PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuwe delegatie naar Indonesië Komende landbouwproblemen op Walcheren Jong meisje vermoord Israël mag kiezen tussen Negef en Galilea DE BILT Zondag van Schiphol vertrokken Dramatische nacht in Griekse Kamer VOORSPELT 191e Jaargang - No.274 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F, van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntljn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 22 Nov. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie £2.50- Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauri tsstr. 12, teL 102 - Terne uren: Brouwerij str. 2 - Zlerlkzee: N. Bogerdstr. C 160, tel. 28 Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandse regering heeft een uitvoerige en diepgaande studie gemaakt van het door minister Stikker gedaan verslag van de door hem in Indonesië gevoerde besprekingen. Het kabinet is daarby tot de conclusie geltomen, dat ér wellicht nog mogelijkheden zijn om op de grondslag van de gedragsiyn, welke door de regering is vastgesteld, op korte termijn de geschilpunten tussen de regering van het Koninkrijk en de regering van de Republiek langs de weg der onderhandelingen op telossen. Derhalve heeft het kabinet de minister van Overzeese ge biedsdelen mr N. J. M. A. Sassen, de minister van Buiten landse Zaken mr D. U. Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur L. Neher aangewezen als delegatie, teneinde ln Indonesië besprekingen te voeren zowel met de regering van de Republiek, als met de federalistische nationalisten, voor het tot stand brengen van een definitieve oplossing. De delegatie zal worden bygesfcaan door enige vooraan staande leden der Staten Ge-neraal als waarnemers, en enige deskundigen uit Neder-land, terwyl in Indonesië in overleg met de Kroon, zodanige andere deskundigen kun nen worden toegevoegd als nodig zal blyken. Deze delegatie zal zeer binnenkort vertrekken. Nu de federalistische nationalisten op uitnodiging der Ne derlandse regering enige maanden geleden naar Den Haag zyn gekomen voor het voeren van overleg dat tot verheu gende resultaten leidde, meent de delegatie dat het ditmaal op haar weg ligt, hen nu in Indonesië te gaan ontmoeten. dat „een daling daarvan ge constateerd is, gedurende de tijd dat hij in Indonesië ver toefde. Het kan toeval ge weest zijn" zo voegde de mi nister er aan toe, „maar het ls niettemin een feit". HANDDRUKJES. Ongeveer een uur voor het vertrek van het vliegtuig kwamen de leden 'van de de legatie de hand drukken: de Amerikaanse ambassadeur, dr. Herman B. Baruch, de Britse ambassadeur, sir Phi lip Nichols en de ministers van Schaik, Götzen en Schok- king. OPTIMISME. Uit Washington wordt ge meld, dat het bezoek van mi nister Stikker aan Indonesië een stemming van voorzich tig optimisme heeft veroor zaakt bij het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Men zou in Washing ton van mening zijn. dat met het oog op de crisis in China een vreedzame oplos sing van het Indonesische probleem meer dan ooit dringt. HET VERTREK. Om ongeveer half negen Zondagavond is met de PH- TDF (Franeker) van Schip hol naar Batavia vertrokken de nieuwe Nederlandse dele gatie, die zal trachten een definitieve oplossing voor de moeilijkheden met de rege-, ring van de Republiek tot stand te brengen. Deze dele gatie bestaat behalve uit mr. N. J. M. A. Sassen, mr. D. U. Stikker en de heer L. Neher, uit de adviseurs mr. N. S. Blom, dr. H. Hoven, drs. M. J. Manschot, mr. J. W. de Pont, P. A. Ursone en drs. H. Hagenaar. De Ka merleden. die als waarnemers zullen vertrekken, zijn nog niet aangewezen. Van welingelichte zijde