PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Strijd op Java is beëindigd Bankbiljettenzwendel kwam tot klaarheid BILT 1949 zette slecht in Het vuren gaat door in Palestina Spoedig een gelijk bevel voor de troepencomm ndanten op Sumatra? Indonesië weer no. 1 op Minister Sassen over Palar's uitdaging" 35 textielpunten aangewezen. Tsjang bereid af t treden. DE VOORSPELT 192e Jaargang - No. 1 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: VV. de Pagter. Hoofdred.: G. Balltntijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 qt. per week; 3.90 p. kw.; £r. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 3 Januari '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regeisj van 1—5 regels t 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-13-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. Temeuzen: Brouw erijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 26 Thans 66 gesneuvelden en 172 gewonden „De legercommandant in Indonesië, It. gen. S. H. Spoor, Iieeft, volgens een officiële mededeling, welke te Batavia werd uitgegeven, aan de troepencommandanten op Java het volgende hevel gegeven; -&P 31 Decembed 1948 waren de militaire üJcties en daar- fnede de vijandelijkheden op Java beëindigd. De taak van onze poepen bepaalt en beperkt zich derhalve na die datum tot he1- optreden tegen nog rondzwervende groepen en ben den of enWelingen die ongeregeldheden trachten te veroorza ken of, zoals door onze vertegenwoordiger bij de Veiligheids raad w«rd gesteld, „to act against disturbing clements who either irfïividually or collectively endanger public security of interfere with or prevent the supply of food and other es sential ctromodities to the suffering populatio." Ik drasg U en de onder Uwe bevelen staande troepen op deze binnen de haar gest elde grenzen op strikte wyze en met gi^te naarstigheid tot uitvoering te brengen." N&ar An'ta verneemt ban een dergelijk bevel dezer dagen eveneens vcPr de troepencommandanten op Sumatra worden verwacht. „Op te treden "tegen orde verstorende elementen, die in dividueel of yezameftlijk de openbare veiligheid in gevaar brengen of di aanvoer van voedsel of andere onmisbare goe deren voor de noodlijdende bevolking belemmeren op verhin- derén.'* Van officiëU züde Is te Ba tavia bekend gïmaakt, dat op de eilanden voc? de kust van Sumatra in S^aat Malakka zuiveringsacties zijn ingezet. Het kolengebied Sawahloentoh werd veilig gestel- Nadat de Nederlandse troeTenTelekbe- toeng bezet hadde1» bleek m de plaats nagenoeg g?en schade te zijn aangericht. ()osthaven is geheel intact met 'htzondenng van een uitgebrar.de opslag plaats. Op Sumatra is chder meer Pakanbaroe van T.N-I-"troepen gezuiverd. Sinds het begin van de actie sneuvelden aan Nederlandse z|jde, volgens tot dusverre ont vangen berichten, 66 nflitaïreh en werden 172 militat en ge wond. Uit militaire bron verleemt Aneta voorts, dat bij dev.bezet ting van de bank Negaè& te Djambi 70 kilo opium *Averd aangetroffen bestemd om te dienen als buitenlands betaal middel voor republikeinse auto riteiten. i Te Teloekbetoeng werden\de Nederlandse troepen door \de bevolking verwelkomd nJet rood-wit-blauwe vlaggen, 4'ie zes jaar lang zorgvuldig waard waren. SOEDIRMAN ERNSTIG ZIEK. In aanvulling op vorige be richten, meldt de Dienst Leger- contacten, dat de opperbevel hebber van de T.N.I., Generaal Soedirman, zich niet in Neder landse handen bevindt. Wel is zijn verblijfplaats bekend. Hij is ernstig ziek. Volgens een dagorder van kolonel Hidayat, commandant van de T.N.I. op Sumatra, heeft deze op 28 De cember de leiding van de repu blikeinse strydkrachten in ge heel Indonesië overgenomen. DE BOYCOT IN AUSTRALIË. De Australische zeelieden vakvereniging heeft besloten de algehele boycot ten aanzien van de Nederlandse scheep vaart op te heffen en dezelfde gedragslijn te volgen als de vakvereniging der havenarbei ders, wier boycot zich alleen uitstrekt tot schepen, welke