PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Berlijn gaat zware tijd tegemoet Nieuwe wederopbouwwet Aanval op het veto-recht Kerkbouw in Oostburg DE BILT Anti-Russische gezindheid neemt toe Prijzenstop voor huizen wordt opgeheven. Joego-Slaren moeten de buikriem aanhalen. Nederland in de misi VOORSPELT 191e Jaargang - No.281 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.- W. do Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; t 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 30 Nov. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—, iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te VlissingenVlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en51 - Middelburg: Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 26 Tegenpropaganda in Sowjet-pers De 2% millioen Berlijners in de geblokkeerde sectoren zul len een zware winter te doors taan krijgen. Zij weten echter, dat de Britten en Amerikanen alles zullen doen om de hoofd stad via de luchtbrug te blijven provianderen en wachten ge laten de komende beproevingen af. Onder geen beding wenst de overgrote meerderheid zich te stellen onder de leiding van communistische bewindvoerders. Te constateren valt, dat de anti-Russische gezindheid met de dag toeneemt. Dit is de globale indruk, die volgens de A.N.P. corresp<*i- dent een groepje Nederlandse journalisten kreeg, dat op Uit nodiging van de Britse regering een reis door Duitsland maakt. Overal in West-Duitsland werd men grote sympathie en waardering gewaar voor de Berlijners. Vier jaar na de ca pitulatie zijn zij er slechter aan toe dan ooit. Door de slechte kolenpositie is de gas- en electriciteitsvoor- ziening beperkt tot 2 uren per dag. De meeste Berlijners heb ben nog geen kolen ontvangen en voor zover dit wel het geval is. bedraagt de toewijzing slechts enkele briketten of en kele scheppen steenkool- In het algemeen verwacht men, dat het sterftecijfer in de komende maanden aanzienlijk zal stijgen. De arbeiders zullen de trieste, koude Berlijnse winter moeten doorworstelen, zonder aardap pelen, vrijwel zonder warme maaltijden en zonder zich ooit behoorlijk te kunnen, verwar men. Een andere moeilijkheid, waarmee de Berlijners te kam pen hebben is het geld. De waarde van de Westmark js bijna viermaal hoger dan die van de Oostmark. Vele werkne mers betalen in Oostmarken, waardoor de arbeiders hun loon practisch tot een vierde zien teruggebracht. De zwarte markt tiert welig. De leiders der anti-commu nistische partijen, vooral de so cialistische, waren fel in hun uitlatingen. Een van hen zeide: Het terugtrekken der bezet tingsmacht uit West-Berlijn zou een verraad zijn aan geheel Europa. Een ander meende, dat de blokkade als een boomerang werkt en de Russen zich met hun kinderachtige politiek van hinderlijk tergen in de eigen vingers snijden. Deze leiders zeiden, dat het communisme vrijwel geen aanhang meer heeft in Berlijn. Bij een vrije verkiezing zou een aanhang van wellicht 2 van de bevol king uit de bus komen. In het algemeen geloven de Britse autoriteiten niet, dat de toestand in Berlijn aanleiding zal geven tot een ernstig con flict met Rusland. Veeleer wordt aangenomen, dat mettertijd de moeilijkheden zullen worden opgelost. Een conflict, verklaarde een van hen, ligt niet in de lijn van de Russische politiek. BURGERLIJKE VOOROORDELEN. De Russen van hun kant zijn via de door hen gecontroleerde Duitse pers een campagne be gonnen tegen de anti-Russische gezindheid. In