PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Marshall en Lovett afgetreden Autobusconcessies op de helling Dr. v. Royen zet plannen van Nederland uiteen Zijn wij imperialisten BILT Deze week Zij worden opgevolgd door Acheson en Webb Generaal Marshall. Dean Acheson. Maan4ctg conferentie in Middelburg 192e Jaargang - No. 6 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F. van de Velde en F B den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred. G Balllntljn, Pl.verv.. W Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per ,week; 13.9C p. kw.; £r. p. p. I 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 8 Januari 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad". 2S cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te Vlissingen Vlamingstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 <b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Ztertkzee: N. Bogerdstr. C 160, teL 26 Deze week. heeft ons een jaarswisseling gebracht zo stormachtig, als wij sedert men senheugenis niet meer beleef den. Het jaar begon met ram pen, 'gelukkig echter niet voor Nederland. Voor Nederland was de aanvang van 1949 zelfs uiter mate bemoedigend: op Java werd het vuren gestaakt en en kele dagen later werd ook op Sumatra het zwaard in de sche de gestoken. De guerillaoorlog laat nog steeds op zich wach ten, al zijn de vernielingen, die door de republikeinse heethoof den werden aangebracht, toch wel groter en ernstiger, dan wij meenden. Minister-president Drees vertoeft reeds in Batavia, zelfs buitenlandse bladen be ginnen waarheidsgetrouw te melden, dat de Indonesische bevolking opgelucht isdit alles mag bemoedigend heten: een goed begin voor Nederland. Aan de opklarende hemel drijven echter nog twee donke re wolken: de nieuwe bijeen komst van de Veiligheidsraad en het voorstel van India om een Aziatische conferentie te houden over Indonesië. Over de komende handelingen van de Veiligheidsraad valt niets te voorspellen, al is het voor ons land niet gunstig natuurlijk, dat België niet langer lid is. De Belgen hebben ons een ge waardeerde steun geboden, die wij bij alle internationale af keuring waarlijk wel konden gebruiken. Steun, die node zal worden gemist. Wat de Aziatische Conferen tie aangaat, dat wordt voor Ne derland een moeilijker pro bleem. Als alle Aziatische lan den over Indonesië wensen te spreken, kan de Nederlandse regering natuurlijk beweren, dat zij zich bemoeien met wat hen niet aangaat. Maar met het aannemen van deze houding zouden wij onze positie in Azië slechts verzwakken. Er is na Pearl Harbour iets veranderd: Azië ontwaakt. Een internatio nale gedachtenwisseling afwij zen zou voor Nederland bete kenen, dat het isolatie in Azië verkiest boven vredelievend contact. Beter zal het daarom zijn, tegenover het voorstel van India een afwachtende houding aan te nemen en in Indonesië ten spoedigste baanbrekend, op bouwend werk te verrichten De kolen worden duurder Dat was een bericht, dat dc huismoeders het voorhoofd deed fronsen. De suiker wordt goed koper, althans in Rotterdam. Dat doet de middenstanders zorgelijk kijken. Begint men nu al weer een dodelijke concur rentiestrijd? Er speelden weer kinderen met granaten en dat bracht rouW in enkele gezin nen. En de rode haan kraaide weer lustig: Oldenzaal is een stevig aantal woningen armer. Dat was het binnenland. In het buitenland blijft Pa lestina een heksenketel en de Britse leeuw begon te grom men tegen Israël. De Israëlie ten, die stevig van zich afbijten en zowaar Egypte waren bin nengerukt, hebben zich intus sen bereid verklaard het vu ren te staken. Tsjang Kai Sjek is bereid om af te treden, de Franse rekenkamer ontdekte, dat