandse lucht verkeer hervatten. Van deze da tum af zullen de diensten Am sterdam—Groningen v.v., Amster damLeeuwarden v.v. en'Amster- damMaastricht v.v. tweemaal per dag worden uitgevoerd. Van 11 April af zal de frequentie worden verhoogd tot drie retourvluchten per dag. Deze derde dienst wordt speciaal ingelast met het oog op aansluitingen naar en van het buitenland. De lijn Amsterdam-Twenthe v.v. zal pas op 1 Juni a.s. worden her opend met een frequentie van twee retourvluchten per dag. Eventueel zal deze tot een driemaal dage lijkse worden opgevoerd. Betref fende de dienst AmsterdamEind hoven v.v, staat nog niets vast. Heeft Koning Leopold echtscheiding aangevraagd Volgens de avondbladen te Rome heeft de Paus een ver zoek van de in ballingschap levende koning Leopold van België om nietigverklaring van zyn hmvelyk met dc gravin van Rethy verworpen. In bevoegde religieuze krin gen te Rome onthield men zich van commentaar op deze be lichten. Zelfs indien een derge lijk verzoek is gedaan, aldus deze kringen, zou het onmoge lijk zijn het antwoord te weten. Het zou een geheim blijven, tot dat een officiële bekendmaking over deze kwestie door het Va- ticaan uitgevaardigd zou wor den. Dr. van Royen verklaarde de volgende punten van de resolu tie voor Nederland onaanvaard baar: Het herstel van de Repu blikeinse regering in de stad Djocja. 2. De bevoegdheden van de voorgestelde commissie van de Ver. Naties om zich bezig te houden met de vestiging van een federale interim-regering, met het houden van verkiezin gen en het overdragen van de souvereiniteit. 3. Het beginsel van stemmen bij meerderheid in de voorge stelde commissie. 4. De bevoegdheden van de commissie om aanbevelingen te doen betreffende het wederom onder de Republikeinse rege ring terugbrengen van bepaal de gebieden en betreffende het terugtrekken van Nederlandse troepen. ONDER TOEZICHT DER V.N. Dr. van Royen zeide in zijn verklaring, dat nooit enig lid der V. N. bij het ondertekenen van het Handvest iets derge lijks heeft aanvaard als thans in de resolutie wordt geëist. Deze resolutie betekent een drastische en diep ingrijpende bemoeiing met de interne aan gelegenheden van een staat. In feite stelt ze Nederland onder toezicht van de Ver. Naties. Bovendien zal de resolutie juist het tegengestelde effect hebben van hetgeen de indie ners er mee voor hebben ge had. Zij zal leiden tot de scha delijkste gevolgen voor Indone sië, voor Nederland en voor de Ver. Naties. De Raad wil gaan beslissen over het instellen van een be paalde regering en over het overdragen van de souvereini teit over 75 millioen mensen. Is de Raad ooit zover gegaan met betrekking tot enig andere staat? De resolutie vraagt niet min der dan het prijsgeven van de twee meest essentiële souve- reine rechten, welke een staat bezit: het recht om zelf te be slissen over bepaalde gebieden en over het handhaven of te rugtrekken van zijn troepen. Amerika heeft de beslissende stem in de nieuw in te stellen eommissie der V. N. voor Indo nesië. Dat is niet in strijd met het vertrouwen van Nederland in de Ver. Staten, maar geen enkele staat kan een andere staat zulke vérstrekkende be voegdheden overdragen. De Nederlanders zijn reeds sedert 1595 in Indonesië en zij kunnen geen enkele reden zien, waarom zij in de laatste ogen blikken, voor zij dit belangrij- !ke gebied zijn onafhankelijk heid verlenen, de souvereiniteit zouden overdragen aan een an dere staat of aan een interna tionale instelling. Indien de resolutie toch aan vaard wordt, zal een zeer onge wenste verhouding worden ge schapen tussen de Nederlandse regering en de Veiligheidsraad, waarvoor de Raad zelf de ver antwoordelijkheid heeft te dra gen. WIJ ZIJN NIET DWAAS Ten aanzien van de Aziatische conferentie zeide dr. van Royen nog: „Ik kan de geachte vertegen woordigers van de Aziatische lan den verzekeren, dat wij werkelijk niet zo dwaas en kortzichtig