het bijzonder richten de kranten zich tot de leden van de communistische partij, van wie velen nog lijden aan ..burgerlijke vooroordelen tegen de Sowj et-Unie". Het orgaan van de S.E.D. schreef: Een groot deel van on ze partijgenoten beschouwt de Sowj et-Unie niet als een onuit puttelijke bron van kracht voor de werkende klasse, maar inte gendeel als een drukkende last. In het artikel worden voor het eerst openlijk toespelingen ge maakt op het gedrag van de Sowjet-troepen, die in 1945 Ber lijn binnenrukten. Het blad voert aan, dat deze troepen ge- Steeds meer vluchte lingen uit Hongarije. Het aantal politieke vluchte lingen uit Hongarije neemt toe en bedraagt thans duizend per maand, zo schrijft de Weense correspondent van de „Daily Telegraph". Het zijn in hoofd zaak handswerklieden en boe ren. in tegenstelling tot enige tijd geleden, toen de meesten tot de gegoede stand behoorden. Ongeveer 300 per maand mel den zich bij de Britse autori teiten in Stienn'arken. Zij wor den na „zuivering" naar een kamp voor verplaatste perso nen gezonden. De overigen gaan rechtstreeks door Oostenrijk naar de Amerikaanse en Fran se zóne. Het blad van de com munistische partij in Honga rije, aldus de correspondent, heeft gemeld dat de minister van justitie een wetsontwerp voorbereidt, dat voorziet in zwaardere straffen voor hen. die pogen te vluchten. De be waking van de grens met Oos tenrijk is verscherpt. Er bevin den zich vijf bataljons solda ten in het grensgebied. staald en gehard waren door vier jaren bittere strijd. Voor hen bestonden maar twee soor ten Duitsers: fascisten, die tot het laatste streden en de ove rigen, die vreedzaam langs de kant van de weg stonden. Was het Duitse volk tegen Hitler in opstand gekomen dan zou het beeld anders zijn gewekt. Nu ging bij velen de enige gedach te uit naar de fiets, die gevor derd was. TIJD VAN HANDELEN GEKOMEN. Van de recente ontwikkeling in Berlijn valt het volgende te melden: Maarschalk Sokolovsky, de Sowj et-gouverneur in Ber lijn, heeft in brieven aan de drie Westelijke gouverneurs ge protesteerd tegen het houden van verkiezingen op Zondag a.s. In de brieven wordt gewezen, op „de gevaarlijke activiteit" in de Westelijke sectoren met het doel scheuring teweeg te bren gen in het stadsbestuur. De communistische vice-voor- zitter in de Berlynse gemeente raad, Geschke, heeft voor van daag een speciale zitting van de raad in het Opera-gebouw in de Sowjet sector bijeenge roepen. De tijd van handelen is gekomen, verklaarde hij. Verwacht wordt, dat de bij eenkomst van vandaag het sein zal zijn voor de afkondiging van een door de communisten beheerst gemeentebestuur voor geheel Berlijn. Laatste basis voor Nanking gevallen. Het radio-station van de New York Times heeft bekend gemaakt, dat de troepen der centrale Chinese regering be vel hebben gekregen Hsoetsjou te ontruimen. Hsoetsjou is de voornaamste ravitailleringsbasis ten Noor den van Nanking, de hoofd stad. Tegen de N.S.B.-burgemeester van Laren (N. H.), de 65-jarige A. W. Knipscheer. werd door het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam 'n gevangenisstraf van 15 jaar ge ëist. Alle gebouwde onroerende goederen komen vrij. Naar het A.N.P. verneemt zal zeer binnenkort de prij zenstop op gebouwd onroe rend goed worden opgeheven. B(J koop en verkoop van hui zen, fabrieken, boerderijen enz. zal de meest biedende dus bi het bezit kunnen ko men van het gewenste pand. Ds prijzenstop voor onge bouwd onroerend goed zoals weilanden