goederen naar Indonesië ver voeren. CENSUUR OPGEHEVEN. De censuur op alle telegram men, waarbij inbegrepen de fierstelegrammen, en op de te- efoonverbindingen is in Bata via opgeheven. HULP AAN HET EILAND BAWEAN. Enige dagen geleden is te Soerabaja een delegatie aange- De eerste brand van het nieuwe jaar. DRIE PANDEN IN VLAMMEN OPGEGAAN. Een woonhuis een juwelierszaak en een boerderij zijn de eerste prooi der vlammen geworden in liet nieuwe jaar. Door nog onbe kende oorzaak ontstond Nieuw jaarsmorgen in een woonhuis te Wervershoof bij Medemblik brand. Binnen enkele ogenblikken stond het huis in lichterlaaie. Een aan grenzende zaak in goud en zilver werken werd eveneens aangetast en zelfs zetten overwaaiende von ken het rieten dak van een aan de overzijde gelegen boerderij in brand. Tot overmaat van ramp kon aanvankelijk de brandspuit van Wervershoof door een defect niet wtjfcken. De drie panden brandden tot de grond toe af. Slechts de in boedel van de boerderij kon wor den gered. komen van het vroegere repu blikeinse eiland Bawean (80 mijl ten Noorden van Soeraba ja) met het verzoek, om aan het eiland hulp te willen ver lenen. Met welwillende mede werking van de marinè is daar op eenvreedzame expeditie naar Bawean gegaan, welke textiel, rijst, zout, zeep en pe troleum met zich meevoerde. Bestuursambtenaren en leden van de Negara-politie van Ma- doera zullen de zorg voor de bevolking op zich nemen. Raad zal anders samengesteld zijn. Dr VAN ROYEN NAAR AMERIKA VERTROKKEN Dr H. J. van Royen Is Zon dagmiddag met de Constella tion Norway van de American Overseas Airlines naar New York vertrokken. Kort voor zyn vertrek stond dr van Royen enige persver tegenwoordigers eenvraagge sprek toe, waarbjj hy o.m- zeide, dat naar zyn overtui ging liet Indonesische pro bleem op de bijeenkomst van de Veiligheidsraad te Lalce- Success op 6 Januari een van de eerste punten der agenda, zo niet het eerste, %al uitma ken. Dr van Royen neemt aan, dat men, nu er enige tijd ver lopen is, meer waardering zal krijgen voor de Nederland- Se houding en zal beseffen hoe sterk ons standpunt is. Op een vraag of er verschil in behandeling zal zijn tussen Parijs en Lake-Success, zei dr van Royen, dat hij geloofde, dat dit onvermijdelijk het ge val zal zijn, enerzijds door de atmosfeer waarin "de bespre kingen worden gehouden, an. derzijds in de behf^ideüng van het vraagstuk door de locale, pers en tenslotte door het ver schil in de samenstelling van de raad. Zoals men weet, zul len drie leden van de raad worden vervangen, Columbia door Cuba, Syrië door Egypte en België door Noorwegen. Op Oudejaarsdag is op 56- jarige leeftijd, te Bergum in Fries land overledèn, de heer H. Bult huis, de ontwerper van de B.M.- zeiljachten en de z.g. Bulthuis-jol. Wanneer de republikeinen doorgaan, zullen de Nederlanders zich wel moeten verdedigen! Nederland zal niet afwijken van zijn constructieve politiek. Wanneer de vijandelykhe- den tegen de Nederlandse troepen van de zyde der Re publikeinen voortduren, zul len de Nederlanders zichzelf moe !.en verdedigen, .aldus heeft minister Sassen in een exclusief interview met Reu ter verklaard. De minister refereerde aan wat hij noem de „de ongelooflijke verkla ring" van Palar en zeide het een uitdaging aan het adres van de Veiligheidsraad te vinden om daags na de ver daging te verklaren, dat het Republikeins verzet zal voort duren tot aan de algehele uitputting van de Nederland se militaire, economische en financiële hulpbronnen zowel in Indonesië als in Neder land." De Nederlandse minister hield vol, dat de resoluties van' de Veiligheidsraad heel duidelijk niet alleen op de Nederlanders slaan. Het „staakt het vuren" is even zeer van toepassing op de Republikeinen. Daarom dton dr. van Royen in zijn verkla ring van 29 December alleen zeggen, dat de vijandelijkhe den zouden ophouden voor zover het de Nederlandse strijdkrachten betreft. Op de vraag, of de Neder landse regering