Chinese immigratie een gevaar voor Indonesië? NIEUWS UIT ZEELAND r mwJ.wÊ Motie-Nederhorst aanvaard Stichting voor de Landbouw in Zeeland J 3 Nutsspaarbank Middelburg heeft een nieuw gebouw Uit het voorlopig verslag van de Tweede Kamer. Ontleend is aan het voorlo pig verslag der Tweede Kamer betreffende de begroting van overzeese gebiedsdelen. Engeland zwicht voor Amerikaanse druk. Steun aan plan-Bernadotle ingetrokken. Engeland heeft zijn uitdruk kelijke steun aan het plan-Ber- nadottc inzake Palestina weer ingetrokken en zijn standpunt In overeenstemming gebracht met het Amerikaanse. Dit werd Dinsdag duidelijk uit een rede van de Britse af gevaardigde Beeley in de poli tieke commissie der V. N. Hij liet echter uitkomen, dat deze stap geen aanvaarding van het oorspronkelijke verdelings plan inhield. Engeland had zijn oorspron kelijke resolutie alleen gewij zigd om deze meer aanvaard baar te maken voor de commis sie. Zoals bekend is het Ameri kaanse standpunt een midden weg tussen het verdelingsplan en het plan Bernadotte. Dit is de derde keer, dat een Britse resolutie wordt gewij zigd onder druk van de Ver. Staten. Het lot van de Krupp-fabrieken. De bezettingsautoriteiten hebben hun goedkeuring ge hecht aan het volgende plan ten aanzien van de ijzer-giete rijen van het Krupp-concern te Essen: 127 gebouwen, die met voor de vervaardiging van oor logstuig kunnen worden ge bruikt, zullen gespaard wor den ten behoeve van de Duit se vredeseconomie. 73 gebou wen, die voor 60',? of meer z\jn beschadigd, zullen onmid. dellijk worden gesloopt. Het hierdoor vrijkomende staal- schroot zal worden geëxpor teerd. Tenslotte zullen 22 ge bouwen, die geschikt zijn voor de vervaardiging van oorlogs tuig worden vernietigd, tenzij de bevoegde Duitse autoritei ten plannen kunnen voorleggen die voorzien in het dienstbaar maken van deze gebouwen aan de vredeseconomie. Het plan ia thans aan de re gering van Nord-Rhein-West- phalen medegedeeld. Nieuw plan van dr. Bramuglia. Ondanks de nieuwe ontwik keling in Berlijn, heeft dr. Bra muglia, de Argentijnse voorzit ter van de Veiligheidsraad, een nieuw voorstel uitgewerkt. Zijn nieuwe plan voorziet in een co mité van „neutralen", dat een regeling moet zoeken voor het muntprobleem in Berlijn. In Westerse kringen is men algemeen van mening, dat het nieuwe plan Bramuglia door de Westerse mogendheden zal wor den aangenomen. Dc bewering, dat ook Wisjinsky zijn instem ming had betuigd, werd niet bevestigd. Verschillende leden zouden gaarne vernemen of de minis ters iets bekend is van een zeer omvangrijke Chinezen-im migratie in Indonesië, die volko men clandestien zou geschieden Tussen de clandestiene Chinese immigranten zouden bovendien vele communisten zitten, die met geheime opdrachten uitge zonden worden om de verwar ring in Indonesië nog te ver groten. ONTACTISCH OPTREDEN? Vele leden maakten zich on gerust over de geest, die in Ba tavia in leidende Nederlandse kringen blijkt te heersen. Tel kens weer komen er ontstellen de berichten uit Indonesië over tactloos optreden van bepaalde Nederlandse instanties tegen de bevolking. Het vorenstaande werd door vele andere leden een eenzijdi ge voorstelling van zaken ge acht, welke objectiviteit mist. De actie, die een Nederlands Vrouwencomité de laatste tijd in binnen- en buitenland voert, had vele leden onaangenaam getroffen. Dit comité opereert met allerlei oncontroleerbare gegevens. J Een avondje zingen.... De Amerikaanse film