er niet alleen in Nederland soms raar met belastinggelden wordt omgesprongen. En de rest van het nieuws kwam uit Amerika, waar men doktert op een nieuw Marshallplan en waar Truman voor een sensatie zorgde door terug te keren tot Roosevelts New Deal! Amerika houdt zich aan de geleide eco nomie! Het was inderdaad op zienbarend nieuws. Deze eerste week leverde geen „man van de week" op. Het is op een vrouw, dat de aandacht moet worden geves tigd. Haar stem klonk Donderdag door de Nederlandse radio, warm en ernstig. Koningin Ju liana herhaalde en bevestigde de beloften, in 1942 door haar Moeder afgelegd jegens Indone sië. Deze korte toespraak kan niet anders dan bemoedigend hebben geklonken, in Neder land en ginds, in de verre Ar chipel. Communistisch offen sief in China begonnen. Te Nanking is verklaard, dat de communistische legers het verwachte offensief tegen de regeringstroepen in het ge bied van Nanking en Sjang hai zyn begonnen. Van hun basis ten Noorden van de rivier Hwai op 175 km van Nanking hebben ze ven colonnes zich in bewe ging gezet. Een colonne is, naar wordt gemeld, de rivier ten Westen van Pengpoe over gestoken en slaags geraakt met de regeringsstrijdkrachten. De communistische strijd krachten zijn verder een bijna onafgehroken artillerie-bom bardement begonnen op het omsingelde garnizoen van Soetsjou. dat 320 km ten Noordwesten van Nanking ligt. Het Franse persbureau A.F. P. verneemt uit Tientsin, dat de vliegvelden van deze stad binnen het bereik van de com munistische artillerie liggen, waardoor alle luchtverkeer met Tientsin onmogelijk ge worden is. Geen verandering van politiek verzekert Truman j Vrijdagmiddag heeft president -Truman bekend gemaakt, dat George Marshall met ingang van 21 Januari zal af treden ais minister van buitenlandse zaken. Tot zijn op volger is benoemd Dean Acheson. Tegelijkertijd treedt ook de onderminister van buiten landse zaken, Robert Lovett af. Hij zaj worden opgevolgd door James E. Webb, directeur van het bureau voorde begrotingen. Marshall, die thans herstellende is van een nieroperatie, heeft om gezondheidsredenen om ontslag ge vraagd. Lovett heeft zijn functie neergelegd om particu liere redenen. Het aftreden van Marshall komt niet onverwacht. De laatste maanden hebben dien aangaande herhaaldelijk ge ruchten gecirculeerd, die evenwel steeds werden te gengesproken, echter met te weinig kracht om te overtui gen. Reeds geruime tijd was Marshall „buiten dienst" als gevolg van zijn opneming in het ziekenhuis. Er is dan ook alle reden aan te nemen, dat het motief voor zijn ^aan- slagaanvrage geen phrase is en dat Marshall's gezond heidstoestand inderdaad het verdar dragen van een zware verantwoordelijkheid niet meer toeliet. Er is tussen Truman en Marshall ver scheidene malen verschil van inzicht geweest; een befaamd geval is de zaak met rechter Vinson, die Truman buiten meaeweten van zijn minister om als speciale gezant naar Moskou wilde zenden. Ingewijden hebben echter herhaaldelijk verzekerd, dat de president zeer gesteld was op Marshall en dat hij tot De Sultan van Djocjakarta, Hamengkoe Boewono IX. het uiterste op zijn aanblij ven heeft aangedrogen. Het aftreden van Lovett is minder duidelijk. Volgens sommigen is hij het de laat ste tijd niet geheel eens ge weest met de president, o.a. inzake Palestina en 't Ruhr- gebiëti en heeft hij er der halve de voorkeur aan gege ven gelijk met Marshall het veld te ruimen. Hoe het ook zij, president Truman heeft nadrukkelijk verklaard, dat de verande ring in de leiding van het departement van buitenlandse zaken geen wijziging in de buitenlandse politiek met zich zal brengen. Daar Acheson blijkens zijn herhaa^e uitlatingen een