en bouwgronden wordt gehandhaafd. Bij koop en verkoop van deze goede ren moet de transactie dus nog nader goedgekeurd wor den door de prijzenbureaux voor onroerende zaken. Verwacht wordt, dat de vrye verkoop van gebouwd onroerend goed na 5 Decem ber a.s. wordt toegestaan. Ontwerp zal spoedig worden ingediend. Veel arbeid wordt aan de gemeentebesturen opgedragen. By de Tweede Kamer zal binnenkort worden ingediend een wetsontwerp tot „tydelij- lce voorzieningen ten behoeve van de wederopbouw en de bevordering van de bouwnij verheid" (Wederopbouwwet). Dit wetsontwerp treedt in de plaats van de reeds eerder aangeboden wetsontwerpen „tot regeling van de weder opbouw" en „wijzigingen van de woningwet", welke ontwer pen inmiddels zyn teruggeno men. Daar de toestanden in het bouwbedrijf nog zo weinig zijn gestabiliseerd, wordt aan een tijdelijke voorziening evenals zulks bij de inge trokken wetsontwerpen het Westelijk voorstel tot beperking van de toepassing. In de tweede politieke commissie van de V.N. is een aan val begonnen op het beruchte recht van veto, door Wisjin- sky herhaalde malen als zyn machtig wapen betiteld. China, Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten hebben de commissie een lijst van 35 onderwerpen meest proce dure kwesties overlegd, welke naar hun mening niet aan een veto in de Veiligheidsraad onderhevig dienen te zijn. Tot nu toe zijn door het ve. to 30 besluiten van de Veilig heidsraad ongeldig geworden en van deze 30 veto's komen er 28 voor rekening van de Sowjet-Unie. Het is dus te verklaren, dat de Westelijke mogendheden zyn gaan knabbelen aan het veto-recht. Verder dan een ze kere beperking om misbruik van het veto tegen te gaan wil men evenwel niet gaan. Zowel de Britse als de Ame rikaanse gedelegeerde waren het er over eens dat de tyd voor 'n algehele wijziging in de methode van stemmen nog niet gekomen was. Nederland sloot zich aan by deze twee landen en was even eens tegen een herziening van het Handvest in dit stadium. Een sombere vijfde verjaardag. Maandag is de vijfde ver jaardag gevierd van de stich ting van de federale Joegosla vische republiek. In de week, voorafgaand aan de viering hiervan zijn door verschillende Joegoslavi sche leiders verklaringen afge legd, die „ongewoon openhar tig" waren. Tito verklaarde, dat het Joegoslavische volk de buik riem iets dichter zou moeten aanhalen en wijzigingen zou moeten aanbrengen in het vijf jarenplan omdat „de zaken niet zo goed gegaan waren als men verwacht had, deels door gebrek aan medewerking van de Sowjet-Unie en de Komin- form-landen en deels door de fouten van Joegoslavië zelf". De minister van buitenland se zaken, Kardelj, zeide Zater dag in een rede, dat de vr(j- willigerswerkbrigades, welke een groot aandeel hebben in de wederopbouw, „niet altijd zo vrijwillig" waren en drong er bij de partijleden öp aan hierin verbetering te brengen. In de Steenstraat te Arnhem is Vrydajmorgan een jeugdige wielrijder door een vrachtauto met aanhangwagen aan. .