PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Twee gemeentebesturen in Berlijn Chinees parlement doet beroep op Amerika DE BILT Verkiezingen veroorzaken nieuwe spanning Dr. Bramuglia kan het wel opgeven Mijnstaking in Frankrijk Vandaag N.S.B.-burgemeester werd door B.S.'ers mishandeld. Vlagincident te Djocja. Assemblee der V*N* veroordeelde Balkan-landen Reeds 415*000 bomen en struiken geplant of in aanplant op Walcheren V.B.N.A.-bos van 6 al H.A. voor Koudekerke Spoedig beslissende besprekingen in VOORSPELT 191e Jaargang - No.280 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Bailintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week: 3.90 p. kw.; fr. p. p. 14.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 29 Nov. 1948 ADVKRTENTIEPRUS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tyd.) teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. iel. 2077 en 2924 - Goes: L. VorsUtr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Ter neuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. teL 2i Naar het zich laat-.aanzien, zullen de op 5 December a.s. te houden gemeenteraadsverkiezingen in West-Berlijn, het voorspel zijn van een nieuwe, heftige crisis in de strijd om de Duitse hoofdstad. Maarschalk Sokolovsky en andere hoge Russische officieren, zouden het tijdens een conferentie in het Sowjet-hoofdkwartier te Karlshorst eens zijn geworden over een plan tot instelling van een aparte gemeenteraad en een apart gemeentebestuur voor Oost-Berlyn. De huidige functionarissen zouden aanzegging krijgen het gemeentehuis te verlaten. De nieuwe „Oostelijke" ge meenteraad zou samengesteld worden uit de twintig zittende leden van de socialistische een heidspartij en vertegenwoordi. gers van „democratische orga nisaties". Otto Geschke, lid van de so cialistische eenheidspartij zou tot voorzitter worden benoemd, dr. Arthur Werner, een pro- Sowjet-Russische gezinde par tijloze tot burgemeester. De verkiezingen zelf nade ren in een gespannen atmos feer. Luitenant-generaal Michau Dratwin Russisch plaatsver vangend gouverneur in Duits land, heeft op een persconfe rentie de Westelijke geallieer den ervan beschuldigd, dat zij voor de gemeenteraadsverkie zingen in hun sectoren van Berlijn „practisch een noodtoe stand" hebben afgekondigd. Patrouille-auto's, pantserwa gens en militaire patrouilles treden demonstratief in de straten op om de Duitse bevol king te dwingen aan deze ver kiezingen deel te nemen. Volgens hem waren de ver kiezingen uitgeschreven als onderdeel van plannen van het Brits en Amerikaans militair bestuur om de huidige ge meenteraad te ontbinden en een apart Westelijk befetuur te vormen. Politieagenten van de bow- jet-sector hebben Zaterdag middag op de Alexanderplatz een betoemg gehouden voor de onmiddellijke arrestatie van dr. Friedensburg, de waarnemend burgemeester en dr. Stumm, de door de Westelijke mogend heden aangewezen politie-chef. Hans Jendretzky, de onlangs benoemde voorzitter van de S.E.D., verklaarde, dat het „hoog tijd" was, dat de arbei ders een actiee ondernamen en een nieuw gemeentebestuur vormden. In de nacht van Zaterdag op Zondag, zijn communistische groepen de Westelijke sectoren binnengedrongen en hebben daar tal van verkiezings-affi- ches van de muur gescheurd. Zij werden vervangen door op roepen om niet aan de stem ming deel te nemen. COMPROMIS ONMOGELIJK. Te Parijs is men van mpning, dat de kansen op een over eenkomst tussen do Westelijke mogendheden en de Sowjet- Unie over de Beriynse kwestie practisch verkeken zyn. In gezaghebbende kringen toonde men zich pessimistisch ten aanzien van de toekomst. Tenvijl Juan Bramuglia, de voorzitter van de Veiligheids raad, doorgaat met pogingen tot het vinden van een formu le voor de valuta-kwestie, doen Britse en Amerikaanse des kundigen uitkomen dat andere en ernstiger problemen zijn ge- Stakingsleiders veroordeeld. Het Franse vakverbond van mijnwerkers heeft in een com muniqué de 100.000 mijnwer kers, die nog staken, opgeroe pen