PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT V erbittering inBreskens Ver. Staten wensen spoedig vrije verkiezingen in Indonesië 18-jarige op Prëstwick gaf weermeldingen Verrassende speech in het Franse parlement DE BILT Gv.G*D» wil met Sukarno AgusSalim en Sjahrir praten VOORSPELT 192e Jaargang - No. 8 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie. F. van de Velde en F. B den Boer. Adj W de Pagter Hoofdred.. G Ballintljn. Pl.verv.; \y Leertouwer en B. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; 13.9C p. kw.; fr. p. p. t 4.1o per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 12 Jan. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50 Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 11.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bureaux te Vlissingen Vlamingstr 16-18-20 (tijd.) tel 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. MaurltfiStr. 12. teL 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 26 Nederlandse troepen terug vóór de overdracht van de souvereiniteit? Veiligheidsraad ging uiteen zonder dat een resolutie was ingediend De Veiligheidsraad heeft Dinsdagavond weer enige uren gewijd aan de-behandeling van de Indonesische kwestie en uiteraard gaat de belangstelling in de eerste plaats uit naar rede van de Amerikaan, dr. Jessup. Dr. Jessup drong aan op het vaststellen van een definitieve datum voor het hou den van verkiezingen in geheel Indonesië en op het terug trekken van de Nederlandse troepen vóór de overdracht van de souvereiniteit. Dit alles zou moeten worden uitgedrukt in maanden en niet in jaren. Dr. Jessup stelde nogmaals met nadruk vast dat de Ver. Staten zich met geen enkel aspeat van de Nederlandse mili taire actie kunnen verenigen en beschuldigde de Sovjet-rege- riltg er van lz.<ar „gebruikelijke tactiek" ook in Indonesië te hebben toegepast. Maar overigens liet de Veiligheidsraad het deze avond weer by woorden. Een resolutie kwam niet ter tafel, ook niet uit de mond van de andere sprekers, die deze avond meenden over de Indonesische kwestie nog iets te moeten zeggen. De Veiligheidsraad ging uiteen tot Donderdag. Dan zal de kwestieKasjmir in behandeling komen. De Indonesische kwestie is voor Vrijdagmiddag 3 uur (21 uur Ned. tijd) op-de agenda geplaatst. De Amerikaanse vertegen woordiger kwam direct na het begin, waarbij besloten werd ook Birma tot de besprekingen toe te laten aan het woord. Hij verweet de Nederlandse rege ring de in Parijs genomen re solutie niet te hebben opge volgd en de militaire actie „duidelijk met trotsering van de V.N." te hebben voortgezet. Het niet vrijlaten van de poli tieke gevangenen is, aldus dr. Jessufc», het duidelijkste bewijs, dat Nederland weigert de re solutie op te volgen. Het min ste wat de raad kan verlan gen is toch, dat de republi keinse leiders toestemming krijgen naar hun residenties terug te keren, politiek gezag uit te oefenen, contact op te nemen met andere republikein se functionarissen en opnieuw Parijse ziekenhuizen vol griep-patiënten. Te Parijs overweegt men tehuizen van ouden van da gen te ontruimen om meer bedden beschikbaar te krij gen voor het steeds groeiend aantal grieppatiënten. Alle Parijse ziekenhuizen zijn overvol, hoewel extra bedden zijn aangevoerd. Naar verluidt breidt de griep-epidemie zich ook snel in de Oostelijke provincies van Frankrijk uit. Klacht van Israël tegen Engeland. ZITTING VAN VEILIGHEIDSRAAD VERZOCHT De Israëlische regering heeft haar vertegenwoordiger b(j de V.N. instructie gegeven een zitting van de Veiligheids raad te verzoeken, te behan deling van een Israëlische klacht '.egen Engeland wensen „eenzijdige interventie in de Palestynse toestand." „De gehele verantwoordelijk heid voor het jongste luchtm- cident rust op Groot-Brittan- nië", zo verklaarde een woord voerder van de Joodse rege- ng naar aanleiding van het neerschieten van vy'f Britse vliegtuigen. „Zij, die de vlieg tuigen bevel hebben gegeven de gevechtssectoren over