PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Internationale bezorgdheid over Indonesië P.Z.E.M. had gunstig jaar D£ BILT Vandaag Ver. Staten gekant tegen militaire actie Splitsing in Berlijn schrijdt voort Drie ministers op Schiphol Nederland verlaat Econ. Conferentie voor Azië. VOORSPÉLT 191e Jaargang - No. 288 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.- W. de Pagter. Hoofdred.: G. BaUintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. BosshardL ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 8 Dec. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50- Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 28 Protestantse ziekenhuizen In de Protestantse samenle ving begint men zich ernstig bezorgd te maken over de ge weldige achterstand, die men op het gebied der ziekenhuis- verpleging heeft, vergeleken bij de R.K. en de neutralen. Die achterstand is inderdaad opvallend groot en leidt tot merkwaardige situaties. Voor het Protestantse bevol kingsdeel zouden nodig zijn rond 17.000 bedden men heeft er echter in Nederland slechts 5000. Amsterdam zou (gerekend naar 5 ziekenhuis bedden per 1000 inwoners) 1400 bedden voor Protestanten moe ten hebben en heeft er slechts 395. Rotterdam zou 1650 bedden moeten hebben en heeft er slechts 704, den Haag 1200 en heeft er 222! Het gevolg is vaak, dat de ruimte in R.K. en neutrale zie kenhuizen in beslag genomen wordt door mensen, die prijs zouden stellen op Protestantse ziekenverpleging. Sneek bij voorbeeld heeft een R.K. ziekenhuis met 144 bedden. Daarvan waren er onlangs 134 bezet door Protestanten. Win schoten heeft een R.K. zieken huis met 104 bedden en slechts 3 van de bevolking is R.K. Er is nu een actie ontketend, die aan deze toestand een ein de wil maken. De Landelijke Stichting voor Prot. Zieken- huisverpleging is er samen met de Landelijke Stichting tot ac tivering der Prot. Ziekenver zorging mee begonnen. Als eer ste doel stelt men zich de bouw van 3 ziekenhuizen van 400 bedden, 6 ziekenhuizen van 200 bedden, 8 van 100 a 150 en een twintigtal verpleeghuizen. De benodigde gelden zouden, naar men aanneemt, gevonden kun nen worden, als de Protestant se ziekenhuizen gelijk gesteld zouden worden met de neutra- De situatie is n.l. zo, dat de tekorten van de neutrale zie kenhuizen aangezuiverd wor den uit de Staatskas, de Pro testantse ziekenhuizen deze te korten, ontstaan door prijsstop vanwege de prijsbeheersing, uit eigen middelen moeten dek- den en er de gelden voor moe ten bestemmen, die bedoeld.wa ren voor uitbreiding of meuw- De actie lijkt alleszins te billijken. Slechts zal men aan dacht moeten schenken aan het feit, dat de neutrale ziekenhuis ruimte veelal ook door Protes tanten Wordt ingenomen cn voor hen bestemd is. De actie van P.Z.V. en A.P.Z. moet dus met beleid gevoerd worden. Voorlopig echter bestaat het gevaar, dat de neutrale zieken huizen geschaad worden door de Protestantse actie o.i. niet. Ei- is immers gebrek aan zie kenhuisruimte over de gehele linie. .is het 7 jaar geleden dat Japan de oorlog te gen Amerika en Enge land begon; begint in de Zuidelijke IJszee de walvisvangst, waaraan wordt deelgeno men door Britse, Neder landse, Noorse en Russi sche walvisvaarders. Beroering bij het Tribunaal te Tokio. Onder de leden van het Tri bunaal voor oorlogsmisdaden te Tokio is beroering ontstaan als gevolg van een poging van het Opperste Gerechtshof in Ame rika de onlangs uitgesproken vonnissen over de Japanse oor logsmisdadigers te herzien. De Nederlandse rechter prof. Röling heeft evenals zijn Chi nese collega hierop scherpe critiek uitgeoefend. Verwacht wordt, dat generaal MacArthur de uitvoering van de vonnissen zal opschorten tot het Hoge Gerechtshof heeft uit gemaakt of het in deze zaak bevoegdheid heeft. Een beroqe op het Hof om de vonnissenwan het Tribunaal te Neurenberg te herzien heeft indertijd geen resultaat gehad. 