PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Paleisrevolutie in Sowjet-sector Parlement en Zeeuwse Landbouw Britse versobering stuurt plan Marshall in de war Vandaag K.NXR wil niet met onze ministers spreken 0E BILT VOORSPELT 191e Jaargang - No. 282 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. PLverv.: W Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 1 Dec. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 10 ct. per mm. Minimum p. advertentie £24>o. Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—, Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg^ Bureaux te Vllsslngen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 35. tel.2475 (b.g.g. 2228).- Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 2 de van het opperbestuur, in tegenwoordigheid van verte- Naar roemloos einde? Met meer dan gewone be langstelling volgt het Neder landse publiek het bezoek der drie ministers en der Kamer leden-waarnemers aan Indo nesië. Een zo sterke rege ringsdelegatie is nog niet naar Indonesië geweest en iedereen heeft het gevoel, dat hier nu werkelyk de al lerlaatste poging wordt aan gewend om tot een accoord met de republiek te geraken. Wat dient er nu echter te geschieden als ook deze- po ging faalt? Het overleg met Djocja tóch verder voortzet ten? Elsevler's Weekblad doet 'n andere oplossing aan de hand en schrijft: „Indien een missie van twee ministers en een gedelegeer- t oppi gheid genwoordigers van alle frac- ties, géén oplossing kan vin den en men (d.w.z. het bui tenland) zou de Nederlandse regering toch dwingen tot verder overleg, dan zou men de Nederlandse regering for ceren tot zulk een abjecte houding als van geen enkele regering lean worden ver wacht. In dat geval kan het Ne derlandse volk geen andere beslissing nemen dan het z.g. Engelse Palestinabesluit. Het zou betekenen, dat wij met onze troepen en onze mensen Indië zouden moeten aban donneren. Het is zeer de vraag of het buitenland de consequentie van zulk een be slissing wel ooit onder de ogen heeft gezien." Het Engelse Palestinabe sluit; „Indonesië aan zijn lot overlatenDat zou gelijk staan met het volledig strij ken van de vlag en het zon der meer overlaten van een millioenenwereld aan de re publikeinse minderheid Van Djocja. Met alle gevolgen daarvan Het is een gedachte, die velen niet zal liggen. Men zou daarmede de millioenen. die samenwerking met Nederland niet slechts op prijs stellen, maar noodzakelijk achten, uitleveren aan dc communis tische republiek. Dit zou ge lijk staan met een smadelijke aftocht. Waartoe zij leiden kan, leert Palestina en leert Brits Indië. Tot chaos. Als dat de consequentie moet zijn van deze bespre kingen, mag de Nederlandse regering zich nog wel eens extra bedenken, voor zij de verantwoordelijkheid daarvoor aanvaardt. Ook al omdat de dingen aan hun lot overlaten en de Archipel aan chaos prijs ge ven strijdig is met iedere Nederlandse traditie. Het zou een roemloos ein de zijn van een roemvol ver leden. Treinongelukken in Engeland. Tengevolge van de dichte mist zijn op een viaduct bij Stockport twee treinen bp elk aar gelopen. De treinen stortten niet omlaag. Vier personen kwamen om het leven en onge veer 50 werden gewond. De dichte mist, de dichtste sinds jaren, hinderde het reddings werk. Op het tijdstip van de botsing was er bijna geheel geen zicht. Drie uur na de bot sing werden nog steeds gewon den aangevoerd en er moest een aantal spoedoperaties worden uitgevoerd. Bij Birmingham is de snel trein BirminghamLonden op een locomotief gereden. Zes per sonen moesten gewond naar het ziekenhuis worden overge bracht. Dreigende werkloosheid in België. Spaak krijgt motie van vertrouwen. De nieuwe Belgische coalitie regering van Paul Henri Spaak heeft Dinsdagavond, na een de bat van vyf uur over binnen landse aangelegenheden in de kamer van