te, vliegen, dienen er zich reken schap van te geven, dat de actie van de R.A.F. op die wijze onmogelijk kon worden onderscheiden van een oor logsdaad". In de brief wordt aan de veiligheidsraad gezegd: „Het is ons bekend geworden, dat de Britse militaire voorberei dingen manoeuvres omvatten die gehouden zyn in Tripoli- tanié, en gebaseerd waren op gefingeerde landingen op de kust van Israël. Binnenkort tekening van Ruhrovereetikontst. De Belgische minister-pre- sulent, Spaak, verklaarde he den tijdens een pers-conferen tie te verwachten, dat de zes- mogendheden-overeenkomst waarby werd besloten een in- ternationaie-autoriteit- de be voegdheid van controle over hef. Rhur-gebied te geven „in de eerstvolgende dagen zal worden getekend. Spaak bevestigde, dat Bel gië, met de volledige steun van Luxemburg een Belg can- didaat had gesteld voor de functie van permanent secreta ris-generaal van het interna- maatregelen te nemen voor de verzekering van recht en orde. De Nederlanders hebben een politiek gevolgd, gericht op verzwakking van de Republiek door economische maatregelen. Werkelijke vrede kan slechts verwacht worden op basis van de overeenkomst van Linggad- jati en de Renville en wanneer de Republiek een vrije stem heeft in de vorming van de federatie omdat zij daarvan het grootste samenstellende deel zou uitmaken. Dr. Jessup formuleerde hier na zyn in de aanhef vermelde eisen voor vrije verkiezingen voor een assemblee, welke zo wel een voorlopige wetgevende vergadering zou moeten zijn, als een constituerende, -vergade ring voor het opstellen van een grondwet met geheime Stemming en waarborgen tegen elke dwang. Hij stelde de Ne derlanders verantwoordelijk voor de belemmeringen op het pad van de C.v.G.D. ter zake van haar streven naar een vreedzame oplossing. Hij ver geleek dit zelfs met de „ob structieve tactiek" van de Sovjets tijdens de Paryse zit ting en zeide voorts aan het adres van de Russen, dat deze een Indonesië onder controle van een communistische min derheid wensen. Trouwens: overal in de wereld waar een communist het raam binnen klimt, wordt de onafhankelijk heid de deur uitgetrapt. ANDERE SPREKERS. Hierna kwamen nog enige sprekers aan het woord. De Belg Nisot bracht weer de kwestie van de bevoegdheid op het tapijt, maar dr. Tsiang (Chin^) deed een beroep op Nederland de bevoegdheid /an de raad niet te betwisten. Z.i. moet de Veiligheidsraad zelfs een meer positieve rol in dit geschil gaan spelen. Deze spre kers zeiden voorts verheugd te zijn, dat de Indonesische kwes tie niet het karakter van een conflict tussen JOost en West heeft aangenomen. NOORS STANDPUNT. De Noor FinirMoe betoogde, dat nog steeds niet kan worden ge zegd, dat één partij wit en de andere geheel zwart zou zijn. Do militaire actie was niet ge rechtvaardigd, maar de Repu bliek was klaarblijkelijk niet in staat de militaire situatie in eigen gebied «geheel onder con trole te houden, hetgeen twij fel doet rijzen aan de verant woordelijkheden, welke de Re publiek als onafhankelijk land zou kunnen aanvaarden. Het gaat er nu om doeltref fende maatregelen te nemen tegen de ernstige consequen ties van de militaire actie. De vijandelijkheden mogen niet worden voortgezet on der het mom van een actie tegen rondzwervende benden. Maar vóór de Nederl. troe pen1 uit het Republikeinse ge bied worden teruggetrokken, moeten er bevredigende waar borgen zijn voor de handha ving van recht en orde. De veiligheid zou Nederland en de Republiek gezamenlijk moeten handhaven met en onder toezicht van de C. v. G. D. Na vrijlating van de politieke gevangenen, die nen de onderhandelingen op Renville-basis te worden her vat onder leiding van C. v. G. D. Laatste spreker was de Sow- 'jet-gedelegeex-de Jacob Malik, die Engeland cn de Ver. Staten er van beschuldigde de Neder landse agressie te dekken. De basis van de Westerse Unie is, dat de leden met elkaar over leggen en de Nederlandse ac tie moet dan ook zijn uitgevoerd met stilzwijgende instemming van