vandaag weer aan het werk te gaan. Dit is het resultaat van de onderhandelingen met de Fran se regering. Er zijn ook onderhandelingen gevoerd tussen het ministerie van Arbeid en afgevaardigden van de 300.000 leden tellende bond van Franse winkelbedien den, die dreigen met een sta king voor onbepaalde tijd in dien een voorstel wordt aange nomen om een van hun twee vrije dagen per week te laten vervallen. Twee stakingsleiders zijn Za terdag veroordeeld tot gevange nisstraffen van resp. tien en drie maanden wegens ophit sing tot staking en het dragen van wapens. Prof. dr. H. J. Lameris f Op 76-jarige leeftijd over leed te Amsterdam, plotseling Erof. dr. H. Lamerie, oud- oogleraar in de chirurgie aan de rijksuniversiteit te Utrecht en gedurende vele jaren chi rurg aan het Academisch zie kenhuis aldaar. Prof. Lamerie was Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en commandeur in de huisorde van Oranje-Nassau. rezen, die het moeilijk zonden maken tot een overeenkomst te komen. Zes van de negen gemeente diensten van Berlijn, aldus Thorp, zijn thans in tweeën ge splitst en na de gemeente raadsverkiezingen op 5 Decem ber a.s., verwacht men een versnelling van dit splitsins- proces. In Westerse kringen houdt men zich ervan over tuigd, dat de Sowjet-regering vastbesloten is langzaam maar zeker de Westelijke mogend heden uit Berlijn weg te drin gen. Dr. Bramuglia is van rlan eiiidf deze maand Parijs te verlaten en dan via Rome naar zijn land terug te keren. Hij zou dus nog slechts enkele da gen als voorzitter van de Veiligheidsraad in functie blij ven. BISSCHOP TEGEN KARDINAAL. Meningsverschil in Hongaarse Rooms Kath. kerk. De Hongaarse pers maakt melding van verdeeldheid in de Hongaarse Rooms Katholieke kerk, naar aanleiding van de politiek van kardinaal Mlnds- zenty, als primaat van Honga- rjje en een „onomwonden te genstander van het huidige re-1 giem". De bisschop van Csanad, mgr. Andrea Hamvas, wiens diocees een der grootste in Hongarije is, heeft verklaard, dat in de toekomst alle her derlijke brieven van de kardi naal in kerken die onder zyn (Hamvas) jurisdictie staan, verboden zal zyn. Hjj heeft, aldus de pers, te vens verk>_ard, dat hjj „zyn plichten zou vervullen, schou der aan schouder met de wer kende massa's". Fontainebleau hoofd kwartier Westerse Unie De Franse regering heeft be sloten de Nationale Vergadering te verzoeken om goedkeuring van een crediet van veertig mil- lioen franc voor het installeren van de generale staf van de strijdmachten der West-Europe- se Unie te Fontainebleau ten Zuiden van Parijs. .is het 5 jaar geleden, dat Tito het nationale Joegoslavisch comité der bevrijding vormde; wordt de schrijver C. S. jaar. Engelse Lewis 50 Moraal der regeringstroepen daalt. Mevrouw Tsjang Kai Sjek naar Washington. Het Chinese parlement heeft •een dringend verzoek aan het Congres der V.S. gezonden om „onmiddellijke, hulp, in het be lang van de V.S. zelf, ter voor koming van een ineenstorting der regeringstroepen. Indien China aan de communisten verloren gaat, zal dit de Ame rikaanse veiligheid en de we reldvrede in gevaar .brengen", aldus het verzoek. Mevr. Tsjang Kai Sjek is Zaterdagochtend met een extra-vliegtuig naar Washing ton vertrokken. Bij haar ver trek, dat geheim was gehou den, waren alleen aanwezig maarschalk Tsjang Kai Sjek, de Amerikaanse ambassadeur en de minister van binnenland se zaken. De militaire situatie wordt intussen steeds kritieker. Van communistische zijde wordt de verovering gemeld van Lingpi, 50 km. van de „laatste verdedigingslinie der regering" te Pengpoe en onge- Havenstaking In Amerika kostte veel geld. De staking van de havenar beiders aan de Amerikaanse Oostkust behoort tot het verle den, Joseph Ryan, de voorzit ter van het vakverbond, heeft de havenarbeiders order gege ven vandaag het werk te her vatten. Meer dan 200 schepen werden door de staking in de havens aan de Amerikaanse Oostkust opgehouden. De scheepvaartmaatschappijen hebben ongeveer 200.000 dollar per dag aan lonen