speler en crooner Bing Crosby heeft een engage ment te Londen aange nomen. Als honorarium is hem aangeboden 5000 dollar (ongeveer 12.500 guldeni voor elk der acht voorstellingen. Dit is het grootste honorarium, dat ooit een kunstenaar te Londen heeft ontvangen. Voor de serie voorstel lingen. die waarschijnlijk niet voor Kerstmis ge houden zullen worden, zal de grote Empresszaal ge huurd worden, die onge veer 9000 personen kan bevatten. V Atlantisch Pact een enorme stap voorwaarts De „New York" Times" noemt de komende officiële besprekingen te Washington over het Noord-Atlantisch pact „misschien de belangrijk ste diplomatieke stap" der V. S. na de bekendmaking van de Monroe-leer in 1823. „Wij hebben als volk ontdekt, dat wij niet veilig zon, indien ergens ter wereld een grote aanval kan geschieden. Onze grenzen vallen samen met die van an dere democratisché landen Het Noord-Atlantisch past zal, eenmaal voltooid en aangeno men, evenzeer een onderdeel van onze defensie .vormen als dit het geval was met afgele gen forten in de wildernis tij dens de oorlogen met de Indi anen." Vertegenwoordiging van de Kroon in Indonesië. Wetsontwerp ingediend. Bij de Tweede Kamer is thans ingediend een wetsontwerp be treffende de vertegenwoordi ging van de Kroon in Indone sië. In de memorie van toelich ting wordt nogmaals uiteenge zet, dat het na het ontslag van dr. van Mook als luitenant- Gouverneur-Generaal wenselijk was door invoering van het ambt van HogeVertegenwoor diger van de Kroon duidelijk te maken dat een nieuwe phase begon. Dit werd toen bij K. B. geregeld en overeenkomstig de voorschriften van dc Noodwet Indonesië dient thans (nl. bin nen een maand) een wetsont werp ter bekrachtiging te wor den ingediend. De mogelijkheid is openge houden. dat de Kroon op grond van de Noodwet Indonesië voor lopige maatregelen treft, welke afwijken van deze bevestigings- wet. Bovendien kan de Koning de onderwerpelijke wet geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen, wanneer de uiteindelijke regeling van het bewind in overgangstijd (bij alg. maatre gel van bestuur) dit wenselijk zou maken. Ook een dergelijke buiten-werking-stelling moet natuurlijk binnen een maand ter bevestiging aan de Kamer worden voorgedragen. Het onderwerpelijke wetsont werp vereist een goedkeuring door een twee-derde-meerder- heid. Over enige dagen vangen de C.A.O.- besprekirfgen aan. Zeeland in de mist. Ook Dinsdag was Zeeland in de mist gehuld. De verkeers- gevolgen waren echter niet zo groot als Maandag. De bussen van de R. T. M. op Schouwen- Duiveland reden al spoedig de normale dienstregeling, ook de bootdiensten voeren vrij gere geld. De dienst Katse veer-Zie- rikzee is Dinsdagmorgen een maal uitgevallen. Nabij Brouwershaven bots ten een stoomtram en een Dieseltram op elkaar. De ma teriële schade was hier be langrijk. terwijl enkele tram passagiers licht gewond wer den. Tussen Anna Jacobapolder en Steenbergen, nabij Nieuw Vossemeer, kwam een Dieset- tram in botsing met een vrachtauto die van de weg af raakte. De chauffeur werd ge wond Ook nabij Numansdorp kwam een botsing tussen een tram en een auto voor. De dienst Zype-Anna-Jaco- bapolder geschiedt normaal. De dienst Zijpe-Numansdorp kon niet worden gevaren. De ochtenddienst naar Flakkee van Gebrs Maas en West broek werd wel uitgevoerd, doch de avonddienst niet. Nabij Oosterland botste een auto van de firma IJzelenberg te Bruinisse op een personen auto. St. Nicolaasveiling te