de deelgenoten, hetgeen het agressieve karakter van de Unie nog eens duidelijker maakt. Ma- lik noemde de beweringen over communistische gevaren in In donesië sprookjes en beweerde ten slotte, dat de Amerikaanse* monopolisten een koloniaal In donesië wensen. Ouden van dagen vragen bijslag. De algemene bond van ouden van dagen heeft aan d« minis ters van Binnenlandse en van Sociale Zaken het verzoek ge richt de bijslag te verlenen op de uitkeringen die verstrekt worden door de gemeentelijke diensten van sociale zaken of volgens de noodwet Ouderdoms voorziening. Rotterdamse suikeroorlog weer ten einde. Op een te Rotterdam gehou den bijeenkomst, waar verschil lende grote en kleine winkel bedrijven en ook de coöperaties vertegenwoordigd waren, heeft de suikeroorlog een punt van bespreking uitgemaakt. De over grote meerderheid besloot met ingang van Woensdag weer de maximumprijs van 75 ct voor suiker te gaan berekenen. De firma Jamin, die al jaren lang enige centen minder bereken de, zal het gebruikelijke ver schil met de maximumprijs handhaven. Slechts èèn groot winkelbedrijf heeft zich niet aan het besluit van de vergade ring willen binden. Vandaag ..is het 5 jaar geleden iat de Atlanticwal vol tooid werd, die 2100 Km. lang was en zich uit strekte van de Pyreneeën tot het'uiterste Noorden van Noorwegen; is het 4 jaar geleden dat het grote winterof fensief der Sow jets los brak. Nederland blijft toch grenscorrecties eisen. (Van onze Haagse redacteur) De Nederlandse aanspraken op Duits grqndgebied ter ver goeding van de hier te lande door Duitse troepen aangerich te schade blijven ten volle ge handhaafd, aldus verklaarde ons een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken. Dit naar aanleiding van het uit 'Duitse bron afkomstig bericht van een Amerikaans persbureau, volgens hetwelk ons land op verzoek van de Ver. Staten had afgezien van de eis tot grenscorrecties. Jeugdige assistent hadverantwoordelijke taak Onderzoek naar ramp van de „Nijmegen" voortgezet. Tydens het voortgezet on derzoek naar de oorzaak van de ramp van de „Nijmegen" op het vliegveld Prestwick, is gebleken, dat een 18-jarige meteorologische assistent met geringe ervaring uitsluitend verantwoordelijk was voor de weersobservatie en het uitzen den van de waarnemingen op Prestwick. De heer Van Loon, chef- ladingmeester van de K. L. M. op Schiphol, verklaarde, dat het tijdens het laden donker en rumoerig was op hét vliegveld. Toen mr. Leslie van het Britse ministerie voor Lucht vaart opperde dat deze om standigheden tot fouten zou- Maar moet nog een paar I keinse autoriteiten, mede, dat j j ij l ll er geen sprake van kan zijn dat dagen geduld hebben. Sukarno, Sjahrir en Agus Salim van Bangka naar elders zijn De Commissie van Goede overgebracht, omdat zij daar tot Bon voor rijst wordt op 27 Januari aangewezen. Zoals wij reeds berichtten zal binnenkort wederom rijst voor alle leeftijdsgroepen beschik baar worden gesteld. In aanvul ling hierop vernemen wij, dat in de bonnenlijst van 27 Janu- een bon zal worden opge nomen, i recht gevende op 250 gram. Deze verstrekking is mo gelijk gemaakt door aanvoer uit Siam. Voor 1949 is aan Ne derland 18.000 ton rijst toege wezen. Het zal van de prijs af hangen of de gehele toewijzing opgenomen zal worden. Gezien deze onzekere factor is het niet mogelijk een regelmatige dis tributie van rijst in te voeren. DE LICHTSTAD ZONDER LICHT. Tengevolge van het tekort aan door waterkracht opge wekte electriciteit, een ge volg van de huidige droog te. branden te Parijs geen lichtreclames, lichtsignalen en étalagelichten meer. Electri- sche treinen worden door stoomtreinen vervangen. Twee dagen in de week is de electriciteitstoevoer voor particuliere huizsn afgesloten. De fabrieken hebben order controlerende lichaam i gekrèiën'ïs op het ver- Voor het Ruhr-gehied. 