verloren en het gehele verlies voor de maatschappijen wordt voor New York alleen al geschat op on geveer 1.232.000 dollar per dag. Er zijn nog geen tekenen, die wijzen op een onmiddellijke re geling van de staking aan de Westkust, welke thans reeds drie maanden duurt. Slachthuis-directeur gearresteerd. De politie te Haarlem is over gegaan tot de arrestatie van de di recteur de V. en de hoofdinspec teur K. van het gemeentelijk slachthuis in verband met knoeie ryen, welke aan het licht zijn ge komen. Reeds een jaar geleden was opgevallen, dat grote hoeveel heden vlees van vers geslachte die ren spoorloos verdwenen. De beste delen van dit vrij bank vlees wer den er uit gehouden en gestuurd naar bevriende relaties van per soneelsleden. Het tekort werd dan aangevuld met afval dat voor hon denvoer bestemd was. Ook kwam tijdens het onderzoek aan het licty., dat verscheidene eigendommen van -• gemeente verduisterd waren. K. bekende na zijn arrestatie delen van de in ventaris te hebben meegeno men en bovendien op kosten van de gemeente personeelsleden voor zijn persoonlijke belangen te heb ben laten overwerken. De directeur wordt van soortge lijke delicten beschuldigd. veer 210 km. van Nanking. Soldaten van de Chinese re geringstroepen hebben in de straten van Tientsin openlijk hun misnoegen tot uiting ge bracht over hun omstandighe den. Zij hadden het lyk van een hunner kameraden op de straat ten toon gesteld en ver telden de voorbijgangers, dat deze man gestorven was ten gevolge van onvoldoende me dische behandeling. Het ver keer werd opgehouden en er werd met stenen gegooid. Volgens waarnemers zal eventuele Amerikaanse hulp verlening de Chinese regering alleen van nut kunnen zijn, in dien onverwijld de toenemende demoralisering van de rege ringstroepen tegengehouden kan worden. En redt zó misschien z'n hachje. De advocaat-fiscaal by de Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijz. Gerechtshof heeft de doodstraf geëist tegen de 59-jarige P. H. Oldemans. ge wezen burgemeester van Al- blasserdam. „Ik geloof niet, dat ik teveel zeg, als ik beweer, dat van alle N.S.B.-burgemeesters, deze verdachte wel tot de ergste misdadigers behoort", aldus mr. J. Donker in zijn requisi toir. „In deze zaak is de straf maat zeer moeilijk te bepalen. We kunnen zonder meer de doodstraf eisen, wat ik ook zal doen. Maar we mogen niet uit het oog verliezen, dat er din gen met deze man na de be vrijding zijn gebeurd, die niet deugen. Het staat als een paal boven water, dat hij zeer zwaar mishandeld is. Begrijpe lijk, maar volkomen ontoelaat baar. Die zaak is ook uitge zocht en een lijvig dossier is daarover voorhanden. Twaalf B.S.-ers zijn kriigstuchtclyk gestraft. Ik stel de doodstraf voor, maar er is een compen- satiemogelykheid, daar hem van overheidswege groot on recht is aangedaan. Zo zou hij misschien nog zijn leven aan het wangedrag van de B.S. te danken hebben". Uitspraak over 14 dagen. Petroleum wordt goedkopei. Met ingang van 1 December 1948 wordt de prijs van licht- petroleum verlaagd. Van die datum af bedraagt de prys voor de steden Amsterdam cn Rotterdam 14 cent per liter, voor de overige delen van de Êrovincies Noord- en Zuid- [olland en Utrécht met uit zondering van de eilanden Goeree en Overflakke, Marken en Texel is da prijs 14V2 cent per liter, voor de overige gedeelten van het land 15 ct. per liter. Mond- en klauwzeer. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van mond- en klauw zeer in de week van 34 tot 21 November 1948 bedroeg: runderen 4, kalveren 2, var kens en biggen 15. K.L.M. hees het rood-wit- blauw. Antara maakt melding van een „incident" tijdens de lan ding van het K.L.M.-vliegtuig met de Nederlandse ministers, op het vliegveld van Djocja. Voor het tc rugtaxiën van het uiteinde van het vliegveld naar het vliegveldstation plantte een lid der bemanning een rood-wit-blauwe vlag met het K.L.M.