zijn om niet te begrijpen wat in Azië gaande is. Het tegendeel is waar. Wij hebben bewezen en we zullen nog bewijzen, dat wij niet de be doeling hebben de klok terug te zetten. Gelijkberechtigheid en zelfbeschikking vormen de basis van ons program. Wij zijn echtdr vastbesloten geen staat achter te laten, waarin een beDaalde min derheid op Java alle andere groe pen en gebieden van de Archipel overheerst, noch een staat, die feitelijk door een dictatoriale groep wordt beheerst. Ik moet derhalve er op wijzen, dat. of schoon wij volkomen de belang stelling begrijpen, die gekoesterd wordt voor de ontwikkeling in In donesië door de te New Delhi ver tegenwoordigde regeringen, de on derstelling, die de basis vormde van hun resolutie, fundamenteel onjuist is." Dr. van Royen criti- seerde vervolgens het feit, dat verscheidene te New Delhi ver tegenwoordigde regeringen op eigen initiatief de Nederlandse re gering doorgangsfaciliteiten had den geweigerd. Het schijnt on loochenbaar, aldus dr.. van Royen, dat een dergelijke maatregel, die los van de Veiligheidsraad tegen een lid van de V.N. is genomen, niet in overeenstemming is met de beginselen en de geest van het handvest. HYDERABAD. Dr. van Royen citeerde een brief aan hem geadresseerd door het hoofd van de Hyderabad-dele- gatie aan de V. N., in welke brief wordt bevestigd, dat de Bizain feitelijk een gevangene was van de Indische militaire regering, welke in Hyderabad de premier, Laik Ali, en de andere ministers van zijn kabinet gevangen gehou den heeft sinds de Indische troe pen op 19 September 1948 Hydera bad binnentrokken. Andere berichten tonen aan. dat duizenden mensen onder de er barmelijkste omstandigheden uit Hyderabad worden getransporteerd Onmiddellijk nadat dr. van Royen zijn rede had beëindigd, bestreed de Indische gedelegeerde Gopala Menon de brief over Hy derabad. Hij ontkende, dat de Ni zam en de premier door de Indi sche regering geïnterneerd wor den. Eigenlijk konden zij gevan gen gehouden worden door een kleine kliek in Hyderabad en waren het de Indische troepen die hun hun volledige vrijheid terug gaven. Pokken in Batavia's haven* De* minister van Sociale Za ken heeft de zee- en luchtha ven van Batavia besmet ver klaard wegens pokken. Het verkeer naar en van de stad vindt normaal doorgang. Zij die uit of te Batavia arrive ren, moeten echter bij debarka- tie een bewijs kunnen overleg gen. dat zij ingeënt zijn tegen pokken. KORTE PREDICATIE ÊEN DING IS NODIG! Luc. 10 42. Wat in deze tijd nodig is, is een Christendom, dat niet leeft uit de reacties op de verdeeld heden en tioisten, die zijn bin nengeslopen in de Christelijke Kerk, maar dat leeft uit Chris tus, de Verlosser uit alle nood. Wij kunnen ijverig zijn in alle commissies, functies, vérenigin- gsn, op de plaats in ons dage lijks leven en.... dat is goed, als.... één ding is voorafgegaan het zitten aan de voeten van Jezus, de Heiland; het van Hem ontvangen, wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Dan wordt het: in Zijn kracht de taak volbrengen, waartoe ge geroepen zijt, ondanks onze zwakheid. Het is dan naar het bevel van de Heiland: Zoekt eerst het Ko ninkrijk Gods én Zijn gerech tigheid en al deze dingen zul len u toegeworpen worden. Martha, de zorgzame, heeft onze sympathie; wij begrijpen Maria niet, dat zij zo stil kan zitten, aan de voeten van de Here: Toch wijst zij ons de weg. Aan Jezus' voèten onszelf in on ze zondigheid leren kennen; van Hem telkens opnieuw de verzekering der schuldverge ving ontvangen; door Hem ver lost onze weg met blijmoedig heid gaan, hoe donker ooit Gods weg voor ons mag zijn, het wordt door Hem geschonken. Het lichaaam heeft zijn noden, de ziel heeft haar noden. Vóór beiden is Jezus Christus de Ver losser. Ook Uw Verlosser? Laat dan uw licht schijnen onder de men sen, opdat zij door u Hem prij zen, die onze Koning is, nu en in de eeuwigheid. E. S. DE