zelfde koers voorstaat als Marshall, die hij steeds ge steund en zelden gecritiseerd heeft, is er geen reden dit te betwijfelen. Slechts zij nog vermeld 'n merkwaardige onthulling in net tijdschrift „Life." Jay Franklin, 'n naaste medewer ker van Truman, schrijft in het laatste nummer, dat de president binnen zijn kabinet een strijd voert om de poli tiek jegens de Sovjet-Unie te matigen. Zijn recente ver klaring, dat bepaalde Sovjet leiders naar vrede streven zouden functionarissen van 't State-Department diploma tiek kippenvel hebben be zorgd. Truman zou vooral weer stand ontmoeten bij degenen, voor wie anti-Sovjet-gezind- heid a, b, c van alle politiek is, bij degenen, die belangen hebben in de oorlogsproduc tie en de Arabische olie. Op de persconferentie Vrij dag heeft Truman hierop geen commentaar gegeven, doch alleen herhaald. dat geen verandering is gekomen in de buitenlandse politiek. Generaal Marshall is in de twee jai-en. dat hij minister van buiten landse zaken was, bekender gewor den dan ooit een van zijn voorgan gers is geweest. In zijn befaamde rede voor de Harward-Universiteit, betrekkelijk kort na zijn benoeming, ontwik kelde hij als het ware terloops een gedachte, die de grondslag werd MARSHALL. voor het grootscheepse herstelplan, waaraan zijn naam verbonden werd en die hem blijvend tot de grote figuren in de geschiedenis van Amerika maken. Marshall is eerst laat in zyn le ven een staatsman geworden. De thans 68-jarige Amerikaan heeft in de eerste plaats "n briljante mili taire carrière achter zich. Tijdens de eerste wereldoorlog was hy chef van het eerste leger van de Ame rikaanse expeditionnaixe stryd- macht in Frankrijk. In 1939 werd hij door Roosevelt tot chef van de generale staf van het Amerikaanse leger benoemd, de hoogste functie. Het was toen volgens eigen woor den zyn taak, „om in twee jaar te doen wat de Duitsers in 7 jaar de den". Hoe hy daarin slaagde is ge noegzaam bekend. Na de capitula tie kreeg Marshall een missie te vervullen in China, die zijn kwa liteiten als diplomaat deden uit komen. In Januari 1947 volgde zijn be noeming tot minister van buiten landse zaken als opvolger van Ja mes Byrnes. Dean Acheson, thans 55 jaar oud is het meest bekend geworden door zijn werkzaamheden als ondermi nister van buitenlandse zaken in de jaren, die onmiddellyk op de oorlog volgden (Augustus 1945 tot Juli 1947). Zyn eerste belangrijk politieke pos', was onderminister van finan ciën in de 1933. Acheson trad in Juli 1947 af, om dat zyn eigen kapitaal in de twee jaar regeringsdienst op klein sala ris sterk geslonken was en de ver liezen door zyn advocatenpractyk hersteld moesten worden. Men hoorde toen in het openbaar weinig meer van hem, maar het was bekend, dat hij steeds de bui tenlandse politiek met grote be langstelling volgde. Zijn denkbeelden komen vrijwel overeen met die van Marshall. Hy acht het in de eerste plaats nood zakelijk, dat meer stabiele econo mische - toestanden in de wereld bereikt worden, opdat de opmars van het communisme gestuit wordt. Hij is ook een van de architecten van de huidige anti-comm. po litiek van de Ver. Staten. zoals die tot uiting komt in de hulpverlening aan alle landen, die bereid zijn zich zonodig tegen de Sowjet-Unie te keren. Volgens sommigen heeft hy evenveel aandeel in het tot stand komen van het Marshall-plan als Marshall zelf. De benoeming van Acheson is Een persconferentie van de L. B. A. Maandag vergadert in Middelburg de Commissie van Breen en dat betekent, dat de autobusdiensten aan de orde komen. Ondernemingen, die een concessie wensen voor het exploite ren van een autobusdienst, kAnnen voor de Commissie hun belangen verdedigen, maar evenzeer kunnen