hoorden wij echter als zeer waarschijnlijk de volgende le den noemen: prof. Romme, Tilapus, prof. Molenaar, jhr. van der Goes van Naters en Meijerink. Voor het vertrek ver telde minister Sassen in de zaal van het nieuwe restaurant tot de in gro ten getale aanwezige jour nalisten, dat de bedoeling van de regering is naar het woord van Koningin Juliana, uitgesproken by haar inhuldiging in de Nieuwe Kerk waar te maken wat neergelegd is in de nieuwe Grondwet met betrekking tot de nieuwe rechtsorde van 't Koninkrijk. In de door de delegatie te voeren onderhandelingen, zulllen, aldus de minister van overzeese gebiedsdelen van zelfsprekend ook de federalis tische nationalisten worden betrokken. Minister Stikker zeide in dit verband nog, dat men hoopt te mogen berei ken, dat onderhandelingen gevoerd kunnen worden door de Nederlandse-, Republikein se- en Federalistisch nationa listische delegatie gezamen lijk. DIRECT ONDER HANDELEN. De delegatie zal ook met de Commissie van Goede Diensten spreken, doch de be doeling is directe onderhan delingen te voeren. Van het verloop daarvan zal de ver dere gedragslijn afhangen. Ook Moh. Hatta zal de dele gatie stellig ontmoeten. Op de vraag of de delega tie lang in Indonesië zal yer- toeven, antwoordde minister Sassen: „Zeker niet, want de toestand is critiek. De vraag of deze als laatste po ging moet worden beschouwd beantwoordde Z.Ex. met op te merken, dat er al zo dikwijls van een laatste poging is ge sproken, dat dit wel niemand meer zal interesseren. Nog werd min. Sassen de vraag gesteld wat hij kon zeggen over een publicatie in de Nieuwsgier, betreffen de het opnemen van de T. N. I. in de federalistitche strijd krachten. De minister ant woordde hierop: „Dat lykt mij te nieuwsgierig voor de Nieuwsgier." Op een vraag aan minister Stikker over de bcstandschen- dingen gaf deze ten ant woord, dat hij de cijfers niet bij de hand had, maar dat hij bleef bij zijn verklaring na zijn vorige reis afgelegd, RIJST-REIS. De Nederlandse regering heeft onlangs in Siam 6 V2 mil. hoen kilo rijst gekocht en de Kon. Rotterdamse Lloyd heeft er voor gezorgd, dat dit veel begeerde artikel zo spoedig mogelijk naar ons land werd gebracht. Zaterdag is de „rijst, boot" „Modjokerto" in Rot terdam binnengekomen. Dr. Bramuglla onvermoeibaar aan het bemiddelen. Reuters correspondent Mi chael Fry meldt, dat de voor zitter van de Veiligheidsraad, Bramuglia, „bevredigende" anwoorden heeft ontvangen van de Sowjet-Unie naar aan leiding van zijn vragenlijst over de Berlijnse kwestie. De antwoorden van de Wesstelijke mogendheden moeten nog in komen. Zij worden tegen Dins dag verwacht. De vragen omvatten onder meer de vorm van viermogend. hedencontróle op de Berlijnse valuta, het soort controle-ap paraat en de uitvoering van de valutahervorming. Na deze eerste vragenlijst zal Bramuglia een tweede, met meer gedetailleerde vragen, aan belanghebbenden voorleg gen. Hieruit zou dan een plan zijn af te leiden, dat de oplos sing moet geven. Dr. Bramuglia, onvermoei baar bemiddelaar. WOLFFRAMM KRIJGT TOCH 20 JAAR. De Bijzondere Raad van Cassatie heeft het over J. P. Wollfram, chef-staf van de Germaanse S.S., uitgesproken vonnis van 20 jaar, waartegen deze in beroep was ge komen. bevestigd. Ook het beroep van de Proc.-fiscaal van het Bos sche Hof. die de doodstaf had ge- eist. werd verworpen. DOOR 15-JARIG H.B.S.