de aandacht van de Veiligheidsraad of van zo critisisehe landen als Australië of Amerika geves tigd had of van plan was te vestigen op deze uitdaging van de zijde van de Republi keinse vertegenwoordiger, antwoordde mr. Sassen kort en bondig: „Het zou beter Anah Agoeng wordt weer kabinetsformateur VAN OOST-INDONESIÜ. De president van Oost-Indonesië heeft Anak Agoeng, thans demis- sionnair minister-president, ver zocht, zich te belasten met de vor ming van een nieuw kabinet, waar bij als leidend beginsel geldt, dat dit kabinet zal kunnen samenwer ken met het parlement. Anak Agoeng heeft deze opdracht aan vaard. De president had sedert het af treden van het kabinet overleg ge pleegd met alle fracties van het parlement en vertegenwoordigers van alle stromingen daarbuiten. De fracties hebben verzocht Anak Agoeng opnieuw te belasten met de vorming van een nieuw kabi net, zijn af te wachten of de door Palar aangekondigde ge welddadigheden werkelijk zul len plaats vinden." Op de vraag naar zijn me ning in het algemeen over deze uiteenzetting van de Republikeinse politiek en plan nen in antwoord op de po gingen van de Veiligheids raad om vrede tot stand te brengen en de weg te effenen voor een regeling, zeide de Nederlands minister: „De verklaring van Palar is slechts de laatste toevoeging aan een lange serie van aan sporingen tot geweld en sa botage, waarover de Neder landers reeds boekdelen heb ben gepubliceerd. Doch dit zal de Nederlanders niet doen afwijken van hun construc tieve politiek en de instelling van een nieuwe regering voor geheel Indonesië." Maar we moeten er vier maanden mee doen. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat 35 punten van de textielkaart VA 804 worden geldig ver klaard. Met ingang van 1 Januari worden geldig de bonnen ge merkt „Textiel Q een punt", en „Textiel R een punt", „Textiel Q vijf punten", „Textiel reserve Q" ter waar de vari 10 punten en „Tex tiel reserve R" eveneens ter waarde van 10 punten. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze punten- aanwijzing practisch geen verruiming beïfeltent vergele ken bij de voorgaande aan wijzingen van 5 punten, daar het niet In de bedoeling ligt vóór 1 Mei 1949 wederom puaten geldig te verklaren. De thans aangewezen punten zujlen dus voor een periode van vier maanden in plaats van voor een kwartaal moe ten strekken. Demobilisatie nog niet hervat. In aansluiting op het be richt, dat troepenschepen uit Indonesië 'zullen blijven ver trekken, wordt medegedeeld, dat dit niet betekent, dat de demobilisatie der troepen overzee hervat zou worden. De schepen vervoeren uitslui tend zieke en afgekeurde militairen. Geen sancties tegen Nederland verwacht. Thomas J. Hamilton, hoofdcor respondent bij de Ver. Naties van de New York Times, schreef uit Parijs, dat de Nederlandse „ver werping" van de resolutie van de Veiligheidsraad in aanzienlijke mate het pessimisme deed toene men ten aanzien van de macht van de raad om uitvoering van zijn voorstellen in toekomstige in ternationale kwesties te verkrij gen. Men is het er over het algemeen over eens. aldus Hamilton, dat thans geen kans bestaat, dat de raad sancties tegen Nederland zal bevelen of zelfs zijn actie zal ver oordelen als bedreiging voor de vrede. Zelfs indien het verlangde stemmental zou worden uitge bracht. schijnt het zeker, dat Frankrijk zijn veto zou gebruiken. STORM EISTE VELE SLACHTOFFERS. Vliegtuig vloog in Italië te pletter. Het slechte weer, waarmee het jaar 1949 zijn intrede deed, heeft in verscheidene delen van de wereld.'ernstige ongelukken veroorzaakt. Een Zuid-Afrikaans lijnvlieg- tuig vloog in een hevige storm te pletter tegen een bergwand in West-ïtalië. Zaterdag wer den de verkoolde lijken van 12 •inzittenden temidden van de wrakstukken van het toestel aangetroffen. Aan boord van het vliegtuig bevonden zich vijf Amerikanen, twee Polen, een inwoner van Israël, en de vijf 'koppen tel lende en geheel uit Zuid-Afri- kaanders