-eden en ge dood. De auto is doorgereden. Professor Francois zeide. dat in het handvest voorzieningen haden moeten worden getrof fen voor de mogelijkheid, dat het recht van veto het werk der V.N. zou verlammen. Hrj was echter geen voorstander van een herziening, daar hij geen mogelykheden zag onder de huidige omstandigheden tot overeenstemming te geraken omtrent de nieuwe tekst. Hy sprak de hoop uit, dat de te genwoordige geschillen slechts van tijdelijke aard waren en dat een modus vivendi gevon, den zou worden om over de tegenwoordige moeilijkheden heen te komen. In alle toespraken, aldus, de Nederlandse gedelegeerde, was naar voren gekomen, dat de wortel van alle kwaad niet het recht van veto was, doch de met elkaar in stryd'zijnde po litiek der grote mogendheden. geval was, de voorkeur ge- feven. Het onderzoek, dat oor de Staatscommissievan den Bergh wordt ingesteld ten behoeve van de toekom stige wetgeving nopens de „ruimtelijke ordening" en de volkshuisvesting is op zich 'zelf een afdoende reden om van een duurzame regeling voorlopig af te zien. Laatstbedoeld motief heeft er ook doen van afzien om in dit wetspntwerp een wet telijke grondslag te geven aan een Rijksdienst voor de We deropbouw en de Volkshuis vesting. Het in te dienen wetsontwerp laat de Woning wet ongewijzigd. GEMEENTEN IN GESCHAKELD. In het nieuwe wetsontwerp wordt het vaststellen van wederopbouwplannen en de onteigening ter uitvoering van die plannen geheel in handen oer gemeentebestu ren gelegd. De procedure is in dit ont werp uitvoeriger geregeld dan in het Kon. Besluit F 67 het geval was. Het wetsont werp regelt verder de vast stelling van de Ryksbouwpro- gramma's en de verdeling van de contingenten voor bouw en herbouw. By de ver deling van het contingent voor woningen worden Gede puteerde Staten ingeschakeld. De goedkeuring van wer ken zal grotendeels aan de gemeentebesturen worden ge delegeerd. Voorts wordt de mogelijkheid geopend om bouwvergunningen van tijde lijke aard af te geven. Ten slotte wordt een wettelijke grondslag verschaft aan het verlenen van credieten, bij dragen of zekerheid door de overheid aan particulieren. „Schilderij" van Prinses Beatrix werd verloot. Een „schilderij" van Prinses Beatrix en vlecht matjes van Prinses Irene werden te Soestdijk ver loot ten bate van de oor logsslachtoffers. H. M. de Koningin, Prins Bernhard en de beide prinsesjes waren bij de trekking die in een café te Soestdijk werd ge houden. aanwezig. De Koninklijke familie had plaats genomen op de zesde rij, op houten stoe len welke in het café wa ren neergezet en luister den met aandacht naar een cabaretprogramma. Beatrix en Irene zongen naar hartelust mee, toen er door de aanwezigen de refreintjes van popu laire liedjes werd meege zongen. De tuinman van het koninklijk paleis te Soest dijk won Beatrix's „schil derij" en onmiddellijk was er iemand in de zaal die hem er vierhonderd gulden voor bood. De tuinman gaf er echter de voorkeur aan het „kunst werk" mee naar huis te nemen. Van Mook's eerste boek komt in Januari uit. Dr. H. van Mook is toegetre den tot de auteurscoöperatie „De Bezige Bij". Zijn eerste boek zal in Januari a.s. bij de ze uitgeverij verschijnen. Weg-, water- en luchtverkeer ernstig gehandicapt. Treinen reden vrij normaal. Zeeland-boot vertrouwde op radar'installatie. Een groot deel van West-Eu ropa was Zondag en Maandag in een dikke mist gehuld, wel ke het verkeer op zee, te land en in de lucht belemmerde. Engeland werd Zondagavond reeds in de dichtste mist sedert jaren gehuld. He wegverkeer lag practisch stil, de bootdien sten in het Kanaal waren ech ter practisch normaal. In ons land heeft het ver keer Maandagmorgen vrijwel overal ernstige hinder ondervon den. Trams, auto's en fietsen konden zich slecht» uiterst traag voortbewegen. Op de buitenwe gen was het hier en daar door de gladheid nog veel erger. Me nige busdienst moest worden stopgezet Op de Rijksstraatweg Amster damBussum, was het