-SCHOLIER. Onzekerheid oven* het motief. Vrijdagavond is de 16-jarige Annie R., helpster aan de neu trale kleuterschool te Enkhui- zen, door een vriend, dc 15- jarige scholier M. B., op een plek buiten de stad aan de oever van het IJsselmeer met een dolkmes van het leven be roofd. Eerst Zondagavond ver strekte de politie een summier communiqué over deze afschu welijke moord, die in het stad je grote opschudding heeft verwekt. Zij onderzoekt thans wat de motieven van de dader, die zich Zaterdagmiddag vrij willig meldde, zyn geweest. Er in geen sprake van een zeden delict. KWAM NIET THUIS. Het meisje, dat Vrijdag, avond niet zoals zij 'thuis ver telde, naar de gymnastiekclub ging, is met een vriend, een leerlin® van de R.H.B.S. met Man ging vrouw met bijl te lijf. Slachtoffer overleden. Zaterdagmiddag heeft dc 44-ja- rige bakkersknecht A. L. te Maas tricht zijn 41-jarige echtgenote met een bijl zodanig op het hoofd geslagen, dal de getroffene en kele uren later tengevolge van een schedelbasisfractuur in het zie kenhuis is overleden. Aanleiding tot de daad, welke blijkbaar in zeer overspannen toe stand is gepleegd, was een twist over voorwaarden tot echtschei ding tussen man en vrouw. De man. die eerst naar zijn werk was gegaan, is later met een bijl naar een woning aan de Cocler- straat gegaan waar de vrouw bij een vriendin vertoefde. Toen de vrouw op het bellen van de bak kersknecht open deed. sloeg hij vrijwel direct er op los. Kort na zijn daad is de man door de politie gearresteerd toen hij vrijwel doel loos door de stad zwierf. Er komt een Negara Oost-Java. De Oost Java conferentie heeft zonder hoofdeiyke stem ming de resolutie aanvaard, waarin zfj zich uitspreekt voor de verlening van zelfsstandig. •heid als „negara". wie zij voorheen in dezelfde klas had gezeten en. sinds twee jaar bevriend was, gaan wan delen buiten de stad. Hoe pre cies de jongeman, bijna een kind nog, zijn afschuwwekken de daad heeft gepleegd, is nog niet tot lclaarheid gebracht. Reeds Vydagavond, toen het meisje om half elf nog niet in het ouderlijk huis was terug gekeerd, werd de politie ge waarschuwd. Enkele leerlingen der hoogste klassen van de H. B.S. gingen Zaterdagmiddag na schooltijd ook aan het speuren en vonden bijna gelijktijdig met de politieambtenaren het lichaam van het meisje. Berlijnse brandweer werd gesplitst. De splitsing van Berlijn ln een Oostelijk en een Westelijk deel wordt steeds scherper. Na het conflict bij de politie wordt thans de brandweer „getweeëndeeld". De Sov/jets in Berlijn hebben Zondag politieagenten bij alle brandweerwagens in de Sowjet- sector -doen posten om te voorko men. dat deze zullen uitrukken op een oproep uit de Westelijke sec toren. Tezelfdertijd werden alle brandweerstations bezet. De hoofd post van de Berlijnse brandweer, die Juist binnen de Amerikaanse zijde van de grens tussen de Sow- jet- en Amerikaanse sector is gele gen. werd door de politie uit de Westelijke sectoren bezet met het oog op eventuele pogingen om ma teriaal naar het Oosten te trans porteren. Ook de brandweersta tions in de Franse sector werden bezet. De Sowjet-overheid zou verder een stillegging van het boven grondse electrische spoorwegver keer tussen de Westerse en de Oostelijke sectoren van Berlijn voorbereiden. Haven van Duinkerken door troepen bezet. De Franse troepen hebben alle haveninstallaties van Duinkerken, waar de haven arbeiders zich sedert Dinsdag hadden verschanst achter bar ricaden, bezet. Er werden geen incidenten gemeld, maar er zijn enige arrestaties verricht. Jeeps en motoren patrouilleer den door de straten van de stad. Zaterdag zijn Noord-Afri kaanse troepen gebruikt voor het lossen van schepen. Door middel van aanplakbiljetten is de stakende arbeiders verzocht Maandag weer aan 't werk te gaan. Overeenkomst over Beneluxhavens. Het Belgische blad „Le Peuple" meldt, dat tijdens de besprekingen van Zaterdag middag in het ministerie van