PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Droge kelen in Palais de Chaillot Werkloosheid in België Nederland verlaat conferentie voor Azië DE BILT Bouwvolume Zeeland Toch kwamen de tongen los over Korea Vandaag Er komt een bataljon Zeeland Nationale Reserve VOORSPELT 191 e Jaargang - No. 289 Provinciale Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; fr. p. p. I 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 9 Dec. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorstatr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zterikzee: N. Bogerdstr. C 160. teL 2 Minister In 't Veld is een goedwillend man. Hij is de eer ste minister van Volkshuisves ting en Wederopbouw, die in de Kamer niet aan een storm van critiek bloot staat. En toch heeft hij allesbehalve een ge makkelijke taak. Deze bewindsman komt nu naar Zeeland en het voornaam ste doel van dit bezoek is een bespreking met de Commissaris der Koningin in onze provincie, met de leden van Gedeputeer de Staten en met de hoofdir. dir. van de Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer M. W. A. Glerum. Daarnaast zullen besprekin gen worden gevoegd met de gemeentebesturen van Middel burg, Vlissingen en Terneuzen, besprekingen, die uit de aard der zaak kort zullen moeten zijn. Men behoeft geen helderzien de te zijn om te begrijpen, dat deze besprekingen met het pro vinciaal bestuur betrekking zullen hebben op het bouwvo lume 1949, dat aan Zeeland zal worden toegewezen. Officieel is omtrent dit bouw volume nog niets medegedeeld, maar officieus is bekend, dat er gedacht wordt aan een toe wijzing, die voor Zeeland een bittere teleurstelling zou bete kenen en die misschien niet ver boven de halvering van die van 1948 zou liggen. En wat er dan - zelfs als vele gemeenten niets zullen krijgen en de zwaar getroffen gemeenten met het leeuwendeel van de buit wegtrekken van de weder opbouw, van het herstel van het verloren gegane terecht zal komen, zal duidelijk zijn. Het is ons bekend, dat reeds geruime tijd ernstig overlég gaande is tussen het departe ment en het provinciaal be stuur. En nü komt de minister zelf Vrijdag en Zaterdag naar Zeeland. Welnu: minister In 't Veld is een goedwillend man en hij heeft een open oog voor de be langen van Zeeland. Het is dus niet uitgesloten, dat het pro vinciaal bestuur met zijn laat ste stormloop succes heeft. Ieder, die het wel meent me£ de toekomst van onze provin cie, hoopt dat. De minister echter staat voor een enorm probleem. Er zijn meer geteisterde gebieden dan Zeeland alleen. Er zijn boven dien ongeteisterde gebieden met een bevolkingsaanwas, die het woninggebrek daar onhoudbaar maakt. De grote steden groeien en moeten bouwen. Van alle kanten tracht men van de mi nister meer los te krijgen, dan men toegewezen zag. Wat zouden de Zeeuwse be windslieden zelf doen, als zij op de stoel van de minister za ten? Wij begrijpen de moeilijkhe den, maar wij weten ook, dat niet uit het oog mag worden verloren, dat Zeeland zeer veel noodwoningen heeft, dat het woningtekort nog steeds de te rugkeer van belangrijke instel lingen (Marine en Mij. Zeeland) belemmert, en dat de Zeeuwse industrie, welke toch ook haar taak in ons economisch herstel vervult' (Kon. My. „De Schel de") geremd wordt door een ontstellend tekort aan woningen voor haar arbeiders. Daarnaast is er nog voor Noord-Zeeland het probleem van het grote aantal krotwoningen. Laat ons daarom hopen, dat èls minister In 't Veld ergens nog een reservepotje heeft, hij daaruit Zeeland extra zal be denken. Omdat, als hij dat niet doet, de voor ons nog altijd juiste stelling, dat de zwaar getroffen gebieden een zekere prioriteit moeten hebben boven de niet getroffen gebieden, vol komen los gelaten wordt. Hongaarse premier moet de laan uit. HIJ WAS NIET WAAK ZAAM GENOEG. De Hongaarse partij der kleine boeren zal worden ge zuiverd