Krabbendijke. Te Krabbendijke zal van daag door de Veilingsvereni- fing „Krabbendijke e.o." een t. Nicolaasveiling worden gehouden. Verwacht wordt dat plm. 20.000 kg. fruit zal worden aangevoéhl. Deze vei ling zal de laatste fruitvei ling zrjn in het oude veilings gebouw. (Ingezonden mededeling» theelepels' per dag doen u onderen (Ingezonden mededeling) Jongens van Stavast, neen: Meisjes van Stavast' Estrid Ott, van geheel Scandi navië de meest geliefde schrijf ster van meisjesboeken, verrast de wereld met een geheel nieuw en helder geluid: „Fanny, de dochter van de Pelsjager". Het levensverhaal van een flink, pittig meisje, dat wist wat zij wilde en haar doel bereikte. Deze hartewens van alle meis jes, die ook houden van de boeken van Co Kars die deze uitgave een bijzondere Ne derlandse verzorging gaf kan direct vervuld worden door uw boekverkoper. (Ingezonden mededeling» Sproei- en stuifdag te Goes. Aan het kort verslag van de November-vergadering, welke gehouden werd door het be stuur van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland is het volgende ontleend: Op verzoek van de Stichting zal aan de Walcherse melk veehouders een toeslag worden uitgekeerd op basis van de Septembertelling 1947 voor melk- en kalfkoeien. Deze tel ling is nameljjk gunstiger dan de Mei-telling. Het bestuur was van oordeel dat de situatie op de aardap- pelmarkt en de middelen om verbetering te brengen in de prijzen voor de teler, nog wei nig bevredigend zijn. Het is dan ook te verwwach- ten. dat de uitpoot van aard appelen in 1949 met name in de kleistreken zal verminderen Op 18 Februari a.s. zal In Goes een grote sproei- stuifdag worden gehouden, In Mei zal in de Wilhel minapolder een grote de monstratie met sproei- en stuifapparaten en machi nes worden gehouden, üe technische commissie van de Stichting hoopt te ko men tot een sproei- en stuifschema zoals dit voor de fruitteelt reeds be staat. Het bestuur sprak zich uit voor uitbreiding van uitvoer- controle op alle agragische producten in die zin. dat alleen producten uitgevoerd mogen worden, die aan bepaalde mi nimumeisen voldoen en dat bij vee-uitvoer het vrij-zyn van t.b.c. en abortus vaststaat. Langdurig werd gesproken over de indeling van het bouw plan voor de boer. Het gevaar van een te grote suikerbicten- Ingezonden mededeling) Zoek de Courant van 27 November nog eens op om te zien, wat U ai bij A. C. VAN DER REST, Lange Kerkstraat 42, Goes, kunt krijgen Kerstvrede in Jeruzalem Joden en Arabieren hebben een overeenkomst getekend, waarbij het vuren in het ge bied van Jeruzalem gestaakt wordt. De overeenkomst werd door de militaire bevelhebbers van beide partijen getekend in 't bijzijn van de vertegenwoor digers der wapen-stilstands commissie der V.N. De patriarchen van de Latijnse. Griekse en Roemeen se ritus der Rooms-Katholie- ke kerk te Jeruzalem hebben generaal Riley, stafchef van de commissie der V.N. in Pa lestina, officieel gevraagd Arabieren en Joden te ver zoeken met Kerstmis op de weg van Bethlehem naar Je- ruzidem een absolute wapen stilstand in acht te nemen, opdat de processies op die weg dan ongestoord voortgang kunnen vinden. aanplant achtte men voor het komend jaar aanwezig. BOERENWERKEN Met de betreffende ministe ries is overeenstemming be reikt wat betreft de subsidië ring van cultuurtechnische wer ken, de zogenaamde boeren werken. De totale kosten mo gen ten hoogste 5000.be dragen en de bedragen moeten in twee jaar zijn verwerkt. De