PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Voor Israël blijft de deur toe Sowjets arresteerden zeven Tommies Hongaarse Katholieken bereid tot onderhandelen Vlissingse H.B.S.-er werd Secr. Gen. van Economische Zaken D£ BILT Deze week Volgende week Kamerdebat over Indonesische kwestie VOORSPELT 191e Jaargang - No. 297 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.. G. Ballintijn, Pl.verv.. W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; I 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw- Losse nummers 10 cent. e WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 18 Dec. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 11.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. teL 26 Deze week bracht ons de officiële mededeling van de Nederlandse regering, dat ei met de regering van de Repu bliek Indonesia niet meer ge praat wordt. Den Haag heeft er genoeg van om zich aan het lijntje te laten houden en zelfs de verzekering van de heer Hatta, dat hij nu plotseüng wel bereid was tot concessies, waar toe hij niet bereid was tijdens het verblijf van onze ministers in Batavia, heeft in dit stand punt geen verandering kunnen brengen. Het was het enige juiste standpunt, dat onze regering in kon nemen. En juist was het ook, dat zoals Amerikaanse bladen meldden, de Nederland se regering tot haar Amerikaan se -critici de mededeling heeft gericht, dat zij zelve haar be leid in Indonesië zal bepalen. Nederland is volledig bereid om aan Indonesië autonomie te schenken. De door Koningin Wilhelmina gedane beloften zijn allerminst hólle frasen. Maar een kleine minderheid met een verre van smetteloos blazoen zonder meer de macht geven over een overweldigen de meerderheid van goedwil- 1 enden, daarvoor voelt Neder land niets. In 't Palais de Chaillot. Waar de Verenigde Naties vergaderd hebben, is de stilte terugge keerd. Een tikje, gedisillusio- neerd zijn de honderden afge vaardigden naar hun haard steden teruggekeerd. Het is moeilijk een blijvende vrede te scheppen en van de wereld in plaats van een woud vol verscheurende dieren een Arke Noachs te maken. Maar dit mag niet ontmoedigen. Ware het wel gemakkelijk, de vrede zou zulk een begerenswaardig goed niet zijn. Overigens is het toch wel buitengewoon cru wat de Ni- caraguanen deze week hebben uitgehaald. Daar schaft Costa Rica in alle nederigheid zijn leger van 500 man af en be sluit om van alle kazernes scho len te maken. En nauwelijks is de inkt van de vulpen droog, waarmee de president van Cos ta Rica dit besluit onderteken de, of daar rukken de Nicara- guanen, die hun leger niet af schaften en aan scholen toch eigenlijk méér behoefte blij ken te hebben, (ie grenzen over om oorlog te spelen Hoe het er precies bij staat, weet niemand. Maar meer dan Indonesië is dit tpch eigenlijk een kwestie voor de Veilig heidsraad! En wat te zeggen van Ab- doellah, die koning van Ara bisch Palestina wil worden. Is hij de man van dè weèk? Zijn j besluit ruikt ook al naar bus kruit en buskruit is een gevaar lijk artikel. Liever daarom een „feit van de week". De hotelhouders en restaura teurs krijgen wat ruimere toe wijzing. Er kunnen dientenge volge weer gebakken aardappe len en croquetten geserveerd worden. Wij eten wel lang niet iedere dag buitenshuis en zelfs dan nog niet altijd croquetten en gebakken aardappeltjes. Maar verheugend iè het in ieder geval, dat als onze portemon- naie het lijden kan, wij die heerlijkheden althans weer kun nen krijgen. Engeland verzei zich iegen ioelaiing iot de V.N. Syrië doet beroep op de Veiligheidsraad De Veiligheidsraad heeft Vrijdag het verzoek