buitenlandse zaken te Brussel ttussen vertegenwoordigers van de dubbele zone van Duitsland en de Nederlandse en Belgische afgevaardigden „een bevredigende overeen komst" is gesloten bereffende het Duitse handelsverkeer via de havens van de Benelux. Het verdrag heeft vooral betrek king op de inschakeling van de Nederlandse en Belgische vloot in het handelsverkeer tussen de Duitse havens en van de Duitse vloet voor het verkeer van Duitsland naar de havens van de Benelux, al dus het blad. Geen „Blijde Inkomststraat" in Den Haag. Het voorstel van de heer A. Stolk, om ter herinnering aan de blijde inkomst van Koningin Juliana in de resi dentie het gedeelte van de intochtsweg tussen Malieveld en Koekamp „Blyde Inkomst straat" te noemen, is door B. en W. van Den Haag van de hand gewezen. Er bestaat naar hun oordeel hiertoe geen voldoende aanleiding. President van Venezuela in zijn huis gevangen. Volgens officieuze berichten mag de Venezolaanse president Gallegos, zijn huis niet verla ten. Hoge officieren eisen zijn aftreden. Naar verder verluidt, is in Venezuela een volledige censuur ingesteld en is de toe stand „beangstigend". Er zou een opstand dreigen, indien niet tegemoet wordt gekomen aan de eisen van het leger. Nanking wil alles of niets. Alleen hulp op grote schaal kan baten. De communistische strijdkrach ten rondom Soetsjou zijn weer tot een offensief overgegaan. Volgens berichten van regeringszijde neem', de strijd rondom de stad in hevig heid toe. De verdediging in en om Sjanghai wordt snel versterkt. Alle spoorwegstations, kaden en voor naamste hoofdwegen worden ge controleerd om te voorkomen, dat communisten de stad binnenko men. Alle optochten en stakingen zijn verboden. Een speciale missie, die juist uit China is teruggekeerd, heeffc aan de toewijzingscommissie van de Amerikaanse senaat rapport uit gebracht. Volgens dit rapport heeft Tsjlang Kai SJek verklaard, dat China aan de communisten ten prooi zal val len als de Ver. Staten geen „on middellijke en royale"' militaire hulp boden en geen lening ver strekten voor de stabilisatie van de valuta. Hulpverlening bij stuk jes en brokjes kon niet meer ba ten. Het was nu alles of niets. De Chinese communistische par tij zal elke Amerikaanse militaire tussenkomst ten voordele van de Kwomm tang-regering beschouwen „als een aanval op China's souve- reiniteit", en elke economische of militaire hulp „als een vijandige daad tegenover het Chinese volk" aldus de Chinese communistische radio. Binnenbrand in De Bijenkorf Zaterdagmiddag brak in de stoffeerderij van het waren huis De Bijenkorf in Den Haag brand uit doordat een hoopje kapok vlam vatte. Het vuur kon spoedig geblust worden. Het publiek moest het ge bouw ontruimen. Het Wereldgebeuren Amerikaans standpunt eindelijk bekend gemaakt In een lang verbeide verklaring heeft Amerika einde lijk zyn standpunt over een regeling in Palestina uiteen gezet. De Amerikaanse afgevaardigde in het Palais de Chaillot, dr. Jessup, heeft in een rede In de politieke com missie verklaard, dat de grenzen zoals vastgesteld in het oorspronkeiyke verdelingsplan dienen te worden aangehou den. Voor het overige keurde hy in principe het nieuwe plan Bernadotte goed. Amerika, aldus dr. Jessup. steunt de aanspraken van de staat Israël op de grenzen zoals die zijn vastgesteld in de resolutie van de V. N. van 29 November 1947 ên is van mening, dat wijziging van die grenzen slechts kan geschieden als zulks voor Is raël ten volle aanvaardbaar is. Volgens dat vorig jaar aan genomen verdeelplan zou de Negef Joods worden en West- Galilea Arabisch, terwijl de bemiddelaar in zijn plan juist het omgekeerde