bijv. spiegelglad, hetgeen tot talrijke botsingen en ongelukken heeft geleid. OP HET U. Op het Y en het Noordzee kanaal was de scheepvaart ge stremd. Het zicht in de Am sterdamse haven was zó slecht, dat verscheidene ondernemin gen hun bootjes uit de vaart moesten nemen. Het treinverkeer verliep, be houdens geringe vertraging vrij normaal. Op 't Zand is begonnen met de bouw van een gedeelte lijk openbare, gedeeltelijk bijzondere school. Overstroming In de V.S- In Pennsylvania en New York is sneeuw gevallen ter wijl in de Zuidelijke staten water over de daken der hui zen stroomt. In Georgia, Ten- nes en Alabama hebben hon derden hun huizen moeten ver laten wegens het hoge water veroorzaakt door regens over een uitgestrekt gebied van Massaehutts tot Florida. De aan oogst en eigendommen aangerichte sihade loopt in de duizenden. Twee jongens zijn verdronken. Terechtstelling Japanse oorlogsmisdadigers uitgesteld. De terechtstelling van de Japanse oorlogsmisdadigers zal misschien voor onbepaalde tyd worden uitgesteld, zo is op het hoofdkwartier van ge neraal Mac Arthur .meegedeeld. Twee Japanse oorlogsleiders, die als oorlogsmisdadigers tot de strop zyn veroordeeld, heb ben een verzoek by het Ame rikaanse opperste gerechtshof ingediend hun levens te redden. Het zyn generaal Kendji Dohi- hara, bekend wegens zyn ac tiviteit in Mansjoerye. en Koki Hiraota, de vroegere premier. Havenstaking in Frankrijk voorkomen. De onderhandelingen om een nationale Franse havenstaking te voorkomen zijn met succes bekroond. Een delegatie van de C.G.T. heeft een overeenkomst bereikt met de minister van openbare werken. R.K. kerk in basiliekstijl. Het is nu ruim vier jaar ge leden dat alle kerkgebouwen in Oostburg verwoest werden en gedurende die jaren hebben de gelovigen zich op vrij primitie ve wijze moeten behelpen bij de uitoefening van hun kerk diensten. De Ned. Herv. kerk heeft nu "reeds enkele jaren de beschik king over een z.g.n. Zwitserse noodkerk, de Geref. kerk houdt haar diensten in een jcugdge- bouw. de R.K. in de kapel van het Sint Antonius ziekenhuis. De Oude Geref. Gem. be schikt nu reeds enige tijd over een nieuw kerkgebouw en bin nen korte tijd, vermoedelijk over 2 a 3 maanden, zal de nieuwe R.K. kerk in gebruik kunnen worden genomen. Dit nieuwe kergebouw, ge bouwd naast het ziekenhui?, is een z.g.n. Basiliekkerk, dus een langwerpig vierkant gebouw, met dikke pilaren in het interi eur. De Basiliek-kerken dateren uit de tijd van de Romeinen en waren oorspronkelijk grote koopmanshuizen of gerechtsza len. die later tot kerken werden o ingericht Hieruit is te verkla- toeneming van het aantal zielen ren dat deze kerkgebouwen in |.in Oostburg. De parochie telt I de eerste plaats zijn gebaseerd op ruimte en om deze ruimte jzo economisch mogelijk te ge bruiken. Ook deze nieuwe kerk is geheel in deze stijl gebouwd, nl. met een groot middenschip en kleine zijgangen. Het interi eur zal zo sober mogelijk wor den gehouden. Er komen geen schilderyen of beelden aan de wanden, waardoor de aandacht van de gelovigen beter gecon centreerd kan blijven .bij de dienst. Mogelijk is, dat in de toe komst. de pilaren met doeken bekleed zullen worden. De ramen zijn van een klein formaat, zodat slechts weinig daglicht in de kerk kan door dringen. De meeste diensten, zeker gedurende de winter maanden, zullen dan ook bij kunstlicht moeten, worden uit gevoerd. Doch ook gedurende de zomermaanden zal de kerk steeds in halfduister zijn ge huld. Daardoor zal de