-embleem op de cockpit. Dit wekte een onprettige druk by de Indonesiërs op het vliegveld en op verzoek van functionarissen van dit vlieg veld, werd dc vlag weggeno men. Antara voegt toe. dat, hoe wel reeds meer Nederlandse vliegtuigen op het vliegveld van Djocja geland waren, dit de eerste keer was, dat de identiteitsvlag werd gehesen. Van de zyae van de K.L.M. werd desgevraagd aan Aneta verklaard, dat het bij de K.L. M. gebruikelijk is, dat na de landing van een vliegtuig, bij het laatste gedeelte van het taxiën over het landingster rein, de nationale vlag met het embleem van de K.L.M. op de cabine wordt bevestigd. Inlandse tarwe in het brood. Tijdens een vergadering van het Drents Landbouwgenoot- schap werd medegedeeld, dat waarschijnlijk inlandse tarwe in de bróodmelange zal worden opgenomen. Ook zullen binennkort de verwerkbewijzen voor biggen worden afgeschaft. John Spencer Churchill, Mar kies van Blandford, wiens naam de laatste tijd herhaaldelijk is genoemd in verband met verlo tingsplannen van Prinses Margaret Rose. Toch nog twee resoluties eenstemmig aangenomen. De algemene vergadering der V.N. heeft Zaterdag avond Griekenland» noorderhti ren veroordeeld wegen» hulp verlening aan de guerillastryd krachten van generaal .Markus en een beroep op hen gedaaneen dergelijke steunverlening te staken. Daarmee zyn de debatten over de Griekse kwestie voor dit jaar geëindigd. De assemblee keurde de Westelijke resolutie met 41 tegen 6 stemmen en geen onthoudingen goed. Geheel vruchteloos zijn de besprekingen niet geweest. Er werden namelijk nog twee an dere resoluties aangenomen met de stemmen van alle de legaties ook die van de Sow- jet-groep. In de eerste wordt er bij Griekenland Joego-Slavië, Al banië en Bulgarije op aange drongen diplomatieke betrek kingen aan te knopen en de vroeger van kracht zynde grensconventies tussen hen te hernieuwen. De resolutie ver zoekt de vier regeringen bin nen 6 maanden verslag uit te brengen aan de V.N. over de maatregelen. die genomen werden om deze aanbevelingen te voeren. In de tweede eenstemmig aangenomen resolutie wordt verzocht om terugzending naar Griekenland van alle Griekse kinderen wier ouders of naaste verwanten om hen vragen. De voorzitter van de Assem blee, Herbert Evatt, zeide. dat ondanks de „zeer harde noten, die tijdens het debat werden gekraakt", hy de beslissing van deassemblee beschouwde als 'n machtiging om voort te gaan met zijn verzoeningspogingen. Hij voegde er aa.n toe, dat deze pogingen, waarbij hij Grieken land en zijn 3 noorderburen bijeengebracht had voor het voeren van vredesonderhande lingen, reeds „enige mate van succes" hadden opgeleverd. FEL DEBAT Hoewel in de politieke com missie de zaak Griekenland reeds van alle kanten was be keken. werd voor de vermelde stemmingen nog eens hartig gediscuseerd. Wisjinsky hield een rede van 'n uur, waarin hij alle be schuldigingen onbewezen ver klaarde en betitelde als voor wendsels om de Amerikaanse en Britse interventie in Grie kenland te steunen. De Sowjet-afgevaardigde maakte de leden der speciale commissie voor de Balkan uit voor „dillettanten en groen tjes" en beschuldigde de waar nemers der commissie van „overduidelijke fouten" die PLANTDAG IN KOUDEKERKE Een prachtig object Negen cn twintigduizend bo men en struiken zullen nu bin nen afzienbare tyd in Koudel erke het V.B.N.A.-bos vormen eu een oppervlakte grond van 6 a 7 H.A. herscheppen in een lustwaranda, waar 63 zomerhui sjes een plaats zullen vinden. De eerste bomen zyn Zaterdagmiddag de grond ingegaan, geplant door bestuursleden en leden van de V.B.N.A., door het gemeentebestuur van Koudekerke en door bestuursleden der Stichting Nieuw Walcheren en hun dames. Een schoon begin, dat het aanzijn zal geven aan een voor Koudekerke waardevol bezit! Om half drie des middags werd het gezelschap op het ge meentehuis van Koudekerke ontvangen door burgemeester J. C. Dregmans, de wethouders, de heren J. de Buck en J. Jasper- se en de gemeentesecretaris de heer H. v. d. Schuur. HOE HET BOS ONTSTOND. Burgemeester Dregmans heeft er daarbij aan herinnerd, hoe in Mei 1947 het eerste contact tussen