afgevaardigden een vertrouwensvotum verkregen Socialisten en Katholieken stemden unaniem voor de motie by handopsteking, doch de libe ralen en communisten stemden tegen. Premier Spaak stelde de nieu we minister aan de Kamer voor en sprak vervolgens zijn regeringsverklaring uit. Het voornaamste punt daaruit was de verslechterde economi sche toestand in België. In ver scheidene bedrijfstakken im mers neemt de werkloosheid dreigende vormen aan. De voor naamste taak van de regering zal zijn met alle mogelijke mid delen deze werkloosheid te be strijden. Inzake de koningskwestie zal de regering geen beslissing ne men. Alleen zal een speciale commissie bepaalde constitutio nele vraagstukken bestuderen. Apart „Oostelijk'' gemeentebestuur gekozen Ebert marionet-burgemeester Tydens de Dinsdagmiddag gehouden „bijzondere zitting" van de Berlijnse gemeenteraad is besloten een aparte pro- Russische magistratuur te vormen. Tot voorlopige bur gemeester werd gekozen Fritz Ebert, lid van de S.E. D. en zoon van de voormalige Duitse rijkspresident. Na afloop van de zitting werd een massademonstratie gehouden „Unter der Linden". De zitting was in zoverre bijzonder, dat ze veel weg had van een communistische operette met tevoren terdege ingestudeerde rollen. Natuur lijk waren alleen de pro-Sow- jet-leden aanwezig. Na de opening verklaarde Geschke, de communistische vice-voor- zitter van de raad, „Berlijn is een stad zonder bestuur ge worden en in de afgelopen maanden steeds meer een stad van honger, kou en werkloos heid. De huidige magistrateur verwaarloost de belangen van de stad". Hij stelde in een resolutie voor een nieuw gemeentebe stuur te vormen. Alle sprekers na hem steunen deze resolutie. Fried van de Christen-demo craten in de Sowjet-zöne ge bruikte als slagzin: „beter arm en respectabel dan om gekocht door Amerikaanse dollars. Schmidt verklaarde zich na mens de Liberaal-democraten tegen aparte verkiezingen in West-Berlyn en de reso lutie. Burde van da linkse socia listen verklaarde, dat een groot aantal van zyn partijge noten gekant waren tegen de huidige koers der sociaal-de mocratische leiders. Mevrouw Groppe van de communistische S.E.D. sloot de rij met de verklaring, dat de huidige magistratuur weg gevaagd diende te worden, daar zy op het punt staat Berlijn in een oorlog te stor ten. Vervolgens werd bij gebrek aan oppositie de resolutie een stemmig aanvaard. EBERT De nieuw gekozen burge meester legde de belofte af in handen van Geske en nam het voorzitterschap van de vergadering meteen over. Ebert is 54 jaar oud. Hij werd in 1913 lid van de so ciaaldemocratische partij van zijn vader werd in 1928 af gevaardigd naar de Rijksdag voor het district Potsdam en bracht de jaren tussen 1933 en 1939 in diverse concentra tiekampen door. Nadat hij was vrijgelaten, werd hij opgeroe pen voor de Wehrmacht en hij nam deel aan de invasie in Polen. Toen in 1946 linkse socialisten en communisten de socialistische eenheidspartij vormden, werd hij lid van die partij. Drie plaatsvervangende bur gemeesters zijn door de ver gadering benoemd: Arnold Gohr Christen-democraat) Erich Geske (dissidente so ciaal-democraat) en Reinold Schwarz liberaal-de mocxaat). Ebert verklaarde ter verga dering: „wij zullen zorgen, dat elk Berlyns gezin kolen heeft. Wy zullen het electriciteits- rantsoen verhogen en met in- Mevr. Tsjang Kai S.jek is naar Washington vertrokken, om namens haar man op Ameri kaanse hulp aan te dringen. Anti-stakingswet in Japan aangenomen. Het Japanse parlement heeft na een zitting. die de gehele nacht geduurd heeft, de door generaal Mac Arthur voorge stelde wet aangenomen, waar bij stakingen en pogingen tot een collectieve arbeidsovereeu. gang van 1 Januari zullen wy rantsoenkaarten voor textiel invoeren. „Er is een beslissende stap genomen", „de scheuring van Berlijn is geëindigd". LAUWE MEETING