kilheid van de holle ruimte worden ge broken en de gewenste sfeer ontstaan. De kerk zal plaats bieden aan 700 personen. Er worden geen stoelen, doch banken geplaatst. Bij de bouw van deze kerk is rekening gehouden met een thans 1300 zielen en gelet op de toekomstmogelijkheden van Oostburg, is de verwachting ge rechtvaardigd, dat dit aantal over enkele jaren tot 1500 zal zijn gestegen. Het is thans nog niet mogelijk bij benadering de datum te bepalen waarop deze kerk door de bisschop zal wor den gewijd, doch vermoedelijk zal dat omstreeks Maart of April a.s. zijn. Het ligt in de be doeling om deze plechtigheid door de K.R.O. te doen uitzen den. DE GEREF. KERK. Op het etrrein aan de Oude- stad, achter de vroegere Molen berg, zal de nieuwe Geref. kerk gebouwd worden. Reeds is men met de werkzaamheden begon nen, nl. het storten van de fun deringen. zodat ook dit kerk gebouw vermoedelijk in 1949 in gebruik zal kunnen worden ge nomen. NED. HERV. KERK. De plannen voor de bouw van een nieuwe Ned.- Herv. Kerk zijn thans zover gereed, dat binnen zeer korte tijd tot aan besteding zal worden overge gaan. Deze kerk zal weer op de Markt komen, bijna op dezelfde plaats van dc verwoeste kerk. Zoals bekeyd, mogen er op de kerken geen torens worden gebouwd, wat weer heel jam mer is, daar juist een toren aan de kerk het nodige cachet geeft. Senator Robert Taft naar Nederland. De Amerikaanse senator Ro bert Taft uit Ohio, leider der Republikeinse senaatsfractie, is Zaterdag uit Zwitserland te Frankfort aangekomen. Hij wei gerde zich tegenover Reuter over politieke aangelegenheden uit te laten en zeide van plan te zijn een kort bezoek aan Heidelberg en het Ruhrgebied te brengen, alvox-ens naar Am sterdam te vertrekken. „Onaanraakbaarheid" in India wordt afgeschaft De Indische constituerende vergadering- heeft '-'en artikel goedgekeurd van de ontwerp- constltutte, waarby dn „onaan raakbaarheid" wordt afge schaft, een instelling, die so ciale achterstelling van 50 millioen z.g. Indiërs van „lage kaste" met zich meebrengt. Volgens genoemd artikel wordt de toepassing van de „onaanraakbaarheid" in eni gerlei vorm verboden en hier uit voortvloeiende sociale ach terstelling strafbaar gesteld. De vergadering keurde net ar tikel onder uitroepen „de over winning aan Gandhi" goed. Gandhi heerft zijn gehele leven gestreden voor verzachting van het lot der „onaanraak- baren". De toestand van Koning George. De vyf geneesheren, die ko ning George van Engeland be handelen. hebben in een bulle tin verklaard, dat „verbete ring" in de algemene gezond heidstoestand van de koning merkbaar is. Naar vernomen wordt brengt Koning George de meeste tijd in bed door, ondanks een ver klaring, dat zijn algemene toe stand verbeterd was. De art sen zijn van oordeel, dat vol ledige rust van belang is. De koning blijft al zijn post en gebruikelijke staatsstukken ontvangen. De komende Europese Raad. Ernstiger getroffen werd het luchtverkeer. Schiphol had een zicht van 50 tot 60 meter, waar door alle niet viermotorige vliegtuigen aan de grond ge bonden waren volgens de voor schriften. Alle continentale diensten waren dan ook gestopt. Er werd overwogen slechts het vliegtuig voor Zuid-Amerika te laten vertrekken. De luchtlijn Amsterdam Frankfurt van de A.O.A. is eveneens gestaakt. Achtenvijftig passagiers, die zich in Frank furt bevonden, gingen per au tobus op weg naar Amsterdam, tobus op weg naar Amsterdam, maar hadden bij Laren een aan rijding, gelukkig zonder ernsti