LINT, St. Philipsland. Communiqué uit Londen West-Europese landen erkennen Israël. De ministers van buitenlandse zaken van de Westeurope- se Unie hebben tjjdens hun tweedaagse conferentie in Londen besloten een Raad van Europa te vormen. Deze Raad zal bestaan uit een commissie van ministers, die in het geheim zal vergaderen en een raadgevend lichaam, sa mengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van de deelne mende landen, dat in het openbaar zal bijeenkomen. De an dere Europese landen zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de onderhandelingen, die aan de definitieve op richting van de Raad vooraf zullen gaan. De Westeuropese ministers besloten voorts binnen enkele dagen de regering van Israël de facto te erkennen. Dit zijn de hoofdzaken uit het communiqué, dat Vrijdag avond na afloop van de confe rentie te Londen werd uitge geven. Dit communiqué heeft ook twee aanhangsels, waarin een aantal maatregelen wor den opgesomd, die de culture le samenwerking tussen de vijf landen van de Westeuropese Unie moeten bevorderen. En kele daarvan zijn: Cursussen voor onderwijskrachten over het onderwerp „De Westerse Unie en de scholen", tentoon stellingen, uitgifte van brochures over reizen voor schoolkinderen en studenten enz. Op 17 Februari zal in Den ,Haag de culturele com missie van de Westeuropese Unie, bijeenkomen, om deze punten definitief uit te wer ken. De instelling van een Raad voor Europa vormt een eerste stap op ae weg naar verwe zenlijking van de denkbeelden der onderscheidene groepen, die ijveren voor een federaal Europa. Het voorbereidend A-erk daartoe werd gedaan door de commissie voor de bestudering der Europese een heid, die lange tijd te Parijs heeft vergaderd. Deze commis sie kon niet tot een eensge zinde conclusie komen, daar de wensen van Engeland en Amerika nog al van elkaar afweken. De Briten wensten een Raad van ministers en verzetten zich tegen een al te hard van stapel lopen. De continentale landen wilden be ginnen met de instelling van 'n Europees parlement. In Lon den is nu besloten beide denk beelden met elkaar te kruisen. Er komt in plaats van een parlement een raadgevend lichaam. De leden daarvan zul len worden gekozen hetzij door de nationale parlementen, het zij door rechtstreekse ver kiezingen; dat zal elk land voor zichzelf moeten beslissen. Tc Soestdijk werden namens de troepen in Indonesië zeven albums met door de soldaten zelf gemaakte foto's overhandigd aan de leden van het Koninklijk Gezin. Tijdens de overhandiging in de biblioteek van Palcis Soes#)ijk*v.l.n.r. kol. van Guilik, prins Bemhard (ge deeltelijk zichtbaar, prinses Wilhe-lmina, prinses Beatrix, prinses Marijke, Koningin Juliana en prinses Irene. Duitse duikboot met 50 doden gevonden. Door ploegen, belast met het wegruimen van wrakken in de haven van Kiel, is een Duitse onderzeeër aangetroffen. aan boord waarvan 50 lijken zijn gevonden. De 1600 ton metende onder zeeër had, tijdens een van laat ste luchtaanvallen op de haven van Kiel, een voltreffer ontvan gen. Verwerkte lading iets gestegen In de .Nieuwjaarsrede, welke de burgemeester van Vlis- singen Vrijdag in de gemeenteraadsvergadering uitsprak, werd uitvoerige aandacht geschonken aan de haven van Vlissingen. Daarby Jrieek, dat de cijfers voor de goederenbeweging in de haven niet ongimstig waren. Venvacht wordt, dat in de tweede helft van 1949 enig normaal bunkeren weer mogelyk zal zijn. Met het herstel van de ha vens werd in 1948 goede ver dere voortgang gemaakt. De monding van de buiten haven, die aan het eind van 1947 nog gedeeltelijk ver sperd was, kwam in de loop van 1948 geheel vrij en werd weer gebaggerd op een diepte van 12 m. N. A. P. Te vens werd het diepe gedeel te van de buitenhaven ge heel op 12 m. N. A. P. gebracht. Zodoende zijn dus zowel de bunkerlnstaliatles aan de Oostzijde van de ha ven als de kademuur weder om bij alle tij bereikbaar voor zeer