7 December-divisie telegrafeerde generaal Dürst Britt. Bij de herdenking van de derde naamdag der Zeven De cember-divisie heeft de divisie commandant, generaal-majoor E. Engles, een telegram van de volgende inhoud gezonden aan de oud-commandant Dürst Britt: „Bij de herdenking van de derde naamdag der Zeven December-divisie gaan onze ge dachten uit naar u met gevoe lens van dank voor wat gij voor ons geweest^ zijt en met onze beste wensen voor de toe komst". Van het verzenden van dit telegram werd melding ge maakt in een dagorder, die ge neraal-majoor Engles deed uit gaan. Tweespalt in het Nederlandse kabinet. Nu de besprekingen tussen Nederland en de Republiek op niets zijn uitgelopen verwachten de gedelegeerden bij de Ver. Naties dat het antwoord op de vraag: oorlog of vrede in In donesië binnen enkele weken bekend zal zijn. Sommige gede legeerden vrezen, dat een militaire actie niet meer té vermij den is. De Indonesische delegatie zal tot het nieuwe jaar in Parijs blijven in de verwachting dat de Veiligheidsraad bin nenkort in een spoedzitting zal worden bijeengeroepen ter be spreking van de Indonesische kwestie. De internationale belangstel ling voor Indonesië, die de laatste maanden zeer was af gezakt, omdat andere kwesties te zeer de aandacht in beslag namen, begint sterk op te le ven, Vooral de Amerikaanse pers houdt zich bezig met de jongste ontwikkelingen en met de mogelijke gevolgen daar van. Het behoeft geen betoog dat de reacties in het buiten land voor ons land van groot belang zyn. Onder de kop „Scheuring in het Nederlandse kabinet" meldt bijv. de „New York Times", een van de belangrijkste Ame rikaanse bladen: Vele Neder landse leiders dringen aan op het instellen van de Ver. Sta ten van Indonesië in dier voe ge. dat voor de Republiek de gelegenheid openblijft om na derhand toe te treden. Deze Nederlandse staatslieden zou den de mening zijn toegedaan, dat een vreedzame oplossing langs de weg van onderhande ling op het ogenblik niet is te bereiken. Vooraanstaande per soonlijkheden in de P. v. d. Arbeid zijn echter ten sterkste gekant tegen een nieuwe poli tionele actie. AMERIKA BEZORGD Het blad heeft echter- nog hoop, dat het niet tot een mili taire actie zal komen. In de eerste plaats acht de „New York Times" het mogelijk, dat diegenen, die voor voortzetting der onderhandelingen pleiten en voor uitstel van de. instel ling van een interim-regering de "overhand zullen krijgen en in de tweede plaats kan wel licht een neutrale mogendheid beide partijen ervan overtuigen dat bij .een hervatting der vij andelijkheden meer te verlie zen dan te winnen is. Welke deze mogendheid is, is gemakkelijk te raden. Het blad vervolgt namelijk: In de Verenigde Staten van Amerika is men, ernstig be zorgd over de mogelykheid, dat een oorlog in Indonesië, ge- Eaard gaand met een mogelijke jeenstorting van de regering van Tsjang Kai Sjek, het po litieke beeld in het Verre Oos ten zou kunnen wyzigen ten gunste van de Sowjets. Bij deze ongunstige moge lykheid komt n°K een andere: Als in Indonesië de Neder landers in een oorlog worden gewikkeld, kan dit een ongun stige invloed hebben op de sta biliteit van hun positie als een hoeksteen in de Westeuropese Unie". DE STEMMING IN DJOCJA Op bovenstaande sluit aan een overzicht van het Republi keinse persbureau Antara. Vol gens dit overzicht verschilt de huidige crisis weinig van die vlak voor het begin van de'po litionele actie in Juli 1947. Toen verwierp de Republiek de eis inzake een gemeenschappe lijke gendarmerie. Thans wei gert de Republiek de Neder landers volledige controle te geven over het Republikeinse leger gedurende de overgangs- periode. Bij zijn weigering ge- de tapijten gedeponeerd. niet Hatta de volledige steun van ppolitieke kringen te Djoc_ ja. Antara verneemt verder, dat de Commissie voor Goede Diensten volgende week naar