'brulk te bezuinigen. Prins Teh, van wie wordt be weerd, dat hy bü eventuele vredesonderhandelingen in Chi- na zal bemiddelen. Prins Teh, leider der nationalisten in Mon golië, is een directe nakomeling van Djingls Khan. Diensten heeft aan de Neder landse delegatie medegedeeld, persoonlijk de status van Soe- karno, Saiim en Sjahrir te wil len gadeslaan, waarvoor de Commissie verzocht om de no dige faciliteiten voor een be zoek aan Bangka. „De Commis sie wenst Sukarno en zyn col lega's te spreken", aldus ver volgt de brief, „als deze repu blikeinse autoriteitenwensen, dat de Commissie namens hen een boodschap naar de Veilig heidsraad zendt, ben ik er zeker van, dat uw regering hiertegen geen bezwaar zou hebben". Hierop antwoordde de heer Elirxk Schuurman namens de Nederlandse delegatie, dat de delegatiebereid is voor de commissie de reis naar Bangka te verzorgen. „De bevoegde autoriteiten onderzoeken thans de mogelijk heid om aan het verzoek ge hoor te geven, waarbij zij re kening houden met de moei lijkheden betreffende de acco- modatie voor een langer ver blijf in de huidige verblijf plaats, speciaal in verband met de gewenstheid van een spoe dige gezinshereniging, waar voor een regeling voor Bangka reeds voltooid is. De Neder landse delegatie zou 't daarom op prijs stellen, indien de com missie enkele dagen geduld zou willen oefenen", aldus de heer Elink Schuurman. VERKLARING VAN DEN HAAG Ter bevoegder plaatse in Den Haag deelde men. naar aanlei- ling van een Reuterbericht over het verblijf der republi- dusverre niet zijn aangekomen. Op 27 December j.l. werd me degedeeld, dat aon een aantal republikeinse autoriteiten tijde lijk enige berghotels buiten Java als woonplaats waren aangewezen. Sukarno, Sjahrir en Agus Salim betrokken een villa aan het Tobameer in Noord- Sumatra, Hatta een villa op Bangka. Toen aan Sukarno, Sjahrir en Agus Salim evenals trouwens aan Hatta algehele bewegings vrijheid werd aangeboden op het eiland Bangka, verzochten drie eerstgenoemden in hun te genwoordige woonplaats te mo gen blijven. Dit was omstreeks het tijdstip, waarop dr van Royen in de Veiligheidsraad zijn verklaring aflegde, dat vier republikeinse leiders op Bangka bewegingsvrijheid, was gegeven. BEWEGINGSVRIJHEID. In een overzicht over de- ver blijfplaatsen der republikeinse leiders seint Reuter, dat vol gens een Nederlandse woord voerder de vier republikeinse ministers Leimena, Laoh, Dju- anda en Kusnan te Djocja vol ledig in vrijheid zijn gesteld en. zo zij dit wensen, de stad kun nen verlaten. Communist Cachin dringt aan op eenheid en - verzoening. Nieuwe instructies uit Moskou Tijdens de openingszitting voor 1949 van de Franse Nati onale Vergadering heeft de 80- jarige communistische leider Cachin een opvallende rede voering gehouden, waarin hij aandrong op eenheid in Frank rijk en in de gehele wereld. Stalin heeft herhaaldelijk ge zegd, aldus Cachin, dat hij niet gelooft in het gevaar van een nieuwe oorlog. Hij blijft van mening, dat er ondanks het verschil in systeem cn ideologie geen werkelijke twist bestaat Opgeven van binnenhavenplannen slag voor West Zeeuwsch Vlaanderen Tal van gegadigden voor industrieterrein teleurgesteld De mealing van de minister van waterstaat, dat een binnenhaven te Breskens economisch niet verantwoord zou zyn, betekent voor Breskens een zware slag, aldus ver klaarde ons de burgemeester van Breskens, de heer J. A. Eekhout. Wanneer wy, aldus de burgemeester, het verlies van mensenlevens buiten beschouwing laten, is deze ramp erger, dan het bombardement op 11 September 1944. Drie jaar werken om onze zwaar geteisterde gemeente weer op te bouwen, wordt hierdoor te niet gedaan, want het gehele wederopbouwplan van Breskens was gebaseerd op deze binnenhave.n BELOFTE NA BELOFTE. Inderdaad was de toezeg ging van minister Ringers gebaseerd op het verdwijnen van de fabriek van v. Melle uit Breskens, maar toen de firma v. Melle in April 1946 inderdaad uit Breskens ver dween, handhaafde de minis ter zijn toezegging, als com pensatie voor dit verlies. Nog in September 1946 ontving het ge^"?