SJAALS Fa. I. Daniëlse Zn. flinke verkoopster) Voor St. Nicolaas M. H. DEKKER Zelfs St. Hicolaas TAFELZEILTJES f 4.90 JAC0BSE Sies-Wittentrop Meisje met Mu'o-opleiding AANGEBODEN plm. 2500 f GROND £zeiBsf«B«t Bekwame Timmerlieden Wollen stoffen Fa. S. DE VOS Met blfldschap geven wy kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje BENNY. H. JONGEPIER. A. M. JONGEPIER— VAN SCHAIK. ADA. Curasao, 28 Nov. 1948. Juliana van Stolberglaan 5. Emmas tad. ADR IA A.N GEUZE en JANNETJE MARTEIJN hebben de eer, mede namens hun Ouders, kennis te ge ven van hun voorgenomen huwelyk (by volmacht), waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op Woensdag 8 December a.s., des n.m. 2 uur. Palcmb&ng. Veere, Veerseweg A 193b. November 1948. TANDARTS KNOOP, Vlissingcn, heeft Donderdag spreekuur van 910 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid ons innig geliefd Doch tertje IET JE, In de leeftyd van 2% jaar. J. VAN DER LINDEN. G. J. v. d. LINDEN— SWART. Middelburg. 29 Nov. '48 Lange Delft 42. Heden overleed plot seling ons geacht me delid CORNELLS DE KLERK. Namens de Middel burgse Kappersver eniging I. VERELST. voorz. J. C. POLDERMAN, secretaris. Middelburg, 28 November 1948. Algemeen Middelburgsch Ziekenfonds. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het fonds zal op Zaterdag 4 De cember a.s., des namiddags van ongeveer 5 uur tot 6 uur een receptie worden ge houden in de benedenzalen van het Hotel Du Commer ce, Stationsstraat 19 te Middelburg. Het Bestuur, Mr. A. J. VAN DER WEEL Voorz. L. ONDERDLJK, Secr.-Penn. IIIIWIinillMlIMlIli iniiiniiniiiiniiiwiiiniiniiniiiii 9CHEERDOZEN SCHEERSPIEGELS GEBET MAAN LIKEURSTELLEN, met 6 geslepen glaasjes, bloemmotief, met kruikje en blaadjoi compleet 12.50 SIGARETTENSTANDAARDS met chroom bovenstuk 5.10 Idem voor sigaren 8.90 ROOKTAFELS, compleet met 5-delig rookstel 54.00—67.50 Met verlichting 98.50—82.50 BORSTELGARNITUREN, old finish, met spiegel en 2 borstels 14.75—/ 11.95 Chr. O. V. Serooskerke (W.) Op 6 Dec. e.k. zal in de Geref kerk een FILM wor den vertoond van alle fees- teiykhcdcn in Amsterdam van 30 Aug. tot 6 Sept. LI. en een verzetsfilm. Tydsduur ±2% uur. Aanvang 's av. 7.30 uur. Toegangsbew. 1.verkrijgb. 2 Dcc. 's av. 7.308.30 uur by de heer DE KEIJZER, Dorp- str. en 's av. aan de kerk Biiiniiiniiniiiii SCHRIJFMAPPEN, prima leder, met wapen Stadhuis, handwerk, 19.50 BOEKENSTEUNEN in verschillende modellen BOTERWARMERS HAARDKETELTJES 7.50 11.25 TINNEN THEESERVIEZEN 4-delig, 35.80—39.50 BONBONSCHAALTJES, verzilverd, 3-delig, met hengsel, ƒ4.905.35 Idem, 4-delig, ƒ5.35—ƒ6.95 SUIKERAUTOMATEN, chroom uitvoering 9. Practisch hygiënisch voordelig. GERO-ZILVER TAARTVORKJES, 12 stuks in étui 28.50—23.70 GERO-ZILVER THEELEPELTJES 12 stuks in étui 18.90 Deze artikelen, zegt St. Nicolaas tegen Zwarte Piet, en nog veel meer, vindt U in ruime sortering voor Hem en Haar in Souvenirshuis aan Lange Delft 29, Middelburg MUZIEK TONEEL. Fanfarecorps „Luctor et Emergo", Zoutelande. Uitvoering op Vrijdag 3 De cember a.s. om 7.30 uur, in de Noodkerk. Entrée 1. Donateurs vrye toegang. Bemiddelingsbureau Kraamhulp. Donderdag 2 December a.s. GEEN SPREEKUUR. Zr. J. v d. VLUGT. Weer 100 nieuwe Skoda's onderweg, met enkele dagen leverbaar. Prijs buitengewoon