van Israël, toe gelaten te worden tot de^Ver. Naties, van de hand gewezen. Er stemden vijf landen voor de Ver. Staten, de Sowjet-Unie, de Oekraïne, Argentinië en Columbia. Syrië stemde tegen en de andere vyf onthielden zich A an stemming. De vereiste meer derheid is zeven stemmen. Het was vooral de Britse af gevaardigde Cadogan, die zich tegen de toelating verzette. Volgens hem zouden de onder handelingen in Palestina er slechts door bemoeilijkt wor den. Hij stelde voor de toela ting voor onbepaalde tijd uit te stellen. (Later verworpen met slechts 4 stemmen voor). Frankrijk was ook tegen on middellijke toelating, maar niet erg fel. De Franse gedele geerde stelde uitstel van een maand voor. (Dit voorstel kreeg 6 stemmen, maar al waren het er 7 geweest, een Sowjet-veto zou het ongeldig gemaakt hebben). De Amerikaan dr. Jessup was het dit keer in geen enkel op zicht eens met zijn Britse col- Het klopt nog niet in de aluminium-affaire. Het Amerikaanse bureau voor de statistiek maakt bekend, dat Groot-Brittannië in de eerste 10 maanden van het lopende jaar 10 maal zoveel aluminium naar de V. S. heeft verscheept dan in geheel 1947. De publicatie van deze cij fers vormt de jongste ontwik keling in het geschil over on geregeldheden met E.C.A. aan kopen. De heer Howard Bruce heeft het bureau van de statistiek verzocht zijn cijfers nogmaals te controleren. Howard Grieves, adjunct-directeur van het bu reau voor de statistiek, deelde daarop mee, dat' een verificatie van de cijfers de juistheid er van bevestigt. Hij voegde hier aan toe, dat indien het alumi- niumschroot. dat beweert wordt afkomstig te zijn uit Groot- Bnttannië, Nederland en Bel gië, afkomstig is uit een ander land, zoals door vertegenwoor digers van de regeringen dezer landen wordt gezegd, de in- voerdocumenten niet correct zijn ingevuld. 20 jaar voor Paul Kiès Paul Kiès is conform de eis, door het Bgz. Gerechtshof te Leeuwarden veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en le venslange ontzetting uit de rechten. Min. mr. J. R. H. van Schaik 2 Januari naar de Wesl In aansluiting op hetgeen 8 December jl. gepubliceerd werd over de voorgenomen reis van een der leden van het kabinet naar Suriname en de Ned. An tillen, verneemt het A.N.P. na der, dat het vertrek van dit kabinetslid, de minister zonder portefeuille, mr. J. R. H. van Schaik, bepaald is op 2 Janu- a.s. De minister zal vergezeld worden door de heren mr. W. H. van Helsdingen. raad-advi seur bij het ministerie van overzeese gebiedsdelen, mr. W. C. L. van der Grinten, adviseur, en mr. P. G. Hooghoudt van de afd. „voorbereiding staatkundi ge hervormingen" bij het mini sterie van overzeese gebiedsde- lega en meende, dat de toe ting van Israël het oplossen van de problemen in Palestina zou vergemakkelijken. De Sow- j et-gedelegeerde was het daar roerend mee eens. De Syriër in de Raad deed weer net alsof Israël een on wettige spruit is in de volke- renfamilie en wilde het Inter nationaal Gerechtshof doen ver zoeken hierover een uitspraak te doen. Dit voorstel werd al leen gesteund door België. Israël geeft overigens de moed niet op. Na de stemmin gen zei de woordvoerder dr. Eban: „Bij de eerstkomende ge legenheid zal het verzoek om toelating opnieuw worden inge diend". BEROEP VAN SYRIË. De volgende bijeenkomst van de Veiligheidsraad tal begin Ja nuari in Lake Success worden gehouden. De leden van de Raad houden zich echter ge reed voor een eventuele spoed zitting in Parijs, hoewel daar aan vanwege de verhuizing al lerlei bezwaren verbonden zijn. De Syrische gedelegeerde heeft reeds een beroep op de Raad gedaan terstond op