besprekingen over de col lectieve arbeidsovereenkomst 19491950 zullen over enkele dagen aanvangen. De doodstraf voor de Kotalla-groep. Mr. BESIER OVER DE GRONDEN Voordat de verdachten Dinsdag middag voor het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam in de zaak tegen de Amersfoortse kampbewa kers het „laatste woord" kregen, .vroeg de president, prof, mr. J. A Hamel, aan de advocaat-fiscaal.' mr. B. J. Besier, op welke gron den hij zijn doodstraf-eisen heeft gefundeerd. Mr. Besier zeidc. dat hij de ver- d-.chten in twee groepen had ge splitst. nl.: Ie. de verdachten, die deelgenomen hebben aan het fu silleren van gevangenen (Berg. Kotalla, Oberle. Brahm en May): 2e. Alscher en Wolff. „Dat ik tegen de verdachten uit de eerste groep de doodstraf heb geëist, is duidelijk. Dit is mogelijk volgens het besluit bijzondere strafrecht", aldus mr. Besier. Over Alscher en Wolff zei mr. Besier: „Zij hebben ernstige mishande lingen meermalen gepleegd, zwa re mishandelingen, de dood tenge volge hebbende, Op dit laatste feit staat volgens het wetboek voor strafrecht een maximumstraf van 10 jaar, die met 1/3 verhoogd kan worden nis dc handeling meerdere malen gepleegd is en nogmaals 1/3 als het ambtenaren in functie be treft. In totaal zouden deze ver dachten dus volgens het wetboek van strafrecht een straf moeten hebben van ruim 15 jaar. Artikelen an het besluit bijzondere straf recht nu zeggen, dat de doodstraf kan worden gegeven in gevallen, waarin bij behandeling volgens hel wetboek voor strafrecht een straf van minstens 15 jaar kan worden gegeven." EERSTE KAMER. De Eerste Kamer keurde z. h.s. van de Rijksbegroting 1949 de hoofdstukken „Huis der Koningin" en „Hoge Col leges van Staat" en „Kabinet der Koningin" goed, met aan tekening, dat de Communis ten geacht moesten worden tegen te hebben gestemd. Ook de hoofdstukken ..Nati onale Schuld", „buitengewo ne aflossing nationale schuld" er „onvoorziene uitgaven" werden z.h.s. goedgekeurd. Hierna werden na enkele kleine" wetsontwerpen zon der discussie afgedaan, o.m. dat betreffende de uitoefe ning van de geneeskunde in grens-gemeenten. De Kamer zal niet vóór 14 December bijeenkomen. VOETBAL Op 2e Kerstdag geen competitiewedstrijden. Het bestuur van de K.N.V.B. heeft besloten om op 26 Decem ber, 2e Kerstdag, geen compe titiewedstrijden vast te stellen, tenzij de clubs achterstallige wedstrijden willen spelen. DAMMEN Roozenburg was vrij. De uitslagen van de partijen van de 18e ronde luiden: Laros (N.)Post (Fr.) 2—0; Verpoest (B.)—Perot (Fr.) 02; Chiland (Fr.)—Keller (N.) 0— 2; Rostan (Zw.)v. d. Staay (N.) 0—2; Demesmaecker (B.)— Ghestem (Fr.) 0—2. Het klassement is thans: I. Roozenburg 29 p.; 2. Keller 25 p.; 3. Ghestem 22 p.; 4. Ver- Poest 21 p.; 5. Post 18 p.; 6 en 7 v. d. Staay en Laros 16 p.; 8. Perot 15 p.; 9. Chiland 13 p.; 10. Demesmaecker 3 p.; 11. Rostan 2 p. De maximumprijzen voor verse zeevis. De Ymuidense reders willen trachten de aanvoer van verse zeevis te Ymuiden te vergro ten in de verwachting, dat btf grotere aanvoer de minister bereid zal blijken de maximum prijzen af te schaffen. Tegelijkertijd heeft de alge mene redersvergadering te Ymuiden aan de redersvereni ging voor de haringvisserij verzocht de visserij op de Bres- kens-haring (die voor de Zeeuwse en Belgische kust wordt uitgeoefend) zoveel mo gelijk te beperken. De schepen, die niet aan deze haringvisse rij deelnemen, kunnen dan op de vangst van verse zeevis uit gaan. Naar wij