de ondernemin gen, die thans reeds busdiensten onderhouden hun standpunt uiteen zetten. De concessies komen dus op de helling en het staat wel vast, dat de vergadering van Maandag belangwek kend zal zijn. Aan de vooravond van deze besprekingen heeft de Lande lijke Bond van Autobusonder nemers bij monde van zijn alg. secretaris, mr. J. W. M. Huij- nen, een persconferentie in Goes belegd, die met' het oog op de bespreking van Maandag zeer interessant was. De gehele ge schiedenis van het autobusver- voer passeerde daarbij nog eens de revue. Na de vorige oorlog begonnen allerlei mensen autobusdien sten te exploiteren, maar spoe dig kwam er een zekere auto matische sanering. Alleen de goed geleide ondernemingen konden het vol houden en ont wikkelden zich snel. De spoor wegen ondervonden van de bussen een zware concurrentie. Toen greep de wetgever in en kondigde in 1932 de Wet Auto vervoer Personen af, waarbij het gehele probleem der auto busdiensten geregeld werd. La ter kwam daarbij de Commissie Vergunningen Personenvervoer, de Commissie van Breen, die over het verlenen van conces sies besliste en tegen, welker beslissingen was. beroep mogelijk PARTICULIEREN GEDUPEERD? Toen de oorlog uitbrak, werd de wet buiten werking gesteld door de Duitsers en kreeg de Commissie van Breen dictatori ale bevoegdheden. Volgens de Landelijke Bond van Autobus ondernemers nu gebruikte zij deze zodanig, dat tal van parti culiere bedrijven er de dupe van werden. Zij werden van de weg verdrongen en daarvoor in de plaats kwamen de streek- vervoersondernemingen, die een geheel gebied voor zich alleen toegewezen kregen. Meer dan de helft van deze ondernemin gen bestond uit dochterbedrij ven van de Ned. Spoorwegen, die dus wel sterk bevoordeeld werdenToen hebben de autobusondernemers de storm bal gehesen. ONTOELAATBARE METHODEN? Want de Commissie van Breen heeft volgens de L.A.B. autobusondernemers eenvoudig geprest om hun vergunning te verkopen aan dochteronderne mingen van de spoorwegen, on der bedreiging, dat als zij niet verkocht werd, zij eenvoudig zou worden ingetrokken! Velen zijn voor dit dreigement ge- zwichf en beloofden tevens nimmer in hun gebied ccn ver voersonderneming. of touring- carbedrijf te exploiteren Na RECHTSHERSTEL. de oorlog werd dit on recht goeddeels ongedaan ge- rhaakt. Negen en dertig onder nemers vroegen rechtsherstel. In 19 gevallen werd in ieder ge val weer toestemming gegeven om een touringcarbedrijf te ex ploiteren. In 17 gevallen kwam een minnelijke schikking tot stand. En het Nederlandse par lement spaarde de Commissie van Breen de roede niet. De Wet Autovervoer Perso nen zal nu worden herzien, de concessies komen op de helling en de L.B.A. heeft nu een nieuw plan uitgedacht voor het autobusvervoer. waarbij coöpe ratieve verenigingen als streek- vervoersondernemingen de syn these zullen vormen tussen particulier en algemeen belang en waarbij ook de destijds ge dupeerde autobusondernemers en die ondernemers, die zich thans bedreigd voelen, aan bod zullen komen of blijven. EN NU? De L.A.Bi heeft ook voor Zee land concessies gevraagd voor het exploiteren van busdiensten, behalve voor Walcheren. En daarover zal dus Maandag wor den gestreden. Drie partijen komen Maandag aan het woord: de spoorwegen en haar dochterondernemingen, over het algemeen met instemming begroet. Cordell Huil, voormalig minister van buitenlandse zaken, was vol lof over hem. Philip Mur ray, voorzitter van het vakverbond C.I.O. noemde de benoeming „een aanmoediging van alle democra ten". Vermeldenswaard is verder, dat men in Boedapest met voldoening het ontslag van Marshall en met nog meer voldoening dat van Lo vett heeft vernomen. In regerings