te treden tegen sterke concentra ties van Joodse strijdkrachten, die de Egyptische stellingen in de Negeb aanvallen. Indonesië niet op agendaVeiligheidsraad Vrijdagmorgen is de zitting v. d. Veiligheidsraad onder voor zitterschap van gedelegeerde v. Langenhove geopend. By het begin van de bijeenkomst werd de agenda goedgekeurd, met als enig punt van discussie de toelating van Israël tot lid van de Ver. Naties. Geen der vertegenwoordigers heeft ge vraagd om de Indonesische kwestie als punt van onmid dellijke bespreking op de agenda te plaatsen. Haar 60_ste kleinkind Mevrouw de- weduwe Robberts—Vrösch te Schaesberg in Limburg werd dezer dagen voor de zestigste keer groot moeder, toen één van haar dochters een doch ter kreeg. Al deze kleinkinderen zijn nog in leven. Doodstraf geëist tegen Japanse generaal. Voor de temporalre krijgs raad te Medan is tegen de opperbevelhebber van het 25e Japanse leger, generaal Toba- ne Moritake de doodstraf ge- eist. Tegen drie stafofficieren, werd levenslang geëist. Groepje militairen was op konijnenjacht. Op de grens tussen de Britse- en de Sowjet-zöne in Duitsland is een Britse soldaat ernstig gewond als gevolg van een schietpartij. Zeven Britse soldaten van de infanterie weröen door de Sowjets gearresteerd wegens het ongeoorloofd over schrijden van de grens, doch na onderhandelingen later weer vrijgelaten. De betrokken groep Britse mi litairen was op de konijnen jacht. Een der soldaten schijnt bij het achtervolgen van een aangeschoten konijn de zóne- grens te hebben overschreden. Hij verdween tussen het gewas, men hoorde een schot en zag daarna, dat Knill ,met de han den omhoog, door Russische soldaten werd opgebracht. Een kapitein en acht andere mili tairen begaven zich toen naar de grenspost om de vrijlating van de aangehouden soldaat te verzoeken. De Russische grenswacht daar vuurde een schot in de lucht Met goedkeuring' van het Vaticaan. Dit besluit werd genomen op een speciale Vergadering Aan bisschoppen, welke Averd gepresideerd door Kardinaal Minds- zenty, die wordt beschouw als de geestelijke leider \-an het Katholiek verzet tegen een aantal regeringsmaatregelen. In het communiqué wordt gezegd," dat de Raad van Bis schoppen nog steeds bereid is de betrekkingen tussen kerk en staat te regelen in overeen stemming met het dogma, de wetten en rechten van de Ka tholieke kerk. Men neemt te Boedapest aan, dat deze verklaring met goed- keuring van het Vaticaan is ge len, zomede van mej. I. F. Kan, publiceerd en men vei-wacht, 1 dat het Vaticaan een hoge dig nitaris zal benoemen, die de onderhandelingen moet leiden. secretaresse Schaik. van minister van Men gelooft niet. dat deze dignitaris kardinaal Mindszenty zal zijn, omdat deze, „onaan vaardbaar" voor de Hongaarse regering is verklaard. Verscheidene dagen geleden heeft de nieuwe Hongaarse pre mier Istvan Dobi, verkalard, dat de Hongaarse regering be reid was te onderhandelen, maar hij voegde er aan toe, dat de kardinaal steeds zowel onderhandelingen als overeen stemming onmogelijk had ge maakt. af, waarschijnlijk om de aan dacht van zijn chef te trekken. Terstond na het afvuren van dit schot kwam een'aantal Rus sische soldaten uit een nabij gelegen boerderij aanlopen, luid schreeuwend en vurend met hun tommyguns en omsingelde de wachtende groep ongewa pende militairen. Een van de Sowjet-soldaten zou toen zijn wapen hebben doen afgaan, waarbij Knill, die zich bij de groep Britse militairen bevond, een schot in de rug opliep. Het schot zou van zeer dichtbij zijn afgevuurd. Knill viel neer. De Sowjet- soldaten bevalen de Britten hen te volgen en de Britse