van „onstabiele ele menten", aldus 'n verklaring van het politiek bureau der partij. Een van de leden, die zich niet stabiel genoeg toonde, is de leider zelf en tevens minister president van Hongarije, Dinnyes. Hij heeft niet genoeg „waakzaamheid betracht met bepaalde ambi tieuze elementen" in de par ty, alweer volgens het poli tieke jargon in de verkla ring. Vooral de ontsnapping van de Hongaarse minister van financiën, Nyardi, die naar Zwitserland ging n eenmaal daar, geen zin meer had om terug te keren, zit de leden van het politieke bureau dwars. De minister van landbouw noemde deze ontsnapping ,,'n schandalig geval", dat het vertrouwen in de partij on- dermynd. Elk ogenblik wordt thans het aftreden verwacht van Dinnyes. De ervaring leert, dat critiek, zoals op hem geuit, meestal door hoger hand is geïnspireerd en het voorspel vormt voor 't doen wippen van een niet plooi baar genoeg meer geachte fi guur. Over de Italiaanse koloniën werd gezwegen Nadat een brandje wat ongewoon leven in het Palais de Chaillot had gebracht, benevens een staking van de liftboys, was er Woensdag weer wat bijzonders aan de hand. Dit keer waren het de kellners in de bar, die weigerden dienst te doen, zodat de gedelegeerden op een droogje rftoesten zitten. Dat vermocht evenwel niet hun welsprekendheid te tempe ren. Voor het scheiden van de markt is Korea aan de beurt van behandeling gekomen en over deze kwestie valt heel wat ter berde te brengen. Hetgeen zich op dit schierei- 1 Er werd een speciale commissie land in Oost-Azië, in deze vroe- naar Korea gezonden met de gere kolonie van Japan, sinds 1 opdracht toe te zien, dat reke- het einde van de oorlog heeft J A afgespeeld mag overbekend worden geacht. De gang van zaken daar is in zekere zin pa rallel geweest'aan die in Duits land. Ook op Korea de onzalige splitsing in twee bezettingszo nes, een Westelijke, in dit ge val een puur Amerikaanse en een Sowjet-zóne. De Sowjets zijn in hun zóne opgetreden volgens het beproefde procédé. Vrijwel alle machtposities wer den in handen gegeven van le den der communistische partij, waardoor Noord-Korea inmid dels rijp is geworden te worden opgenomen in de familie der volksdemocratieën met Stalin als pater familias. In Zuid-Korea daarentegen hebben de Amerikanen zorg vuldig elke communistische in vloed trachten te weren, ten einde in dit gebied de Ameri kaanse opvatting van democra tie te doen zegevieren. Dat is gelukt en het resultaat is nu, dat er twee regeringen zijn, die elkaar de eer betwisten ge heel Korea te vertegenwoordi gen, een Zuid-Koreaanse onder hoge bescherming van Wash ington en een Noord-Koreaan- se onder dito bescherming van Moskou. Ook de Ver. Naties zijn bij deze zaak betrokken geworden. Israël vecht niet met Russische wapens. Geen enkel geweer en ln geheel geen munitie zijn dooi de Sovjet-Unie naar Israël gezonden. Er bevindt zich ook geen enkele Russische Jood in onze gelederen. Wij ontvingen wapens van een Óostelyk land en verscheide ne Westelijke landen. Aldus verklaarde te Parijs Mosje Sjertok, minister van buitenlandse zaken van Isra el, blijkbaar om in omloop zijnde geruchten te logen straffen. Sjertok verklaarde verder, dat „de vrede nooit meer na bij was in Palestina dan thans." Per muilezel door „vrij Griekenland". Een lid van de Amerikaan se missie in Griekenland, opziener bij de wegenboi Mc Share, is na twaalf da: gevangenschap by de Griekse partisanen weer in Athene teruggekeerd. Hij werd met vier lotgenoten 12 dagen lang 20 uur per dag te voet en per muilezel door de bergen van de Peloponesos rondge leid. Hem was op het hoofd kwartier gezegd, dat hy de „glorie van het vrye Grieken land" zou zien. Hij had ech ter niets anders gezien clan een reeks bergdorpen, het ene nog armer dan het an- dere en alle bewoond door hongerige mensen. Ernest Claes vrijgesproken. De Vlaamse schrijver