uit Zeeuwse visse rijkringen vernemen. lopen hier de opinie's over 't nut van de afschaffing der maximum prijzen nogal uiteen. Weg in Souburg wordt verbeterd. De in de jaren 1940 en 1941 door de fa F. Duynhouwer Sr., te Goes, aangenomen verbete ring van de weg Middelburg- Oost Souburg-Vlissingen, kon. omdat door de bezettende macht geen klinkerkeien meer ter be schikking werden gesteld, des tijds niet meer geheel worden uitgevoerd. Aangezien de bestrating van het 181 m. lange niet uitgevoer de gedeelte in de kom van Oost-Souburg in zeer slechte toestand verkeert, gaven Ge deputeerde Staten, op verzoek van het gemeentebestuur, op dracht tot verbetering van het niet-voltooide gedeelte. Al is de leugen nog zo snel Nogmaals diende voor de Tuchtrechter v. d. Prijzen te Middelburg de zaak tegen J C. K. en C. P. te Ovezande, be. treffende een te dure verkoop van een gebruikt motorrijwiel. Tot tweemaal toe hadden ver dachten gepoogd de Tucht rechter wat op de mouw te spelden door leugenachtige antwoorden en beweringen, tot dat zij begonnen in te zien dat de verstandigste weg was recht door zee te gaan en een volledige bekentenis af te leg gen. Zo bekende J. C. K., die opgetreden was als deskundige, de beide vorige keren gelogen te hebben, omdat hij niet wilde dat P. een hoge boete zou krij gen. Het bedrag, ontvangen voor de verkoop 'van het mo torrijwiel, had K. in zijn ge heel overgedragen aan P. Voor zijn bemiddeling had hij 25. ontvangen. Het slot was, dat verdachte K. door deze eerlijke bekentenis geen boete kreeg. De hoofdschuldige, verdachte P.. die nu ook eerlijk bekende kreeg een boete van f 350,—. Tweede Kamer Over sociaal-economische ordening en Europese samenwerking. Begroting van financiën goedgekeurd. Aardappelen te duur verkocht. ZWARE BOETEN OPGELEGD. Een boete van 1000 werd door de Tuchtrechter voor de Prijzen te Middelburg opge legd aan J. M. B, te Kortgene, dio een partij aardappelen, groot 49.079 kg. had verkocht tegen een prijs van 12 per 100 kg., terwyl ten hoogste slechts 8.80 had mogen wor den gerekend. B. gaf het feit toe, maar zei tot zijn veront schuldiging, dat de koper het betreffende bedrag had gebo den. M. de B. uit Kortgene, had 27.248 kg, aardappelen even eens verkocht tegen een prijs van 12 cent per kg. Hij kreeg een boete van 450. DIALECT ONDERZOEK IN ZEELAND In de ons blad van 30 No vember gepubliceerde artikel van mej. dr. H. C. M. Ghijsen onder het hoofd „Lezers schrij ven", is een zetfout geslopen. Mej. Ghijsen woont niet in de Weststraat te Souburg, doch Mr. Tieleman op voordracht voor kantonrechter. De arrondissementsrechtbank te Assen heeft ter vervulling van de vacature van kanton rechter te Meppel, tevens be last met de werkzaamheden van de kantonrechter te Steer., wjjk, de navolgende alphabeti- sche lijst van aanbeveling op gemaakt: mr. O. van Anker., griffier van het kantongerecht te Zwolle; mr. A. Bakker, sub stituut-griffier bij de arrondis sementsrechtbank te Assen mr. A. Tieleman, griffier van het kantongerecht te Middel burg. TOESTAND SLACHTOFFER VERKEERSONGEVAL In de toestand van de heer M. S. te Vlissingen, die enige weken geleden zwaar gewond werd bij een auto-ongeval te Lewedorp met een auto van de Kon. Mij. „De Schelde", is thans een verbetering ingetre den, zodat het levensgevaar is geweken. De heer S. zal even wel een oog moeten missen. MOND- EN KLAUWZEER. Onder de veestapel van de heer A. M. de Vlieger te Dreischor is de besmettelijke veeziekte