de Republikeinse hoofdstad zal reizen. Het Australische lid, Critchley, is daar al aan wezig en heeft een onderhoud gehad met Hatta. De Kamerleden Korthals en Tilanus zijn Dinsdag per vlieg tuig naar Nederland vertrok ken. Vandaag vertrekken de heren van der Goes van Naters en Meyerink. Brand in Palais de Chaillot. In één der conferentieza len van het Palais de Chail lot is Dinsdagavond bnand uitgebroken. Het plafond vat te vlam, waardoor na verloop van tyd onder gekraak de zolderingen instortten. De he lende vertrekken werden ont ruimd, doch in de overige gedeelten van het Paleis ging het werk gewoon verder. De plaatselijke brandweer wist het vuur vrij spoedig meester te worden. Het is geenszins te ver wonderen. dat brand is ont staan. Officieel mag in de conferentiezalen niet gerookt worden, maar in werkelijkheid stoort niemand zich aan het verbod. Vooral op de publieke tribune wordt gezondigd. Daar asbakken ontbreken wordt in de reggi alles op De Nederlandse minister van Overzeese Gebiedsdelen, Mr. E. M. J. A. Sassen, in gesprek niet de republikeinse premier en vice-president, Drs. Moh. Hatta, in het bergplaatsje Kalioerang by Djokjakarta. Zeven Indonesische vrouwen verdronken. Zaterdag is in de kali Tjida- dane nabij Teloeknaga op Java een prauw met zeven Indonesi sche vrouwen omgeslagen, die allen verdronken. De prauw was reeds los van de wal, toen drie vrouwen, die nog meewil- den, in de prauw sprongen, die toen kantelde. School onder tribune. Ook in Geleen kampt men met gebrek aan schoolruim te. Thans heeft men daar 'n bewaarschool voor. 60 kinde ren ingericht onder de tribu ne van het sportpark. Oproep tot boycot. De splitsing van Berlyn voltrekt zich in steeds sneller tempo. Dinsdag hebben een paar honderd klerken van de electriciteitsvoorziening hun kantoor in de Sowjet-sector verlaten en hun intrek geno men in een nieuw gebouw in de Britse sector. Zowel de Westelijke als de Oostelijke autoriteiten -zijn be vreesd voor een volledige splitsing in de electriciteits voorziening, daar de grenzen der electrische netten niet samenvallen met de sector grenzen en er aanzienlijke uitwisseling van electrische energie bestaat tussen de Wes telijke en de Oostelijke secto ren. Het met Amerikaanse licen tie verschijnende Berlynse blad „Tages Spiegel" heeft heden bekend gemaakt, dat het niet langer advertenties zal opnemen van onder com munistische contröle staande schouwburgen of uitgevers. Ook zal het blad geen be sprekingen meer publiceren van door deze schouwburgen vertoonde stukken of door de ze uitgevers gepubliceerde boeken. Het blad heeft de Berlijners opgeroepen schouwburgen en uitgevers in de Sowjet-Rus- sische sector te boycotten. De belangrykste schouwbur gen, waaronder de Staatsopera liggen in de Sowjet-sector. PERSCONFERENTIE GENERAAL CLAY. „De totstandkoming van 'n tegen-gemeenteraad in de Sovjet Sector maakt 'n over eenkomst betreffende Berlyn niet onmogelijk", zo heeft generaal Clay, de Amerikaan se militaire gouverneur in Duitsland, tijdens een pers conferentie verklaard. Generaal Clay weigerde de berichten, volgens welke bin nenkort nog slechts de Wes telijke mark ln de Westelijke sectoren van Berlijn gang baar zal zijn, tegen te spre ken of te bevestigen. „De goedkeuring van een derge lijke maatregel zo zei hij, wordt door onze regeringen overwogen." Tot besluit be vestigde generaal Clay met klem, dat de Amerikaanse fiolitiek ten opzichte van Ber- ijn niet gewijzigd is. „Wij blijven te Berlijn", zei hij. IN 1947 EEN WINST VAN 625.983,83. Opgewekt en ingekocht werden 45.140.150 kWh. 1947 is een buitengewoon gunstig jaar geweest voor de N.V. Prov. Zeeuwse Eelectriciteits Maatschap pij te Middelburg: tegenover een verlies van f 256.510.70 in 1946 stond een winst van f 625.983.83. Hieruit kunnen echter geen al te optimistische conclusies voor de toekomst worden getrokken, ge zien de