V.B.N.A. en Koudekerke tot stand kwam en hoe toen de eerste palen van de terrein- afrastering de grond in werden geslagen. Tot nu toe echter had het bos op zich laten wachten, want de mensen, wier grond men nodig had, waren gedu peerde grondgebruikers, die niet erger gedupeerd mochten wor den. Nu echter hebben zij, dank zij de enorme medewerking van de Herverkavelingscommissie, andere grond toegewezen ge kregen, de eerste bomen kun nen de grond in en het ziet er naar uit, dat niet alleen weldra het gehele bos geplant kan wor den, maar dat ook met de bouw der zomerhuisjes kan worden begonnen. DANKBAARHEID. Eerst nu het zover is, ziet Koudekerke, hoeveel reden het heeft om de V.B.N.A. en de Stichting Nieuw Walcheren dankbaar te zijn. De kosten van het plant- en bouwrijp maken van de grond belopen n.l. 58.000 en waar had Koudeker ke het geld vandaan moeten halen om dan bovendien nog te gaan planten? Het zomerwonin gencomplex zal voor Koudeker ke geen winstobject worden: er zullen offers voor gebracht moe ten worden, maar uiteindelijk zal het Koudekerke en zijn be woners tot voordeel strekken. Spr. deelde mede, dat 't beheer van het V.B.N.A.-bos zal wor den, opgedragen aan een afzon derlijke stichting, waarin zit ting zullen hebben de V.B.N.A., de Stichting Nieuw Walcheren, de V.V.V. Koudekerke, het ge meentebestuur en een vertegen woordiger der bewoners. Ten slotte gaf spr. uiting aan de hoop, dat Gods zegen het bos wel zal willen doen gedijen en het sparen zal voor nieuwe ver woestingen door oorlogsgeweld. AANGEPAST BIJ HET STREEKEIGENE. De heer P. C. Broerse, land schapsarchitect van Nieuw Wal cheren, heeft hierna de plant- plannen toegelicht en omschre ven. waaruit de beplanting zal bestaan. Met nadruk verklaarde deze spr. dat dit V.B.N.A.-bos zich volledig aan zal passen bij het landschappelijk karakteris tieke van Walcheren, bij het streekeigene, wat van grote be tekenis moet worden geacht. De heer J. Bouwman uit Den Haag. voorzitter van de V.B.N. A., bracht hulde aan het Zeeuw se lid van de V.B.N.A., de heer Meyer uit Kruiningen, die des tijds in deze vereniging het ini tiatief heeft genomen voor het bijeenbrengen van bomen voor Walcherens herbeplanting. Spr. wees de heer Meyer aan als vertegenwoordiger der V.B.N.A. in het Stichtingsbestuur en hoopte, dat Koudekerke in de toekomst trots zal zijn op zijn V.B.N.A. bos. WAT REEDS GEPLANT WERD. De voorzitter van Nieuw Wal cheren, de heer J. L. Verhagen uit Vlissingen, huldigde even eens de heer Meyer, maar bo vendien de heer Broerse. die de plannen voor dit complex ont wierp. Ook de V.B.N.A. bétrok deze spr. in de hulde, want de door haar bijeen gebrachte schenking was de grootste van particuliere zijde' Spr. deelde enkele belangwekkende cijfers mede omtrent hetgeen Nieuw Walcheren tot dusver tot stand heeft gebracht met de door het Nederlandse volk bijeen ge brachte gelden. In 1946'47 werden volgens door Nieuw Walcheren ontwor pen plannen geplant of zijn in aanolant door particulieren 48.515 bomen cn struiken, door de St. Nieuw Walcheren 16.277 bomen en struiken, in het ka der van door het rijk bekos tigd beplantingsherstel 86.389 bomen en struiken, in 1947'48 12.966 bomen en struiken door particulieren, 223.245 bomen en struiken door de St. Nieuw Walcheren, in het kader van door het ryk bekostigd herstel 28.086 bomen en struiken. In totaal werden dus door de Stichting Nieuw Walcheren en volgens door haar landschaps- architectonisch bureau ontwor pen plannen geplant of zijn in aanplant 415.000 bomen en strui ken op Walcheren! Het is een respectabel aantal, dat menigeen verrassen zal en waarvan dan ook door de heer Verhagen met kennelijke vol doening melding werd gemaakt. Spr. beschouwde het terecht als een bewijs van vooruitgang, hoeveel er ook nog onbevredigd en teleurstellend voor Walche ren moge zijn. Na deze toespraken begaf men zich naar de plantplaats, waai de bomen werden geplant, de eerste door de kinderen van V.B.N.A. voorzitter Bouwman, de volgende door het gemeen- tqbestuur