bestaande, beman ning. VISSERS OMGEKOMEN. Elf leden van de uit twaalf koppeu bestaande' bejnanning van de Franse vissersboot „Ro- bert-Marie" hebben het leven verloren, toen hun vaartuig tij dens de storm verging. De twaalfde man werd door een ander vissersvaartuig opge pikt. QUEEN MARY AAN DE GROND. Een der grootste passagiers schepen ter wereld, de Queen Mary, liep Zaterdagavond bij het uitvaren van de haven' op de zandbanken te La Saline, ten Westeu van Cherbourg. Het schip was met 500 passa giers aan boord* op weg naar New York. Zondag slaagden acht sleepboten er in het schip weer vlot te krijgen. Hoewel de schade aan het schip slechts zeer licht werd geacht, vond de kapitein het toch beter naar Southampton terug te keren om de romp door deskundigen te laten nazien. De oorzaak van de stranding was het slechte weer, waar door de navigatie zeer bemoei lijkt werd. Het Noorse schip Farne, dat van Helsinki op weg naar Noorwegen was, moet als ver gaan worden beschouwd. Van de 14 opvarenden heeft men geen spoor kunnen ontdekken. Men vermoedt, dat het schip in het Kattegat op een mijn is gelopen. Alle reddingspogingen werden door de storm onmoge lijk gemaakt. Het 238 ton metende Griekse vrachtschip „Agios Georges" is Zaterdag bij de Westkust van Portugal aan de grond gelopen. Er bleek niemand aan boord te zyn. Men vermoedt, dat de be manning van het schip door eén sleepboot is gered. Deense marineschepen zoch ten Zaterdagavond tijdens zwaar weer in de Oostzee naar een schip; waarvan is gemeld dat het stuurloos en zonder lichten op een afstand van 5.5 mijl ten Noord-Oosten van Gedser, in Zuid-Denemarken ronddreef. OVERSTROMINGEN IN DE V. S. Gedeelten van de Ameri kaanse kustlijn zijn, als gevolg van hoog water, overstroomd, waardoor verbindingen zijn ver broken, terwijl talrijke families met al hun bezittingen moesten worden geëvacueerd. Er is voor millioenen dollars schade aan gericht. Vier personen kwamen om het leven. RAMP IN IRAN. 73.000 inwoners 'van Tehe ran werden dakloos, toen hon derden woningen in de achter buurten, tengevolge van het gewicht van een sneeuwlaag ter dikte van 25 cm. instortten. Gemeld wordt dat tien perso nen de bevriezingsdood vonden. Het stadsbestuur van Teheran heeft een beroep gedaan om hulp, daar duizenden als ge volg van de koude dreigen, te sterven. De leiders van de twee grote Amerikaanse vakverbonden heb ben in een nieuwjaarsboodschap verklaard, dat zij zullen trachten het communisme tegen te gaan door de democratie te verbeteren. Tientallen valse 10.0 gulden biljetten werden in Zeeland verspreid. Eind October vorig jaar dwarrelde een regen van valse honderd gulden biljetten over Zeeland neer. De biljetten werden voornamelijk gesignaleerd in Zeeuwsch Vlaanderen en op Walcheren. Later doken de vatoe bil jetten ook elders in het land op. Men bad goede reden om aan te nemen, dat verspreiders en drukkers van deze biljetten in de grensstreek woonden. Drukkerij in Maldeghetp ontdekt. Wij hebben destijds op verzoek van de politie weinig ruchtbaarheid aan deze zaak gegeven, omdat al te grote publiciteit het onderzoek zou kunnen schaden. Nu is men evenwel zover, dat de drukpers is achter haald waarop de valse bil jetten zijn vervaardigd en daarom is er geen reden tot zwygen meer. Ook zyn reeds een aantal personen gearres teerd, die by deze affaire zyn betrokken. HET EERSTE SPOOR. Bij het onderzoek, dat de Belgische en de Nederlandse politie in nauwe samenwer king hebben verricht, bleek al spoedig, dat de vroegst gesignaleerde valse bankbil jetten afkomstig waren uit de omgeving van het grens- plaatsje Maldeghem. Daar had een Belgische grensarbei der, die zyn loon in Neder lands geld ontving, een vals biljet uitbetaald gekregen. Deze man was ter goeder trouw. Toen kort daarop ook valse bankbiljetten in Aar denburg, Brugge en opnieuw in Maldeghem werden ont dekt, stapte de politie af van de goede trouw en ging tot arrestatie over, van een