aanlokkelijk. Vraagt inlichtingen by: Garage „CENTRUM" Coosje Buskenstraat 4951 Vllssingen, Telefoon 660. Lepels en vorken, soeplepels, groen telepels, aardap pellepels, enz., zo wel invecht zilver als in verzilverde uitvoering. De grootste en mooiste keuze. Pension aangeboden op vrye 1008, lANOf mKSMAAI30 60£S-T£l [f. 2k!b Gemeente Kondekerke. De Burgemeester van Kou dekerks brengt ter open bare kennis, dat de raad dier gemeente overeenkom stig artikel 36, 4c lid der Woningwet, opnieuw be paalde, dat de herziening van de plannen van uitbrei ding voor de gehele ge meente, wordt voorbereid. Koudekerke, 29 Nov. 1948 De Burgemeester voor noemd, J. L. DREGMANS. Gwdmoets (Msre Toot Taaipoppen p. siuk 12-18-35 c Taaikoeken per stuk 5 c t Lunchkoek 34 c Eierkoeken 7 c Theekransjes 100 gr. 20 c Vanille Waaiers m 16 c Gesuikerde Nice 18 c Gesuikerde Carréet 18 c ruim gesorteerd en zeer voordelig in prys, alle soorten POTPLANTEN, als cyclamen, primula's, begonia's, varens> gevulde mandjes en bakjes, enz. enz. Beleefd aanbevelend, Elke Donderdag op de Markt t.o. Sigarenmag. Diesch en 's Zaterdags t.o. Streekbureau of kwekerij Lange- vielesingel 38, Middelburg, Telefoon 2661. stand, M'burg, kamer. Brieven No. Bur. P.Z.C., M'burg. staat verbaasd over zo een SORTERING. Nog ontvangen Constructie dozen merk: „Constructor" Badhuisstr. 34. VLISSINGEN Gebloemde 108 cm. breed, 140 cm lang, slechts Korte Noordstraat 53, recht over de kazerne, MIDDELBURG. breed. De Steenbergse Vee- Vleeshandcl van A. VAN SAARLOOS te Steenber en. Markt A 234, vraagt een' halfwas of een aank. slagersbediende. Hotel DEKKER, Bellamy- park 17, Vlissingen, vraagt 2 NETTE MEISJES voor helo dagen. De prys ad 6.75 voor onze veel-kleurige wol len Carré's is op zichzelf al 'n surprise. Handschoenen Leder gevoerd en ongevoerd. Wollen handschoenen Wanten in fleurige tinten. Speciaalzaak Gortstraat 2426 UW MODEHUIS Middelburg, Tel, 2385. mi Philips eleclrische rij- H wiellantaarn: de licht- fff centrale voor elk rijwiel, vanaf f. 13,55 WÊKÊÊÊÊKÊÊÊÊ N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR versterker en platenwisselaar 'n geschenk voor het hele gezin f. 360,- S3ES2EÜ NEDERLAND - EINDHOVEN Ik zoek voor mijn mevr. wegens omstandigheden een zelfstandig dienstmeisje. Klein gezin, goed loon, was buitenshuis. Brieven „Het Streefkerkse Huis', Zoute lande. Wegens sterfgeval goed beklante kapperszaak ter overname aangeboden. Ruime broodwinning, spoed. Brieven no. 1013. Bur. P.Z. C., Middelburg. Werkster gevraagd voir de Donderdag. BLOK- POEL, slagery, Goes. Gevraagd met 1 Maart een bekwame arbeider met enige werkkrachten. Woning beschikbaar. M. A. GEELHOED—BOOGERT, 's Heer Arendskerke. OVER DASSEN GESPROKEN.. Zelfbinders in kunst-, na tuur- of foulard zijde, wol (o.a. Sir Edwin) of ka toen. Dassen welke U groot of klein kunt strikken. In de nieuwe Amerikaanse of klassieke dessins, enfin noemt U maar op. U vindt deze natuurlijk in pryzen vanaf 1.75 tot 11.40 by: Herenmodehuis De N.V. De Vitrite Fabriek te Middelburg vraagt voor onmiddellijke indiensttreding op haar afdeling Perso neelszaken (leeftyd 16—18 jaar). Kennis van machineschryven strekt tot aanbeveling. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan bovengenoem de afdeling. fcH.JOQ55Esi». eOl *«2 «oasjramo - ma 24óc Meer in tel, in goed flanel wollen Jaegerflanel, voor 2.94 4 pnt. per meter. 70 cm. Ijfeed. Jaegerflanel voor 2.83 -f 4 pnt., 95 op wagen te Goes geleverd. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij G. J. VAN ZEE, St. Adriaanstraat 5, Goes, Tel. 2219. Jonge mannen en jonge vrouwen van Goes! Komt genieten van het drama van JAN H. DE GROOT, dat door de Goesse C.J. M.V. in de „Prins van Oranje" wordt opgevoerd. lste opvoering 3 December om 7.45 uur. 2de opvoering 4 December om 6.45 uur. 3de opvoering 4 December om 9.15 uur. Prys 1.20 (belasting inbegrepen). Kaartverkoop: Mag. „De Magneet", H. JOOSSE, Lange Vorststraat 53; I. A. LUTEYN, Banket bakkerij, L. Kerkstraat 48, Chocolaterie, Klok- straat l'. Voor zover voorradig 's avonds aan de zaal GEZELSCHAPS- en KINDERSPELEN vindt U bij ons in grote sor tering en tegen lage prijzen. Fa Frans Timmerman Walstraat 44 Vlissingen. Wollen ondergoed voor dames en heren. Segeerstraat 46, Middelburg Telefoon 2824. Middelburg. Iedere das gratis in St. Ni- colaasverpakking en voor zien van een ruilbon welke 14 dagen geldig biyft. gevraagd. Uitsluitend van Walcheren. Pijpstraat 45, Tel. 3304, Middelburg. Gevraagd by Garagebe- dryf in Zeeland een verkoper voor diverse merken, met| goede perspectieven. Brie ven met levensloop, referen ties en verlangd'salaris, on der lett. Z 83, Bur. P.Z.C. Vlissingen. Plaatsbespreking op de dag van opvoe ring om 1 uur aan de zaal. KOSTELOOS. Blykens een exploit van mij, deurnaarder, van de 30 November 1900 acht en veertig, is ten verzoeke van TEUNTJE OPENNEER, wonende te Goes, aan de Prinses Julianastr. no. 18, kosteloos procederende krachtens beschikking van de Arrondissements-recht- bank te Middelburg, Enkel voudige Kamer, dd. 19 Oc tober 1948, ten deze woon plaats gekozen hebbende te Middelburg, aan de Noord- weg no. 46, zijnde het al daar gekozen domicilie van de procureur Mr. J. Sepers, wonende en kantoor hou dende te Goes, aan de Grote Kade no. 42, gedag vaard JAN NIEÜWDORP, zonder bekende woonplaats en zonder bekend werkelijk verblijf binnen het Konink rijk, om op Woensdag, de negende Februari 1900 ne gen en veertig, des voor middags te half elf ure, by procureur te verschijnen ter gewone civiele terechtzit. ting der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan het Hofplein no. 8, aldaar, ten einde op de in het exploit vermelde gronden te horen eisen en concluderen, dat de echtscheiding worde uit gesproken in het huwelijk van partyen, de één en twin tigste Juni 1900 acht en twintig te Goes voltrokken, half Januari eei met alle wettelyke gevolgen jdaarvan. Middelburg, 30 Nov. 1948. De deurwaarder. Aanmelding schrifteiyk directrice, Noordstr. 40] P. F. VAN MAAREN. hebben wij op het moment niet, maar wel Wollen jongenstruien, leeftyd 1012 jaar. Plusfours, leeftyd 8, 10, 12 en 14 jaar. Ook nog enige zonder punten. Interlock Jongensborstrokken, 42 cM. lang. Overhemdstof 1.57 pr meter Velveteen 4.24 per meter Luxe doos met bretels, sokophouders en mouw ophouders voor slechts 5.75 Jongensbroeken alle maten. VOOR KWALITEIT DUS NAAR POTTENMARKT G MIDDELBURG. MAXTELMACAZUN „DE DUIF" NOORDSTRAAT - MIDDELBURG v raagt tegen 1 of

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 6