grote en diepgaan de schepen. De steiger langs de W. ha- vendam kwam in 1948 ge heel gereed. Mot hot herstel van de sluizen, die de toegang vor men voor de binnenhavens, tverd nog steeds niet begon nen. De Rijkswaterstaat heeft het voornemen in het voor jaar van 1949 met dit werk aan te vangen. De kademuur langs de tweede binnenhaven kwam in het na-jaar gereed, 'hetgeen tot gevolg heeft gehad, dat de binnenscheepvaart thans veel beter en sneller kan wor den bediend. Het herstel van de eerste binnenhaven is nog niet be ëindigd. Verwacht wordt dat dit werk eerst gereed zal ko men in het begin van 1950. BUNKERBEDRIJF. Het oliebunker- en opslag- bedrijf van de Vlismar aan de buitenhaven werd in ver band met de wereld-situatie op het punt van stookolie, nog weinig gebruikt als bun kerstation, doch wel werden er belangrijke partijen op- en uitgeslagen. De asphalt-raffinaderij en het opslagstation van de Vlis mar aan de binnenhaven wer den geheel afgebroken en 't opslagbedrijf werd overge plaatst naar Rotterdam. Het kolenbunkerstation van de S. H. V. is weer in be drijf, doch als gevolg van de kolenpositie ging er nog zeer weinig om. De passagiersdienst van de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland" werd nog niet her vat. Wel werden n\et een kustvaartuig 10 afvaarten ge geven voor goederenvervoer, voomamclyk van uien, naar Engeland. Gedurende de zomermaan den werden tamelijk regelma tig diensten onderhouden tus sen'Antwerpen, Gent en Vlis singen met plezierboten. Deze brachten met 98 afvaarten ca. 15.000 Belgische toeristen naar Zeeland. Het bunkeren van kust vaarders door de Shell, de American Standard Petrole um Company en de Vlismar nam gedurende 1948 toe. Doordat de vaste noodbrug over het kanaal door Walche ren in Middelburg vervangen werd door een noodhefbrug, kon de beurtvaart op Vlissin gen wederom plaats- vinden, terwijl tevens de doorgaande doorvaart van het kanaal voor binnenschepen groter werd. HAVENEXPLOITATIE Wat betreft het eigenlijke exploitatie-bedrijf van de N. V. Haven van Vlissingen, kan worden vermeld dat de hoe veelheden verwerkte lading groter zijn dan in 1947. In Januari, Februari en De cember werd 1572 ton verse ijle haring aan de buitenha ven gelost door 192 vissers schepen. Een deel van deze haring was voor export per spoorwagen bestemd. In 1947 was het aantal visserssche pen 113. Het melasse-station was goed*1 bezet. Naast het ge bruik voor distributie van van overzee komende rietmelasse, werd het in 1948 eveneens gebruikt voor let ontvangen van voor ovei^ee bestemde bietmelasse. Hierbij, bleek dat de pompinstallateie ook uit stekend geschikt is voor het beladen van een zee-schip. Het aantal havenplichtlge zeeschepen, dat de haven be zocht, bedroeg het vorige jaar 754/ tegen 848.in 1947. De bruto register tonnage steeg var. 253.173 tot 303.441. Het aantal binnenschepen vermeerderde van 797 in '47 tot 1.174 in 1948 met een draagvermogen resp. 214.000 en 301.000 teon. De hoeveelheid door de N. V. Haven verwerkte goederen steeg voor diverse ladingen van rond 66-000 ton in 1947 tot 70.000 ton in 1948 (me lasse van 24.000 tot 27.000, stenen van 7.204.000 tot 10.631.000 stuks, dakpannen van 139.00 tot 220.000 stuks. DE „ZEELAND." De heropbouw van het be drijf van de Stoomvaart Mij. „Zeeland" N.V. heeft zich in 1948 voortgezet. De resultaten van dc vracht- dienst VlissingenHarwich, welke gedurende een aantal maanden werd onderhouden met een gecharterd schip, waren door gebrek aan la ding zo teleurstellend, dat werd besloten, deze dienst te staken. Midden November werd wederom een gecharterd schip ingelegd in de ze vracht- dienst, doch tengevolge van de beperkte import-quota voor uien, kon van een regelmati ge dienst geen sprake zijn. De burgemeester herinnerde aan de jongste ontwikkeling inzake de terugkeer van de Mij. „Zeeland" naar Vlissin gen. S. H. V. Voor het bunkerbedrijf der Steenkolen