aan tal personen. Onder die ar restanten bevond zich de ca féhouder en vlashandelaar D. T. uit Maldeghem. Het bleek, dat men met zijn aanhouding een goede greep had gedaan, want hij had niet minder dan 60 valse bankbiljetten in zijn •bezit. T. beweerde aanvankelijk, dat, hij het geld nodig had voor zijn bedrijf, maar hij zag zich gedwongen enige namen te noemen en toen kon de politie een tiental personen te Maldeghem en enkele te Brugge aanhouden, die meer van dit zaakje afwisten. WAAR WAS DE PERS? Bij de verhoren bleek, dat de gebruikte drukpers regel matig was verhuisd naar an dere adressen en dat som mige caféhouders- de kleine machine in huis hadden ge had zonder te weten waar toe het apparaat diende. Tenslotte kon de politie de chauffeur aanhouden, die met zyn taxi de machine het laatst had vervoerd. Deze chauffeur wist evenmin waar voor het apparaat diende, maar met zijn medewerking kon het tenslotte ontdekt worden in een bunker aan de weg MaldeghemKnocke. WIE IS DE HOOFD SCHULDIGE? Intussen is het nog niet zeker, dat men de hoofd-or- ganisator van deze valse munterij te pakken heeft. Men meent namelijk, dat de leider van het complot in Antwerpen zou wonen. De caféhouder T., bij wie 60 bankbiljetten werden gevon den, Is tegen borgstelling op vrye voeten gesteld. Tot de genen, die bij de zaak be trokken zijn behoort ook een zekere B. afkomstig uit Aar denburg, die zich na de be- vryding in Maldeghem ves tigde. Londen waarschuwt Washington voor conflict met Israël. Zeegevecht voor Tel Aviv. Niettegenstaande de order van de Veiligheidsraad „staakt hqt vuren" zyn er geen aanwijzin gen, dat in Palestina de gevech ten tussen Joodse en Egypti sche troepen in hevigheid afne men. De regering van Israël heeft de order „in overweging geno men" en zal voorlopig de actie in de NégeK-woestijn en in Zuid-Palestina voortzetten. De berichten van de fronten zijn tegenstrijdig. Egyptische legercommuniqués maken melding van het op de vlucht drijven van Joodse troe pen. In Tel Aviv werd echter beweerd, dat het Egyptische leger op de vlucht is, dat hon derden krijgsgevangenen zijn gemaakt» en de Joden een gro te oorlogsbuit in handen is ge vallen. In de wateren langs de kust ontbrandde Vrijdagnacht tussen Egyptische korvetten en Israëlische marine-strijdkrach ten een gevecht. De Egyptische oorlogsschepen voeren al vu rend weg. De aanval vanuit zee was gericht op Tel Aviv, dat ook verscheidene keren vanuit de lucht werd aange vallen. Een Joodse woordvoerder heeft gewaarschuwd,' dat een volgend keer repressaillo-aan- vallen zullen worekn onderno men op Cairo en andere Egyp- tishce steden. BRITSE WAARSCHUWING. Zaterdagavond heeft de Brit se ambassadeur in Washington, sir Oliver Franks, de situatie in Palestina besproken met Ro bert Lovett, de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken. Volgens A.F.P. heeft de Brit se ambassadeur namens Bevin gewaarschuwd, dat er gevaar bestaat voor een oorlog tussen Groot-Brittannië en Israël, in dien laatstgenoemde staat blijft volharden in zyn overtredingen van het Palestijnse bestand en voortgaat het Egyptische grond gebied te schenden. De Britse regering zou er wel eens toe genoodzaakt kunnen worden het embargo op het vervoer van wapens ngar de oorlogvoerende Arabische lan den op te heffen. De verbinding, die de Joden in Palestina tot stand brachten tussen de kuststrook en Jeru zalem, is met veel vertoon ge opend. Deze weg, waarlangs de voorraden voor de ingeslo ten Joodse gemeenschap in Je ruzalem moeten worden ver voerd, werd gebouwd in plaats van de weg langs Latroen, die in Arabische handen was- Bewoners van Joods Jeru zalem, onder wie vele bejaar den, die meehielpen aan de totstandkoming van de weg, namen deel aan de openings feestelijkheden. „Dulvels-elland" wordt opgeheven. Duivels-eiland", de straf kolonie, welke op 40 km af stand van Cayenne, in Frans- Guyana, is gelegen, wordt op geheven. Zondag zijn te Al giers 500 veroordeelden