Ernest Claes, de auteur van de ver filmde roman „de Witte", die ervan beschuldigd werd tijdens de Duitse bezetting de politiek van de vijand gediend te heb ben, is door de krijgsraad vrij gesproken. Volgens de motivering van de uitspraak heeft Ernest Claes tijdens de bezetting vele dien sten bewezen aan zijn landge noten en is bij de bestudering der tegen Claes ingebrachte be schuldigingen niets gebleken v^h kwade opzet. De krijgsraad betreurt evenwel, dat de feiten getuigen van „kleinzielige zelf ingenomenheid, gebrek aan ver antwoordelijkheidsgevoel en be grip voor waardigheid bij een man, naar wie vooral in het Vlaamse landsgedeelte duizen den met verering opzagen". Caféhouder smokkelde deurknoppen. De politie te Doetinchem heeft Dinsdagavond een auto aangehouden, die een grote hoeveelheid smokkelwaar bleek te bevatten, n.l. 3000 ijzeren deurknoppen. De chauffeur, I de caféhouder B. werd aange houden, 1 ning wordt gehouden met de wensen der bevolking en om van haar bevindingen verslag uit te brengen. Dat is geen on verdeeld succes geworden. De Sowjet-Unie wilde eenvoudig niets met deze pottenkijk-com- missie te maken hebben en verbood haar de toegang tot Noord-Korea. Een gelijke be handeling dus als de Balkan- commissie ten deel viel. Om deze houding achteraf te lega liseren heeft de Sowj et-Unie Dinsdag in de politieke commis sie voorgesteld de commissie voor Korea te ontbinden, daar de Koreaanse kwestie 'vèr bui ten de bevoegdheid van de Ver. Naties viel. Dit laatste is een gebruikelijk argument. Staten, die om de een of andere reden hun eigen gang willen gaan,'be_ twisten de bevoegdheid van an deren een woordje mee te spre ken. Daartegenover heeft Ame rika met steun van China en Australië een voorstel ingediend een nieuwe commissie te be noemen, die het werk van de oude zal voortzetten. Deze com missie zou haar goede diensten moeten aanbieden voor de een wording van Korea. De bezet- tingsstrijdkrachtcn van beide landen zouden zich zo spoedig mogelijk moeten terugtrekken. Amerika wil bovendien, dat de regering van het Zuiden als enige regering van Korea door de V.N. wordt erkend. Dit Amerikaanse voorstel werd bij meerderheid van stemmen aangi.nomen. Wat nu? Zal dit verandering brengen in de bestaande toestand? Met deze vraag wordt een fundamentele kwestie van de U.N.O. aangeroerd. Wat voor waarde hebben de besluiten, indien de naleving ervan niet afgedwongen kan worden. FEEST GING NIET DOOR. De bespreking van de toe komst der voormalige Italiaan se koloniën, een punt dat ook onafgedaan op de agenda prijkt, is uitgesteld tot April. Enge land en de Sowjet-Unie wilden aanstonds een begin maken met •de debatten hierover, maar de Amerikanen, die over vermoeid heid klagen, vonden het zo zoetjes aan welletjes en ver zetten zich hiertegen. Zij kre gen steun van de meeste Ara bische en Zuid-Amerikaanse staten, zodat het oratorisch feest niet doorging. De Italiaan se minister van buitenlandse zaken was daar blij om, want in vier maanden, zo redeneert hij, kan veel gebeuren. Finse Staatspolitie wordt afgeschaft. Het Finse parlement heeft met 134 tegen 33 stemmen (die der communisten) besloten tot afschaffing van de staatspolitie, die zal worden vervangen door een veiligheidspolitie met het zelfde reglement als dat van de gewone politie. Tegen de staatspolitie was herhaaldelijk geprotesteerd door de niet-communistische fracties, die deze organisatie als een politiek wapen in han den van de communisten be schouwden. Lovett over terugkeer Nederlandse delegatie. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Lo vett, heeft te Washington verklaard, dat de delegatie van de Nederlandse regering, blijkens hem verstrekte in lichtingen, uit Indonesië naar Den Haag is teruggekeerd vooir overleg. Hij legde dit echter niet uit als een breuk tussen de Nederlandse rege ring en die van Indonesië. .wordt voor de eerste maal sedert de oorlog te Axel weer een jaarmarkt gehouden; .4 jaar geleden kwam het vriendschapsverdrag tussen Frankrijk en Rus land tot stand. Openbaar onderzoek inzake de ramp bij Prestwick. Maandag 10 Januari begint te Ayr (Schotland) het offi cieel oipenbaar onderzoek in zake hft ongeval met de Ne- landse Constellation bij Prest- wick op 20 October, waarbij 40 personen werden gedood. Het Engelse ministerie voor burgerluchtvaart heeft Thomas Prangle Mcdonald, raadsheer des konings, aangewezen om het onderzoek te leiden. De Haagse gemeenteraad heeft een voorstel van B. en W. ont vangen voor bouw van een 500-tal woningen c.s. in korrelbeton. Voor het Bijzonder Gerechts hof te Assen werd de doodstraf ge4ist tegen H. Botter uit Nieuw- Dordrecht, die vluchtelingen heeft doodgeschoten en daarna beroofd. De cijfers stijgen elke week. Verontrusting in het Kabinet. Een van de belangrijkste pro blemen, waarvoor de Belgische regering zich gesteld ziet, is zonder twyfel dat van de steeds toenemende werkloosheid. Bedroeg het daggemiddelde van het aantal volledig werk lozen in de maand September 1947 29.963, in dezelfde maand van 1948 was dit gestegen tot 81.065. In de week van 7 tot 13 No vember bedroeg het daggemid delde van het totale aantal werklozen in België niet min der dan 172.886. Niets laat intussen voorzien, dat aan deze toeneming van de werkloosheid spoedig een ein de zal komen en het socialisti- shce blad „Le Peuple" voor spelde voor deze winter zelfs een aantal werklozen, dat het cijfer 300.000 zou benaderen. Vooral in de textielindustrie in het Vlaamse landsgedeelte is het aantal werklozen zeer groot en van de 174.000 textielarbei- In de bovenverdieping van een slagerij aatt de Assenstraat te Deventer is Maandagochtend een felle brand uitgebroken, die aan 2 volwassenen en 4 kin deren liet leven heeft gekost. De totaal uitgebrande bovenetage. Weer meer Incidenten. De Dienst Legercontacten meldt, dat in de week van 1 tot en met 7 December in federaal ge bied 307 incidenten zijn ge meld, dit is 69 meer dan in de voorgaande week. Dit weekto- taal is het hoogste sedert de on dertekening van de Renville- overeenkomst. In de laatste weken vielen er 200 slachtoffers van moord aanslagen en ontvoeringen. Het communiqué zegt: „Nadat de in cidenten voornamelijk in Mid den- en West-Ja va geconcen treerd waren, schijnt thans de beurt te zijn aan Oost-Java, waar het aantal incidenten ge stadig toeneemt. Op Dinsdag 14 December zal de tramdienst Rhenen—Doorn worden gestaakt. Als protest tegen toelating van de Republiek. Het besluit tot toelating van [volledig lidmaatschap van deze de Republiek tot de Econ. "Com- commissie geniet, toelating te missie voor Azië en het Verre ontzeggen aan een regering Oosten (Ecafe) geschiedde vooral op aandringen v£n de jonge Aziatische staten. De afgevaardigde van India zeide: „Welk recht heeft de regering van Nederland, dat een bevolking van 9 tot 10 millioen zielen telt en dat een Voor interne bescherming. Het ligt in de bedoeling om in Zeeland zo spoedig moge lijk een territoriaal bataljon van de Nationale Reserve te vormen. Dit bataljon zal worden uitgerust met alle wa pens, die een modern leger kent. Het zal worden gecom mandeerd door de districtscommandant Nationale Reserve Zeeland, lt. kolonel W. de Feyter, een geboren Zeeuw, en zal rechtstreeks ressorteren onder de commandant van het 3e militair gewest in Breda. Het wordt echter een terri toriaal bataljon en kan dus als zelfstandige eenheid optre den. ons mede dat hij het bataljon zo volledig mogelijk wil trach ten op te bouwen. Zoals by elk leger zal er een genees kundige dienst moeten komen, verbindingstroepen etc., ja zelfs een Vrouwen hulpkorps. Wellicht kan hier gebruik worden gemaakt van reeds bestaande Rode Kruiskorpsen. Het uniform van de Nationa le Reserve zal vrijwel gelijk zijn