De grote meeting, die de instemming van het volk met de verandering binnenkamers tot uiting moest brengen was slechts een mager succes. Er was geen spoor van spontani teit en slechts matige geest drift. De menigte, die door de Berlijnse radio op 200.000 mensen werd geschal een schatting. die Reuter sterk overdreven noemt bestond hoofdzakelijk uit bewoners van de Oostelyke sector en arbeiders die van de fabrie ken daar vrijaf hadden gekre gen. Bij de intrede van de duis ternis gingen grote groepen rustig naax huis, terwijl de toespraken nog aan de gang waren. De nog overgebleven pro- Westerse takken van dienst zullen nu wel genoodzaakt zijn het raadhuis, dat in de Sow jet-sector ligt te verlaten. Vyf van de twaalf afdelin gen hadden het stadhuis reeds ontruimd. IX WEST-BERLIJN In West-Berlijn laat men zich niet intimideren door deze van te voren aangekondigde „paleisresolutie". Ds. Freden- burg wnd. „Westelijk" burge meester noemde Ebert een zwakke figuur, die slechts 'n marionet is van de communis tische leiders. Het besluit van de comunis- ten om een afzonderlijke ge meenteraad te vormen zal rampzalige gevolgen hebben, voorspelde hy. Berlijn kan niet in twee delen bestuurd worden. Dr. Suhr, voorzitter van de Westerse gemeenteraad heeft bekend gemaakt, dat zyn on dergeschikten niet verplicht zijn de instructies van Ebert op te volgen. De Amerikaanse bevelheb ber Frank Howley noemde de communistische zet arrogant en geheel gespeend van illega- BRIEF AAN SOKOLOFSKY De drie "Westelijke militai re gouverneurs in Duitsland hebben een brief doen toeko men aan maarscha'k Sokolof- sky de Sowjet-Rüssische gou verneur waarin zij de verkie zing van nieuwe functiona rissen in het Berlijnse ge meentebestuur in Oostelijke sector van Berlijn „onwettig noemen en aandringen op toe passing zonder voorbehoud van de Berlijnse constitutie, zoals deze door de vier bezettende machten is goedgekeurd. Ontnuchtering onder gedelegeerden te Parijs. De strenge versoberingspol iti ek waarop Engeland zijn her stelplan voor dc komende vier jaar heeft gebaseerd .hêeft een zekere ontnuchtering teweeggebracht onder de vertegenwoor digers der Marshall-landen, die in Parijs bijeen zijn om een vierjarenplan voor economische samenwerking op te stellen. Dit vier-jarenplan zal niet, zo als was voorzien, op 15 Dec. aan de ambassadeur van het plan-Marshall, Harriman, kun nen worden overhandigd. Deze zal zich tevreden moeten stel len met een inleidend verslag, waarin de moeilijkheden wor den uiteengezet. De grootste van deze moei lijkheden is het plan, dat Enge land op de bijeenkomst te Pa rijs heeft ingediend. Dit plan, uitgewerkt door sir Stafford Cripps en sir Edwin Plowden, heeft betrekking op de buiten landse handel van Engeland in de komende vier jaren en gaat uit van andere opvattingen, dan dat der overige Marshall- landen. Voor de oorlog voerde het Ver. Koninkrijk voor ca. 600 millioen dollar meer uit West- Europa in dan het uitvoerde. In plaats van het grote in- voeroverschot van voor de oor log wil de Britse regering ko men tot een uitvoeroverschot van 59 millioen dollar. Als dit doorgaat krijgen de andere lan den met een tekort aan ponden te kampen, hetgeen hun bere keningen in de war stuurt. De situatie wordt verder nog gecompliceerd door het feit, dat ook het plan van de Brits- Amerikaanse zóne van Duits land een revolutionnair karakter heeft Dit plan voorziet nl. in een export naar het Westelijk halfrond, die in omvang 25 groter zal zijn dan de export van geheel Duitsland naar dit gebied in 1936. viert Joego Slavië het feest der nationale eenheid is het 100 jaar ge leden. dat Buys Ballot een begin maakte met wetenschappelijke ob servatie van weersver anderingen, waardoor later het Kon. Ned. Meteorologisch! Insti tuut ontstond. Faas Wilkes geopereerd. De bekende voetballer Faas Wilkes uit Rotterdam