ka pitein zeide zijn mannen te ge hoorzamen. De kapitein wilde Knill niet verlaten en de Sow jets drongen er ook niet op aan. Het gezelschap werd naar de boerderij gebracht. NADER COMMENTAAR OP DE „ESSENTIËLE VOORWAARDEN" Naar de voorzitter van de Tweede Kamer Vrijdagmid dag in verband met vragen van de heer J. Schouten (A. R.) mededeelde, is de regering voornemens de volgende week voor deze Kamer te verschijnen, teneinde haar een inzicht te geven in het Indonesische vraagstuk. De be doeling is de gedachtenwisseling daarover nog A'óór het Kerstreces te doen geschieden. De tragedie der Griekse kinderen. Prof. Kokalis, minister van sociale zaken in de „regering" van de Griekse guerillaleider Markos heeft op een perscon ferentie verklaard, dat 4.000 uit Griekenland geëvacueerde kinderen naar Albanië waren gezonden, 2.600 naar Tsjecho- Slowakrje, 1.000 naar Polen, 3.000 naar Hongarije, 3.300 naar Bulgarije en 3.600 naar Roemenië. Kokalis zelde, dat zijn „regering" instemde met het besluit van de V.N. om de kinderen naar Griekenland te rug te sturen, indien hun ou ders of naaste verwanten hier toe de wens te kennen gaven. Tot dusverre had nog geen ouder hierom gevraagd, aldus Kokalis. Interview met prof. G. Brouwers WEINIG WIND. Geldig tot Zaterdagavond. Droog Aveer met overdrijven de wolkenvelden en weinig Avind. Overdag iets kouder dan, gisteren. „Ik ken elk hoekje van Vlissingen en iedere meier van Walcheren" Prijzen regelen was geen prettig werk Enkele dagen geleden is prof. G. Brouwers, directeur-generaal van de Prijzen benoemd tot secretaris-generaal van bet departement van Economische Zaken en bij die gelegenheid werd vermeld, dat hij een eenvoudige Vlissingse jongen is, die door hard werken deze zeer eervolle post heeft weten te bereiken. Voor onze redactie was dit een welkome aanleiding om prof. Brou wers een kort onderhoud te ver zoeken. Na Kerstmis en nog Iie\'er na Nieuwjaar! was het antwoord van de heer Brouwers toen we hem aan de telefoon kregen. Maar daar kon natuurlijk niets van inkomen: ook een interview moet een zekere actualiteit hebben. De professor stemde daar gelukkig mee in, Avist na bestudering A-an zijn agenda gelukkig nog een uurtje vrij te maken. En de volgende morgen zaten wij tegenover hem in zijn ruime werkkamer op het Directoraat-generaal voor de Prijzen, Be- zuidenhout 87, den Haag. Ja, ik ben inderdaad een Vlis singse jongen, vertelde de nieuwe secretaris-generaal. Mijn vader was werkzaam bij de Spoorwegen in Vlissingen en mijn hele jeugd heb ik in de stad aan de Schelde doorgebracht. WIE HEEFT ER GEEN HEIMWEE Jeugdherinneringen? Als ik daarover zou beginnen, raak ik niet uitgepraat. Vlissingen was een levendige stad in die tijd. ik ken practisch iedere vierkante meter van Walcheren ken. En dikwijls denk ik er aan terug. Wie heeft er géén heimwee naar het zor geloze land van zijn jeugd? Prof. Brouwers is een man, aan wie men niet ziet. dat hij secre taris-generaal van Economische Zaken is. Een man. die zich geeft zoals hij is, die wars is van pose. Een scherp intelligent gezicht, een zachte stem. een vriendelijke mond. die onophoudelijk wolkjes blauwe sigarettenrook blaast in de -- o.au lil U1C IJJU, IK Ken 11» vit er ieder hoekje, zoals ik trouwensnchting van de ontelbare kleurige grafieken omtrent lonen, prijzen en groothandelsindexen, die hem omringen. In Vlissingen heb ik de lagere school doorlopen en ook de H.B.S. bezocht. Ik werd geboren in 1908, precies in het jaar, - waarin de Vlissingse H.B.S. werd opgericht en in mijn tijd was directeur de heer J. Coster, die ouderen zich on getwijfeld zullen herinneren. Aan