verhoging van de omzet belasting en de stijging van de kolenprijzen, welke een last op het bedrijf leggen, die alleen reeds voor 1948 op f 250.000 is geschat. De ontvangsten stegen in 1947, vergeleken met het voorgaande jaar. van f 3.242,637,58 tot een be drag van f 3.947.267,33, dus met f 704.629,75. De lasten verminder den van i 3.499,148,28 tot 3.321.283,50, dus met f 177.864.78. Er mag niet worden vergeten, dal dit gunstige resultaat is ver kregen met een tot het max. be last productieapparaat, dat gro tendeels is afgeschreven. De noodzakelijke investeringen in de nieuwe centrale Zeeland'en in het nieuwe hoogspanningsnet zullen dermate zware kapitaalslasten op het bedrijf leggen, dat het niet verantwoord is meer dan een be scheiden deel van de winst aan het bedrijf te onttrekken. In dit licht moet het voorstel om 5 pet. divi dend uit te keren en het fonds voor onrendabele gebieden met f 100.000 te doteren, gezien worden. Dit fonds bedraagt hierdoor f 226.241.65. Voorts wordt voorge steld f 250.000 ten goede te doen komen aan een te stichten egalisa tiefonds en f 225.983.83 aan het re servefonds. dat daardoor £357.470.10 zal bedragen. PROVINCIAAL CREDIET De, vaste bedragen van de klein verbruikerstarieven ondergingen een geringe verhoging. De finan ciële resultaten van '46 lieten we derom niet toe terugbetaling te doen op de door gemeenten en en kele particulieren betaalde bij- drogen in de kosten van onder grondse netten. Evenwel is ten laste van de exploitatie over 1947 f 48.917,37 gebracht wegens terug betaling van 20 pet. van het oor spronkelijke bedrag van de bij dragen. Prov. Staten verleenden een crediet van f 25.200.000 voor stichting van de nieuwe centrale te Vlissingen en de bouw van een 50 kV-net en een 10 kV-verbinding met Schouwen. Het overleg met de P.N.E.M. betreffende het slui ten van een overeenkomst voor wederzijdse ondersteuning leidde tot overeenstemming. De onrenda bele uitbreidingen waren een on derwerp van voortdurende studie en zorg. STROOMVERBRUIK. In totaal werden in 1947 opge wekt en ingekocht 45.140.150 kWh. In 1946 was dit 36.028.792 kWh. In de centrale Vlissingen wer den voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van het ketelhuis: er arriveerde een nieuwe kolenbun- kcrinstallatie, terwijl een transportinrichting werd besteld. De maximale belasting over een kwartier bedroeg 9500 kW. de hoogste dagproductie was 116.998 kWh. Het totaal bruto opgewekte kWh was 25.454,998, het totaal ko- lengebruik 17.267.572 kg. en het totaal stroomverbruik 143.327.791. Voor de centrale te Westdorpe was dit resp. 14.215.600, 13.008.733 en 99.197.000. Hier deden zich vüf sto ringen voor, terwijl de max. be lasting 5000 kW en de hoogste dag productie 61.100 kWh was. Voor de voorziening van Schou- wen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland werden van de P.N.E. M. ingekocht 5.469.552 kWh (in '46 4.334.736). De boven- en onder grondse hoogspanningsnetten wer den uitgebreid. Het aantal afnemers volgens lichttarief daalde van 26.270 op 31 Dec. 1946 tot 23.135 op 31 Dec. 1947; de catagorie afnemers vol-i,i.,. gens vastrechttarief steeg van *>6r bruik der afnemers volgens licht en vastrechttarief beliep rond 17.462.000 kWh ('46 rond 13.104.000): het verbruik der vastrechtafne mers 14.223.000 (9.808.000). Aan de gemeente Middelburg werden 3.276.550 kWh (2.828.500), aan grootgebruikers rond 11.681.000 kWh (9.499.000) en aan détailver bruikers rond 21.388.000 kWh (16.319.000). Duitsers demonstreren tegen „opblazen". Kort voor de middag" Dinsdag door manschappen van de Britse marine een be gin gemaakt met de vernie tiging der kustverdedigings installaties van het torpedo proefstation te Eckernfórde. In de loop van de namid dag was nog geen der grote fabrieksgebouwen opgeblazen. Duizenden arbeiders mar cheerden naar het Raadhuis voor het houden van een de monstratie