heeft een brcukoperatie ondergaan. De behandelende geneesheer acht het waarschijnlijk dat Wil kes zes weken niet zal kunnen spelen. Koningin Juliana heeft het bcschermvrouwschap van de Ko ninklijke Nederlandse Politiehond vereniging aanvaard. Wèl formele besprekingen onder auspiciën van de Commissie voor Goede Diensten. Zeven communistenleiders gearresteerd. Antara meldt: Namens de fractieleiders van het werkco- 'mité van het K.N.I.P. (Indo nesisch parlement)) heeft de voorzitter van dat comité, Mohammed Assaat, tot Mo hammed Hat'a het verzoek gericht om de informele be sprekingen met de Nederland se ministers stop te zetten. Het comité stelde voorts voor de formele besprekingen onder auspiciën van de C.V.G.D. spoedig te hervatten. De laatste overspanning van de nieuwe hrug over de Lek by Vianen is aangebracht. Men begint nu met het leggen van een tydclyke Baileybrug onder de overspanningen, zodat het verkeer eerstdaags van de brug gebruik kan maken. De bouw van de verkeersbrug gaat intussen normaal door. Vleesrantsoen weer 200 gram. Met ingang van 3 December wordt het vleesrantsoen weer gebracht op 200 gram per week voor de leeftijdsgroepen A, B en C en op 100 gram voor de groepen D en E (kleine kinde ren en babies). Deze terugkeer naar het ba sisrantsoen is noodzakelijk om de consumptie in overeenstem ming te brengen met de bin nenlandse aanvoer en de import van slachtvee. Handhaving van het indertijd voorshands ver hoogde rantsoen van 250 gram per week zou een te grote aan tasting van de voorraad inge vroren vlees betekenen, aldus deelt het ministerie van land bouw en voedselvoorziening me de. Wysjinsky verdedigt het Veto-recht. In Parijs viel Wisjinsky Dins dagavond in de bijeenkomst van de kleine politieke commissie de Westerse voorstellen, om het vetorecht in de "Veiligheidsraad te beperken, aan. Hij noemde het een samenzwering tegen het handvest der Verenigde Naties. Engeland, de Verenigde Sta ten, Frankrijk en China dien den een gezamenlijke resolutie in om „de Veiligheidsraad tot een doelmatiger instrument voor de wereldvrede te maken". Zij legden een lijst over van 35 gevallen, die als „procedure kwesties" niet aan het veto recht onderhevig zouden beho ren te zijn. De Staatscourant bevat een beschikking tot. vrijlating prijzen van koolzaad, blauwmaanzaad en lijnzaad. Moh. Assailt heeft dit ver klaard na zijn terugkeer van een bezoek aan Kaliorang waar de besprekingen worden gehouden. Maandag had Moh. Hatta voor de fractieleiders 'n uiteenzetting gegeven over de besprekingen met de Neder landers. Assaat weigerde aan Antara mede te delen waar over Hatta heeft gesproken. Tot nog toe zijn vier be sprekingen tussen Hatta en de Nederlandse autoriteiten gehouden, namelijk één op Zaterdag met de ministers Stikker en Sassen en de ge delegeerde van het opperbe suur Neher. twee op Zondag met minister Sassen en één Maandagmiddag met minister Stikkar. Over de besproken onderwerpen zyn geen bijzon derheden bekend. Dinsdagavond van zes tot zeven uur vond de laatste in formele bespreking plaats tus sen ministers Sassen en Hat ta. Antara meldt, dat de Neder landse delegatie Woensdag een verklaring zal afleggen. Hatta en zijn ministers zullen die dag naar Djocja terugke ren voor een kabinetsvergade ring. Zy zullen in besloten zitting van het werkcomité een verklaring over de bespre kingen afleggen. Hatta heeft tegenover Anta ra verklaard, dat alle be sprekingen van de laatste vier dagen een informeel karakter droegen en dat men kwesties in verband met het Neder lands-Indonesische geschil be sproken heeft. Hatta zei, dat de Nederlandse delegatie Woensdag naar Batavia zou tijrugkeren en daarna naar Nederland zou gaan om een memorandum inzake de be sprekingen te Kalioerang aan het parlement voor te leggen. COMMTJNISTENLEIDERS GEARRESTEERD Antara seint uit Pocrwodadl, van