ge gevolgen. DE WATERWEG ZAT DICHT. In Rotterdam was de mist het dichtst op en om de rivier, waar het zicht nauwelijks twee a drie meter bedroeg. Men kon zich niet herinneren het in ja ren zo erg te hebben meege maakt. Het scheepvaartverkeer lag dan ook bijna volkomen stil. Zelfs de vloot van de ri vierpolitie waagde het niet te gaan surveilleren. De dagboot van de Mij. Zee land, welker vertrek Maandag morgen half twaalf was vastge steld, was echter in staat de reis te aanvaarden, vertrou wend op de radarinstallatie. DODELIJK ONGEVAL Tengevolge van de zware mist kwam in de gemeente Lith by Oss een vrachtwagen wan de groentegrossier van Doorn uit Tiel in botsing met een andere vrachtauto. De wagen van de groente grossier sloeg hierdoor over de kop en kwam in een sloot te recht. Hierbij werd de 26-jari- ge W. van Doom zodanig be kneld, dat hij zware inwendL ge kneuzingen opliep. Korte tijd later overleed hij. NOG EEN PAAR DAGEN. Volgens het K.N.M.I. in De Bilt zal de misttoestand nog en kele dagen voortduren. Op de conferentie voor Euro pese eenheid te Parijs heeft de Britse delegatie meegedeeld de toelating van alle 16 Marshall- landen tot de komende Europe se Raad voor te staan. Het Britse plan voor een Eu ropese Raad werd Zaterdag aan de conferentie voorgelegd. DE VORST Uit dé cijfers van het K.N.M. I. in De Bilt blijkt, dat het in ons land de laatste nachten be hoorlijk gevroren heeft. Trou wens, wie vroeg op moest, heeft dat zelf wel ervaren, In het ge hele land varieerden de och- tendtemperaturen van 3 tot 7 graden. Alleen de waarnemings post Vlissingen meldde wat minder kou: Zondag één graad vorst en Maandagmorgen zelfs temperatuur 0. Rogiers won toch de ronde van Nederland. HET ENSCHEDE.INCIDENT. In de pitslag van de ronde van Nederland 1948 een zeer belangrijke wijzi ging gekomen: niet de Luxem burger Goldschmit is winnaar geweest, maar de Belg Rogiers, die in de algemene eindrang schikking achter Goldschmit de tweede- plaats had ingenomen. Deze verandering is aange bracht door de Nederlandse Wielrenunie. aangezien na een. grondig onderzoek is gebleken, dat de beslissing van de koers- commissarissen inzake het be kende „omrij-incident" in de tweede etappe GroningenEn schede. waarbij de 6 renners, die buiten hun schuld vele ki lometers hebben omgereden en van „vluchtelingen" tenslotte „achtervolgers" werden, niet in overeenstemming is geweest met de geldende internationale bepalingen. Aangezien Goldschmit nu ze ker 17 minuten bij zijn totale tijd krijgt opgeteld, duikelt hij een heel eind in het eindklas sement; in plaats van op de eerste, komt hij op de twaalfde plaats terecht. Ook Vooren dui kelt zeker tien plaatsen; in plaats van derde is hij nu der tiende geworden. De Korver, die oorspronkelijk vierde stond wordt door deze beslissing twee de. Rogiers is pas in October van dit jaar op de beslissing terug gekomen. Eerst toen kon de N. W.U. op verzoek van Rogiers de zaak aan de orde stellen. Militaire waarnemers van de Commissie voor Goede Diensten zullen een kantoor in Kotaradja (Atjeh) openen. De politie te Medan heeft de beruchte bendeleider Abdoel Wa- hab gearresteerd. NOG IISTIG. Rustig weer met op de meeste plaatsen nog mist. die in de mid daguren weer wat minder dicht wordt. In het Zuiden van het land wat lagere ochtcndtempcraturen dan in het midden en Noorden. De temperatuur zal hier s morgens iets onder, "s middags iets boven het vriespunt zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1