mond- en klauw- in de Weststraat te Domburg, zeer geconstateerd. Druk bezochte receptie Het bestuur en de directie van de Nutsspaarbank te Mid delburg hielden Dinsdagmiddag, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw dei- Spaarbank in de Lange Noord- straat, een receptie. Onder de aanwezigen merkten we o.a. op vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, van de Spaarbankbond, van zuster organisaties van andere plaat sen, alsmede de te Middelburg gevestigde notarissen. De kantoren maken een keu- Walcheren Vlissingen HET RIJDENDE POSTKANTOOR. Dinsdagmiddag bracht het rijdend postkantoor een bezoek aan Vlissingen, na 's morgens Middelburg te hebben bezocht. Het was slechts een bezoek van zeer korte duur, daar de auto reeds om 4 uur in verband met de mist vertrok. Vele Vlissin- gers hebben de auto bezocht en postzegels en kaarten gekocht. Zoals men weet komt de op brengst ten bate van het mis deelde kind. De verkoop van kinder postzegels en kaarten is opengesteld tot 31 Dec, de kin derzegels zullen tot 31 Dec 1950 geldig zijn..Tot nog toe was de actie volkomen geslaagd te noemen, aldus dc heer P. J. Holtkamp, leider van het rij dend postkantoor. Ongetwijfeld zal er volgend jaar weer een dergelijke actie op touw gezet worden. De heer A. W. J. Stofkoper, directeur van het P.T.T.-kantoor te Hilversum, vroeger woonachtig te Vlissingen, is met ingang van 1 December benoemd tot directeur •an de postdienst te Amsterdam als opvolger van de heer Pab- bruwe, die de dienst met pensioen verliet. De Tweede Kamer heeft Dins dagmiddag de motie-Nederhorst welke is ingediend in de verga dering van 1 Juli jl. en is ter sprake gekomen bij de behande ling van de begroting 1949 van economische zaken, aangenomen met 37 tegen 23 stemmen, die van de A.R., V.V.D.. C.P.N.. C. H. (behalve de heer Kikkert) en St. Ger. Deze motie, ondertekend door leden van de P.v.d.A. en der K.V.P., luidt als volgt: „De Ka mer, van mening, dat voor het herstel van de Nederlandse volkshuishouding en voor de bevordering van een zo groot mogelijke rechtvaardig verdeel de welvaart en een stabiele werkgelegenheid een. belangrij ke mate van sociaal-economi sche ordening in het raam van de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie vereist zal blijven, juicht in beginsel de totstand koming van de Europese econo mische samenwerking toe en verwacht, dat deze samenwer king aan bovenvermelde poli tiek geen afbreuk zal doen". FINANCIËN. De Kamer heeft daarna een aanvang gemaakt met de be handeling van de begroting van financiën. Verschillende sprekers sneden daarbij de kwestie van de 500- en 1000 guldcnbiljetten aan en iv een den, dat tal van mensen gedupeerd werden. De heer Hofstra (Arb.) zeide bijv., dat destijds ook een aantal fatsoenlijke eigenaars „ont eigend" werden omdat zij op de handtekeninL van de Ned. Bank hebben vertrouwd. Ook de scherpe invorderings maatregelen kregen critiek en de heer van den Heuvel (A.-R.) betoogde zelfs, dat wat de be lastinginspecteurs zich thans ver oorloven erger is dan de tiende penning van Alva. Deze spreker wilde het beheer der domeinen overbrengen naar het departe ment van landbouw. De heir Hofstra (Arb.) wilde blijkbaar vla een achterdeurtje de socialisatie nog binnenhalen lanceerde daartoe de gedachte de fisca.'e winsten de helft direct voor de Staat te heffe, en de an dere helft in deboeken van de Staat in te schrijven. Over deze gelden zouden de ondernemers dan kunnen beschikken wanneer zij zouden gaan investe. De Staat zou daarmede gelden gaan beleggen in ondernemingen i zeggenschap krijgen bij aanschaf fing van machines e.d. Ook pleitte de heer Hofstra nog eens voor een goede sp cam pagne. De heren Ritmeester (V.V.D.), v. d. Heuvel (A.