waartoe opgeroe pen was door vakverenigin gen en politieke partijen. In de optocht werden span doeken meegedragen, waarop men lezen kon „Zij, die lege gebouwen opblazen zijn gek". Voor het Raadhuis werd een minuut stilte in acht geno men. Oostenrijk wil een vredesverdrag. De Ver. Staten hebben Oos- tenryk er van in kennis ge steld, dat zij bereid zijn de viermogendhedenbesprekin- fen over een Oostenrijks vre esverdrag te hervatten. Dit is het eerste antwoord op een verzoek van'de Oos tenrijkse minister van buiten landse zaken, dr. Gruber," ge richt tot de vier grote mo gendheden. In dit verzoek wordt aangedrogen op hervat ting van de vredesbesprekin gen over Oostenrijk, opdat en spoedigste een vredesver- da aatagorle afnemers vol- LdfaS tot.ftand komt. D_r. GrU; Een Frans „reuzen- vliegtuig" voltooid. Het Franse viermotorige reuzenvliegtuig S. E. 2010, 't grootste lange-afstandsvlieg- tuig, is voltooid. Het toestel, dat geladen 70 ton weegt, zal 98 passagiers met een snelheid van onge veer 450 km. per uur op een hoogte van 4500 a 6000 me ter kunnen vervoeren. Het biedt plaats voor 84 slaapge legenheden. Bij een vlucht over de Noord-Atlantische Oceaan zou dit toestel met 52 passagiers en een lading van 1390 kilo de afstand Pa- rysNew York over de Azo- ren met een oponthoud van drie kwartier in 18 uur kun nen afleggen. Elk van de vier motoren heeft 3.500 P.K. Marshall geopereerd. Minister Marshall heeft Dinsdag in het Waeter-Reed- ziekenhuis te Washington 'n nier-operatie ondergaan, die volgens de doktoren uitste kend is geslaagd. Marshall is in het zieken huis sedert zijn terugkeer van de vergadering der V. N. op 22 November. In de afgelo- >en zomer werd door de dok- ,ers reeds tot operatie beslo ten, maar deze werd uitge steld in verband met de con ferentie van de V. N. Stikker, Sassen en Neher in vraaggesprek met journalisten. •Wellicht late\r terug naar Indonesië. Dinsdag om even voor negen uur landde op Schiphol de Con stellation „Franeker" uit Ba tavia, aan boord waarvan zich bevonden de ministers Sassen en Stikker, alsmede de heren Neher en dr. Blom, die uit In donesië terugkeerden. Ook mevrouw Stikker is met het vliegtuig meegekomen. Di rect na aankomst hebben de ministers Sassen en Stikker aan een groot aantal journa listen een beknopt vraagge sprek toegestaan. Minister Sassen opende zijn verklaringen met mede te de len dat de Nederlandse delega tie meent, dat de besprekingen op een punt gekomen waren, welk het wenselijk maakte, een rapporj aan de Nederlandse re. genng uit te brengen. „Wij ge- geloven, dat het bijzonder be langrijk is, dat tijdig in ieder geval vóór 1 Januari 1949 de wet „bewind Indonesië in overgangstijd" tot stand komt. Het voornaamste ge schilpunt betref de gezagsver houding tijdens de interjmrege- ring. Minister Stikker vulde deze laatsto mededeling aan met op te merken: „Dit is bepaaldelijk in afwyking met wat wij had den mogen verwachten. Wij hebben de indruk, dat nu aller lei tegenwerkende krachten in de Republiek het Hatta onmo gelijk maken de essentiële pun ten van zijn standpunt jnzake de gezagsverhouding te hand haven." Miriister Stikker ver volgde met te zeggen: „Wij zijn gedrieën naar Indonesië ge gaan en denken bepaaldelijk, over verscheidene feiten en ge gevens verschillend. Ik meen echter te mogen zeggen, dat wij het thans, wat betreft ons rapport aan de Nederlandse regering, volkomen met elkan der eens zyn." Minister Sassen voegde er aan toe: „Ik onderschrijf dit volkomen." Minister Sassen verklaarde voorts dat het Uabinet zal be slissen of deze delegatie zich op een later tydstip wederom naar Indonesië ml begeven. Sprekende over zijn verkla ring, afgelegd in Karachi, zei- de minister Sassen: „Men vroeg mij, of de onderhandelingen een „break down" hebben. Ik heb hierop ontkennend geant woord." Tenslotte verklaarde de mi nister nog: „Het zal nuttig