mijn leraren bewaar ik natuurlijk tal van herinneringen en ook aan mijn toenmalige vrienden. Vreemd, dat je die later dikwijls zo uit het oog verliest Wij vroegen prof. Brouwers of hij Zeeuw van origine was. Maar dat bleek toch niet het geval. Wel was zijn moeder een Zeeuwse. Van de H.B.S. in Vlissingen ging ik naar de Economische Ho geschool in Rotterdam en daarna naai1 het departement van Econo mische Zaken. Reeds in 1940 werd ik belast met het toezicht op de prijzen en in Mei 1945 volgde toen mijn benoeming tot directeur-ge neraal voor de prijzen. DE „MEEST GEHATE MAN" A'rolijk werk was dat lang niet altijd, dat prijzen beheersen en re gelen, verklaart prof. Brouwers. Ik voelde me wel eens „de meest gehate man van Nederland". AVant de fabrikanten wilden meer winst en de winkeliers wilden meer winst en de kopers Avilden lagere prijzen. Iedereen had critiek... Zo was het inderdaad. En men heeft wel eens al te zeer uit het oog verloren, dat naast de geldsa- nering het vooral de beheersing van lonen en prijzen geweest is. het werk van prof. Brouwers dus, dat Nederland in de naoorlogse chaos voor een inflatie heeft be hoed. Eén enkele blik op de vele diagrammen in de werkkamer van prof. Brouwers is voldoende om te zten. welk een fantastische prijs stijgingen men in het buitenland heeft moeten verwerken en hoe ge leidelijk in Nederland deze stijging is geweest. En nog altijd is Neder land in zekere zin een goedkoopte- eiland in Europa, al zijn de ver schillen ook niet meer zo groot. BENELUX BRENGT GEEN NOODLOTTIGE PRIJS STIJGING. Wij informeerden of de prijsbe- lieersing nog lang zal blijven wer ken. Geleidelijk zal ons werk wel aflopen, meende prof. Brouwers, maar voorlopig moeten we de prij zen nog in de hand houden, al komt er wat meer vrijheid. Het is in het belang van onze export en evenzeer in het belang van de ko pers. Overigens verwacht ik eer der een dalende, dan een stijgende prijzentendens Ook als de Benelux er een maal is? informeerden wij. Men vreest nog al eens, dat we ons dan zullen moeten aanpassen bij het hogere Belgische prijspeil Ik geloof niet, antwoordde prof. Brouwers, dat we van de Benelux wat dat betreft veel zul len merken. De absolute verschil len zijn niet zo groot als men wel eens denkt Luxe artikelen zijn duurder, maar \'oor de verbrulks- artikelen spreekt het verschil A'eel minder sterk. Bovendien ontstaat in België een verzadiging A-an de markt en verwacht ik een prijsda ling in België. Het zal dus wel los lopen. „DURE NEDERLANDERS". En, voegde prof. Brouwers er nog aan toe. vergeet u één ding niet, België is duur, zeggen de Ne derlanders. Maar zij geven er zich geen rekenschap van, dat zij zelf in het buitenland graag royaal doen en dingen kopen, die zij thuis niet kopen, Om in den Haag of Middel burg in een uurtje f 100 uit te ge ven is toch ook geen kunst? Toen keek de professor, die in Vlissingen zijn jeugd sleet, op zijn horloge. Onze tijd was verstreken. Ik zou graag weer eens naar Regeringsverklaring aangekondigd Naar wij Vrijdagmorgen van welingelichte zjjde ver namen is het antwoord van de Nederlandse regering, waarover in het communiqué van Donderdag sprake was, van Batavia naar Djocja doorgezonden. De heer Co chran vertoeft immers, zoals bekend, op dit ogenblik inde Republikeinse hoofdstad. Naar wij verder nog ver nemen moet men onder de „concrete, niet voor tweeër lei uitleg vatbare essentiële voorwaarden", waarover in 't communiqué van Donderdag werd gesproken, verstaan: le. De positie van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en diens be voegdheden, zoals die om schreven zijn in het ,B. I. O.besluit (Bewindvoering Indonesië ln Overgangs tijd). 