Handelsvereniging wepd het kantoorschip in de maand Mei gedeeltelijk in ge bruik genomen. Er werden slechts enkele kolenschepen gebunkerd, terwijl in de laat ste helft van December de eerste aanloopboot (van zee naar zee) van brandstof werd voorzien. In het begin van het ver slag jaar is de motor-bun kermachine Parata, weer te ruggekomen en in April in gebruik gesteld. Het bunkeren van olie be perkte zich nog weer tot de z.g. kustvaart. De verwachting bestaat, dat in de tweede helft van 1949 enig normaal bunkeren mogelijk zal zijn. LOODSWEZEN. Voor de diensten van het Belgische en Nederlandse Loodswezen betekende het gereed komen van de steiger langs de Westerhavendam van de Buitenhaven een gro te verbetering. De toestand, waarin de schutssluizen zich bevinden berokkent nog veel moeilijkheden. Ook over ge brek aan woningen wordt nog geklaagd. De vloot van het Neder landse Loodswezen, welke in oorlogstijd zwaar gehavend werd, werd uitgebreid met 2 nieuwe stoomloodsvaartuigen. Aan het eind van het jaar werd het contract getekend voor de bouw van een nieu we loodscnwacht aan dc Bou levard de Ruijter. De volgen de maand zal met dit werk worden begonnen. Het raadgevend lichaam, dat zich niet met militaire pro blemen zal inlaten, kan slechts adviezen? opstellen. De uiteindelijke beslissingen zullen worden genomen door de in te stellen commissie van ministers, die uit het Britse denkbeeld ls voortegesprotcn. Dat- alles zal echter nog nader geregeld moeten wor den. Telegram van Sultan Hamid II. De federale leiders van Indo nesië hebben de Veiligheidsraad verzocht hen te raadplegen bij het huidige debat over de In donesische kwestie. Dit verzoek werd namens de federale staten ingediend door sultan Hamid II van Borneo, voorzitter van het Bijzonder Federaal Overleg. Een vertegenwoordiger van de federale gebieden in Lake Success, Sayid a Almassawa, die het nieuws over het ver zoek bekend maakte, vêrklaar- de, dat in he# telegram van Hamid II werd verklaard, dat de federale leiders van mening zijn', dat de Verenigde Naties geen juiste beslissingen kunnen nemen aangaande heel Indone sië zonder- hen te raadplegen. ONAANTASTBAAR RECHT. Aan de hoofdredactie van „Het Dagblad'' heeft de Sul tan verklaard, dat de strek king hem ontging van het door de ontwerpers der con cept-resolutie in de Veilig heidsraad ingediende amende ment. Het is z.i. het onaantast baar recht der deelstaten om als volkomen gelijkwaardige en gelijkgerichtigde partij aan de onderhandelingen be treffende de structuur der Ver. Staten van Indonesië deel te nemen. Het blijkt steeds weer, dat deze toch alleszins redelijke zienswijze nog steeds niet tot de Vei ligheidsraad is doorgedrongen. Indien dit wel het geval ware, zouden ongetwijfeld de rege ringen van de deelstaten, welke op democratische wijze zijn gekozen en tweederde der Indonesische bevolking verte genwoordigen, tot de bespre kingen over de ontwerp-reso- lutie zy'n uitgenodigd, tenein de van hun standpunt te kunnen doen blijken. is het 7 jaar geleden dat Iran een bondgenoot schap met Engeland en Rusland sloot: is het 5 jaar geleden dat Hitler verklaarde: „Slechts één overwinnaar: Duitsland q£ Sowjet-Rus- land". EN MORGEN - is het 60 jaar geleden, dat zich op het slot Mayerling het mysterieuze drama vol trok, waarbij kroonprins Rudolf van Oostenrijk en barones Mary Vetsera de dood vonden. Kardinaal Mindszenty wil geen verdediger aanwijzen* Men verneemt, dat kardinaal Mindszenty geweigerd heeft een verdediger aan te wijzen. Dien tengevolge zal. krachtens de Hongaarse wetgeving, door de mini/ster van justitie een advo caat worden aangewezen. RUSTIG WEER. Geldig tot Zaterdagavond: Nevelig of licht bewolkt, droog weer. Meest zwakke Zui- delijlce wind. In de vroege och tend op vele plaatsen lichte vorst. In de middag ongeveer dezelfde temperatuur als giste renmiddag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1