voorstelde. Indien de Joden, ging dr. Jessup voort, inmiddels ge bieden hebben verworven, die hun niet in het -verdelings plan zyn toegewezen, moeten zy bereid zyn daarvoor in de K' lats andere gedeelten van lestina af te staan. Als de Israëlische autori teiten Galilea, dat door haar Een der afgevaardigden versliep zich bij de stemming. Do nieuwe Griekse regering, teen coalitie tussen koningsge- zinden en liberalen, heeft na eeen dramatisch det'-'fc in een overvol parlement met slechts twee stemmen meerderheid een motie van vertrouwen aangenomen gekregen. De gehele nacht duurde de strijd tussen de regeringspar tijen en de oppositie voort. De liberalen waren gesplist in 2 kampen. Het merendeel van de 84 liberale parlementsleden had Venizelos tot fractieleider gekozen. Venizelos is een te genstander van premier So- phoelis. Tijdens de stemming over de vertrouwensmotie kwam het tot opgewonden to nelen. Een der regeringsaanhan gers, het lid Rozakes, was tij dens de discussies in slaap ge vallen. Eerst vijf -minuten na afloop van de stemming werd hij wakker en bemerkte hy tot zijn schrik de regering een Oud-commandant veldleger onderscheiden. Zaterdagmiddag is de oud-com mandant van het Veldleger, jhr. W. Rocll. ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag, bevorderd tot com mandeur in de Orde van de Ne derlandse Leeuw. In een korte plechtigheid sprak de minister van Oorlog, mr. Schokking, zijn dank uit voor al hetgeen de generaal gedurende zijn lange militaire loopbaan heeft verricht. Zondagmorgen recipieerde jhr. Roëll in de Waalse kerk in Den Haag. waardevolle stem onthouden te hebben. Ijlings bracht hij als nog zyn stem uit en ze werd zowaar nog meegeteld, on. danks de protesten van de op positie. De uitslag werd daar door 169 tegen 167. De regeriong heeft nu het parlement tot Februari naar huis gestuurd. Tot zolang wordt zonder controle bij vol macht geregeerd. De gehele Atheense pers, uitgezonderd twee bladen, die in het bezit zijn der familie Tsaldaris. zo meldt Tass, oefent critiek op de nieuwe coalitie-regering. Zij spreekt van een „doodgeboren kind", een „lijk" en „een nauwkeuri ge herhaling van het oude failliete kabinet". Papier voor periodieken per 1 December vrij. Het Bureau Papiertoewijzing Pers in Den Haag zal volgens de Volkskrant per 1 December zijn werkzaamheden staken. De ver schijning. verschijningsfrequentie en omvang van periodieken is na die datum in het algemeen niet meer aan ter zake geldende regels gebonden. In de practijk zal de dagbladpers van deze maatregelen niet profiteren. Sommige kringen laten zich optimistischer uit over de binnenlandse papiervoorziening. Pleidooi van ir. J. D. Dorst voor een studie-instantie In het Zeeuws Landbouwblad heeft ir. J. D. Dorst een belangrijk voor stel gedaan, dat betrekking heeft op de toekomstige landbouwpro blemen van Walcheren. Hij heeft de wenselijkheid bepleit om voor het inundatie-herver- kavelingsgebied van Walcheren, waaraan in deze en volgende Jaren tientallen millioenen guldens ten koste gelegd zullen worden, op korte termijn een instantie in het leven te roepen, die zich bezig houdt met de bestudering van de problemen, waarmee de Walcherse grondge bruiker in dc naaste toekomst te maken krijgt. Ir. Drost wijst cr op, dat men bij het in cultuur brengen van de Wieringermeer en van de Noord- Oostpolder ook maatregelen heeft genomen voor de bestudering van de problemen, die zich zouden voordoen en een aparte voorlich tingsdienst in het leven riep. Te Andijk werd een speciaal polder - tje van circa 40 ha voor het onder zoekingswerk gemaakt, terwijl la boratoria voor grondonderzoek met een staf van deskundig