Republikeinse militaire zyde te hebben vernomen, dat zeven leiders van de commu nisten zijn ge&frestebfd, n.l..i Djokosoejono, die militair gouverneur van Madioen werd toen de stad in handen dei- opstandelingen was gevallen, Maroeto Daroesman, hoofdbe stuurslid van de Partai Kom- munis Indonesia. Sajogo en vier anderen. Deze arrestaties vonden plaats te Panawengan, 10 km ten Westen van Poer- wodadi, juist toen de mannen zich naar de bestandslijn bij 'nU begeven. Zonder Zeeuwse agrariër kwamen de problemen toch aan de orde Ministerieel optimisme Zeeland is een landbouwprovincie! Waarschijnlijk wel de meest agrarische provincie van Nederland. Industrie is in elke andere pro vincie meer aanwezig. Nochtans heeft Zeeland geen enkele agrarische vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Al de agrarische Kamerleden komen uit „Hol land", uit het Noorden uit Friesland zelfs niet minder dan drie enz. Bij de zo juist plaats gehad hebbende behandeling van de land bouwbegroting bleek dit gemis wederom. Zeeland heeft nu eenmaal op agrarisch gebied weer andere belan gen dan bv. Friesland en Groningen. Het heeft zijn specifieke proble- blemen. Denk slechts aan: de her verkaveling van Walcheren, de in polderingen, inundatieschade en verminderde bodemopbrengst, ma teriële oorlogsschade, buitenlandse eigenaren, achterstand in het landbouw-onderwijs, visserijbelan- gen, enz. Toch bleek ook nu Zeeland als landbouw-provincie tè belangrijk dan dat men er zonder meer aan kon voorbijgaan. En het is te be grijpen. dat het al weer de speci fieke Zeeuwse vraagstukken wa ren, die aan de orde kwamen. Wij willen er enkele van de voornaam ste uitlichten. BUITENLANDSE EIGENAREN Het is bekend, dat heel wat landbouwgrond in Zeeuwsch- Vlaanderen in het bezit is van bui tenlandse. t.w. van Belgische en renmverhnrilnmwn am^ena' i «etCTweede' Kamerlid, de heer ren verboden worden. de Ruiter (C.H.) had bezwaren, dat deze vervreemding van landbouw gronden maar zou kunnen voort gaan, en wees op de klachten hier over in Zeeland. In de gemeente Sas van Gent, aldus dat Kamerlid, is een bedrijf van ongeveer 48 ha. gekocht door een Belg, de heer Geldof. Men zit in Zeeland in spanning te wachten op de beslissing, of deze Belg het Nederlandse land bouwbedrijf zal kunnen aanvaar den. Er wordt gezegd: wanneer deze heer een vergunning krijgt om dat bedrijf te aanvaarden, dan zal on geveer 1000 ha. in Belgische han den verdwijnen. De Nederlandse boeren worden hierdoor van hun bedrijven gestoten. Op deze boerderijen komen dan Belgische boeren, die in een strook van 55000 m hun producten vrij naaX België mogen uitvoeren. Hierop heeft Minister Mansholt. ..._v „C4U UVJU1 Vruwe» geantwoord: dat er in Zeeland geen alle sprekers in de Kamer gewezen aanleiding behoeft te bestaan om op de noodzakelijkheid van land- bevreesd te zijn, dat grote opper vlakten Nederlandse grond naast die welke reeds in vreemde handen zijn door Belgen zullen worden gekocht en in gebruik ge nomen. Weliswaar, aldus de Minister, is het door de heer de Ruiter ge noemde geval aanhangig, doch dit behoeft geen algemene gevolgen te hebben. Wij hopen mèt de Minister, dat de vrees van de Zeeuwse boeren ongerechtvaardigd zal blijken! Ge- rus: zijn wij echter niet. BOERENWERKEN OP WALCHEREN. Van de z.g. „boerenwerken" (d.w.z. uitvoering van werken in eigen bedrijf, met regeringssteun) uit te voeren op Walcheren, ver klaarde de Minister, dat deze tijde lijk zijn stopgezet in verband met de uitvoering in groter verband. Dit groter verband moest eerst worden vastgesteld. Nu dit is gebeurd, zal in de eerstvolgend vergadering van de Herverkavelingscommissie-Wal- cheren. het systeem van de boe renwerken op Walcheren, worden vastgesteld. De werkzaamheden, zo verklaarde Minister Mansholt, kunnen dan wr-r beginnen, met dien verstande, dat geen boeren werken beneden de f 100.