-R.) en Engelbertink (K.V.P.) vroegen de hoge pacht prijzen voor de Wieringermeer en de N.O.-Polder nog eens onder het oog te zien. terwijl de heren Cornelissen (V.V.D.) en v. Weij- den (K.V.P.) o.m. van mening bleken, dat de ondernemingsbelas ting zo spoedig mog-'"k dient te verdwijnen. De heer van de Wetering'(C. H.) pleitte voor schadevergoeding aan hen. die werden gedupeerd door de Japanse bezetting. De minister van financiën., prof. Lieftinck, deelde in zijn antwoord o.m. mede. dat de instelling van een scheidsgerecht voor de Ver- mogensaanwasbelasting zeer aan staande is. Het aantal gevallen van onoirbare aanwas, warbij 90 heffing is toegepast, is betrek kelijk gering nl. 12000. Spr. meende, dat er ook gron den zijn aan te voeren, waarop de ondernemingsbelasting verdedigd kan worden. Voor een onderzoek naar de mogelijkheid van be- lastingverlagi komen eerst in aanmerking de belastingen, welke op loon en inkomen drukken, en de belasting op de winst der be drijven. De suggesties van de heer'Hof stra inzake de fiscale winsten vereisen nadere overweging. Bij de inlevering der bankbiljet ten is als enige eis gesteld, dat de aanbieding aannemelijk maakt, dat hij sedert 1943 in het onge stoord bezit ervan is geweest Voorts wees de minister op de hoge kosten, welke ten koste zijn gelegd aan N.O.-Polder en Wierin germeer. Dit kan een argument zijn om de prijzen niet lager te stellen dan landbouwkundig ver antwoord is. Na re- en dupliek werd de be groting z.h,st. goedgekeurd, even als die van het Staatsmuntbedrijf. Middelburg BENOEMING BUITENGEWOON ONDERWIJS. Tot onderwijzer aan de school voor buitengewoon Ghr. onderwijs, aan de Singelstraat te Middelburg is benoemd de heer P. H. Fijn te Delfzijl. VAARDIGHEIDSPROEVEN. Door de volgende leden van de gymnastiekvereniging „Medio- burgum" te Middelburg werden in. de R.H.B.S. met succes vaar- digheidsproeven afgelegd. Dames le graad 5e x J. C. Ver meulen. Dames 2e graad 3e x P. Meeuwse; 3e x M. Beun: 3e x T. Gabrlëlse; 3e x J. d- Rijk; 3e x K. Lubsen. Dames 3e graad 8e x M. G. RosenboomKamphuis; le x N. Vogel; 2e x W. Hubers. Heren 2e graad 3e xP. Cappon; Heren 3e graad le x L. Dingeman- se: le x A. J. Mesu; le x J. Minet; Meisjes le x Annie Geldof; le x Lony Zwigtman; le x Wally Vriens: le x Ria Jellema; le x Ria Sorel; le x Corrie v. Steenhuizen: le x Jenny Sorel: le x Janny de Bruijn; 3e x Rie Blok; 3e x Corry Kouwen; 2e x Annie Heren; 2e x Erna de Klerk; 2e x Elly Lubsen: Jongens 2e x Jopie Dagevos; 2e x Jan Rosenboom: le x Kees de Jager: le x Jopie Dieleman. Tevens werd door de meisjes ge werkt om een verenigings-wissel- beker. Deze kwam in het bezit van Erna de Klerk, die het hoogst aantal punten behaalde, n.l. 76. Het tekort van bet Gasbedrijf te Goes. In antwoord op schriftelijke vragen van het lid van de ge meenteraad van Goes, de heer R. Zuidema, inzake hèt tekort van het Gasbedrijf over 1948, delen B. en W. mee, dat het Centraal Bureau voor verifica tie van de Ned. Gemeenten, thans een onderzoek instelt naar de bedrijfsresultaten over het reeds verstreken deel van 1948. De betrokken ambtena ren van het gasbedrijf ziin ernstig onderhouden over de gemaakte vergissingen. Ondanks alle