-'f-b?stuur een schrijven van de minis ter, dat de regering in be ginsel had besloten tot de aanleg van een binnenhaven en dat aan de Rijkswater staat opdracht was gegeven, plannen te ontwerpen. Deze plannen zijn inderdaad ont worpen en hoewel er geen toezegging is gedaan over 't tijastip van uitvoering, heeft men over het besluit nimmer enige twUfel laten blyken. Integendeel, de plannen zijn voorgelegd aan gemeentebe stuur en het bestuur van de vereniging T-T^"^ngen" te' Breskens en toen het bes te plan was aangewezen, zijn gegadigden opgeroepen voor de vestiging van industrie op deze nieuwe haventerreinen. Deze gegadigden waren er genoeg, aldus verklaarde ons de voorzitter van „Haven- belangen, de heer J. W. Woït- tiez, zodat reeds 12 1300 meter haventerrein was be sproken. Het voorstel van de minis ter is daarom de genadeslag voor Breskens, omdat de eco- 1 nomie totaal de kop wordt ingedrukt. GEEN RUIMTE VOOR BEDRIJVEN. Als compensatie voor v. Melle kreeg Breskens de fa briek van ,.De Schelde" waarop binnen 2 maanden 100 arbeiders zullen werken. De suikerwerkfabriek van de gebr. Verduin werkt thans in een zeer bekrompen ruim te met 40 arbeiders, terwijl deze fabriek noodgedwongen nog 100 thuisarbeiders heeft. Ook deze firma wacht op 'n terrein aan de nieuwe binnen haven. Er zijn bedrijven die momenteel zich behelpen in een veel te kleine ruimte, alles in afwachting van de terreinen aan de binnenhaven en deze bedrijven kunnen zich niet verder ontwikke len. Het gehele «bouwplan van Breskens was, zoals reeds gemeld, gebaseerd op deze binnenhaven, met het gevolg dat de gemeente thans geen andere terreinen voor indu strie meer beschikbaar heeft. Mocht deze binnenhaven er dus niet komen, dan zal dit onherroepelijk een grote te rugslag betekenen, niet alleen voor Breskens, maar voor ge heel W. Zw. Vlaanderen. VERBITTERING. Verbetering van de gety- haven is dringend noodzak»- iyk, doch die hnd er metter- tUd toch moeten komen, doch nu is verdere ontwik keling onmogelijk. In geheel Breskens heerst een stemming van grote ver bittering en het. verwyt dat voor W. Z\v. Vlaanderen niets wordt gedaan, is algemeen. tussen de beide grote sectoren in de wereld. Cachin verklaarde verder, dat er nog steeds sprake is van een mogelijke ontmoeting tussen Truman en Stalin. De Vergadering koos Edouard Herriot. de leider van de radi caal-socialisten. opnieuw als voorzitter. Op hem werden 274 stemmen uitgebracht en op Ca chin 140. De toespraak van Cachin heeft in politieke leringen te Parijs sterke verwondering ge wekt. Ze was gematigd van toon. er werd in aangedrongen op nationale eenheid en er werd geen gewag in gemaakt van „Amerikaanse oorlogsop- hitsers". Cachin vermelde veel eer op hoffelijke wijze generaal Eisenhower cn prees de Ameri kaanse industriëlen, die streven naar uitbreiding van de Rus sischAmerikaanse handel. In regeringskringen te Parijs acht men het zeer onwaar schijnlijk. dat Cachin zijn toe spraak heeft gehouden zonder overleg met Moskou. Men maakt de gevolgtrek king, dat Stalin de Westeuro- pese communistische partijen heeft verzocht de weg te be treden voor meer verdraag zaamheid tussen Oost en West. Borculo herinnerde zichderampvan1925 Op 3 December 1948 werd het plaatsje Warren in Ar kansas (Ver. Staten) door een tornado gedeeltelijk verwoest. Vele inwoners werden bij deze ranip ge dood of gewond. In Augus tus 1925 werd Borculo in Gelderland door een wer velstorm verwoest. Drie personen vonden toen de dood. Dank zü de hulp. die zowel uit Nederland ais uit het buitenland kwam, kon het plaatstje worden her bouwd. Bij het vernemen van het bericht over de ramp m Arkansas herinnerde men zich in Borculo het gelijk soortlg lot, dat dit plaatsje 23 jaar geleden trof cn de hulp die toén van alle kan ten kwam. Men wilde nu op zijn beurt de helpende hand bieden. Zaterdag j.l. zond burgemeester mr. J. P. Drost een telegram naar Warren, waarin hij zijn deelneming betuigde en meedeelde dat in Borculo een comité is opgericht, dat onderzoeken zal wat Bor