kringen is men van oordeel, dat de verandering gunstig is en dat zy het wantrouwen tussen Oost en West zal kunnen doen afnemen. Een merkwaardige reactie vanach ter het ijzeren gordijn. Het luchtverkeer naar Indonesië, Nederland heeft Engeland verzocht de K.L.M. toe te staan van Mauritius gebruik te ma ken bij de dienst op het Verre Oosten. Luchtvaartdeskundigen te Londen betwijfelen, of de faci- iteiten op Mauritius voor de C.L.M. voldoende zouden zijn. De dure sinaasappelen. Daar de aankoopprijs van Itali aanse en Spaanse sinaasappelen hoger is dan verleden jaar. is de maximumconsumentenprjjs voor deze vruchten thans vastgesteld op 90 cent per kg. Ook sinaasappelen, afkomstig uit Suriname mogen tegen ten hoogste bovengenoemde prijs verkocht worden, zodat thans voor alle si naasappelen een uniforme prijs geldt. De oude prijzen waren f 1.15 voor Surinaamse en f 0.76 per kg voor andere sinaasappelen. Strijd Yan grootvaders. In Portugal worden op 13 Febr. verkiezingen gehouden voor president van de repu bliek. De candidaat van de huidige regeringspartij is de zittende president, de 79-ja- rige de Fragoso Carmona. Zijn tegen-candidaat is de 81- jarige generaal de Mattos. Veiligheidsraad Republikeinse leiders geïnterneerd op Banka. Na 'n onderbreking van een week heeft de Veiligheidsraad Vrijdag in Lake Success de behandeling van de Indonesische kwestie voortgezet. Het was opnieuw dr. van Royen, die het debat opende met een verklaring namens de Nederlandse regering. Daarin deelde hü-mee, dat de Republikeinse leiders niet, zoals in een resolutjo werd bevolen, volledig In vryheid zUn gesteld. Wel is thans, zij het met enige restricties vol daan aan de oproep van de Raad het vuren te staken. Dr. van Royen begon zijn verklaring met een uiteenzet ting van hetgeen de Neder landse regering zich voorstelt te doen nu de militaire actie afgelopen is. Zo spoedig moge lijk zal het overleg begjnnen met vertegenwoordigers uit alle delen van Indonesië. Eerste stap tot dit overleg was de rei# van dr. Drees. Een fede rale interim-regering zal de vorming van de V.S. van In donesië voorbereiden. Na de vorming van de Ver. Staten van Indonesië zal de souvereiniteit over Indonesië door Nederland worden overge dragen aan deze nieuwe staat, die dan een zelfstandig lid van de Ver. Naties zal worden. Dit is ons programma voor de vorming van een democra tisch nieuw land in Zuid-Oost- Azië, zo zeide dr. van Royen. „Dit nieuwe land zal niet al leen onafhankelijk zyn want dat is op zichzelf niet gertoeg maar ook levensvatbaar en immuun voor de invloed van extremistische groepen, die maar al te veel succes hebben De economische gevolgen van de militaire actie Op Sumatra is belangrijk gebied opengelegd. Terwijl dr. van Royen het woord voerde, werd het jongste rapport van de C.v.G.D. aan do Veiligheidsraad overhandigd. Volgens dit rapport werden de Nederlandse bevelen om de vij andelijkheden te staken „meer dan een week na de aanneming van de resolutie van de Veilig heidsraad gegeven en kunnen in de vorm waarin zij waren ver vat, niet worden beschouwd als een bevredigende naleving van de resolutie". Zover de com missie bekend, aldus het rap port, werden president Soekar- no, vice-president Hatta en an dere leden van de republikein se regering nog steeds vastge houden. Het rapport critiseert de Nederlandse autoritieten in Indonesië, omdat zij de militaire waarnemers van de commissie niet de nodige faciliteiten ver schaft hadden om naar hun pos ten terug te keren. Het rapport zegt, dat de com missie „diep en blijvend be zorgd is over het welzijn van Indonesië" en voegt er aan toe, dat zij niet „in een positie ge plaatst wenst te worden door De strijd