2e. De regeling van het oppergezag over de strijd krachten en de bepalingen over de staat van oorlog en onveiligheid, eveneens zoals in genoemd besluit omschreven. 3e. Inschakeling van de Republiek in de Indonesi sche federatie op<j» volko men gelijke voet met de niet-Republikeinse deelsta ten. 4e. Het onmiddellijk stop zetten van de bestands schendingen en terugroe pen van de geïnfiltreerde Republikeinse militairen. Bovengenoemde voorwaar den zijn bij de jongste be sprekingen in Kalioerang ge heel in overleg met Djocja vastgesteld, aldus gaf men ons te verstaan. Bovendien beschouwt de Nederlandse re gering deze voorwaarden slechts als logische conse quenties van de reeds docw de Republiek ondertekende overeenkomsten van Linggad- jati en de Renville. Er is hier dus geen sprake van nieuwe voorwaarden. De brief van Hatta aan Cochran en de brief van de Nederlandse regering aan Co chran als antwoord daarop, betekenen dus slechts een uitloper van de reeds in Ka lioerang door de Kabinetsde legatie gevoerde besprekin gen. REPUBLIKEINSE VERKLARING. Een woordvoerder van de repu blikeinse regering heeft te Bata via tegenover een vertegenwoordi- gre van Aneta verklaard, dat het niet waarschijnlijk moet worden geacht, dat de republikeinse rege ring een „bindende verklaring", waarvan sprake is in het antwoord van de Nederlandse regering aan de heer Cochran, zal afleggen.Deze woordvoerder wees er op. dat de republikeinse regering zich tot nu toe. onveranderd op liet standpunt is blijven stellen, dat een formeel accoord, en dus ook formele bin dende verklaringen, alleen tot stand kunnen komen door formele onderhandelingen onder auspiciën van de C.V.GJ5. COMMENTAAR UIT OOST-INDONESIË. Een woordvoerder van het Oost- Indonesische ministerie van voor lichting heeft voor radio Makas sar commentaar gegeven op de po litieke toestand en zeide o.m. „Indien kort na het overleg October in den Haag een federale interim-regering zou zijn gevormd, zou hierbij minder nadruk gelegd zijn op de houding welke de rege ring van Djocja te dien aanzien kon of wilde aannemen, dan nu als gevolg van het teleurstellende re sultaat van de conferentie te Ka lioerang onwillekeurig het geval is geworden. Hierdoor is aan de thans ook door Den Ilaag voorge stane instelling van een interim regering een element van contro verse gehecht, hetgeen allerminst in de bedoeling van de federalisten heeft gelegen, die in het overleg te Bandoeng hun besef van mede verantwoordelijkheid voor het lot van Indonesië als geheel tot uit drukking hebben gebracht. Het Oost-Indische parlementslid Mademendra heeft met andere le den een motie ingediend, waarin uitspraak van het parlement ge vraagd wordt, dat dit niet instemt met een gewapend optreden tegen de Republiek en waarin de rege ring van Oost-Indonesië uitgeno digd wordt haar medewerking te verlenen om partijen tot elkaar te brengen. DAGORDER VAN SOEDIRMAN. De republikeinse opperbevelheb ber Soedirman, heeft een dagorder doen uitgaan, waarin hij. in ver band met de huidige precaire situ atie. aan de troepen opdracht geeft, op hun plaats te blijven en hun plicht met volle verantwoording te blijven volvoeren. UITLATINGEN MOH. ROEM. Tijdens een persconferentie heeft de voorzitter van de rep. delegatie. Moh. Roem, verklaard, dat arbi trage de enige weg is voor oplos- sing van het. huidige probleem. Wanneer de Nederlandse regering er bij blijft een interim-regering te vormen zonder Republiek zal de mogelijkheid van overeenkomst absoluut vernietigd worden. Roem meende, dat de Republiek in staat