culo voor Warren kan doen. Borculo heeft 6000. War ren 7500 inwoners. den kunnen lelden, antwoord de de heer Van Loon: „Niet in het laden." Leslie: „Bent u van me ning', dat v/at u betreft het laden correct is geschied?" Van Loon: „Absoluut." De getuige J. de Jong van de K.L.M. afdeling route-voor lichting, zeide, dat de radio golflengte te Prestwick "niet bruikbaar was en dat in plaats hiervan radiobaken van mid delmatige frequentie van 20 tot 22 October van hetzelfe punt uit werkte. Parmentier had bericht ontvangen, dat de waarschuwlngslichten aan cte radiomasten op één na on klaar waren. DE ONJUISTE KAART De navigatiechef van de K.L.M., P. van Houwelingen, verklaarde vertrouwen te heb ben. in gegevens, die aan kaar ten van de Amerikaanse lucht macht zijn ontleend. Diverse waarschuwingen waren in het routeboek verzameld en inge last. Hij was er niet zeker van of een kaart naar Prestwick was gezonden, die een punt aangaf als 13\-> meter hoog, terwijl het 135 meter hoog is. Later "deelde hij echter mee, er practisch van overtuigd te zijn, dat de kaart op Schip hol persoonlyk was overhan digd om haaj- aan employés te Prestwick te geven. Hij kreeg haar per brief uit Prestwick terug. Vóór Dec. 1948 had den de Britse autoriteiten geen landingskaarten voor dit vlieg veld officieel uitgegeven, maar later waren officieel documen ten gepubliceerd. Woensdag zal in Den Ha.-4 de installatie geschieden van prof. dr. F. L. v. Muiswinkel als voor zitter van de middenstandsraad. SLECHT WEER I. H. Simpson. meteorolo gisch assistent op Prestewick verklaarde dat in de avond van 20 October tussen 23 en 23.30 uur de waarschuwings lichten op de radiomasten op een afstand van ongeveer 3 mijl te zien waren. Hij bracht het grootste deel van dat half uur door buiten zijn kantoor- om de weersomstandigheden waar te nemen. Leslie: „Trad er een behoor lijk snelle verslechtering op die avond na 11 uur? Simpson: „Neen, in het ge heel niet". Hij zeide, dat, ware dit wel liet geval geweest, hiervan, uitzending zou zijn gedaan. Ht cijfer betreffende vlieggeschiktheid was om 11 uur zowel als op het ogenblik van de ramp drie. Tijdes het verdere verhoor erkende Simpson, dat het slechte weder in geringe mate slechter werd. Er was 'n wind vlaag van 30 mijl per uur. De getuige verklaarde, dat hij precies achttien jaar was, toen het ongeluk gebeurde. Prestwick was het eerste vliegveld, waar hij practische weersobservatie moest doen. Gedurende een maand liad hij met een verantwoordelyker persoon samen dienst gedaan; nadien was hy alleen geweest. Hij was verair.woordelyk voor de waarnemingen en het uit zenden ervan, h(j moest ook besluiten of er tussentydse berichten moesten worden uit gezonden. Simpson zeide niet te weten, dat twee van de lichten op de radiomasten uit waren. Hierop werd hem gevraagd: „Wilt htermee zeggen, dat U niet weet hoeveel lichten er op de radiomasten zijn? Antwoord: „neen". Simpson verklaarde, dat hij en zijn collega's. die allen jongemannen waren, verant woordelijk waren voor het uitzenden van weermeldingen. structies te handelen :taij...n Simpson zeide verder vol gens instructies te handelen indien hij een plotselinge ver slechtering van het weer niet als een dringende tussentijdse boodschap zou doorgeven. Op hem en zijn collega's, onge veer zes jonge mannen, werd „tameijk nauwgezet toezicht" uitgeoefend door de mctorolo- gische functionaris. De waar nemingen werdeik echter nooit door de dienstdoende meteoro loog getocst. Simpson was et- voldaan over, dat zyn opgaven van die avond juist waren. Nadat Simpson drie uur in de getuigbank had gestaan werd de zitting verdaagd. Het Universitair Asylfonds heeft medegedeeld, dat de rege ring bereid is nóg een twintigtal vluchtelingen-studenten toe te laten tot ons land. WISSELENDE BEWOLKING. Wisselend bewolkt met plaatse lijk enkele buien. Aan de kust krachtige of harde. In het binnen land vrij krachtige Westelijke wind. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1