in Palestina. HET VUREN GESTAAKT? Bljjkens mededelingen van Egyptische en Joodse zijde hebben de strijdende partijen in Palestina opdracht gege ven aan hun troepen onder bepaalde voorwaarden het vu ren te staken. Van beide zrjden zijn er echter reeds beschuldigingen, dat er toch gevochten wordt. De Egyptenaren beweren, dat door een luchtbombarde ment achter de Egyptische linies 102 burgers werden ge dood. Een Israëlische militaire woordvoerder, die Vnelding maakte van voortdurende ge vechten na het verstrijken van het tijdstip voor het sta ken van het vuren, zeide, dat Uoodse troepen zich ten Zui den en Oosten van Rafah bevonden. Dit betekende, dat zij ongeveer 5 km. de Egyp tische grens overschreden hadden op het diepste pene- tratiepunt. Vijf Egyptische vliegtuigen zouden Vrijdag zijn neergeschoten. De Egyptenaren hadden, zo zeide hij, tegenaanvallen ondernomen- te Rafah en deze voortgezet na de tijdli miet voor het staken van 't vuren. Overigens was het in de Negeb rustig. De oud-Gouverneur van Suriname, mr. Brons, heeft ontslag gevraagd als Nederlands gezant te Havanna. de thans rijdende autobusonder nemingen, en de L.B.A., van weleer leden 85 procent uit ge dupeerde ondernemers en 15 procent uit thans rijdende on- dfernemers bestaat. Het kan er dus spannen, Maandag in Middelburg! Overigens: de beslissingen vallen pas later. haar deelneming of zelfs haar bekrachtiging schijnbaar een regeling goed te keuren, die het gevolg is van geweld inplaats van werkelijke onderhandelin gen". KORTE PREDICATIE ONTMOETING. Alle beken stromen naar zee; nochtans wordt de zee niet vol. Pred. 1 vs. 7. Wie de Prediker leest, ont moet onherroepelijk de oude, wijze Koning, die zegt, dat hij dit boek heeft gemaakt. Er zijn mensen, die daarover de schou ders ophalen en fluisteren, dal hij lang niet alles zelf heeft be dacht. Maar die laat ik maar praten. Ik vind de oude man sympathiek. Altijd weer moet ik naar hem kijken. Hij is heel ernstig; somber is eigenlijk een beter woord. Soms is hij zelfs beslist brommerig: dan kan hij over niets en niemand iets goeds zeggen. Maar wie naar zijn le vende ogen kijkt, die haast on gemerkt in de verte staren Die ogen van hem zijn absoluut jong. Dezer dagen kwam ik hem weer tegen en wenste natuurlijk direct: „Veel heil en zegen in het nieuwe jaar". Maar hij ant woordde niet. Zwijgend troonde hij me mee naar de beek. We zetten ons neer op de stronk van een zware boom. .Jiijk, ge bood hij, kijk naar de beelc". Natuurlijk keek ik. Nu. het ivas het oude lied: de beelc spoedde zich voort, speels maar. gesta dig, met een stil geruis. „Waar gaat deze beek naar toe?", vroeg hij na een lange stilte. „Nog al logisch, naar zee", zei ik. En toen hij weer: „ALLE beken stromen naar zeenochtans wordt de zee nooit vol". En met een bijzondere nadruk op het woordje „nieuw": „Gelukkig Nieuwjaar". Dat was nu echt weer wat voor hem om te twijfelen aan het. nieuwe jaar. Maar gelijk had hij toch wel. Veel nieuivs if ci viel onder de zon. Veel meer ijdelheid. De jaren brengen hun dagen in de tijd. En wordt de tijd ooit vol? Om U de waar heid te zeggenik heb nog een hele tijd zitten filosoferen over de woorden van de oude man (ook toen hij allang was wegge gaan). Maar veel er tegenin brengen kon ik niet. Rust veel van onze levensmoed niet op ongegrond optimisme? Altijd weer vergaat het leven midden op de zee van de dood en er is geen reddingsboot in de buurt. Daar vliegen wij heen. Berustend stil als een trage rivier of speels-ondanks-alles als een Ivchte beek. Maar tenslotte ben ik toch tot andere gedachten gekomen. De oude koning heeft me beet ge had! Ik weet nu, dat hij nog iets meer bedoeld heeft dan hij zei. En ik weet nu ook, waarom het altijd lijkt alsof zijn ogen in de verte kijken. Van deze wereld op zichzelf verwacht hij niets meer. Hij verwacht alles van God. Zoals Jezus het uit drukte: „Zie. Ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Zie, Ik maak alle din gen nieuw". Middelburg. A. DE VRIES. in sommige andere onafhanke lijke staten in dat deel van de wereld." Over de vrijlating der Repu blikeinse leiders zeide dr. van Royen: Vier van hen, Soekamo, Hatta, Sjahrir en Agus Salim z\jn in vrijheid gesteld, doch, aangezien dc openbare veilig heid in gevJar zou kunnen wor den gebracht als hun algehele bewegingsvrijheid door geheel Indonesjë zou worden toege staan, is die vrijheid voorlopig beperkt tot het eiland Banka." „Zij genieten op het eiland volledige vrijheid en kunnen hun gezinnen laten overkomen als zij zulks wensen.'' Dr. van Royen meende dat „de Nederlandse regering door deze daad en door de vrijlating van andere leiders in de Repu blikeinse hoofdstad een edel moedige en liberale houding aan de dag had gelegd." Dr. van Royen deelde verder mede, dat de Nederlandse troe pen in het gehele voormalj ge Republikeinse gebied de ge vechten hadden gestaakt. Hij voegde daar echter aan toe, dat Nederland de verantwoor delijkheid zou afwyzen als de jongste verklaringen van twee Republikeinse leiders zouden leiden tot nieuwe botsingen met verspreide groepen. „EEN BESPOTTING". De Republikeinse vertegen woordiger, Palar. zei dat Ne derland het bevel van de Vei ligheidsraad om het vuren te staken naast zjch neer had ge legd „totdat het zijn militaire doelen had bereikt." Paiar meende, dat het Ne derlandse bevel om het vuren te staken „een bespotting»' van de Veiligheidsraad was. Een tweede punt dat de raad had te bezien w,as, dat de Ne derlanders „de Veiligheidsraad botweg trotserend", nog niet hadden voldaan aan de resolu tie van de Raad om de presi dent van de republiek en alle politieke leiders in Indonesië onmiddellijk in vrijheid te stel len. Hij drong er bij de Raad op aan niet te aarzelen de Neder landers te dwingen te voldoen aan het bevel van de Raad wat betreft de Republikeinse lei ders. STRUISVOGEL. Narman Makin (Australië) zei: „De raad kan niet voor struisvogel spelen en zijn kop in het zand van Lake Suc cess 'stelten. Het gebruik van geweld kan niet door de vin gers worden gezien." Hij verzocht aan de raad onmiddellijk maatregelen te overwegen om vrede in In donesië te brengen. De Indische afgevaardigde Rau critiseerde de Neder landse reactie op de resolu ties van de Veiligheidsraad tot staking van het vuren en vrijlating der republikeinse leiders. Het was onmogelijk de resolutie uit te voeren zonder terugtrekking van de Nederlandse troepen op hun vorige linies. De vrijheid van de republikeinse leiders had geen «etekenis als zij op een eiland moesten blijven. EXPLOSIEVER. De Philippijnse afgevaar digde Carlos Romulo zei, dat de Indonesische kwestie thans „aanzienlijk explosiever" was dan twee weken geleden. „Niemand zal geloven", aldus Romulo. „dat de vijandelijk heden zijn gestaakt, zolang de Nederlandse troepen niet tot de posities van voor de actie zijn teruggetrokken." Er was geen reden om te verwachten, dat de onderhan delingen konden worden her vat zolang de Veiligheidsraad de „onbeschaamde" poging van de Nederlanders om met kracht van wapenen in vloed uit te oefenen door de vingers zag. ZITTTING VERDAAGD. De zitting van de Veilig heidsraad werd verdaagd tSt DE VOORSPELT TIJDELIJK REGEN. Geldig tot Zaterdagavond. Zwaar bewolkt met tijdeiyk enige regen. Aan de kust krachtige, ove rigens meest matige Zuidwestelijke wind. later ruimend naar West» Weinig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1