gedane moeite, heeft het Directoraat-generaal voor de Prijzen tot op heden nog geen verhoging van de gasprijs toegestaan. rige indruk en zijn voor hun doel 'zeker zeer geschikt. Behal ve het algemene kantoor en de vestiubule is er ook een be stuurskamer aanwezig. REDE Mr. TH. PORTHEINE. De voorzitter van het Spaar- bankbestuur, mr. Th. Porthcine, heette de aanwezigen welkom en gaf een kort overzicht van de jaren der oprichting af. De ze kwam tot stand dank zij het krachtig initiatief van Koning Willem I, wat o.a. te Middel burg in 1819 tot de oprichting besluiten. De secretaris van de Spaar bankbond. dr. J. B. A. Buning, uit Amersfoort, wees op het mooie werk der Spaarbanken en sprak zrjn waardering uit voor het „Luctor et Emergo", wat? de Zeeuwen tijdens de oor log en na de bevrijding zo trouw bleken te volgen. De bur gemeester van Middelburg, Jhr. mr. W. C. Sandberg tot Es- senburg, die namens het ge meentebestuur sprak, wees er op dat dit zeer veel belang stelt in goede huisvesting/zulks ook in dit geval. De heer C. Ouwehand sprak als voorzitter van 't Spaarbank- bestuur te Vlissingen zijn gro te. waardering uit voor het tot stand gebrachte en wees op de goede relaties tussen beide Banken. De directeur van de spaar bank te Zutphen, mr. A. C. Mijs, onder wiens leiding de heer L. A. Schenk, de direc teur te Middelburg wegwijs werd in het Bankwezen, bood als blijk van waardering een mooie oude plaat aan van een helaas vernietigd deel van Zutfen, waarop het pand staat waar tot 1836 de Bank geves tigd was. Terwijl alles nog nader in ogenschouw werd ge nomen, werden verversingen aangeboden. FILMS VAN DE WEEK „Op naar 't Westen" („Go West") met de Max-brothers, John Carroll en Diana Lewis; re gie: Edw. Buzzell (Luxor, Vlis singen). In het theater, waar de Wild- Westfilm dikwijls hoogtij viert, wordt deze week een verbluffend- grappige parodie op dit genre ge geven door het meesterlijke ko- miektrio Marx-Brothers. Goed. het mag dan wels eens een enkele keer wat flauw zijn, de spotter-: nijen met schietpariijen. achtervol gingen, zoete liefdesromances, gouddelvers- cn Indianenroman- tiek zijn meestal een schot in de roos. De zotte snuiten van Grou- cho. Chico en Harpo zijn overigens al voldoende om de zaal aan het lachen te krijgen. „Rebellen van de prairie" („Re negades') met Evelyn Keyes en Williard Parker; (Alhambraj Vlis singen). Ook hier Wild-West en dat in luxe uitvoering, compleet in tech nicolor. Het gebruikelijke ver haaltje is eeiv boeiend en nu en dan zeer zeker ook spannend kijkspel geworden, waarbij de knappe fotografie in de wijde vlakten een attractie apart vor men. „Hoogste roem" („Real Glory") met Cary Cooper, David Niven en Andrea Leeds; regie: Henry Ha thaway (Electro, Middelburg). Een sensationele episode uit de vrijheidsstrijd van dc Fhilippijnen, waarop wij reeds eerder de aan dacht vestigden. Gemaakt met zin voor realisme en voor décorum cn voortreffelijk van spel. j^-genda MIDDELBURG. Waar zijn onze doden, 8 uur: Electro: Hoogste roem. 7 cn 9.15 uur: Van Benthem en Jutting: expositie schilderijen Pcnnigs (ook volgende dagen). Donderdag. Feestavond buurtver eniging 't Zand. Schuttershof, 8 uur; Bogardzaal: herdenking 40-jarig bestaan Evangelisatie Bogardzaal, 8 uur: Electro: Hoogste roem, 7 en 9.15 VLISSINGEN. Woensdag. Alhambra. Rebellen van de Prairie. 7 cn 9. Luxor: Op naar het Westen. 8. Donderdag, bioscopen, zie Woens dag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 2