aan dat van het gewone leger. Overste de Feijter wil speci aal gebruik maken van de diensten der oud-oorlogsvrij willigers, van wie de meeste al enkele Indië-jaren achter de rug hebben en dus nog zyn te beschouwen als getrainde soldaten. Dat zijn er echter lang niet genoeg. Ook uit de niet-oorlogsvrijwilligers zullen zich vele moeten melden wil j het bataljon kunnen worden samengesteld. I Zoals men weef, moet de oprichting van de Nationale Reserve gezien worden als een onderdeel van de strategische plannen der West Europese Unie. Bij een moderne oorlog is het van groot belang, dat het achterland met zijn vitale organen, zoals industrie en voor de oorlogsvoering belang rijke bedrijven, goed be schermd wordt. Bij een eventu eel conflict zal deze bescher ming worden opgedragen aan de Nationale Reserve. Voor Zeeland is deze „inter- bescherming van groot belang want, het is. in de afge lopen oorlogsjaren maar al te duidelijk gebleken, de Schelde- mond is een van de belang rijkste strategische posities in West-Europa. DE OPBOUW verste de Feyter deelde WERVINGSACTIE De wervingsactie zal worden gevoerd door het Instituut „Steunt Wettig Gezag". De burgemeester van Middelburg jhr. mr. W. C. Sandberg tot Essenburg is hiervan voorzit ter. Er zal nog een provinciaal secretaris worden benoemd door de Commissaris der Ko ningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Zodra dit is ge beurd gaat het Instituut zyn werkzaamheden beginnen. Het ligt in de bedoeling in alle Zeeuwse plaatsen afdelingen op te richten, waardoor het werk van de Nationale Reser ve meer bekendheid zal krij gen. De leden van de Nationale Reserve zullen ongeveer 200 oefen-uren per jaar moeten maken. Allereerst worden zij in groepsverband getraind, daarna krijgen zij een compag niesopleiding en tenslotte zal het bataljon deel nemen aan manoeuvres met andere afde lingen in het land. Het leger- kader zal de instructeurs le veren. Vanzelfsprekend gaat er aan de opleiding een medi sche keuring vooraf, waartoe een mobiele keuringsraad is ingericht. De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen, aldus overste de Feyter. en wanneer het Instituut „Steunt Wettig Ge zag" met zijn werk zal zyn begonnen, zal het niet lang duren of het Bataljon Zee land lean worden gevormd. H.M. de Koningin heeft het beschermvrouwschap van de ver eniging „Nederlands Fabrikaat" aanvaard. van 23 millioen zielen?" De Republiek wenst, dat haar toe lating in de huidige zitting wordt besproken en wij moe ten niet langer woordspelingen maken. Zij werden gesteund dêor de Sowiet-gedelegeerde, die meende, dat Nederland niet de inzichten van de Republiek kan weergeven en bestreden door de Franse gedelegeerde, die het pleit opnam voor Ne derland. Amerika hield zich afzijdig en trachtte te bemiddelen. Na de stemming legde dr. Gelissen namens Nederland de volgende verklaring af: „Ik heb de commissie ver scheidene malen gewaarschuwd dat de commissie door te stem men voor toelating der Repu bliek buiten haar bevoegdhe den gaat. Thans is dit ge schied. De Nederlandse rege ring kan jJe gevolgen hiervan niet aanvaarden. Dit besluit betekent, dat 47 millioen In donesiërs deze zitting verlaten en 23 millioen aan de zitting deelnemen. De Nederlandse regering kan dit beleid van de commis sie niet aanvaarden en dus moet ik my met de andere delegatieleden aan verdere deelneming onttrekken". Australië ageert tegen Nederland. De Australische premier Chif- ley, heeft in het Huis van Af gevaardigden te Canberra ver klaard, dat de Australische steun aan de motie om Indone sië toe te laten tot de Econo mische Conferentie voor Azië. de volle instemming van de Australische regering had. Hij aanvaardde daarvoor als eerste minister de verantwoordelijk heid. Chifley wees er op. dat al leen de Ver. Staten en Neder land tegenstemden, terwijl En geland zich onthield. Van heden