van Koudekerke, door bestuursleden van Nieuw Wal cheren en door hun dames. In Westduin werden hierna verversingen gebruikt. Geen Franse kinderen naar Nederland, E.V.C. HAD BIJBEDOELINGEN Het hoofdbestuur der Een heids Vak Centrale ontving volgend schrijven van 't Min. van Justitie: „Naar aan leiding van uw brief d.d. 28 Octobqr j.l. houdende verzoek om toestemming tot tijdelyk verblijf hier te lande van 1000 Franse kinderen, heb ik de eer U te berichten, dat dit ver zoek niet voor inwilliging vat baar is en wel op grond van het feit, dat moet worden aangenometj. dat by de door U ontworpen kinderactie niet uitsluitend humanitaire over wegingen in het spel z|jn". Het hoofdbestuur van de E.V.C. verklaarde, dat het op deze kwestie nog nader zal te rug komen. geleid hadden tot de misluk king van het werk der com missie als geheel. De commissie had haar taak vervuld op een „onwaar dige wjjze, waarbij zij bewijs stukken vervalste en onbe trouwbare getuigen had ge hoord." De Amerikaan Foster Dul les repliceerde, dat de „hef tigheid" van Wisjinsky en an dere Oostelijke sprekers het bewijs was voor de „heftig heid van hun volgelingen bij de strijdkrachten van Markos". De Britse afgevaardigde Hall, sprak over een samen zwering tegen één der leden van de V.N. Dit land zou een beter lot verdiend hebben door de heldhaftige strijd tegen de Duitse invallers. Algemeen was bekend, dat een poging gedaan werd „In Griekenland een schrikbewind van een minder heid te vestigen." Op de uiteindelijke stemming" hadden deze debatten geen enkele invloed. ine ia Dc Stem van Vrij Indone sië heeft bekend gemaakt, dat Zaterdagmiddag de eerste ontmoeting tussen de minis ters Hatta. Stikker, Sassen cn Neher te Kalioerang heeft plaats gehad. Zondag zijn de heren Hatta en Sassen op nieuw bijeen geweest, terwijl tevens Nederlandse en Repu blikeinse adviseurs besprekin gen hebben gevoerd. Het resultaat der besprekin gen is niet bekend, maar men neemt aan. dat zij verband hielden met „vraagstukken, die ontstaan tengevolge van het onlangs door de Nederlandse regering ingenomen stand punt". In welingelichte kringen te Djocja wordt verklaard, dat de huidige officieuze bespre kingen zich tot het. uiterst noodzakelijke zullen beperken, zodat spoedig een begin ge maakt zou kunnen worden met de officiële besprekingen onder auspiciën van de com missie voor goede diensten. Dit laatste overleg zou een beslissend karakter dragen. De Republikeinse minister van Voorlichting, Natsir, heeft aan de pers meegedeeld, dat er een spoedige beslissing te wachten zou zjjn over de her vatting van officiële bespre kingen onder auspiciën van de Commissie voor Goede Dien sten met het plan Cochran als basis. Op een desbetreffen de vraag verklaarde Natsir, dat de Commissie weet, dat de Nederlandse delegatie, zich bereid heeft verklaard 't plan-Cochran als basis voor de besprekingen te aanvaar den. Het Internationaal Instituut voor de Middenstand heeft in Brussel zijn 45ste statuaire verga- dering gehouden. De heer Groene- veld Mever (Nederland) werd tot voorzitter gekozen. Tegen Adolf Schmidt van da colonne Hennelcke werd te Am sterdam de doodstraf geëist. Strijd tegen beeldromans ook in Canada. Een jury te Dawson Creek in Canada, belast met het onderzoek naar de moord op een oude landbouwer door twee jongens van 11 en 13 jaar. heeft verklaard, dat maatregelen genomen die nen te worden tegen de „beeldromans". De rechters vinden, dat de jeugdige misdadigers zonder enige twijfel tot hun daad gebracht wer den door het lezen van ^dezi^joekjes^^^^^^ NEVELIG. Geldig tot Maandagavond. Rustig weer. *s Ochtends vrijwel overal mist of nevel. De mist zal op vele plaatsen tegen de middag dunner worden of in nevel over gaan, om na het invallen der duisternis weer opnieuw te vor men. De temperatuur zal. behalve aan de Waddeneilanden, geduren de 't grootste deel van dc ochtend beneden het vriespunt zijn. -s Mid dags dezelfde of iets lagere tem peraturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1