per soneel werden opgericht. Later heeft men voor de Noor-Oostpol der dat werk opnieuw aangevat, omdat daar de problemen gedeel telijk weer anders lagen. Dit alles heeft in de Zuiderzee polders goede resultaten opgele verd. DE AARD DER PROBLEMEN. In zijn beschouwing herinnert de heer Drost aan de inundatiescha- de, waardoor thans de grond op Walcheren zo ongeveer in de toe stand van een herstellende zieke verkeer, die voor zijn algeheel herstel nog met zorgen omringd moet worden en waarbij alles moet worden nagelaten wat zijn gezondheid kan schaden. De toekomstige landbouwproble men, die hij op het oog heeft hou den echter geen rechtstreeks ver band met de inundatie, maar met de herverkaveling. Hij acht het volkomen verklaar baar. dat de overheid, die grote bedragen aan Walcheren besteedt, er weinig voor voelt de oude toe stand te herstellen, die landbouw kundig veel te wensen overliet, doch dat men het herstel van Wal cheren wil combineren met een herverkaveling van de gronden en een sanering der bedrijven. DE BEZWAREN. Deze verkaveling zal voor de ge bruikers van de gronden grote be zwaren medebrengen, hetgeen bij vrijwel alle verkavelingen het ge val is, zodat meermalen wordt ge zegd. dat eerst het volgende ge slacht de vruchten ervan eerst goed zal plukkken. Wij dienen dan ook niet blind te zijn voor de moeilijkheden, die de herverkaveling voor Walcheren zal medebrengen'en waarvan men. als wij het goed zien. tot op heden slechts een voorproefje heeft mee gemaakt. De problemen zullen ko men en we dienen ze tegemoet te treden om op deze wijze te trach ten de bezwaren zo gering moge lijk te doen zyn. Allen, die bij de uitvoering van de verkaveling 2ijn betrokken, in het bijzonder de herverkavelingscommissie met de landmeters enz., zullen hierbij hun uiterste best doen. speciaal om de herverkaveling zo snel mogelijk tot stand te brengen, opdat de bezwa ren voor de betrokkenen zo gering mogelijk blijven. Maar moeilijkhe den zullen er blijven, o.a. door het graven van kavel- en andere sloten, het niet of moeilijk bereik baar zijn van bepaalde percelen, het onvermijdelijk verplaatsen van grond, enz. GROND VERPLAATSEN. Het is zeer zeker niet de bedoe ling, om met de ruilverkaveling tevens een soort egalisatie van Walcheren door te voeren, dit wa re ook wel zeer ongewenst, doch het zal niet te vermijden zijn, dat er grond wordt verplaatst. De Walcherse boeren staan in het al gemeen erg gereserveerd tegen over elke grondverplaatsing, cn o.i. is dit volkomen begrijpelijk, omdat de grond op Walcheren, zo wel in bovenste als in diepere la gen. een afwijkende samenstelling heeft met op vele plaatsen, juist daar waar enige egalisatie het meest nodig zou zijn. een dunne laag teelaarde. Grote beperking en uiterste zorg bij het eventueel noodzakelijke verplaatsing van grond, lijkt ons voor Walcheren, meer nog dan elders, noodzake lijk. ANDERE MOEILIJKHEDEN. De herverkaveling zal voor de landbouwers o.i. echter bepaalde moeilijkheden opleveren, die men vooraf niet heeft kunnen voorzien. Hierbij komt nog, dat. zij het dan ook geleidelijk, een omvorming zal moeten plaats hebben van het ou de Walcherse bedrijf naar een be drijfsvoering, die zowel voor het bouwland als het grasland anders, d.w.z. veelal intensiever zal kun nen zijn, door de betere verkave ling. Al die problemen dienen bestu deerd te worden en de heer Drost acht het dringend, zeer dringend nodig. Gelukkig, zo besluit hij, wordt dit in kringen van de Overheid de laatste tijd steeds meer ingezien, terwijl de Stichting voor de Land bouw in Zeeland, daartoe in staat gesteld door een schenking van „De Scheldemonden", gaarne