zijn, als de wet „bewind Indo nesië in overgangstijd'' wordt ingevoerd, deze een overgangs. bepaling bevat, waardoor het mogelijk wordt de „inpassing" van de Republiek in het inte- rimbestel te vergemakkelijken en to bevorderen." Waar woont Sinterklaas? De Spaanse posterijen zitten een beetje in met de brieven, die Neder landse kinderen aan Sin terklaas sturen om hem cadeautjes te vragen. Ze sturen de epistels maar door naar de Nederlandse legatie, in de hoop dat het adres van de heilige daar bekend is. Stiefdochter was niet mis. Toen de 50-jaxige B. B. uit s-Gravenhage onder invloed van sterke drank thuis kwam en daar zyn vrouw en stief dochter aantrof, ging hy dezen met een lampetkan te lijf. De dochter greep hierop een kle wang van de muur en sloeg B. zodanig op het hoofd dat hy met een hersenschudding en snijwonden naar het zie kenhuis moest worden ver voerd. Ook de beide vrouwen werden met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht, doch konden na verbonden te zijn, naar huis terug keren. Salarisbesluiten Nijverheidsonderwijs. De staatsbladen I 517 en I 518 bevatten Kon. besluiten van 30 November houdende herziening der bezoldiging van het personeel aan de Rijks- en van Rijkswege gesubsidieer de scholen voor lager en mid- Eiciid vaancv;,iiiaiici aiccg vcui i --- - - - - wv,. w, 23.727 tot 29.075. Het totaal ver-1 in de positie van Oostenrijk, delbaar nijverheidsonderwijs. Dronken keilner maakte amak. In hoger beroep stond voor het Haagse Gerechtshof thans terecht de 31-jarige keilner K. B. uit Rotterdam, die op 13 December van het. vorige jaar in de Maasstad in een dronken bui eerst een vriend neerschoot, daarna een vrachtautochauf feur bedreigde, een oude vrouw de schedel insloeg en zich ten slotte, na een zwerftocht door de stad, bij de politie meldde. De Rotterdamse rechtbank had de man tot 8 jaar veroordeeld en de procureur-generaal eiste thans 6 jaar terbeschikking stelling. De verdediger, jhr. mr. W. L. Schorer, meende, dat hier geen sprake was van doodslag, maar van dood door schuld, aange zien B. in een pathologische roes verkeerde. Geen paard voor Franco I Van officiële zijde werd het A.N.P. medegedeeld, dat het bericht, als zou H. M. Konin gin Juliana aan generaal Fran co op zijn 56e verjaardag een volbloed paard ten geschenke heben gegeven, volkomen uit de lucht gegrepen is. De Nederlandse afgevaardig den in de economische commis sie voor Azië en het Verre Oosten (Ecafe) hebben de conferentie van de Ecafe ver laten, nadat de republiek In donesia met 8 tegen twee stemmen bij drie onthoudingen als mede-lid werd toegelaTen. De leider van de Nederland se delegatie, dr. H. C. J. H. Gelissen. had reeds verklaard, dat indien de republiek zou worden toegelaten, de Neder landse delegatie de huidige zit ting van de commissie zou ver. laten. „De toelating van de re publiek", zo zcide hij gisteren, „zou betekenen, dat de com missie erkent, dat de republiek verantwoordelijk is voor de in ternationale betrekkingen van Indonesië". Europa-congres thans naar Brussel. Van 25 tot 28 Februari zal te Brussel de eerste confe rentie worden gehouden van de internationale raad der „Europese beweging". De ere presidenten Winston Churchill en Paul Spaak hebben reeds een uitnodiging aanvaard. Naar verwacht wordt zullen de andere ere-voorzitters, Al- cide de Gasperi en Leon Blum, eveneens aanwezig zijn. De belangrijkste agenda punten zullen zijn: 1. De voorbereiding van 'n „politieke verklaring voor de Europese Unie." 2. Het opstellen van een „Europees handvest der rech ten." 3. De organisatie der pro paganda voor een „Verenigd Europa." VEEL WIND. Geldig tot Woensdagavond Meest krachtige, langs de kust tijdelijk harde wind tus sen Zuid en Zuid-West. Toe nemende bewolking cn op de meeste plaatsen enige regen. Weinig verandering in tem peratuur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1