zal zijn dan op eigen kracht van het gehele Indonesische volk te kunnen voorleven. Portugese president schaft zich een tegenstander aan. President Camiona van Por tugal. die 20 jaar lang zonder tegencandidaat periodiek werd herkozen, heeft zich eindelijk een tegenstander aangeschaft. De 81-jarige generaal Morton de Matros heeft namelyk van het Hooggerechtshof toestem ming gekregen zich door de oppositie candidaat te laten stellen bij komende verkiezin gen. De generaal verklaarde geen partijdogma's te zijn toe gedaan maar te zullen strijden voor invoering van de demo cratie in Portugal en voor vrije verkiezingen. Er zal dus binnenkort gekozen worden over o.a. de kwestie of er vrije verkiezingen zullen komen. Op 23 December zal de vaste oeververbinding te Vlanen in de grote verkeersweg Utrecht's- Hertogenbosch hersteld worden. Walcheren willen komen, zei prof. Dan wordt een baileybrug voor Brouwers tot besluit. Maar he- het verkeer opengesteld. welke laas: vrije tijd schiet cr niet veel I boven de eigenlijke en nog niet over... gereed zijnde brug ligt. KORTE PREDICATIE DE ONBEKENDE CHRISTUS Hij staat midden onder u, dien gij niet kent. Johannes 1 26b. Johannes de Doper is ge vraagd naar zijn bevoegdheid. Waarom doopt hij, als hij de Christus niet is, noch Elia, noch de Profeet? In zijn antwoord roijst hij van zich af naar Hem, die komen zou. Hij zelf is maar de voorloper, die voorbereidend werk doet. Ook zijn doop heeft niet de hoogste waarde. Die na hem komt, om die gaat het. Zijn doop werkt reinigend, Zijn woord spreekt verlossend. En Hij is al begonnen. Hij be vindt zich tussen de schare, die naar Johannes is komen luiste ren. Hij houdt zich nog verbor gen, omdat Zijn uur nog niet gekomen is, maar Hij is er al. Zij kennen Hem echter nog niet. Dat is hun niet te verwij ten, omdat Hij zich nog niet openbaarde. Wie kent, wat nog verborgen is? Het is juist Jo- hanne's taak Hem bekend te ma ken, opdat, als Hij te voorschijn treedt, men Hem kennen zal en aannemen. Wij zijn in de Adventsweken, D.w.z. wij maken ons op, om Zijn komst te gedenken en te vieren. In zekere zin anders dan de scharen om Johannes. Want wij welen, dat Hij gekomen is. Wij hebben het geregeld ge hoord. Of staan wij met hen op één lijn? Omdat Hij ook voor ons nog de onbekende is? Zijn wij ook te verontschuldigen? Wij zien Hem niet. Maar het Evangelie getuigt van Hem en van wat Hij voor de wereld wil zijn. Zijn woord gaat uit over het rond der aarde. Hij is de enige Heer en Redder voor hen, die de weg naar God zijn kwijtgeraakt, ronddolen, zoe ken, tasten in het duister. Wier leven geen ware rust, blijd schap, vrede kent. Is Hij voor ons de onbekende, omdat wij Zijn woord achteloos aan ons voorbij laten gaan? Om dat wij elders heil zochten? Het verwachten van leuzen, idealen, van mensen, van onszelf? Chris tus wordt slechts openbaar in Zijn heerlijkheid, liefde en ge nade aan hen, die dit alles op geven voor Hem. Voor die we len, dat er geen andere weg tot God is, dan door Hem. En Hij is nog in ons midden. Door Zijn woord en Geest als de onbekende naar het uiterlijk, en toch als degene, die gekend wil zijn. Bidt dan om open ogen, dat ge Hem ziet, die heerlijk afsteekt tegen uio armoede en leegheid. H{j wil zich openba ren als de Heiland, die voor u gekomen is, om u God te bren gen cis uw hemelse Vader, die u met open armen ontvangt en aanneemt als Ziin kind. Dan is Hij niet de onbekende meer, maar uw Heer en Heiland, in wieii ge u steeds verblijdt. Kerstmis make Hem u zo weer en meer bekend. Yerseke H. R. J. REIJ ENG A 4

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1