haar bijdrage zal leveren. Wij zouden tevens gaarne zien dat ook de Walcherse boer zich bewust wordt van de problemen die hem in de naaste toekomst wachten en die volgens onze over tuiging slechts in eendrachtige sa menwerking van practijk en land bouwwetenschap tot oplossing kun nen worden gebracht. troepen is veroverd, wensten te behouden, dienden zy be reid te zijn de Arabieren al thans een deel van de Negef te geven. Amerika is verder voor stander van een algehele er kenning van de staat Israël en zyn toelating tot lid van de Ver. Naties. Jeruzalem dient afzonder lijk te worden behandeld. Jessup behield zich het recht voor dit probleem la ter in bijzonderheden te be spreken. Het Amerikaanse standpunt dekt dus geheel het Britse op een belangrijke uitzonde ring na. Terwijl Engeland de Negef wil schenken aan zijn protégé, koning Abdullah van Transjordanië, wenst Ameri ka, dat de Joden de Negef behouden, mits West-Galilea wordt geretourneerd aan de Arabieren. De Joden mogen dus tussen beide gebieden kiezen. Evenals vorig jaar zal ver moedelijk de Amerikaanse zienswijze de doorslag geven bij de stemming in de alge mene vergadering. DE KLEINE ASSEM BLEE. De tweede poliiteeke com missie heeft besloten, dat 't werk van de „kleine assem blee" opnieuw voor een jaar moet worden voortgezet. De Sovjet-Unie en haar aanhan gers stemden tegen. De „kleine assemblee" is de interim-commissie van de algemene vergadering en om vat vertegenwoordigers van alle leden-staten, behalve de zes Oost-Europese landen, die haar boycotten. Zij is be iast met 't maken van voor lopige studies van belangrij ke problemen, welke aan de algemene vergadering zijn voorgelegd. Vandaag reeds nieuwe regering in België? Er verandert weinig. Vrijwel alle commentators op de Belgische regeringscri sis hebben de plank mis ge slagen, een bewijs te meer hoe moeilijk het is een ver wachting neer te schrijven zonder kennis van de bespre kingen binnenskamers. Voorspeld werd, dat Spaak zich als premier zou terug trekken en zich verder alleen aan buitenlandse zaken zou wijden. Mis. Spaak is op nieuw aangezocht als kabi netsformateur en hij heeft de opdracht aanvaard. Voorspeld werd verder, dat de crisis van lange duur zou zijn. Mis. Spaak heeft ver klaard, dat hy vermoedelijk Maandag met de samenstel ling van een nieuwe regering gereed zal zijn. Spaak onthulde, dat een nieuwe minister van justitie gekozen zou worden uit de C. V. P. Verder zou de eni ge andere wijziging bestaan uit het heengaan van Moens de Fernig, minister van voed selvoorziening en het plan- Marshall. Zijn taak zou ver deeld worden onder de ande re ministers. De nieuwe re gering zou een speciale af deling krijgen voor de bestry- ding van de werkloosheid. Het meeste blijft dus by 't oude. Het is dan ook niet erg duidelijk met welk doei deze regeringscrisis geforceerd werd. Na een feestje...... Na afloop van een feestje, in een perceel aan do Wete ringkade te Den Haag, viel de aldaar op bezoek zijnde 30- jarige L. C. W., uit het door hem op de tweede étage ge opende raam, op straat. Hij overleed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. De Algemene Bond van Ar beidscontractanten heeft beslot c er bij de regering op aan te drin gen. dat een Kerstgratificatie wordt uitgekeerd van t 25 aan hei burgerlijk Rijkspersoneel. RUSTIG WEER. ,Jdig tot Maandagavond. In de ochtend op tal van Matsen nevel of mist, welke i het Zuiden en Oosten pas it zal optrekken. Aanvanke- Ijk hier en daar een buitje, la. cr droog weer met wisselen lo bewolking. Meest zwakke wind, overwegend uit Noordc- l l(jkc richtingen. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1