van uit het „Duivelseiland" aange komen. Thans bevinden zich nog slechts 500 man in de straf-kolonie. Binnenkort zul len ook deze 5u0 man uit „Dui vels-eiland" worden afge voerd. Het „Duivels-eiland" ig vooral bekend geworden dooi de Dreyffus^affaire. Egypte heeft Groot-Brittannië nog niet om hulp verzocht. JERUZALEM GEBOMBARDEERD. Volgens een Israëlische ver klaring hebben uit het Zuid- Westen komende vliegtuigen Zondagavond de Joodse wijk van Jeruzalem gebombardeerd. Er vielen enkele gewonden. Dit is de eerste luchtaanval op Joodse gebieden buiten het gevechtsterrein sinds de Joden de waarschuwing geuit hebben, dat zij Cairo en andere Egypti sche steden in antwoord op dergelijke aanvallen zouden bombarderen. HET „STAAKT HET VUREfc"- BEVEL VOOR DE NEGEB. Volgens welingelichte lerin gen te Tel Aviv is de bespre king van het kabinet van Isra el over het bevel van de Vei ligheidsraad het vuren in de Negeb te staken „onbeslist" ge ëindigd. Heden zal vermoedelijk een verklaring worden gepubli ceerd over de bespreking. Een woordvoerder van het Egyptische' ministerie van oor log en marine heeft Zondag avond verklaard, dat Joodse vliegtuigen vluchtelingenkam pen hadden gebombardeerd, waarbij een niet nader aange duid aantal vluchtelingen zou zyn gedood en gewond. Communistische legers gereed voor de aanval. Tsjang Kai Sjek, de presi dent van de Chinese republiek, heeft in een nieuwjaarsbood schap aan het Chinese volk verklaard, dat hy bereid is af te treden, indien de commu nisten „oprecht" zijn in hun verlangen naar een vreedzame regeling van de burgeroorlog. Anders zal zijn regering „voortgaan met strijden tot het einde" en trachten de gebieden rondom Sjanghai en Nanking „tot elke prijs" te verdedigen. De regering is bereid vredes onderhandelingen met de com munisten aan te knopen, indien zij „zowel het welzijn van het volk en de nationale belangen ter harte zullen nemen". Tsjang Kai Sjek heeft verder een, beroep gedaan op zijn mi nisters en een honderdtal hoge regeringsfunctionarissen om hun vertrouwen in een succesvol einde van de burgeroorlog, te herwinnen. De laatste berichten van het front in China wijzen er op, dat het oppercommando van de door de communisten geleide legers een aanval met ongeveer 1 millioen man voorbereidt om de regeringsposities definitief uit elkaar te slaan. Europa vraagt 4,35 milliard dollar. In een Zondag door de 19 aan het plan-Marshall deelne mende janden gepubliceerd rapport wordt onthuld, dat Europa in het tweede jaar van de Marshall-hulp (1949/1950) aan de Ver. Staten in het ka der van het Europees herstel programma een bedrag vraagt van 4.347-000.000 dollar. De missies van Dr. Drees en jhr. Michiels van Verduynen. Een woordvoerder van het mi nisterie van overzeese gebiedsde len heeft er op gewezerj, dat in de eerstkomende periode zeer be langrijk staatkundig werk, dat voor een groot deel op de schouders rust van de hoge vertegenwoordi ger van de Kroon, in Indonesië verricht zal moeten worden. Het kabinet hecht zeer grote betekenis aan een spoedige verwezenlijking van de staatkundige opbouw van geheel Indonesië langs de* weg, welke het Bio-beluit daartoe ge opend heeft. In dit licht moet het a.s. vertrek naar Batavia van de minister-president dr. W. Drees gezien worden. Het is duidelijk, dat deze staat kundige hervorming ook belang rijke politiek-internationale as pecten heeft. Om deze reden heeft het kabinet besloten, een diplomaat van de reputatie van jhr. Michiels van Verduynen voor korte tijd naar Indonesië af te vaardigen. Jhr. Michiel van Verduynen, is Zaterdag per vliegtuig naar Bata via vertrokken. Te Singapore zal hij waarschijnlijk zijn reis naar Batavia in een speciaal toestel voortzetten. OVERWEGEND DROOG WEER. Geldig tot Maandagavond Wisselende bewolking. Over wegend droog weer. Meest matige wind tussen West en Zuid-West en ongeveer de zelfde temperatuur als gis teren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1