af zal het de ko lenhandelaren zijn toegestaan, voor het leveren van brandstof in pa- ders, die in deze industrie em plooi vinden, was in de maand October 10 procent zonder werk. Het aantal werklozen onder de Antwerpse havenarbeiders be draagt om en nabij 40 procent, dat in de lederindustrie 11 pro cent, in de hotelindustrie even eens 11 procent en in de meu belindustrie 8 procent. In Wallonië met zijn mijn- en staalindustrie heeft de werk loosheid veel kleinere afmetin gen, omdat genoemde industrie- en nog steeds handen te "kort komen. Niettemin is een kente ring waar te nemen in de in dustrie voor metaalproducten en het aantal werklozen steeg hier in October tot bijna 8000. De Belgische schatkist ziet zich voor een zware taak ge steld met betrekking .tot de ondersteuning van deze werk lozen en het hiermede gemoei de bedrag wordt voor 1948 op bijna 2 milliard francs geschat. nl Belgische regeringskringen verheelt men zich niet. ernstig verontrust te zijn door het in vergelijking met de nabuurlan den zeer grote aantal werklo zen. Spaak heeft tijdens de samen stelling van zijn nieuwe kabi net bij het ministerie van eco nomische coördinatie een bij zonder grote afdeling onderge bracht, welke rich met de be strijding van de werkloosheid zal bezighouden. In het bijzon der denkt men vele werklozen in de bouwvakken onder te brengen, terwijl ook een grote re emigratie van geschoolde ar beiders naar de Belgische Con go zal worden overwogen. Minister van Schaik naar de West. Ter voorbereiding van een voorlopige voorziening. Van bevoegde rijde wordt ons het volgende medegedeeld: „Aangezien het niet moge* lUk blykt, op korte termyn te geraken tot een definitieve wettelijke regeling van de nicuwo «loor de grondwet voorgeschreven staatsrechte lijke vorm van het koninkrijk (Nederland, Suriname en do Nederlandse Antillen), over weegt de regering tic Invoe ring van een voorlopige voor ziening, in welke enige be langrijke onderdelen van de voorgenomen regeling reeds zullen worden verwezenlijkt. Alvorens hiertoe definitieve stappen te doen, zal een der leden van het kabinet zich in de loop dezer maand naar Su riname en de Antillen begeven, ten einde met de daarvoor ln aanmerking komende personen en instanties vooroverleg te plegen. De regering stelt zich voor daarna de zeer spoedige in diening van een desbetreffend wetsontwerp bjj de Staten- Gcnenaal te bevorderen." Het A.N.P. voegt hieraan toe: Naar wij menen te mogen veronderstellen, zal het de mi nister zonder portefeuille, mr. van Schaik, zijn. clle als lid van het kabinet met het bovenomschreven doel naar de West zal vertrekken. Romme uit Indonesië terug. Woensdagmiddag arriveerde op Schiphol de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de K.V.P., prof. mr. C. P. M. Romme, die met de an dere fractievoorzitters enige ty'd in Indonesië heeft ver toefd om zich te oriënteren over de toestand aldaar. Tegenover de pers ver klaarde prof. Romme, dat deze reis zeer nuttig is ge weest. omdat de fracties zich nu een oordeel kunnen vor men over de toestand». De enorme ontwikkeling, die de deelstaatsgedachte heeft doorgemaakt, had hem getrof fen. De deelstaten zyn niet meer weg te denken. Kerstfantasie Hugo de Groot voor Griekse radio. De Griekse radio-omroep heeft de Nederlandse Radio- Unie om Nederlandse Kerst liedjes gevraagd. Deze heeft daarop de Kerstfantasie van Hugo de Groot op gramafoon- Platen opgezonden, die met Kerstmis in Griekenland ten gehore gebracht zal worden. AANHOUDEND VRIJ ZACHT WEER. Geldig tot Donderdagavond. Aanvankelyk zwakke tot matige, later voornamelhk aan de kust weer tUdcljjk tot krachtig toenemende wind tussen Zuid-Oost en Zuid- West. Veranderlyke bewol- pieren zakken een toeslag op de king met plaatselijk enige groo" £rï'per6!!!"'"8 tC brengcn I Zacht voor tijd van

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1