— zullen worden uitgevoerd. LANDBOUWONDERWIJS. Minister Mansholt wees er ver der op. dat dc Chr. Boeren- en Tuindersbond zijn eisen t.a.v. de te stichten landbouwwinterscholen zeer heeft beperkt. Slechts voor 'n bepaald gebied wilde de C.B.T.B. nog een aantal landbouwwinter scholen opgericht zien. De Minis ter wilde het zo zien. dat voor 1948 en 1949. in deze volgorde, de scho len te Midd-'burg en te Dokkum zullen worden toegew- n. INPOLDERINGEN. Met nadruk werd door vrijwel Telawah wilden aanwinning door middel van inpol deringen. Zonder de betekenis van ruil verkaveling. ontwatering enz. te onderschatten, wees b.v. de heer van den Heuvel (A.R.) er op, dat nationaal-economisch, bij de stij gende bevolking en de grote „land- honger". inpolderingen van veel groter belang moeten worden ge acht. Zal de Minister zich hierbij aan sluiten en overeenkomstig zijn toezegging het volgend jaar het Zuid:Sloe en in 1950 de Brakman doen inpolderenen zo voorts? Geen enkele provincie biedt hiervoor zoveel mogelijkheden als Zeeland. HERVERKAVELING. Wie over de Zeeuwse landbouw spreekt en niet over de herverka- veling-Walcheren is niet „bij". De Minister wil de ruilverkavelings- wet wijzigen, om een snellere af wikkeling mogelijk te maken. Thans duurt deze men denke b.v. aan de ruilverkaveling-Krui- ningen en aan die in de Ser-Pau- luspolder (O. Zeeuwscli-Vlaande- J ven) naar de mening van de Minister te lang. Naast de ruilverkaveling wil de Minister ook een eenvoudiger vorm mogelijk maken. De Minister wil hiervoor echter het resultaat met de versnelde procedure op Walcheren afwachten. De Minister moest erkennen, dat bij aanleg van het grote aantal kilometers landwegen en waterlo pen op Walcheren in 1JKC, direct na het. totstandkomen van de wet, een tijdige kennisgeving aan de grondgebruikers, vóór de uitvoe ring van de werken, niet altijd mogelyk was. Verschillende percelen waren toch in het najaar 1947 reeds in gezaaid. Het gevolg was dit in 1948 de te velde staande gewassen, niet oogstrijp waren toen met de uitvoering van het werk op som mige percelen moest worden be gonnen. Het werkplan voor het komende jaar, aldus Minister Mansholt ten slotte, is inmiddels ter kennis van de belanghebbenden gebracht, zo dat in de komende iraanden het plaatselijk vernietigen van gewas sen tot de uitzonderingen zal be horen. Zo kwam Zeeland ook zonder een agrarische vertegenwoordiger I dus toch nog aan de beurt! AARDSTRALEN EN KANKERBESTRIJDING REGERING LAAT ONDER ZOEK INSTELLEN. Van meer dan één zijde worden pogingen in het werk gesteld om een deel van het fonds, dat het Ne derlandse volk heeft bij eengebracht ter gelegen heid van het regerings jubileum van Koningin Wilhelmina, te doen af zonderen voor een onder zoek naar de vraag of het juist is, dat het optreden van kanker wordt bevor derd door zogenaamde aardstralenDe heer J. G. Mieremet te Wassenaar, die zich sfdert 1935 met deze materie bezig houdt, meent dit door middel uan de 14.000 proeven, die hij sindsdien heeft geno men, reeds afdoende te hebben aangetoond. Van overheidswege acht men thans de t\jd geko men de wcardr van zijn experimenten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen, zulks mede met het oog op weldra te verwachten nadere be slissingen inzake de be stemming van het Kan kerfonds. Morgen zullen wij een interview publiceren, dat onze reizende redacteur had met de heer Miere met. Dodelijk ongeval in lasinrichting. In een lasinrichting in de Weteringstraat te Amsterdam ontplofte Maandagmiddag een acetyleenapparaat, waarbij de 18-jarige arbeider H. B. door de in het rond vliegende scher ven dodelijk werd gewond. NOG HETZELFDE WEERTYPE. Geldig tot Woensdagavond: Op de meeste plaatsen in de ochtend nog mist met lichte of matige, vorst. Zwakke, meest Zuidelijke wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1